PRAVILNIK
O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE
UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA
UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2010. GODINU
("Sl. glasnik RS", br. 17/2010)
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom ureĊuju se uslovi, kriterijumi i merila za zakljuĉivanje ugovora o pruţanju zdravstvene
zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima (u daljem tekstu: ugovor), izmeĊu
Republiĉkog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno filijale i zdravstvenih ustanova, privatne prakse i
drugih pravnih lica (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga) i za utvrĊivanje naknade za njihov rad za
2010. godinu.
Predmet ugovora iz stava 1. ovog ĉlana su zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje
se pruţaju osiguranim licima, a koje su navedene u planu rada davaoca zdravstvenih usluga sa kojim se
zakljuĉuje ugovor.
Član 2
Ugovorima koji se zakljuĉuju na osnovu ovog pravilnika obezbeĊuje se zdravstvena zaštita osiguranim
licima Republiĉkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republiĉki zavod) i osiguranim
licima Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond) u skladu i na naĉin koji je
utvrĊen ugovorom koji je zakljuĉen izmeĊu Republiĉkog zavoda i Fonda.
Član 3
Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu,
za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, utvrĊen je Finansijskim planom Republiĉkog
zavoda za zdravstveno osiguranje za 2010. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan).
Raspored sredstava iz stava 1. ovog ĉlana, u obliku planirane naknade za rad davalaca zdravstvenih
usluga, utvrĊuje se predraĉunima sredstava za 2010. godinu, ako ovim pravilnikom nije drugaĉije
propisano.
Predraĉuni sredstava odštampani su uz ovaj pravilnik i ĉine njegov sastavni deo.
II USLOVI ZA ZAKLJUĈIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA
ZDRAVSTVENIH USLUGA
Član 4
Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga
ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti propisane zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena
zaštita i propisima za sprovoĊenje tog zakona.
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da organizuje radno vreme koje zadovoljava potrebe osiguranih
lica, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita.
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da pruţa osiguranim licima ugovorene zdravstvene usluge u
okviru punog, odnosno nepunog radnog vremena zaposlenih kod davalaca zdravstvenih usluga, kao i u
dopunskom radu, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita.
Davalac zdravstvenih usluga nema pravo, u okviru radnog vremena koje je odreĊeno za pruţanje
ugovorenih zdravstvenih usluga, da organizuje promocije lekova, preparata i terapijskog reţima iz
proizvodnog programa farmaceutskih kompanija, kao i da organizuje druge vidove promocija poslova i
usluga koji se ne obezbeĊuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Član 5
Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga
dostavi Republiĉkom zavodu, odnosno filijali, ponudu u obliku plana rada za 2010. godinu.
Plan rada utvrĊuje se na osnovu kadrovskih i tehniĉkih kapaciteta (kadrovi, prostor i oprema) i broja
osiguranih lica iz ĉlana 2. ovog pravilnika koji gravitiraju davaocu zdravstvenih usluga i sastavni je deo
ugovora.
Vrsta i obim zdravstvenih usluga koji su iskazani u planu rada zasnivaju se na Planu zdravstvene zaštite iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu koji donosi Republiĉki zavod.
Obim zdravstvenih usluga planira se u skladu sa merama izvršenja koje su utvrĊene opštim aktom o bliţim
uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene
sluţbe koji je doneo ministar nadleţan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar), a po pravilu nije
manji od obima izvršenih zdravstvenih usluga u prethodnoj godini.
Član 6
Davalac zdravstvenih usluga sa kojim je filijala zakljuĉila ugovor o pruţanju zdravstvene zaštite obavezan
je, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), da obezbedi potrebne
lekove, medicinska sredstva, implantate i medicinsko-tehniĉka pomagala koja su utvrĊena kao pravo iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Ukoliko filijala utvrdi da je davalac zdravstvenih usluga, suprotno odredbama Zakona, naplatio od
osiguranog lica zdravstvenu uslugu, zahtevao da samo nabavi lek, medicinsko sredstvo, implantat i
medicinsko-tehniĉko pomagalo, obavestiće davaoca zdravstvenih usluga da je obavezan da osiguranom
licu izvrši povraćaj sredstava za naplaćenu uslugu, nabavljeni lek, medicinsko sredstvo, implantat i
medicinsko-tehniĉko pomagalo.
Davalac zdravstvenih usluga ima pravo da podnese prigovor filijali u vezi utvrĊene obaveze za povraćaj
sredstava iz stava 2. ovog ĉlana.
Davaocu zdravstvenih usluga umanjiće se ugovorena naknada za 2010. godinu za sve iznose refundiranih
sredstava osiguranim licima od strane filijale.
1. Uslovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz Plana mreţe
Član 7
Plan rada zdravstvene ustanove iz Plana mreţe zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreţe) mora
biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.
Ocenu o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa planiranom naknadom za rad daje filijala uz
prethodno mišljenje nadleţne zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost javnog zdravlja i
Komore zdravstvenih ustanova Srbije.
Ocenu o usaglašenosti plana rada sa planiranom naknadom za rad zdravstvene ustanove koja obavlja
delatnost javnog zdravlja daje filijala, uz prethodno mišljenje Instituta "Batut" i Komore zdravstvenih
ustanova Srbije.
Ocenu o usaglašenosti plana rada sa planiranom naknadom za rad Instituta "Batut", daje Republiĉki zavod
uz prethodno mišljenje Komore zdravstvenih ustanova Srbije.
Ocenu o usaglašenosti plana rada sa planiranom naknadom za rad Instituta za imunologiju i virusologiju
"Torlak", Zavoda za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" i zavoda za transfuziju krvi daje filijala na ĉijem je
podruĉju sedište zdravstvene ustanove uz prethodno mišljenje Instituta "Batut" i Komore zdravstvenih
ustanova Srbije.
Posle donošenja ocene o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa planiranom naknadom,
zakljuĉuje se ugovor izmeĊu Republiĉkog zavoda, odnosno filijale i zdravstvene ustanove.
Član 8
Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovoĊenje kadrovskog plana, koji donosi ministar, obraĉun i
isplatu plata za ugovoreni broj radnika i za izvršenje plana rada koji je osnov za zakljuĉivanje ugovora.
U sluĉaju izmene broja i strukture ugovorenih radnika utvrĊenih kadrovskim planom, zdravstvena ustanova
je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi podatke o promenama.
Filijala iz stava 2. ovog ĉlana, podatke u vezi sa promenama ugovorenih radnika aţurira u elektronskoj
formi.
Član 9
Sastavni deo ugovora sa zdravstvenom ustanovom je Lista ĉekanja saĉinjena u skladu sa Objašnjenjem za
praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, broj 011-00-00018/04-03 od 7. aprila 2004. godine,
koje je doneo ministar, a koju zdravstvena ustanova dostavlja filijali do prvog u mesecu za taj mesec.
Član 10
Zdravstvena ustanova je obavezna da preduzima mere za obezbeĊivanje kvaliteta zdravstvene zaštite u
skladu sa odredbama opšteg akta koji je doneo ministar, kojim su utvrĊeni pokazatelji kvaliteta zdravstvene
zaštite.
Član 11
Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom je i da zdravstvena ustanova, sa donošenjem
plana rada, donese program racionalizacije, koji obuhvata:
1) nabavku lekova i medicinskih sredstava do nivoa optimalnih potreba, u skladu sa zakonom kojim se
ureĊuju javne nabavke;
2) sprovoĊenje racionalne dijagnostike, u skladu sa stavovima medicinske struke;
3) utvrĊivanje optimalnih zaliha medicinskih sredstava i lekova, u skladu sa racionalnom farmakoterapijom
u leĉenju osiguranih lica;
4) utvrĊivanje mera za stalno praćenje potrošnje lekova, krvi i produkata od krvi i medicinskih sredstava po
osiguranom licu.
Član 12
Zdravstvena ustanova moţe u cilju sprovoĊenja programa racionalizacije ovlastiti Republiĉki zavod, shodno
ĉlanu 29. Zakona o javnim nabavkama, da u njeno ime i za njen raĉun izabere najpovoljnijeg ponuĊaĉa sa
kojim će zdravstvena ustanova zakljuĉiti ugovor za nabavku:
1) citostatika sa Liste lekova (Lista C - lekovi sa posebnim reţimom izdavanja);
2) pegilovanog interferona alfa i interferona beta;
3) lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i
terapiji (Lista D - neregistrovani lekovi), i
4) drugih dobara koja nisu sadrţana u taĉ. 1 - 3. ovog stava, u sluĉaju poremećaja u snabdevanju
zdravstvenih ustanova.
Ukoliko zdravstvena ustanova ne ovlasti Republiĉki zavod da u postupku javne nabavke vrši izbor
najpovoljnijeg ponuĊaĉa, sa kojim će zdravstvena ustanova zakljuĉiti ugovor o nabavci dobara iz stava 1.
ovog ĉlana, zdravstvena ustanova moţe utrošak dobara fakturisati Republiĉkom zavodu po ceni koja ne
moţe biti viša od cene koju je Republiĉki zavod sa izabranim ponuĊaĉem postigao u poslednjem
sprovedenom postupku javne nabavke.
Član 13
Republiĉki zavod moţe da zakljuĉi poseban ugovor sa zdravstvenom ustanovom za izvoĊenje "pilot
projekta" pod uslovima:
- da ministarstvo nadleţno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) prethodno da saglasnost
zdravstvenoj ustanovi za izvoĊenje "pilot projekta" za tekuću godinu,
- da Ministarstvo da ocenu, mišljenje i ciljeve za sprovoĊenje "pilot projekta",
- da zdravstvena ustanova dostavi Ministarstvu i Republiĉkom zavodu izveštaj o rezultatima sprovedenog
"pilot projekta" iz prethodne godine, ukoliko je isti bio ugovoren i sproveden.
Ugovor se moţe zakljuĉiti po kriterijumima koji se definišu u skladu sa elementima koji su utvrĊeni u "pilot
projektu" za tekuću godinu za koju se "pilot projekt" sprovodi.
III KRITERIJUMI I MERILA ZA UGOVARANJE I UTVRĐIVANJE NAKNADE
ZA RAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ PLANA MREŢE
Član 14
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom, odnosno
tercijarnom nivou, ukupna vrednost naknade za rad, odnosno naknade za izvršavanje plana rada, utvrĊuje
se po kriterijumima za svaku pojedinaĉnu namenu.
1. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou
Član 15
Kriterijumi za utvrĊivanje naknade domu zdravlja za plate i dodatke na plate su:
1) ugovoreni broj radnika;
2) vaţeći koeficijenti za obraĉun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koji su utvrĊeni
aktom Vlade Republike Srbije;
3) vaţeća osnovica za obraĉun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;
4) vaţeći propisi za obraĉun poreza i doprinosa;
5) dodatna sredstva za prekovremeni rad i minuli rad, u skladu sa organizacijom doma zdravlja.
Pored kriterijuma iz stava 1. ovog ĉlana, domovima zdravlja sa podruĉja AP Kosovo i Metohija i opština
Bujanovac, MedveĊa i Preševo, kod utvrĊivanja naknade za plate zaposlenih priznaje se i uvećanje plata
na osnovu akta Vlade Republike Srbije.
Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi izveštaj o odobrenom
neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku i utvrĊeni iznos umanjenja naknade za plate po tom osnovu.
Izveštaj iz stava 3. ovog ĉlana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog ugovorenog
radnika kao zamenu angaţuje drugog radnika iste struke.
Član 16
Domu zdravlja se utvrĊuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika na osnovu
proseĉnog troška zdravstvene ustanove za ovu namenu po zaposlenom radniku u prethodnoj godini,
uvećanog za 15% i primenjenog na broj ugovorenih radnika u zdravstvenoj ustanovi koji koriste prevoz za
dolazak i odlazak sa rada.
Član 17
Domu zdravlja se utvrĊuje naknada za lekove i naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal prema
broju osiguranih lica koji gravitiraju domu zdravlja uz primenu korektivnog faktora zavisno od starosne
strukture.
Izuzetno domovima zdravlja sa podruĉja AP Kosovo i Metohija naknade iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuju se
na nivou sredstava za te namene utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2009. godinu.
Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrĊuje se domu zdravlja u visini sredstava za tu
namenu utvrĊenu Predraĉunom sredstava za 2009. godinu, uvećanih za 2%.
Planirana sredstva za participaciju domu zdravlja utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009.
godinu.
Domu zdravlja koji u leĉenju pacijenata koristi lek metadon, naknada za lekove iz stava 1. ovog ĉlana
uvećava se za sredstva potrebna za nabavku ovog leka.
Domu zdravlja se, pored naknade za lekove iz stava 1. ovog ĉlana, priznaju i sredstva po osiguranom licu
za lekove oktreotid i lanreotid za medicinske indikacije neuroendokrini karcinom i tereotrofni i somatrofni
tumori hipofize, ukoliko se terapija pruţa u toj zdravstvenoj ustanovi.
Član 18
Naknada za troškove energenata domu zdravlja odreĊena je prema proseĉnom meseĉnom trošku po
vrstama energenata, projektovanom za 2009. godinu i uvećanom za 6%, a na osnovu:
- površine prostora za grejanje,
- utrošene koliĉine, po vrstama energenata,
- cene energenata zdravstvene ustanove, a najviše do nivoa proseĉne cene energenata po vrsti na nivou
filijale.
Član 19
Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni
materijal i ishranu pacijenata utvrĊuje se po kriterijumima koji su za ove namene utvrĊeni za zdravstvene
ustanove sekundarnog nivoa.
Član 20
Ostalim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou, osim apotekama, utvrĊuje
se naknada za:
1) plate i troškove prevoza - po kriterijumima iz ĉl. 15. i 16. ovog pravilnika;
2) lekove - u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu Predraĉunom sredstava za 2009. godinu;
3) sanitetski i medicinski potrošni materijal - u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu Predraĉunom
sredstava za 2009. godinu;
4) energente - shodno ĉlanu 18. ovog pravilnika;
5) materijalne troškove i ostale troškove, shodno ĉlanu 17. stav 2. ovog pravilnika.
Planirana sredstva za participaciju zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊena su u visini
ostvarene participacije za 2009. godinu.
Član 21
Ukoliko zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u svom sastavu ima
apoteku, naknada za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti utvrĊuje se shodno odredbama ovog
pravilnika iz odeljka - 4. Ugovaranje sa apotekom.
2. Zdravstvene ustanove koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost
Član 22
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, okvirna
sredstva za 2010. godinu utvrĊuje se na osnovu tima utvrĊenog shodno normativima predviĊenim opštim
aktom o bliţim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima
zdravstvene sluţbe, koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik o bliţim uslovima), za pruţanje
stomatoloških usluga u skladu sa ĉlanom 41. Zakona i u skladu sa opštim aktom Republiĉkog zavoda o
sadrţaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2010.
godinu.
Zdravstvenim ustanovama sa podruĉja AP Kosovo i Metohija koje obavljaju stomatološku zdravstvenu
delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2010. godinu utvrĊuju se prema broju i strukturi kadra
koji pruţaju stomatološke usluge osiguranim licima.
Ostali direktni i indirektni troškovi utvrĊuju se po kriterijumima za ustanove primarne zdravstvene zaštite.
Izuzetno, zdravstvenim ustanovama kod kojih nije moguće primeniti kriterijum iz stava 1. ovog ĉlana,
okvirna sredstva za 2010. godinu utvrĊuju se u visini fakturisane vrednosti stomatoloških usluga za 2009.
godinu.
Zdravstvenim ustanovama kojima je, primenom kriterijuma iz stava 1. ovog ĉlana, utvrĊen manji broj timova
od minimuma propisanog ĉlanom 3. taĉka 4. Pravilnika o bliţim uslovima, okvirna sredstva za 2010. godinu
utvrĊuju se za propisani minimum stomatoloških timova.
Cene stomatoloških usluga koje pruţaju zdravstvene ustanove iz ovog ĉlana, utvrĊuju se opštim aktom
Republiĉkog zavoda.
Član 23
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou,
naknada za rad utvrĊena je po kriterijumima za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na
tercijarnom nivou, do donošenja normativa od strane Ministarstva.
Član 24
Zdravstvenim ustanovama koje imaju organizovanu stomatološku zdravstvenu delatnost u neprekidnom
trajanju od 24 ĉasa, radi pruţanja usluga urgentne stomatologije, naknada za plate za tri tima (tri doktora
stomatologije i tri stomatološka tehniĉara) utvrĊuje se shodno kriterijumima iz ĉlana 15. stav 1. taĉ. 2, 3. i 4.
ovog pravilnika.
3. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i
tercijarnom nivou
Član 25
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou,
kriterijumi za utvrĊivanje naknade za plate su:
1) ugovoreni broj radnika;
2) vaţeći koeficijenti za obraĉun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koji su utvrĊeni
aktom Vlade Republike Srbije;
3) vaţeća osnovica za obraĉun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;
4) vaţeći propisi za obraĉun poreza i doprinosa;
5) dodatna sredstva za prekovremeni rad i minuli rad, prema tipu zdravstvene ustanove, a u skladu sa
organizacijom zdravstvene ustanove.
Pored kriterijuma iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvenim ustanovama sa podruĉja AP Kosovo i Metohija kod
utvrĊivanja naknade za plate zaposlenih priznaje se i uvećanje plata na osnovu akta Vlade Republike
Srbije.
Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi izveštaj o odobrenom
neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku, kao i utvrĊeni iznos umanjenja naknade za plate po tom
osnovu.
Izveštaj iz stava 3. ovog ĉlana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog ugovorenog
radnika kao zamenu angaţuje drugog radnika iste struke.
Zdravstvenoj ustanovi se utvrĊuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika na osnovu
proseĉnog troška zdravstvene ustanove za ovu namenu po zaposlenom radniku u prethodnoj godini,
uvećanog za 15% i primenjenog na broj ugovorenih radnika u zdravstvenoj ustanovi koji koriste prevoz za
dolazak i odlazak sa rada.
Član 26
Naknada za troškove energenata zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na
sekundarnom i tercijarnom nivou utvrĊuje se shodno ĉlanu 18. ovog pravilnika.
Član 27
Naknada za lekove i naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal utvrĊuje se u visini naknade
utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2009. godinu.
Zdravstvenim ustanovama kod kojih je u 2009. godini došlo do povećanja broja leĉenih lica, naknada iz
stava 1. ovog ĉlana uvećava se primenom proseĉnog troška za lekove i sanitetski i medicinski potrošni
materijal po leĉenom licu, zavisno od tipa zdravstvene ustanove.
Zdravstvenim ustanovama koje u leĉenju pacijenata koriste antituberkulotike druge linije, naknada za
lekove iz stava 1. ovog ĉlana, uvećava se za sredstva potrebna za nabavku ovih lekova, shodno
sporazumu izmeĊu Republiĉkog zavoda i Ministarstva.
Zdravstvenim ustanovama koje u leĉenju pacijenata koriste metadon, naknada za lekove iz stava 1. ovog
ĉlana uvećava se za sredstva potrebna za nabavku ovog leka.
Zdravstvenim ustanovama koje pruţaju laboratorijske usluge osiguranim licima koja koriste usluge dijalize
u zdravstvenim ustanovama van Plana mreţe, naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz stava
1. ovog ĉlana, uvećava se za visinu troškova reagensa za pruţene laboratorijske usluge.
Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrĊuje se u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu
Predraĉunom sredstava za 2009. godinu, uvećanih za 2%.
Naknada za krv i labilne produkte od krvi, utvrĊuje se u visini sredstava za ovu namenu koja je utvrĊena
Predraĉunom sredstava za 2009. godinu.
Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009. godinu.
Član 28
Kriterijumi za utvrĊivanje naknade za implantate su:
1) u ortopediji (endoproteze) - izvršeni obim rada zdravstvene ustanove, u okviru i van plana rada,
projektovan za 2009. godinu i najviše cene po vrsti proteze koje priznaje Republiĉki zavod,
2) u ortopediji (ostali ugradni materijal) - troškovi za ove namene projektovani za 2009. godinu,
3) u kardiohirurgiji, kardiologiji i vaskularnoj hirurgiji - nivo sredstava za ove namene utvrĊen Predraĉunom
sredstava za 2009. godinu. Zdravstvena ustanova je duţna da sredstvima za ove namene izmiri sve
obaveze koje su nastale prema dobavljaĉima za isporuĉene implantate iz ovih oblasti, a na osnovu javnih
nabavki koju je sproveo Republiĉki zavod u 2009. godini,
4) ostali implantati - troškovi za ove namene projektovani za 2009. godinu.
Naknada za intraokularna soĉiva, u okviru naknade za ostale implantate, utvrĊuje se na osnovu obima rada
projektovanog za 2009. godinu.
Naknada za kohlearne aparate, u okviru naknade za ostale implantate, utvrĊuje se na nivou sredstava za
te namene u 2009. godini.
Član 29
Kriterijumi za utvrĊivanje naknade za dijalizni materijal i lekove za dijalizu, su:
1) broj lica na dijalizi i broj dijaliza po vrsti, u mesecu septembru 2009. godine;
2) cena dijaliznog materijala, po vrstama dijaliza ukljuĉujući i kućne dijalize, utvrĊena opštim aktom
Republiĉkog zavoda;
3) uĉešće dijalizatora (po vrstama) u ukupnom broju hemodijaliza;
4) lekovi za dijalizu - epoetin i ferlecit, po kriterijumu iz 2009. godine i cenama tih lekova utvrĊenih po
sprovedenoj poslednjoj javnoj nabavci Republiĉkog zavoda.
Član 30
Naknada za lekove za hemofiliju utvrĊuje se u visini vrednosti ugovora kojeg je zdravstvena ustanova
zakljuĉila sa izabranim dobavljaĉem u 2009. godini na osnovu sprovedene javne nabavke Republiĉkog
zavoda, osim zdravstvenim ustanovama koje nisu u 2009. godini zakljuĉivale ugovore po sprovedenoj
javnoj nabavci i kojima se naknada utvrĊuje prema potrošnji lekova za hemofiliju u 2009. godini.
Član 31
Naknada za citostatike sa Liste lekova utvrĊuje se na osnovu projekcije troškova za ove lekove na nivou
2009. godine, po vrsti i koliĉini, te teritorijalne pokrivenosti i dostupnosti zdravstvene zaštite ovom vrstom
lekova na odreĊenoj teritoriji.
Naknada za citostatike po posebnom reţimu izdavanja (Lista C) utvrĊuje se na osnovu fakturisane
realizacije, odnosno utroška lekova (obrazac N1), po vrsti i koliĉini, projektovanih na nivou 2009. godine i
nabavljenih lekova, po koliĉini i vrsti u 2009. godini, u postupku javne nabavke koju je sproveo Republiĉki
zavod, izuzev leka imatinib mesilat za koji je koliĉina utvrĊena na osnovu broja osiguranih lica koja su
koristila terapiju ovim lekom u 2009. godini i oĉekivanog broja novih osiguranih lica koja će koristiti ovu
terapiju u 2010. godini.
Član 32
Naknada za ishranu u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom
nivou utvrĊuje se, u zavisnosti od naĉina obezbeĊivanja ishrane, u visini naknade utvrĊene za te namene
Predraĉunom sredstava za 2009. godinu, izuzev zdravstvenih ustanova kod kojih je došlo do promene u
naĉinu obezbeĊivanja ishrane i kojima se naknada utvrĊuje na osnovu cene ishrane po b.o. danu za novi
naĉin obezbeĊivanja ishrane.
Član 33
Ukoliko zdravstvena ustanova pacijenta, koji se nalazi na bolniĉkom leĉenju, uputi u drugu zdravstvenu
ustanovu koja obavlja delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite sa kojom
Republiĉki zavod, odnosno filijala ima zakljuĉen ugovor, zbog pruţanja dijagnostiĉke ili druge zdravstvene
usluge, zdravstvena ustanova koja je uslugu pruţila ispostavlja fakturu filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor.
Zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa moţe uputiti osigurano lice u zdravstvenu ustanovu
koja obavlja delatnost javnog zdravlja radi pruţanja dijagnostiĉkih, odnosno mikrobioloških usluga, pod
uslovom da tu uslugu ne mogu pruţiti druge zdravstvene ustanove sa podruĉja filijale.
Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja ispostavlja fakturu filijali sa kojom je zakljuĉila
ugovor.
Kliniĉkim centrima i kliniĉko-bolniĉkim centrima koji iz opravdanih razloga ne mogu izvršiti odreĊene
ugovorene zdravstvene usluge, utvrĊuju se, u okviru naknade za materijalne troškove i ostale troškove,
sredstva za ugovore koje će te zdravstvene ustanove zakljuĉiti sa drugim zdravstvenim ustanovama, a
prenose se po ispostavljenim fakturama.
Član 34
Za odreĊene vrste zdravstvenih usluga koje utvrĊuje Republiĉki zavod i koje se pruţaju na sekundarnom ili
tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti, zdravstvenoj ustanovi obezbeĊuju se sredstva, u okviru ili pored
naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, po cenama koje utvrdi Republiĉki zavod.
Član 35
Pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, zdravstvenoj ustanovi obezbeĊuju se i
sredstva za usluge pruţene osiguranim licima sa liste ĉekanja iz oblasti kardiologije, kardiohirurgije,
ortopedije, oftalmologije, magnetne rezonance, radioterapije, mamografije i hirurgije dojke, po cenama,
odnosno naknadama koje utvrĊuje Republiĉki zavod, u visini ispostavljene fakture po osiguranom licu.
Planom rada zdravstvene ustanove utvrĊuje se meseĉni obim usluga iz oblasti navedenih u stavu 1. ovog
ĉlana, za koje su sredstva utvrĊena Predraĉunom sredstava za 2010. godinu.
Izvršenje obima rada zdravstvene ustanove za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvena
ustanova prati meseĉno, a neizvršeni obim rada iz prethodnog meseca prenosi se u naredni mesec.
Član 36
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije, zdravstvenoj ustanovi
utvrĊuje se cena za izvršenu uslugu i to:
1) koronarografija - kateterizacija - 46.586,00 dinara;
2) revaskularizacija miokarda metodom PTCA (bez uraĉunate cene stenta) - 137.019,00 dinara;
3) revaskularizacija miokarda koronarnim premošćenjem (bay-pass) - 290.223,00 dinara;
4) implantacija valvule (bez uraĉunate cene valvule) - 323.144,00 dinara.
U iznos cena iz stava 1. taĉ. 1) i 2) ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, sanitetskog
i potrošnog medicinskog materijala, indirektni troškovi i troškovi bolesniĉkih dana.
U iznos cena iz stava 1. taĉ. 3. i 4., pored troškova navedenih u stavu 2. ovog ĉlana, uraĉunati su i troškovi
krvi i krvnih derivata.
Za usluge iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije, pored cena iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi
priznaje se vrednost ugradnog materijala po cenama koje ne mogu biti više od cena koje su ugovorene sa
izabranim ponuĊaĉem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republiĉki zavod.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih
radnika, na osnovu posebnog ugovora kojeg filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene
ustanove zakljuĉuje sa zdravstvenom ustanovom.
Član 37
Zdravstvenoj ustanovi koja pruţi osiguranom licu zdravstvenu uslugu iz ĉlana 36. ovog pravilnika, za
leĉenje akutnog infarkta miokarda, obezbeĊuju se sredstva, pored naknade utvrĊene Predraĉunom
sredstava za 2010. godinu, po ceni za tu vrstu usluge koja je propisana u istom ĉlanu.
Član 38
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti ortopedije, zdravstvenoj ustanovi priznaje se
naknada:
1) za ugradnju endoproteze kuka (cementne) - 28.583,00 dinara;
2) za ugradnju endoproteze kuka (bescementne) - 30.149,00 dinara;
3) za ugradnju endoproteze kolena - 31.857,00 dinara;
4) za ugradnju unutrašnjeg fiksatora kiĉme (po tipu - Miami-Moss) - 91.656,00 dinara.
U iznos naknada iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, krvi i krvnih derivata i sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala.
Za usluge ugradnje proteza, koje nisu sadrţane u stavu 1. ovog ĉlana, a pruţene su osiguranim licima sa
liste ĉekanja, obezbeĊuju se sredstva za stvarne troškove lekova, krvi i krvnih derivata i sanitetskog i
potrošnog medicinskog materijala, za izvršenu uslugu po osiguranom licu, a priznaju se na osnovu
ispostavljene fakture.
Za usluge iz oblasti ortopedije zdravstvenoj ustanovi pored naknade iz st. 1. i 3. ovog ĉlana priznaje se
vrednost implantata, a po cenama koje su postignute u postupku javne nabavke.
Član 39
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti oftalmologije, zdravstvenoj ustanovi priznaje se
naknada:
1) za ugradnju intraokularnih rigidnih soĉiva - 14.143,00 dinara;
2) za ugradnju intraokularnih fleksibilnih soĉiva - 20.817,00 dinara;
3) za ugradnju intraokularnih mikroincizionih fleksibilnih soĉiva - 25.526,00 dinara.
U iznos naknada iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, sanitetskog i medicinskog potrošnog
materijala i soĉiva.
Naknada za izvršene usluge iz stava 1. taĉka 3. ovog ĉlana odnosi se samo na zdravstvene ustanove koje
obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Član 40
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika koje se odnose na magnetnu rezonancu, zdravstvenoj
ustanovi priznaju se cene:
1) za magnetnu rezonancu sa kontrastom - 7.534,00 dinara,
2) za magnetnu rezonancu bez kontrasta - 6.384,00 dinara.
U iznos cena iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, sanitetskog i potrošnog
medicinskog materijala i indirektni troškovi.
Pored cene iz stava 1. taĉka 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaju troškovi lekova
(kontrasta), a najviše do nivoa cena za te lekove koje su utvrĊene u Listi lekova.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih
radnika, na osnovu posebnog ugovora kojeg filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene
ustanove zakljuĉuje se sa zdravstvenom ustanovom.
Član 41
Zdravstvenoj ustanovi se obezbeĊuje i naknada za zdravstvene usluge veštaĉke oplodnje i za asistiranu
ljudsku reprodukciju, i to za:
1) klasiĉni metod veštaĉke oplodnje - IVF - 191.086,26 dinara;
2) metod veštaĉke oplodnje - In vitro maturacija jajne ćelije - 205.377,61 dinar;
3) metod veštaĉke oplodnje - ICSI - mikrofertilizacija - 206.875,61 dinar.
U iznos naknade za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi: lekova, anestetika,
hormona, medijuma i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala.
Član 42
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuje se naknada za izvršenu dijagnostiĉku uslugu
pozitronsku emisionu tomografiju-PET, i to:
1) PET celog tela - 18.975,00 dinara;
2) PET dopunski ciljani - 16.552,00 dinara;
3) PET ciljani - 18.668,00 dinara;
U iznos naknade iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, sanitetskog materijala i indirektni
troškovi.
Pored naknade iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaju troškovi radiofarmaka u
visini stvarnih troškova.
Član 43
Za izvršene usluge leĉenja akutnog ishemijskog moţdanog udara trombolistiĉkom terapijom u prvih 48 sati,
zdravstvenoj ustanovi se utvrĊuje cena za izvršenu uslugu u iznosu od 138.478,00 dinara.
U iznos cene iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala, krvnih derivata, bolesniĉkih dana i indirektni troškovi.
Član 44
Pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i
tercijarnog nivoa, obezbeĊuju se sredstva, u visini stvarnih troškova potrebnih po osiguranom licu, za
lekove i medicinska sredstva i to za:
1) transplantaciju bubrega i jetre;
2) endovaskularno leĉenje intrakranijalnih aneurizmi;
3) leĉenje dece do 18 godina koja su obolela od fenilketonurije;
4) leĉenje cistiĉne fibroze;
5) biološku terapiju za leĉenje dece obolele od poliartikularnog juvenilnog artritisa uzrasta od 4 do 26
godina ţivota, kao i posle navršenih 26 godina ţivota u sluĉaju kada je leĉenje biološkom terapijom
zapoĉeto pre navršenih 26 godina ţivota i za odrasle pacijente sa aktivnim reumatoidnim artritisom sa
neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove tokom 6 meseci terapije;
6) perkutanu vertebroplastiku;
7) za ambulantno leĉenje osiguranih lica rezistentnih na klasiĉne depo antipsihotike (risperidon injekcije sa
produţenim dejstvom).
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za lekove i medicinska sredstva za
svaku izvršenu uslugu transplantacije koštane srţi osiguranom licu, u visini od 350.000,00 dinara, a za
svaku izvršenu uslugu transplantacije koštane srţi osiguranom licu - detetu, sredstva za lekove i
medicinska sredstva u visini od 726.000,00 dinara.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou i koja je obrazovana radi
pruţanja zdravstvene zaštite deci, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu,
obezbeĊuju se sredstva za dijalizni materijal i lekove za dijalizu, kao i za druge lekove po rešenju
Republiĉkog zavoda kojim se utvrĊuje pravo osiguranog lica na ove lekove.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, pored
naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za izvršenu uslugu
hemodijalize osiguranim licima kod kojih u toku leĉenja doĊe do akutnog otkazivanja bubrega, po cenama
utvrĊenim aktom Republiĉkog zavoda iz te oblasti.
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, pored
naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za lekove koji nisu na
Listi lekova, a koji se priznaju osiguranim licima, u skladu sa opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se
ureĊuje sadrţaj, obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za
2010. godinu.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za nabavku osiguranim licima ventilatora
za neinvazivnu ventilaciju za leĉenje u kućnim uslovima.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za troškove izvoĊenja operativnog
zahvata, angaţovanjem inostranog zdravstvenog struĉnjaka, u skladu sa opštim aktom kojim su ureĊeni
uslovi i naĉin upućivanja osiguranih lica na leĉenje u inostranstvo.
Član 45
Institutima za onkologiju i kliniĉkim centrima, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010.
godinu, obezbeĊuju se sredstva za troškove organizacije rada mobilnog mamografa za rano otkrivanje
tumora dojke.
Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010.
godinu, obezbeĊuju se sredstva za radioaktivni izotop-cezijum za rad aparata za zraĉenje krvnih derivata.
Član 46
Za zdravstvene usluge iz ĉlana 36 - 45. ovog pravilnika obezbeĊuje se naknada na osnovu dostavljene
fakture o izvršenoj usluzi osiguranom licu, po ceni ili u visini naknade utvrĊene ovim pravilnikom, odnosno u
visini stvarnih troškova.
4. Ugovaranje sa apotekom
Član 47
Kriterijumi za utvrĊivanje naknade apoteci iz Plana mreţe za snabdevanje lekovima i odreĊenim
pomagalima, svih osiguranih lica, su:
1) za lekove - uĉešće u ukupnoj fakturisanoj vrednosti lekova na recept za period januar - septembar 2009.
godine, a do iznosa sredstava utvrĊenih Finansijskim planom;
2) za pomagala - 50% sredstava prema uĉešću u ukupno fakturisanoj vrednosti za period januar septembar 2009. godine i 50% prema proseĉnom trošku pomagala po osiguranom licu za 2009. godinu.
Ugovorena naknada za lekove obuhvata:
1) cene lekova koje su utvrĊene Pravilnikom o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja;
2) troškove prometa na malo za izdate lekove na lekarski recept u iznosu 12% koji se obraĉunavaju na
veleprodajnu cenu leka.
Izuzetno od stava 2. taĉke 2) ovog ĉlana za lekove na lekarski recept koji se koriste za leĉenje HIV infekcije
Republiĉki zavod priznaje troškove prometa na malo od 6% na veleprodajnu cenu lekova.
Ugovorena naknada apoteci za izdata pomagala obuhvata i troškove prometa na malo za izdata pomagala
u apoteci u iznosu od 4% koji se obraĉunavaju na nabavnu cenu pomagala.
Cena pomagala koja se moţe fakturisati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja je nabavna
cena uvećana za troškove prometa na malo.
Cena iz stava 5. ovog ĉlana ne moţe biti viša od cene pomagala koja je odštampana u prilogu ovog
pravilnika i ĉini njegov sastavni deo.
Uz naknadu iz st. 2., 3. i 4. ovog ĉlana, priznaje se i obraĉunati porez na dodatu vrednost, u skladu sa
zakonom kojim se ureĊuje porez na dodatu vrednost.
Izuzetno od st. 1 - 4. ovog ĉlana, apotekama na podruĉju Kosova i Metohije naknada se utvrĊuje shodno
kriterijumima iz ĉl. 15. i 16. ovog pravilnika, kao i naknada za ostale troškove.
Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009. godinu.
Član 48
Apoteka je obavezna da obezbedi potrebnu koliĉinu i asortiman lekova sa Liste lekova za osigurana lica
Republiĉkog zavoda primenjujući naĉela ekonomiĉnosti i efikasnosti.
Član 49
Apoteka koja je zakljuĉila ugovor sa filijalom obavezna je da ima informacioni sistem koji omogućava
fakturisanje izdatih lekova i pomagala u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru Republiĉkog
zavoda i da vodi materijalno raĉunovodstvo za lekove i medicinska sredstva koja izdaje na teret sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Član 50
Ugovor sa apotekom iz Plana mreţe za snabdevanje lekovima i odreĊenim pomagalima svih osiguranih
lica, zakljuĉuje filijala na ĉijem je podruĉju sedište apoteke.
Član 51
Apoteka je obavezna da izda propisani lek na lekarskom receptu.
Izuzetno, u sluĉaju da apoteka ne raspolaţe lekom propisanim na lekarski recept, apoteka moţe izdati
drugi lek kao zamenu, istog generiĉkog sastava, iste ili niţe cene, ako lekar izriĉito nije napisao da se izda
samo propisani lek.
Apoteka je obavezna da vodi podatke o vrsti i koliĉini lekova koje je izdala u skladu sa stavom 2. ovog
ĉlana i da o tome dostavlja filijali tromeseĉni izveštaj.
Član 52
Za lekove izdate na lekarski recept i odreĊena pomagala, apoteka ispostavlja fakturu Republiĉkom zavodu
preko filijale sa kojom je zakljuĉila ugovor.
Uz fakturu iz stava 1. ovog ĉlana dostavljaju se lekarski recepti i obrasci za propisivanje odreĊenih
pomagala.
Faktura se ispostavlja u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru Republiĉkog zavoda.
U ispostavljenoj fakturi, iskazuje se i iznos participacije za izdate lekove sa Liste lekova i za taj iznos se
umanjuje obaveza prema apoteci.
5. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju
Član 53
Ugovor sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju zakljuĉuje se za
pruţanje usluga specijalizovane produţene rehabilitacije, kao i bolniĉkog leĉenja za one zdravstvene
ustanove za koje je pruţanje usluga bolniĉkog leĉenja predviĊeno Planom mreţe.
Ugovor za usluge iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje filijala na ĉijem se podruĉju nalazi sedište zdravstvene
ustanove koja obavlja delatnost specijalizovane produţene rehabilitacije za sva osigurana lica.
Pored usluga iz stava 1. ovog ĉlana, filijala moţe ugovoriti pruţanje ambulantno-polikliniĉkih usluga koje se
ne obezbeĊuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovama na podruĉju te filijale, po cenama
utvrĊenim opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuju cene za primarnu zdravstvenu zaštitu.
Član 54
Naknada za vršenje zdravstvenih usluga specijalizovane produţene rehabilitacije utvrĊuje se na osnovu
ugovorenog broja b.o. dana za 2009. godinu.
Naknada za ambulantno-polikliniĉke usluge utvrĊuje se u visini ugovorene vrednosti za te namene za 2009.
godinu.
Naknada za bolniĉko leĉenje obezbeĊuje se iz sredstava predviĊenih za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, a
obuhvata i sredstva za ambulantno-polikliniĉke usluge pruţene osiguranom licu za vreme bolniĉkog
leĉenja.
Zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju, koje su, u skladu sa opštim aktom
Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuje produţena medicinska rehabilitacija, ukljuĉene u program prevencije
hroniĉnih komplikacija dijabetesa, utvrĊuje se i naknada troškova prevencije i praćenja dijabetesa.
Zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju koje pruţaju zdravstvene usluge
leĉenja karcinoma štitne ţlezde priznaju se i troškovi radioaktivnog izotopa u visini stvarnih troškova.
Za kapacitete organizacione jedinice Doma zdravlja Apatin, utvrĊene Planom mreţe, koja pruţa
zdravstvene usluge produţene rehabilitacije, naknada se utvrĊuje shodno st. 1. i 2. ovog ĉlana.
Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009. godinu.
6. Ugovaranje sa ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreţe
Član 55
Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije, vakcina i
imunobioloških preparata, sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost transfuzije krvi i
zdravstvenim ustanovama koje vrše obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita, za zdravstvene
usluge koje nisu ugovorene sa drugim zdravstvenim ustanovama, zakljuĉuje filijala na ĉijem podruĉju se
nalazi zdravstvena ustanova za sva osigurana lica Republiĉkog zavoda.
Usluge iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuju se planom rada koji je sastavni deo ugovora.
Član 56
Naknada za zdravstvene ustanove iz ĉlana 55. ovog pravilnika utvrĊuje se za vrstu i broj usluga iz plana
rada zdravstvene ustanove, za zdravstvene usluge koje se pruţaju osiguranim licima, a po cenama koje
utvrĊuje Republiĉki zavod.
Član 57
Filijala na ĉijem se podruĉju nalazi sedište Zavoda za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" zakljuĉuje sa tom
zdravstvenom ustanovom ugovor radi:
1) utvrĊivanja i izrade plana o potrebnim koliĉinama vakcina protiv besnila i humanog antirabiĉnog
imunoglobulina za potrebe osiguranih lica Republiĉkog zavoda na teritoriji Republike Srbije;
2) utvrĊivanja i preduzimanja neophodnih mera radi koordinacije rada sa antirabiĉnim stanicama;
3) izrade i dostavljanja izveštaja o utrošku vakcina protiv besnila i imunoglobulina na teritoriji Republike
Srbije;
4) sprovoĊenja laboratorijske dijagnostike besnila;
5) sprovoĊenja, na podruĉju juţno-baĉkog okruga, zdravstvenih usluga, poslova i zadataka u okviru
delatnosti antirabiĉne stanice na nivou primarne zdravstvene zaštite.
7. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja
Član 58
Sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost javnog zdravlja ugovor zakljuĉuje filijala na ĉijem je
podruĉju sedište zdravstvene ustanove, i to za:
1) zdravstvene usluge mikrobiologije, parazitologije i virusologije;
2) poslove i zdravstvene usluge epidemiologije;
3) poslove u vezi sprovoĊenja obavezne imunizacije;
4) poslove i zadatke socijalne medicine.
Ugovorena naknada za usluge iz stava 1. taĉka 1) ovog ĉlana utvrĊuje se na osnovu troškova za te
namene projektovanih za 2009. godinu, a najviše do visine ugovorene naknade uvećane za 6%.
Za usluge iz stava 1. taĉka 2. ovog ĉlana, naknada se utvrĊuje u visini fakturisane vrednosti za izvršene
zdravstvene usluge i poslove za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu.
Sredstva za usluge i poslove iz stava 1. taĉka 3. ovog ĉlana sadrţana su u naknadi utvrĊenoj za
zdravstvene usluge epidemiologije.
Sredstva za poslove i zadatke iz oblasti socijalne medicine utvrĊuju se na osnovu vrste i broja zdravstvenih
ustanova na podruĉju zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja, a u visini sredstava
ugovorenih za 2009. godinu.
Participacija je utvrĊena prema proseĉnom broju uputa izdatim licima koja plaćaju participaciju i visine
participacije, u skladu sa opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuje participacija.
Poslove u vezi sa sprovoĊenjem imunizacije zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog ĉlana obavlja u skladu
sa opštim aktom kojim se ureĊuje imunizacija i naĉin zaštite lekovima koji je doneo ministar (u daljem
tekstu: Pravilnik o imunizaciji).
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za
obavljanje poslova iz stava 1. ovog ĉlana, ugovorena naknada za 2010. godinu, utvrĊuje se shodno
kriterijumima iz ĉl. 15. i 16. ovog pravilnika i na osnovu troškova laboratorijskog materijala za usluge
mikrobiologije.
IV KRITERIJUM ZA UGOVARANJE SA USTANOVAMA SOCIJALNE
ZAŠTITE I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD
Član 59
Kriterijum za ugovaranje sa ustanovom socijalne zaštite je pruţanje zdravstvene zaštite obuhvaćene
obaveznim zdravstvenim osiguranjem osiguranim licima Republiĉkog zavoda smeštenim u ustanovama
socijalne zaštite.
Ugovor sa ustanovom socijalne zaštite zakljuĉuje filijala na ĉijem podruĉju je sedište te ustanove.
Član 60
Naknada ustanovama socijalne zaštite, za pruţanje zdravstvenih usluga osiguranim licima, utvrĊuje se u
visini sredstava utvrĊenih ugovorom za 2009. godinu.
Naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2010. godinu, ustanovama socijalne zaštite
utvrĊuje se na nivou sredstava utvrĊenih Predraĉunom sredstava za ustanove socijalne zaštite za 2009.
godinu.
Izuzetno, ustanovama socijalne zaštite koje su imale niţu ugovorenu naknadu za 2009. godinu po postelji u
odnosu na proseĉnu ugovorenu naknadu po postelji grupacije ustanova socijalne zaštite kojoj pripadaju,
naknada za 2010. godinu se uvećava do tog proseka.
V UGOVARANJE SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE NISU U
PLANU MREŢE I SA PRIVATNOM PRAKSOM
Član 61
Filijala moţe zakljuĉiti ugovor o pruţanju zdravstvenih usluga sa davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u
Planu mreţe. Ugovor se moţe zakljuĉiti na osnovu ponude davaoca zdravstvenih usluga za vrstu i broj
zdravstvenih usluga koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz
Plana mreţe, uz mišljenje Instituta "Batut" i mišljenja Ministarstva.
Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje se primenom cena pojedinaĉnih
zdravstvenih usluga, koje utvrĊuje Republiĉki zavod ili za izvršenje programa za odreĊeni broj usluga
iskazanih po sluţbama i organizacionim jedinicama, za potrebe osiguranih lica.
Ugovor iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje filijala na ĉijem se podruĉju nalazi sedište davaoca zdravstvenih
usluga.
Član 62
Izuzetno od ĉlana 61. stav 2. ovog pravilnika sa zavodom za zaštitu zdravlja radnika (u daljem tekstu:
ZZZR) utvrĊuje se naknada za pruţanje zdravstvene zaštite osiguranim licima na primarnom nivou na
naĉin utvrĊen ĉl. 20. i 21. i ĉlanom 22. stav 4. ovog pravilnika.
Na ZZZR shodno se primenjuju odredbe ĉlana 8. ovog pravilnika.
Član 63
Plan rada ZZZR mora biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.
Usaglašenost plana rada sa planiranom naknadom za rad, ceni filijala na ĉijem je podruĉju sedište ZZZR
uz prethodno mišljenje Instituta "Batut".
Član 64
Filijala moţe zakljuĉiti ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima sa Liste lekova i odreĊenim
pomagalima sa apotekom koja nije u Planu mreţe pod uslovima iz ĉlana 61. stav 1. ovog pravilnika.
Član 65
Za potrebe osiguranih lica, filijala moţe zakljuĉiti ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja nije u Planu
mreţe i privatnom praksom o propisivanju lekova sa Liste lekova, ali samo ukoliko pruţaju zdravstvenu
zaštitu iz delatnosti doma zdravlja, odnosno obavlja odreĊene poslove iz primarne zdravstvene zaštite.
Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja nije u Planu mreţe i privatnom praksom, zakljuĉuje se za
propisivanje lekova iz oblasti: opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije.
Filijala je u obavezi da prati i analizira potrošnju lekova propisanih od strane lekara u zdravstvenoj ustanovi
koja nije u Planu mreţe i privatnoj praksi sa kojima je zakljuĉen ugovor.
VI UGOVARANJE RADI SNABDEVANJA OSIGURANIH LICA
MEDICINSKO-TEHNIĈKIM POMAGALIMA
Član 66
Republiĉki zavod obezbeĊuje snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehniĉkim pomagalima u 2010.
godini, koja su utvrĊena opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuje pravo na pomagala, a do
visine sredstava utvrĊenih Finansijskim planom.
Najviše cene medicinsko-tehniĉkih pomagala, koja se obezbeĊuju osiguranim licima na teret sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrĊene su u pregledu medicinsko-tehniĉkih pomagala, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i ĉine njegov sastavni deo.
Republiĉki zavod utvrĊuje listu dobavljaĉa koji osiguranim licima Republiĉkog zavoda obezbeĊuju
medicinsko-tehniĉka pomagala, koja u pogledu kvaliteta i cene odgovaraju kvalitetu i cenama medicinskotehniĉkim pomagalima utvrĊenim opštim aktom Republiĉkog zavoda.
Lista dobavljaĉa iz stava 3. ovog ĉlana, utvrĊuje se na osnovu ponude koju dobavljaĉi dostavljaju
Republiĉkom zavodu.
Dobavljaĉ uz ponudu dostavlja dokaz o ispunjenju propisanih uslova za obavljanje delatnosti.
VII UGOVARANJE RADI OBEZBEĐIVANJA CENTRALIZOVANOG
SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA
Član 67
Radi realizacije objedinjenog plana imunizacije koji utvrĊuje Institut "Batut", u skladu sa Pravilnikom o
imunizaciji, Republiĉki zavod zakljuĉuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor o obezbeĊivanju
centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima (osim za antirabiĉnu zaštitu)
zdravstvenih ustanova na podruĉju Republike.
Član 68
Republiĉki zavod zakljuĉuje sa Zavodom za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" ugovor radi sprovoĊenja
kontinuirane nabavke i distribucije vakcina protiv besnila i humanog antirabiĉnog imunoglobulina (seruma)
zdravstvenim ustanovama - antirabiĉnim stanicama na podruĉju Republike Srbije.
Nabavku vakcina i seruma iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvena ustanova sprovodi u skladu sa zakonom
kojim se ureĊuju javne nabavke.
VIII FAKTURISANJE, NAĈIN PLAĆANJA I OBRAĈUN PRIPADAJUĆE
NAKNADE ZA IZVRŠENE ZDRAVSTVENE USLUGE
1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga
Član 69
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu u elektronskoj formi koju je utvrdio
Republiĉki zavod, za pruţene zdravstvene usluge, na naĉin i u rokovima kako je to utvrĊeno uputstvom o
fakturisanju zdravstvenih usluga, lekova na recept i pomagala koja se izdaju preko apoteke.
Član 70
Davalac zdravstvenih usluga duţan je da od osiguranog lica naplati propisani iznos uĉešća osiguranih lica
u troškovima zdravstvene zaštite.
Član 71
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu za pruţene zdravstvene usluge,
pojedinaĉno za svako osigurano lice kod kojeg je nastupila bolest, povreda ili smrt, koji su prouzrokovani
upotrebom motornog vozila, u tuĉi, nesprovoĊenjem mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu (povreda
na radu ili profesionalna bolest) i dr., a u cilju pokretanja postupka za naknadu štete Republiĉkom zavodu,
u smislu odredbi Zakona.
Član 72
Ugovorom sa davaocima zdravstvenih usluga, po pravilu, utvrĊuje se plaćanje zdravstvenih usluga
otkupom plana rada u okviru sredstava utvrĊenih predraĉunom.
Za izvršenje plana rada iz stava 1. ovog ĉlana davalac zdravstvenih usluga o izvršenim zdravstvenim
uslugama dostavlja fakture.
Za odreĊene vrste zdravstvenih usluga ili u odreĊenim sluĉajevima predviĊenim ovim pravilnikom, plaćanje
se moţe vršiti sredstvima koja su iznad sredstava utvrĊenih predraĉunom sredstava, a u okviru sredstava
utvrĊenih Finansijskim planom Republiĉkog zavoda, po cenama pojedinaĉnih zdravstvenih usluga,
paušalno, po cenama - naknadama iz ovog pravilnika i naknadom troškova u stvarnom iznosu.
2. Obračun naknade zdravstvenim ustanovama iz Plana mreţe za izvršene zdravstvene
usluge
Član 73
Obraĉun pripadajućih naknada po zakljuĉenom ugovoru vrši filijala na ĉijem je podruĉju sedište, po isteku
kalendarskog tromeseĉja kumulativno za protekli period od poĉetka godine, kao i po isteku godine koji se
utvrĊuje kao konaĉan godišnji obraĉun.
Obraĉun sredstava iz stava 1. ovog ĉlana vrši se za šest meseci i po konaĉnom obraĉunu, na osnovu:
1) ocene izvršenja plana rada zdravstvenih usluga koju daje filijala iz stava 1. ovog ĉlana;
2) izvršenih i fakturisanih zdravstvenih usluga, izdatih lekova na recept, ostalih preuzetih obaveza;
3) ostvarivanja Finansijskog plana Republiĉkog zavoda za godinu za koju su zakljuĉeni ugovori;
4) izveštaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.
Obraĉun sredstava iz stava 1. ovog ĉlana za devet meseci vrši se na osnovu parametara iz stava 2. taĉ. 2.,
3. i 4. ovog ĉlana.
Član 74
Naknada, utvrĊena predraĉunom, umanjuje se za iznos planiranog uĉešća u troškovima zdravstvene
zaštite koji je predviĊen predraĉunom sredstava.
Član 75
Konaĉan obraĉun naknade zdravstvenoj ustanovi za 2010. godinu utvrĊuje se u roku od 45 dana po isteku
godine.
Ukupnu naknadu zdravstvenoj ustanovi ĉini naknada na osnovu zakljuĉenog ugovora koja obuhvata
naknadu utvrĊenu predraĉunom sredstava za 2010. godinu i naknadu koja se obezbeĊuje pored sredstava
utvrĊenih predraĉunom, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Konaĉnim obraĉunom zdravstvenoj ustanovi utvrĊuje se ukupna naknada i to za:
- plate - u visini isplaćenih sredstva za ovu namenu i obraĉunatih poreza i doprinosa, za ugovoreni broj
radnika, shodno propisima kojima se reguliše oblast obraĉuna i isplate zarada zaposlenih u zdravstvenim
ustanovama, a najviše do visine sredstava za ovu namenu utvrĊenih zdravstvenoj ustanovi zakljuĉenim
ugovorom;
- prevoz - u visini isplaćenih sredstava za prevoz i obraĉunatih poreza za ugovoreni broj radnika koji koriste
prevoz za dolazak i odlazak sa rada, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ovu namenu utvrĊenu
zdravstvenoj ustanovi zakljuĉenim ugovorom;
- ostale indirektne troškove (ostale materijalne troškove, ostale troškove i troškove za energente) i troškove
ishrane bolesnika - u visini vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj
ustanovi, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ove namene;
- lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, krv i produkti od krvi, citostatike sa liste (Lista B i Lista C),
ugradni materijal i materijal za dijalizu i lekovi - u visini vrednosti utroška ovih lekova i medicinskih
sredstava u zdravstvenoj ustanovi iskazanih u izveštajima (fakturama) zdravstvene ustanove, a najviše do
ugovorenih sredstava. Cene utrošenog materijala za dijalizu priznaju se u visini postignutoj u postupku
javne nabavke, a najviše do cena utvrĊenih odlukom o cenama materijala za dijalizu;
- sredstva za lekove, medicinska sredstva i sredstva za ostale namene koja su zdravstvenoj ustanovi ovim
pravilnikom utvrĊena iznad naknade odreĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, priznaju se u visini
vrednosti ispostavljenih faktura po osiguranom licu, odnosno u visini stvarnih troškova ili po cenama kako je
to definisano ovim pravilnikom.
Institutu "Batut" i Zavodu za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" utvrĊuje se naknada za vakcine u visini
vrednosti preuzetih i dokumentovanih isporuka u okviru ugovora zakljuĉenog sa ovim zdravstvenim
ustanovama.
Član 76
Zdravstvena ustanova koja pruţa stomatološke usluge na primarnom nivou, ukljuĉujući preventivne
stomatološke usluge, ugovorenu naknadu za 2010. godinu pravda dostavljanjem fakture za pruţene
stomatološke usluge najmanje u vrednosti 65% ugovorene naknade, a zdravstvene ustanove sa podruĉja
opština Bujanovac, MedveĊa i Preševo ugovorenu naknadu pravdaju ispostavljanjem faktura za izvršene
usluge najmanje u vrednosti 50% ugovorene naknade. Preostali deo do visine vrednosti ugovorene
naknade ĉini vrednost otkupa plana rada za pruţanje hitnih stomatoloških usluga.
Zdravstvenoj ustanovi koja nije pruţila i fakturisala stomatološke usluge u vrednosti 65% ugovorene
naknade, naknada se srazmerno umanjuje za vrednost neizvršenih usluga.
Zdravstvene ustanove iz ĉlana 22. stav 4. i ĉlana 62. ovog pravilnika, ugovorenu naknadu za 2010. godinu
pravdaju dostavljenim fakturama za pruţene stomatološke usluge.
Naknada po konaĉnom obraĉunu zdravstvenoj ustanovi iz ĉlana 24. ovog pravilnika ne zavisi od izvršenog
obima rada hitne stomatološke zdravstvene zaštite utvrĊenog planom rada zdravstvene ustanove.
Član 77
U toku sprovoĊenja konaĉnog obraĉuna filijala, na obrazloţen zahtev zdravstvene ustanove, moţe priznati
promenu namene dela sredstava u okviru ugovorenih namena, a do visine ugovorene naknade
zdravstvenoj ustanovi.
Promena namene sredstava iz stava 1. ovog ĉlana ne moţe se vršiti za ugovorenu naknadu za plate,
naknadu za prevoz na rad i sa rada, naknadu za krv i labilne produkte od krvi, citostatike sa Liste lekova,
sve naknade za ugradni materijal, naknade za materijal za dijalizu, lekove za bolesti krvi i krvotvornih
organa i sva dobra nabavljena u postupku javne nabavke koju je sproveo Republiĉki zavod.
Član 78
Konaĉan obraĉun naknade zdravstvenoj ustanovi sprovodi filijala koja je zakljuĉila ugovor.
Na konaĉan obraĉun zdravstvena ustanova u roku od pet dana, od dana dostavljanja, moţe staviti prigovor
o kojem filijala odluĉuje u roku od tri dana od dana prijema i o konaĉnom predlogu obaveštava zdravstvenu
ustanovu.
Član 79
Zavod za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvene ustanove sa podruĉja AP Kosovo i Metohija naknadu
utvrĊenu ugovorom pravdaju izveštajem (fakturom) o izvršenim uslugama u visini obraĉunate naknade za
plate, prevoz i indirektne troškove ĉija je vrednost srazmerna ugovorenoj naknadi.
Zdravstvenoj ustanovi, iz stava 1. ovog ĉlana, troškovi za lekove i medicinska sredstva priznaju se u visini
stvarnih troškova, a najviše do ugovorenog iznosa.
Član 80
U toku godine Republiĉki zavod, odnosno filijala moţe zdravstvenoj ustanovi u okviru ugovorene naknade
po predraĉunu sredstava, a prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem avansa.
IX IZMENE UGOVORA
Član 81
Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu inicijativu za izmenu zakljuĉenog ugovora.
Ako postupak za izmenu ugovora pokreće davalac zdravstvenih usluga, obrazloţenu inicijativu dostavlja
Filijali sa kojom je zakljuĉio ugovor, koja zajedno sa svojim obrazloţenim mišljenjem i analizom, predlog za
izmenu ugovora dostavlja Direkciji Republiĉkog zavoda.
U sluĉaju prihvatanja inicijative iz stava 2. ovog ĉlana, sa davaocem zdravstvenih usluga zakljuĉuje se
ugovor o izmeni ugovora o pruţanju i finansiranju zdravstvene zaštite.
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 82
Do donošenja kadrovskog plana iz ĉlana 8. ovog pravilnika, broj ugovorenih radnika je broj radnika na dan
10. decembra 2009. godine, iz aplikativnog softvera Republiĉkog zavoda, koji ne moţe biti veći od broja
ugovorenih radnika iz kadrovskog plana za 2009. godinu.
Član 83
Za organizacione jedinice zdravstvenih ustanova, koje u toku 2010. godine, promene pravni status
(pripajanjem, odvajanjem ili podelom), odnosno koje se konstituišu kao novi pravni subjekti upisom u sudski
registar, naknada se utvrĊuje na osnovu kriterijuma iz ovog pravilnika, a prema tipu zdravstvene ustanove.
Visinu naknade, kao osnov za zakljuĉivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog ĉlana,
utvrĊuje filijala, po sprovedenom obraĉunu za period za koji se ugovara zdravstvena zaštita, a do visine
sredstava koja su pre statusne promene zdravstvenoj ustanovi utvrĊena, po namenama, predraĉunom
sredstava.
Na osnovu utvrĊene naknade iz stava 2. ovog ĉlana, filijala zakljuĉuje sa novim pravnim subjektom ugovor,
na osnovu koga će se izvršiti izmena u predraĉunu sredstava.
Član 84
Rok za zakljuĉivanje ugovora po ovom pravilniku je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Ukoliko davalac zdravstvenih usluga ne zakljuĉi ugovor o pruţanju zdravstvene zaštite iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja do roka utvrĊenog u stavu 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi i drugom davaocu
zdravstvenih usluga iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja plaćaće se samo troškovi pruţenih
zdravstvenih usluga hitne medicinske pomoći, u skladu sa ĉlanom 183. stav 1. Zakona.
Član 85
Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Sluţbenom glasniku RS".
PREDRAČUN SREDSTAVA ZA 2010. GODINU
RB
i
Plate i
naknad
e plata
sa
Naziv
doprino
ustanove
sima na
teret
posloda
vca
1
Dom
zdravlja
1
Baĉka
Topola
Dom
2 zdravlja
Mali IĊoš
Dom
3 zdravlja
Subotica
2
Sanitet Materij
Lekovi
Prevo
ski i
al za
na
z
Lekovi
medici dijalizu
UKUPNA
Ostali
Krv i
recept
zaposl
u
nski i lekovi Ishran
NAKNADA
indirekt
labilni
i
enih
zdravst
potroš
za
a
Particip UMANJEN
ni
produ
pomag
na
venoj
ni i bolesti boles
acija
A ZA
troškov
kti od
ala
posao
ustanov
ugradn krvi i nika
PARTICIP
i
krvi
preko
i sa
i
i
krvotv
ACIJU
apotek
posla
materij ornih
a
al
organa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
173.20
7.374 32.090
8
4.722
43.092 1.465 8.661
1.424
950
387.68
19.236 73.335 17.879
4
11.919
233
3.093
642
119.58
24.469
1
34.424
316.474
7.597
82.419
10.237
499.816
Opšta
4 bolnica
Subotica
Apoteka
5
Subotica
I
Subotica
Dom
6 zdravlja
Ţitište
Dom
7 zdravlja
Novi Beĉej
Dom
8 zdravlja
Seĉanj
Dom
9 zdravlja
Nova Crnja
Dom
10 zdravlja
Zrenjanin
Opšta
11 bolnica
Zrenjanin
Specijalna
bolnica za
12 plućne
bolesti
Zrenjanin
Apoteka
13
Zrenjanin
II Zrenjanin
Dom
14 zdravlja
Ada
Dom
15 zdravlja
Kanjiţa
Dom
zdravlja
16
Novi
Kneţevac
Dom
17 zdravlja
Ĉoka
Zdravstveni
18 centar
Senta
Zdravstveni
19 centar
Kikinda
Specijalna
20 bolnica za
psihijatrijsk
944.53
167.96
22.29 144.17
29.84
31.315
142.448
50.002
2
7
1
0
2
13.190 1.519.377
448.40
85.183 363.219
2
1.548.5
282.05
22.52 160.13
30.48 602.40 140.67
59.390
166.473
50.002
2.781.305
16
3
4
2
4
7
6
67.632 4.992 11.880
2.288
1.525
48.869 11.930
125.256
96.312 2.760 14.175
2.855
1.903
77.680 14.881
180.804
58.236 2.027 14.949
1.796
1.197
43.842
9.968
112.079
43.056 1.378 8.838
1.367
911
30.210
6.450
79.310
403.05
14.830 58.989 15.476
6
10.317
12.342
490.326
781.00
181.85
10.47 104.58
24.92
28.743
116.701
66.057
8
3
7
5
5
96.408 3.980 14.439
8.073
63
4.181
5.774 1.308.575
8.114
454
134.804
453.99
79.228 374.763
1
1.545.7
305.12
10.54 124.61
33.03 654.59 141.02
58.710
148.556
66.057
2.805.917
08
3
0
9
9
2
7
72.840 2.869 12.185
2.148
1.432
57.716 13.195
135.995
113.74
3.748 19.982
8
3.189
2.126
66.639 15.486
193.946
71.808 2.135 11.445
2.907
38.364
1.527
897 7.046
515
1.672
4.382 35.640
6.284
124.220
1.018
28.971
5.506
72.317
12.28
77.274 19.538
8
617.980
360.00
8.098 75.070 55.624 6.480 42.684
0
544.77
101.93
12.33
10.812
56.086 4.538 51.115 62.328
6
9
0
114.78
2.313 21.971 19.165
1
1.303
16.23
1
6.602
837.322
175.764
e bolesti
Novi
Kneţevac
Apoteka
21
Kikinda
III Kikinda
Dom
22 zdravlja
Alibunar
Dom
23 zdravlja
Bela Crkva
Dom
24 zdravlja
Kovaĉica
Dom
25 zdravlja
Kovin
Dom
26 zdravlja
Opovo
Dom
27 zdravlja
Plandište
Opšta
28 bolnica
Vršac
Dom
29 zdravlja
Vršac
Zdravstveni
centar
30
Panĉevo (III)
Dom
zdravlja
31
Panĉevo
(III-XII)
Opšta
bolnica
32
Panĉevo
(III-XII)
Specijalna
bolnica za
33 plućne
bolesti Bela
Crkva
Specijalna
bolnica za
34 psihijatrijsk
e bolesti
Vršac
Specijalna
35 bolnica za
psihijatrijsk
192.07
34.194 157.882
6
1.316.3
249.63
11.53 101.35
45.23 458.31 100.80
30.872
140.646
62.328
2.315.426
17
8
3
0
1
6
5
90.132 3.080 16.011
2.761
1.840
60.243 14.256
159.811
73.260 2.550 12.576
2.188
1.459
57.193 13.539
135.687
91.188 3.233 15.128
3.258
2.172
72.903 20.477
167.405
123.26
5.768 19.796
4
4.035
2.690
89.618 19.025
226.146
47.268 2.267 7.876
1.284
856
31.949
5.925
85.575
47.700 1.633 14.042
1.432
955
47.654
9.581
103.835
363.24
12.16
8.835 54.032 53.103 2.634 33.146 38.826
0
3
2.766
563.213
148.76
4.632 21.155
4
3.629
181.795
2.479
294.996
10.245
394.487
6.524
4.349
210.63
7.361 26.582 21.668 2.139 17.927 6.298 4.862
8
320.77
12.224 50.608 12.675
5
8.450
740.47
10.69
24.31
24.580 94.427 125.682
96.353 69.274
9
5
3
2.151 1.183.652
93.504 1.880 17.669 11.860
4.156
15.22
6
689
143.606
287.06
11.594 75.419 34.768
9
1.823
45.57
9
308
455.944
302.16
9.305 72.297 37.442
2
5.894
51.63
9
120
478.619
e bolesti
Kovin
Apoteka
36
Panĉevo
Apoteka
37
Vršac
IV Pančevo
Dom
38 zdravlja
Apatin
Dom
39 zdravlja
Kula
Dom
40 zdravlja
Odţaci
Dom
41 zdravlja
Sombor
Opšta
42 bolnica
Sombor
Apoteka
43
Sombor
V Sombor
Dom
44 zdravlja
Baĉ
Dom
zdravlja
45
Baĉka
Palanka
Dom
zdravlja
46
Baĉki
Petrovac
Dom
47 zdravlja
Beoĉin
Dom
48 zdravlja
Beĉej
Dom
49 zdravlja
Ţabalj
Dom
50 zdravlja
Srbobran
Dom
51 zdravlja
Temerin
Dom
52 zdravlja
Titel
427.09
80.027 347.063
0
160.36
29.570 130.790
0
2.939.4
497.61
15.46 182.07 114.39 153.7 947.01 214.78
98.942
318.680
5.052.624
43
8
8
0
8
82
0
7
115.59
1.855 23.273
6
3.951
2.634
90.387 22.229
215.467
171.85
7.427 28.828
2
5.700
3.800
147.68
32.683
4
332.608
156.26
6.590 30.176
4
4.836
2.805
111.51
25.324
8
288.294
291.43
9.282 44.856 11.551
2
7.700
6.932
357.889
1.429
887.70
191.28
15.79 108.28
36.08
25.620
165.520
57.023
0
1
8
3
1
6.975 1.480.331
319.21
65.421 253.797
8
1.622.8
318.41
15.79 125.22
37.51 668.80 159.56
50.774
191.558
57.023
2.928.386
44
4
8
2
0
7
4
51.684 2.126 11.040
1.926
1.284
39.786
8.147
99.699
230.12
5.849 33.112
4
8.101
4.913 32.374
178.87
44.950
3
448.396
43.584 2.855 7.478
1.727
1.151
41.218
9.025
88.988
58.056 2.287 13.212
1.840
1.227
47.988 13.657
110.953
155.53
5.614 26.289
2
4.749
3.166
101.69
24.661
3
272.382
88.356 3.491 13.077
3.119
2.079
52.829 11.198
151.753
60.828 2.392 9.654
2.023
1.348
50.421 10.472
116.194
78.384 2.855 11.643
3.385
2.257
81.735 19.719
160.540
49.704 1.607 8.716
1.855
1.237
38.436 10.412
91.143
Dom
53 zdravlja
Novi Sad
Zavod za
hitnu
54 medicinsku
pomoć Novi
Sad
Dom
55 zdravlja
Vrbas
Opšta
56 bolnica
Vrbas
Specijalna
bolnica za
57 reumatske
bolesti Novi
Sad
Institut za
onkologiju
58 Vojvodine.
Sremska
Kamenica
Institut za
plućne
bolesti
59
Vojvodine.
Sremska
Kamenica
Institut za
kardiovask
ularne
60 bolesti
Vojvodine.
Sremska
Kamenica
Institut za
zdravstven
u zaštitu
61 dece i
omladine
Vojvodine.
Novi Sad
Klinika za
stomatologi
62 ju
Vojvodine.
Novi Sad
Kliniĉki
centar
63
Vojvodine
Novi Sad
Zavod za
zdravstven
64
u zaštitu
radnika
1.008.3
111.52
34.997
41.256
00
3
27.503
34.824 1.188.755
244.762
201.49
7.141 32.032
2
2.087
2.010
158.76
4.925 22.725
0
5.433
3.622
5.289
190.176
360.19
18.90
9.661 56.709 67.753 9.481 64.616 34.351
2
5
2.444
619.224
70.152 2.623 11.605
92.218
165
8.829
1.601
436.66
182.11
17.903
532.094 7.347 93.055
8
4
25.40
7
2.189 1.292.399
444.25
182.08
20.232
142.449 6.773 98.607
2
3
30.83
8
1.582
450.18
252.41
22.86 797.08
21.291
189.949
0
6
9
5
22.66
1
12.677 1.743.774
615.69
11.37
37.31
32.358 93.256 125.954
89.721 7.073
6
5
6
1.012.749
66.564 1.164 7.294
445
991
2.455
2.217.4
547.92
79.60 615.93
63.96
96.709
753.682
93.347
20
0
4
3
9
31.452 1.009 3.879
1.356
912
372
923.652
78.096
20.871 4.447.713
177
38.431
Novi Sad
Zavod za
zdravstven
65 u zaštitu
studenata
Novi Sad
Apoteka
Novi Sad
Apoteka
67
Vrbas
66
VI Novi Sad
Dom
68 zdravlja
InĊija
Dom
69 zdravlja
Pećinci
Dom
70 zdravlja
Ruma
Dom
71
zdravlja Irig
Dom
zdravlja
72
Stara
Pazova
Dom
73
zdravlja Šid
Dom
zdravlja
74
Sremska
Mitrovica
Opšta
bolnica
75
Sremska
Mitrovica
Apoteka
76 Sremska
Mitrovica
Sr.
VII
Mitrovica
Dom
77 zdravlja
Bogatić
Dom
78 zdravlja
Ljubovija
Zdravstveni
79 centar
Loznica
Dom
80 zdravlja
Vladimirci
50.484 1.532 5.428
3.292
1.024
8
61.752
1.127. 224.41
902.971
383
2
152.02
30.159 121.864
3
6.927.8 280.62 1.643. 1.895.4 137.4 1.815. 167.14 207.9 1.912. 488.84 14.498.58
64
1
205
66
49
370
5
25
385
6
4
186.10
8.215 30.154
8
5.747
3.831
142.60
34.512
3
342.146
79.416 4.798 15.508
2.292
1.528
44.607 12.346
135.803
207.98
6.374 35.573
4
6.779
4.686
168.87
39.905
4
391.079
37.356
960 7.839
1.355
903
221.08
6.773 40.901
8
7.555
143.68
4.168 20.987
8
714
28.296
6.260
70.449
5.036
150.17
36.570
2
394.955
4.374
2.916
97.457 20.143
253.447
278.43
11.037 35.506 10.065
6
6.709
4.628
337.125
689.07
101.04
110.17 109.26 20.90
29.771
83.788 4.631
6
0
4
2
7
5.676 1.142.973
275.48
53.419
2
222.063
1.843.1
287.50
135.78 109.26 21.62 907.49 213.45
72.096
121.955 4.631
3.290.040
52
8
3
2
1
1
9
122.74
1.822 14.976
8
3.800
2.533
73.824
3.116
1.803
588 11.828
1.291
938.24
131.01
12.28
23.57
21.386
105.464
56.644 55.906
9
8
2
6
59.700 2.806 9.020
2.269
1.513
2.355
143.524
1.856
90.594
15.252 1.329.273
1.926
73.382
Dom
81 zdravlja
Koceljeva
Dom
82 zdravlja
Šabac
Opšta
83 bolnica
Šabac
Apoteka
84
Loznica
Apoteka
85
Šabac
VIII Šabac
51.672 2.111 8.066
1.752
1.168
1.689
63.080
364.96
6.479 44.971 14.418
8
9.612
9.132
431.316
840.39
137.58
10.33
34.73
12.740
123.203
95.887 77.443
6
2
2
3
335.62
56.153 279.471
4
571.63
97.010 474.625
5
2.451.5
357.46
22.61 169.16 133.34 59.60 907.25 195.68
47.932
254.022
4.207.272
57
1
4
0
9
0
9
2
Dom
82.704 3.257 11.902 3.424
zdravlja Ub
Zdravstveni
1.307.4
197.09
87 centar
14.702
148.669
00
6
Valjevo
Apoteka
88
Valjevo
Dom
89 zdravlja
63.996 3.676 9.449 1.869
Lajkovac
1.454.1
218.44
IX Valjevo
21.635
153.962
00
7
Zdravstveni
889.48
119.42
90 centar
25.683
94.180
8
4
Smederevo
Opšta
bolnica
"Stefan
437.02
91
13.679 62.731 58.979
Visoki"
8
Smederevs
ka Palanka
Apoteka
92 Smederevs
ka Palanka
Apoteka
93
Smederevo
Apoteka
94 Velika
Plana
Dom
zdravlja
153.40
95
3.623 20.355 5.033
Velika
8
Plana
Dom
zdravlja
209.66
96
5.641 23.426 6.508
Smederevs
4
ka Palanka
Smederev 1.689.5
225.93
X
48.626
164.700
o
88
6
Dom
97
78.420 2.174 10.902 2.381
zdravlja
86
10.309 1.322.007
2.283
2.625
12.87 120.75
33.33
74.121
3
3
5
1.246
100.945
20.283 1.888.666
494.67
88.767
3
405.906
1.436
78.800
12.87 124.28
33.33 494.67 113.11
74.121
2.474.317
3
2
5
3
1
7.107 74.468 54.930
19.56
7
6.865 33.499 38.568
15.38
7
19.656 1.265.191
3.015
663.721
150.85
32.403
0
118.447
346.44
67.674
2
278.768
111.10
21.606
9
89.503
3.355
3.103
182.671
4.339
2.898
246.680
13.97 115.66
34.95 608.40 150.35
93.498
2.844.981
2
1
4
1
5
1.587
2.587
92.877
98
99
100
101
102
XI
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Veliko
Gradište
Dom
zdravlja
Ţagubica
Zdravstveni
centar
Poţarevac
Dom
zdravlja
Ţabari
Zdravstveni
centar
Petrovac
Apoteka
Poţarevac
72.252 1.140 9.271
1.769
1.180
2.081
1.248.4
144.58
10.70
116.21 43.11
26.762
109.343
87.906
32
7
6
4
3
53.028 2.637 7.119
1.550
1.033
264.97
6.711 40.112 25.045 1.229 13.860
2
5.706
83.531
21.169 1.765.894
1.536
63.831
5.557
352.078
583.40 117.57
465.829
1
2
1.717.1
211.99
11.93 105.56 116.21 48.81 583.40 150.50
Poţarevac
39.424
140.088
2.824.040
04
1
5
6
4
9
1
2
Dom
521.20
zdravlja
13.448 56.446 23.008
15.338
16.953 612.495
8
Kragujevac
Zavod za
hitnu
136.82
medicinsku
2.210 20.243 1.247
880
756 160.648
4
pomoć
Kragujevac
Dom
zdravlja
57.156 1.509 6.931 1.557
1.038
1.316
66.875
Batoĉina
Dom
zdravlja
52.884 2.657 9.747 2.062
1.375
1.933
66.792
Knić
Dom
zdravlja
35.160
933 5.164 1.118
745
717
42.403
Lapovo
Dom
zdravlja
48.264 1.934 6.070 1.613
1.076
1.132
57.825
Raĉa
Dom
zdravlja
86.952 4.795 11.267 3.165
2.110
3.248 105.041
Topola
Zdravstveni
centar
352.44
12.896 45.876 26.630 1.229 26.056
6.113
8.872 462.368
AranĊelova
0
c
Zavod za
zdravstven
156.67
u zaštitu
4.456 20.197 4.943
3.227
6.771 182.724
2
radnika
Kragujevac
Kliniĉki
1.670.6
374.67
29.53 443.01 124.31 56.77
centar
42.499
734.772
15.403 3.460.800
28
9
0
3
2
0
Kragujevac
Apoteka
968.41 175.37
793.040
Kragujevac
7
7
Apoteka
144.19 30.303 113.888
XII
115
116
117
118
119
120
121
122
123
AranĊelova
c
Kragujeva
c
Dom
zdravlja
Despotovac
Dom
zdravlja
Svilajnac
Dom
zdravlja
Ćuprija
Opšta
bolnica
Ćuprija
Dom
zdravlja
Rekovac
Dom
zdravlja
Jagodina
Opšta
bolnica
Jagodina
Apoteka
Jagodina
Zdravstveni
centar
Paraćin
1
3.118.1
556.62
30.75 494.85 124.31 62.88 1.112. 262.78
87.337
800.115
6.124.899
88
0
9
8
2
3
608
1
145.76
3.046 18.677
4
4.118
2.456
1.091 65.727 17.316
223.563
139.57
3.353 23.245
2
3.610
2.291
529 72.363 19.931
225.032
138.73
2.387 21.229
2
4.179
2.786
109.93
26.216
9
253.036
704.23
107.95 24.76
10.990 99.756 89.083 6.260 93.490
2
9
6
55.620 1.973 10.528
1.754
1.170
250.86
2.436 66.151
0
9.305
6.203
422.40
7.249 47.590 63.172 4.895 59.885
0
439.26
6.987 53.345 36.903 4.020 34.559
0
2.296.4
340.52
38.421
212.124
40
1
Zdravstveni 682.33
124
10.159 93.152 64.647
centar Bor
2
Dom
108.73
125 zdravlja
2.763 20.393 2.490
2
Majdanpek
Opšta
126 bolnica
75.708 2.110 20.806 11.482
Majdanpek
Zdravstveni
434.46
127 centar
8.115 58.437 36.142
0
Negotin
Zdravstveni
315.33
128 centar
6.244 66.667 37.795
6
Kladovo
Apoteka
129
Bor
1.616.5
259.45
XIV Bor
29.391
152.556
68
5
Dom
130 zdravlja
74.052 1.101 12.569 1.871
Boljevac
Zdravstveni 318.13
131
7.264 40.847 22.905
centar
2
XIII Jagodina
7.829 1.128.707
43.797
12.18
4
7.346
8.667
106.175
7.025
327.930
4.094
613.281
284.27
55.066
2
229.206
164.09
41.337
8
705.181
15.17 202.84 107.95 45.91 740.19 187.48
3.812.111
5
0
9
6
6
1
15.54
4.364 51.803 27.478
12.486 936.997
8
1.660
2.759
133.279
8.973 3.969 2.319
654
125.131
3.223 25.514 21.800 8.410
8.088
588.013
2.469 21.145 12.772 6.649
3.855
465.222
418
484.86 102.66
382.195
2
7
10.47 109.09
32.92 484.86 130.50
66.019
2.630.837
4
5
6
2
9
1.247
1.801 19.576
4.891
2.301
88.539
7.537
407.879
Knjaţevac
Zdravstveni
735.63
132 centar
17.178
6
Zajeĉar
Apoteka
133
Zajeĉar
1.127.8
XV Zaječar
25.543
20
Zdravstveni
2.797.8
134 centar
60.020
72
Uţice
Apoteka
135
Uţice
2.797.8
XVI Uţice
60.020
72
Zdravstveni
1.365.5
136 centar
26.728
64
Ĉaĉak
Dom
zdravlja
155.53
137
4.866
Gornji
2
Milanovac
Opšta
bolnica
271.29
138
8.080
Gornji
6
Milanovac
Apoteka
139
Ĉaĉak
Apoteka
140 Gornji
Milanovac
XVI
1.792.3
Čačak
39.674
I
92
Dom
130.64
141 zdravlja
2.493
4
Raška
Zdravstveni
667.36
142 centar Novi
13.898
8
Pazar
Zdravstveni
1.193.7
143 centar
21.930
60
Kraljevo
Dom
zdravlja
110.44
144
3.848
Vrnjaĉka
8
Banja
Specijalna
bolnica za
interne
145
49.812 1.704
bolesti
Vrnjaĉka
Banja
Apoteka
146
Kraljevo
Dom
139.09
147
1.026
zdravlja
2
98.340 84.070 7.875
101.40
19.15
51.376
0
4
12.355 1.102.674
533.69
99.252 434.445
7
151.75
122.22
24.04 533.69 121.44
108.846 9.676
51.376
2.033.537
6
3
5
7
5
410.48
28.74 265.54
54.61
285.827
85.951
6
5
2
1
36.063 3.952.991
939.88 157.70
782.178
1
3
410.48
28.74 265.54
54.61 939.88 193.76
285.827
85.951
4.735.169
6
5
2
1
1
6
194.36
12.35 133.70
26.35
145.326
63.216
1
1
6
6
30.417
5.731
3.821
32.440 40.037 2.561 30.039
8.294
20.733 1.946.875
4.972
195.395
2.925
389.822
571.32 104.55
3
9
466.764
170.18
31.391
2
138.791
257.21
14.91 167.56
34.65 741.50 164.58
191.094
63.216
3.137.647
8
2
6
0
5
0
20.334
4.316
2.481
1.200
2.736
158.732
104.79
13.63 224.61
58.040 4.802 44.213 40.436
50.242 1.121.556
5
5
1
178.09
11.17 121.94
27.54
130.462
86.542
5
5
2
9
6.691 1.764.764
26.205
3.467
2.311
3.398
142.881
8.486
5.240
1.639
423
68.607
630.71 123.64
0
6
507.064
2.052 54.159 12.934
208.489
16.585
5.470
3.039
2.149
Tutin
XVI
Kraljevo
II
Dom
148 zdravlja
Trstenik
Zdravstveni
149 centar
Kruševac
Dom
zdravlja
150
Aleksandro
vac
Dom
151 zdravlja
Varvarin
Dom
152 zdravlja
Ćićevac
Apoteka
153
Kruševac
Dom
154 zdravlja
Brus
XIX Kruševac
155
156
157
158
159
160
161
162
163
Dom
zdravlja
Gadţin Han
Dom
zdravlja
Doljevac
Dom
zdravlja
Svrljig
Dom
zdravlja
Sokobanja
Dom
zdravlja Niš
Dom
zdravlja
Merošina
Dom
zdravlja
Raţanj
Zdravstveni
centar
Aleksinac
Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti
"Gornja
Toponica",
Niš
2.291.1
354.50
15.97 175.62 126.97 46.58 909.48 200.07
44.899
206.995
3.972.093
24
0
7
5
8
5
0
0
180.31
5.564 29.141
2
5.799
3.866
6.702
1.316.2
199.38
12.94
28.67
12.516
136.047
89.262 87.664
68
6
9
5
104.84
3.270 23.569
4
3.837
2.405
65.220
921 9.689
2.295
39.684 1.030 7.504
1.226
85.668 2.592 18.964
2.544
18.982 1.863.785
2.742
135.811
1.530
2.213
77.442
817
1.074
49.187
743.80 129.57
3
3
614.230
1.909
110.066
1.579
628
217.980
628
1.791.9
288.25
12.94
29.93 743.80 163.19
25.893
151.748
99.459 87.664
3.068.501
96
3
9
1
3
5
49.896 3.745 7.345
1.402
935
1.258
62.065
71.328 4.194 8.771
2.244
1.496
1.615
86.418
72.636 2.291 8.206
2.208
1.472
1.696
85.117
79.572 1.819 12.006
2.305
1.537
57.000 12.577
141.662
876.85
26.791 81.848 32.357
2
21.571
22.861 1.016.558
59.892 3.621 7.928
1.723
1.148
1.363
72.949
44.820 3.431 6.775
1.272
848
1.271
55.875
341.76
13.664 44.666 28.881 2.800 19.603
0
6.520
6.498
451.396
402.13
21.487 75.700 29.867
5
49.18
3
11
582.419
4.058
164
165
166
167
168
169
170
171
Zavod za
hitnu
medicinsku
pomoć Niš
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
radnika Niš
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
studenata
Niš
Zavod za
plućne
bolesti i
tuberkulozu
Niš
Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti
"Ozren",
Sokobanja
Kliniĉki
centar Niš
Klinika za
stomatologi
ju Niš
Apoteka
Niš
XX Niš
Dom
172 zdravlja
Kuršumlija
Dom
173 zdravlja
Blace
Dom
174 zdravlja
ŢitoraĊa
Zdravstveni
175 centar
Prokuplje
Apoteka
176
Prokuplje
XXI Prokuplje
271.90
8.706 49.791
8
8.370
3.212
412
341.575
219.30
6.083 18.120
0
9.223
6.122
8.524
250.324
26.292
563 1.976
2.223
570
4
31.620
46.356 1.435 4.082
1.756
1.367
870
54.126
114.46
3.444 19.384 19.541
8
3.486
717
168.061
8.455
2.570.9
558.33 1.189.7 110.2 745.03 145.43 78.75
81.199
64
3
87
03
2
7
2
155.73
2.614 8.098
6
2.434 1.590 5.244
1.223
20.663 5.459.044
294
176.645
1.423. 246.35
1.177.441
798
7
5.403.9 185.08 913.02 1.335.5 114.5 817.70 145.43 144.1 1.480. 326.99 10.213.29
15
7
9
93
93
1
7
33
798
1
5
101.82
1.154 15.696
0
3.515
2.046
71.196 1.047 9.469
1.643
69.012 3.273 10.550
2.092
1.072
2.001
123.302
1.095
1.480
82.970
1.394
2.105
84.216
9.165
967.802
679.22
15.47
13.915 92.186 69.287 5.102 56.319 45.456
4
8
323.60
50.086 273.518
4
921.25
127.90
16.55 323.60
19.389
76.537 5.102 60.854 45.456
64.837 1.531.808
2
1
0
4
Dom
zdravlja
177
75.336 2.000 18.391 1.746
1.164
41.499 7.576 132.560
Bela
Palanka
Zdravstveni 715.08
108.42
14.67
178
16.827
71.044 7.689 72.199 40.416
12.702 1.033.653
centar Pirot
0
8
2
179 Dom
62.328 2.492 13.882 2.173
1.448
1.301
81.022
zdravlja
Babušnica
Dom
zdravlja
180
75.336
Dimitrovgra
d
Apoteka
181
Pirot
XXI
928.08
Pirot
I
0
Dom
182 zdravlja
57.060
Bojnik
Dom
567.02
183 zdravlja
4
Leskovac
Dom
134.72
184 zdravlja
4
Vlasotince
Dom
185 zdravlja
79.896
MedveĊa
Opšta
996.78
186 bolnica
0
Leskovac
Apoteka
187
Leskovac
Dom
108.82
188 zdravlja
8
Lebane
XXI
1.944.3
Leskovac
II
12
Zdravstveni
1.060.9
189 centar
80
Vranje
Dom
190 zdravlja
53.340
Bosilegrad
Dom
238.95
191 zdravlja
6
Bujanovac
Dom
185.90
192 zdravlja
4
Preševo
Dom
zdravlja
193
93.036
Vladiĉin
Han
Zdravstveni
241.11
194 centar
6
Surdulica
Specijalna
bolnica za
195 plućne
67.440
bolesti
Surdulica
1.857 17.858
1.710
1.088
605
1.417
97.037
273.18
49.150 224.037
7
158.55
15.27 314.68
23.176
76.673 7.689 75.899 40.416
72.146 1.568.309
9
7
6
1.421 7.413
15.733
1.538
1.026
883
67.575
103.98
18.531
8
12.354
14.134
703.496
3.537 24.325
3.656
2.437
2.783
165.896
1.910 10.552
1.019
680
1.043
93.014
22.515
131.71
183.71
37.53
136.816 7.653
80.203
8
8
5
1.229 10.012
2.659
1.772
6.648 1.590.290
763.14 142.35
2
4
620.788
2.547
121.953
46.345
288.00
201.98
37.53 763.14 170.39
164.219 7.653
80.203
3.363.012
8
7
5
2
2
14.442
131.86
116.13
21.71
102.105 9.032
65.991
4
1
0
206 7.439
1.431
839
4.061 26.847
4.212
3.488 20.110
1.120 14.600
542
63.332
2.808
2.503
274.381
4.092
2.111
965
214.740
2.800
1.867
1.123
112.300
2.660 31.037 20.697
747 15.927
4.959
2.243
314.900
2.154
7.613
159
98.618
359 14.535
6.676
619
12.546 1.509.709
Apoteka
Vranje
Apoteka
197
Bujanovac
XXI
Vranje
V
Dom
198 zdravlja
Zveĉan
Zdravstveni
centar
199
Kosovska
Mitrovica
Apoteka
200 Kosovska
Mitrovica
XX Kos.
V Mitrovica
Dom
201 zdravlja
Barajevo
Dom
202 zdravlja
Voţdovac
Dom
203 zdravlja
Vraĉar
Dom
204 zdravlja
Grocka
Dom
205 zdravlja
Zvezdara
Dom
206 zdravlja
Zemun
Dom
207 zdravlja
Lazarevac
Dom
zdravlja
208
Mladenova
c
Dom
zdravlja
209
Novi
Beograd
Dom
210 zdravlja
Obrenovac
Dom
211 zdravlja
Palilula
Dom
212 zdravlja
Rakovica
196
518.79
86.367 432.430
7
110.75
17.199
93.554
3
1.940.7
246.43
141.83
34.90 629.55 123.64
26.336
142.013 9.779
65.991
3.113.964
72
2
7
1
0
7
130.82
1.816 12.700
4
5.599
3.172
154.111
1.299.1
114.46
11.568
66.678 5.060 43.163 21.303 7.145
44
8
1.568.529
153.46
3
218.270
1.493.4
127.92
153.46
13.930
72.277 5.060 46.335 21.303 7.145
72
5
3
1.940.910
63.504
546
757
97.536 4.300 17.557
3.711
456.48
13.231 57.520 20.120
0
2.166 23.559
47.313 11.555
184.587
13.413
19.576
541.188
236.65
5.982 42.432
2
8.056
5.370
5.491
293.001
256.95
10.983 32.728
6
9.176
6.117
149.48
33.073
6
432.373
399.68
11.314 61.828 18.312
4
12.207
13.339
490.006
537.30
17.871 74.047 24.259
0
16.172
19.207
650.442
4.720
352.660
285.14
14.444 41.822
4
9.791
5.431
172.38
8.682 22.474
0
6.787
4.525
179.83
38.630
1
356.049
580.23
19.834 80.390 26.116
6
17.410
36.183
687.803
145.89
36.791
7
464.643
253.33
9.040 34.605
2
9.477
5.805 43.278
748
521.00
17.905 66.727 21.323
4
14.214
16.582
624.591
286.35
8.839 32.486 13.390
6
8.926
11.541
338.456
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
Dom
zdravlja
Savski
Venac
Dom
zdravlja
Sopot
Dom
zdravlja
Stari Grad
Dom
zdravlja
Ĉukarica
Specijalna
bolnica za
interne
bolesti
Mladenova
c
Specijalna
bolnica za
cerebralnu
paralizu i
razvojnu
neurologiju
Institut za
neonatologi
ju
Specijalna
bolnica za
cerebrovas
kularne
bolesti
"Sveti
Sava"
Gradski
zavod za
hitnu
medicinsku
pomoć
Gradski
zavod za
koţnoveneriĉne
bolesti
Gradski
zavod za
gerontologij
u
Gradski
zavod za
plućne
bolesti i
tuberkulozu
Specijalna
bolnica za
endemsku
211.30
5.604 26.624
8
9.701
3.683
6.923
249.997
85.980 2.940 14.776
2.564
1.709
47.718 10.159
145.528
350.16
11.463 38.634
0
7.743
5.162
11.641
401.521
452.91
12.306 61.811 22.343
6
14.895
20.869
543.402
777
204.751
62
181.674
112.65
4.624 20.233
6
9.465
145.38
5.574 23.651
0
1.296
811
5.067 46.106 6.566
1.483
4.352
198.74
6.719 41.406 57.165 1.282 25.483
4
11.15
6
275.37
12.661 49.423 32.193
6
12.13
0
500 53.004
341.955
2.253
433.034
646.60
104.21
18.310
8
0
7.319
2.290
52.524 1.456 5.958
770
2.608
428
62.888
236.26
8.887 15.415
8
1.646
1.785
1.391
262.610
160.75
5.080 19.958
2
4.378
7.324
4.748
192.744
77.616 3.352 25.257
2.865 1.005 5.545 70.421 2.980
691
188.350
778.737
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
nefropatiju
Lazarevac
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
studenata
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
radnika
Ministarstv
a
unutrašnjih
poslova
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
ui
ortopedsku
protetiku
Specijalna
bolnica za
bolesti
zavisnosti
Zavod za
psihofiziolo
ške
poremećaje
i govornu
patologiju
Institut za
ortopedskohirurške
bolesti
"Banjica"
Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti "dr
Laza
Lazarević"
Institut za
kardiovask
ularne
bolesti
"Dedinje"
Institut za
zdravstven
u zaštitu
majke i
deteta
Srbije
"Dr Vukan
Ĉupić"
Institut za
mentalno
zdravlje
134.11
3.529 16.824
2
4.947
2.400
114.91
3.130 16.344
2
2.428
1.825
128.11
6.045 16.771
2
2.758
3.094
10.04
6
120.60
3.501 17.261
0
7.658
1.075
4.620
154.715
68.832 2.013 10.000
112
49
1.341
82.347
538.77
105.88
32.97 685.24
18.830
110.174
6
1
4
1
27.98
7
19.355 1.500.508
418.39
12.990 50.198 27.408
0
4.053
24.91
8
537.957
470.22
286.48
31.48 875.95
19.200
195.024
0
5
2
1
23.24
3
14.636 1.886.969
723.76
195.97
13.40 107.28
23.624
212.927
8
5
9
6
24.13
8
144 1.300.983
260.41
6.253 23.422
5
14.01
4
7.861
10.377
1.389
24.254
8
163.193
8.787
154.106
155
166.671
2.015
320.327
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
XX
Institut za
onkologiju i
radiologiju
Srbije
Institut za
reumatologi
ju
Klinika za
rehabilitacij
u "dr
Miroslav
Zotović"
Klinika za
neurologiju
i psihijatriju
za decu i
omladinu
Univerzitets
ka deĉja
klinika
Ginekološk
oakušerska
klinika
Kliniĉkobolniĉki
centar
"Beţanijska
Kosa"
Kliniĉkobolniĉki
centar "Dr
Dragiša
Mišović Dedinje"
Kliniĉkobolniĉki
centar
"Zemun"
Kliniĉkobolniĉki
centar
"Zvezdara"
Kliniĉki
centar
Srbije
Institut za
medicinu
rada "Dr
Dragomir
Karajović"
Vojnomedic
inska
akademija
Apoteka
Beograd
Beograd
632.70
198.54 1.250.6
113.79
26.221
9.223
0
5
21
9
19.31
9
181.80
6.221 35.390 11.591
0
2.908
15.50
5
2.163
251.252
209.89
7.857 39.798
2
6.370
7.603
16.45
7
2.395
285.582
90.086 2.175 17.414
1.006
803
4.733
116.217
524.53
111.61
17.66 109.53
16.63
18.315
131.113
8.658
2
6
9
9
5
938.077
445 2.249.983
519.79
116.95
12.03
20.428
65.640
43.439
2
6
2
21.52
1
1.394
726.49
141.26
22.72 223.73
22.127
278.799
2
7
5
6
16.66
8
6.946 1.424.868
958.23
155.93
16.63 159.14
39.313
152.961
6
8
8
9
45.73
4
1.005 1.526.964
905.46
152.70
14.29 181.53
30.19
28.854
136.035
66.747
0
5
3
7
8
3.221 1.512.608
1.254.5
220.83
18.87 231.10 183.79 37.60
38.252
182.642
16
9
3
7
1
6
3.325 2.164.301
5.846.6 175.69 1.301. 2.426.0 223.2 2.343.
383.2
93.836
88
7
577
84
69
850
17
68.357 2.173 19.070
1.110
1.798
3.150
850.90
300.17
55.47 480.05
28.73
20.755
322.225
62.934
8
7
4
5
0
798.414
37.092
12.757.12
6
214
95.444
4.861 2.116.397
5.064. 1.075.6
3.988.894
580
86
22.836. 748.90 4.562. 5.867.4 471.6 5.832. 599.33 809.1 5.659. 1.490.4 45.896.89
VI
Zdravstveni
250 centar
Gnjilane
Apoteka
251
Gnjilane
XX
Gnjilane
VII
Dom
zdravlja
252
Graĉanica,
Priština
Dom
zdravlja
253 Donja
Gušterica,
Lipljan
Dom
zdravlja
254
Kosovo
Polje
Dom
255 zdravlja
Obilić
Dom
256 zdravlja
Štrpce
Kliniĉkobolniĉki
257
centar
Priština
Zdravstveni
258 centar
Prizren
Apoteka
259
Prizren
Dom
260 zdravlja
Dragaš
Zdravstveni
261
centar Peć
Specijalna
bolnica za
262
plućne
bolesti Peć
Apoteka
263
Peć
Zdravstveni
264 centar
Đakovica
Dom
265 zdravlja
Istok
Specijalna
266 bolnica za
rehabilitacij
944
425
60
323.05
2.962 14.609
2
7.089
30.264
4
239
59
468
0
01
079
1.750
77
3
349.462
899
44.276
75.678
353.31
3.201 15.508
6
7.089
1.750
44.276
425.140
483.57
6
24.541
4.159
14.545
15.771
542.592
297.92
4
16.069
3.092
12.125
9.012
338.222
129.82
8
7.591
1.902
1.780
8.236
149.337
162.96
0
6.576
3.119
3.336
4.506
180.497
247.92
0
12.317
3.694
6.202
8.650
278.783
908.44
8
30.009 16.576
7.033
3.422
965.488
154.53
6
2.956
9.816
70
19.824
177
106.76
4
3.000
15.276
70
15.346
5.580
70
5.650
19.872
177
20.049
35.160
2.848
17.724
177
157.492
1.253
11.139
20.001
1.253
753
111.017
38.761
17.901
u Istok
Dom
304.42
267 zdravlja
8
Priština
Apoteka
268
7.656
Priština
XX
2.927.2
Gračanica
VIII
92
80.637.
A SVEGA
948
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u
269
21.468
"Bukoviĉka
Banja"
AranĊelova
c
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
270
8.964
u
"Gamzigrad
"
Specijalna
bolnica za
progresivne
271 mišićne i
50.580
neuromišić
ne bolesti
Novi Pazar
Specijalna
bolnica za
leĉenje i
272 rehabilitacij 14.400
u "Merkur"
Vrnjaĉka
Banja
Specijalna
bolnica za
nespecifiĉn
108.74
273 e plućne
4
bolesti
"Sokobanja
"
Institut za
leĉenje i
127.32
274 rehabilitacij
0
u "Niška
Banja", Niš
Specijalna
bolnica za
bolesti
275 štitaste
9.389
ţlezde i
bolesti
metabolizm
1.848
306.276
63
322
8.041
108.55
32.542
45.021
3.422 49.756
3.166.592
9
2.226. 13.764 13.579. 1.039. 12.020 2.755. 2.105. 24.369 5.741.1 146.757.6
568
.549
814 539
.275
008 911
.128
31
09
712 3.109
4.009
189 1.371
1.188
2.246
93
32.639
1.876
84
29
12.455
260
75.559
1.387 7.454
5.886
4.898
5.614
333 3.752
2.309
667
1.321
4.431 10.599
9.132
4.854
5.614
1.059
142.315
4.739 16.959 15.302 1.113 14.363
6.737
2.469
184.064
176 2.032
10
19
159
22.782
11.785
a "Zlatibor"Ĉajetina
B SVEGA RH
V UKUPNO
340.86
21.77
11.967 45.276 36.648 1.113 27.865
3.910 481.599
5
5
80.978. 2.238. 13.809 13.616. 1.040. 12.048 2.755. 2.127. 24.369 5.745.0 147.239.2
813
535
.825
462 652
.140
008 686
.128
41
08
ZZZR"
391.29
276 ŢELEZNIC
11.352 38.562 14.931
6
E SRBIJE"
SVEGA ZU 391.29
G
11.352 38.562 14.931
VAN PMZU
6
7.770
30.872 25.908
468.875
7.770
30.872 25.908
468.875
PREDRAČUN SREDSTAVA ZA INSTITUTE / ZAVODE ZA JAVNO ZDRAVLJE
ZA 2010. GODINU
iznosi u 000 dinara
Troškovi
Mikrobiolog
za
Vrednos
NAZIV
ija
Socijal
R
upravljanj
t
INSTITUT Mikrobiolog Participac umanjena Epidemiolo
na
UKUPN
.
e
vakcinaAija
ija
za iznos
gija
medici
O
b.
medicinsk
evidentn
ZAVODA
participacij
na
im
o*
e
otpadom
8=4+5+6
0
1
2=3+4
3
4
5
6
7
9
+7
Zavod za
javno
1
26.634
667
25.967
2.303 1.398
29.668 14.692
zdravlje
Subotica
Zavod za
javno
2
22.919
267
22.652
1.860 2.329
26.841 17.446
zdravlje
Zrenjanin
Zavod za
javno
3
11.753
173
11.580
1.471 2.562
15.613 14.396
zdravlje
Kikinda
Zavod za
javno
4
25.239
337
24.902
2.845 3.727
31.474 23.742
zdravlje
Panĉevo
Zavod za
javno
5
20.780
295
20.485
1.366 1.398
23.249 18.001
zdravlje
Sombor
Institut za
javno
6 zdravlje
79.148
1.521
77.627
5.110 10.249
1.271 94.257 49.513
Vojvodine
. Novi Sad
Zavod za
javno
7 zdravlje
26.161
365
25.796
3.084 2.329
31.209 26.027
Sr.
Mitrovica
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
Zavod za
javno
zdravlje
Šabac
Zavod za
javno
zdravlje
Valjevo
Zavod za
javno
zdravlje
Poţareva
c (za
Braniĉevs
ki i
Podunavs
ki upravni
okrug)
Institut za
javno
zdravlje
Kragujeva
c
Zavod za
javno
zdravlje
Ćuprija
Zavod za
javno
zdravlje
Zajeĉar
(za
Zajeĉarski
i Borski
upravni
okrug)
Zavod za
javno
zdravlje
Uţice
Zavod za
javno
zdravlje
Ĉaĉak
Zavod za
javno
zdravlje
Kraljevo
Zavod za
javno
zdravlje
Kruševac
Institut za
javno
zdravlje
Niš (za
Nišavski i
Topliĉki
21.398
428
20.970
2.250
2.562
25.782
27.356
12.260
300
11.960
1.406
1.165
14.531
14.007
25.914
450
25.464
3.685
3.960
33.109
33.246
42.427
339
42.088
1.154
3.727
46.969
28.409
25.605
247
25.358
2.174
2.795
30.327
18.188
27.438
275
27.163
1.568
3.727
32.458
23.928
33.942
333
33.609
2.415
3.028
39.052
27.126
24.698
300
24.398
2.371
1.398
28.167
12.961
29.951
339
29.612
3.122
2.329
35.063
32.286
27.595
488
27.107
1.819
1.863
30.789
22.893
69.249
557
68.692
4.383
7.454
80.529
33.064
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
upravni
okrug)
Zavod za
javno
zdravlje
Pirot
Zavod za
javno
zdravlje
Leskovac
Zavod za
javno
zdravlje
Vranje
Gradski
zavod za
javno
zdravlje
Beograd
Institut za
za javno
zdravlje
Srbije
Zavod za
javno
zdravlje
Kosovska
Mitrovica
UKUPNO
16.037
186
15.851
1.393
1.398
27.805
258
27.547
1.927
1.863
23.378
254
23.124
2.520
2.795
96.030
1.501
94.529
12.177 25.390
38.812
561
38.251
7.467 20.328
75.485
6.449
75.485
830.658
10.441
820.217
944
8.508
32.281
17.463
28.439
20.815
132.096 134.038
631
8.902
76.319 118.676
18.642
2.846
66.677
39
90.836
13.588
1.018.05
631.732
8
PREDRAČUN SREDSTAVA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA
PERIOD 01.01. - 31.12.2010. GODINE
u 000 din
R.
SOCIJALNA USTANOVA
B.
0
1
1 GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA
2 DOM ZA DECU "KOLEVKA"
3 OTHON STARA MORAVICA
Filijala Subotica
4 GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENJANIN
5 DOM ZA STARE I PENZ. NOVI BEĈEJ
Filijala Zrenjanin
6 GERONTOLOŠKI CENTAR KANJIŢA
7 GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA
8 CENTAR ZA SOC. RAD N. KNEŢEVAC
9 DOM ZA STARE MOL
Filijala Kikinda
10 GERONTOLOŠKI CENTAR PANĈEVO
11 GERONTOLOŠKI CENTAR VRŠAC
UKUPNA
NAKNADA
2
31.428
26.571
16.519
74.518
18.997
22.223
41.220
3.412
8.654
1.087
12.389
25.542
9.990
5.251
12 DOM ZA LICA OM. U RAZVOJU JABUKA
13 DOM SLEPIH ZBRINJAVANJE PANĈEVO
14 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "1. OKTOBAR" STARI LEC
Filijala Pančevo
15 DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN
16 DOM ZA STARE KULA
17 GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR
Filijala Sombor
18 GERONTOLOŠKI CENTAR BAĈKA PALANKA
19 GERONTOLOŠKI CENTAR BEĈEJ
20 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD
21 DOM ZA DECU I OMLADINU VETERNIK
22 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ĈURUG
23 GERONTOLOŠKI CENTAR DOM. ODELJ. VRBAS KUCURA
Filijala Novi Sad
24 GERONTOLOŠKI CENTAR SREM
Filijala Sremska Mitrovica
25 GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC
26 DOM ZA STARE U KRUPNJU
Filijala Šabac
27 DOM ZA STARE I PENZIONERE SMEDEREVO
Filijala Smederevo
28 SPECIJALNA UST. VELIKI POPOVAC
29 SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU STAMNICA
30 DOMSKO ODELJ. ZA PENZ. I STARA LICA - KUĈEVO
Filijala Poţarevac
31 DOM ZA STARE KRAGUJEVAC
32 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH "MALE PĈELICE"
Filijala Kragujevac
33 GERONTOLOŠKI CENTAR JAGODINA
34 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PARAĆIN
Filijala Jagodina
35 GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŢEVAC
Filijala Zaječar
36 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŢEGA
Filijala Uţice
37 GERONTOLOŠKI CENTAR M. BANJA
38 DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN
Filijala Kraljevo
39 GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC
40 CENTAR ZA SOC. RAD SA DOMSKIM ODELJENJEM - BRUS
Filijala Kruševac
41 GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ
42 DOM ZA STARE JELENAC
43 DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU KULINA
Filijala Niš
44 DOM ZA SMEŠTAJ PROKUPLJE
45 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BLACE
46 DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU
7.149
8.625
23.076
54.091
9.485
6.063
18.624
34.172
5.970
9.629
49.194
39.535
8.706
6.577
119.611
15.811
15.811
11.993
4.471
16.464
10.095
10.095
12.500
22.134
4.530
39.164
18.838
41.057
59.895
15.315
4.679
19.994
10.873
10.873
1.976
1.976
12.907
7.130
20.037
10.864
3.326
14.190
13.448
18.856
36.555
68.859
8.565
2.069
4.159
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
TRBUNJE - BLACE
Filijala Prokuplje
DOM ZA STARE DIMITROVGRAD
Filijala Pirot
GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC
Filijala Leskovac
DOM ZA PENZIONERE SURDULICA
Filijala Vranje
GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD
CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJĈADI I DECE
DOM ZA DECU I OMLADINU SREMĈICA
CENTAR ZA SMEŠTAJ DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU
GERONTOLOŠKI CENTAR OBRENOVAC
GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC
DOM ZA ODRASLE I INVALIDNA LICA
Filijala Beograd
UKUPNO
14.793
5.924
5.924
12.084
12.084
4.011
4.011
77.025
38.014
15.766
10.792
19.178
18.938
8.457
188.170
851.494
PREDRAČUN SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
SPECIJALIZOVANIM ZA PRODUŢENU REHABILITACIJU ZA 2010. GODINU
(u 000 dinara)
R.
B.
1
2
3
4
5
od toga
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNA
test
za
za
UKUPA
NAKNADA
za
nepokret
trake
stacionar stacionar
ambulant
N
PARTICIPAC UMANJENA
ni.
NAZIV ZU
i
nu
noNAKNA
IJA
ZA
nu
dijabetes
lance
rehabilitac rehabilita . štitna polikliničk
DA
PARTICIPAC
te
iju
IJU
ciju
ţlezda e usluge
1
2=2a+2b
2a
2b
3
4 5=2+3+4
6
7=5-6
Specijalna
bolnica za
251.368 107.315 144.053
261.605
259.277
10.237
2.328
rehabilitacij
u "Melenci"
Specijalna
bolnica za
98.623
103.911
102.914
rehabilitacij
98.623
5.288
997
u Banja
Kanjiţa
Specijalna
bolnica za
neurološka
i
250.895
256.286
254.210
74.240 176.655
5.391
2.076
postraumat
ska stanja Stari
Slankamen
Specijalna
bolnica za
35.222
35.523
35.012
35.222
301
511
rehabilitacij
u "Vrdnik"
Specijalna
133.846 133.846
136.217
134.974
2.371
1.243
bolnica za
6
7
8
9
10
11
12
13
14
rehabilitacij
u "Banja
Koviljaĉa"
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u
"Bukoviĉka
banja"
AranĊelova
c
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u
"Gamzigrad
" - Zajeĉar
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Zlatar" Nova Varoš
Specijalna
bolnica za
bolesti
štitaste
ţlezde i
bolesti
metabolizm
a "Zlatibor"Ĉajetina
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u - Ivanjica
Specijalna
bolnica za
progresivne
mišićne i
neuromišić
ne bolesti Novi Pazar
Specijalna
bolnica za
leĉenje i
rehabilitacij
u "Merkur" Vrnjaĉka
Banja
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Agens" Mataruška
Banja,
Kraljevo
Specijalna
bolnica za
44.712
44.712
52.116
1.287
50.829
20.772
80.465
841
79.624
3.943
22.339
576
21.763
51.885
99.372
835
98.537
5.324 2.080
59.693
47.830
18.396
18.396
47.487
12.264
49.056
49.056
9.842
58.898
637
58.261
43.676
43.676
7.554
51.230
578
50.652
357.700
16.593
14.01
388.309
6
687
387.622
29.657
4.137
88.982
881
88.101
49.890 156.104
3.090
209.084
2.656
206.428
357.700
84.845
205.994
55.188
11.863
35.223
15
16
17
18
19
20
21
rehabilitacij
u "Ribarska
banja",
Kruševac
Specijalna
bolnica za
nespecifiĉn
e plućne
bolesti
"Sokobanja
"
Institut za
leĉenje i
rehabilitacij
u "Niška
banja", Niš
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Gejzer" Sijarinska
banja.
MedveĊa
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
uBujanovac
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Vranjska
banja" Vranje
Institut za
rehabilitacij
u - Beograd
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u - Apatin
UKUPNO
146.573
126.801
8.958
155.531
1.211
154.320
236.695
236.695
6.124
242.819
3.747
239.072
30.660
30.660
3.000
33.660
440
33.220
24.528
24.528
3.815
28.343
444
27.899
18.396
18.396
2.395
20.791
153
20.638
82.081
449.234
6.157
443.077
1.800
32.460
462
31.998
254.901
16.09 2.807.17
6
5
28.747
2.778.428
367.153
30.660
19.772
198.080 169.073
30.660
2.536.178 1.391.366
1.144.81
2
SPISAK NAJVIŠIH CENA ODREĐENIH POMAGALA KOJA SE IZDAJU PREKO
APOTEKA
Šifra
pomagala
Naziv pomagala
Šifra dela
pomagalapodšifra
01011
010
Navlaka za patrljak
(nadlakatna ili podlakatna)
01012
01013
01021
Naziv dela pomagala
Navlaka nadlakatna pamuk
Navlaka nadlakatna - vuna
Navlaka nadlakatna sintetika
Navlaka podlakatna -
Jedinica
mere
Najviša
cena
(din)
kom.
400.00
kom.
400.00
kom.
400.00
kom.
400.00
01022
01023
011
Elastiĉni zavoj
01110
02011
02012
020
Navlaka za patrljak
(potkolena - natkolena)
02013
02021
02022
021
Elastiĉni zavoj
02023
02110
097
Endotrahealna kanila metalna
09710
188
Endotrahealna kanila plastiĉna
18810
098
Elektriĉni inhalator sa maskom
09810
100
Disk podloga sa kesama za
ileostomu
10010
10020
136
Samolepljivi jednodelni
komplet za ileostomu
13610
137
Disk podloga sa kesama za
kolostomu
13710
13720
138
Samolepljivi jednodelni
komplet za kolostomu
13810
139
Disk podloga sa kesama za
urostomu
13910
13920
140
141
142
143
101
144
Samolepljivi jednodelni
komplet za urostomu
Krema za negu stome
Pasta za ispune oţiljnih
neravnina
Trbušni elastiĉni pojas sa
otvorom za stomu
Stalni - Foli (Foley) urin kateter
sa urin kesama sa ispustom
Urin kateter za jednokratnu
upotrebu
145
Urinarni kondom sa urin
kesama sa ispustom
102
Pelene
103
Komplet plastiĉnih špriceva i
igala za davanje insulina za
jednokratnu upotrebu
14010
14110
14210
14310
10111
10112
10120
14411
14412
14510
14520
10210
10310
10320
pamuk
Navlaka podlakatna - vuna
Navlaka podlakatna sintetika
Elastiĉni zavoj
Navlaka potkolena - pamuk
Navlaka potkolena sintetika
Navlaka potkolena - vuna
Navlaka natkolena - pamuk
Navlaka natkolena sintetika
Navlaka natkolena - vuna
Elastiĉni zavoj
Endotrahealna kanila
metalna
Endotrahealna kanila
plastiĉna
Elektriĉni inhalator sa
maskom
Disk podloga
Kesa za ileostomu
Samolepljivi jednodelni
komplet za ileostomu
Disk podloga
Kesa za kolostomu
Samolepljivi jednodelni
komplet za kolostomu
Disk podloga
Kesa za urostomu
Samolepljivi jednodelni
komplet za urostomu
Krema za negu stome
Pasta za ispune oţiljnih
neravnina
Trbušni elastiĉni pojas sa
otvorom za stomu
Urin kateter silikon
Urin kateter lateks
Urin kesa sa ispustom plastika
Urin kateter za jednokratnu
upotrebu - PVC
Urin kateter za jednokratnu
upotrebu - lumbrifikovani
Urinarni kondom
Urin kesa sa ispustom plastika
Pelena
Špric i igla
Igla za vaĊenje insulina iz
boĉice
kom.
400.00
kom.
400.00
kom.
kom.
300.00
500.00
kom.
500.00
kom.
kom.
500.00
500.00
kom.
500.00
kom.
kom.
500.00
300.00
kom.
8.500.00
kom.
1.400.00
kom.
3.800.00
kom.
kom.
450.00
150.00
kom.
250.00
kom.
kom.
450.00
70.00
kom.
200.00
kom.
kom.
450.00
200.00
kom.
400.00
kom.
1.200.00
kom.
1.200.00
kom.
2.500.00
kom.
kom.
450.00
80.00
kom.
30.00
kom.
45.00
kom.
240.00
kom.
190.00
kom.
290.00
kom.
kom.
40.00
6.00
kom.
2.50
147
148
Igle za pen špric
Urin test traka za okularno
oĉitavanje šećera i acetona u
urinu
kom.
17.00
kom.
8.00
kom.
35.00
kom.
15.00
kom.
30.00
15110
Igla za pen špric
Urin test traka za okularno
oĉitavanje šećera i acetona
u urinu
Test traka za aparat (sa ili
bez lanceta) - traka
Test traka za aparat (sa ili
bez lanceta) - lanceta
Test traka za aparat (sa ili
bez lanceta) - umetak za
automatsku lancetu
(lancetar)
Traka
kom.
35.00
15120
Lanceta
kom.
15.00
Kateter
Špric
Baterija
Silikonski upijajući flaster
(20 x 50 cm)
kom.
kom.
kom.
1.400.00
400.00
160.00
kom.
4.600.00
14710
14810
15010
150
15021
Test trake za aparat
(sa ili bez lanceta)
15022
151
Test trake za okularno
oĉitavanje nivoa šećera u krvi
(bez aparata) sa lancetama za
vaĊenje krvi
152
Potrošni materijal za spoljnu
portabilnu insulinsku pumpu
15210
15220
15230
193
Silikonski upijajući flaster
19310
Pregled najviših cena medicinsko-tehničkih pomagala koja se obezbeđuju iz sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja
1. Protetička sredstva (proteze)
Proteze za gornje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
001 Estetska proteza šake
002
Podlakatna (transradijalna)
estetska proteza (pasivna)
Maksimalna
cena celog
Podšifra
pomagala
(bez PDV)
00111
00112
00113
00121
15.000.00
00122
00123
00130
00140
00211
00212
00213
59.600.00
00220
00231
00232
00233
00234
Naziv dela
pomagala
estetska rukavica
estetska rukavica
estetska rukavica
punjenje
punjenje
punjenje
insert
obloga
leţište
leţište
leţište
podlakatni estetski
deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
plastika
koţa
skaj
plastika
sunĊer
guma
ĉelik
sunĊer
plastika
drvo
koţa
Maksimalna
cena dela
pomagala
za jedan
komad
(bez PDV)
5.000.00
5.000.00
5.000.00
4.000.00
2.000.00
3.000.00
4.000.00
2.000.00
30.000.00
30.000.00
30.000.00
plastika
10.000.00
sunĊer
guma
plastika
filc
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
Materijal
Podlakatna (transradijalna)
egzoskeletna mehaniĉka
003
proteza sa ugraĊenom šakom
(radna - funkcionalna proteza)
00240 estetska rukavica
suspenzija 00251
elastiĉna
suspenzija 00252
platnena
leţište dvostrukog
00310
zida
00320 podlakatni deo
mehaniĉki zglob
00330
klizni (roter)
73.600.00 00340 mehaniĉka šaka
00351
00352
00360
11710
11720
004
005
Podlakatna (transradijalna)
mioelektriĉna proteza
Nadlakatna (transhumeralna)
estetska proteza
5.000.00
plastika
30.000.00
plastika
metalplastika
metalplastika
gotov
proizvod
gotov
proizvod
plastika
2.000.00
plastika
metal
plastikametal
11740
metal
104.600.00
gotov
11751
proizvod
gotov
11752
proizvod
sunĊer11760 kozmetska obloga
plastika
11770 estetska rukavica plastika
00411 leţište
plastika
00412 leţište
koţa
00420 elektrode
metal
00430 kabl elektrode
metal
00440 mioelektriĉna šaka metal
520.000.00
00450 estetska rukavica plastika
00460 baterija
Ni-Cd
gotov
00470 punjaĉ baterija
proizvod
00480 lulica
plastika
00511 leţište
plastika
00512 leţište
drvo
00513 leţište
koţa
00520 nadlakatni deo
plastika
00530 podlakatni deo
plastika
63.600.00
00541 estetska šaka
plastika
00542 estetska šaka
sunĊer
00543 estetska šaka
guma
00544 estetska šaka
filc
00550 estetska rukavica plastika
11730
Podlakatna (transradijalna)
endoskeletna mehaniĉka
117
proteza sa ugraĊenom šakom
(radna - funkcionalna proteza)
suspenzija sa
sajlom
suspenzija platnena
estetska rukavica
leţište dvostrukog
zida
podlakatni deo
skeletni
mehaniĉki zglob
skeletni (roter)
mehaniĉka šaka
suspenzija sa
sajlom
suspenzija platnena
plastika
gotov
proizvod
gotov
proizvod
4.600.00
4.600.00
15.000.00
17.000.00
4.600.00
4.600.00
5.000.00
40.000.00
5.000.00
20.000.00
25.000.00
4.600.00
4.600.00
5.000.00
5.000.00
80.000.00
80.000.00
70.000.00
4.000.00
300.000.00
5.000.00
30.000.00
21.000.00
10.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
2.000.00
2.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
5.000.00
00560 suspenzija
00611
00612
00613
00620
Nadlakatna (transhumeralna)
egzoskeletna - mehaniĉka
006
proteza s mehaniĉkim zglobom
(radna - funkcionalna)
00630
148.600.00
00640
00650
00660
00670
00680
11811
11812
11813
11820
11830
Nadlakatna (transhumeralna)
endoskeletna - mehaniĉka
118
proteza s mehaniĉkim zglobom
(radna - funkcionalna)
169.600.00
11840
11850
11860
11870
11880
11890
00711
00712
00713
00720
Nadlakatna (transhumeralna)
funkcionalna - mehaniĉka
007
proteza sa spoljnim lakatnim
zglobom (radna - funkcionalna)
00730
158.600.00 00740
00750
00760
00770
Mehanoelektriĉna nadlakatna
008 (transhumeralna) proteza
(Hibridna)
00780
00810
00820
573.600.00
00830
00840
leţište
leţište
leţište
nadlakatni deo
zglob lakta s
poteznim
uĉvršćenjem
podlakatni deo
roter
mehaniĉka radna
šaka
suspenzioni sistem
(sistem kaiševa)
estetska rukavica
leţište
leţište
leţište
skeletni nadlakatni
deo
zglob lakta
policentriĉni
skeletni podlakatni
deo
roter
mehaniĉka radna
šaka
suspenzioni sistem
(sistem kaiševa)
koţaplastika
plastika
drvo
koţa
plastika
60.000.00
60.000.00
60.000.00
2.000.00
plastika
30.000.00
plastika
plastika
metalplastika
plastikakoţa
plastika
plastika
drvo
koţa
2.000.00
20.000.00
metal
metalplastika
metal
metal
metalplastika
plastikakoţa
sunĊerkozmetska obloga
plastika
estetska rukavica plastika
leţište
plastika
leţište
drvo
leţište
koţa
nadlakatni deo
plastika
spoljni lakatni zglob
plastika
sa koĉnicom
podlakatni deo
plastika
roter
metal
šaka mehaniĉka
metalradna
plastika
suspenzija
gotov
platnena
proizvod
estetska rukavica plastika
leţište
plastika
nadlakatni deo
plastika
mehaniĉki lakat
metal
(roter)
podlakatni deo
plastika
4.600.00
25.000.00
4.600.00
5.000.00
70.000.00
70.000.00
70.000.00
5.000.00
30.000.00
5.000.00
20.000.00
25.000.00
4.600.00
5.000.00
5.000.00
70.000.00
70.000.00
70.000.00
2.000.00
30.000.00
2.000.00
20.000.00
25.000.00
4.600.00
5.000.00
110.000.00
12.000.00
70.000.00
12.000.00
metalplastika
00860 baterija
NiCd
00870 estetska rukavica plastika
00880 kozmetska obloga plastika
gotov
00890 suspenzija
proizvod
008A0 mikroprocesor
metal
008B0 mikroprekidaĉ
metal
leţište za
restauraciju dela
00910
plastika
torzoa, ramena ili
cele ruke
pasivni zglob
00920
plastika
ramena
00930 nadlakatni deo
plastika
00940 pasivni zglob lakta plastika
98.600.00 00950 podlakatni deo
plastika
00961 estetska šaka
guma
00962 estetska šaka
filc
00963 estetska šaka
sunĊer
00964 estetska šaka
plastika
suspenzija
gotov
00970
platnena
proizvod
00980 estetska rukavica plastika
01011 navlaka nadlakatna pamuk
01012 navlaka nadlakatna vuna
01013 navlaka nadlakatna sintetika
500.00
01021 navlaka podlakatna pamuk
01022 navlaka podlakatna vuna
01023 navlaka podlakatna sintetika
300.00 01110 gotov proizvod
00850 mioelektriĉna šaka
009
010
Estetska proteza posle
dezartikulacije ramena
Navlaka za patrljak
(nadlakatna ili podlakatna)
011 Elastiĉni zavoj
300.000.00
30.000.00
5.000.00
5.000.00
4.600.00
15.000.00
10.000.00
40.000.00
5.000.00
2.000.00
30.000.00
2.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
4.600.00
5.000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1. Protetična sredstva (proteza)
Proteza za donje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
Proteza posle delimiĉne
amputacije stopala - po
012 Pirogofu, Šopartu i Lisfranku
(Pirogofu, Shopartu i
Lisfranku)
Potkolena proteza posle
013 amputacije po Sajmu
(Syme)
Maksimalna
cena celog
Podšifra
pomagala
(bez PDV)
48.000.00
Naziv dela
pomagala
01210 leţište
01221 punjenje
01222 punjenje Spring lite
01310
01321
121.300.00
01322
01323
privremeno leţište
leţište
leţište
leţište
Maksimalna
cena dela
pomagala
Materijal
za jedan
komad
(bez PDV)
plastika
36.000.00
koţa-guma
8.000.00
karbonska
vlakna
12.000.00
plastika
plastika
drvo
koţa
49.000.00
80.000.00
80.000.00
80.000.00
01330
01341
01342
01351
01352
umetak
adapter
adapter
protetsko stopalo
protetsko stopalo
01353 protetsko stopalo
01360 suspenzija
Potkolena (transtibijalna)
014 egzoskeletna plastiĉna
proteza (funkcionalna)
01410
01421
01422
01423
01431
01432
01440
132.800.00 01450
01460
01471
01472
privremeno leţište
leţište
leţište
leţište
umetak
umetak
adapter
potkoleni deomaleol
ortotiĉki zglob
protetsko stopalo
protetsko stopalo
01473 protetsko stopalo
01480
11910
11921
11922
11923
11931
11932
11940
Potkolena (transtibijalna)
119 endoskeletna proteza
(funkcionalna)
135.300.00 11950
11961
11962
transtibijalna
suspenzija
privremeno leţište
leţište
leţište
leţište
umetak
umetak
adapter
skeletni potkoleni
deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
11963 protetsko stopalo
11970 kozmetska obloga
11980
015
Potkolena (transtibijalna)
drvena proteza
01510
01521
01522
01523
98.600.00
01530
01540
01551
01552
transtibijalna
suspenzija
privremeno leţište
leţište
leţište
leţište
potkoleni deo
adapter
protetsko stopalo
protetsko stopalo
tepefon
metal
drvo
drvo-filc
plastika
karbon plastika
gotov
proizvod
plastika
plastika
drvo
koţa
silikon
tepefon
drvo
20.000.00
2.000.00
2.000.00
7.000.00
7.000.00
14.700.00
4.600.00
49.000.00
80.000.00
80.000.00
80.000.00
26.000.00
20.000.00
2.000.00
drvo
3.500.00
plastika
drvo-filc
plastika
karbon plastika
gotov
proizvod
plastika
plastika
drvo
koţa
silikon
tepefon
metal
2.000.00
7.000.00
7.000.00
14.700.00
4.600.00
49.000.00
80.000.00
80.000.00
80.000.00
26.000.00
20.000.00
2.000.00
plastika
5.000.00
drvo-filc
plastika
karbon plastika
plastikasunĊer
gotov
proizvod
plastika
drvo
koţa
plastika
drvo
drvo
drvo-filc
plastika
7.000.00
7.000.00
14.700.00
3.000.00
4.600.00
49.000.00
80.000.00
80.000.00
80.000.00
5.000.00
2.000.00
7.000.00
7.000.00
01560
01610
01621
01622
01623
01630
Proteza posle dezartikulacije
016 kolena egzoskeletna
(funkcionalna)
Proteza posle dezartikulacije
120 kolena endoskeletna
(funkcionalna)
Natkolena (transfemoralna)
017 egzoskeletna plastiĉna
proteza (funkcionalna)
gotov
proizvod
plastika
drvo
plastika
koţa
49.000.00
96.000.00
96.000.00
96.000.00
metal
90.000.00
plastika
drvo-filc
plastika
karbon 01653 protetsko stopalo
plastika
suspenzija elastiĉna gotov
01661
ĉarapa
proizvod
gotov
01662 suspenzija
proizvod
12010 privremeno leţište plastika
12021 leţište
drvo
12022 leţište
plastika
12023 leţište
koţa
dezartikulaciono
metal12030 koleno
plastika
s koĉnicom
skeletni potkoleni
12040
metal
217.900.00
deo
12051 protetsko stopalo
plastika
karbon 12052 protetsko stopalo
plastika
12060 kozmetska obloga plastika
suspenzija elastiĉna gotov
12071
ĉarapa
proizvod
gotov
12072 suspenzija
proizvod
01710 privremeno leţište plastika
01721 leţište
plastika
01722 leţište
drvo
01723 leţište
koţa
01730 adapter
metal
01740 natkoleni deo
plastika
mehaniĉko koleno- metal01751
jednoosovinsko
plastika
174.600.00
mehaniĉko koleno- metal01752
dvoosovinsko
plastika
mehaniĉko koleno- metal01753
ĉetvoroosovinsko
plastika
koleni zglob sa
01754
plastika
koĉnicom (ukoĉen)
01760 potkoleni deo
plastika
01771 protetsko stopalo
drvo-filc
01772 protetsko stopalo
plastika
214.900.00
01640
01651
01652
suspenzija - butni
mider
privremeno leţište
leţište
leţište
leţište
mehaniĉki koleni
zglob za
dezartikulaciju
potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
4.600.00
5.000.00
7.000.00
7.000.00
14.700.00
4.600.00
4.600.00
49.000.00
96.000.00
96.000.00
96.000.00
90.000.00
5.000.00
7.000.00
14.700.00
3.000.00
4.600.00
4.600.00
57.000.00
70.000.00
70.000.00
70.000.00
2.000.00
5.000.00
27.000.00
55.000.00
55.000.00
50.000.00
5.000.00
7.000.00
7.000.00
01781
01782
01791
01792
12110
12121
12122
12123
12130
12140
12151
12152
Natkolena (transfemoralna)
121 endoskeletna proteza
(funkcionalna)
12153
185.300.00
12160
12171
12172
transfermoralna
suspenzija
suspenzija vakuum ventil
umetak
umetak
privremeno leţište
leţište
leţište
leţište
adapter
skeletni natkoleni
deo
mehaniĉko kolenojednoosovisko
mehaniĉko kolenodvoosovinsko
mehaniĉko kolenoĉetvoroosovinsko
skeletni potkoleni
deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
12173 protetsko stopalo
12180 kozmetska obloga
12191
12192
12101
12102
01810
01820
01830
018
Natkolena (transfemoralna)
drvena proteza (gerijatrijska)
01840
161.600.00
01850
01860
01871
01872
01910
Proteza posle dezartikulacije
019 kuka egzoskeletna
(funkcionalna)
01921
201.300.00
01922
01930
01940
transfermoralna
suspenzija
suspenzija vakuum ventil
umetak
umetak
privremeno leţište
leţište
natkoleni deo
koleni zglob sa
koĉnicom (ukoĉen)
potkoleni deo
suspenzija pelviĉni
pojas
protetsko stopalo
protetsko stopalo
leţište tipa
kanadske korpe
veštaĉki zglob kuka
sa koĉnicom
veštaĉki zglob kuka
bez koĉnice
natkoleni deo
veštaĉki koleni
zglob
plastikakoţa
gotov
proizvod
silikon
tepefon
plastika
plastika
drvo
koţa
metal
metal
metal plastika
metal plastika
metal plastika
4.600.00
4.600.00
26.000.00
20.000.00
57.000.00
70.000.00
70.000.00
70.000.00
2.000.00
5.000.00
27.000.00
55.000.00
55.000.00
metal
5.000.00
drvo-filc
plastika
karbon plastika
plastikasunĊer
plastikakoţa
gotov
proizvod
silikon
tepefon
plastika
drvo
drvo
7.000.00
7.000.00
drvo
drvo
koţaplastika
drvo-filc
plastika
koţa
plastikametal
plastikametal
plastika
plastika
14.700.00
3.000.00
4.600.00
4.600.00
26.000.00
20.000.00
57.000.00
90.000.00
5.000.00
50.000.00
5.000.00
4.600.00
7.000.00
7.000.00
120.000.00
40.000.00
34.000.00
5.000.00
6.000.00
01950 potkoleni deo
veštaĉki skoĉni
01960
zglob (adapter)
01971 protetsko stopalo
01972 protetsko stopalo
01973 protetsko stopalo
01980 suspenzija
12210
12221
12222
12230
12240
Proteza posle dezartikulacije
122 kuka endoskeletna
(funkcionalna)
233.300.00 12250
12260
leţište tipa
kanadske korpe
veštaĉki zglob kuka
sa koĉnicom
veštaĉki zglob kuka
bez koĉnice
skeletni natkoleni
deo
koleni zglob
jednoosovinski
skeletni potkoleni
deo
veštaĉki skoĉni
zglob (adapter)
12270 kozmetska obloga
12281 protetsko stopalo
12282 protetsko stopalo
12283 protetsko stopalo
12290 suspenzija
020
Navlaka za patrljak
(potkolena-natkolena)
02011
02012
02013
500.00
02021
02022
02023
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
021 Elastiĉni zavoj
300.00 02110 gotov proizvod
022 Kozmetiĉke ĉarape
950.00
02211 gotov proizvod
02212 gotov proizvod
plastika
5.000.00
plastika
6.000.00
drvo-filc
plastika
karbon plastika
gotov
proizvod
7.000.00
7.000.00
koţa
plastikametal
plastikametal
metal
plastikametal
14.700.00
4.600.00
120.000.00
40.000.00
34.000.00
5.000.00
35.000.00
metal
5.000.00
plastika
6.000.00
sunĊerplastika
drvo-filc
plastika
karbon plastika
gotov
proizvod
pamuk
sintetika
vuna
pamuk
sintetika
vuna
gotov
proizvod
guma
elastiĉna
3.000.00
7.000.00
7.000.00
14.700.00
4.600.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
300.00
800.00
950.00
1. Protetična sredstva (proteza)
Spoljna proteza za dojku
Šifra
Naziv pomagala
023 Spoljna proteza za dojku
1. Protetična sredstva (proteze)
Epiteze (estetske proteze)
Maksimalna cena pomagala
Podšifra Naziv dela pomagala Materijal
(bez PDV)
5.800.00 02310 gotov proizvod
silikon
Šifra Naziv pomagala
024 Epiteza za uho
025 Epiteza za nos
026 Epiteza za lice
Maksimalna cena celog pomagala
(bez PDV)
6.000.00
6.000.00
6.000.00
Podšifra
Naziv dela pomagala
Materijal
02410 gotov proizvod
02510 gotov proizvod
02610 gotov proizvod
plastika
plastika
plastika
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Ortoze za gornje ekstremitete
Šifra
029
030
032
033
034
Maksimalna cena
celog pomagala Podšifra
(bez PDV)
Naziv pomagala
Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju
(plastiĉna)
Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu.
zatvaraĉem u više poloţaja i suspenzijskom
trakom
Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna)
Štitnik za lakat
Ortoza za lakat. ruĉni zglob i šaku za
stabilizaciju - plastiĉna (statiĉka)
Naziv dela
pomagala
Materijal
5.000.00 02910 gotov proizvod plastika
5.000.00
gotov proizvod
23.000.00
gotov proizvod
700.00 03310 gotov proizvod
individualna
8.500.00 03410
izrada
individualna
13.500.00 03610
izrada
700.00 03810 gotov proizvod
036 Ortoza za ruĉni zglob funkcionalna
038 Štitnik za koleno
plastika
plastika
plastika
plastika
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Ortoze za donje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
Potkoleni aparat otvorenog tipa sa
Klenzakovim zglobom
Potkolena hemispiralna karbonska
041
ortoza
040
Potkolena plastiĉna ortoza sa
042 posteriornom šinom i tabanskim
produţetkom-zglobna
Ortoza za stopalo i gleţanj peronealna
043 - ĉeliĉna sa ortopedskom cipelom po
meri
Natkoleni aparat otvorenog tipa od
044 ĉeliĉnog lima sa ortopedskom cipelom
po meri
Maksimalna
cena celog
pomagala
(bez PDV)
Podšifra Naziv dela pomagala
22.100.00
individualna izrada
individualna izrada po
gipsanom otisku
polugotov proizvod individualno
13.000.00 04210
prilagoĊavanje
proizvoda
polugotov proizvod individualno
prilagoĊavanje
15.600.00
ortopedska cipela po
meri
ortopedska cipela po
meri
polugotov proizvod individualno
prilagoĊavanje
32.500.00
ortopedska cipela po
meri
ortopedska cipela po
16.900.00 04110
Materijal
metal
plastika
karbonska
vlakna
plastika
ĉeliĉni lim
koţa
skaj
ĉeliĉni lim
koţa
skaj
Natkolena plastiĉna ortoza sa
045 tabanskim produţetkom i zglobom za
pozicioniranje
123 Dvokanalni elektrostimulator
Korektivni aparat za koleno sa
047 regulacijom kolena "O" ili "X"
(dinamiĉki)
048 Ortoza za kukove
049
050
Ortoza za kuk, koleno, skoĉni zglob i
stopalo - dvozglobna
Ortoza za kuk, koleno, skoĉni zglob i
stopalo - trozglobna
051 Ortoza za stopalo zglobna korektivna
052
Aparat za korekciju stopala po Denis
Braunu (Denis Brown)
Aparat za korekciju stopala po Denis
Braunu (Denis Brown) sa
053
modifikacijom po
Tomasu (Thomas)
meri
polugotov proizvod individualno
15.600.00 04510
prilagoĊavanje
proizvoda
10.000.00 12310 gotov proizvod
metal
plastika
13.000.00 04710 individualna izrada
plastika
21.450.00 04810 gotov proizvod
plastika
plastika
plastika
metal
plastika
metal
plastika
plastika
metal
plastika
metal
plastika
metal
19.500.00
individualna izrada
zglob kolena
skoĉni zglob
29.900.00
individualna izrada
zglob kuka
zglob kolena
skoĉni zglob
individualna izrada po
gipsanom otisku
polugotov proizvod sa
10.400.00 05210 individualnim
prilagoĊavanjem
32.500.00 05110
polugotov proizvod sa
11.700.00 05310 individualnim
prilagoĊavanjem
Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u
vezi sa ortopedskom cipelom
13.000.00
Visoki aparat sa pelviĉnim pojasom
obostrano, koĉnicama na iskljuĉenje u
125
kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi
sa ortopedskim cipelama
37.700.00
124
plastika
polugotov proizvod sa
individualnim
prilagoĊavanjem
perštajn zglob
ortopedska cipela po
meri
ortopedska cipela po
meri
polugotov proizvod sa
individualnim
prilagoĊavanjem
perštajn zglob
ortopedska cipela po
meri
ortopedska cipela po
meri
plastika
metal
plastika
metal
plastika
metal
plastika
metal
koţa
skaj
metal
plastika
metal
koţa
skaj
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Ortoze za kiĉmu - spinalne ortoze
Šifra
Naziv pomagala
Maksimalna cena
celog pomagala
(bez PDV)
Podšifra
Naziv dela pomagala
Materijal
054
Aparat za išĉašene kukove po
Pavliku (Pavlikovi remenĉići)
055
Ortoza za deĉiji kuk abdukciona,
stabilizaciona
koţatekstil
5.000.00 05410 gotov proizvod
gotov proizvod 6.500.00 05510 individualno
prilagoĊavanje
individualna izrada po
30.000.00 05610
gipsanom modelu
056 Atlanta aparat
plastikatekstil
plastika
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Ortoze za kiĉmu - spinalne ortoze
Maksimalna cena
celog pomagala Podšifra
Naziv dela pomagala
(bez PDV)
061 Tomas kragna - jednodelna
1.700.00 06110 gotov proizvod
gotov proizvod
062 Tomas kragna - dvodelna
2.500.00
zatvaraĉ
gotov proizvod ĉija je prva
aplikacija u bolnici kao i
Cervikalna ortoza po
064
13.000.00
podešavanje ortoze
Rodţersu (ekstenziona)
šine
zatvaraĉ
TLSO sa tri taĉke oslonca polugotov proizvod
067
23.000.00
hiperekstenzijska
šine
individualna izrada
TLSO dinamiĉka068
35.000.00
šine
korektivna
zatvaraĉ
polugotov proizvod individualno
071 LSO stabilizaciona ortoza
12.000.00 07110
prilagoĊavanje
Šifra
Naziv pomagala
Materijal
plastika
plastika
metal
plastika
metal
metal
plastika
metal
plastika
metal
metal
plastika
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Ortopedske cipele
Šifra
073
Naziv pomagala
Ortopedske cipele sa
ulošcima
Podšifra
Naziv dela pomagala
07311
07312
07313
07314
- povišicom 1.5-6 cm
- povišicom 6-10 cm
- povišicom 10-15 cm
- povišicom 15-20 cm
- cipela po meri za
zdravu nogu
- uloţak za cipelu
- uloţak za cipelu
- ispun za
nedostajuće prste
- ispun za
nedostajuće prste
- cipela po meri
- cipela po meri
- uloţak za cipele
07320
07331
07332
07341
07342
Ortopedske cipele za
074
paretiĉno ili paralitiĉno stopalo
07411
07412
07420
koţa ili skaj
koţa ili skaj
koţa ili skaj
koţa ili skaj
Maksimalna cena
pomagala za
jedan komad
(bez PDV)
3.100.00
3.300.00
3.500.00
3.500.00
koţa ili skaj
3.100.00
koţa
silikon
600.00
1.200.00
sunĊer
400.00
guma
600.00
Materijal
koţa
skaj
koţa
3.600.00
2.600.00
600.00
07511
075
Ortopedske cipele za Talipes
equines
07512
07520
07611
076
077
Ortopedske cipele za Talipes
equinovarys
07612
Ortopedske cipele za
elephantiasis
07620
07711
07712
- cipela po gipsanom
otisku
- cipela po gipsanom
otisku
- uloţak za cipele
- cipela po gipsanom
otisku
- cipela po gipsanom
otisku
- uloţak za cipele
- cipela po meri
- cipela po meri
koţa
3.600.00
skaj
2.600.00
koţa
600.00
koţa
3.600.00
skaj
2.600.00
koţa
koţa
skaj
600.00
3.600.00
2.600.00
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Invalidska kolica
Šifra
/podšifra
078
126
079
127
080
081
128
082
129
130
083
084
08510
08520
08530
08540
08550
08560
086
Naziv pomagala
invalidska kolica na ruĉni pogon za osobu potpuno zavisnu
od drugog lica - standardna
invalidska kolica na ruĉni pogon za samostalnu upotrebu standardna
invalidska kolica na ruĉni pogon za osobu potpuno zavisnu
od drugog lica - ojaĉana
invalidska kolica na ruĉni pogon za samostalnu upotrebu ojaĉana
invalidska kolica na ruĉni pogon jednom rukom za
samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - standardna
invalidska kolica na ruĉni pogon jednom rukom za
samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojaĉana
invalidska kolica na ruĉni pogon (lagana aktivna)
deĉija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih
lica - standardna
neurološka invalidska kolica
deĉija invalidska kolica za samostalnu upotrebu
toaletna kolica
elektromotorna invalidska kolica - standardna (sa 2
akumulatora i punjaĉem akumulatora)
naslon za glavu
pelote za glavu
sigurnosni pojas za grudi
abdukcioni klin
pelote za koleno
sigurnosni kaiševi za stopala
antidekubitus jastuk za invalidska kolica
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
Maksimalna cena
celog pomagala
(bez PDV)
Materijal
25.000.00
25.000.00
40.000.00
40.000.00
45.500.00
45.000.00
208.000.00
40.000.00
75.400.00
52.000.00
10.000.00
234.000.00
5.850.00 plastika
6.500.00 plastika
1.300.00 tekstil
3.900.00 metal plastika
6.500.00 plastika
1.300.00 tekstil
25.000.00 pneumatski
Šifra
087
089
090
091
131
132
190
092
Maksimalna celog
pomagala
(bez PDV)
Naziv pomagala
Drvene potpazušne štake na
podešavanje
Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 taĉke
oslonca
Metalni ortopedski štap sa krivinom
Stalak za hodanje (hodalica) sa ĉetiri
noge
Stalak za hodanje (hodalica) sa ĉetiri
toĉka i potpazušnim osloncem
Stalak za hodanje (hodalica) sa dva
toĉka i dve noge
Metalne podlakatne štake
Elastiĉne gume za pomoćna pomagala
za olakšavanje kretanja
1.200.00
Naziv dela pomagala
Materijal
gotov proizvod na
podešavanje
drvo
1.700.00 gotov proizvod
metal
700.00 gotov proizvod
metal
5.000.00 gotov proizvod - 4 noge
metal
gotov proizvod - 4 toĉka i
potpazušni oslonci
gotov proizvod - 2 toĉka i 2
7.000.00
noge
1.500.00 gotov proizvod
gotov proizvod za 087; 089;
50.00
090; 091; 132
9.000.00
metal
metal
metal
guma
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Ostala pomoćna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
093 Bolniĉki krevet sa trapezom
094 Sobna dizalica
Maksimalna celog
pomagala
Podšifra Naziv dela pomagala
(bez PDV)
30.000.00 09310 gotov proizvod
60.000.00 09410 gotov proizvod
095 Antidekubitus dušek
20.000.00 09510 gotov proizvod
Antidekubitus dušek sa
kompresorom
Pojas za femoralnu kilu
096
(jednostrani ili obostrani)
Pojas za femoralnu kilu
096
(jednostrani ili obostrani)
dušek delimiĉno sa
komorama kompresor
gotov proizvod
2.500.00 09610
jednostrani
133
30.000.00
133
Materijal
metal
poliuretan sa
saće profilom
guma
gotov proizvod
koţa-tekstil
3.000.00 09620 gotov proizvod obostrani koţa-tekstil
gotov proizvod
koţa-tekstil
jednostrani
3.000.00 13420 gotov proizvod obostrani koţa-tekstil
2.500.00 13510 gotov proizvod
koţa-tekstil
134 Pojas za ingvinalnu kilu
2.500.00 13410
134 Pojas za ingvinalnu kilu
135 Pojas za trbušnu kilu
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Koncentrator kiseonika
Šifra
Naziv pomagala
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min
Maksimalna cena celog pomagala
(bez PDV)
65.000.00
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Spoljna portabilna insulinska pumpa
Šifra
Naziv pomagala
Maksimalna cena celog pomagala
(bez PDV)
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa
250.000.00
4. Očna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
105 Ram za naoĉare
153
Stakla za korekciju vida
(mineralna)
154
Plastiĉna stakla za
korekciju vida (organska)
Plastiĉna stakla za
korekciju vida (organska)
181
sa dioptrijom većom od
±5
Maksimalna
cena celog
pomagala
(bez PDV)
Podšifra
Naziv dela
pomagala
gotov proizvod sa
1.500.00 10510 krilcima okvira
ojaĉan
15311 do ±2D
15312 preko ±2D - ±4D
15313 ±4D - ±6D
15321 do ±2D /2
15322 ±2D/2 - ±4D/2
15323 ±4D/2 - ±6D/2
15331 do ±2D /4
15332 ±2D/4 - ±4D/4
15333 ±4D/4 - ±6D/4
15411 do ±2D
15412 ±2D - ±5D
15413 ±5D - ±8D
15414 ±8D - ±10D
15415 ±10D - ±12D
15415 ±12D - ±14D
15416 ±14D - ±16D
15421 do ±2D/2
15422 ±2D - ±5D/2
15423 ±5D - ±8D/2
15424 ±8D - ±10D/2
15425 ±10D - ±12D/2
15426 ±12D - ±14D/2
15427 ±14D - ±16D/2
15431 do ±2D/4
15432 ±2D - ±5D/4
15433 ±5D - ±8D/4
15434 ±8D - ±10D/4
15435 ±10D - ±12D/4
15436 ±12D - ±14D/4
15437 ±14D - ±16D/4
18101 ±2D - ±5D
18111 ±5D - ±8D
18112 ±8D - ±10D
18113 ±10D - ±12D
18114 ±12D - ±14D
18115 ±14D - ±16D
18102 do ±2D/2
Materijal
Maksimalna
cena dela
pomagala
za jedan
komad
(bez PDV)
plastika metal
staklo
staklo
staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus plastika
350.00
350.00
350.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
420.00
155 Lentikularna stakla
18103
18121
18122
18123
18124
18125
18131
18104
18105
18132
18133
18134
18135
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±2D - ±5D/2
±5D - ±8D/2
±8D - ±10D/2
±10D - ±12D/2
±12D - ±14D/2
±14D - ±16D/2
±5D - ±8D/4
do ±2D/4
±2D - ±5D/4
±8D - ±10D/4
±10D - ±12D/4
±12D - ±14D/4
±14D - ±16D/4
±8D - ±13D
±13D - ±20D
±20D - ±30D
±8D - ±13D/4
±13D - ±18D/4
preko ± 18D/4
15531 ±8D - ±13D
15532 ±13D - ±18D
15541 ±8D - ±13D/4
15542 ±13D - ±18D/4
156 Prizma - folija
Teleskopske naoĉare
106 - naoĉare sa specijalnim
sistemom soĉiva
184 Lupa
107 Tvrda kontaktna soĉiva
Gaspermeabilna
157 (gaspropustljiva)
kontaktna soĉiva
158 Meka kontaktna soĉiva
Terapeutska kontaktna
159
soĉiva
Puna (potpuna) oĉna
108
proteza
160 Ljuspasta oĉna proteza
161
Privremena, prva proteza
za formiranje oĉne duplje
4. Očna pomagala
600.00 15610 gotov proizvod
39.000.00 10610 gotov proizvod
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
plastika
plastika
plastika
torus staklo
torus staklo
torus staklo
sferna
plastiĉna
sferna
plastiĉna
torus plastiĉna
torus plastiĉna
folija na staklu
bez dioptrije
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
2.100.00
2.100.00
2.100.00
2.300.00
2.300.00
2.300.00
1.780.00
1.780.00
1.780.00
1.100.00
monokularne
gotov proizvod 400.00 18410 uveliĉavajuće
staklo
1.100.00 10710 gotov proizvod
silikon
1.100.00 15710 gotov proizvod
plastika
15810 gotov proizvod
ţelatin
1.100.00
15910 gotov proizvod
ţelatin
1.100.00
10811
10812
10813
16011
16012
16013
gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
akrilat
staklo
akrilat
akrilat
staklo
akrilat
25.000.00
16.000.00
37.000.00
25.000.00
16.000.00
37.000.00
5.000.00 16110 gotov proizvod
staklo
Tiflotehniĉka pomagala
Šifra
Naziv pomagala
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
Brajev sat za slepe 163
dţepni
182 Brajev sat za slepe - ruĉni
Naoĉare sa tamnim
164 staklima
od plastiĉne mase
Maksimalna cena celog
pomagala
Podšifra
Naziv pomagala
(bez PDV)
35.700.00 10910 gotov proizvod
3.190.00 16210 gotov proizvod
Materijal
8.290.00 16310 gotov proizvod - dţepni sat
6.250.00 18210 gotov proizvod - ruĉni sat
1.295.00 16410 gotov proizvod
plastika
gotov proizvod - na
rasklapanje
25.500.00 18310 gotov proizvod
165 Beli štap za slepe
990.00 16510
183 Ultrazvuĉni štap
Govorni softver za srpski
189 jezik
za slepa lica
metal
20.000.00 18910 gotov proizvod
6. Slušna pomagala
Šifra
191
192
167
186
187
Naziv pomagala
Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za
decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala
nezavisnog pojaĉanja i minimalno 2
programa)
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni
za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2
kanala nezavisnog pojaĉanja)
Slušni aparat ugraĊen u naoĉare za koštanu
sprovodljivost
Slušni aparat ugraĊen na rajf za koštanu
sprovodljivost
Individualni umetak (oliva) za ušni kanal
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
Maksimalna
cena celog
pomagala
(bez PDV)
Materijal
45.000.00
aparat sa umetkom, cevĉicom i
baterijama
40.000.00
aparat sa umetkom, cevĉicom i
baterijama
38.000.00 aparat - gotov proizvod
38.000.00 aparat - gotov proizvod
900.00 umetak izraĊen po meri
gotov proizvod prema vrsti zaušnog
500.00
procesora (3 kom.)
6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora
Šifra
111
Naziv pomagala
Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i
punjaĉem za baterije)
Maksimalna cena celog
pomagala
(bez PDV)
75.000.00
Download

PRAVILNIK