Na osnovu saglasnosti Nadzornog odbora Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali
Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, objavljujemo da raspisujemo
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju sa
PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
-zakup kapaciteta za naftne derivate na terminalima Živinice, Blažuj-Sarajevo, Mostar i Bihać
Oficijelni dokumenti:
1. Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju,
2. Opšti uslovi za sticanje statusa poslovnog partnera, i
3. Pozivni materijal ,
se mogu pogledati i preuzeti na zvaničnoj web site: www.terminali.ba , Javni pozivi i oglasi - Aktualno
Ovaj Javni poziv će biti objavljen u Službenom glasniku BiH dana 18.06.2013. godine.
Krajnji rok za prijavu po ovom Pozivu je 28.06.2013.godine do 12,00 sati.
1
U cilju izbora poslovnih partnera zainteresiranih za poslovnu saradnju sa Privrednim društvom za skladištenje
tečnih goriva „Terminali Federacij“e d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, na osnovu Odluke sa XIV sjednice
Nadzornog odbora PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, održane u Sarajevu 06.06.2013. godine,
objavljujemo:
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju sa
Privrednim društvom „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- zakup kapaciteta za naftne derivate na terminalima Živinice, Blažuj-Sarajevo, Mostar i Bihać
1. PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo poziva zainteresirane domaće i strane firme koje su registrovane za
jednu ili više sljedećih djelatnosti: proizvodnja, transport, promet, skladištenje i distribucija naftnih derivata, da
iskažu svoj interes za poslovnom saradnjom – zakup skladišnih kapaciteta za naftne derivate na terminalima
Živinice, Blažuj-Sarajevo, Mostar i Bihać, dostavljanjem Inicijalnih ponuda pod uslovima i na način naveden u
„Opštim uslovima za sticanje statusa poslovnog partnera“.
2. Poslovna saradnja podrazumijeva: uzimanje u najam dijela skladišnih kapaciteta PD „Terminali Federacije“
d.o.o. Sarajevo u viđenom stanju; poslovna saradnja u oblasti skladištenja obaveznih rezervi naftnih derivata
Federacije BiH, te drugi vidovi poslovne saradnje od interesa za obje strane.
3. „Opšti uslovi za sticanje statusa poslovnog partnera“ koji služe za sastavljanje Inicijalne ponude,
zaintersirane firme mogu dobiti u Upravi društva mailom, na zahtjev, ili preuzimanjem sa web stranice:
www.terminali.ba .
4. Firme koje ispunjavaju zahtjeve navedene u „Opštim uslovima za sticanje statusa poslovnog partnera“ i
prihvate preduslove, te obezbijede traženu dokumentaciju, mogu steći status kvalifikovanih-prihvatljivih firmi
za poslovnu saradnju sa privrednim društvom PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo. Nakon pomenute
verifikacije njihovog statusa, Uprava će sa kvalifikovanim firmama nastaviti pregovore u cilju konkretizacije
ugovora o poslovnoj saradnji.
5. Ponuđači koji žele da iskažu interes za poslovnu saradnju treba da dostave sljedeće dokumente :
-
Kopiju registracije svoje firme, svojih zavisnih duštava i joint venture firmi,
Ime i prezime, broj telefona, broj fax-a i mail adresu kontakt osobe za daljnje kontakte i davanje
eventualnih dopunskih informacija,
U prilogu dopisa dostaviti i ovjerene dokumente, odgovore, izjave, informacije ili ponude, kako je
definisano u „ Opštim uslovima“.
6. Zainteresirane firme Inicijalne ponude na jednom od službenih jezika u BiH, ili engleskom jeziku, mogu
dostaviti lično, ili poštom na adresu: PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Hamdije Ćemerlića br.2/XIV,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije 28.06.2013. godine, do 12,00 sati.
7. Dodatne informacije koje mogu pomoći sastavljanju Inicijalne ponude mogu se zatražiti na telefon
++38733.703.786; faksom na broj 00387.33.613.479, ili na mail: [email protected] . Odgovori mogu biti ,
na izričit zahtjev, dostavljeni i u pisanom obliku.
8. PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo zadržavaju pravo, bez obaveze po ponuđača, da ovaj Javni poziv
otkažu u cijelosti ili jednim njegovim dijelom, ponove, dopune, ili da odgode na određeno vrijeme rješavanje
započete procedure. Sve troškove učešća u ovom Javnom pozivu snose ponuđači, bez prava naknade bilo
kakvih troškova od strane PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.
2
Opšti uslovi za sticanje statusa poslovnog partnera
PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
1. Poslovni partner treba da bude domaća ili inostrana firma koja se bavi nekim od poslova:
proizvodnje, transporta, prometa, skladištenja, distribucije naftnih derivata.
Potrebno je da Ponuđač za one aktivnosti kojima se bavi dostavi informacije i kvalificirane
pokazatelje za naftne derivate prema sljedećoj specifikaciji:
a)
Proizvodni godišnji kapacitet ( t ):
b)
Broj maloprodajnih objekata u regiji:
- u vlasništvu,
- franšizi,
- zakupu i slično
c)
Promet u tonama na tržištima respektivno: Bosna i Hercegovina, Srbija,
Hrvatska,Crna Gora, Kosovo:
d) Skladišne kapacitete u regiji ( m³ ):
e) Ostalo što može afirmisati ponudu:
Napomena: Podaci se mogu dati integralno za firmu ili pojedinačno za holding firmu, za
subsidijarne firme, za joint venture firme ukoliko ih ponuđač ima. Specifikacija od a) od e)
ponoviti onoliko puta koliko ima različitih porizvoda
2. Pogodni partner treba da ima međunarodne reference u oblastima kojima se bavi, a od
interesa su za PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Posebno će se cijeniti reference na za nas
interesantnom tržištu tj. u regiji Mediterana i jugoistočne Evrope. Potrebno je da ponuđač
pored informacija datih pod 1. dostavi informacije o svom organiziranom prisustvu u regiji
kroz davanje informacija o sebi, o svojim zavisnim firmama ili joint venture firmama u kojima
ima udio vlasništva i to u regiji definisanoj kao pod 1c). Podaci treba da sadrže:
-
Naziv firme ponuđača ili subsidijarne firme:
-
Broj uposlenih:
-
Godina registracije:
-
Podatak o prometu u 2011. i 2012.godini:
-
Ostalo što može afirmisati ponudu:
3
Napomena: Ponuđači ovdje trebaju dati informacije koje se javnog karaktera i koje nisu
predmet poslovne tajne. Prethodnu specifikaciju ponoviti onoliko puta koliko ima
pojedinačnih firmi.
3. Pogodni partner treba da ima dugoročne ciljeve u oblasti naftne privrede u ovom
području, što će dokazivati svojim realizovanim investicijama u posljednjih pet godina u
regionu kao pod 1c) ili planiranim aktivnostima u narednom periodu.
Potrebno je da ponuđač dostavi informaciju o nivou realiziranih investicija u regionu kao pod
1c) i po godinama.
4. Pogodni partner mora dati izjavu da će poštivati pozitivne zakone i podzakonske akte BIH i
FBiH. Također, mora dati izjavu da će poštivati tehničke, tehnološke, protueksplozivne,
protupožarne, metrološke i ekološke propise, odluke i preporuke koje su u vezi ispunjavanja
relevantnih Evropskih direktiva u oblastima: energija, tehnička sigurnost, skladištenje,
transport, distibucija derivata, ekologija, fiskalni sistem, i druge multi-interdisciplinarne
oblasti.
5. U vezi uzimanja u najam kapaciteta za skladištenje naftnih derivata, pogodni partner
zajedno sa povezanim licima (specificiranim pod tačkom 2.) će moći zakupiti najmanje 2.000
m³, a najviše 30% postojećih kapaciteta skladišnog prostora na jednom terminalu, osim u
izuzetnim slučajevima od strateškog interesa za PD Terminali Federacije d.o.o.
Izuzetno od ograničenja datih u prethodnom stavu, ograničenje za davanje u najam
kapaciteta za LPG je minimalno 1000 m³ po terminalu. PD Terminali Federacije d.o.o.
namjeravaju proširiti kapacitete za skladištenje LPG-a.
Ponuđači treba da na ovom mjestu daju informacije / ponudu na kojim lokacijama i pod
kojim uslovima žele da stupe u poslovnu saradnju sa Terminalima Federacije d.o.o. u vezi
najma određenih skladišnih kapaciteta. Ponuda treba najmanje da sadrži :
-
okvirnu potrebu zakupa skladišnih prostora, po lokacijama i po proizvodima,
period za koji se traži zakup,
za koga se traži zakup ( holding, zavisna firma, joint venture firma )
finansijske podatke ponude.
Minimalni finansijski podaci moraju sadržavati:
-
ponuđenu okvirnu mjesečnu cijenu zakupa skladišnog prostora po lokacijama,
izražene u jedinici EUR/m³:
-
ponuđenu okvirnu cijenu za izlaznu manipulaciju količinama koje bi skladištile na
pojedinim terminalima, po lokacijama, izraženu u jedinici EUR/t:
-
način plaćanja cijene zakupa:
4
6. Pogodni partner će moći zakupiti kapacitet pomenut u prethodnoj tački na period ne kraći
od 2 godine i ne duži od 10 godina, osim u izuzetnim slučajevima od strateškog interesa za
Terminale Federacije d.o.o. Sarajevo.
Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo mogu dati prednost suradnji sa partnerom koji ima
razvijen posao u regiji.
U vezi strateških interesa i planova ponuđači mogu na ovom mjestu da daju i sve druge
prijedloge moguće saradnje, uzimajući u obzir organizacione i vlasničke karakteristike
Terminala Federacije d.o.o
Napomena: Ovdje dati prijedlozi mogu i izaći iz okvira do sada registrovanih djelatnosti
Terminala Federacije d.o.o. i mogu imati elemente prijedloga saradnje i od strateškog
značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.
7. Obzirom na mogućnost da neki ponuđač ponudi partnerstvo u obasti skladištenja
obaveznih rezervi (prema obavezama koje propisuje Direktiva Evropske Unije i prestojeći
Zakon o nafti FBiH), pregovore oko takvih ponuda Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo će
voditi u sklopu ove procedure, ali u dva odvojena postupka.
8. Pogodni partner neće zloupotrebljavati informacije koje dobije u ovoj proceduri i neće
ugroziti integritet PD „Terminali Federacije“ d.o.o..
Sve prethodno definisane Izjave-Informacije-Ponude od tačke 1 do 9 trebaju biti ovjerene
potpisom odgovorne osobe i pečatom firme.
Kao Prilog ovih „Opštih uslova“, odabrani Ponuđači mogu dobiti na uvid i skraćenu verziju
„Tehničkih specifikacija“ za sanaciju svih 4 terminala.
Sarajevo, juna 2013. godine
5
Pozivni materijal
Privredno društvo za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo osnovano je
Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (sl. Novine FBiH br.60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05,
74/05).
“Terminali Federacije” d.o.o. su u 100% vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine.
Obzirom na svoju ulogu u naftnom tržištu (Federacije) Bosne i Hercegovine definisanu kroz pomenute
Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, stekli su se uslovi da se kroz Javni poziv zvanično
saznaju interesi domaćih i stranih firmi, zainteresiranih za saradnju sa “Terminali Federacije” d.o.o.
Sarajevo.
Ovdje su date informacije o karakteristikama terminala koje su “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
preuzeli na korištenje i upravljanje, a koje su potrebne kako bi zainteresirane firme mogle definisati
svoj interes za saradnjom prema Opštim uslovima:
1. Prema odlukama Vlade FBiH Terminali Federacije d.o.o. su u posjed sljedećih terminala
naftnih derivata: (nekada ih koristio Energopetrol d.d. Sarajevo)
Postojeći skladišni kapaciti terminala Blažuj - Sarajevo:
Oznaka
Kapacitet [m3]
Tip krova
Prečnik [m]
Visina [m]
R-01
10.000
Plivajući
30,480
14,32
R-02
5.000
Plivajući
24,384
12,80
R-03
5.000
Plivajući
24,384
12,80
R-04
2.000
Fiksni
15,240
12,80
R-05
10.000
Fiksni
30,480
14,32
R-06
10.000
Fiksni
30,480
14,32
300
Podzemni
Manipulativni
rezervoari
UKUPNO
42.300
LPG
1.000
Sfera
12,5
6
Postojeći skladišni kapaciti terminala Živinice - Tuzla:
Oznaka
Kapacitet [m3]
Tip krova
Prečnik [m]
Visina [m]
T-01
1.000
Fiksni
15
6
T-02
500
Fiksni
10
7
T-03
500
Fiksni
10
7
T-04
5.000
Fiksni
24
12
T-05
5.000
Fiksni
24
12
T-06
2.700
Fiksni
20
9
T-07
2.700
Fiksni
20
9
500
Nadzemni
Manipulativni
rezervoari
UKUPNO
17.800
LPG
1.000
Sfera
12,5
Postojeći skladišni kapaciti terminala Mostar:
Oznaka
Kapacitet [m3]
Prečnik [m]
Visina [m]
R-05
6.800
Fiksni
24,384
14,32
R-06
6.800
Plivajući
24,384
12,80
R-07
6.800
Plivajući
24,384
12,80
R-08
3.700
Plivajući
18,280
12,80
R-09
2.500
Plivajući
15,240
14,32
R-10
1.300
Plivajući
13,716
14,32
R-11
2.800
Plivajući
17,860
13,50
R-12
3.500
Plivajući
21,080
12,80
R-18
2.800
Fiksni
17,188
12,80
300
Nadzemni
Manipulativni
rezervoari
UKUPNO
LPG
Tip krova
37.300
1.000
Sfera
12,5
7
Postojeći skladišni kapaciti terminala Bihać:
Oznaka
Kapacitet [m3]
Tip krova
Prečnik [m]
Visina [m]
R-01
2.700
Fiksni
20,00
9,00
R-02
2.700
Fiksni
20,00
9,00
R-03
5.000
Fiksni
24,40
12,00
R-04
5.000
Fiksni
24,40
12,00
R-05
2.700
Fiksni
20,00
9,00
200
Nadzemni
Manipulativni
rezervoari
UKUPNO
18.300
Svi terminali imaju željeznički kolosjek sa istakačko-utakačkom opremom, i povezani su sa Naftni
terminali Federacije d.o.o.Ploče, R. Hrvatska, kapaciteta 81.250 m3.
2. Cijena usluga i obima saradnje sa pojedinim odabranim pogodnim partnerom će se
pojedinačno i posebno dogovarati i ugovoriti, i to će biti naknadne pregovaračke procedure.
3. Pregovore po ovom Javnom pozivu će u ime Terminala Federacije d.o.o. voditi Uprava.
Generalni direktor će prema potrebama angažovati i druga relevantna i stručna lica.
4. Rok za odgovor zainteresiranih partnera tj. za njihovu ponudu po Javnom pozivu definisan je
u Javnom pozivu.
Ponuđači koji žele da iskažu interes za poslovnu saradnju treba da dostave sljedeće dokumente, kako
je dato u Javnom pozivu :
5. Kopiju registracije svoje firme, svojih zavisnih duštava i joint venture firmi,
6. Ime i prezime, broj telefona, broj fax-a i mail adresu kontakt osobe za daljnje kontakte i
davanje eventualnih dopunskih informacija
7. U prilogu dopisa dostaviti i ovjerene dokumente, odgovore, izjave, informacije ili ponude,
kako je definisano u „Opštim uslovima“,
8. Adresu firme,
9. Terminali Federacije d.o.o. zadržavaju pravo, bez obaveze po ponuđača, da ovaj Javni poziv
otkažu u cijelosti ili jednim njegovim dijelom, ponove, dopune, ili da odgode na određeno
vrijeme rješavanje započete procedure.
8
Download

„Terminali Federacije“ doo Sarajevo, Bosna i Her