TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
KÜTÜPHANESİ
YENİ YAYINLAR BÜLTENİ
NİSAN-HAZİRAN 2014
1
351.092 A33 2012
Acar, Fatih. Hayattan Öğrendim: Başarı İçimizde: Yöneticiler İçin Başarının Anahtarları. 1. bs. İstanbul:
Rota Yayın Yapım Tanıtım, 2012. 136 s.
320.011 A428 2013
Akal, Cemal Bâli. İktidarın Üç Yüzü. 6. bs. Ankara: Dost Kitabevi, 2013. 381 s. (Anlam + Tarih)
340.023561 A33 2011
Akbaş, Kasım. Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği: Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim:
İstanbul Örneği. 1. bs. Ankara: Notabene Yayınları, 2011. 296 s.
956.10156 A37 2010
Akçura, Yusuf. Osmanlı Devletinin Dağılma Devri: (XVIII. ve XIX. Asırlarda). 4. bs. [Ankara]: Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2010. 174 s. (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. VII. Dizi, Sayı, 1)
327.561 A47 2008
Aksu, Fuat. Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi. 1. bs. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2010. 309 s.
(Bağlam Yayınları, 305. İnceleme-Araştırma, 210)
352.630973 A76 1987
Aron, Cindy Sondik. Ladies and Gentlemen of the Civil Service: Middle-Class Workers in Victorian
America. New York. N.Y. Oxford University Press, 1987. 234 s.
351 A77 2010
Arslan, Nagehan Talat, ve Erkan Arslan. Yeni Kamu Yönetimi ve Üst Kurullar. 1. bs. Bursa: Alfa Aktüel,
2010. 267 s.
342 A83 2012
Atar, Yavuz. Türk Anayasa Hukuku. Güncelleştirilmiş 7. bs. Konya: Mimoza Basım Yayım ve Dağıtım,
2012. 398 s. (Mimoza Yayınları, 71. Hukuk Dizisi, 39)
320 S59 2012
Atılgan, Gökhan, ve E. Attila Aytekin, haz. Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası ilişkiler.
2. bs. İstanbul: Yordam Kitap, 2012. 539 s. (Yordam Kitap, 160)
368.4 A87 2012
Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik. Ankara: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2012. 362 s. (Yayın
No. 46)
351.561 A93 2013
Aydın, Ahmet Hamdi. Türk Kamu Yönetimi: Sistem, Örgütsel Yapı, Sorunlar. Geliştirilmiş ve
güncelleştirilmiş 5. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013. 343 s. (Sosyal Bilimler, 84)
2
658.3124 A94 2011
Aydın, İnayet. Kamu ve Özel Sektörde Hizmet İçi Eğitim El Kitabı. 1. bs. Ankara: Pegem Akademi, 2011.
207 s.
340.59 A94 2013
Aydın, M. Âkif. Türk Hukuk Tarihi. 10. bs. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2013. 472 s. (Yayın No.
2659. Hukuk Dizisi, 1296)
351.561 T86 2012
Aykaç, Burhan, vd. Türkiye’de Kamu Yönetimi. 2. bs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. 682 s.
(Yayın Nu. 366. İktisadi-İdari Bilimler Nu. 73)
395.53 A88 2014
Aytürk, Nihat. Protokol Yönetimi: Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları. Geliştirilmiş 7. bs. Ankara:
TODAİE, 2014. 480 s. (TODAİE Yayın No. 376)
320.014 A95 2013
Aziz, Aysel. Siyasal İletişim. Geniş. 4. bs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2013. 224 s. (Yayın Nu.
579. İletişim-Halkla İlişkiler Nu. 22)
658.4 Ç34 2013
Bakan, İsmail, ed. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar. Tıpkı 3. bs. İstanbul:
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2013. 541 s. (Yayın No. 2401. İşletme-Ekonomi Dizisi, 460)
337.1 B35 2010
Balkır, Canan. Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama, AB ve Dünya Örnekleri.
1. bs. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010. 568 s. (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 310.
Ekonomi, 13)
353.3 B37 2013
Başa, Şafak. Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş: (1920-1923). 1.
bs. Ankara: TODAİE, 2013. 672 s. (TODAİE Yayın No. 374)
370 B37 2007
Başaran, İbrahim Ethem. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık, 2007. 247 s.
370.15 B37 2005
Başaran, İbrahim Ethem. Eğitim Psikolojisi: Gelişim, Öğrenme ve Ortam. 6. kez yeniden yazım. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım, 2005. 560 s. (Nobel Yayın No. 739. Eğitim ve Psikoloji Yayınları Dizi No. 207)
370.9561 B36 2008
Başaran, İbrahim Ethem. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi, 2008. 492 s.
3
302.35 B37 2004
Başaran, İbrahim Ethem. Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış. 3.bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,
2004. 408 s. (Nobel Yayın No. 632. İktisat, İşletme, Hukuk ve İletişim Yayınları Dizi No. 122)
331.11423 B44 1993
Becker, Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.
3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 390 s.
342.7306 B44 2010
Beermann, Jack M. Administrative Law. 3rd ed. New York, NY: Aspen Publishers, 2010. 273 s. (The
Emanuel Law Outlines Series)
336.561 B56 2011
Bilici, Nurettin, ve Adem Bilici. Kamu Maliyesi. 1. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. 238 s. (Ekonomi
Kitapları Dizisi, 41)
336.561 B56 2013
Bilici, Nurettin, ve Adem Bilici. Kamu Maliyesi. Yenilenmiş 2. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013. 263 s.
(Vergi & Maliye No. 4)
344.046 B68 2012
Body, David R. The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and
the Environment. Vancouver, Toronto: UBC Press, 2012. 443 s. (Law and Society Series)
330.956102 B67 2012
Boratav, Korkut. Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2009. 17. bs. Ankara: İmge Kitabevi, 2012. 248 s.
362.509561 B84 2008
Buğra, Ayşe. Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. 2. bs. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
275 s. (İletişim Yayınları, 1299. Araştırma-İnceleme Dizisi, 223)
362.509561 B84 2011
Buğra, Ayşe. Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. 5. bs. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
275 s. (İletişim Yayınları, 1299. Araştırma-İnceleme Dizisi, 223)
001.42 B55 2012b
Büyüköztürk, Şener, vd. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Geliştirilmiş 13. bs. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
342 s.
338.9 H39 2007
Caldwell, Bruce, ed. The Road to Serfdom: Text and Documents. Definitive ed. [Chicago]: University of
Chicago Press, 2007. 283 s. (The Collected Works of F. A. Hayek, Volume 2)
4
327.51 C43 2012
Chan, Gerald, vd. China Engages Global Governance: A New World Order in the Making? London:
Rotledge, 2012. 271 s. (China Policy Series, 21)
351 C685 2000
Chandler, J. A., ed. Comparative Public Administration. London: Routledge, 2000. 275 s.
352.630941 C43 2004
Chapman, Richard A. The Civil Service Commission, 1855-1991: A Bureau Biography. London: Routledge,
2004. 288 s. (British Politics and Society)
343.7308 R44 2012
Coglianese, Cary. Regulatory Breakdown: The Crisis of Confidence in U.S. Regulation. Philadelphia,
Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2012. 276 s.
320.95 C66 2012
Connors, Michael K., vd. The New Global Politics of the Asia Pacific. 2nd ed. London: Routledge, 2012. 274
s.
363.7 Ç34 2011
Çağlar, Yücel. Çevreleme: Çevre Üzerine Sessiz Tartışmalar. 1. bs. Ankara: İmge Kitabevi, 2011. 508 s.
344.01 Ç35 2010
Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları, 2008-2009. Ankara: Kamu İşletmeleri İş Verenleri Sendikası,
2010. 1027 s.
956.10159 Ç48 2004
Çetinkaya, Y. Doğan. 1908 Osmanlı Boykotu: Bir Toplumsal Hareketin Analizi. 1. bs. İstanbul: İletişim
Yayınları, 2004. 447 s. (İletişim Yayınları, 985. Araştırma-İnceleme Dizisi, 161)
320.6 Ç48 2012
Çevik, Hasan Hüseyin, ve Süleyman Demirci. Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller,
Analiz, Karar Verme. 2. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012. 158 s. (Kamu Yönetimi Dizisi, 15)
342.7306 D45 2008
DeLeo, John D. Administrative Law. Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2008. 492 s.
327.2 D46 2012
Demir, Vedat. Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. 1. bs. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2012. 321 s.
(Yayın No. 2799. İletişim Dizisi, 93)
658.3 D477 2013
Dessler, Gary. Human Resource Management. 13th ed. Harlow, Essex, England: Pearson Education, 2013.
718 s.
5
344.046 D56 2008
Dinç, Güney. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Çevre ve İnsan. 1. bs. Ankara: Türkiye Barolar
Birliği, 2008. 408 s. (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 143)
335.412 L3413 2011
Dinerstein, Ana C., ve Michael Neary, der. Emek Tartışması: Kapitalist İşin Teorisi ve Gerçekliğine Dair
Bir İnceleme. 1. bs. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2011. 343 s. (Otonom, 35. Politik Ekonomi Dizisi, 5)
337.142 K87 2008
Dönmez, Rasim Özgür, ve Gökhan Telatar, ed. Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği: Entegrasyon, Kimlik
ve Güvenlik. Ankara: Phoenix, 2008. 584 s.
306.0904 E5713 2007
Eisentadt, S. N. Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim. Çev. Ufuk Coşkun. Ankara: Doğu Batı Yayınları,
2007. 251 s. (Doğu Batı Yayınları, 27. Sosyoloji, 7)
337.09049 E5513 2003
Ellwood, Wayne. Küreselleşmeyi Anlama Kılavuzu. Çev. Betül Dilan Genç.2. bs. İstanbul: Metis Yayınları,
2003. 135 s. (Antikapitalist Hareket İçin Kılavuzlar, 1)
956.1004 E73 2011
Ercan, Yavuz. Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Azınlık Sorunu: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Kalan
Sorunlar. Ankara: Turhan Kitabevi, 2011. 656 s.
363.7 E78 2009
Ertürk, Hasan. Çevre Bilimleri. Güncellenmiş 3. bs. Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım, 2009. 524 s.
351 E78 2012
Eryılmaz, Bilâl. Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar. Geniş. göz. geç. 5. bs.
Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2012. 427 s. (Umuttepe Yayın No, 76. Siyaset Dizisi, 8)
363.7 E79 2006
Erzen, Jale Nejdet. Çevre Estetiği. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı, 2006. 155 s.
361.61 S675 2009
Esin, Pars, vd., haz. Sosyal Politikada Güncel Sorunlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2009. 535 s. (Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yayın No. 596)
194 E93 F7313 2010
Ewald, Oskar. Fransız Aydınlanma Felsefesi. Çev. Gürsel Aytaç. 1. bs. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2010.
224 s. (Doğu Batı Yayınları, 56. Felsefe, 19)
6
320.3 F56 1999 c. 2
Finer, S. E., The History of Government from the Earliest Times, Cilt 2. The Intermediate Ages. Oxford:
Oxford University Press, 1999. [427] s.
320.3 F56 1999 c. 3
Finer, S. E., The History of Government from the Earliest Times, Cilt 3. Empires, Monarchies, and Modern
State. Oxford: Oxford University Press, 1999. [640] s.
351.01 F57 2012
Fişek, Kurthan. Yönetim. 4. bs. Ankara: Kilit Yayınları, 2012. 304 s. (Siyaset-Yönetim Dizisi, 2)
341.481 G47 2012 c. 1
Gemalmaz, Mehmet Semih. Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi, Cilt 1. Geniş. ve
güncelleştirilmiş 8. bs. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2012. 961 s. (Legal. Hukuk Kitapları Serisi, 212)
341.481 G47 2012 c. 2
Gemalmaz, Mehmet Semih. Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi, Cilt 2. Geniş. ve
güncelleştirilmiş 8. bs. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2012. 800 s. (Legal. Hukuk Kitapları Serisi, 212)
335.4 T9413 2011
Glaser, Daryl, ve David M. Walker, ed. 20. Yüzyılda Marksizm: Genel Bir Bakış. Çev. Burak Gürel, vd.
İstanbul: Versus Kitap, 2011. 336 s. (Versus Kitap, 119)
363.73874 G6313 2003
Godrej, Dinyar. Küresel İklim Değişimi. Çev. Ohannes Kılıçdağı. 1.bs. İstanbul: Metis Yayınları. 2003. 143
s. (Antikapitalist Hareket İçin Klavuzlar, 4)
363.7 G89 2006
Güzel, Çetin. Emperyalizm ve Çevre Krizi. 1. bs. Ankara: Ceylan Yayınları, 2006. 156 s. (Ceylan Yayınları,
160. Araştırma-İnceleme, 42)
335.4 H3713 2008
Harvey, David. Umut Mekanları. Çev. Zeynep Gambetti. 1. bs. İstanbul: Metis Yayınları, 2008. 363 s.
320.011 H3813 2012
Hayek, Friedrich A. Hukuk Yaşam ve Özgürlük. Çev. Atilla Yayla, vd. 1. bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası,
2012. 676 s. (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Genel Yayın 2623)
901 H4413 2011
Hegel, G.W.F. Tarihte Akıl. Çev. Önay Sözer. 3. bs. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011. 194 s. (Kabalcı
Yayınevi, 54. Felsefe Dizisi, 15)
320.9561 H4813 2011
Heper, Metin. Türkiye’nin Siyasal Hayatı. Çev. Kadriye Göksel. 1. bs. İstanbul: Doğan Kitap, 2011. 447 s.
7
320 H4913 2012b
Heywood, Andrew. Siyaset. Çev. Bekir Berat Özipek, vd. 7. bs. Ankara: Adres Yayınları, 2012. 567 s.
(Adres Yayınları, 19)
320.01 H4913 2011
Heywood, Andrew. Siyaset Teorisine Giriş. Çev. Hızır Murat Köse. 1. bs. İstanbul: Küre Yayınları, 2011.
491 s. (Küre Yayınları, 89. Kitap. Siyaset Bilimi, 2)
320 H48513 2011
Heywood, Andrew. Siyasetin Temel Kavramları. Çev. Hayrettin Özler. 1. bs. Ankara: AdresYayınları, 2011.
383 s. (Adres Yayınları, 32)
909.82 H6513 2008
Hobsbawm, Eric J. Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm. Çev. Osman Akınhay. 1. bs. İstanbul: Agora
Kitaplığı, 2008. 182 s. (Agora Kitaplığı, 190. Siyaset, 33)
338.9005 H86 2011
Human Development Report 2011: Sustainability and Equity: A Better Future for All. Basingstoke,
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. 176 s.
338.9005 H86 2013
Human Development Report 2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York,
NY: United Nations, 2013. 202 s.
335.4309561 I85 2008
Işıklı, Alpaslan. Sosyalizm, Kemalizm ve Din. 5. bs. Ankara: İmge Kitabevi, 2008. 280 s.
333.7 L54 2011
Johnstone, Barbara Rose, ed. Life and Death Matters: Human Rights, Environment, and Social Justice. 2nd
ed. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2011. 487 s.
344.01 K37 2007
Karacan, Hatice. 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma. 1. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007. 179
s. (Hukuk Kitapları Dizisi, 823)
001.42 K37 2012
Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 24. bs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. 292 s.
(Yayın Nu. 059. Eğitim Bilimleri Nu. 18.)
337.142 K37 2007
Karluk, S. Rıdvan. Avrupa Birliği ve Türkiye. 9. bs. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2007. 870 s.
(Yayın No. 1758. Avrupa Birliği Dizisi, 6)
8
363.7 K43 2013
Keleş, Ruşen. 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası. 1. bs. İzmir: Yakın Kitabevi, 2013.
320 s.
337.142 K57 2011
Kırval, Levent. Avrupa Birliği Nereye Koşuyor?: Avrupa’nın Geleceğine Siyaset Teorisiyle Bakmak.
İstanbul. Derin Yayınları, 2011. 155 s. (Derin Yayınları, 198)
320.3 K5 2010
Kışlalı, Ahmet Taner. Siyasal Sistemler: Siyasal Çatışma ve Uzlaşma. 8. bs. Ankara: İmge Kitabevi, 2010.
343 s.
320 K57 2011
Kışlalı, Ahmet Taner. Siyaset Bilimi. 15. bs. Ankara: İmge Kitabevi, 2011. 361 s.
351 S87 2008
Kickert, Walter, ed. The Study of Public Management in Europe and the US: A Comparative Analysis of
National Distinctiveness. London: Routledge, 2008. 271 s. (Routledge Studies in Public Management, 2)
330.09 K68 2007b
Köymen, Oya. İktisat Tarihi: Sermaye Birikirken: Osmanlı, Türkiye, Dünya. 2. bs. İstanbul: Yordam Kitap,
2007. 264 s. (Yordam Kitap, 16)
307.76 C59 2011
LeGates, Richard T., ve Frederic Stout, ed. The City Reader. 5th ed. London: Routledge, 2011. 624 s. (The
Routledge Urban Reader Series)
306.342 L6713 2013
Lordan, Frédéric. Kapitalizm, Arzu ve Kölelik: Marx ve Spinoza’nın İşbirliği. Çev. Akın Terzi. 1. bs.
İstanbul: Metis Yayınları, 2013. 202 s.
335.412 M3713 2011 c. 2
Marx, Karl. Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Cilt I1. Sermayenin Dolaşım Süreci. Çev. Mehmet Selik. 1.
bs. İstanbul: Yordam Kitap, 2012. 510 s. (Yordam Kitap, 170-171)
342.06 M27 2009
Mashaw, Jerry L., vd. Administrative Law, the American Public Law System: Cases and Materials. 6th ed.
St. Paul, MN: Thomson/West, 2009. 1475 s. (American Casebook Series)
320.951 M34 2012
McGregor, Richard. The Party: The Secret World of China's Communist Rulers. 1st Herper Perennial ed.
New York, NY: Harper Perennial, 2012. 302 s.
320.3 M46 1998
9
Mény, Yves, ve Andrew Knapp. Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy,
Germany. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 490 s. (Comparative European Politics)
347.035 M65 2004
Mol, Gürsel, haz. Türk Hukuk Tarihi Sürecinde Yargıtay. Ankara: Yargıtay, 2004. 880 s. (Yargıtay Yayınları
No. 28)
351 N64 2012
Nohutçu, Ahmet. Kamu Yönetimi: KPSS, Kaymakamlık, Hakimlik, Müfettişlik, TODAİE, Uzmanlık, Yeterlilik
Sınavlarına Hazırlık: Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak. Son mevzuat çerçevesinde güncellenmiş,
yenilenmiş ve geniş. 8. bs. Ankara: Savaş Yayınevi, 2012. 1200 s. (Kamu Yönetimi. Altın Seri, 11)
351.0285 O33 2009
Odabaş, Hüseyin. E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi. 1.bs. İstanbul: Türk Kütüphaneciler
Derneği İstanbul Şubesi, 2009. 480 s.( Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları, 35)
577 O3813 2008
Odum, Eugene P., ve Garry W. Barrett. Ekoloji’nin Temel İlkeleri. Çev. Kani Işık. Ankara: Palme Yayıncılık,
2008. 598 s. (Palme Yayınları, 469)
362.509561 T875 2008
Oktik, Nurgün, der. Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları. 1. bs. İzmir: Yakın Kitabevi, 2008. 446 s.
306.2 O77 2009
Orhan, Esra Akay. Toplumsal, Kültürel ve Katılımsal Boyutuyla Siyasal Davranışın Sosyo-Politik Analizi. 1.
bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009. 116 s. (Nobel Yayın No. 1412. İktisadi ve İdari Bilimler, 235)
351 C68 2006
Otenyo, Eric E., ve Nancy S. Lind, ed. Comparative Public Administration: The Essential Readings. 1st ed.
Bingley, UK: Emerald Group Publishing, 2006. 980 s. (Research in Public Policy Analysis and
Management, Volume 15)
338.09561 Ö54 2012
Öngel, F. Serkan. Kapitalizmin Kıskacında Kent ve Emek: Gebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayi Üzerine Bir
İnceleme. 1. bs. Ankara: Notabene Yayınları, 2012. 301 s.
336.561 Ö83 2005
Özbay, Turgut. Lozan’dan Sevr’e Türkiye. 2. bs. Ankara: Anı Yayıncılık, 2005. 638 s.
342 Ö94 2013
Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Göz. geç. 14. bs. Ankara: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, 2013.
473 s.
344.046 Ö94 2009
10
Özer, Deniz Kızılsümer. Çok Taraflı Çevre Sözleşmeleri. 2. bs. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar
Kurumu, 2009. 365 s. (USAK Yayınları, 32. Uluslararası Hukuk Serisi, 4)
336.561 Ö978 2013
Öztürk, Nazım. Kamu Mali Yönetimi: (Mali Kurumlar). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2013. 484 s.
336 P44 2012
Pehlivan, Osman. Kamu Maliyesi. Trabzon: Murathan Yayınevi, 2012. 304 s. (Yayın No. KM 11)
958 P47 2005
Perinçek, Doğu. Orta Asya Uygarlığı. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2005. 126 s. (Kaynak Yayınları, 416.
Doğu Perinçek’in Eserleri, 31)
344.046 L56 2003
Picolotti, Romina, ve Jorge Daniel Taillant, ed. Linking Human Rights and the Environment. Tucson,
Arizona: University of Arizona Press, 2003. 264 s.
363.7 R38 2013
Raven, Peter H., vd. Environment. 8th ed. Hoboken, NJ: J. Wiley, 2013. 472, [45] s.
352.630941 R54 2008
Richards, David. New Labour and the Civil Service: Reconstituting the Westminster Model. New York, N.Y.:
Palgrave Macmillan, 2008. 272 s. (Transforming Government Series)
301.092 R5613 2006
Ringer, Fritz. Weber'in Metodolojisi: Kültür Bilimleri ile Sosyal Bilimlerin Birleşimi. Çev. Mehmet Küçük.
2. bs. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006. 224 s. (Doğu Batı Yayınları, 2. Sosyoloji, 1)
340.52 R6413 2010
Roberts, Simon. Düzen ve Kargaşa: Hukuk Antropolojisine Giriş. Çev. A. Erkan Koca. Ankara: Birleşik
Yayınevi, 2010. 212 s.
342.068 R64 2002
Rohr, John A. Civil Servants and Their Constitutions. Lawrance: University Press of Kansas, 2002. 208 s.
(Studies in Government and Public Policy)
363.70560973 R67 2002
Rosenbaum, Walter A. Environmental Politics and Policy. 5th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 2002. 404 s.
174.4 R84 2013
Ruggie, John Gerard. Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. 1st ed. New York, NY:
W.W. Norton, 2013. 251 s. (Amnesty International Global Ethics Series)
302.12 S26 2008
11
Sancar, Mithat. Geçmişle Hesaplaşma: Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne. 2. bs. İstanbul: İletişim
Yayınları, 2008. 272 s. (İletişim Yayınları, 1253. Araştırma-İnceleme Dizisi, 214)
346.407 S2614 2009
Santa Maria, Alberto. European Economic Law. 2nd ed. Austin: Wolters Kluwer Law & Business, 2009. 558
s.
363.73874 S27 2010
Saraçoğlu, Nedim. Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı. 1. bs. Ankara: Efil Yayınevi,
2010. 298 s. (Genel Yayın Nu. 77)
351 P74 2010
Sayan, İpek Özkal, haz. Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine: Devlet, Yönetim Bilimi, Kamu
Yönetimi, Bürokrasi, Yerel Yönetimler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2010. 382 s. (Ankara Üniversitesi Yayınları No. 266. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No. 600. Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
(KAYAUM) Yayın No. 7)
307.76 R46 2012
Smith, Michael Peter, ve Michael McQuarrie, ed. Remaking Urban Citizenship: Organizations, Institutions,
and the Right to the City. New Brunswick, Transaction Publishers, 2012. 237 s. (Comparative Urban and
Community Research, Volume 10)
351.0285 E13 2012
Sobacı, Mehmet Zahid, ve Mete Yıldız, ed. E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel
Gelişmeler. 1. bs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. 658 s. (Yayın Nu. 423. İktisadi ve İdari
Bilimler Nu. 83)
342 S687 2011
Soysal, Mümtaz. Anayasaya Giriş. 3. bs. Ankara: İmge Kitabevi, 2011. 639 s.
658.408 S7713 2009
Stringer, Leigh. Yeşil İşyeri: Çalışanlara, Çevreye ve Karlılığa Yarar Sağlayan Sürdürülebilir Stratejiler.
Çev. Pınar Şiraz. İstanbul: MESS, 2009. 262 s. (MESS Yayın No. 590)
320.85 U73 2007
Strom, Elizabeth A., ve John H. Mollenkopf. The Urban Politics Reader. London: Routledge, 2007. 354 s.
(Routledge Urban Reader Series)
336.3 S87 2009
Susam, Nazan. Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikaları,1923-2008. İstanbul: Derin Yayınları, 2009. 246 s.
(Derin Yayınları, 156)
342.0853 Ş346 2009
Şahin, Kemal. İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade Özgürlüğü: Gerekçeleri ve Sınırları. 1. bs.
İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2009. 522 s. (Yayın No. 31)
12
307.76 Ş46 2009
Şengül, H. Tarık. Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi. Göz. geç. 2. bs.
Ankara: İmge Kitabevi, 2009. 358 s.
302.35 Ş56 2011
Şimşek, M. Şerif, vd. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. 7. bs. Ankara: Gazi Kitabevi,
2011. 525 s.
342 T363 2012
Tanör, Bülent, Necmi Yüzbaşıoğlu. 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku. 12. bs. İstanbul: Beta
Basım Yayım Dağıtım, 2012. 553 s. (Yayın No. 2756. Hukuk Dizisi, 1353)
001.42 B558 2012
Tanrıöğen, Abdurrahman, ed. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. bs. Ankara: Anı Yayıncılık, 2012. 292 s.
659.2 T46 2008
Tengilimoğlu, Dilaver, ve Yüksel Öztürk. İşletmelerde Halkla İlişkiler. 2. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2008. 280 s. (Yönetim ve Organizasyon Dizisi, 13)
306.0942T4613 2006
Thompson, E. P. Avam ve Görenek: İngiltere’de Popüler Kültür Üzerine Araştırmalar. Çev. Uygur
Kocabaşoğlu. 1. bs. İstanbul: Birikim Yayınları, 2006. 642 s. (Birikim Yayınları, 34)
351 Y66 2012
Tortop, Nuri, vd. Yönetim Bilimi. 9.bs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. 525 s. (Yayın Nu. 487.
İktisadi-İdari Bilimler Nu. 092)
351.071 T87 2014
Tural, Erkan. Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitiminin TODAİE Tarihi, 1940-1990. 1. bs. Ankara: TODAİE,
2014. 262 s. (TODAİE Yayın No. 375)
324.9561 T873 2008
Turan, Ali Eşref. Türkiye’de Yerel Seçimler. 1. bs. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008. 407 s.
(İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 202. Siyaset Bilimi, 24)
303.625 T86 2006
Türkiye ve Terörizm: Rapor. 1. bs. Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2006. 634 s. (Türkiye Barolar Birliği
Yayınları, 107)
362.109561 U48 2011
Ulutaş, Çağla Ünlütürk. Proleterleşme ve Profesyonelleşme Tartışmaları Işığında Türkiye'de Sağlık Emek
Sürecinin Dönüşümü. 1. bs. Ankara: Notabene Yayınları, 2011. 391 s.
351.092 W45 1913a
White, Herbert Thirkell. A Civil Servant in Burma. London: E. Arnold, 1913. 314 s.
13
307.1216 W45 2013
Whitzman, Carolyn, vd., ed. Building Inclusive Cities: Women's Safety and the Right to the City. London:
Routledge, 2013. 216 s.
338.9005 W67 2012
World Development Rreport, 2012: Gender Equality and Development. Washington, D.C.: World Bank,
2011. 426 s.
338.9005 W67 2013
World Development Rreport, 2013: Jobs. Washington, D.C.: World Bank, 2012. 401 s.
342.0269 Y37 2008
Yanık, Murat. Yüce Divan. İstanbul: Derin Yayınları, 2008. 362 s. (Derin Yayınları, 119)
956.100491597 Y39 2011
Yayman, Hüseyin. Şark Meselesinden Demokratik Açılıma Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası. 1. bs. Ankara:
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 2011. 508 s. (SETA Yayınları, 12)
956.100491597 Y39 2011b
Yayman, Hüseyin. Şark Meselesinden Demokratik Açılıma Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası. 2. bs. Ankara:
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 2011. 508 s. (SETA Yayınları, 12)
351.0285 Y55 2010
Yıldırım, Murat. E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi. 1. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010. 144
s. (Nobel Yayın No. 1608. İktisadi ve İdari Bilimler, 269)
327 Y55 2012
Yılmaz, Aytekin. Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler: Teori, Temel Kavramlar, Yeni Gelişmeler. 1. bs.
Ankara: Kadim Yayınları, 2012. 448 s. (Kadim Yayınları, 56. Uluslararası İlişkiler, 5)
331.880285 Y83 2009
Yücesan-Özdemir, Gamze. Emek ve Teknoloji: Türkiye’de Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri. 1. bs.
Ankara: Tan Kitabevi, 2009. 298 s. (Tan Kitabevi Yayınları, 3. Araştırma Dizisi, 3)
342.06 Z333 2012 c. 1
Zabunoğlu, Yahya Kazım. İdare Hukuku, Cilt I. Ankara: Yetkin Yayınları, 2012. 746 s.
342.06 Z333 2012 c. 2
Zabunoğlu, Yahya Kazım. İdare Hukuku, Cilt II. Ankara: Yetkin Yayınları, 2012. 768 s.
320.9561 Z8713 2012
Zürcher, Erik Jan. Modern Türkiye’nin Tarihi. Çev. Yasemin Saner. Geniş. ve göz. geç. 27. bs. 568 s.
İstanbul: İletişim Yayınları, 2012. İletişim Yayınları, 332. Tarih-Politika Dizisi, 7)
Download

yeni yayınlar bülteni