Broj: 777/14 Datum: 21.08.2014. godine K O N K U R S za prijem radnika na određeno vrijeme „Neobas“ d.o.o. Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika u Službi saobraćaja na radno mjesto: 1. DISPEČER ................................................. 1 izvršilac Pored opštih uslova da su : ‐ državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovione, ‐ stariji od 18 godina, ‐ opšta zdravstvena sposobnost, potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove : ‐ stručna sprema: VSS saobraćajni fakultet – dipl.inž.saobraćaja, i/ili SSS saobraćajni tehničar ‐ poznavanje rada na računaru ‐ poželjno radno iskustvo na istim/sličnim poslovima u oblasti saobraćaja ‐ poželjno znanje 1 stranog jezika /engleski, njemački/ Potrebna dokumenta: 1. ovjerena kopija diplome, 2. ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih, 3. dokaz o radnom iskustvu, 4. kandidat koji bude izabran, je dužan priložiti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje/ prilikom zasnivanja radnog odnosa. Prijavu sa biografijom o kretanju u službi /CV/ poslati poštom sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos“ ili lično na adresu : „NEOBAS“ d.o.o. Banja Luka Ul. Braće Podgornika bb 78000 Banja Luka /Autobuska stanica Banja Luka/ ili na mail: [email protected] V.d. d i r e k t o ra Mr Nemanja Buha, dipl.inž.saobraćaja
Download

K O N K U R S - Autoprevoz, Banja Luka