Popunjava podnosilac zahtjeva
NAZIV DRUŠTVA
________________________________________________________________________________________________
ADRESA
________________________________________________________________________________________________
VLASNIK
________________________________________________________________________________________________
KONTAKT TELEFONI
OPŠTINA DOBOJ
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PREDMET: Zahtjev za izdavanje LICENCE za obavlja javnog prevoza i
LEGITIMACIJE za vozača motornog vozila za
a) Regionalni i opštinski prevoz lica - LICENCA „B“
b) Prevoz stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju – LICENCA „D“
( zaokružiti traženu licencu)
Poslovno sjedište i adresa podnosioca zahtjeva
____________________________________________________
Datum početka obavljanja djelatnosti
____________________________________________________
Uz Zahtjev prilažem dokaze o isunjenosti uslova iz člana 7. i 9, Zakona o prevozu u
drumskom saobraćaju („Službeni Glasnik RS“, br: 04/00, 85/03 i 109/05) i člana 4. Pravilnika o
uslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanje prevoza lica i stvari i legitimacije za vozača
motornog vozila („Službeni Glasnik RS“, br: 110/06 i 15/07)
Doboj, ______________
Podnosilac zahtjeva
_____________________
Uz Zahtjev za izdavanje LICENCE, podnosilac zahtjeva dužan je priložiti sljedeće
dokaze:
1. Dokaz o registrovanoj djelatnosti prevoza lica ili stvari u drumskom saobraćaju
a) za pravna lica
Rješenje o upisu u sudski registar sa prilozima (ovjerena fotokopija);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
b) za fizička lica
Rješenje nadležnog opštinskog organa za obavljanje djelatnosti
prevoza lica ili stvari u drumskom saobraćaju (ovjerena fotokopija);
Dokaz da raspolaže transportnim kapacitetima što dokazuje potvrdom o broju vozila koju
izdaje prevoznik (original ili fotokopija);
Dokaz o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova vozila, što
dokazuje potvrdom o ispravnosti i opremljenosti vozila, izdatom
od ovlaštene organizacije (original ili ovjerena fotokopija);
Dokaz o prijavi zaposlenih vozača koji: imaju najmanje III stepen
obrazovanja saobraćajne struke – vozač motornih vozila; jednu
godinu iskustva, da posjeduju vozačku dozvolu;
Dokaz o obezbijeđenom parkingu za vozila, koji ne smije biti dio
javne površine (original ili ovjerena fotokopija);
Ugovor o tehničkom održavanju i servisiranju vozila, ukoliko ne postoji sopstveno
održavanje (original ili ovjerena fotokopija);
Zaključen ugovor o osiguranju putnika i prtljaga od posljedica
nesrećnog slučaja (original ili fotokopija);
Dokaz o uplati naknade za izdavanje LICENCE.
Uz Zahtjev za izdavanje LEGITIMACIJE za vozača motornog vozila, podnosilac zahtjeva
dužan je priložiti slijedeće dokaze:
1.
2.
3.
4.
5.
Ovjerenu fotokopiju diplome vozača motornog vozila,
Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole,
Ovjerenu fotokopiju M1 obrasca za vozača,
Fotografiju,
Dokaz o uplati naknade za izdavanje LEGITIMACIJE
Sve informacije o statusu predmeta stranka može dobiti pozivom na brojeve:
053 – 224 – 508
053 – 241 - 099
NAPOMENA: Uz zahtjev se prilažu originali ili ovjerene fotokopije dokumentacije i predaju se na
šalteru broj 2 u Šalter sali Opštine Doboj.
Download

Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje javnog prevoza i