УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНОВНИК школарина и услуга студентима и другим лицима
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
1
2
3.
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЛИЦА КОЈИМА СЕ ПРИЗНАЈЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ СА НЕКИХ
ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ I (прва) година
УПИСНИНА – административни трошкови првог уписа на студијски програм
3
(плаћају сви студенти прве године – буџетски и самофинансирајући)
ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ (старије године) - број ЕСПБ х
вредност бода
4
УПИС ГОДИНЕ СА ЗАКАШЊЕЊЕМ
5
6
8
9
НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА (највише 20 дана)
НАКНАДАН УПИС СЕМЕСТРА (највише 20 дана)
ПРОМЕНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ПРЕЛАЗ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА
7.000,00
3.000,00
72.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
(за студенте који студирају по старом закону
10
АЖУРИРАЊЕ ДОСИЈЕА ЗА АПСОЛВЕНТЕ КОЈИ 2.ПУТ УПИСУЈУ АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ
6.000,00
11
АЖУРИРАЊЕ ДОСИЈЕА ЗА АПСОЛВЕНТЕ КОЈИ 3.ПУТ УПИСУЈУ АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ
12.000,00
АЖУРИРАЊЕ ДОСИЈЕА ЗА АПСОЛВЕНТЕ КОЈИ 4,5.6 И 7.ПУТ УПИСУЈУ АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ
22.000,00
12
13 ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ДИПЛОМЕ /за правна лица/
14 ПОДИЗАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА РЕВЕРС
15 ИСПИС СА ФАКУЛТЕТА
16. ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ВАН УТВРЂЕНОГ РОКА
17 ПРОМЕНА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
18 ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ за студенте који студирају по старом закону
19. ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ за „Болоњце“
20 ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
21 МОЛБЕ – надокнада за подношење молби
22 ЖАЛБЕ (на ранг листу на конкурсу за упис) депозит
ИСПИТИ
Студенти I, II, III, IV и продужене године на БУЏЕТУ имају право на прва два бесплатна
пријављивања сваког испита.
Треће пријављивање истог испита се плаћа
1 ПРИЈАВА ИСПИТА за студенте који студирају по старом закону у редовном испитном року
4.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
600,00
2.000,00
600,00
600,00
2
СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОВЕРИЛИ VIII семестар (самофинансирајући) и буџетски студенти
600,00
који су искористили продужену годину
3
4
5
6
7
ПРИЈАВА ИСПИТА У ПРОДУЖЕНОМ ИСПИТНОМ РОКУ
НАКНАДНА ПРИЈАВА ИСПИТА
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПРЕД КОМИСИЈОМ
ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА /поништена оцена/
ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА /по испиту/
2.000,00
2.100,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
УВЕРЕЊА
1
ИЗДАВАЊЕ СТАНДАРДНИХ УВЕРЕЊА О СТАТУСУ СТУДЕНТА /за регулисање пензије,
соц.и здр. осигурања, легитимације за повлашћену вожњу...../
2
3
4
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПО ИСТЕКУ ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ (АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА)
ИЗДАВАЊЕ ДРУГИХ НЕ СТАНДАРДНИХ УВЕРЕЊА НА ЗАХТЕВ СТУДЕНАТА
ИЗДАВАЊЕ И ОВЕРА НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
без
надокнаде
1.500,00
1.500,00
3.000,00
ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ИНДЕКСА
1
2
3
4
5
ПРОДУЖЕТАК ИНДЕКСА
ПРВА ГОДИНА
ДРУГА ГОДИНА
ТРЕЋА ГОДИНА
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ:
1.
2
3
ШКОЛАРИНА I (прва) година
ШКОЛАРИНА ЗА СТАРИЈЕ ГОДИНЕ - број ЕСПБ х вредност бода
УПИСНИНА – административни трошкови првог уписа на студијски програм
1.500,00 €
5.000,00 дин
(плаћају сви студенти прве године – буџетски и самофинансирајући)
4
5
6
7
8
9
ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
ИСПИСИВАЊЕ ДИПЛОМЕ
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАТУСУ
ИЗДАВАЊЕ И ОВЕРА НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ДИПЛОМЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ –
ЗА ПРАВНА ЛИЦА
ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ
3.000,00 дин
5.000,00 дин
30 €
30 €
30 €
70 €
1. РАТА – 40.000,00 приликом уписа у јесењи семестар
2. РАТА – преостали износ приликом уписа у пролећни семестар
ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ
(АЖУРИРАЊЕ ДОСИЈЕА)
1. РАТА – 50% приликом уписа у јесењи семестар
2. РАТА – 50% приликом уписа у пролећни семестар
Студент који дипломира пре доспећа друге рате није обавезан да плати преосталу рату.
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС
ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ I (прва) година
УПИСНИНА – административни трошкови првог уписа на студијски програм
7.000,00
95.000,00
(плаћају сви студенти прве године – буџетски и самофинансирајући)
ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАС. СТУДЕНТЕ (старије године) - број ЕСПБ х вредност бода
5.000,00
ПРЕЛАЗ СА ДРУГОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – ЕКВИВАЛЕНЦИЈА ИСПИТА
70.000,00
600,00
5.000,00
Прва два пријављивања сваког испита се не плаћају
Треће пријављивање истог испита се плаћа
ИСПИСИВАЊЕ ДИПЛОМЕ
ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ
1. РАТА – 50.000,00 дин приликом уписа у јесењи семестар
2. РАТА – преостали износ приликом уписа у пролећни семестар
Вредност бода за основне струковне студије је 1.583,00 дин
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС
ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ I (прва) година
УПИСНИНА – административни трошкови првог уписа на студијски програм
7.000,00 дин
1.500 eura
(плаћају сви студенти прве године – буџетски и самофинансирајући)
ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАС. СТУДЕНТЕ (старије године) - број ЕСПБ х вредност бода
5.000,00 дин
ПРЕЛАЗ СА ДРУГОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – ЕКВИВАЛЕНЦИЈА ИСПИТА
700 eura
600,00 дин
30 €
30 €
30 €
30 €
5.000,00 дин
Прва два пријављивања сваког испита се не плаћају
Треће пријављивање истог испита се плаћа
ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАТУСУ
ИЗДАВАЊЕ И ОВЕРА НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
ИСПИСИВАЊЕ ДИПЛОМЕ
ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ за
студенте прве године:
1.000 еура приликом уписа у јесењи семестар
500 еура приликом уписа у пролећни семестар
За студенте старијих година школарина– број ЕСПБ х вредност бода
Вредност бода за стране држављане је 25 еура
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1
2
3.
4
5
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ШКОЛАРИНА ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА (плаћање у две рате приликом уписа семестра)
УПИСНИНА (административни трошкове првог уписа на студијски програм –
7.000,00
120.000,00
5.000,00
плаћају сви студенти – буџетски и самофинансирајући)
ШКОЛАРИНА ЗА ПОНОВНИ УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ (друга година студија)
број ЕСПБ који се преносе у поновљену годину студија х вредност бода)
ШКОЛАРИНА ЗА ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ СТУДИЈА – највише 15 ЕСПБ
(број ЕСПБ х вредност бода)
5
6
7
8
9
10.
11
12
13
14
15.
УПИС ГОДИНЕ СА ЗАКАШЊЕЊЕМ
НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
НАКНАДАН УПИС СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
ДОПУНСКИ ИСПИТ /по испиту/
ПРИЈАВА ИСПИТА (прва два пријављивања сваког испита су бесплатна)
УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ВАН УТВРЂЕНОГ РОКА
ПРОМЕНА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ван утврђеног рока
ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ
1
2
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ШКОЛАРИНА ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
(плаћање приликом уписа у јесењи семестар)
УПИСНИНА (административни трошкове првог уписа на студијски програм –
5.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
700,00
1.500,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
ПОТВРДА О ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ СТЕЧЕНОГ НАЗИВА ПРЕМА ПРОПИСИМА
КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ Закона о високом образовању СА НАЗИВОМ КОЈИ ЈЕ 2.500,00
ПРОПИСАН ПО ОВОМ ЗАКОНУ (master)
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
плаћају сви студенти – буџетски и самофинансирајући)
ПОНОВНИ УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ (друга година студија)
(број ЕСПБ који се преносе у поновљену годину студија х вредност бода)
ШКОЛАРИНА ЗА ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ СТУДИЈА – највише 15 ЕСПБ
(број ЕСПБ х вредност бода)
УПИС ГОДИНЕ СА ЗАКАШЊЕЊЕМ
НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
НАКНАДАН УПИС СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
ДОПУНСКИ ИСПИТИ /по испиту/
ПРИЈАВА ИСПИТА (прва два пријављивања сваког испита су бесплатна)
УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ВАН УТВРЂЕНОГ РОКА
ПРОМЕНА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ван утврђеног рока
ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ
7.000,00 дин
2.000 €
5.000,00 дин
5.000,00 дин
2.500,00 дин
2.500,00 дин
5.000,00 дин
700,00 дин
1.500,00 дин
3.000,00 дин
1.000,00 дин
5.000,00дин
5.000,00дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ПРОИЗВОДИМА ОД ДРВЕТА:
1.
2
3
4
5
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ШКОЛАРИНА ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
УПИСНИНА (административни трошкове првог уписа на студијски програм)
7.000,00 дин
3.000 €
5.000,00 дин
(плаћају сви студенти I године– буџетски и самофинансирајући)
ПОНОВНИ УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ (друга година студија)
(број ЕСПБ који се преносе у поновљену годину студија х вредност бода)
ШКОЛАРИНА ЗА ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ СТУДИЈА – највише 15 ЕСПБ
(број ЕСПБ х вредност бода)
6
7
8
9
10
11
12
13
УПИС ГОДИНЕ СА ЗАКАШЊЕЊЕМ
НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
НАКНАДАН УПИС СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
ПРИЈАВА ИСПИТА (прва два пријављивања сваког испита су бесплатна)
ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ВАН УТВРЂЕНОГ РОКА
ПРОМЕНА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ван утврђеног рока
ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ
1
2
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ
5.000,00 дин
2.500,00 дин
2.500,00 дин
700,00 дин
5.000,00 дин
1.000,00 дин
5.000,00 дин
5.000,00 дин
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
3
4.
(плаћање у две рате приликом уписа семестра)
УПИСНИНА (административни трошкове првог уписа на студијски програм)
(плаћају сви студенти I године– буџетски и самофинансирајући)
ШКОЛАРИНА за старије године - број ЕСПБ који се пријављују х вредност бода
(плаћање у две једнаке рате приликом уписа семестара)
7.000,00
180.000,00
5.000,00
-
5.
УПИС ГОДИНЕ СА ЗАКАШЊЕЊЕМ
5.000,00
6
7
ДОПУНСКИ ИСПИТИ /по испиту/
5.000,00
2.500,00
8
9
10
НАКНАДАН УПИС СЕМЕСТРА(најкасније у року од 15 дана)
ПРИЈАВА ИСПИТА (прва два пријављивања сваког испита су бесплатна)
НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА(најкасније у року од 15 дана)
ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
11 ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ВАН УТВРЂЕНОГ РОКА
12 ПРОМЕНА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ван утврђеног рока
13. ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ
2.500,00
700,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ
1
2
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ
7.000,00 дин
3.000 €
(плаћање у две једнаке рате приликом уписа семестара)
УПИСНИНА (административни трошкове првог уписа на студијски програм)
(плаћају сви студенти I године – буџетски и самофинансирајући)
4. ШКОЛАРИНА за старије године - број ЕСПБ који се пријављују х вредност бод (50 €)
(плаћање у две једнаке рате приликом уписа семестара)
5 УПИС ГОДИНЕ СА ЗАКАШЊЕЊЕМ
5.000,00 дин
6
7
8
9
10
11
12
13
5.000,00 дин
2.500,00 дин
2.500,00 дин
600,00 дин
5.000,00 дин
1.000,00 дин
5.000,00 дин
20.000,00 дин
3
ДОПУНСКИ ИСПИТИ /по испиту/
НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
НАКНАДАН УПИС СЕМЕСТРА (најкасније у року од 15 дана)
ПРИЈАВА ИСПИТА (прва два пријављивања сваког испита су бесплатна)
ПРОМЕНА ТЕМЕ ИЛИ ПРОМЕНА МЕНТОРА
ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ВАН УТВРЂЕНОГ РОКА
ПРОМЕНА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ван утврђеног рока
ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ
5.000,00 дин
-
Приликом повраћаја уплата странкама – студентима Факултет задржава 15 %
од текуће уплате на покриће режијских трошкова Факултета
Download

Ценовник школарина - Шумарски Факултет