ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
ПРАВИЛНИК
О ПРАВУ НА ОРТОПЕДСКА ПОМАГАЛА
И ДРУГА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
Бања Лука, април 2012. године
-НАЦРТ
На основу чланова 20. и 49. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник
Републике Српске", број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09 и 106/09), члана
8. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске",
број: 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 06/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09
и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на _____
сједници одржаној дана _________ године, донио је
ПРАВИЛНИК
О ПРАВУ НА ОРТОПЕДСКА ПОМАГАЛА
И ДРУГА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај, обим и начин остваривања права
на ортопедска помагала и друга медицинска средства (у даљем тексту: помагала),
као права на здравствену заштиту, прописаног Законом о здравственом осигурању
(у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
(1) Садржај права на помагала подразумијева:
а) врсте помагала које се могу одобрити осигураном лицу у случају постојања
медицинских индикација за коришћење,
б) прописани стандард материјала од којег је израђено помагало, и
в) цјеновни стандард помагала који се утврђује посебним актом Фонда.
(2) Обим права на помагало подразумијева:
а) количину помагала која се може одобрити осигураном лицу,
б) прописани рок трајања помагала, и
в) проценат личног учешћа осигураног лица у цијени помагала.
(3) Право на помагало, у садржају и обиму дефинисаном овим правилником,
остварује се код правних лица која имају дозволу за производњу и/или промет
помагалима и у апотекама и здравственим установама са којима Фонд здравственог
осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) има закључен уговор о испоруци
помагала осигураним лицима, а на начин прописан овим правилником.
Члан 3.
(1) Осигурано лице, у правилу, има право на ново помагало.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, осигураном лицу, уз његов пристанак, може
бити одобрено већ коришћено, али обновљено и сервисирано помагало, које
задовољава критеријуме функционалности и квалитета.
Члан 4.
(1) Помагала која се могу одобрити осигураном лицу могу бити:
а) израђена по мјери осигураног лица,
б) серијски произведена помагала која је потребно прилагодити осигураном лицу, и
в) серијски произведена помагала која без прилагођавања могу да користе
сва осигурана лица.
2
(2) Помагала која се могу одобрити осигураном лицу дефинисана су Листом
ортопедских помагала и других медицинских средстава (у даљем тексту: Листа
помагала), која се налази у Прилогу број 1. и чини саставни дио овог правилника.
(3) Листа помагала садржи: шифру помагала, назив помагала, овлашћење за
предлагање/прописивање помагала, начин одобравања помагала, да ли помагало
подлијеже враћању, да ли је могућа поправка помагала, рок трајања помагала,
медицинске индикације и услове за остваривање права на помагало и стандард
материјала од којег је помагало израђено.
(4) Под помагалом у смислу овог правилника не сматрају се помагала која се
уграђују у тијело осигураног лица (уградбени материјал).
II - САДРЖАЈ И ОБИМ ПРАВА НА ПОМАГАЛА
II 1. Стандард помагала и рок трајања помагала
Члан 5.
(1) Осигурано лице има право на помагало које је израђено од материјала чији су
стандарди утврђени Листом помагала.
(2) Осигурано лице има право на помагало одговарајућег квалитета по цијени која
је утврђена посебним актом Фонда, уз плаћање партиципације за иста у случајевима
и износима прописаним посебним актима Фонда.
(3) Осигурано лице којем је на његов захтјев одобрено помагало израђено
од материјала који превазилази стандард прописан Листом помагала, и које је скупље
од утврђене цијене, обавезно је да сноси разлику у цијени помагала.
(4) За поправак помагала из става 2. овог члана, укључујући и резервне дијелове,
Фонд сноси трошкове до висине трошкова поправке стандардног помагала, а за
резервне дијелове којих стандардно помагало нема, трошкове сноси осигурано лице.
Члан 6.
(1) Осигураном лицу помагало се одобрава према року трајања наведеном
у Листи помагала, а исти се рачуна од дана овјере налога у Фонду.
(2) Осигурано лице може остварити право на ново помагало када је помагало које
користи дотрајало или више није функционално, али у правилу не прије истека рока
трајања помагала наведеног у Листи помагала.
(3) Осигурано лице не може остварити право на ново помагало, иако је рок трајања
помагала истекао, уколико исто задовољава критеријуме функционалности
и квалитета, што процјењује доктор овлашћен за предлагање помагала.
(4) Помагало је дотрајало када трошак његове поправке износи више од 50 %
цијене новог помагала, што утврђује трочлана комисија коју чине два радника Фонда,
од којих је један доктор, и један представник испоручилаца помагала чија се
дотрајалост процјењује.
(5) Kомисију из става 4. овог члана именује директор Фонда.
II 2. Гарантни рок испорученог помагала
Члан 7.
(1) Гарантни рок испорученог помагала траје:
а) код помагала чији је рок трајања до двије године - до краја рока трајања помагала,
б) код помагала чији је рок трајања три године - двије године, и
в) код помагала чији је рок трајања преко три године - половину рока трајања
помагала.
(2) Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке помагала осигураном лицу.
3
Члан 8.
(1) Уговорни испоручилац помагала је обавезан да приликом испоруке помагала
израђеног по мјери и серијски произведеног помагала које је прилагођено, осигураном
лицу изда гарантни лист.
(2) На налогу на основу којег је испоручио помагало, испоручилац помагала
уписује вријеме трајања гарантног рока.
Члан 9.
(1) У току трајања гарантног рока трошак поправке помагала и замјене резервних
дијелова сноси уговорни испоручилац помагала.
(2) Уколико у току трајања гарантног рока испоручилац не може да отклони квар
на помагалу, дужан је осигураном лицу испоручити ново помагало, у року не дужем
од 15 дана.
II 3. Поправка помагала
Члан 10.
(1) Осигурано лице има право на поправак одобреног помагала израђеног по мјери
и серијски произведеног помагала које је прилагођено из средстава обавезног
здравственог осигурања након истека гарантног рока под условом да трошкови
поправке помагала не прелазе 50 % цијене новог помагала.
(2) Поправка помагала у смислу става 1. овог члана може се одобрити једном у току
рока трајања помагала, осим у случају:
а) механичког оштећења помагала насталог несрећним случајем (саобраћајна незгода,
пад са висине и друго), што се доказује медицинском документацијом, и
б) дуготрајних хроничних болести које доводе до анатомских и функционалних
промјена на батаљку.
(3) Осигурано лице сноси трошкове поправке помагала, односно поправке дијела
помагала ако намјерно, због непажње или неадекватне употребе уништи или поквари
помагало или дио помагала.
(4) У случају из става 3. овог члана, осигурано лице не може остварити право на
ново истоврсно помагало до истека прописаног рока трајања помагала.
II 4. Помагала која подлијежу враћању
Члан 11.
(1) Након престанка потребе за коришћењем одобреног помагала или након истека
прописаног рока трајања помагала осигурано лице је обавезно да врати сљедећа
помагала:
а) штаке,
б) штап са ослонцем,
в) сталак за ходање,
г) сталак за вертикализацију,
д) сва инвалидска колица са додацима за колица,
ђ) сва тифлотехничка помагала,
е) инхалатор,
ж) антидекубитална помагала,
з) болеснички кревет по потреби са трапезом, и
и) помагала одобрена у складу са чланом 70. овог правилника.
4
(2) Помагала из става 1. овог члана испоручилац помагала издаје на реверс
на обрасцу који се налази у Прилогу број 2. и који чини саставни дио овог правилника.
(3) Образац реверса попуњава се у три примјерка, а исти потписују осигурано лице
и испоручилац. Један примјерак реверса задржава испоручилац, један осигурано лице,
а један примјерак испоручилац доставља надлежној служби Фонда.
(4) Фонд води евиденцију одобрених помагала која подлијежу враћању,
евиденцију враћених, као и обновљених помагала.
Члан 12.
(1) Осигурано лице којем је одобрено ново помагало које подлијеже враћању,
уколико није вратило претходно одобрено помагало, за ново помагало плаћа
партиципацију која је за 20% увећана у односу на прописану.
(2) Осигурана лица која су ослобођена плаћања партиципације, у случају из става
1. овог члана, плаћају партиципацију која износи 20 % од цијене помагала.
Члан 13.
(1) Помагала за која је утврђена обавеза враћања осигурано лице враћа
испоручиоцу у року од 15 дана од дана престанка потребе за коришћењем помагала,
односно од истека рока трајања помагала.
(2) Испоручилац помагала је дужан да у року од 30 дана од дана преузимања
помагала, обавијести Фонд о томе која помагала је могуће, односно која помагала није
могуће обновити.
Члан 14.
(1) Исплативост обнове враћених помагала оцјењује комисија коју именује
директор Фонда, а коју чине специјалиста одређене области, представник испоручиоца
помагала и представник Фонда.
(2) Обнова враћеног помагала је исплатива уколико трошак обнове не прелази 50%
цијене новог помагала.
(3) На основу оцјене комисије из става 1. овог члана, Фонд доноси рјешење којим
се одобрава обнова помагала, а помагала чија обнова није исплатива Фонд уступа
испоручиоцу.
(4) Након обнове помагала Фонд за исто додјељује идентификациони број који
испоручилац обновљеног помагала обавезно уписује на налогу приликом испоруке
таквог помагала.
Члан 15.
(1) Обновљено помагало се може дати осигураном лицу на коришћење само
уз његов пристанак.
(2) Рок трајања обновљеног помагала износи половину рока трајања истог новог
помагала утврђеног Листом помагала.
II 5. Партиципација осигураног лица
Члан 16.
(1) Осигурана лица партиципацију за одобрена помагала плаћају у складу са
Правилником о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту
и Одлуком о партиципацији.
(2) Осигурана лица којима је одобрено обновљено помагало за исто не плаћају
партиципацију.
5
II 6. Врсте помагала
Члан 17.
Правом на помагала која финансира Фонд, обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) ортопедска помагала,
б) очна помагала,
в) слушна помагала,
г) помагала за омогућавање гласног говора,
д) стоматолошка помагала,
ђ) тифлотехничка помагала, и
е) остала помагала.
II 6.1. Ортопедска помагала
Члан 18.
Правом на ортопедска помагала обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) протезе за доње екстемитете,
б) протезе за горње екстемитете,
в) ортопротезе и ортозе,
г) ортопедске ципеле и ортопедски улошци,
д) штаке, штапови и ходаљке,
ђ) инвалидска колица.
II 6.1.1. Протезе за доње екстремитете
Члан 19.
Правом на протезе за доње екстремитете обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) протезе за стопала,
б) поткољене протезе, и
в) наткољене протезе.
Члан 20.
(1) Осигурано лице коме недостаје дио или цијела нога има право на протезу за
ноге и њене саставне и друге дијелове утврђене у Листи помагала.
(2) Врста протезе осигураном лицу се прописује у складу са медицинском
индикацијом и зависи од узрока и висине ампутације, клиничког статуса осигураног
лица и нивоа активности.
(3) Протезу прописује специјалиста одговарајуће специјалности, који за то има
овлашћење Фонда.
(4) Прво протетисање обавља се током прве болничке медицинске рехабилитације
у уговорној здравственој установи која је оспособљења за протетске услуге, а свако
сљедеће протетисање или замјена лежишта протезе обавља се у уговорној установи.
(5) Осигурано лице има право на ново лежиште протезе или цијелу протезу када
је таква измјена неопходна због анатомских и функционалних промјена на батаљку
или због реампутације.
II 6.1.2. Протезе за горње екстремитете
Члан 21.
Правом на протезе за доње екстремитете обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) протезе за шаку и прсте,
б) подлакатне протезе, и
в) надлакатне протезе.
6
Члан 22.
(1) Осигурано лице коме недостаје дио или цијела рука има право на протезу
и њене саставне и остале дијелове утврђене у Листи помагала.
(2) Врста протезе осигураном лицу се прописује у складу са медицинском
индикацијом и зависи од узрока и висине ампутације, клиничког статуса осигураног
лица и нивоа активности.
(3) Протезу прописује специјалиста одговарајуће специјалности, који за то има
овлашћење Фонда.
(4) Прво протетисање обавља се током прве болничке медицинске рехабилитације
у уговорној здравственој установи која је оспособљења за протетске услуге, а свако
сљедеће протетисање или замјена лежишта протезе обавља се у уговорној установи.
(5) Осигурано лице има право на ново лежиште протезе или цијелу протезу када
је таква измјена неопходна због анатомских и функционалних промјена на батаљку
или због реампутације.
II 6.1.3. Ортопротезе и ортозе
Члан 23.
Правом на ортопротезе и ортозе обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) отропротезе,
б) ортозе за кичму, и
в) ортозе за екстремитете.
Члан 24.
(1) Осигурано лице има право на ортопротезу код урођеног недостатка дијела ноге
или код скраћења ноге из било којег узрока, који се не може кориговати ортопедском
ципелом.
(2) Ортопротезе се осигураним лицима примјењују у уговорним здравственим
установама у складу са чланом 22. став 4. овог правилника.
Члан 25.
Осигурано лице остварује право на ортозе за руке, ноге или кичму које
су обухваћене Листом помагала, а према медицинској индикацији из Листе помагала,
коју утврђује овлашћени доктор одговарајуће специјалности.
II 6.1.4. Ортопедске ципеле и ортопедски улошци
Члан 26.
Правом на ортопедске ципеле и ортопедске улошке обухваћене су сљедеће врсте
помагала:
а) ортопедске ципеле за одрасле,
б) ортопедске ципеле за дјецу, и
в) ортопедски улошци.
Члан 27.
(1) Осигурано лице старије од 18 година живота има право на индивидуално
израђене ортопедске ципеле од природне коже, са или без повишења, код сљедећих
медицинских индикација:
а) Pes equinus,
б) Pes equinovarus,
в) Pes excavatus,
г) Talus verticalis (постоперативно),
д) Pes adductus (постоперативно),
ђ) Pes paralyticus (код одузетости стопала коју је могуће ортопедском ципелом
контролисати),
7
е) краће ноге 2,5 центиметра и више,
ж) укоченога горњег ножног зглоба или више других зглобова стопала,
з) изразите трофичке промјене с улцерацијом стопала, неурогеном артропатијом
или елефантијазом,
и) тешког деформитета стопала или ножног зглоба након лоше санираног прелома,
због чега није могуће коришћење конфекцијске обуће,
ј) недостатак три прста на стопалу или палца, и
к) када су ортопедске ципеле саставни дио протезе (хесинг дводјелни) и када
су ортопедске ципеле неопходне уз ортозу, ортопротезу и протезу.
(2) Осигурано лице уз ортопедску ципелу има право и на ципелу за здраву ногу.
Члан 28.
(1) Осигурана лица до 18 година живота имају право на индивидуално израђене
ортопедске ципеле од природне коже, са или без повишења, код сљедећих
медицинских индикација:
а) Pes equinus,
б) Pes equinovarus,
в) Pes excavatus,
г) Talus verticalis (постоперативно),
д) Pes adductus (постоперативно),
ђ) Pes paralyticus (код одузетости стопала коју је могуће ортопедском ципелом
контролисати),
е) краће ноге 1,5 центиметра и више,
ж) укоченога горњег ножног зглоба или више других зглобова стопала,
з) тешког деформитета стопала или ножног зглоба након лоше санираног прелома,
због чега није могуће коришћење конфекцијске обуће,
и) нестабилан зглоб,
ј) недостатак три прста на стопалу или палца, и
к) када су ортопедске ципеле неопходне уз ортозу, ортопротезу или протезу.
(2) Осигурано лице уз ортопедску ципелу има право и на ципелу за здраву ногу.
Члан 29.
(1) Осигурано лице од навршене 3 до навршене 15 године живота има право
на индивидуално израђене ортопедске улошке код Pedes planovalgi и скраћења ноге
од 1,5 до 3 центиметра, израђене од пјенастог материјала.
(2) Дјеци од 3 до 8 година живота, ортопедски улошци се одобравају на период
од 6 мјесеци, а дјеци од 8 до 15 година на период од 8 мјесеци.
(3) Дјеци којој су одобрене ортопедске ципеле, не могу бити одобрени
и ортопедски улошци.
II 6.1.5. Штаке, штапови и ходаљке
Члан 30.
У случају повреде или болести, зависно од функционалног статуса, осигурано лице
има право на сљедећа помагала за омогућавање кретања:
а) једну или двије штаке, подлактне или потпазушне, код постоперативних
и посттрауматских стања на доњим екстремитетима и болести код којих је ход
могућ само уз употребу штака,
б) сталак за ходање, обични дубак, код отежаног ходања након оперативног лијечења,
отежаног ходања због реуматских и неуролошких болести, те код посттрауматских
стања,
в) штап са три или четири ослонца, код једностране одузетости, и
г) сталак за вертикализацију, код оштећења и обољења централног нервног система
и неуромускуларних обољења.
8
II 6.1.6. Инвалидска колица
Члан 31.
(1) Осигурано лице има право на инвалидска колица са Листе помагала у случају
када, због болести или повреде, није могуће да се помоћу других помагала оспособи да
хода.
(2) Осигураном лицу, у зависности од медицинске индикације и других услова
наведених у Листи помагала, могу бити одобрене сљедеће врсте инвалидских колица:
а) одраслом лицу, потпуно зависном о туђој помоћи са ниским нивоом свакодневне
активности одобравају се инвалидска колица стандардне израде,
б) одраслом лицу и дјеци са високим нивоом активности у свакодневном животу,
која самостално могу управљати инвалидским колицима, одобравају се колица
за активне особе,
в) лицу са хемиплегијом која инвалидска колица може покретати помоћу једне руке,
одобравају се колица на погон једном руком или погон полугом,
г) одраслом лицу и дјеци, која због свог клиничког статуса и деформација коштано
зглобног система не могу самостално управљати колицима нити правилно сједити
у колицима, одобравају се колица која су посебно прилагођена за одрасле, односно
посебно прилагођена за дјецу,
д) дјеци са ниским нивоом активности или немогућношћу самосталног управљања
инвалидским колицима, одобравају се колица за дјецу стандардне израде,
ђ) лицу старијем од 16 година са највећим степеном функционалне онеспособљености
система за кретање, односно лицу које због одузетости или деформација руку и ногу
не може активно покренути колица на ручни погон, али покретом прстију и главе
може сигурно управљати колицима, одобравају се електромоторна инвалидска
колица.
Члан 32.
(1) Осигурано лице, у року прописаном Листом помагала, има право на једна
инвалидска колица и то од навршене 2. године живота.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, осигурано лице до навршене 26. године живота,
а које је на редовном школовању, има право на још једна инвалидска колица
стандардне израде на ручни погон чији се рок употребе утврђује у двоструком трајању.
(3) Осигурано лице из става 2. овог члана може умјесто инвалидских колица
стандардне израде на ручни погон изабрати инвалидска колица са тоалетним додатком.
(4) Осигурано лице које трајно користи активна и електромоторна инвалидска
колица има право на одговарајући јастук за инвалидска колица.
II 6.1.7. Додаци уз инвалидска колица и резервни дијелови
Члан 33.
(1) Осигурано лице, којем су одобрена инвалидска колица, у зависности
од клиничког статуса, има право на сљедеће додатке уз колица:
а) наслон за главу,
б) пелоте за главу,
в) сигурносни прслук за грудни кош,
г) пелоте за труп,
д) пелоте за кољено,
ђ) абдукциони клин, и
е) каишеве за позиционирање стопала.
(2) Осигурано лице, којем су одобрена електромоторна инвалидска колица, има
право на акумулатор за иста.
9
II 6.2. Очна помагала
Члан 34.
(1) Правом на очна помагала обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) наочале, и
б) контактна сочива.
(2) Осигурано лице има право само на наочале са стаклима или само на контактна
сочива, а не на оба помагала истовремено.
Члан 35.
(1) Право на очна помагала на терет Фонда имају дјеца до 18 година живота
и осигурана лица од 18 до 26 година живота, уколико су на редовном школовању.
(2) Право на телескопске наочале имају слабовида осигурана лица са слабовидошћу
мањом од 0.4, без обзира на узраст.
(3) Право на наочале са тамним стаклима за слијепе, имају слијепа осигурана лица
и осигурана лица којима је ношење ових наочала неопходно због трајне унакажености,
без обзира на узраст.
(4) Право на тамне наочале са бочним штитницима имају слабовида осигурана лица
у случају болести мрежнице (аблација, тумори, траума), без обзира на узраст.
II 6.2.1. Наочале
Члан 36.
Право на наочале обухвата:
а) оквире за наочале,
б) стакла за корекцију вида,
в) наочале са тамним стаклима за слијепа лица, и
г) тамне наочале са бочним штитницима
Члан 37.
(1) Право на оквире за наочале подразумјева оквире израђене од пластике.
(2) Дјеци до навршених 18 година живота, оквири за наочале се одобравају на
период од 24 мјесеца, а осигураним лицима од 18 до навршених 26 година живота, која
су на редовном школовању, на период од 60 мјесеци.
Члан 38.
Право на стакла за корекцију вида, обухвата:
а) стакла за корекцију поремећаја вида (ametropija) до 6.0 D, која се одобравају
на период од 12 мјесеци, осим у случају промјене диоптрије од 0.5 код дјеце
до навршених 18 година и 1.0 код осигураних лица од 18 до 26 година живота
уколико су на редовном школовању, када се стакла одобравају и прије истека рока
од 12 мјесеци,
б) лентикуларна стакла, која се одобравају код аметропије изнад 6.0 D, на период
од 12 мјесеци, осим у случају промјене диоптрије од 0.5 код дјеце до навршених
18 година и 1.0 код осигураних лица од 18 до 26 година живота уколико су на
редовном школовању, када се стакла одобравају и прије истека рока од 12 мјесеци,
в) систем сочива - телескопске наочале (монокуларне или бинокуларне), које се
одобравају осигураним лицима са слабовидошћу мањом од 0.4, код сваке
промјене диоптрије,
г) призматска стакла, која се одобравају код хетерофорије и страбизма, дјеци
до навршених 7 година живота на период од 12 мјесеци и дјеци од навршених
7 до навршених 18 година живота на период од 24 мјесеца.
10
Члан 39.
(1) Право на наочале са тамним стаклима имају слијепа осигурана лица.
(2) Тамне наочале са бочним штитницима одобравају се слабовидим осигураним
лицима код болести мрежнице (аблација, тумори, траума) на период од 36 мјесеци,
без обзира на узраст.
II 6.2.2. Контактна сочива
Члан 40.
Осигурана лица имају право на контактна сочива само у случају да наочалама
није могуће постићи задовољавајућу оштрину вида и то у случају астигматизма већег
од 2/1.0 D и/или сфере веће од 2.0 D.
Члан 41.
Осигурана лица, која испуњавају услове из члана 43. овог правилника, у зависности
од медицинске индикације, имају право на сљедећа контактна сочива:
а) полутврда контактна сочива (годишња),
б) полутврда торична контактна сочива (годишња),
в) мека контактна сочива (годишња), и
г) мека торична контактна сочива (годишња).
Члан 42.
(1) Полутврда контактна сочива одобравају се код сљедећих медицинских
индикација: кератоконус, анизометропија, миопија, хиперметропија и астигматизам,
са диоптријом до 2.5.
(2) Полутврда торична контактна сочива одобравају се дјеци до 18 година живота
код астигматизма већег од 2.5 D.
(3) Уколико постоје медицинске индикације за коришћење полутврдих торичних
сочива и код лица од 18 до 26 година која се налазе на редовном школовању, поред
партиципације ова лица плаћају и разлику у цијени у односу на полутврда контактна
сочива.
(4) Полутврда контактна сочива и полутврда торична контактна сочива, одобравају
се осигураним лицима под истим условима из става 1., 2. и 3. овог члана и код план
диоптрије (0 D) када осигурано лице на наочалама има већи астигматизам али
наочалама није могуће постићи задовољавајућу оштрину вида.
Члан 43.
(1) Мека контактна сочива одобравају се дјеци до 18 година и осигураним лицима
од 18 до 26 година уколико су на редовном школовању, код миопије, хиперметропије,
мањег астигматизма (до 1.0 D).
(2) Мека контактна сочива без диоптрије (терапијске мембране) одобравају се
осигураним лицима до 26 година живота, код трајне унакажености и других обољења
рожнице које доводе до слабовидости.
(3) Мека торична контактна сочива одобравају се дјеци до 18 година живота код
астигматизма већег од 2/1 D.
(4) Уколико постоје медицинске индикације за коришћење меких торичних сочива
и код лица од 18 до 26 година која се налазе на редовном школовању, поред
партиципације ова лица плаћају и разлику у цијени у односу на мека контактна сочива.
11
II 6.3. Слушна помагала
Члан 44.
Право на слушна помагала обухвата право на слушни апарат и индивидуалну
оливу, у правилу за једно ухо.
Члан 45.
Право на слушни апарат и индивидуалну оливу на терет средстава Фонда, могу
да остваре:
а) дјеца до 18 година живота, која имају обострано трајно оштећење слуха преко 40 dB
у говорном подручју до 2000 Hz,
б) осигурана лица од 18 до 26 година, под условом да су на редовном школовању,
код обостраног трајног оштећења слуха преко 60 dB у говорном подручју
до 2000 Hz, и
в) радно-активна осигурана лица, која раде као просвјетни радници или обављају
послове који претпостављају комуникацију са клијентима, што се доказује потврдом
послодавца, код обостраног трајног оштећења слуха преко 60 dB у говорном
подручју до 2000 Hz.
Члан 46.
Слушни апарат се не одобрава у случају:
а) да је слух на једном уху на нивоу 2 dB у говорном подручју до 2000 Hz, и
б) тоталне глухоће без резидуалног остатка.
II 6.4. Помагала за омогућавање гласног говора
Члан 47.
Осигурана лица Фонда, у случају тоталне ларингестомије, имају право на апарат
за омогућавање гласа и говора (електроларингс), који им се одобрава на период од 120
мјесеци.
II 6.5. Стоматолошка помагала
Члан 48.
Правом на стоматолошка помагала обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) покретне зубне протезе,
б) ортодонтски апарат,
в) стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија, и
г) сплинтове и оптураторе.
II 6.5.1. Покретне зубне протезе
Члан 49.
(1) Право на покретну зубну протезу подразумијева тоталну зубну протезу
израђену од акрилата.
(2) Право на зубну протезу из става 1. овог члана имају осигурана лица изнад 65
година живота, и иста се одобрава трајно.
II 6.5.2. Ортодонтски апарат
Члан 50.
(1) Право на ортодонтски апарат, израђен од акрилата и кобалт-хромове легуре,
имају дјеца до навршених 18 година живота.
(2) Ортодонтски апарат се одобрава код постојања аномалија на вилици које је
могуће отклонити или ублажити ношењем ортодонтског апарата.
12
II 6.5.3. Стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија
Члан 51.
(1) Код урођених или стечених аномалија, осигурана лица имају право на сљедеће
стоматолошке надокнаде:
а) тотална протеза,
б) парцијална протеза,
в) стимулатор,
г) фиксни ортодонтски апарат, и
д) оптуратор протезе за урођене аномалије.
(2) Право на фиксни ортодонтски апарат могуће је остварити на основу мишљења
конзилијума кога чине специјалисти из сљедећих области: пластична и
реконструктивна хирургија, педијатрија, ОРЛ, максиофациална хирургија и
ортодонција.
II 6.5.4. Сплинтови и оптуратор
Члан 52.
(1) Осигурана лица, код којих је због трауме неопходна имобилизација безубих
вилица, имају право на сплинтове за безубе вилице.
(2) Осигурана лица, код којих је присутна рецесија ткива орофациалног система
као посљедица трауме или операције малигних неоплазми, имају право на оптуратор
плочу без зуба.
II 6.6. Тифлотехничка помагала
Члан 53.
Осигурано лице, коме је оштрина вида на оба ока 0,05 и мања (слијепо лице), има
право на сљедећа тифлотехничка помагала:
а) Брајева писаћа машина (Перкинсонова),
б) рачунар са говорним софтвером,
в) репродуктор,
г) ултразвучни штап за слијепе, и
д) бијели штап за слијепе.
Члан 54.
(1) Брајева писаћа машина (Перкинсонова) одобрава се слијепом осигураном лицу
које се налази на редовном школовању.
(2) Брајева писаћа машина може бити одобрена и осигураном лицу које није
на редовном школовању, уколико је одобравање овог помагала препоручио Савез
слијепих Републике Српске, а због специфичне активности слијепог осигураног лица.
(3) Да би осигураним лицима из става 1. и 2. опвог члана била одобрена Брајева
писаћа машина, потребно је да познају Брајево писмо, што се доказује потврдом Савеза
слијепих Републике Српске.
(4) Брајева писаћа машина се одобрава на период од 180 мјесеци (15 година)
и подлијеже враћању након тог периода.
Члан 55.
(1) Рачунар са говорним софтвером одобрава се слијепом осигураном лицу које
се налази на редовном школовању.
(2) Рачунар са говорним софтвером може бити одобрен и осигураном лицу које није
на редовном школовању, уколико је одобравање овог помагала препоручио Савез
слијепих Републике Српске, а због специфичне активности слијепог осигураног лица.
13
(3) Рачунар са говорним софтвером се одобрава уз услов да је осигурано лице
из става 1. и 2. овог члана завршило информатичку обуку, што се доказује потврдом
Савеза слијепих Републике Српске.
(4) Рачунар са говорним софтвером одобрава се на период од 84 мјесеца (7 година)
и подлијеже враћању након тог периода.
Члан 56.
(1) Право на репродуктор (телексов уређај типа Професор), има слијепо осигурано
лице које је члан специјалне библиотеке за слијепа лица, које се налази на редовном
школовању и које је савладало обуку руковања овим помагалом, што доказује
потврдом Савеза слијепих Републике Српске.
(2) Репродуктор се одобрава на период од 84 мјесеца (7 година) и подлијеже
враћању након тог периода.
Члан 57.
(1) Ултразвучни штап за слијепа лица одобрава се слијепом осигураном лицу
уз истовремено постојање потпуне глухоће.
(2) Ултразвучни штап за слијепа лица одобрава се на период од 36 мјесеци.
Члан 58.
Бијели штап за слијепа лица одобрава се слијепом осигураном лицу изнад 6 година
живота, на период од 24 мјесеца.
II 6.7. Остала помагала
Члан 59.
Правом на остала помагала обухваћене су сљедеће врсте помагала:
а) гастроинтенстинална помагала,
б) помагала за урогенитални систем и инконтиненцију,
в) помагала за респираторни систем,
г) антидекубитална помагала,
д) помагала код шећерне болести,
ђ) естетска помагала, и
е) друга помагала.
II 6.7.1. Гастроинтенстинална помагала
Члан 60.
(1) Осигурана лица код којих је уграђена привремена или трајна стома имају право
на стома помагала наведена у Листи помагала и пасту за његу стоме.
(2) Осигурано лице које има уграђене двије стоме, има право на двоструку
количину стома помагала.
(3) Изабрани доктор породичне медицине или педијатар прво прописивање
помагала из става 1. овог члана врши на основу налаза специјалисте одговарајуће
специјалности, а наредно прописивање, укључујући и прописивање тромјесечне
количине помагала, се врши у складу са одредбама овог правилника.
14
II 6.7.2. Помагала за урогенитални систем и инконтиненцију
Члан 61.
(1) У случају инконтиненције, односно ретенције урина, осигурано лице има право
на помагала за урогенитални систем наведена у Листи помагала, а према медицинској
индикацији.
(2) Осигураном лицу се прописује једно помагало, осим уколико медицинска
индикација захтјева прописивање сета урогениталних помагала из Листе помагала, што
се потврђује мишљењем најмање два доктора одређене специјалности.
(3) Осигурано лице које не контролише мокрење и столицу, а може да сједи и креће
се уз помоћ инвалидских колица, има право уз једну врсту кондома и на двије врсте
кеса за урин, у количини прописаној у Листи помагала.
Члан 62.
Осигурано лице старије од 3 године има право на пелене за дјецу, односно
на пелене за одрасле, у количини прописаној у Листи помагала, код сљедећих
медицинских индикација:
а) урођене мане и/или болести урогениталног или пробавног система која за
посљедицу имају трајну инконтиненцију урина и/или столице,
б) болести и/или повреда неврног система које за посљедицу имају трајну
инконтиненцију урина и/или столице,
в) стање коме, и
г) ментална ретардација лица старијих од 3 године, са посљедицом инконтиненције
урина и/или столице.
Члан 63.
Изабрани доктор породичне медицине или педијатар прво прописивање помагала
из члана 61. овог правилника врше на основу налаза специјалисте одговарајуће
специјалности, а наредно прописивање, укључујући и прописивање тромјесечне
количине помагала, врши се у складу са одредбама овог правилника.
II 6.7.3. Помагала за респираторни систем
Члан 64.
У складу са прописаним медицинским индикацијама, осигурано лице има право
на помагала за респираторни систем за потребе лијечења у кући, а која су прописана
Листом помагала и то:
а) инхалатор,
б) ендотрахеална канила, и
в) транстрахеални катетер назални или биназални.
II 6.7.4. Антидекубитална помагала
Члан 65.
Осигурано лице има право на антидекубитални душек и антидекубитални јастук,
те болеснички кревет, са или без трапеза, у складу с медицинским индикацијама
из Листе помагала.
15
II 6.7.5. Помагала код шећерне болести
Члан 66.
(1) Осигурана лица обољела од дијабетеса тип I, имају право на сљедећа помагала:
а) апарат за одређивање глукозе у крви,
б) инсулински шприцеви и игле,
в) дијагностичке траке за мјерење шећера у крви,
г) траке за мјерење шећера у урину, и
д) ланцете.
(2) Осигурана лица обољела од дијабетеса тип II, имају право на сљедећа помагала:
а) дијагностичке траке за мјерење шећера у крви, и
б) ланцете.
Члан 67.
Изабрани доктор породичне медицине или педијатар, код прописивања помагала
из члана 66. овог правилника за које су овлашћени, прво прописивање помагала врше
на основу налаза специјалисте одговарајуће специјалности, а наредно прописивање,
укључујући и прописивање тромјесечне количине помагала, се врши у складу са
одредбама члана 77. овог правилника.
II 6.7.6. Естетска помагала
Члан 68.
Осигурана лица, у зависности од медицинске индикације наведене у Листи
помагала, имају право на сљедећа естетска помагала:
а) протеза за дојку,
б) специјални грудњак за протезу дојке (једнодјелни или дводјелни), и
в) власуља.
II 6.7.7. Друга помагала
Члан 69.
Поред помагала наведених у групи II 6.7. - Остала помагала, код медицинских
индикација наведених у Листи помагала, осигурана лица имају право и на сљедећа
помагала:
а) појас за килу једнострани или обострани, са или без суспензоријума,
б) еластачни компресивни терапијски рукав са рукавицом, и
в) еластичне компресивне чарапе.
II 7. Изузетно прописивање помагала
Члан 70.
(1) Изузетно, осигурано лице може, уколико за то постоје оправдани медицински
разлози, остварити право на помагало са Листе помагала иако не испуњава услове
прописане медицинске индикације.
(2) Изузетно, осигурано лице може, уколико за то постоје оправдани медицински
разлози, остварити право на помагало са Листе помагала у количини која је већа
од прописане.
(3) Изузетно, осигурано лице може, уколико за то постоје оправдани медицински
разлози, остварити право на помагало које није обухваћено Листом помагала.
(4) Приједлог за одобравање помагала у случајевима из става 1., 2. и 3. овог члана
мора бити потписан од конзилијума кога чине три доктора одређене специјалности,
уз образложење медицинских разлога на којима се заснива приједлог конзилијума.
16
III - НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛА
III 1. Предлагање, прописивање и одобравање помагала
Члан 71.
(1) Помагала из Листе помагала могу, као овлашћени доктори у смислу овог
правилника, прописивати доктори који су запослени у здравственим установама
са којима Фонд има закључен уговор о пружању здравствене заштите и који од Фонда
имају овлашћење (шифру) за прописивање помагала (у даљем тексту: овлашћени
доктор), и то:
а) изабрани доктори породичне медицине и педијатри, на основу приједлога доктора
специјалисте одговарајуће специјалности,
б) доктори стоматологије, и
в) доктори специјалисти одређене специјалности.
(2) Овлашћени доктор помагало прописује на обрасцу налога који се налази
у Прилогу број 3. и чини саставни дио овог правилника.
Члан 72.
Овлашћени доктор може, у складу са овлашћењем, да пропише само помагало
са Листе помагала и само у случају медицинских индикација и других услова који
су одређени за свако помагало појединачно, осим у случају прописаним чланом 70.
овог правилника.
Члан 73.
Право на помагало које је прописао овлашћени доктор одобрава се од стране
Фонда, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, на сљедећи начин:
а) овјером налога, или
б) овјером налога уз претходно доношење рјешења Фонда.
Члан 74.
(1) Фонд може да овјери само налог који је издат на начин и у складу са условима
за прописивање помагала из овог правилника.
(2) Уколико се приликом овјере налога утврди да налог није издат на начин
и у складу са условима за прописивање помагала из овог правилника о истом се
обавјештава сектор надлежан за послове контроле.
Члан 75.
(1) Приликом овјере налога, а на основу евиденције о расположивим обновљеним
помагалима, осигурано лице се обавјештава о могућностима и погодностима
коришћења обновљеног помагала.
(2) Уколико осигурано лице пристане на коришћење обновљеног помагала,
попуњава се образац изјаве о пристанку осигураног лица, који се налази у Прилогу
број 4. и чини саставни дио овог правилника.
(3) Један примјерак потписане изјаве се прилаже уз овјерени налог, а други
примјерак се доставља раднику Фонда који води евиденцију о враћеним и обновљеним
помагалима.
Члан 76.
(1) Право на поправку помагала одобрава се рјешењем Фонда, на основу захтјева
осигураног лица.
(2) Уз захтјев за одобравање поправке помагала, осигурано лице прилаже
предрачун испоручиоца помагала о цијени поправке помагала.
(3) Поправка помагала се, у правилу, обавља код уговорног испоручиоца који је
осигураном лицу испоручио помагало.
17
III 2. Прописивање помагала од стране изабраних доктора породичне
медицине и педијатара
Члан 77.
(1) Изабрани доктори породичне медицине и педијатри помагала из Листе помагала
за чије су прописивање овлашћени, прописују на обрасцу налога из члана 71. став 2.
овог правилника и могу, у зависности од процјене здравственог стања осигураног лица,
прописати тромјесечну количину помагала.
(2) Уколико доктор из става 1. овог члана прописује помагало у количини за два
или три мјесеца, осигураном лицу ће издати два, односно три налога, са различитим
датумима.
(3) Осигурано лице овјерава налог у Фонду, с тим да се, уколико је према ставу 2.
овог члана прописана већа количина помагала, овјера врши за сваки мјесец и то
најраније пет дана прије датума назначеног на налогу.
(4) Прво прописивање помагала за чије је прописивање овлашћен изабрани доктор
породичне медицине или педијатар врши се се на основу приједлога доктора
специјалисте одговарајуће специјалности.
(5) Уколико је потреба за помагалом привремена приједлог доктора специјалисте
одговарајуће специјалности је потребан и након првог прописивања помагала, односно
за свако наредно прописивање док траје потреба за помагалом.
(6) Уколико је потреба за помагалом трајна приједлог доктора специјалисте
одговарајуће специјалности није потребан за прописивање помагала за наредних
12 мјесеци.
(7) Изузетно од става 6. овог члана, изабрани доктори породичне медицине
и педијатри могу, уколико сматрају да је неопходно, код наредног прописивања
трајног помагала тражити приједлог доктора специјалисте одговарајуће специјалности
и прије истека рока од 12 мјесеци.
III 3. Прописивање помагала од стране доктора стоматологије
Члан 78.
(1) Доктори стоматологије помагала за чије су прописивање овлашћени прописују
на обрасцу налога из члана 71. став 2. овог правилника.
(2) Уколико се право на помагало може остварити само на основу рјешења Фонда,
овлашћени доктор стоматологије уз попуњен налог из става 1. овог члана осигураном
лицу даје медицинску документацију са детаљним образложењем медицинске
индикације за предложено помагало.
III 4. Прописивање помагала од стране доктора специјалиста
одређене специјалности
Члан 79.
(1) Доктори специјалисти одређене специјалности помагала за чије су прописивање
овлашћени прописују на обрасцу налога из члана 71. став 2. овог правилника.
(2) Уколико се право на помагало може остварити само на основу рјешења Фонда,
овлашћени специјалиста уз попуњен налог из става 1. овог члана осигураном лицу даје
медицинску документацију са детаљним образложењем медицинске индикације
за предложено помагало.
18
III 5. Изузетно одобравање помагала
Члан 80.
(1) Код одобравања помагала у случајевима прописаним чланом 70. овог
правилника Фонд може да затражи и мишљење конзилијума друге здравствене
установе, као и достављање техничке документације о помагалу.
(2) Рјешењем Фонда о одобравању помагала у случајевима прописаним чланом 70.
овог правилника одређује се цијена помагала, рок трајања, гарантни рок, проценат
личног учешћа осигураног лица у цијени помагала, те обавеза враћања одобреног
помагала.
III 6. Рок важења овјереног налога
Члан 81.
(1) Образац налога о одобреном помагалу вриједи 30 дана од дана овјере налога,
те осигурано лице може у том року да наручи помагало код испоручиоца помагала
са којим Фонд има закључен уговор.
(2) Ако осигурано лице не наручи помагало у року из става 1. овог члана, или
уколико изгуби или оштети налог о прописаном или одобреном помагалу, може
поновити поступак прописивања, односно одобравања помагала.
III 7. Уговарање испоруке помагала
Члан 82.
(1) Уговор о производњи и испоруци помагала Фонд закључује, у правилу,
на основу јавног позива и на период од двије године.
(2) Уговором из става 1. овог члана, осим услова из овог правилника, уређују
се предмет уговора, рок на који се уговор закључује, рок испоруке помагала, начин
и рокови плаћања испорученог помагала, начин обављања надзора и контроле
извршења уговорених обавеза, одговорност за штету насталу због неизвршења
уговорених обавеза и друга међусобна права и обавезе уговорних страна.
(3) За помагала која испоручују апотеке и за стоматолошка помагала која производе
и испоручују здравствене установе, Фонд закључује уговор на основу Правилника
о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга у Републици Српској.
(4) Испоручиоци помагала обавезни су да обезбиједе да осигураним лицима буду
доступна помагала чија цијена одговара цијени из Цјеновника Фонда.
III 8. Обавезе испоручилаца помагала
Члан 83.
(1) Испоручиоци помагала обавезни су да осигураним лицима испоручују помагала
која су произведена уз примјену одговарајућег система квалитета и у складу
са стандардима прописаним овим правилником.
(2) Испоручилац помагала је обавезан осигураном лицу испоручити одобрено
помагалао у року од 30 дана од дана наруџбе ако уговором није другачије одређено.
(3) Испоручиоци помагала су дужни осигураном лицу уз помагало дати
одговарајуће упутство за коришћење помагала, као и гарантни лист код помагала
за које је то предвиђено.
(4) Испоручиоци помагала су обавезни да на фактури о испорученом помагалу
назначе износ партиципације која је наплаћена од осигураног лица, односно шифру
основа за ослобађање од плаћања партиципације.
19
(5) Осигураном лицу од којег је наплаћена партиципација, испоручилац помагала
издаје малопродајни рачун на коме је назначена укупна цијена помагала, дио цијене
коју плаћа Фонд ( „На терет Фонда: ___ ) и износ партиципације осигураног лица
(„Учешће осигураног лица: ___).
Члан 84.
(1) Код испоруке појединих помагала из Листе помагала обавезно је присуство
овлашћеног радника Фонда, а према утврђеном плану.
(2) У случају из става 1. овог члана, испоручилац је дужан да обавијести Фонд
о датуму испоруке помагала најкасније три дана прије испоруке помагала.
III 9. Приговор на испоручено помагало
Члан 85.
(1) Осигурано лице има право приговора на испоручено помагало које је израђено
по мјери или на серијски произведено помагало које је прилагођено осигураном лицу,
уколико сматра да исто није у складу са прописаним стандардом или га није могуће
користити због нефункционалности.
(2) Приговор из става 1. овог члана осигурано лице подноси у најближој
пословници Фонда.
(3) Оправданост приговора осигураног лица процјењује трочлана комисија коју
именује директор Фонда и коју чине специјалиста овлашћен за прописивање или
предлагање помагала на које се односи приговор, представник испоручиоца помагала
и радник Фонда.
(4) Процјена функционалности испорученог помагала врши се уз присуство
осигураног лица.
(5) Комисија из става 3. овог члана, у записнику констатује да ли је приговор
осигураног лица основан, а уколико се утврди основаност приговора испоручилац
је дужан да отклони недостатак на помагалу.
(6) Испоручилац помагала је обавезан да у року од 15 дана отклони недостатак
на помагалу, а ако то није могуће, обавезан је да осигураном лицу испоручи ново
помагало.
(7) Уколико Комисија из става 3. овог члана утврди да је приговор осигураног лица
неоснован, Фонд ће донијети рјешење којим се приговор одбија, а осигурано лице на
такво рјешење може изјавити жалбу.
IV КОНТРОЛА И НАДЗОР
Члан 86.
(1) Преко овлашћених радника за послове контроле, Фонд проводи контролу
примјене овог правилника код уговорних испоручилаца помагала, као и контролу
примјене овог правилника од стране доктора који имају овлашћење за предлагање,
односно прописивање помагала.
(2) Уговорни испоручиоци помагала и овлашћени доктори обавезни су радницима
Фонда који спроводе контролу ставити на увид сву документацију која се тиче
примјене овог правилника, укључујући и финансијску документацију.
(3) У поступку провођења контроле коришћења помагала овлашћени радници
Фонда могу уз писмени пристанак осигураног лица извршити контролу и у стану
осигураног лица.
20
V ОДГОВОРНОСТ И НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 87.
(1) У случају да се утврди да овлашћени доктор прописао или предложио помагало
у супротности са одредбама овог правилника, обавезан је да Фонду надокнади штету.
(2) Поступак накнаде штете коју Фонду проузрокују овлашћени доктори дефинисан
је актом Фонда којим се уређују критеријуми за додјелу шифара и уговором са
овлашћеним доктором.
(3) Изабрани доктори породичне медицине и педијатри, који помагала са Листе
помагала прописују на основу налаза овлашћених доктора специјалиста одговарајуће
специјалности дужни су да, уколико уоче да доктори специјалисти поступају
у супротности са одредбама овог правилника, о истом обавијесте Фонд.
Члан 88.
Поступак накнаде штете коју Фонду проузрокују испоручиоци помагала кршењем
одредаба овог правилника, дефинише се уговором који Фонд закључује са
испоручиоцима помагала.
Члан 89.
Осигурано лице је обавезно да Фонду надокнади штету у случају да:
а) из неоправданих разлога не преузме наручено помагало,
б) не врати помагало за које постоји обавеза враћања, и
в) не користи испоручено помагало.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 90.
(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Српске".
(2) Налози за набавку/поправку помагала издати прије ступања на снагу овог
правилника, реализоваће се у складу са одредбама правилника који је био на снази у
вријеме њиховог издавања.
Члан 91.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о праву на
ортопедска и друга помагала "Службени гласник Републике Српске", број: 42/09,
51/09, 64/09, 101/09, 02/10, 10/10, 73/10, 101/10, 17/11 и 42/11).
Број: ______________
Датум: ________________
Предсједник Управног одбора
Оливера Марковић, дипл. економиста
21
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I - ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Правилника о праву на ортопедска помагала
и друга медицинска средства садржан је у члану 20. Закона о здравственом осигурању
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08, 01/09
и 106/09) и члану 8. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 106/09).
II - САДРЖАЈ ПРАВИЛНИКА
Правилником о праву на ортопедска помагала и друга медицинска средства
прописују се садржај, обим и начин остваривања права на ортопедска помагала и друга
медицинска средства (у даљем тексту: помагала), као права на здравствену заштиту,
прописаног Законом о здравственом осигурању.
Правилник се састоји од сљедећих поглавља:
I - Основне одредбе,
II - Садржај и обим права на помагала,
II 1. - Стандард помагала и рок трајања помагала,
II 2. - Гарантни рок испорученог помагала,
II 3. - Поправка помагала,
II 4. - Помагала која подлијежу враћању,
II 5. - Партиципација осигураног лица,
II 6. - Врсте помагала,
II 6.1. Ортопедска помагала (II 6.1.1. Протезе за доње екстремитете, II 6.1.2. Протезе
за горње екстремитете, II 6.1.3. Ортопротезе и ортозе, II 6.1.4. Ортопедске ципеле
и ортопедски улошци, II 6.1.5. Штаке, штапови и ходаљке, II 6.1.6. Инвалидска
колица и II 6.1.7. Додаци уз инвалидска колица и резервни дијелови),
II 6.2. Очна помагала (II 6.2.1. Наочале и II 6.2.2. Контактна сочива),
II 6.3. Слушна помагала,
II 6.4. Помагала за омогућавање гласног говора,
II 6.5. Стоматолошка помагала (II 6.5.1. Покретне зубне протезе, II 6.5.2. Ортодонтски
апарат, II 6.5.3. Стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија
и II 6.5.4. Сплинтови и оптуратор),
II 6.6. Тифлотехничка помагала,
II 6.7. Остала помагала (II 6.7.1. Гастроинтенстинална помагала, II 6.7.2. Помагала
за урогенитални систем и инконтиненцију, II 6.7.3. Помагала за респираторни
систем, II 6.7.4. Антидекубитална помагала, II 6.7.5. Помагала код шећерне
болести, II 6.7.6. Естетска помагала и II 6.7.7. Друга помагала),
II 7. - Изузетно прописивање помагала,
III - Начин остваривања права на помагала,
III 1. - Предлагање, прописивање и одобравање помагала,
III 2. - Прописивање помагала од стране изабраних доктора породичне медицине
и педијатара,
III 3. - Прописивање помагала од стране доктора стоматологије,
III 4. - Прописивање помагала од стране доктора специјалиста одређене специјалности,
III 5. - Изузетно одобравање помагала,
III 6. - Рок важења овјереног налога,
III 7. - Уговарање испоруке помагала,
III 8. - Обавезе испоручилаца помагала,
III 9. - Приговор на испоручено помагало,
IV - Контрола и надзор,
V - Одговорност и накнада штете, и
VI - Прелазне и завршне одредбе
1
III - РАЗЛИКЕ У ОДНОСУ НА ВАЖЕЋИ ПРАВИЛНИК
Материја ортопедских и других помагала је регулисана Правилником о праву
на ортопедска и друга помагала (″Службени гласник Републике Српске″, број: 42/09,
51/09, 64/09, 101/09, 02/10, 10/10, 73/10, 101/10, 17/11 и 42/11).
Важећи правилник је мијењан више пута, те се с обзиром на потребу да се
нормативно регулишу одређене новине у овој области приступило изради новог
правилника.
Нови правилник носи назив - Правилник о праву на ортопедска помагала и друга
медицинска средства, из разлога усаглашавања назива истог са одредбама Закона
о лијековима и медицинским средствима (″Службени гласник БиХ″, број: 58/08)
и Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник Републике Српске'', број:
18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08, 01/09 и 106/09), односно именовања материје која је
регулисана правилником у складу са важећим законским прописима из ове области.
Наиме, према Закону о лијековима и медицинским средствима, медицинска
средства су инструменти, апарати, материјал и други производи који се примјењују
на људима и који своју основну намјену, одређену од произвођача, не постижу
на основу фармаколошке, имунолошке или метаболичке активности, већ се користе
сами или у комбинацији, укључујући и софтвер потребан за правилну употребу,
а у сврху: 1. постављања дијагнозе, превенције, праћења, лијечења или ублажавања
узрока, односно посљедица болести; 2. постављања дијагнозе, праћења, лијечења
или ублажавања повреда, односно ублажавања инвалидитета или надомјештања
недостатака, односно посљедица узрокованих инвалидитетом; 3. испитивања,
надомјештања или модификације анатомских или физиолошких функција; 4. контроле
зачећа.
Према Закону о здравственом осигурању једно од права из обавезног здравственог
осигурања је право на здравствену заштиту, а она, између осталог, обухвата и протезе,
ортопедска и друга помагала, помоћне и санитарне справе, стомато-протетску помоћ
и стоматолошке материјале.
При изради новог правилника имали су се у виду приједлози здравствених установа,
произвођача и испоручилаца помагала, као и удружења инвалида, који су уважени
у мјери која не носи ризик повећања трошкова.
Већина прихваћених приједлога се односи на дјечју популацију, и то углавном
на скраћење рокова на који се помагала одобравају, с обзиром да садашњи рокови нису
у складу са развојним промјенама код дјеце. С циљем да се ове промјене не одразе
на повећање трошкова, код неких помагала се предлаже сужавање медицинске
индикације, а такође се предлаже и брисање одређених помагала са Листе, при чему
се имала у виду регулатива земаља у региону.
Значајна промјена у односу на садашњи правилник односи се на поједностављење
процедуре остваривања права на помагало, уз истовремено повећање одговорности
доктора овлашћених за предлагање и прописивање помагала, као и одговорности
испоручилаца помагала.
Код регулисања садржаја и обима права на помагала разлике у односу на садашњи
правилник огледају се у сљедећем:
- дата је дефиниција садржаја и дефиниција обима права на помагало,
- право на свако помагало је дефинисано по идентичној методологији,
- за свако ортопедско помагало је дефинисан стандард материјала од којег је израђен,
- Листа помагала, која је прилог Правилника, садржи све битне информације за докторе
и остала лица која ће у свом раду примјењивати правилник,
- у Листи помагала извршено је шифрирање медицинских индикација према МКБ 10,
гдје год је било могуће, што је такође, у функцији лакше примјене Правилника,
а и ефикасније контроле.
2
На основу анализе садржаја правилника о ортопедским и другим помагалима
у земљама у региону, предлаже се вршење сљедећих усклађивања:
- код ортопедске ципеле са повишењем за одрасла лица, индикација за прописивање
је краћа нога за 2,5 центиметара и више (сада је прописано 1,5 центиметара и више);
на основу трошкова из 2011. године, по овом основу би требало остварити уштеду
од око 270.000 КМ;
- код ортопедских уложака за дјецу предвиђени су само улошци од пјенастог
материјала, а брисани су улошци од коже из разлога што није било могуће
медицинском индикацијом разграничити кад се прописују једни, а када други
улошци; процјењена уштеда код ове измјене износи 22.000 КМ;
- са Листе су брисани подешавајући ортопедски улошци за дјецу, јер исти нису
прописани правилницима земаља у региону; очекивана уштеда је око 70.000 КМ;
- код тоталне зубне протезе је прописано да се иста одобрава лицима преко 65 година
живота доживотно (сада је прописано да се иста може одобрити лицима преко 65
година живота на рок од 5 година, а након 70 година живота доживотно);
- са Листе помагала су брисана сва помагала која се више не користе или се ријетко
прописују (брахијални апарат, епитезе, атланта протеза, слушни апарат за коштану
проводљивост и др.);
- код очних помагала се предлаже увршћавање полутврдог торичног сочива и меког
торичног сочива и то само за дјецу до 18 година; ову врсту сочива имају и друге
земље у региону, а прописује се у случају већег астигматизма када обична сочива
не могу да буду примјењена; процијењени утицај на трошкове око 50.000 KM;
- код очних помагала су брисана тврда сочива, с обзиром на ријетку потребу
за њиховим коришћењем;
- с обзиром да су сочива скупља од стакала за наочале, да би била спријечена појава
да се сочива прописују само из естетских разлога, предлаже се увођење нове одредбе
којом ће се прецизно дефинисати код којих се медицинских индикација умјесто
наочала може прописати сочиво;
- код инвалидских колица за дјецу предлаже се скраћење периода на који се колица
одобравају у просјеку за годину дана; процијењени утицај на трошкове 16.500 КМ;
- код инвалидских колица се за ученике и студенте који су на редовном школовању,
предлаже прописивање права на двоје колица - једна за кућну и једна за вањску
употребу, с тим да се у том случају за друга колица удвостручује рок трајања;
ова измјена се предлаже у складу са приједлозима невладиних организација;
- код ортоза за популацију до 18 година предлаже се скраћивање рока на који се
помагало одобрава од 2 до 6 мјесеци; ову промјену је предложила референтна
здравствена установа уз образложење да садашњи рокови не прате раст и развој
дјеце; процијењени утицај на трошкове 71.600 КМ;
- код три врсте протеза се предлаже скраћивање рока трајања и то за годину дана;
утицај на трошкове је 13.400 КМ; невладине организације и референтна здравствена
установа су предлагали скраћење рокова код свих протеза, али је прихваћен само
приједлог код протеза за које је референтна здравствена установа навела да је
скраћење рока приоритетно; и
- код рока трајања помагала предлаже се да се пропише да се ново помагало не мора
обавезно прописати по истеку рока трајања уколико је претходно одобрено помагало
још увијек функционално.
Код регулисања начина остваривања права на помагала поједностављење процедуре
се огледа у сљедећем:
- важећим правилником је прописано да налог за набавку/поправку помагала издаје
доктор породичне медицине, због чега осигурана лица пролазе пут: доктор породичне
медицине (издавање упутнице) - доктор специјалиста (предлагање коришћења
помагала) - доктор породичне медицине (издавање налога) - Фонд (одобравање
3
помагала), те се новим правилником предлаже дефинисање групе помагала код којих
ће налог издавати доктор специјалиста одређене области, чиме ће се престати потреба
да се осигураник враћа код доктора породичне медицине само због издавања налога;
- слично као код лијекова, предлаже се прописивање могућности да доктор породичне
медицине може да изда налог за набавку тромјесечне количине помагала,
у зависности од здравственог стања пацијента (ланцете, дијагностичке траке, кесе
за стому итд);
- предлаже се и одредба према којој налаз/приједлог доктора специјалисте више неће
бити неопходан код сваког прописивања помагала из надлежности доктора породичне
медицине, односно предлаже се одредба према којој, у случају да је помагало трајно
потребно (нпр. када је пацијенту уграђена трајна стома, или код дијабетеса), доктор
породичне медицине може да прописује такво помагало 12 мјесеци на основу једног
налаза/приједлога доктора специјалисте, с тим да може да затражи мишљење
доктора специјалисте и прије истека тог рока.
Поједностављене процедуре би требале да олакшају остваривање права осигураним
лицима, али и да допринесу смањењу гужве код доктора породичне медицине
и скраћењу времена од заказивања до обављања прегледа (сличне одредбе постоје
и у регулативи сусједних земаља).
У оквиру одредаба о поправци помагала, враћању помагала и коришћењу
обновљених помагала предлаже се да се процјена исплативости поправке или обнове
помагала врши комисијски. Такође, предлаже се одредба којом је прописано вођење
евиденције о испорученим и враћеним помагалима. С циљем подстицања осигураних
лица да прихвате коришћено и обновљено помагало које је за Фонд јефтиније за 50 %
у односу на ново помагало, предлаже се да у том случају осигурана лица не плаћају
партиципацију и да обновљено помагало има дупло краћи рок трајања (садашњим
правилником нису прописане овакве разлике у одобравању обновљеног и новог
помагала).
Предлаже се и прецизно дефинисање гарантног рока за сва помагала која се
израђују по мјери осигураног лица и сва помагала која су серијски произведена али се
прилађавају осигураном лицу. За помагала која се одобравају на рок до двије године,
гарантни рок у коме се поправка врши о трошку произвођача, односно испоручиоца,
је једнак дужини рока на који се помагало одобрава; двије године траје гарантни рок
за помагала која се одобравају на период од три године, а за помагала која се
одобравају на период дужи од три године, гарантни рок износи 50 % од прописаног
рока трајања помагала. Ове одредбе би требало да допринесу смањењу трошкова
за поправку помагала, али и већем квалитету помагала.
Такође се предлаже увођење строжије процедуре код изузетног одобравања
помагала (помагала која нису на Листи помагала, односно код одобравања веће
количине помагала или за медицинску индикацију која није предвиђена правилником).
За овакве случајеве се предлаже одредба којом се прописује да приједлог мора бити
потписан од конзилијума кога чине три доктора одређене специјалности,
уз образложење медицинских разлога на којима се заснива приједлог конзилијума,
те одредба којом се прописује да код одобравања Фонд може да затражи и мишљење
конзилијума друге здравствене установе, као и достављање техничке документације
о помагалу.
IV - ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За провођење овог Правилника неће бити потребно одобравати додатна
финансијска средства, јер су иста већ планирана финансијским планом Фонда.
4
Листа ортопедских помагала и других медицинских средстава
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
Помагало предлаже Поро- Доктор
подлијеже
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
1. ОРТОПЕДСКА ПОМАГАЛА
1.1. Протезе за доње екстремитете
1.1.1. Протезе за стопала
1.
6010656 Протеза послије
дјелимичне ампутације
стопала, пластична са
слаганим парцијалним
стопалом
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Дјелимична ампутација стопала Израда помагала по
Преко 18
година живота
24 мјесецa
● Урођени недостатак стопала
(Q 72.3)
по Лисфранку или Шопарту;
Y 83.5
● Стечени недостатак стопала
Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, слагано
парцијално стопало
од педилена и мост
гуме.
(Y 83.5,S 98, Z 89.4,)
2.
6010657 Протеза послије
дјелимичне ампутације
стопала, пластична са
анатомско контактним
лежиштем и Sach
стопалом
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Ампутација по Пирогофу
Преко 18
година живота
36 мјесеци
● Урођени недостатак стопала
(Q 72.3)
- ниво активности
пацијента низак;
● Стечени недостатак стопала
Израда помагала по Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, укопано
Sach стопало или
готово парцијално
стопало.
(Y83.5,S98, Z 89.4)
3.
6010658 Протеза послије
дјелимичне ампутације
стопала, пластична, са
анатомско – контактним
лежиштем и Dynamik
стопалом
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота
36 мјесеци
.
● Ампутација по Пирогофу
- ниво активности
пацијента висок;
● Урођени недостатак стопала (Q
72.3);
● Стечени недостатак стопала
(Y83.5,S98, Z 89.4, )
Израда помагала по Члан 20
мјери, ламинирано
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, укопано
Dynamik стопало или
готово парцијално
стопало.
1
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
1.1.2. Поткољене протезе
1.
6010278 Поткољена протеза –
пластична са анатомско
– контактним лежиштем
и Sach стопалом
2.
3.
4.
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесецa
6010007 Поткољена протеза пластична са анатомско
-контактним лежиштем
и Dynamik стопалом
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6010394 Поткољена протеза пластична са анатомско
-контактним лежиштемДерма гел и Sach
стопалом
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6010028 Поткољена протеза пластична са анатомско
-контактним лежиштем
и Dynamik стопалом
ДА
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
НЕ
ДА
Преко 65
година живота
60 мјесеци
До 18 година
живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота
36 мјесеци
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
Преко 65
година живота
60 мјесеци
До 18 година
живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота
36 мјесеца
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Поткољена ампутација по
Сајму,
- ниво активности
пацијента низак;
●Урођени недостатак
поткољенице и стопала (Q 72.2);
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5,Y83.5)
● Поткољена ампутација по
Сајму,
- ниво активности пацијента
висок;
●Урођени недостатак
поткољенице и стопала (Q 72.2);
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5,Y83.5)
● Поткољена ампутација тибије
дужа од 10 cm,
- ниво активности
пацијента низак;
●Урођени недостатак
поткољенице и стопала (Q 72.2)
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5,Y83.5)
● Поткољена ампутација тибије
дужа од 10 cm,
- ниво активности пацијента
висок;
●Урођени недостатак
поткољенице и стопала (Q 72.2);
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5,Y83.5);
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 20
мјери, уложак од
педилена, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Sach
стопало, завршна
ламинација
Израда помагала по Члан 20
мјери, уложак од
педилена, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Dynamik
стопало, завршна
ламинација
Израда помагала по Члан 20
мјери, уложак од
педилена, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Sach
стопало, завршна
ламинација
Израда помагала по Члан 20
мјери, уложак од
педилена, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Dynamik
стопало, завршна
ламинација
2
Шифра
Р. бр. помагала
5.
Назив помагала
6010005 Поткољена протезапластична са анатомско
-контактним лежиштем,
Sach стопало,
суспензија са
једноосовинским
кољеним зглобом
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Поткољена ампутација, тибија
краћа од 10 cm
- ниво активности пацијента низак
●Урођени недостатак
поткољенице и стопала (Q 72.2)
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5, Y83.5);
Преко 65
година живота
60 мјесеци
6.
7.
8.
6010006 Поткољена протеза пластична или
модулска са
анатомским лежиштем
- Liner и Dynamik
стопало
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
6010399 Поткољена протеза
кожна - суспензија са
једноосовинским
кољеним зглобом, Sach
стопало
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6010397 Поткољена протезапластична са
анатомским
лежиштем
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
Преко 65
година живота
60 мјесеци
До 18 година
живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота
36 мјесеци
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота
48 мјесеци
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 20
мјери, уложак од
педилена, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Sach
стопало, завршна
ламинација,
суспензија са
једноосовинским
кољеним зглобом.
Израда помагала по Члан 20
мјери, пластично
краћа од 10 cm (изразито кошчат лежиште ојачано
батаљак)
карбонским
- ниво активности
влакнима, Dynamik
пацијента висок
стопало, Liner,
●Урођени недостатак
козметска облога или
поткољенице и стопала (Q 72.2) завршна ламинација.
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5, Y83.5);
● Поткољена ампутација, тибија
● Поткољена ампутација код
пацијената који су навикли на
овакву врсту помагалa
●Урођени недостатак
поткољенице и стопала (Q 72.2);
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5, Y83.5);
● Поткољена ампутација,
батаљак у флексионој
контрактури 90 степени
●Урођени недостатак
цијеле поткољенице у нивоу
кољена
(Q 72.2);
● Стечени недостатак стопала
поткољенице (S88, Z 89.5, Y83.5);
Израда помагала по Члан 20
мјери, кожно
лежиште, суспензија
са челичним шинама
са зглобом
Израда помагала по Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Sach
стопало, завршна
ламинација,
суспензија са
челичним шинама са
зглобом
3
Шифра
Р. бр. помагала
9.
10.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6020089 Навлака за батаљак поткољена
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6020004 Дерма сеал навлакa
за батаљак
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
Рок трјања
помагала
12 комада
годишње
4 комада
годишње
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Ампутација
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Готов производ
Члан 20
Готов производ
Члан 20
поткољенице
(Z 89.5);
●Урођени недостатак
поткољенице
(S88, Q 72.2, Y83.5)
Не одобравају се осигураницимакорисницима поткољене протезе
са Liner улошком и корисницима
Derma Seal навлакa за батаљак
● Ампутација
поткољенице
(Z 89.5);
●Урођени недостатак
поткољенице
(S88, Q 72.2, Y83.5)
(Не одобравају се осигураницимакорисницима поткољене протезе
са Liner улошком и корисницима
вунених навлака за батаљак)
Осигураници-корисници поткољених протеза могу добити само једну врсту навлака за батаљак, осим корисника поткољене протезе са Liner улошком којима се не одобравају навлаке за
батаљак.
Одобравање навлака за батаљак уз протезу врши Комисија Фонда, осим када се прописивање врши без протезе, a на основу података о врсти кориштене протезе.
1.1.3. Наткољене протезе
1.
6010261 Наткољена протеза –
модулска, дрвенo
лежиште, Sach стопало,
механичко
једноосовинско кољено
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
36 мјесеци
● Наткољена ампутација (S78,
Z89.6,Y83.5)
●Урођени недостатак
поткољенице и дијела наткољене
бутне кости (Q72.0)
● Код пацијената који су навикли
на овакву врсту помагала
Израда помагала по Члан 20
мјери, дрвено
лежиште, Sach
стопало, завршна
ламинација,
механичко
једноосовинско
кољено или
сигурносно
самокочеће,
козметска облога,
суспензија
4
Шифра
Р. бр. помагала
2.
Назив помагала
6010001 Наткољена протеза –
модулска, са
пластичним
квадрилатералним
лежиштем, Sach
стопало, механичко
једноосовинско кољено
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
3.
4.
6010267 Наткољена протеза –
модулска, са уздужно
овалним (ISNY)
лежиштем, Dynamik
стопало, механичко
вишеосовинско
кољено-титан
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6010002 Наткољена протеза пластична са скелетном
конструкцијом и
анатомским лежиштем
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота
36 мјесеци
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
● Наткољена ампутација (S78,
Израда помагала по Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Sach
стопало, механичко
једноосовинско
кољено или
сигурносно
самокочеће,
козметска облога,
суспензија
● Наткољена ампутација (S78,
Израда помагала по Члан 20
Z89.6,Y83.5)
мјери, пластично
● Урођени недостатак
лежиште ојачано
поткољенице и дијела наткољене карбонским влакнима
бутне кости, фемур дужи од
са унутрашњим
12 cm (Q 72.0)
флексибилним
- ниво активности
улошком, Dynamik
пацијента висок
стопало, механичко
четвероосовинско
кољено-титан,
козметска облога,
суспензија
Z89.6,Y83.5)
● Урођени недостатак
поткољенице и дијела наткољене
бутне кости, фемур дужи од
12 cm (Q 72.0)
- ниво активности
пацијента низак
Израда помагала по Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским влакнима
са унутрашњим
флексибилним
улошком, Sach
стопало, механичко
једноосовинско
Ниво активности пацијента низак. кољено са кочницом
или сигурносно
самокочеће,
козметска облога,
суспензија
● Наткољена ампутација
(S78, Z89.6,Y83.5)
● Урођени недостатак
поткољенице и дијела наткољене
бутне кости, фемур краћи од
12 cm (Q 72.0)
- ниво активности
пацијента висок
5
Шифра
Р. бр. помагала
5.
6.
7
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6010003 Наткољена протеза пластична са скелетном
конструкцијом и
анатомско
контактним лајнер
лежиштем, Dynamik
стопало, механичко
вишеосовинско
кољено-титан
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6010265 Протеза за
дезартикулацију кука –
модулска, са
пластичним анатомскоконтактним лежиштем,
једноосовинско кољено
са кочницом, Sach
стопало
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6010271 Протеза за
дезартикулацију кука –
модулска, са
пластичним анатомскоконтактним лежиштем,
вишеосовинско кољено,
Dynamik стопало
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота
36 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Наткољена ампутација
(S78, Z89.6,Y83.5)
● Урођени недостатак
поткољенице и дијела наткољене
бутне кости, фемур краћи од
12 cm (Q 72.0)
- ниво активности
пацијента висок
- батаљак без ожиљних и
дерматолошких промјена
●Обострана наткољена
ампутација
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским влакнима
са унутрашњим Liner
улошком, Dynamik
стопало, механичко
четвероосовинско
кољено-титан,
козметска облога
Израда помагала по Члан 20
(S78, Y83.Z89.9)
мјери, пластично
- ниво активности пацијента низак лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Sach
стопало,
једноосовинско
кољено са кочницом,
зглоб кука са
кочницом, козметска
облога.
● Дезартикулација кука
● Дезартикулација кука (S78,
Y83.5Z89.9)
- ниво активности
пацијента висок
Израда помагала по Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Dynamik
стопало,
вишеосовинско
кољено, зглоб кука са
кочницом, козметска
облога
6
Шифра
Р. бр. помагала
8.
9.
10.
Назив помагала
6010259 Наткољена протеза пластична са скелетном
конструкцијом и
анатомским лежиштем
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Дезартикулација кољена (S 88, Израда помагала по
S 87,Y83.5, Z89.5)
- ниво активности
пацијента низак
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
6010272 Протеза за
дезартикулацију
кољена - модулска, са
пластичним анатомскоконтактним лежиштем,
вишеосовинско кољено,
Dynamik стопало
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6020107 Навлака за батаљак Наткољена
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
Преко 65
година живота
60 мјесеци
До 18 година
живота
10 мјесеци
НЕ
ДА
1 година:
12 комада
Члан из
правилника
Члан 20
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, Sach
стопало,
вишеосовинско
кољено, козметска
облога
● Дезартикулација кољена (S 87, Израда помагала по
Члан 20
S88, Y83.5.Z89.5)
- ниво активности
пацијента висок
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским влакнима
са (или без)
унутрашњим
флексибилним
улошком, Dynamik
стопало,
вишеосовинско
кољено, козметска
облога
● Наткољена ампутација (S78,
Не одобравају се Члан 20
осигураницимакорисницима
протеза са
уздужно-овалним
лежиштем и Линер
улошком.
Преко 18
година живота
36 мјесеци
ДА
Израда –
стандард
помагала
Z89.6, Y83.5)
●Урођени недостатак
наткољенице
(Q 72.0)
7
Шифра
Р. бр. помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Назив помагала
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
1.2. Протезе за горње екстремитете
1.2.1. Протеза за шаку и прсте
Специјалиста физикалне
1.
6010640 Протеза након
дјелимичне ампутације медицине и
рехабилитације,
прста
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
специјалиста ортопед
● Ампутација прстију руке
(S68, S 67, Z89.8, Y83.5)
● Кожно- мишићни дефект прста
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Израда помагала по Члан 22
мјери, силиконски
чланак, козметска
рукавица
● Урођени недостатак шаке
и прстију (Q 71.3)
Преко 65
година живота
60 мјесеци
2.
6010641 Протеза за шаку
1.2.2. Подлакатне протезе
1.
6010029 Подлакатна протеза
(пасивна)
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Ампутација прстију руке (S68,
Z89.0, Y83.5,Z89.3)
● Кожно- мишићни дефект прста
●Урођени недостатак шаке и
прстију
(Q 71.3)
● Ампутација подлактице
(S58.1, Z89.2, Y83.6)
●Урођени недостатак
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште, пасивна
шака, козметска
рукавица
подлактице (Q 71.2)
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, пасивна
шака, козметска
рукавица
Преко 65
година живота
60 мјесеци
8
Шифра
Р. бр. помагала
2.
Назив помагала
6010036 Подлакатна протеза
функционална механичка
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Ампутација подлактице
(S58.1, Z89.2, Y83.5)
●Урођени недостатак
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци,
подлактице (Q 71.2)
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, радна
шака или кука,
козметска рукавица,
суспензија
Преко 65
година живота
60 мјесеци
3.
6010642 Протеза због
дезартикулације
Лакта
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Дезартикулација
у предјелу лакта (S58.0, Y83.5)
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, радна
шака или кука, лакат,
козметска рукавица,
суспензија
Преко 65
година живота
60 мјесеци
1.2.3. Надлакатне протезе
1.
6010034 Надлакатна протезаПластична
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Ампутација надлактице
(S48, Z89.0, Z89.2, Y83.5)
●Урођени недостатак
Преко 18
година живота
36 мјесеци
надлактице (Q 71.1)
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, радна
шака или кука, лакат,
козметска рукавица,
суспензија
9
Шифра
Р. бр. помагала
2.
Назив помагала
6010030 Надлакатна протезаСкелетна
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Ампутација надлактице
(S48, Z89.0, Z89, Y83.5.2)
●Урођени недостатак
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
надлактице (Q 71.1)
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, пасивна
шака, скелетни лакат,
суспензија, козметска
облога
Преко 65
година живота
60 мјесеци
3.
6010031 Надлакатна протезафункционална механичка
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Ампутација надлактице
(S48, Z89.0, Z89.2, Y83.5)
●Урођени недостатак
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
надлактице (Q 71.1)
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, радна
шака или кука, лакат
ротациони, козметска
рукавица, суспензија
Преко 65
година живота
60 мјесеци
4.
6010643 Протеза због
дезартикулације
рамена
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
● Дезартикулација у
предјелу рамена
(S48.1, Y83.5,Z89.8)
●Урођени недостатак
надлактице (Q 71.1)
Израда помагала по Члан 22
мјери, пластично
лежиште ојачано
карбонским
влакнима, шака
пасивна, лакат
скелетни, суспензија,
козметска облога
10
Шифра
Р. бр. помагала
5.
Назив помагала
6020137 Естетска рукавица
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
12 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
● Трајни дефекти на кожи шаке и Испоручује се као
Члан из
правилника
Члан 22
подлактице и уз подлакатну и
надлакатну протезу
(не одобравају се осигураницимакорисницима протезе са радним
наставком-кука)
Естетска рукавица се не
одобрава уз протезу, јер израда
протезе подразумијева
апликацију рукавице
● Ампутација горњих
екстремитета
(S48, S58, S68, Z89,Y83.5)
готов производ, са
услугом навлачења
рукавице на
дистални наставак
протезе.
Материјал памук, вуна, Члан 22
синтетик
6.
6020078 Навлака за батаљак
- надлакатна
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
6 комада
годишње
7.
6020098 Навлака за батаљак
- подлакатна
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
6 комада
годишње
● Ампутација подлактице
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Урођене аномалије,
обољења и посттрауматска
S 52
Готов производ
Члан 22
1.3. ОРТОПРОТЕЗЕ И ОРТОЗЕ
1.3.1. Ортопротезе
1.
6010652 Ортопротеза за
поткољеницу –
пластична, Sach
стопало
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
стања у доба развоја (Q72, S83)
Израда помагала по Члан 24
мјери, мекани уложак
од педилена,
пластично лежиште
ојачано карбонским
влакнима, Sach
стопало, завршна
ламинација
Преко 65
година живота
60 мјесеци
11
Шифра
Р. бр. помагала
2.
Назив помагала
6010653 Ортопротеза за
наткољеницу,
модулска, Sach
стопало,
једноосовинско кољено
са кочницом
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
10 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Урођене аномалије,
обољења и посттрауматска
стања у доба развоја (Q72, S73)
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
3.
6010654 Ортопротеза за
поткољеницу за
изједначавање дужине
од пластичне масе
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
10 мјесеци
● Урођене аномалије,
обољења и посттрауматска
стања у доба развоја
(Q72, Z89.9)
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 24
мјери, мекани уложак
од педилена,
пластично лежиште
ојачано карбонским
влакнима, Sach
стопало,
једноосовинско
кољено са кочницом,
козметска облога
Израда помагала по Члан 24
мјери, мекани уложак
од педилена,
пластично лежиште
ојачано карбонским
влакнима, Sach
стопало, козметска
облога
Преко 65
година живота
60 мјесец
1.3.2. Ортозе
1.3.2.1. Ортозе за кичму
1.
6010129 Ортоза за вратни дио
кичме - мека (CO) Шанц оковратник
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
12 мјесеци
Од 18 година
живота
36 мјесеци
● Стања након повреда
Спужваст оковратник. Члан 25
(S13.4, M50)
● Акутни или учестали болни и
вертигинозни
синдром
● Стања након оперативних
захвата
● Вртоглавица (R42.0)
12
Шифра
Р. бр. помагала
2.
Назив помагала
6010130 Ортоза за вратни дио
кичме - тврда (CO) Филаделфија
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
18 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Стања након комоције медуле,
луксација, прелома, листезе
(S12, S13, S14)
● Стања након оперативних
захвата
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Комбинација
Члан 25
термопластике, коже
и спужве
Преко 65
година живота
60 мјесеци
3.
6010131 Ортоза за вратни дио
кичме са нараменицама
(цервикоторакостернална ортоза CTSO) Минерва ортоза
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
18 мјесеци
5.
6010134 Ортоза за кичму високи растеретни
мидер од пластичне
масе
6010142 Ортоза за кичму
(Милвоки
мидер за сколиозу)
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
18 мјесеци
Преко 18
година живота
48 мјесеци
Тим за сколиозу
референтне здравствене
установе
повреда патолошког прелома,
након спондилолистезе
Израда помагала по Члан 25
мјери од
термопластичне масе
(S12, S14, М43.1, Q76.2, T91.3)
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
4.
● Имобилизација кичме код
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
12 мјесеци
●Атлантоаксијалне
луксације код
реуматоидног артритиса
(M05, M06)
Израда помагала по Члан 25
постоперативно лијечење
мјери пластика
кичменог стуба (преломи и друга
стања) (S30, S32)
● За конзервативно и
● Спондилолистеза (М43.1, Q76.2)
● Код идиопатске сколиозе Cobb- Израда помагала по
ov угао од 20 степени на више
(M41.1)
Члан 25
мјери од пластичне
масе са металним
ојачањима
13
Шифра
Р. бр. помагала
6.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6010140 Ортоза за кичму (ТLSO Тим за сколиозу
референтне здравствене
мидер) (мидер за
установе
сколиозу)
ДА
7.
6010151 Ортоза за кичму (CTM
мидер за сколиозу Шено
мидер)
Тим за сколиозу
референтне здравствене
установе
ДА
8.
Специјалиста физикалне
6010144 Ортоза за кичму
(реклинациони мидер - медицине и
мидер за хиперкифозу) рехабилитације
ДА
6010650 Ортоза за кичму високи платнени
растеретни мидер са
дорзалним ојачањем
и крикнама
ДА
9.
Тим за сколиозу
референтне здравствене
установе
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
НЕ
ДА
ДА
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
12 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
● Код идиопатске сколиозе Cobb- Израда помагала по
ov угао од 20 степени на више
(M41.1)
Члан из
правилника
Члан 25
мјери од пластичне
масе
НЕ
НЕ
До 18 година
● Код идиопатске сколиозе
живота
(M41.1)
10 мјесеи
мишљење тима
за сколиозу
НЕ
ДА
До 18 година
живота
12 мјесеци
● Код идиопатске кифозе Cobb-ov Израда помагала по
угао већи од 50 степени (M41)
● Mb Scheuermann (M42.0)
мјери од пластичне
масе
До 18 година
живота
18 мјесеци
● Код остеопорозе са
Израда помагала по Члан 25
мјери од платна са
металним ојачањима
НЕ
ДА
Преко 18
година живота
48 мјесеци
компресивним преломом
пршљена
(M80), те дезинтрометријски
доказане остеопорозе
● Стабилни преломи
тораколумбалних
пршљенова (S22, S32)
Израда помагала по Члан 25
мјери од пластичне
масе
Члан 25
● Тумори
пршљенова D16.6
10.
11.
6010150 Апарат за PECTUS
CARINATUM
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
6010155 Апарат PECTUS
CARINATUM у два
нивоа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
НЕ
ДА
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
6 мјесеци
● Деформитети грудног коша
Израда по мјери,
метална конструкција
Члан 25
До 18 година
6 мјесеци
● Деформитети грудног коша код Израда по мјери,
метална конструкција
дјеце (Q67.8)
Члан 25
код дјеце (Q67.7)
14
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
1.3.2.2. Ортозе за екстремитете
1.3.2.2.1. Горњи екстремитети
1.
6010649 Ортоза за раме
2.
6010117 Ортоза за лакат
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
ДА
НЕ
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година-18
мјесеци
Од18-65 год.-36
мјесеци
Преко 65 година
живота-60
мјесеци
До 18 година
Живота
18 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Стање након конзервативно и
оперативно лијечених луксација,
повреда прелома проксималног
хумеруса, стање дефинитивно,
код реконструкције ротаторне
манжете
Испоручује се као
Члан 25
готов производ или
израда по мјери од
неопрен материјала
● Нестабилност лакатног зглоба
и/или оштећење нерава након
повреде која је лијечена
конзервативно или оперативно
Израда помагала по Члан 25
мјери од пластичне
масе са или без
зглоба
● Трајна повреда живаца у
Израда помагала по Члан 25
мјери од пластичне
масе
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
3.
6010116 Ортоза за подлактицу
и шаку, пластична
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста неуролог
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
12 мјесеци
подручју подлактице и шаке
(G 83.2)
Преко 18
година живота
36 мјесеци
15
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
1.3.2.2.2. Доњи екстремитети
1.
6010037 Наткољени апарат
отвореног типа са
пластичном бутном и
поткољеном рајфном
2.
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
6010045 Ортоза за наткољеницу Специјалиста физикалне
-четверодјелна (Хесинг медицине и
рехабилитације
апарат)
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
12 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
ДА
ДА
НЕ
ДА
Преко 65
година живота
60 мјесец
До 18 година
живота
12 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
3.
6010044 Ортоза за наткољеницу Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
тродјелна (Хесинг
апарат)
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
12 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
• Деформитети у подручју кољена Израда помагала по Члан 25
мјери, пластичне
рајфне, челичне
шине са зглобом
кољена и стопала
• За омогућавање стајања и хода
и спречавање настанка
деформитета код одузетости
доњих екстремитета било које
генезе – посљедица повреде или
обољења;
• Оштећење централног/
периферног моторног неурона са
дисфункцијом доњих
екстремитета
Израда помагала по Члан 25
мјери, пластичне
рајфне, челичне
шине са зглобом
кука, кољена и
стопала
• За омогућавање хода, статике
тијела и спречавање настанка
трајних деформитета у подручју
скочног и кољенског зглоба и кука
Израда помагала по Члан 25
мјери, пластичне
рајфне, челичне
шине са зглобом
кољена и стопала
Преко 65
година живота
60 мјесеци
16
Шифра
Р. бр. помагала
4.
Назив помагала
6010074 Ортоза за
стабилизацију
кољена од пластичне
масе са механичким
зглобом, са кочницом
или без кочнице
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
12 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
48 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
• Клинички евидентирана
хронична нестабилност
кољена за коју није
предвиђено оперативно
лијечење (M23.5)
Израда помагала по Члан 25
мјери, од
термопластике,
кољени зглоб са или
без кочнице
• Код оштећења централног
или периферног
мотонеурона са
дисфункцијом доњих
екстремитета
Израда помагала по Члан 25
мјери, метална или
пластична рајфна,
челичне шине са
скочним зглобом,
ципеле урађене по
гипс моделу
• За растерећење
поткољенице и стопала
Израда помагала по Члан 25
мјери, пластична
маса, челичне шине
са скочним зглобом
Преко 65
година живота
60 мјесеци
5.
6010076 Ортоза за поткољеницу
и стопало – дводјелна
(Хесинг апарат) у споју
са ципелом - Клензак
апарат
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
12 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
Преко 65
година живота
60 мјесеци
6.
6010086 Ортоза за поткољеницу Специјалиста ортопед,
и стопало, пластична са специјалиста неуролог
зглобом
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
12 мјесеци
Од 18 до 65
година живота
36 мјесеци
• Несрасли преломи
поткољенице, када су исцрпљени
сви остали методи лијечења
• Код неуролошких оштећења
Преко 65
година живота
60 мјесеци
17
Шифра
Р. бр. помагала
7.
Назив помагала
6010079 Перонеална ортоза,
пластична, по гипс
моделу
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
12 мјесеци
Преко 18
година живота
36 мјесеци
8.
9.
6020109 Терапијске гаћице
6010095 Павликови ремени
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста педијатар
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста педијатар
ДА
НЕ
ДА
3 мјесеца
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
• Централна одузетост
перонеалног живца
НЕ
ДА
3 мјесеца
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 25
мјери од пластичне
масе
• Периферна одузетост
перонеалног живца код
развијених контрактура
и деформитета стопала
(G57.3)
• Развојни поремећај кука
(Q65)
ДА
Израда –
стандард
помагала
• Развојни поремећај кукова
(Q65)
10.
6010097 Апарат за корекцију
стопала за дјецу по
Денис Брауну
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
6 мјесеци
•Урођени деформитети
стопала (Q66)
11.
6010124 Наткољене корективне
шине пластичне за
дјецу,
уз могућност додавања
абдукционих
граничника
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста неуролог
ДА
НЕ
ДА
За дјецу до 8
година - 6
мјесеци
За дјецу 8-15
година - 8
мјесеци
За дјецу преко
15 година - 12
мјесеци
• Неуролошка обољења, парезе
или парализе
Испоручује се као
готов производ
Члан 25
Испоручује се као
готов производ или
израда по мјери од
коже и вјештачких
материјала
Члан 25
Израда помагала по Члан 25
мјери, ципеле по гипс
моделу у споју са
металном шином и
адаптером
Израда помагала по Члан 25
мјери од пластичне
масе
• Стање након оперативног
лијечења деформитета стопала
18
Шифра
Р. бр. помагала
12.
Назив помагала
6010123 Поткољене пластичне
корективне шине за
дјецу
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста неуролог
1.4. Ортопедске ципеле и ортопедски улошци
1.4.1 Ортопедске ципеле за одрасле
Специјалиста физикалне
1.
6010291 Ортопедске ципеле
медицине и
за одрасле
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
6010298 Ортопедске ципеле
за одрасле са
повишењем
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
6 мјесеци
За дјецу до 8
година - 6
мјесеци
За дјецу 8-15
година - 8
мјесеци
За дјецу преко
15 година - 12
мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
• Неуролошка обољења - парезе Израда помагала по Члан 25
или парализе
мјери од пластичне
масе
• Стање након оперативног
лијечења деформитета
стопала
ДА
НЕ
ДА
Старији од 18
година живота
12 мјесеци
● M21 - Стечени
Израда помагала по Члан 27
деформитети стопала,
гипс моделу од
● Q66 - Урођени деформитети
природне коже и гуме
стопала,
● Z99.8 – у функцији саставног
дијела ортозе код изражене
трофичке промјене стопала са
улцерацијама код
Angiopathia diabetica
Peripherica (I 79.2), (уз налаз
хирурга),
● Недостатак најмање три прста или
палца на стопалу
Z89.0 S98.2
ДА
НЕ
ДА
Старији од 18
година живота
12 мјесеци
● M21 - Стечени
деформитети стопала,
● Q66 - Урођени деформитети
стопала,
● Q72 - Урођено
скраћење ноге, изражене трофичке
промјене стопала са улцерацијама
код Angiopathia diabetica peripherica
(I 79.2), (уз налаз
хирурга), недостатак
најмање три прста или палца на
стопалу.
● Скраћење ноге код
одраслих од 2,5 cm до 6 cm
● Z 99,8 уз протезу
рехабилитације,
специјалиста ортопед
2.
Рок трјања
помагала
Израда помагала по Члан 27
гипс моделу од коже и
гуме
19
Шифра
Р. бр. помагала
3.
Назив помагала
6010300 Ортопедске ципеле
за одрасле - са
повишењем
1.4.2. Ортопедске ципеле за дјецу
1.
6010305 Ортопедске ципеле
за дјецу
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
Старији од 18
година живота
12 мјесеци
● M21 - Стечени
деформитети стопала,
● Q66 - Урођени деформитети
стопала,
● Q72 - Урођено
скраћење ноге, изражене трофичке
промјене стопала са улцерацијама
код Angiopathia diabetica peripherica
( I79.2), (уз налаз
хирурга), недостатак
најмање три прста или
палца на стопалу.
● Скраћење ноге код
одраслих од 6 cm, и више
● Z 99.8 - уз протезу
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
До 8 година
живота
6 мјесеци
● M21 - Стечени
Од 8 до 15
година живота
8 мјесеци
2.
6010306 Ортопедске ципеле
за дјецу – са
повишењем
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
Од 15 до 18
година живота
10 мјесеци
До 8 година
живота
6 мјесеци
Од 8 до 15
година живота
8 мјесеци
Од 15 до 18
година живота
10 мјесеци
деформитети стопала,
● М21.3 - Нестабилан зглоб,
● Q66 - Урођени
деформитети стопала,
● Z99.8 – у функцији саставног
дијела ортозе
● M20 - Стечени
деформитети прстију шаке и
прстију стопала,
● М21 – Други стечени
деформитети удова,
● Q66 - Урођени
деформитети стопала,
Q72 - Урођено скраћење ноге
Скраћење ноге код дјеце од 1,5
cm до 3 cm,
● Z99.8 - уз протезу
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 27
гипс моделу од коже и
гуме
Израда помагала по Члан 28
гипс моделу од
природне коже и гуме
Израда помагала по Члан 28
гипс моделу од
природне коже и гуме
20
Шифра
Р. бр. помагала
3.
Назив помагала
6010307 Ортопедске ципеле
за дјецу – са
повишењем
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
До 8 година
живота
6 мјесеци
Од 8 до 15
година живота
8 мјесеци
Од 15 до 18
година живота
10 мјесеци
4.
6010308 Ортопедске ципеле
за дјецу - са
повишењем
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
До 8 година
живота
6 мјесеци
Од 8 до 15
година живота
8 мјесеци
Од 15 до 18
година живота
10 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
● M20 - Стечени
Израда помагала по Члан 28
деформитети прстију шаке и
гипс моделу од
прстију стопала,
природне коже и гуме
● М21 – Други стечени
деформитети удова,
● Q66 - Урођени
деформитети стопала,
● Q72 - Урођено скраћење ноге.
Скраћење ноге код дјеце од 3 cm
до 6 cm,
● Z99.8 - уз протезу
● M20 - Стечени
деформитети прстију шаке
и прстију стопала,
● М21 – Други стечени
деформитети удова,
● Q66 - Урођени
деформитети стопала,
● Q72 - Урођено скраћење ноге.
● Скраћење ноге код дјеце од
6 cm до 10 cm,
● Z99.8 - уз протезу
Израда помагала по Члан 28
гипс моделу од
природне коже и гуме
21
Шифра
Р. бр. помагала
5.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
6010309 Ортопедске ципеле
за дјецу са повишењем медицине и
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
рехабилитације,
специјалиста ортопед
Рок трјања
помагала
До 8 година
живота
6 мјесеци
Од 8 до 15
година живота
8 мјесеци
Од 15 до 18
година живота
10 мјесеци
1.4.3. Ортопедски улошци
1.
6010281 Ортопедски улошци
за дјецу израђени од
пјенастог материјала
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
До 8 година
живота
6 мјесеци
Од 8 до 15
година живота
8 мјесеци
2.
Специјалиста физикалне
6010303 Филтри (умеци) код
парцијалне ампутације медицине и
рехабилитације,
стопала
специјалиста ортопед
ДА
НЕ
ДА
До 8 година
живота
6 мјесеци
Од 8 до 15
година живота
8 мјесеци
Од 15 до 18
година живота
10 мјесеци
Преко 18
година живота 12
мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● M20 - Стечени
деформитети прстију шаке
и прстију стопала,
● М21 – Други стечени
деформитети удова,
● Q66 - Урођени
деформитети стопала,
● Q72 - Урођено скраћење ноге
● Скраћење ноге код дјеце веће
од 10 cm,
● Z99.8 - уз протезу
● M20 - Стечени
деформитети прстију стопала,
● М21 – Други стечени
деформитети стопала
● Q66 - Урођени
деформитети стопала,
● Q72 - Урођено скраћење ноге
● Повишење од 1,5 до 3 cm
● М20, Q66
Парцијална ампутација стопала
● Деформитети стопала или
урођени недостатак дијела
стопала
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Израда помагала по Члан 28
гипс моделу од
природне коже и гуме
По мјери - пјенасти
материјал
Члан 29
Израда помагала по Члан 29
мјери од плута,
пластазота или
других вјештачких
материјала
Осигурано лице - корисник ортопедских ципела нема право на ортопедске улошке.
Ортопедске ципеле добија осигурано лице које може да се креће (хода), али због болести и деформитета стопала, за кретање не може да користи конфекцијску обућу.
22
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
1.5. Штаке, штап и ходаљке
1.
6020084 Подлакатне штаке
на регулацију
2.
6020077 Потпазушне штаке
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед
ДА
3.
6020203 Штап за ходање са
три ослонца
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
4.
6020204 Штап за ходање са
четири ослонца
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
6020239 Сталак за ходање обични дубак за дјецу
и за одрасле
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
ДА
5.
ДА
ДА
ДА
ДА
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
ДА
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
36 мјесеци
Преко 18
година живота
96 мјесеци
До 18 година
живота
36 мјесеци
Преко 18
година живота
96 мјесеци
96 мјесеци
96 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
посттрауматска стања на доњим
екстремитетима.
● Урођене аномалије
● Болести због чијих је
компликација или
посљедица ход отежан и могућ
само уз употребу штака зависно
о функционалном статусу
● Постоперативна и
посттрауматска стања на доњим
екстремитетима
● Урођене аномалије
● Болести због чијих је
компликација зависно о
функционалном статусу могућ ход
само уз употребу штака
● За пацијенте са
једностраном одузетошћу
ДА
До 18 година
живота
36 мјесеци
Преко 18
година живота
96 мјесеци
Члан из
правилника
Члан 30
● Постоперативна и
Испоручује се као готов
произ вод
Члан 30
Испоручује се као готов
произ вод
Члан 30
Испоручује се као готов
производ ; метал, гума
Члан 30
● За пацијенте са
једностраном одузетошћу
ДА
Израда –
стандард
помагала
Готов производ, метал,
гума
● За пацијенте који отежано
Члан 30
ходају након оперативног
Готов производ/метал
лијечења
● За пацијенте који отежано
ходају због посљедица
реуматских и неуролошких
болести, те због посттрауматских
стања и ампутација доњих
екстремитета
23
Шифра
Р. бр. помагала
6.
Назив помагала
6020254 Сталак за
вертикализацију за
дјецу и одрасле
1.6. Инвалидска колица
1.
6020032 Инвалидска колица
2.
6020028 Инвалидска колица
за собну и вањску
употребу - активна
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста неуролог
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
24 мјесеца
Преко 18 година
живота
120 мјесеци
60 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
● Ради омогућавања
Члан из
правилника
Члан 30
вертикализације са
Израда по мјери,
стабилизацијом главе, трупа и
пластика, метална
екстремитета код
конструкција
оштећења и обољења централног
нервног система и неуромускуларних обољења
●За сва лица која због
Члан 31, 32
посљедица болести и /или
повреде није могуће оспособити Готов производ
за ход ни за самостално
руковање другим помагалима,
укључујући инвалидска колица за руковање колицима неопходна
помоћ друге особе.
● Право на колица остварују и
особе са ампутацијом
обје ноге иако су
протетисане
● Уз приложени клинички и
функционални статус и
медицинско-технички мјерни лист
ДА
ДА
ДА
Од 16-18 година
живота
36 мјесеци
Одрасли од 1865 година
живота
60 мјесеци
● За сва лица која због
Члан 31, 32
Испоручује се као
посљедица болести и/или
повреде није могуће оспособити готов произ вод
за ход ни за самостално
руковање другим помагалима, а
која су способна за самостално
управљање инвалидским
колицима на механички погон
● Право на колица остварују и
особе са ампутацијом обје ноге
иако су протетисане
Уз приложени клинички и
функционални статус и
медицинско-технички мјерни лист
24
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
3.
6020034 Тоалетна колица
(столица)
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
ДА
ДА
ДА
ДА
60 мјесеци
● За сва лица која због
посљедица болести и/или
Испоручује се као
повреде нису
готов произ вод
способна за
самозбрињавање и
кориштење инвалидских
колица за кретање
За лица са трајним неуролошким
дефицитом уз образложење
индикације и клинички статус,
ако лице није инконтинентно
Члан 31, 32
4.
Специјалиста физикалне
6020033 Инвалидска колица
медицине и
за собну и вањску
рехабилитације
употребу са погоном
на једну руку - полугом
ДА
ДА
ДА
ДА
60 мјесеци
● За лица код којих је очувана
Члан 31, 32
функција само једне руке, а
постоји индикација
за кориштење инвалидских
колица
Испоручује се као
готов произ вод
25
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
5.
6020209 Електро-моторна
инвалидска колица
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста неуролог
ДА
ДА
ДА
ДА
120 мјесеци
6.
6020252 Акумулатор за електро- Специјалиста физикалне
медицине и
моторна инвалидска
рехабилитације
колица
ДА
ДА
ДА
ДА
36 мјесеци
6020228 Инвалидска колица
за дјецу
ДА
7.
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације
ДА
ДА
ДА
Од 2. до 7.
година живота
24 мјесеци
Од 7 до 18
година живота
48 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
● За лица старија од 16 година са
највећим степеном функционалне Испоручује се као
готов произ вод
онеспособљености система за
кретање
● Код лица које
због одузетости или
деформација руку и ногу не могу
активно покренути колица на
ручни погон, али покретом прстију
или главе могу сигурно
управљати електромоторним
инвалидским колицима
● Верификовати сљедећом
документацијом: историја
болести, EMNG налаз горњих и
доњих екстремитета, налаз и
мишљење психолога осигурном
управљању инвалидским
колицима, а код
неуромускуларних и
сродних болести налаз неуролога
● Код малољетних лица потребна
је сагласност родитеља или
старатеља
● За кориснике
трговачка роба
еклектромоторних колица
Члан 31, 32
●За сву дјецу коју због
Испоручује се као
посљедица болести и/или
повреде није могуће оспособити готов произ вод
за ход ни за самостално
руковање другим помагалима,
укључујући инвалидска колица
● За дјецу која су потпуно овисна
о туђој помоћи
Уз приложени клинички и
функционални статус и
медицинско-технички мјерни лист
Члан 31, 32
Члан 31, 32
26
Шифра
Р. бр. помагала
8.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
6020230 Инвалидска колица
за дјецу за самосталну медицине и
рехабилитације,
употребу
ДА
ДА
ДА
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
Рок трјања
помагала
Од 7 до 14
година живота
24 мјесеци
специјалиста неуролог
Од 14 до 18
година живота
48 мјесеци
9.
Специјалиста физикалне
6020229 Инвалидска колица
за дјецу - прилагођена медицине и
ДА
ДА
ДА
ДА
рехабилитације,
специјалиста неуролог
Од 2 до 7
година живота
24 мјесеци
Од 7 до 18
година живота
48 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
● За дјецу коју због
посљедица болести
Испоручује се као
и/или повреде није могуће
готов произ вод
оспособити за ход ни за
самостално руковање другим
помагалима, а која
су способна за самостално и
сигурно управљање
инвалидским колицима на
механички погон
Уз приложени клинички и
функционални статус и
медицинско-технички мјерни лист
●За дјецу која не могу
самостално задржати сједећи
Испоручује се као
положај, не могу
готов произ вод
управљати колицима.
● За дјецу која су потпуно овисна
о туђој помоћи
Уз приложени клинички и
функционални статус и
медицинско-технички мјерни лист
Члан из
правилника
Члан 31, 32
Члан 31, 32
Осигурано лице добија на употребу само једна колица, собни или пољски тип колица или електромоторна колица под условом да према мишљењу овлаштеног доктора одговарајуће специјалности, односно
одлуци Комисије за одобравање ортопедских и других помагала, има потребну физичку кондицију руку, те интелектуалну и психичку способност за управљање пољским колицима, односно електромоторним
колицима по прописаним условима.
Тоалетна колица, везано за медицинску индикацију, осигурано лице добија на употребу уз већ једна одобрена колица, по процјени Комисије.
1.6.1. Додаци уз инвалидска колица и резервни дијелови
Специјалиста физикалне
ДА
ДА
ДА
Према
● Одобрена инвалидска
трговачка роба
Члан 33
1.
6020231 Наслон за главу
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
2.
6020232 Пелоте за главу
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
ДА
ДА
приједлогу
специјалисте
везано за
дијагнозу
Према
приједлогу
специјалисте
везано за
дијагнозу
колица за дјецу и одрасле
● Одобрена инвалидска
трговачка роба
Члан 33
колица за дјецу и одрасле
27
Шифра
Р. бр. помагала
3.
4.
5.
6.
7.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6020233 Сигурносни
појас/прслук за грудни
кош
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
6020240 Пелоте за труп
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
Специјалиста офталмолог
ДА
6020234 Абдукциони клин
6020235 Пелоте за кољено
6020236 Каишеви за позиционирање стопала
2. ОЧНА ПОМАГАЛА
2.1. Наочаре
1.
6030100 Стакла за корекцију
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
Рок трјања
помагала
Према
приједлогу
специјалисте
везано за
дијагнозу
Према
приједлогу
специјалисте
везано за
дијагнозу
Према
приједлогу
специјалисте
везано за
дијагнозу
Према
приједлогу
специјалисте
везано за
дијагнозу
Према
приједлогу
специјалисте
везано за
дијагнозу
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Одобрена инвалидска колица
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
трговачка роба
Члан 33
трговачка роба
Члан 33
трговачка роба
Члан 33
трговачка роба
Члан 33
трговачка роба
Члан 33
за дјецу и одрасле
● Одобрена инвалидска
колица за дјецу и одрасле
●Одобрена инвалидска
колица за дјецу и одрасле
● Одобрена инвалидска
колица за дјецу и одрасле
● Одобрена инвалидска
колица за дјецу
и одрасле
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Члан 38
Готов производ,/
стакло,
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1,.0 и
више
28
Шифра
Р. бр. помагала
2.
3.
4.
5.
Назив помагала
6030118 Стакла за корекцију
преко +- 2 Д до +- 4Д
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста офталмолог
6030119 Стакла за корекцију од Специјалиста офталмолог
+-4Д до +- 6Д
6030120 Стакла за корекцију до Специјалиста офталмолог
+-2Д/2
6030121 Стакла за корекцију од Специјалиста офталмолог
+-2Д/2 до +-4Д/2
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Дјеца и ђаци до 18
година
● Поремећаји вида
живота- свака
(H52,H53, H54)
промјена
диоптрије од
0.5
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1,.0 и
више
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1.,0 и
више
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1,.0 и
више
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан 38
Готов производ,
/стакло,
Члан 38
Готов производ,
стакло
Члан 38
Готов производ,
пластика
Члан 38
Готов производ,
пластика
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1,.0 и
више
29
Шифра
Р. бр. помагала
6.
7.
8.
9.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6030122 Стакла за корекцију од Специјалиста офталмолог
+-4Д/2 до +-6Д/2
6030123 Стакла за корекцију од Специјалиста офталмолог
+- 2Д/4
6030124 Стакла за корекцију од Специјалиста офталмолог
+- 2Д/4 до +-4Д/4
6030125 Стакла за корекцију од Специјалиста офталмолог
+-4Д/4 до +-6Д/4
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1,.0 и
више
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1.0 и
више
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1,.0 и
више
Дјеца и ђаци до 18 ● Поремећаји вида
година
(H52,H53, H54)
живота- свака
промјена
диоптрије од
0.5
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан 38
Готов производ, ,
пластика
Члан 38
Готов производ,
пластика
Члан 38
Готов производ,
пластика
Члан 38
Готов производ,
пластика
Редовни
студенти – свака
промјена
диоптрије од 1.,0 и
више
30
Шифра
Р. бр. помагала
10.
11.
12.
13.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6030024 Лентикуларна стакла
ЦП 39 сфера 6-8
Специјалиста офталмолог
6030025 Лентикуларна стакла
ЦП 39 сфера 8-10
Специјалиста офталмолог
6030026 Лентикуларна стакла
ЦП 39 сфера 10-13
Специјалиста офталмолог
6030027 Лентикуларна стакла
ЦП 39 сфера 8/2
Специјалиста офталмолог
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
Не
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
Дјеца и ђаци до
18 година
живота –
свака промјена
диоптрије од 0.5
Редовни
студентисвака промјена
диоптрије од 1.,0
и више
Дјеца и ђаци до
18 година
живота –
свака промјена
диоптрије од 0.5
Редовни
студентисвака промјена
диоптрије од 1.,0
и више
Дјеца и ђаци до
18 година
живота –
свака промјена
диоптрије од 0.5
Редовни
студентисвака промјена
диоптрије од 1.,0
и више
Дјеца и ђаци до
18 година
живота –
свака промјена
диоптрије од 0.5
Редовни
студентисвака промјена
диоптрије од 1.,0
и више
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
● Аметропија већа од 6.0D
(H52.3)
Члан 38
Готов производ,
пластика
● Аметропија већа од 8.0D
(H52.3)
Члан из
правилника
Члан 38
Готов производ,
пластика
Аметропија већа од 10.0D (H52.3)
Члан 38
Готов производ,
пластика
Сфера од 8-10 /цилиндра 2-4
Члан 38
Готов производ,
пластика
31
Шифра
Р. бр. помагала
14.
15.
16.
17.
18.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6030028 Лентикуларна стакла
ЦП 39 сфера 10/2
Специјалиста офталмолог
6030029 Лентикуларна стакла
ЦП 39 сфера 6/4
Специјалиста офталмолог
6030126 Систем сочива телескопске наочаре
монокуларне
Специјалиста офталмолог
6030127 Систем сочивателескопске наочаре
бинокуларне)
Специјалиста офталмолог
6030128 Призма стакла за
наочаре
Специјалиста офталмолог
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
Дјеца и ђаци до
18 година
живота –
свака промјена
диоптрије од 0.5
Редовни
студентисвака промјена
диоптрије од 1.,0
и више
Дјеца и ђаци до
18 година
живота –
свака промјена
диоптрије од 0.5
Редовни
студентисвака промјена
диоптрије од 1.,0
и више
Свака промјена
диоптрије по
мишљењу доктора
специјалисте
офталмолога
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Сфера од 10-12 /2-4 цилиндра
Члан из
правилника
Члан 38
Готов производ,
пластика
Сфера од 6-8/4-6 цилндра
Члан 38
Готов производ,
пластика
Члан 38
● Слабовидост
мања од 0,4
уз школовање
или за потребе занимања по
основу кога је радно
осигурано (H50)
Свака промјена
● Слабовидост
диоптрије по
мања од 0,4
мишљењу доктора уз школовање
специјалисте
или за потребе занимања по
офталмолога
основу кога је радно
осигурано (H50
До 7 година
● Хетерофорија (H50.5)
Готов производ
живота
12 мјесеци
Готов производ
Члан 38
Готов производ
Члан 38
● Страбизам (H50)
Од 7 до 18
година живота
24 мјесеца
19.
6030021 Наочаре са тамним
стаклима за слијепа
лица
Специјалиста офталмолог
ДА
НЕ
НЕ
60 мјесеци
● Слијепоћа (H54)
Члан 39
Готов производ
32
Шифра
Р. бр. помагала
20.
21.
22.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6030031 Дјечији оквир за
наочаре -пластични
Специјалиста офталмолог
6030109 Оквир за наочаре –
пластични за одрасле
Специјалиста офталмолог
6030111 Тамне наочаре са
бочним
штитницима
Специјалиста офталмолог
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
24 мјесеца
● Одобрена стакла за
Од 18 до 26
година живота
60 мјесеци
● Одобрена стакла за
До 18 година
живота
12 мјесеци
● Одстрањивање мрежњаче
(H35)
Преко 18
година живота
60 мјесеци
2.2. Контактна сочива
1.
6030103 Контактна сочива полутврда
2.
6030104 Полутврда торична
контактна сочива
Специјалиста офталмолог
Специјалиста офталмолог
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
До 18 година
живота:
12 мјесеци
Oд 18-26 година
живота, лицима
која су на
редовном
школовању:
24 мјесеца
До 18 година
живота:
12 мјесеци
Од 18-26 година
живота, лицима
која су на
редовном
школовању:
24 мјесеца
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан 37
корекцију
Готов производ
корекцију
Члан 37
Пластика, метал
Члан 39
Готов производ
● Обољења мрежњаче, аблација
(H33), тумори, повреде које
доводе до слабовидости
● Кератоконус (H18.6)
● Анизометропија (H52.3)
● Myopia (H52.1)
● Hypermetropia (H52.0)
● Astigmtismus (H52.2)
Само у случају када са наочарима
није постигнута задовољавајућа
оштрина вида
Члан
40, 41, 42
Готов производ
Астигматизам већи од 2,5D
(H52.0)
Члан
40, 41, 42
Готов производ
33
Шифра
Р. бр. помагала
3.
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
6030106 Контактна сочива - мека Специјалиста офталмолог
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота:
12 мјесеци
Од 18-26 година
живота, лицима
која су на
редовном
школовању:
24 мјесеца
4.
6030107 Мека торична контактна Специјалиста офталмолог
сочива
ДА
НЕ
НЕ
До 18 година
живота:
12 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Кератоконус (H18.6)
● Анизометропија (H52.3)
● Myopia (H52.1)
● Hypermetropia (H52.0)
● Astigmtismus (H52.2) већи од 2,5Д
● Само у случају када
није наочарима постигнута
одговарајућа оштрина вида
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан
40, 43
Готов производ
Астигматизам већи од 2/1 (H52.0)
Члан
40, 43
Готов производ
Од 18-26 година
живота, лицима
која су на
редовном
школовању:
24 мјесеца
Осигурано лице има право на једно помагало или из групе 2.1. или из групе 2.2., по процјени доктора специјалисте офталмолога.
34
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
3. СЛУШНА ПОМАГАЛА
1.
6030035 Слушни апарат
Специјалиста оториноларинголог
ДА
ДА
НЕ
ДА
До 7 година
живота:
24 мјесеца
Обострани трајни губитак слуха код
дјеце до 18 година живота за
оштећења преко 40 dB у говорном
подручују до 2000 Hz
Члан 44, 45
Готов производ
Од 7 до 18
година живота
36 мјесеци
2.
3.
6030036 Слушни апарат за
одрасле
6030131 Олива за слушни
апарат
Специјалиста оториноларинголог
Специјалиста оториноларинголог
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
Од 18 до 26
година живота
60 мјесеци
Од 26 до 65
година живота
84 мјесеца
До 18 година
живота
24 мјесеца
Код лица од 18 до 26 година живота
који су на редовном школовању и код
запослених лица која у обављању
својих редовних послова долазе у
Готов производ
контакт са странкама уз потрду
послодавца са трајним обостраним
оштећењем преко 60 dB у говорном
подручју до 2000Hz (H90)
● Анатомска промјена уха
Члан 44, 45
Члан 44, 45
Индивидуално, готов
производ
Преко 18
година живота
60 мјесеци
Kод обостраног губитка слуха за наведене категорије одобрава се један слушни апарат. Уколико је слух на једно ухо уредан (на нивоу 20 dB) исти је довољан за обављање већине послова, за нормално
школовање и за послове за које није потребно бинаурално слушање, те се у наведеним случајевима не одобрава слушни апарат .
Код обављања посебних занимања и за вријеме школовања, када је обострани слух потребан, одобравају се 2 апарата, уколико је оштећење наступило на том радном мјесту односно у школи.
У случају тоталне глухоће без резидуалног остатка апарат се не одобрава.
4. ПОМАГАЛА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ГЛАСНОГ ГОВОРА
1.
6030108 Апарат за омогућавање
гласа и говора
(електроларингс)
ДА
ДА
НЕ
ДА
120 мјесеци
Члан 47
● Тотална ларингестомија
(C32) (трајни губитак
способности говора)
Готов производ
35
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
5. СТОМАТОЛОШКА ПОМАГАЛА
5.1. Покретне зубне протезе
1.
6050001 Покретне протезе тоталне од акрилата
Доктор стоматологије
Др
стоматологије
5.2. Ортодонски апарат
Специјалиста ортодонт
1.
6050003 Активни опокретни
ортодонски апарати без
завртња
НЕ
ДА
ДА
НЕ
ДА
2.
6050004 Функционални
ортодонтски апарат моноблок
Специјалиста ортодонт
ДА
НЕ
ДА
3.
6050005 Подвез браде
Специјалиста ортодонт
ДА
НЕ
ДА
ДА
НЕ
ДА
5.3. Стоматолошке надокнаде код урођених и стечених аномалија
Специјалиста оралне
1.
6050006 Тотална протеза
2.
Парцијална протеза
хирургије,
специјалиста ортодонт,
специјалиста максилофацијалне хирургије,
специјалиста протетике
Специјалиста оралне
хирургије,
специјалиста ортодонт,
специјалиста максилофацијалне хирургије,
специјалиста протетике
ДА
НЕ
ДА
Од 65 трајно
За лица преко 65 година живота
са тоталном безубости
Члан 49
По мјери од акрилата
Према
мишљењу
доктора
специјалисте
ортодонта
Према
мишљењу
доктора
специјалисте
ортодонта
Према
мишљењу
доктора
специјалисте
ортодонта
За исправљање аномалија
вилица за дјецу до 18 година
(K07)
Индивидуално по
Члан 50
мјери акрилат/метал
За исправљање аномалија
вилица за дјецу до 18 година
(K07)
Индивидуално по
Члан 50
мјери акрилат/метал
За исправљање аномалија
вилица за дјецу до 18 година
(K07)
Индивидуално по
мјери
До 18 година
12 мјесеци
Преко 18 година
48 мјесеци
● Урођени недостатак свих зуба
(К00.0)
По мјери акрилат
До 18 година
12 мјесеци
Преко 18 година
48 мјесеци
● Урођени парцијални недостатак
зуба (К00.0)
По мјери-акрилат
Члан 50
Члан 51
Члан 51
36
Шифра
Р. бр. помагала
3.
4.
5.
Назив помагала
Стимулатор
Фиксни ортодонски
апарат
Оптуратор протезе за
урођене аномалије
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста оралне
хирургије,
специјалиста ортодонт,
специјалиста максилофацијалне хирургије,
специјалиста протетике
Специјалиста оралне
хирургије,
специјалиста ортодонт,
специјалиста максилофацијалне хирургије,
специјалиста протетике
Специјалиста оралне
хирургије,
специјалиста ортодонт,
специјалиста максилофацијалне хирургије,
специјалиста протетике
ДА
НЕ
ДА
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
Рок трјања
помагала
1,5 мјесеци
Према процјени
конзилијума*
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Код преоперативног лијечења
расцјепа усне и непца од првих дана
рођења до хируршког збрињавања
(Q35, Q37)
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан 51
По мјери-акрилат
● Прописује се особама са урођеним Индивидуално по
или стеченим аномалијама (Q35, Q37) мјери
–прије или постоперативно
Метални/са
Члан 51
прстеновима и
бравицама
ДА
НЕ
ДА
12 мјесеци
● Прописује се особама са урођеним
или стеченим аномалијама (Q35, Q37) акрилат
Члан 51
* Конзилијум чине специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије, педијатарије, оториноларингологије, максилофацијалне хирургије и ортодонције
5.4. Сплинтови и оптуратори
1.
6050012 Сплинтови за безубе
вилице
2.
6050008 Оптуратор плоча без
зуба
Специјалиста максилофацијалне хирургије
ДА
Специјалиста максилофацијалне хирургије
ДА
НЕ
НЕ
Једнократно
Имобилизација безубих вилица
код повреда (S02)
Члан 52
акрилат
НЕ
НЕ
Једнократно
Код ресекција ткива
орофацијалног система као
акрилат
посљедица трауме или операције
малигних неоплазми (D10, C10,
K0)
Члан 52
ДА
ДА
180 мјесеци
● Потпуно слијепо или
слабовидо лице које је
савладало Брајеву азбуку
● Препорука Савеза
слијепих Републике
Српске (H54)
Члан 54
6. ТИФЛОТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА
6.1. Брајева писаћа машина
Специјалиста офталмолог
1.
6030112 Брајева писаћа
машина - Перкинсонова
ДА
ДА
Готов производ
37
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
6.2. Рачунар с говорним софтвером
1.
6030129 Рачунар опремљен
говорним софтвером
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Специјалиста офталмолог
ДА
ДА
ДА
ДА
84 мјесеца
● Потпуно слијепо или
слабовидно лице од 10 – 35
година живота или преко 35
Готов производ
година живота уколико
коришћењем наведеног помагала
обезбјеђује егзистенцију, а које је
савладало информатичку обуку,
уз препоруку Савеза слијепих
Републике Српске (H54)
Члан 55
6.3. Репродуктор
1.
6030130 Репродуктор (Телексов Специјалиста офталмолог
уређај типа Професор)
ДА
ДА
ДА
ДА
84 мјесеца
● Слијепо лице члан
Специјалне библиотеке за
слијепа и слабовида лица
Републике Српске
● Препорука Савеза
слијепих Републике
Српске (H54)
Члан 56
6.4. Ултразвучни штап за слијепа лица
Специјалиста офталмолог ДА
1.
6030113 Ултразвучни штап за
слијепa лица
6.5. Бијели штап за слијепа лица
1.
6020200 Бијели штап за слијепа Специјалиста офталмолог
лица
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
36 мјесеци
24 мјесеца
● Слијепа и глува лица
(H54, H90)
Готов производ
Члан 57
Готов производ
● Слијепа лица (H54)
Члан 58
Готов производ
Осигурано лице има право на једно од помагала: Брајеву писаћу машину, рачунар опремљен говорним софтвером или на репродуктор говора, по властитом избору.
7. ОСТАЛА ПОМАГАЛА
7.1. Помагала за гастроинтестинални систем
Специјалиста хирург
1.
6020104 Врећица за стому
(колостома кеса)
ДА
НЕ
НЕ
1 комад дневно
Код привремене и трајне стоме
(налог се издаје за (Y83.3)C 18, C 19, C 20, K50, K51,) Готов производ
мјесечне потребе)
2.
ДА
НЕ
НЕ
20 комада
Код привремене и трајне стоме
мјесечно (налог се (Y83.3)C 18, C 19, C 20, K50, K51,) Готов производ
издаје за мјесечне
Q43,C67
потребе
6020135
Самољепљива
илеостома кеса са
уграђеном диск
подлогом)
Специјалиста хирург
Члан 60
Q43,C67
Члан 60
38
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
3.
6020019 Врећица за стому
(илеостома кеса)
Специјалиста хирург
4.
6020026 Самољепљива
колостома кеса са
уграђеном диск
подлогом
6020211 Каиш за стому
Специјалиста хирург
5
Специјалиста хирург
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
20 комада
Код привремене и трајне стоме
мјесечно (налог се (Y83.3)C 18, C 19, C 20, K50, K51,) Готов производ
издаје за мјесечне
Q43,C67
потребе
1 комад дневно Код привремене и трајне стоме
(налог за
(Y83.3)C 18, C 19, C 20, K50, K51) Готов производ
мјесечне
Q43,C67
потребе
1 комад
годишње
Код привремене и трајне стоме
(Y83.3C18, C19, C20, K50, K51)
Члан из
правилника
Члан 61
Члан 60
Члан 60
Готов производ
Q43,C67
6.
6020273 Појас за стому
Специјалиста хирург
ДА
НЕ
НЕ
1 комад
годишње
● Код корисника стоме који имају
Члан 60
појаву киле око стома отвора и
Готов производ
проблема ретенције диска на
стома отвор, потврђена налазом
и мишљењем доктора
специјалисте хирурга – оператера
(Y83.3) C 18, C 19, C20, K50, K51)
Q43,C67
7.
6020014 Диск подлога
10 комада
мјесечно (налог
се издаје за
мјесечне
потребе)
1 кутија
6 мјесеци
Код привремене и трајне стоме
(Y83.3) C 18, C 19, C 20, C67, K50, Готов производ
K51) Q43,C67
Члан 60
Код привремене и трајне стоме
(Y83.3C18, C19, C20, K50, K51,9) Готов производ
Члан 60
Специјалиста хирург
ДА
НЕ
НЕ
6020216 Паста за његу стоме и Специјалиста хирург
попуњавање неравнина
у
подручју стоме
7.2. Помагала за урогенитални систем и инконтиненцију
Специјалиста уролог
1.
6020055 Врећа за мокраћу
- урин кеса
ДА
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
1 комад дневно Инконтиненција урина потврђена
(налог се издаје налазом и мишљењем доктора
Готов производ
за мјесечне
специјалисте уролога
потребе)
Члан 61
2.
ДА
НЕ
НЕ
1 комад дневно Код уростоме, мишљење доктора
(налог се издаје специјалисте уролога
Готов производ
за мјесечне
потребе)
Члан 61
8.
6020069 Врећица за стому уростома
Специјалиста уролог
Q43,C67
20 комада
мјесечно
39
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
3.
6020136
Самољепљива
уростома кеса са
уграђеном диск
подлогом
Специјалиста уролог
ДА
НЕ
НЕ
1 комад дневно Инконтиненција урина потврђена
(налог се издаје налазом и мишљењем доктора
Готов производ
за мјесечне
специјалисте урологa
потребе)
Члан 61
4.
6020056 Уринарни кондом
Специјалиста уролог
ДА
НЕ
НЕ
1 комад дневно Инконтиненција урина потврђена
(налог се издаје налазом и мишљењем доктора
за
специјалисте уролога
мјесечне
потребе)
2 комада мјесечно Инконтиненција урина код
(налог се издаје за неурогене ретенције, због
мјесечне потребе повреде кичмене мождине,
ортотопичке бешике (лице
обучено да само себи апликује
катетер) за мушкарце, жене и
дјецу (S37.2)
1 комад дневно
Инконтиненција урина код
(налог се издаје неурогене ретенције, због
за мјесечне
повреде кичмене мождине,
потребе)
ортотопичке бешике (лице
обучено да само себи апликује
катетер) за мушкарце, жене и
дјецу (S37.2)
2 комада
Трајна инконтиненција
дневно (налог урина и столице потврђенав
се издаје за
налазом и мишљењем доктора
мјесечне
специјалисте уролога
потребе)
(F73, G80.0, G 80.1, G82, G20,
G30.1)
2 комада
Трајна инконтиненција
дневно (налог урина и столице потврђена
се издаје за
налазом и мишљењем доктора
мјесечне
специјалисте уролога (F72, F73,
потребе)
G80.0)
Члан 61
5.
6.
7.
8.
6020128 Уринарни катетер стални
Специјалиста уролог
6020247 Уринарни катетер за
једнократну употребу
Специјалиста уролог
6020213 Пелене за одрасле
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста уролог,
специјалиста
неуролог
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста уролог,
специјалиста
неуролог
6020272 Пелене за дјецу
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Готов производ
Члан 61
Готов производ
Члан 61
Готов производ
Члан 62
Готов производ
Члан 62
Готов производ
Осигураници којима су одобрене врећице за стому са уграђеном диск подлогом немају право на појединачне групе дискова.
Дјеци од 6 до 18 година живота, односно дјеци која имају преко 26 kg могу се прописати пелене за одрасле (шифра 6020213), уколико су испуњени критеријуми за прописивање и
одобравање (медицинска индикација) која је прописана за помагало - пелене за дјецу (шифра 6020272), а исте се одобравају уз потврду изабраног доктора породичне медицине.
40
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
У одређеним медицински индикованим случајевима који су потврђени налазом и мишљењем најмање два доктора специјалиста одређених грана специјалности (уролога, неуролога или специјалисте
физикалне медицине и рехабилитације), код помагала под редним бројем 1 - 4 осигураном лицу може се одобрити сет помагала за инконтиненцију, како слиједи:
Број и назив _ ___________________Шифра ____________ Количина и рок трајања____
1. врећа за уринарну мокраћу
(уринарна кеса)
6020055
1 комад дневно
(налог се издаје за мјесечне потребе)
2. уринарни кондом
6020056
1 комад дневно
(налог се издаје за мјесечне потребе)
3. уринарни катетер за
једнократну употребу
6020247
1 комад дневно
(налог се издаје за мјесечне потребе)
4. пелене
6020213
1 комад дневно
(налог се издаје за мјесечне потребе)
Сет комбинација може да садржи или уринарни кондом или уринарни катетер уз врећице и пелене.
7.3. Помагала за респираторни систем
Специјалиста пулмолог,
ДА
ДА
1.
6020020 Инхалатор
ДА
специјалиста педијатар
2.
3.
6020214 Ендотрахеална
канила метална или
пластична за
једнократну или
вишекратну употребу
Специјалиста оториноларинголог
ДА
6020215 Транстрахеални
катетер назални или
биназални за
једнократну или
вишекратну
употребу
Специјалиста оториноларинголог,
специјалиста максилофацијалне хирургије
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
120 мјесеци
Дјеца до 15
година живота
По процјени
доктора
специјалисте
оториноларингологије
1 комад
6 мјесеци
Респираторна
инсуфицијенција,
клинички доказан тешки облик
астме
(муковисцидоза, ХОБП) (Ј46, Ј47)
Стенозе трахеалне
етиологије (трајна трахеостома) у
вези са малигним
процесима (C33)
Стенозе трахеалне
етиологије (трајна трахеостома)
(C33)
Члан 64
Готов производ
Члан 64
Готов
производ/метал
пластика
Члан 64
Готов производ
41
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
7.4. Антидекубитална помагала
1.
6020207 Болеснички кревет по
потреби са трапезом
2.
3.
6020226 Антидекубитални душек
за
привремену употребу
(до 5 cm)
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста неуролог
ДА
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста ортопед,
специјалиста неуролог,
специјалиста неурохирург
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
Рок трјања
помагала
Од 15 година
живота
120 мјесеци
24 мјесеца
● Трајна непокретност
квадриплегија, (G82.3, G82.4,
G82.5)
верификована отпусном листом
уз потврду о потреби његе и
помоћи другог лица
● Коматозна стања
● Тешке повреде
екстремитета
и карлице који захтјевају
дуготрајно лежање
●Трајна непокретност са
одузетошћу сва четири
екстремитета код пацијената за
чију је његу и активност
свакодневног живота потребна
стална помоћ другог лица
● Декубитус трећег и
четвртог степена потврђен
отпусном листом (L89)
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан 65
Готов
производ/метал
Члан 65
Готов производ
6020227 Антидекубитални душек Специјалиста физикалне
медицине и
са
рехабилитације,
компресором
ДА
ДА
ДА
ДА
96 мјесеци
●Декубитус трећег и четвртог
степена на више мјеста, потврђен
отпусном листом уз трајну
Готов производ
непокретност са одузетошћу сва
четири екстремитета код
пацијената за чију је његу и
активности свакодневног живота
потребна стална помоћ другог
лица
Члан 65
6020237 Антидекубитални јастук Специјалиста физикалне
медицине и
пуњен ваздухом –
рехабилитације,
висине 5cm
ДА
ДА
ДА
ДА
36 мјесеци
● За лица која користе
инвалидска колица и немају
потпуни губитак сензибилитета
Члан 65
специјалиста пластичне
хирургије
4.
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Готов производ
специјалиста неуролог
7.5. Помагала код шећерне болести
1.
6020221 Апарат за одређивање Специјалиста интерне
медицине – ендокрилог
глукозе у крви по
електрохемијској методи
ДА
НЕ
ДА
120 мјесеци
Дијабетес лијечен
инсулином (Е 10)
Члан 66
Готов производ
42
Шифра
Р. бр. помагала
2.
3.
4.
5.
9976
9977
9943
9944
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Инсулинске игле за
једнократну
употребу уз пен
бризгалицу
Инсулинске игле за
једнократну
употребу
Шприца инзулинска са
иглом
Специјалиста интерне
медицине – ендокрилог
ДА
Специјалиста интерне
медицине – ендокрилог
ДА
Специјалиста интерне
медицине – ендокрилог
ДА
Игла за навлачење
Специјалиста интерне
медицине – ендокрилог
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан 66
По процјени
овлаштеног
доктора
Дијабетес лијечен
инсулином (E10)
Готов производ
По процјени
овлаштеног
доктора
Дијабетес лијечен
инсулином (E10)
Готов производ
По процјени
овлаштеног
доктора
По процјени
овлаштеног
доктора
1200 трака
годишње
Дијабетес лијечен
инсулином (E10)
Готов производ
Дијабетес лијечен
инсулином (E10)
Готов производ
Интензивирана
инсулинска терапија - дјеца до 18 Готов производ
година,
труднице и обољели од шећерне
болести тип I на терапији
инзулинском пумпом
Члан 67
Члан 66
Члан 66
Члан 66
6.
9962
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
АКТИВ
ДА
НЕ
НЕ
7.
9951
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
ПЕРФОРМА
ДА
НЕ
НЕ
1200 трака
годишње
Интензивирана
инсулинска терапија - дјеца до 18 Готов производ
година,
труднице и обољели од шећерне
болести тип I на терапији
инзулинском пумпом
Члан 66
8.
9963
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
АКТИВ
ДА
НЕ
НЕ
600 трака
годишње
Остали на интензивираној
инзулинској терапији
Члан 66
Готов производ
43
Шифра
Р. бр. помагала
9.
10.
11.
12.
13.
9952
9964
9953
9965
9954
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
ПЕРФОРМА
ДА
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
АКТИВ
ДА
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
ПЕРФОРМА
ДА
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
АКТИВ
ДА
Дијагностичке траке за Специјалиста интерне
мјерење шећера у крви- медицине - ендокрилог
ПЕРФОРМА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Рок трјања
помагала
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
600 трака
годишње
Остали на интензивираној
инзулинској терапији
150 трака
годишње
Остали на инзулинској терапији
150 трака
годишње
Остали на инзулинској терапији
50 трака
годишње
Дијабетес тип II
50 трака
годишње
Дијабетес тип II
Израда –
стандард
помагала
Члан из
правилника
Члан 66
Готов производ
Члан 66
Готов производ
Члан 66
Готов производ
Члан 66
Готов производ
Члан 66
Готов производ
44
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
14.
9966
Ланцета - АКТИВ
Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
НЕ
НЕ
1200 ланцета
годишње
15.
9967
Ланцета - АКТИВ
Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
НЕ
НЕ
600 трака
годишње
16.
9968
Ланцета - АКТИВ
Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
НЕ
НЕ
Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
Ланцета - ПЕРФОРМА Специјалиста интерне
ДА
НЕ
ДА
ДА
17.
18.
9969
9955
Ланцета - АКТИВ
9956
Ланцета - ПЕРФОРМА Специјалиста интерне
9957
Ланцета - ПЕРФОРМА Специјалиста интерне
150 трака
годишње
Остали на инсулинској терапији
Члан 66
50 трака
годишње
Дијабетес тип II (E11)
НЕ
1152 ланцета
годишње
Члан 66
НЕ
НЕ
576 ланцета
годишње
Интензивирана
инсулинска терапија - дјеца до 18 Готов производ
година,
труднице и обољели од шећерне
болести тип I на терапији
инзулинском пумпом
Остали на интензивној терапији
Готов производ
НЕ
НЕ
144 ланцета
годишње
Остали на инсулинској терапији
Члан 66
48 трака
годишње
Дијабетес тип II (Е11)
НЕ
НЕ
медицине - ендокрилог
21.
9958
Ланцета - ПЕРФОРМА Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
Члан из
правилника
Члан 66
медицине - ендокрилог
20.
Израда –
стандард
помагала
Интензивирана
инсулинска терапија - дјеца до 18 Готов производ
година,
труднице и обољели од шећерне
болести тип I на терапији
инзулинском пумпом
Остали на интензивној терапији
Готов производ
медицине - ендокрилог
19.
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
НЕ
НЕ
Члан 66
Готов производ
Члан 66
Готов производ
Члан 66
Готов производ
Члан 66
Готов производ
45
Шифра
Р. бр. помагала
Назив помагала
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
Рок трјања
помагала
22.
9993
Траке за мјерење
шећера у урину
Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
НЕ
НЕ
150 трака
годишње
23.
9994
Траке за мјерење
шећера у урину
Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
НЕ
НЕ
100 трака
годишње
24.
9995
Траке за мјерење
шећера у урину
Специјалиста интерне
медицине - ендокрилог
ДА
НЕ
НЕ
7.6. Естетска помагала
1.
6020111 Протеза за груди (дојку) Специјалиста интерне
ДА
НЕ
ДА
3.
6020219 Специјални грудњак за
протезу једнодјелни
или
дводјелни
6020220 Естетска корекција
губитка косе (власуља)
ДА
Специјалиста
интерне медицинеонколог, специјалиста
дерматовенеролог
ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА
Члан из
правилника
Члан 66
50 трака
годишње
Остали на инсулинској терапији
Члан 66
24 мјесеца
● Потпуна ампутација дојке
2 комада
годишње
1 комад
трајно
Члан 66
Готов производ
(Z90, Y83.6)
Специјалиста интерне
медицине -онколог,
специјалиста хирург
Израда –
стандард
помагала
Интензивирана
инсулинска терапија - дјеца до 18 Готов производ
година,
труднице и обољели од шећерне
болести тип I на терапији
инзулинском пумпом
Остали на интензивној терапији
Готов производ
медицине -онколог,
специјалиста хирург
2.
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
Члан 68
Готов производ
Члан 68
● Ампутација једне
или обје дојке
(Z90, Y83.6)
Индивидуално/памук
Члан 68
● Губитак косе као
посљедица радио и
хемиотерапије
(Z51.0, Z51.1, Z51.2)
Готов производ
● Тотална алопеција (L63)
7.7. Друга помагала
1.
6010318 Појас за килу једнострани
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста хирург
ДА
НЕ
ДА
До 18 година
живота
8 мјесеци
● Иноперабилна једнострана
ингвинална кила
(K40.9)
Готов производ по
мјери кожа, метал,
ластика
Члан 69
Преко 18
година живота
60 мјесеци
46
Шифра
Р. бр. помагала
2.
3.
4.
Назив помагала
6010320 Појас за килу обострани
6010319 Појас за килу
једнострани
феморални са
суспензоријумом
Надлежност за прописивање
или одобравање помагала Помагало
подлијеже
Помагало предлаже Поро- Доктор
Рјешење
враћању
дични специјаФонда
доктор листа
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста хирург
Специјалиста физикалне
медицине и
рехабилитације,
специјалиста хирург
ДА
ДА
6010321 Појас за килу обострани Специјалиста физикалне ДА
медицине и
феморални са
рехабилитације,
суспензоријумом
НЕ
НЕ
НЕ
Могућа
поправка
помагала у
току рока
трајања
ДА
ДА
ДА
Рок трјања
помагала
До 18 година
живота
8 мјесеци
Преко 18
година живота
60 мјесеци
До 18 година
живота
8 мјесеци
Преко 18
година
12 мјесеци
До 18 година
живота
8 мјесеци
Медицинске индикације и
услови за остваривање
права на помагало
● Иноперабилна обострана
ингвинална кила (K40.0)
● Иноперабилна једнострана
феморална кила (K41.9)
Израда –
стандард
помагала
Готов производ по
мјери кожа, метал,
ластика
Члан 69
Готов производ по
мјери кожа-метал
Члан 69
Члан 69
● Иноперабилна обострана
феморална кила (K41.2)
Члан из
правилника
Готов производ по
мјери кожа-текстил
специјалиста хирург
Преко 18
година живота
12 месеци
ДА
6020255 Еластични компресивни Специјалиста интерне
медицине - ангиолог,
терапијски рукав са
специјалиста васкуларне
рукавицом
НЕ
ДА
Преко 18
година живота
6 мјесеци
6.
6020256 Еластичне
компресивнеградуисане терапијске
чарапе за постојећи
ulcus cruris
Специјалиста интерне
медицине - ангиолог,
специјалиста васкуларне
хирургије
ДА
НЕ
ДА
Преко 18
година живота
6 мјесеци
7.
6020271 Еластично компресивне чарапе
Специјалиста васкуларне ДА
хирургије
НЕ
ДА
Преко 18
година живота
6 мјесеци
5.
хирургије
● Трајна дисфункција
готов производ
лимфног система
(примарни и секундарни
лимфедем), оток руке код
ампутације дојке
(C50)
● Трајна дисфункција
лимфног система
готов производ
(примарни и секундарни
лимфедем), као
компресивна терапија код ulcus
cruris-a који је у третману, те код
дијагностиковане тромбозе
дубоких вена (I77, Q82.0)
● За лијечење варикозних вена и готов производ
смањење настанка едема и код
флеботромбозе (I82)
Члан 69
Члан 69
Члан 69
47
Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Прилог број 2.
РЕВЕРС
На
основу
члана
11.
Правилника
о
праву
на
ортопедска
помагала
и
друга
медицинска
средства
испоручилац ........................................................................................... дана ............................................ године издаје на реверс
помагало
........................................................................................................................................................................
(шифра и назив помагала)
.................................................................................................. .
осигураном
лицу
(име и презиме)
Осигурано лице се под материјалном и кривичном одговорношћу обавезује да ће испоручено помагало по престанку потребе
за коришћењем или након истека прописаног рока трајања помагала, вратити испоручиоцу у року од 15 дана од дана престанка
потребе за коришћењем помагала, односно од истека рока трајања помагала.
Овјера испоручиоца помагала
Подаци о осигураном лицу:
Број: .........................................................................
............................................................................................
(презиме и име)
Овлашћени радник: ................................................
ЈМБГ: .................................................................................
(м.п.)
Адреса: ..............................................................................
Потпис осигураног лица: ..................................................
* Реверс се попуњава у три примјерка.
* Један примјерак реверса задржава испоручилац, један осигурано лице, а један примјерак реверса испоручилац доставља надлежној служби Фонда.
Прилог број 3.
Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Редни број захтјева
(попуњава пословна јединица Фонда)
Назив здравствене установе ..............................................
Организациона јединица .....................................................
Број здравственог картона - дневника .............................
Датум: ...................................................................................
НАЛОГ
за набавку/поправку помагала
Прегледом осигураног лица ........................................................................, ............................................... из ......................................................
(презиме и име)
(ЈМБГ)
(адреса стана - општина)
................................................., по основу медицинске индикације ........................................................................................................................
(број телефона осигураног лица)
(дијагноза - шифра)
утврђена је потреба за набавком/поправком помагала .........................................................................................................................................
(шифра и назив помагала)
............................................................. .
(количина)
Потпис и шифра овлашћеног доктора ...........................................................................................
* Помагало предложио ....................................................................................................................
(м.п.)
(др специјалиста одређене специјалности)
* Попуњава се по потреби
Право на помагало одобрено дана: ................................................
Партиципација: ДА или НЕ - Шифра основа ослобађања:
Фонд здравственог осигурања Републике Српске
Канцеларија: ...................................................................
(заокружити)
Пословница: ...................................................................
Налог предат на одобравање дана: ...........................
Овлашћени радник: ......................................................
(м.п.)
Испоручилац примио Налог за израду/поправку помагала
дана .................................................................... године
Потпис испоручиоца: ................................................................
(м.п.)
Рок трајања помагала: ...........................................................................
Гарантни рок помагала: ........................................................................
Обавеза враћања помагала: ДА или НЕ
(заокружити)
(м.п.)
Корисник преузео помагало дана : .................................... године
Потпис корисника: ...................................................................................
* Потпис овлашћеног радника Фонда: ....................................................
* Попуњава се по потреби
Обрачун испоручиоца:
Цијена помагала: ........................................................ КМ
Наплаћена партиципација: .......................................................... КМ
За наплату од Фонда: ................................................ КМ (словима: ................................................................................................ КМ
(м.п.)
* У складу са чланом 85. Правилника о праву на ортопедска помагала и друга медицинска средства процјена функционалности
испорученог помагала извршена дана ............................................. године.
Комисија је утврдила: ПОМАГАЛО ЈЕ / НИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНО.
(заокружити)
Потпис предсједника Комисије
.....................................................................................
* Попуњава се по потреби
* Налог важи 30 дана од дана овјере.
Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Прилог број 4.
Канцеларија ..............................................
Пословница ..............................................
ИЗЈАВА
о пристанку на коришћење обновљеног помагала
На основу члана 75. Правилника о праву на ортопедска помагала и друга медицинска средства под материјалном и кривичном
одговорношћу
изјављујем
да
сам
упознат
са
могућностима
и
погодностима
коришћења
обновљеног
помагала
...................................................................................................................................................., те да пристајем на коришћење истог.
(шифра и назив помагала)
Овјера пословне јединице Фонда
Број: .........................................................................
Датум: ......................................................................
Овлашћени радник: ................................................
(м.п.)
Изјаву дао
............................................................................................
(презиме и име)
ЈМБГ: .................................................................................
Адреса: ..............................................................................
Потпис осигураног лица: ..................................................
* Изјава се попуњава у два примјерка.
* Један примјерак потписане изјаве се уз овјерени налог уручује осигураном лицу, а други примјерак задржава Фонд ради вођења евиденције.
Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Бања Лука
-НАЦРТ
ОДЛУКА
О ПОСТУПКУ ЗА СТАВЉАЊЕ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА И ДРУГИХ
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ЛИСТУ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА
И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, април 2012. године
На основу чланова 19., 20. и 49. Закона о здравственом осигурању ("Службени
гласник Републике Српске", број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09
и 106/09), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 06/04, 19/05, 63/08,
64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике
Српске, на _____ седници одржаној дана __________ године, донио је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ ЗА СТАВЉАЊЕ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА И ДРУГИХ
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ЛИСТУ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА
И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I
Овом Одлуком утврђује се поступак за стављање ортопедских помагала
и других медицинских средстава (у даљем тексту: помагала) на Листу ортопедских
помагала и других медицинских средстава Фонда здравственог осигурања Републике
Српске (у даљем тексту: Листа помагала и Фонд).
II
(1) Приједлог за стављање помагала на Листу помагала се подноси Фонду.
(2) Приједлог за стављање помагала на Листу помагала могу поднијети:
а) правна лица са сједиштем у Босни и Херцеговини која су у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, регистрована за производњу и промет
помагала,
б) здравствене установе са сједиштем у Републици Српској, и
в) струковна и друга удружења са сједиштем у Републици Српској.
(3) Приједлог из става 1. овог члана може се поднијети најкасније до 31. августа
текуће године за наредну пословну годину.
III
(1) Приједлог за стављање помагала на Листу помагала садржи назив и адресу
подносиоца приједлога.
(2) Уз приједлог за стављање помагала на Листу помагала прилаже се сљедећа
документација:
а) рјешење о упису у Регистар медицинских средстава и Регистар произвођача и велетрговаца код Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ - у случају када
приједлог подноси правно лице са сједиштем у БиХ из тачке II став 2. под а) ове
Одлуке,
б) цијена помагала са калкулацијом, и
в) студија оправданости стављања помагала на Листу помагала.
2
IV
Студија оправданости из тачке III став 2. под в) ове Одлуке треба да садржи:
а) индикације у којима се помагало примјењује,
б) терапијске предности у односу на постојећа помагала,
в) статус предложеног помагала у европским земљама за које постоје подаци,
г) упутство о начину примјене помагала,
д) закључке који најбоље илуструју ефекте коришћења помагала,
ђ) резиме карактеристика помагала,
е) прецизно дефинисану популацију осигураних лица којој је помагало намијењено,
са подацима о броју корисника помагала у претходне двије године, и
ж) податке о евентуално потребним комплементарним помагалима, односно
помагалима која су потребна ради обезбјеђивања функционалности предложеног
помагала.
V
Приједлог који није поднешен у складу са тачкама II, III и IV ове Одлуке Фонд неће
узети у разматрање.
VI
Фонд разматра приједлоге за стављање помагала на Листу помагала у складу са
процијењеним ефектима примјене помагала и расположивим финансијским средствима
предвиђеним за ту намјену исказану у Финансијском плану Фонда.
VII
(1) Уколико Фонд не прихвати приједлог предлагача из тачке II ове Одлуке дужан
је у писменом обавјештењу навести разлоге о истом.
(2) Уколико Фонд прихвати приједлог предлагача покренуће поступак измјена
и допуна правилника који регулише право на ортопедска помагала и друга медицинска
средства.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Српске".
Број: _______________
Датум: ________________
Предсједник Управног одбора
Оливера Марковић, дипл. економиста
3
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Овом Одлуком предлаже се нормативно регулисање поступка за стављање
ортопедских помагала и других медицинских средстава на Листу ортопедских помагала
и других медицинских средстава Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Ова материја до сада није била правно регулисана, а имајући у виду комплексност
проблематике одређивања помагала која ће бити уврштена на Листу помагала Фонда,
односно финансирана из средстава обавезног здравственог осигурања, извршена је
анализа праксе и прописа у земљама окружења, те су се увидјеле предности регулисања
подносилаца приједлога за стављање помагала на Листу помагала, потребне
документације, односно прописивање обавезе достављања податка о цијени помагала
са калкулацијом и студије оправданости стављања помагала на Листу помагала, чији је
садржај такође прецизно дефинисан.
4
Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Бања Лука
-НАЦРТ
ОДЛУКА
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЦИЈЕНЕ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА
И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈЕ ФИНАНСИРА
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, април 2012. године
На основу чланова 19., 20. и 49. Закона о здравственом осигурању ("Службени
гласник Републике Српске", број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09
и 106/09), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 06/04, 19/05, 63/08,
64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике
Српске, на _____ седници одржаној дана ___________ године, донио је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЦИЈЕНЕ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА
И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈЕ ФИНАНСИРА
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I
(1) Овом Одлуком утврђују се начин и критеријуми за одређивање цијене
ортопедских помагала и других медицинских средстава које финансира Фонд
здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту: помагала и Фонд).
(2) Одредбе ове Одлуке примјењују се на помагала која се налазе на Листи
ортопедских помагала и других медицинских средстава (у даљем тексту: Листа
помагала), која је саставни дио Правилника о праву на ортопедска помагала и друга
медицинска средства.
II
Цијена помагала у смислу ове Одлуке подразумијева велепродајну цијену помагала
(готова помагала - трговачка роба), увећану за малопродајну маржу и ПДВ, односно
произвођачку цијену, увећану за ПДВ (производна помагала).
III
Појмови коришћени у овој Одлуци имају сљедеће значење:
а) упоредна држава је држава чија се велепродајна цијена помагала (готова помагала),
односно произвођачка цијена помагала (производна помагала), користи за
упоређивање са велепродајном цијеном помагала (готова помагала), односно
произвођачком цијеном помагала (производна помагала) у Републици Српској,
б) упоредна цијена помагала је најнижа велепродајна цијена помагала (готова
помагала), односно произвођачка цијена помагала (производна помагала) у упоредним државама,
в) референтна цијена помагала је најнижа велепродајна цијена помагала (готова
помагала), односно произвођачка цијена помагала (производна помагала) у Републици Српској, и
г) испоручилац помагала је правно лице са којим Фонд има закључен уговор о испоруци помагала.
IV
(1) Критеријуми за одређивање цијене помагала, у смислу тачке II ове Одлуке су:
а) упоредна цијена помагала у референтним државама,
б) ниво упоредне цијене помагала,
в) референтна цијена помагала у Републици Српској, и
г) малопродајна маржа и износ ПДВ у Републици Српској.
2
(2) Референтне државе у смислу одредаба ове одлуке су Хрватска и Србија.
(3) Извори података за израчунавање упоредне цијене помагала су цјеновници
помагала објављени на интернет страницама Хрватског завода за здравствено
осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање Србије.
V
(1) Упоредна цијена помагала одређује се за свако помагало посебно.
(2) Ако је у упоредној држави исто помагало заступљено са различитим
произвођачима и различитим цијенама, као упоредна цијена се користи најнижа цијена
истог помагала.
(3) У случају различитог броја помагала у паковању, упоредна цијена се рачуна
на начин што се израчуна цијена појединачног помагала и помножи са бројем помагала
у паковању испоручиоца помагала у Републици Српској.
(4) Уколико у цјеновницима упоредних држава не постоје подаци о цијени истог
помагала, цијена помагала се утврђује одређивањем референтне цијене помагала
у Републици Српској у складу са тачком VIII ове одлуке.
VI
(1) Упоредна цијена помагала израчунава се тако да се велепродајна цијена истог
помагала у упоредној држави помножи са средњим курсом валуте упоредне државе,
исказаним на Листи Централне банке БиХ на дан израчунавања цијене помагала.
(2) Као основ за одређивање цијене помагала које финансира Фонд узима се
најнижа упоредна цијена помагала.
(3) Уколико је најнижа упоредна цијена помагала цијена из Србије или Хрватске,
код првог одређивања цијене помагала у Републици Српској за основ се узима 90 %
најниже упоредне цијене.
VII
Одређивање цијене помагала које финансира Фонд врши се на сљедећи начин:
а) уколико је постојећа цијена истог помагала у Републици Српској најнижа упоредна
цијена, задржава се постојећа цијена помагала,
б) уколико је најнижа упоредна цијена помагала цијена у Србији или Хрватској, цијена
помагала се одређује на начин да се најнижа упоредна цијена увећа за проценат
малопродајне марже и/или ПДВ, с тим да се код првог израчунавања цијене најнижа
упоредна цијена множи коефицијентом 0,90, и
в) уколико испоручилац помагала понуди нижу цијену од цијене утврђене према овој
одлуци, та цијена се узима за цијену Фонда.
VIII
За помагала са Листе помагала којих нема у упоредним државама одређује се
референтна цијена која представља најнижу велепродајну цијену истог помагала међу
регистрованим произвођачима и испоручиоцима помагала у Републици Српској
(или БиХ), увећану за малопродајну маржу и/или ПДВ.
3
IX
(1) Фонд најмање једном годишње, најкасније до 1. децембра, одређује, односно
усклађује цијену помагала из Листе помагала, према одредбама ове одлуке.
(2) Уговорни испоручиоци помагала, чије су цијене веће од цијена утврђених према
овој одлуци, обавезни су да ускладе цијене помагала најкасније до 31. децембра текуће
године.
(3) Усклађене цијене помагала у смислу става 2. ове тачке примјењују се од
1. јануара наредне године.
X
(1) Усклађивање постојећих цијена помагала са Листе помагала извршиће се
у складу са одредбама ове одлуке најкасније до 30. јуна 2012. године.
(2) У складу са одредбом става 1. ове тачке, уговорни испоручиоци помагала
су дужни извршити усклађивање цијена помагала до 31. јула 2012. године.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Српске".
Број: _____________
Предсједник Управног одбора
Датум: ____________
Оливера Марковић, дипл. економиста
4
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Овом Одлуком предлаже се нормативно регулисање начина и критеријума
за одређивање цијене ортопедских помагала и других медицинских средстава које
финансира Фонд здравственог осигурања Републике Српске.
Ова материја до сада није била правно регулисана, а имајући у виду комплексност
проблематике одређивања цијена помагала, извршена је анализа праксе и прописа
у земљама окружења, те су се увидјеле предности прописивања начина и критеријума
за одређивање цијена помагала.
Одредбе ове Одлуке би се примјењивале на помагала која се налазе на Листи
ортопедских помагала и других медицинских средстава, која је саставни дио
Правилника о праву на ортопедска помагала и друга медицинска средства.
Такође се предлаже одредба којом је прописано да Фонд обавезно једном годишње,
најкасније до 1. децембра, одређује, односно усклађује цијенe помагала из Листе
помагала, према одредбама ове одлуке, а да се усклађене цијене помагала примјењују
од 1. јануара наредне године.
Након усвајања ове одлуке, прописана је обавеза да се постојеће цијене помагала
са Листе помагала ускладе са одредбама ове одлуке најкасније до 30. јуна 2012. године,
након чега би уговорни испоручиоци помагала били дужни извршити усклађивање
цијена помагала до 31. јула 2012. године.
5
Download

Pravilnik o pravu na ortopedska pomagala i druga