4
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а
у вези са Одлуком о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова и начин њиховог поступања (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09),
Влада Републике Српске, на сједници од 17. јуна 2010.
године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ
ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И
ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА
УПД “ПЕТАР МРКОЊИЋ” АД МОДРИЧА
1. Именује се Ранко Грубешић, ЈМБГ 0401971101460,
са пребивалиштем у Бањој Луци, ул. Огњена Прице број
20, за представника Акцијског фонда Републике Српске
а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске
а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала УПД “Петар Мркоњић” а.д. Модрича.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чине 3.624.124 редовне акције класе А Акцијског фонда и 604.033 редовне
акције класе А Фонда за реституцију.
3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда у
Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у
складу са Упутством о начину поступања представника
Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова.
4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 04/1-012-1184/07, од 12. јула 2007. године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1218/10
17. јуна 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 20. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на XXXVII сједници, одржаној 10. јуна 2010. године, д о н и о ј е
П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
НА ПРОДУЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ УСТАНОВАМА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Садржај Правилника
Члан 1.
Правилником о условима и начину остваривања права
на продужену медицинску рехабилитацију у специјализованим установама за рехабилитацију (у даљем тексту: Правилник) утврђују се врсте индикација и поступак упућивања на продужену медицинску рехабилитацију у специјализоване установе за рехабилитацију (у даљем тексту: продужена медицинска рехабилитација) обољелих и повријеђених осигураних лица Фонда здравственог осигурања Репу-
63
2.07.2010.
блике Српске (у даљем тексту: Фонд и осигурано лице
Фонда) на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Појам медицинске рехабилитације
Члан 2.
Осигураним лицима Фонда обезбјеђује се медицинска
рехабилитација, ради побољшања или враћања изгубљене
или оштећене функције тијела као посљедице акутне болести или повреде, погоршања хроничне болести, медицинске интервенције, конгениталних аномалија или развојног
поремећаја.
Појам ране медицинске рехабилитације
Члан 3.
Осигураним лицима Фонда се, у оквиру основног медицинског третмана, рехабилитацијом у стационарним
здравственим установама (рана медицинска рехабилитација) обезбјеђује спровођење програма рехабилитације, за
који је неопходан мултидисиплинирани тимски рад, ради
спрeчавања компликација основне болести, повреде и посљедица инактивитета, побољшања здравственог стања и
отклањања функционалних сметњи.
Појам продужене медицинске рехабилитације
Члан 4.
(1) Продужена медицинска рехабилитација осигураних
лица Фонда у правилу започиње у најближој здравственој
установи на примарном нивоу здравствене заштите у центру за физикалну рехабилитацију у заједници (у даљем
тексту: ЦБР), а са којом Фонд има закључен уговор о пружању здравствених услуга из области медицинске рехабилитације, када је такво лијечење медицински оправдано
према одредбама овог правилника и других општих аката
Фонда.
(2) Уколико се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у оквиру лијечења основне болести (рана медицинска рехабилитација) нити у ЦБР-у, продужена
медицинска рехабилитација се осигураним лицима Фонда
пружа у специјализованој установи за рехабилитацију са
којом Фонд има закључен уговор о пружању услуга из
области медицинске рехабилитације, у случају да постоји
потреба за одржавање континуитета у лијечењу.
II - УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПРОДУЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ УСТАНОВАМА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Индикациона подручја
Члан 5.
(1) Продужена медицинска рехабилитација обезбјеђује
се обољелом или повријеђеном осигураном лицу Фонда у
специјализованој установи за рехабилитацију у случају постојања болести, повреда и стања утврђених овим правилником, за сљедећа индикациона подручја:
а) дјечија рехабилитација,
б) неуролошка обољења,
в) обољења срца и крвних судова,
г) реуматска обољења,
д) повреде и обољења локомоторног система и
е) обољења и повреде коже.
(2) У оквиру индикационог подручја из става 1. овог
члана продужена медицинска рехабилитација се спроводи
као лијечење медицински индикованим терапијским процедурама у циљу побољшавања, успостављања или враћања оштећене или изгубљене функције тијела, као и спречавања настанка компликација основне болести и повреде.
(3) Врсте индикација болести и повреда у оквиру индикационог подручја из става 1. овог члана утврђене су Листом болести, болесних стања и посљедица повреда за коришћење продужене медицинске рехабилитације (у даљем
2.07.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
тексту: Листа), која се налази у прилогу и чини саставни
дио овог правилника.
(4) Листа из става 3. овог члана садржи:
а) шифру дијагнозе болести по MKB-10;
б) дијагнозу болести, болесних стања и посљедица повреда;
в) одговарајућу специјалност доктора који предлаже
продужену медицинску рехабилитацију; и
г) податке о потребној медицинској документацији.
(5) Уколико се осигурано лице Фонда налази на стационарном лијечењу због болести, болесног стања или посљедице повреде наведене у Листи, медицинску документацију из Листе замјењује извјештај болнице о основној
болести осигураног лица Фонда, о току лијечења и о функционалном статусу.
III - ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ПРОДУЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ УСТАНОВАМА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Приједлог за упућивање на продужену медицинску
рехабилитацију
Члан 6.
(1) Приједлог за упућивање осигураног лица Фонда на
продужену медицинску рехабилитацију у специјализовану
установу за рехабилитацију, у случају када постоје медицински оправдани разлози за директан премјештај осигураног лица Фонда из болнице у специјализовану установу
за рехабилитацију, даје болница прије истека стационарног
лијечења основне болести осигураног лица Фонда, издаје
упутницу, уговара термин рехабилитације и врши превоз
осигураног лица у специјализовану установу за рехабилитацију.
(2) Приједлог за упућивање осигураног лица Фонда на
продужену медицинску рехабилитацију у специјализовану
установу за рехабилитацију, након завршеног лијечења,
уколико се функционалне сметње нису могле ублажити
или отклонити у оквиру лијечења основне болести (рана
рехабилитација) нити у ЦБР-у, даје доктор одговарајуће
специјалности који лијечи основну болест и/или доктор
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.
Упутницу издаје и термин медицинске рехабилитације
уговора изабрани доктор породичне медицине.
Упућивање на продужену медицинску рехабилитацију у
поједине специјализоване установе за рехабилитацију
Члан 7.
Упућивање осигураних лица Фонда на продужену медицинску рехабилитацију у:
а) Завод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др
Мирослав Зотовић” и Институт за физикалну медицину,
рехабилитацију и балнеоклиматологију “Мљечаница”,
63
5
према индикационим подручјима из члана 5. став 1. овог
правилника, врши се на приједлог здравствене установе у
којој је обављено лијечење, а упутницу издаје и термин медицинске рехабилитације уговара изабрани доктор породичне медицине,
б) Х.У.Т.П. “ЦЕР” бања “Кулаши” врши се:
- за лијечење псоријазе и других кожних болести на
приједлог доктора специјалисте дерматовенеролога, а
упутницу издаје и термин медицинске рехабилитације уговара изабрани доктор породичне медицине,
- за лијечење других обољења према утврђеним индикацијама из Листе, у складу са чланом 6. став 2. овог
правилника.
в) Здравствено-туристички центар “Бања Врућица” Теслић, према утврђеним индикацијама из Листе врши се на
приједлог доктора специјалисте кардиолога, кардиохирурга, васкуларног хирурга, неуролога, неурохирурга и доктора специјалисте физикалне медицине, а упутницу издаје и
термин медицинске рехабилитације уговара изабрани доктор породичне медицине.
Упућивање у остале специјализоване установе за
рехабилитацију
Члан 8.
Упућивање у остале специјализоване установе за рехабилитацију, према утврђеним индикацијама из Листе врши
се у складу са одредбом члана 6. став 2. овог правилника.
Дужина трајања продужене медицинске
рехабилитације и листе чекања
Члан 9.
(1) Дужину трајања продужене медицинске рехабилитације утврђује специјализована установа за рехабилитацију у коју је осигурано лице Фонда упућено.
(2) Специјализована установа за рехабилитацију у коју
се упућују осигурана лица Фонда на продужену медицинску рехабилитацију дужна је да сачини Листу чекања водећи рачуна о хитним и другим приоритетним случајевима.
(3) Контролу реализације Листе чекања врши Фонд.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Датум ступања на снагу
Члан 10.
(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на
продужену медицинску рехабилитацију у специјализованим установама за рехабилитацију (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 42/09 i 101/09).
Број: 02/015-3060-6/10
10. јуна 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Управног одбора,
Др Миомир Шаула, с.р.
ЛИСТА БОЛЕСТИ, БОЛЕСНИХ СТАЊА И ПОСЉЕДИЦА ПОВРЕДА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОДУЖЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Шифра
према
MKB
10
Дијагноза болести, стања и
повреда
D16.6
C41.2
Након операције тумора
кичме са неуролошким
дефицитом
1.
Медицинску рехабилитацију
предлаже
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА
1.1. Т У М О Р И
доктор специјалиста неурохирург
или специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
Прилог
Медицинска документација
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за сљедеће рехабилитације
6
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 63
C70
C71
C72
D32
D33
Након операције тумора
мозга и тумора кичмене
мождине са неуролошким
дефицитом
G11.1
Ataxia cerebellaris juvenilis Friedreich
Рана церебеларна атаксија
доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
G12
Atrophio musculorum
spinalis
Спинална мишићна
атрофија
доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
G12.2
Morbus neuroni motorii
Болест моторног неурона
Sclerosis lateralis amyotrophica
Амиотрофична латерална
склероза
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G24
Distonia
Дистонија
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G25
Екстрапирамидална обољења
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G35
Sclerosis multiplex
Мултипла склероза
доктор специјалиста неуролог или
специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације
G37.3
Myelitis transversalis acuta
Акутно попречно запаљење
кичмене мождине са
неуролошким дефицитом
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G51.0
Laesio n. facialis peripherica
Лезија нервус фацијалиса
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G61.0
Polyradiculoneuritis tipa
Guillain-Barre
(искључује се полинеуропатије алкохоличара, дијабетичара и друге етиологије)
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G.63.2
Polyneuropathia diabetica
Дијабетичка
полинеуропатија
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
доктор специјалиста неурохирург
или специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
1.2. БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G71.0
Dystrophia musculorum
Дистрофија мишића
G72.0
Друге миопатије
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G73.0
Болести мишићно-нервне
спојнице
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
2.07.2010.
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 63
2.07.2010.
G80
Paralysis cerebralis infantilis
Инфантилна церебрална
парализа
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G90
Обољења аутономног нервног система
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G91
Хидроцефалус
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
G93
Друге болести мозга (Рејов
синдром)
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
P07
P10
Partus ante tempus cum
sequelis ad neonatum
Пријевремени порођај са
посљедицама по
новорођенче
Haemorrhagiae intrakraniales
neonati traumatica, per
partum
Унутарлобањска крварења
новорођенчета у току
порођаја
Haemorrhagia intrakraniales
fetus et neonati non
traumatica
Унутарлобањско крварења
плода и новорођенчета
неузроковано повредом
P51
Asplyxia neonatalis
Гушење новорођенчета
узроковано недостатком
кисеоника
P21
Laesiones traumaticae
systematis nervosi peripherici
neonati, per partum
Повреде периферног
нервног система новорођенчета у току порођаја
P14
доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
R29
Неуролошки ризична симптоматологија
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
I 60
I 61
I 63
G 81
G 82
G 83
Status post insultus cerebrovascularis
Стања послије церебро васкуларног инсулта
(хеморагичног или исхемичног) са заосталим неуролошким дефицитом типа
плегије или тешке парезе;
верификовано CT-ом
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
R40.2
I67.1
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа са током лијечења,
са исцрпним неуролошким налазом и моторним функционалним
статусом; верификовано CT-омза
прву рехабилитацију, извјештај
специјалисте неуролога или
специјалисте физикалне медицине
и рехабилитације са исцрпним
неуролошким налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
доктор специјалиста неурохирург
отпусна листа
или неуролог
2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА
доктор специјалиста кардиолог,
Након операције на крвним
кардиохирург, васкуларни хирург,
судовима мозга са
неуролог, неурохирург и доктор
отпусна листа
неуролошким дефицитом
специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације
Coma cerebri vigile
7
8
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 63
доктор специјалиста, интерниста,
кардиолог, кардиохирург, васкуларни хирург, неуролог, неурохирург и
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
доктор специјалиста интерниста, реуматолог, кардиолог, кардиохирург,
васкуларни хирург, неуролог, неурохирург и доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
доктор специјалиста интерниста,
кардиолог, кардиохирург, васкуларни хирург, неуролог, неурохирург и
доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
доктор специјалиста интерниста, кардиолог, кардиохирург, васкуларни
хирург, дерматолог, и доктор специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације
I70
Атеросклероза
I73.1
Mb. Burger
Биргерова болест
I80
Phlebitis et thrombophlebitis
I83
Varices venarum extremitas
inferioris
I97.2
Lymphoedema post
mastеtectomiam
доктор специјалиста интерниста,
онколог, торакални хирург, васкуларни хирург, и доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Z95.1
Z95.2
Z95.3
Z95.4
Z95.5
Стања након оперативних
захвата
(By-pass, уградње умјетних
валвула, операције на срчаним залисцима и септумима), и друге методе реваскуларизације миокарда
(PTCA, STENT, теже облике срчаног инфаркта и
неуролошке пацијенте који
захтијевају кардиолошки
надзор)
доктор специјалиста кардиолог, кардиохирург, васкуларни хирург, неуролог, неурохирург и доктор
специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације
Q82
Lymphoedema hereditarium
доктор специјалиста интерниста, онколог, торакални хирург, васкуларни
хирург, и доктор специјалиста
физикалне медицине и
рехабилитације
3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА
2.07.2010.
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте са
исцрпним налазом и
функционалним статусом за
сљедеће рехабилитације
отпусна листа или специјалистички налаз са исцрпним налазом и
функционалним статусом (лабораторија, РТГ, имуносерологија)
отпусна листа са исцрпним налаArhtritis psoriatica
доктор специјалиста физикалне мезом и функционалним статусом
Псориазни артритис
дицине и рехабилитације из ЦБР-а
(лабораторија, РТГ, имуносеролоI, II и III стадијум
гија)
отпусна листа за прву рехабилитацију, извјештај специјалисте инArhtritis puerilis
тернисте-реуматолога или специјаИдиопатски јувентилни
доктор специјалиста физикалне мелисте физикалне медицине и рехаартритис
дицине и рехабилитације из ЦБР-а
билитације са исцрпним налазом
I, II и III стадијум
и функционални статус за сљедеће
релабилитације (лабораторија,
РТГ, имуносерологија)
4. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА
извјештај специјалисте ортопеда
Hyperkyphosis
доктор специјалиста физикалне
или физијатра или педијатра са
Хиперкифоза
медицине и рехабилитације
исцрпним налазом и Rtg снимцима
Arhtritis rheumatoides
Реуматоидни артритис
I, II и III стадијум
доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
M41
Scoliosis et kyphoscoliosis
Јувентилни деформитет
кичменог стуба (сколиоза,
кифоза кад степен кривине
прелази 20 степени;
уколико степен прогресије
у односу на иницијално
стање унутар 6 мјесеци
прелази 5 степени)
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
извјештај специјалисте
ортопеда или физијатра или педијатра са исцрпним
налазом и Rtg снимцима
M42
Остеохондорза спинална Mb Scheuermann
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg снимцима
M05.8
M07.1
M08
M40
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 63
2.07.2010.
M91
Q65.0
Q65.1
Q66
Остеохондороза кука
Luxatio coxae congenita
Луксибилни кук послије
лијечења гипсаном
имобилизацијом
Deformationes pedis congenitae
Урођени деформитети
стопала
9
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg снимцима
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg снимцима
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg снимцима
Q67
Деформитет грудног коша и
кичме
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Q67.6
Деформитет грудног коша
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Q67.7
Деформитет кичме
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Q68
Урођене деформације коштано-мишићног система
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Q71
Урођена скраћеност руке
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Q72
Урођена скраћеност ноге
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
M45
Spondylitis ankylopoetica
Morbus Bechterew
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Prolapsus disci intervertebralis
Пролапс међупршљенског
дискуса
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа или налаз специјалисте реуматолога или специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним налазом и
функционалним статусом
Стечени губитак удова (ампутације)
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
Након уградње вјештачког
зглоба
Contusio cerebri seu haemorrhagia
Epiduralis, subduralis et intracerebralis
Стања послије повреде
мозга-контузије мозга или
крварења (епидурално,
субдурално и
интрацеребрално) са
неуролошким дефицитом
Fractura vertebrae cervicalis,
thoracalis, lumbalis et pelvis
Прелом вратног, грудног
или лумбарног пршљена и
карлице с неуролошким
дефицитом
Fractura humeri extremitatis
proximalis
Прелом горњег краја
хумеруса
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа, историја
болести са исцрпним
неуролошким налазом,
моторни функционални статус
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа, историја болести са
исцрпним неуролошким налазом,
моторни функционални статус
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
M50.0
M50.1
M50.2
M51.0
M51.1
M51.2
Z89.1
Z89.2
Z89.3
Z89.4
Z89.5
Z89.6
Z89.7
Z89.8
Z96.6
S06.2
S06.3
S06.4
S06.5
S06.6
S06.7
S06.8
S12
S22.0
S22.1
S32.0
S32.7
S32.4
S42.2
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg снимцима
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg снимцима
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg снимцима
извјештај специјалисте ортопеда
или физијатра или педијатра са
исцрпним налазом и Rtg
снимцима
отпусна листа или налаз специјалисте реуматолога или специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним налазом и
функционалним статусом (лабораторија, РТГ, имуносерологија)
10
S42.4
S43.4
S52.0
S72
S82.1
S82.3
S82.7
S82.8
S83.2
S83.4
S83.5
S14
S24
S34
S44
S54
S64
S74
S84
S94
T09.3
T30.3
L 40
L 41
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Fractura humeni extremitatis
distalis
Прелом доњег краја
хумеруса
Status post operatio muskuli
rotatoris articulatio humeroscapularis
Стање након оперативног
поступка раменог зглоба
(ротаторна капа)
Fractura ulnae extremitatis
proximalis
Прелом лакта
Fractura femoris
Прелом фемура
63
2.07.2010.
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
Прелом поткољенице
Fractura cruris
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
Status post operatio menisci
et ligamenti genus
Стање након оперативног
поступка: - кољеног зглоба
(менискус, лигамент)
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
Повреде периферних живаца са посљедичним неуролошким дефицитом
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа
Laesio traumatica medullae
spinalis
Повреде кичмене мождине
са неуролошким дефицитом
доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
отпусна листа или налаз специјалисте неуролога или специјалисте
физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним налазом и
функционалним статусом
Combustio corporis gradus
tertii
Екстрензивне опекотине
III степен било које
локације за површине веће
од 30 степени
Тежи облици
генерализоване псоријазе
5. ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДЕ КОЖЕ
доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
отпусна листа
доктор специјалиста
дерматовенеролог
отпусна листа, детаљан клинички
налаз
На основу члана 20. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 8. став 3. и
члана 20. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) и на основу члана
17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04,
19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXXVII сједници, одржаној 10. јуна 2010. године, д о н и о ј е
П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
У Правилнику о начину остваривања здравствене заштите (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 54/07,
63/08, 95/08, 42/09 и 38/10), у члану 10. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
“(2) Услуге консултативно-специјалистичке здравствене заштите (КСЗ) осигурано лице Фонда остварује код
здравствене установе са којом Фонд има закључен уговор
о пружању наведених услуга на основу упутнице коју
издаје изабрани доктор породичне медицине.
(3) Одређене услуге КСЗ-е осигурано лице Фонда остварује у складу са Пројектом побољшања доступности КСЗ-е
на основу упутнице изабраног доктора породичне медицине према уговорима које је Фонд закључио са одређеним
здравственим установама за пружање услуга КСЗ-е.”.
Досадашњи став 2. постаје став 4.
Члан 2.
У члану 14. послије става 2., додају се нови ст. 3, 4, 5.
и 6. који гласе:
“(3) Приједлог за упућивање на магнетну резонанцу
(MR) и компјутеризовану томографију (КT) даје доктор
специјалиста одређене гране медицине који је овлашћен од
стране Фонда додјелом одговарајуће шифре да може
предлагати упућивање осигураних лица Фонда на МР и КT
на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
(4) Упућивање на дијагностичке процедуре из става 3.
овог члана врши се на основу упутнице коју издаје изабрани доктор породичне медицине (упутница за амбулантни
MR и КT преглед), која се издаје на обрасцу који се налази
у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
(5) Изабрани доктор породичне медицине попуњава
дио упутнице из става 4. овог члана и исту путем телефакса или електронским путем доставља Фонду, гдје се попуњава остали дио упутнице (назив здравствене установе у
Download

broj 063:Layout 1.qxd