РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIKA E SERBISË
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ/
ADMINISTRATA KOMUNALE BUJANOC
Карадђорђа Петровића, бр .115, 17520 Бујановац/
Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc/ www.bujanovac.rs
Одељење за урбаизам, имовинско-правне послове, комуналнлнем –стамбене,
грађевинске делатности и заштиту животне средине
Drejtorati për urbanizëm, çështje pronësoro – juidike, komunale – banesore,
veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtje të mjedisit jetësor
ЗАХТЕВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
KËRKESA PËR HARTIMIN E PROJEKTIT Ë PARCIALIZIMIT/PARAPARCIALIZIMIT
Подаци о подносиоцу захтева/ Të dhënat për bartësin e kërkesës
Име и презиме/Назив фирме
Emri dhe mbiemri/emërtimi i firmës
ЈМБГ/МБ фирме
NNJAQ/NA i firmës
Адреса и место
Adresa dhe vendi
Контакт телефон
Telefoni kontaktues
Подаци о усклађености пројкета ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ са урбанистичким планом
Të dhënat mbi përputhshmërinë e projektit të PARCIALIZIMIT/PARAPARCIALIZIMIT me planin urbanistik
Место
Vendi
Адреса и број
Adresa dhe numri
Катастарска општина
Komuna kadastrale
Број кат. парцеле
Numri i parcelës kadastrale
Уз захтев су приложена следећа документа:
Krahas kërkesës janë bashkëngjitur këto dokumente:
1. Копија плана
2. Листа непокретности , односно, доказ о праву својине (за
све парцеле у оквиру пројекта);
3. Катастарско-топографски план ;
4. Административнa таксa:
a. републичка административна такса; ж.р. 840742221843-57, п. н. бр. 97 08-030; износ: 430,00 дин.;
b. приходи општинских органа управе; ж.р. 840742251843-73; п. н. бр. 97 08-030; износ: 4.000,00дин;
1. Kopja e planit;
2. Fleta e patundshmërisë, gjegjësisht, dëshmi mbi të drejtën e
pronësisë (për të gjitha parcelat në kuadër të projektit);
3. Plani kadastral – topografik;
4. Taksa administrative:
a) taksa administrative republikane; ll.rr. 840-742221843-57, nr.
th. 97 08-030; shuma: 430,00 din.;
b) të hyrat e organeve të administratës komunale; ll.rr. 840742251843-73; nr.th.. 97 08-030; shuma: 4.000,00 din.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
BARTËS I KËRKESËS
____________________
(Потпис - Nënshkrimi)
С03.04-0/S03.04-0
1/1
Download

Zahtev za izradu projekta parcelacije / preparcelacije