BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA
Prijedlog
PLAN RADA
VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2012. GODINU
Sarajevo, decembar 2011. godine
Obrađivač:
Federalni zavod za programiranje razvoja
1
SADRŽAJ
UVOD ...................................................................................................................................................... 3
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ................................................................. 5
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE ............................................................................................ 32
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA – FINANCIJA .................................................................. 50
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE......................................... 75
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA ......................................................... 103
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ....................................................... 118
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ............................................. 143
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA..................................................................................... 168
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA .................................................................................... 174
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE ............................................................... 222
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA....................................................................... 247
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE ...................................................................................... 272
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA ........................................................... 286
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ...................................................................................................... 297
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA ......................................... 325
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ...................................................................... 337
2
UVOD
Program rada Vlade FBiH za 2012. godinu je rađen na osnovu Programa rada
Vlade FBiH za mandantni period 2011. – 2014. i planova rada federalnih
ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje
razvoja.
Program rada Vlade FBiH za 2012. godinu donosi se u skladu sa Poslovnikom o
radu Vlade FBiH i Uredbom o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i
izvještavanja kojom je precizirano na koji način se vrši planiranje, te propisani
obrazci i vremenski raspored provođenja procesa izrade planova, koju je Vlada
FBiH donijela 7.aprila 2011. godine.
Ovom Uredbom definira se obaveza svih federalnih ministarstava da donose
trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu.
Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu,
uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici
federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim
Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Uredba je
nastala kao rezultat provođenja projekta UNDP „Jačanje kapaciteta za strateško
planiranje i razvoj javnih politika“(SPPD) čiju obuku je prošlo 5 ministarstava iz
FBiH.
Takođe, neophodno je napomenuti, da je novom metodologijom izrade planova
prvi put susreće najveći broj ministarstva, te je u tom smislu bilo određenih
problema kod poštovanja rokova izrade planova, primjene medologije i drugih
tehničkih problema.
Što se tiče programa rada svakog pojedinačnog ministarstva, ovim programom
definirani su strateški ciljevi, te programi i aktivnosti za svako ministarstvo koji će
doprinijeti implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci
aktivnosti, rokovi izvršenje, ulazni i izlazni indikatori, te mjerljivi indikatori za
izvršenje pojedinih aktivnosti.
Strateški ciljevi i programi koje će Vlada poduzeti podrazumijevaju dalje
usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje
makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske
reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne
infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa ,državne uprave,zdravstva i socijalnog
sektora,
borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačanje saradnje s
organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije te jačanje regionalne
saradnje i koordinacije između kantona.
Prioriteti Vlade FBiH u 2012. godini će biti usmjereni, prije svega, na projekte
intenziviranja privrednog razvoja i jačanja unutrašnje društvene stabilnosti
Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi
usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine te u saradnji sa drugim nivoima
3
vlasti u BIH raditi na integraciji u evroatlantske integracije a u cilju osiguranja
dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.
4
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je posebni organ državne uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene
novine Federacije BiH» broj 49/05) utvrđena je organizacija, rukovođenje i
nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i Federalnu
upravu policije, te međusobni odnosi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i
Federalne uprave policije sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova kao i
druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije Bosne i Hercegovine
u oblasti unutrašnjih poslova.
U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se Uprava policije
koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva
unutrašnjih poslova.
Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova su:
-
sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala,
stavljanje u promet opojnih droga i organizovanog kriminala, te pronalaženje i
hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
-
osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije;
-
školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje i
-
državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
U okviru realizacije svojih nadležnosti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
obavlja poslove iz člana 13. a Federalna uprava policije iz člana 18. Zakona o
unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Federalno ministarstvo unutrašnjih
poslova će raditi u okviru svojih nadležnosti propisanih članom 13. Zakona o
unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine.
Pored redovnih poslova propisanih zakonom, Federalno ministarstvo unutrašnjih
poslova će u 2012. godini realizirati i posebne programe i to:
-
Program «Osiguranje materijalno – tehničkih uslova za povećanje bezbjednosti
u saobraćaju i promociji značaja bezbjednosti u saobraćaju» u okviru
realizacije Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove
strategije sigurnosti saobraćaja Federacije BiH 2008.–2013.“ .
5
Aktivnosti: nabavka potrebnih materijalno - tehničkih sredstava za FMUP i
KMUP-ove, obilježavanje sedmice globalne sigurnosti u saobraćaju, kao i
provođenje javnih kampanja.
-
Program «Kreiranje pravnog okvira za vođenje matičnih knjiga»
Aktivnosti: posebno ukazujemo na aktivnosti koje će se provoditi na uspostavi
Jedinstvenog matičnog registra, izradu i izdavanje priručnika za polaganje
ispita za matičare i stručnu obuku i usavršavanje.
-
Program «Sačinjavanje idejnog projekta opravdanosti uvođenja novog
koncepta policijske obuke za čin policajac»
Aktivnosti: donošenje odluke i izrada projekta.
-
Program «Unificiranje inspekcijskih nadzora iz oblasti zaštite ljudi i imovine i
Unificiranje inspekcijskih nadzora iz oblasti zaštite od požara»
Aktivnosti: Održavanje zajedničkih sastanaka sa kantonalnim ministarstvima
unutrašnjih poslova.
-
Program «Realizacija i implementiranje edukativnih projekata»
Aktivnosti: Realizirat će se projekat «Rad policije u zajednici», «Provest će se
obuka za borbu protiv organizovanog kriminala» i «Provest će se obuka za
borbu protiv maloljetničke delikvencije»
-
Program «Uspostaviti materijalne i tehničke predpostavke za primjenu novog
pristupa u dokazivanju nasilja nad djecom»
Aktivnosti: Koncipiranje i kompletiranje priručnika pod nazivom «Forenzička
biologija» provest će se 10 radionica u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih
poslova.
-
Program «Jačanje materijalno – tehničkih kapaciteta»
Aktivnosti: Unapređenje sistema radio i telefonske veze, završetak uspostave
kriptografskog sistema za sigurnu obradu i razmjenu podataka od posebne
važnosti i tajnosti, uspostava digitalnog radio sistema, radit će se na
modernizaciji uvođenja najnovijih tehnoloških standarda u radu operativnog
dežurstva Federalne uprave policije, nabavci opreme za detekciju
improvizovanih eksplozivnih naprava, te će se provoditi i druge aktivnosti na
realizaciji ovog programa.
-
Program «Razvoj informaciono – tehnoloških (IT) kapaciteta Federalne uprave
policije»
Aktivnosti: izrada Strategije IT razvoja, izrada Akcionog plana i budžeta za
implementaciju IT razvoja.
-
Program «Unapređenje saradnje i koordinacije između policijskih agencija i
tužilaštava u BiH»
Aktivnosti: ovaj projekat realizirat će se kroz razmjenu policijskih evidencija
putem web servisa, radit će se na implementaciji CIDA projekta, održavanje
sastanaka Koordinacije direktora policijskih agencija u BiH i glavnog tužioca
6
Tužilaštva BiH te održavanje sastanaka direktora Federalne uprave policije i
policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.
U 2012. godini Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova provodit će određene
aktivnosti na realizaciji ostalih programa navedenih u tabeli 3 – Obrazac godišnjeg
Plana rada.
7
Strateški
Poboljšati sigurnost drumskog saobraćaja .
Cilj 1:
Operativ
ni ciljevi
za
godinu
Program
Progra
m 1.1
Osiguranj
e
materijal
notehničkih
uslova za
povećanj
e
bezbjedn
osti u
saobraća
ju i
promocij
a značaja
bezbjedn
osti u
saobraća
ju
Aktivnosti
Izvršeno
u 2011.
godini u
%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet za
tekuću
godinu
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Izvori
sredstav
a
1.1.1
Nabavka
potrebnih
neophodnih
materijalnotehničkih
sredstava za
FMUP i
KMUP-ove
100%
9.086KM
Ekspertni tim
Resursi
(materijalni i
ljudski),
troškovi u
okviru
administracij
e
Laptopi,
Softver,
gasni
hromatograf
Kabinet
ministra
Septembar/
2012.
Tehnička
osposoblje
nost
FMUP-a i
KMUP-ova
Budžet
1.1.2
Obilježavanje
sedmice
globalne
sigurnosti
Javna
kampanja
preventivnorepresivnog
karaktera u
saobraćaju
100%
957KM
Ekspertni tim
Analiza s/n
Kabinet
ministra
April/2012.
Analize,
okrugli
stolovi
Budžet
Ekspertni tim
1 VSS
Analiza s/n
Kabinet
ministra
poslove
Juni/2012.
Smanjenje
s/n
usaobraća
ju
Budžet
1.1.3
0%
Ukupno strateški cilj 1
245.000 KM
8
Ned
ostaj
uća
sred
stva
Strateški
Cilj 2:
Unaprijediti pravni okvir iz nadležnosti Ministarstva.
Operativ
ni ciljevi
za
godinu
Program
Program
2.1
Kreiranje
pravnog
okvira
za
vođenje
matičnih
kniga
Aktivnosti
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Program
2.2
Kreiranje
pravnog
2.2.1
Izrada
podzakonskih
akata
predviđenih u
članu 79.
Zakona o
matičnim
knjigama
(devet propisa)
Uspostava
jedinstvenog
matičnog
registra
Izvršeno
u 2011.
godini u
%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
30%
4.073KM
2 službenika.
adm troš.
30%
Formiranje
Komisije za
polaganje
ispita za
matičare
Izrada i
izdavanje
Priručnika za
polaganje
ispita za
matičare
Vršiti stručnu
obuku i
usavršavanje
Izrada
prijedloga
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Nosilac
Rok
izvršenja
Priprema
prijedlga
propisa
Sektor
za
pravne
poslove
mart /
april
2012
Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
Federacije
BiH “
Budžet
5 službenika.
adm troš.,
dnevn. i drugi
putni troš.
Izrada
projekta
juli / juni
2012
Uređivanje
prostorije za
rad
Jedinstveno
g registra
Budžet
2 službenika.
adm troš., I
rad u Komisiji
Priprema
programa
za
polaganje
ispita
Prijedlog
priručnika
Sektor
za
pravne
poslove
i
Kabinet
ministra
Kabinet
ministra
juli / juni
2012
Rješenje o
imenovanju
komisije
Sektor
za
pravne
poslove
novembar
/
decembar
2012
Priručnik
Sektor
za
pravne
poslove
Sektor
za
Januardecembar
2012
Održavanje
obuka i
seminara
januar /
april
Usvajane u
Parlamentu
3 službenika.
adm troš., i
paušal za
izradu
Priručnika
50%
Budžet za
tekuću
godinu
3 službenika.
adm
troš.,dnevnic
e I drugi troš.
6 službenika.
adm troš.
9
Broj
obučenih
osoba
Priprema
prijedloga
Izvori
sredsta
va
Budžet
Ned
ostaj
uća
sred
stva
okvira
ra iz
oblasti
zaštite
ljudi i
imovine
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Zakona o
izmjenama i
dopunama
zakona o
agencijama i
unutrašnjim
službama za
zaštitu ljudi i
imovine
Izrada
prijedloga
Uredbe o
mjerama
zaštite
finansijskih
institucija
Izrada
prijedloga
Pravilnika o
uvjetima,
načinu i
postupku
donošenja
posebnog
odobrenja
Izrada
prijedloga
Uredbe o
minimalnom
iznosu i količini
opasnih i
štetnih
materija koje
trebaju da se
štite
Izrada
Pravilnika o
sadržaju i
načinu vršenja
inspekcijskog
nadzora
Izrada
Pravilnika o
inspekcijskom
nadzoru nad
primjenom
50%
Zakona
pravne
poslove
2012
FBiH“
6 službenika.
adm troš.
Priprema
prijedloga
Uredbe
Sektor
za
pravne
poslove
januar /
april
2012
Usvajane u
Parlamentu
FBiH“
Budžet
6 službenika.
adm troš.
Izrada
prijedloga
Pravilnika
Sektor
za
pravne
poslove
januar /
april
2012
“Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
FBiH“
Budžet
6 službenika.
adm troš.
Izrada
prijedloga
Uredbe
Sektor
za
pravne
poslove
decembar
2012
“Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
FBiH“
Budžet
6 službenika.
adm troš.
Izrada
prijedloga
Pravilnika
Sektor
za
pravne
poslove
decembar
2012
“Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
FBiH“
Budžet
6 službenika.
adm troš.
Izrada
prijedloga
Pravilnika
Sektor
za
pravne
poslove
10
Program
2.3
Kreiranje
pravnog
okvira za
detektivs
ku
djelatnos
t
2.3.1
2.3.2
Program
2.4
Kreiranje
pravnog
okvira za
rad
policijski
h
službeni
ka
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
Zakona o
zaštiti od
požara
Donošenje
prijedloga
Zakona o
privatnim
detektivima
50%
6 službenika.
adm troš.
Priprema
prijedloga
Zakona
Sektor
za
pravne
poslove
maj
2012
Usvajane u
Parlamentu
FBiH“
Budžet
Izrada
podzakonskih
propisa po
osnovu
zakona o
privatnim
detektivima
Izrada
Prednacrta
zakona o
izmjenama i
dopunama
zakona o
policijskim
službeniicma
Federacije
Bosne i
Hercegovine
Izrada
Pravilnika o
načinu držanja
oružja i
municije
6 službenika.
adm troš.
Priprema
prijedloga
podzakons
kih propisa
Sektor
za
pravne
poslove
Septe
mbar/
dece
mbar
2012
Objava u
“Sužbenim
novinama”
Budžet
2 službenika.
adm troš.
Priprema
Prednacrta
Zakona
Sektor
za
pravne
poslove
i
FUP-e
decembar
2012
Izrada
Prednacrta
zakona
Budžet
2 službenika.
adm troš.
Priprema
Prijedloga
pravilnika
Sektor
za
pravne
poslove i
FUP-e
decembar
2012
Budžet
Izrada
Pravilnika o
obliku i
sadržaju
ugovora o
radu
Izrada
Pravilnika o
proceduri o
internom
premještaju
policijskih
2 službenika.
adm troš.
Priprema
Prijedloga
pravilnika
Sektor
za prave
poslove i
FUP-e
decembar
2012
2 službenika.
adm troš.
Priprema
Prijedloga
pravilnika
Sektor
za prave
poslove i
FUP-e
decembar
2012
Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
Federacije
BiH”
Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
Federacije
BiH”
Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
Federacije
BiH”
11
Budžet
Budžet
2.4.5
Program
2.5
Kreiranje
pravnog
okvira za
prevoz
opasnih
materija i
pravnog
okvira za
promet
eksplozi
vnih
materija
2.5.1
2.5.2
Program
2.6
Unaprije
diti
pravni
okvir za
rad
FMUP-a
2.6.1
2.6.2
Program
2.7
Sačinjav
anje
idejnog
projekta
opravda
nosti
uvođenja
novog
2.7.1
službenika
Izrada
Pravilnika o
disciplinskoj
odgovornosti
policijskih
službenika
FMUP-a
Izrada Nacrta
zakona o
prevozu
opasnih
materija
Izrada Nacrta
zakona o
eksplozivnim
materijama u
saradnji sa
FMERI
Izrada Nacrta
zakona o
unutrašnjim
poslovima
FBIH
Izrada
Prijedloga
pravilnika o
unutrašnjoj
organizaciji
FMUP-a
Donošenje
odluke i izrada
projekta
2 službenika.
adm troš.
Priprema
Prijedloga
pravilnika
Sektor
za prave
poslove i
FUP-e
decembar
2012
Objavljivanj
eu
“Službenim
novinama
Federacije
BiH”
Budžet
50%
4 službenika.
adm troš.
Priprema
Nacrta
Zakona
Sektor
za
pravne
poslove
april
2012
Nacrt
zakona
Budžet
50%
4 službenika.
adm troš.
Priprema
Nacrta
Zakona
Sektor
za
pravne
poslove
april
2012
Nacrt
zakona
Budžet
50%
4 službenika.
adm troš.
Priprema
Nacrta
Zakona
Decembar
2012
Nacrt
Zakona
Budžet
4 službenika.
adm troš.
Priprema
prijedloga
pravilnika
Decembar/
2012
Prijedlog
pravilnika
Budžet
2 službenika
adm. troš.
Prijedlog
projekta
Sektor
za
pravne
poslove i
Kabinet
ministra
Sektor
za
pravne
poslove i
Kabinet
ministra
Kabinet
ministra
4. kvartal
2012.
Usvajanje
projekta
Budžet
12
Program
2.8
Program
2.9
koncepta
policijske
obuke za
čin
policajac
Kreiranje
pravnog
okvira iz
oblasti
zaštite
tajnih
podatak
a
Obezbje
đivanje i
stvaranje
sigurnos
nog
područja
2.8.1
2.9.1
Izrada
podzakonskih
akata
predviđenih
članom 82
Zakona o
zaštiti tajnih
podataka
Opremanje
prostorija i
nabavka
materijalno
tehničkih
sredstava
Sigurnosni
službenik
Prijedlog
propisa
Kabinet
ministra
mart/april
2012.
Donošenje
podzakonsk
ih akata
Budžet
Projekat
sačinjen
nakon
kontrole
sigurnosnog
organa
Opremljena
prostorija i
nabavljena
materijalno
tehnička
sredstva
Kabinet
ministra,
Sigurnos
ni
službeni
k
Decembar
2012.g.
Tehnička
osposobljen
ost FMUP-a
Budžet
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Ukupno strateški cilj 2
407.000 KM
Strateški
Unificirati inspekcijske nadzore na području Federacije BiH iz oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara.
Cilj 3:
Operativni
ciljevi
za godinu
Izvršeno
Utrošeno
u 2011.
Budžet
u
Ulazni
Izlazni
Program
Aktivnosti
godini u
za tekuću
Nosilac
prethodn
indikatori
indikatori
%
godinu
oj godini
Program
3.1
Unificiran
je
inspekcij
skih
nadzora
iz oblasti
zaštite
ljudi i
imovine i
unificiranj
e
inspekcij
skih
3.1.1
Održavanje
zajedničkih
sastanaka sa
KMUP-ovima
(2x), u vezi sa
zaštitom ljudi i
imovine
50%
Zajednički
stavovi o
budućim
inspekcijski
m
nadzorima
2 služb.
1 namj.
13
Inspektor
at
April
2012.g.
Održana 2
sastanka
Izvori
sredstav
a
Budžet
Ned
ostaj
uća
sred
stva
nadzora
iz oblasti
zaštite
od
požara
3.1.2
Program
3.2
Inspekcij
ski
nadzor
nad
agencija
ma i
unutrašnj
im
službam
a za
zaštitu
ljudi i
imovine,
zaštite
od
požara i
inspekcij
ski
nadzor
nad
pravnim
subjektim
as
aspekta
primjene
Zakona o
zaštiti od
požara
3.2.1
3.2.2
Održavanje
zajedničkih
sastanaka sa
KMUP-ovima
(2x) u vezi sa
zaštitom od
požara
Redovni,
kontrolni i
vanredni
nadzori
agencija i
unutrašnjih
službi za
zaštitu ljudi i
imovine – 250
nadzora
Redovni,
kontrolni i
vanredni
nadzori
pravnih
subjekata sa
100%
2 služb.
1 namj.
Zajednički
stavovi o
budućim
inspekcijski
m
nadzorima
Inspektor
at
Februar
2012..g.
Održana 2
sastanka
Budžet
4 inspektora
1 namj.
Usaglašava
nje rada
agencija i
unutrašnjih
službi sa
Zakonom
Inspektor
at
Konstantno
tokom
2012.g.
Izvještaji zapisnici o
izvršenim
nadzorima
Budžet
2 inspektora
1 namj.
Usaglašava
nje rada
agencija i
unutrašnjih
službi sa
Zakonom
Inspektor
at
Konstantno
tokom
2012.g.
Izvještaji zapisnici o
izvršenim
nadzorima
Budžet
14
aspekta
primjene mjera
zaštite od
požara
– 150 nadzora
Ukupno strateški cilj 3
2.000 KM
Strateški Poboljšanje stanja, povećanjem kapaciteta u pogledu ljudskih resursa, osposobljavanjem uposlenika FMUP-a i KMUP-ova kao i kandidata za rad u
Cilj 4:
agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, za obavljanje poslova iz okvira nadležnosti, kroz školovanje i stručno usavršavanje u
Policijskoj akademiji FMUP-a.
Operati
vni
Realizacija programa školovanja koji se izvode prema iskazanim potrebama FMUP-a, KMUP-ova i Agencija i unutrašnjih službi za
ciljevi
zaštitu ljudi i imovine.
za
godinu
Program
Program
4.1.
Realizaci
ja
osnovne
obuke
Aktivnosti
4.1.1.
4.1.2
Izvođenje
obuke za čin
‘policajac‘
(219
polaznika)
Izvođenje
obuke za čin
‘mlađi
inspektor‘
(45 polaznika)
Izvršeno
u 2011.
godini u
%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
60%
515.055K
M
52%
56.728K
M
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
28
službenika
Pol.akademij
e, admin.
Troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
25 kadeta
28
službenika
Pol.akademij
e, admin.
troškovi
(smještaj i
12 kadeta
15
Budžet
za tekuću
godinu
Nosilac
Broj:
generacija
,
novemb.2012 odjeljenja,
.g
polaznika,
diploma,
polovina
angažova
2013.g.
n.
nastavnika
, instrukt.,
vanjskih
saradnika;
Dužina
trajanja
obuke,
nastavna
sredstva,
oprema i
učila
Budžet
Policijska
akademij
a
Januar
2012.
Budžet
166 kadeta
februar
2012. g.
Izvori
sredstav
a
Policijska
akademij
a
28 kadeta
33 kadeta
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Broj:
generacija
,
odjeljenja,
polaznika,
diploma,
Ned
ostaj
uća
sred
stva
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Program
4.2
Realizaci
ja
program
a
stručnog
osposoblj
avanje
4.2.1
Održavanje
kurseva u
organizaciji
Pol.akademije
15.264K
M
4.2.2
Održavanje
kurseva u
org.međunar.o
rganizacija
18.026K
M
Druga pol.
2012.
Službenici
Policijske
akademije i
predavači po
pozivu
(eksperti za
navedenu
oblast)
admin.
troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Predavači
angažovani
od
međunarodni
h
Organizacija.
admin.
troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
16
320
polaznika
kurseva iz
oblasti:
organ.
kriminala
saobraćaja,
posl.
policije,
kriminalistik
e itd.
420
polaznika
kurseva
Policijska
akademij
a
Organizat
or
kursa,
Policijska
akademij
a
angažova
n.
nastavnika
, instrukt.,
vanjskih
saradnika;
Dužina
trajanja
obuke,
nastavna
sredstva,
oprema i
učila
Kraj 2012.
Broj
organizov
anih
kurseva,
broj
polaznika,
broj
izdatih
uvjerenja
2012
Broj
organizov
anih
kurseva,
broj
polaznika
kurseva
Budžet
Program
Provođe
4.2.3
Izvođenje
obuke u org.
drugih
institucija
4.2.4
Izvođenje
obuke u
rukov. i
upotrebi vatr.
oružja
4.2.5
Izvođenje
obuke
rukovodnog
kadra
4.3.1
Izvođenje
226.200K
nastavna
oprema i
učila)
Predavači
angažovani
od drugoh
organizacija.
Admin.
troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Grupa za
obuku u
rukovanju
oružjem,
admin.
troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Policijska
akademija i
spoljnji
saradnici,
admin.
troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Službenici
17
200
Organizat
or
kursa,
Policijska
akademij
a
2012.g
Broj
organizov
anih
obuka,
broj
polaznika
obuke
Budžet
967
Policijska
akademij
a
2012
Broj
organizov
anih
obuka,
broj
polaznika
obuke
Budžet
30
Policijska
akademij
a
2012
Broj
organizov
anih
obuka,
broj
polaznika
obuke
Budžet
620
Policijska
2012
Broj
Budžet
4.3
Program
4.4
nje
obuke za
potrebe
agencija
za zaštitu
ljudi i
imovine
Realizaci
ja i
impleme
ntiranje
edukativ
nih
projekata
obuke za
fizičku zaštitu
M
Policijske
akademije
akademij
a
4.3.2
Izvođenje
obuke za
tehničku
zaštitu
12.050K
M
Službenici
Policijske
akademije
50
Policijska
akademij
a
2012
4.3.3
Izvođenje
obuke za
odgovorne
osobe
Policijska
akademija i
FKKSS
100
Policijska
akademij
a
2012
4.4.1
Rad policije u
zajednici
30
Policijska
akademij
a
2012
4.4.2
Izvođenje
obuke za
borbu protiv
Policijska
akademija i
spoljnji
saradnici,
admin.
troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Policijska
akademija i
spoljnji
30
Policijska
akademij
a
2012
18
organizov
anih
obuka,
broj
izlazaka
na ispite,
broj
izdatih
certifikata
Broj
organizov
anih
obuka,
broj
izlazaka
na ispite,
broj
izdatih
certifikata
Broj
organizov
anih
obuka,
broj
izlazaka
na ispite,
broj
izdatih
certifikata
Broj
edukativni
h
projekata,
broj
polaznika
Broj
edukativni
h
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
4.4.3
org.kriminala
saradnici
Realizacija
obuke za
borbu protiv
maloljetničke
delinkvencije
Policijska
akademija i
spoljnji
saradnici,
admin.
troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
30
Ukupno strateški cilj 4
Strateški
Unaprijediti pristup istragama i dokazivanju nasilja nad djecom
Cilj 5:
Operativn
i ciljevi za
godinu
Program
Program
5.1
Uspostav
iti
materijal
ne i
tehničke
pretspost
avke za
primjenu
novog
pristupa
u
dokaziva
nju
nasilja
nad
djecom
Aktivnosti
5.1.1
Koncipiranje i
kompletiranje
priručnika/knjig
e pod nazivom
„Forenzička
biologija“
Izvršeno
u 2011.
godini u
%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Policijska
akademij
a
2012
Nosilac
Rok
izvršenja
Tim
Ministarst
va
februar 2012.
projekata,
broj
polaznika
Broj
edukativni
h
projekata,
broj
polaznika
Budžet
376.500 KM
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Odabir
autora
priručnika
/knjige,
troškovi
autorskog
honorara,
izrade,
lektorisanja i
štampanja
Tiraž
priručnika/k
njige u 500
primjeraka
19
Budžet
za
tekuću
godinu
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Promocij
a
programa
- Podjela
priručnika
/knjige
policijski
m
agencija
ma,
sudovima
i
tužilaštvi
ma kao i
priprema
za
provođen
Izvori
sredstava
Donacija
iz FIGAP
programa
Ned
ostaj
uća
sred
stva
5.1.2
Provođenje
deset
radionica koje
će se upriličiti
u kantonalnim
ministarstvima
unutrašnjih
poslova
Deset
radionica u
KMUP-ovima
sa po 50
učesnika
policijskih
službenika,
edukatori
FMUP-a i
KMUP-ova,
troškovi
dnevnica,
noćenja,
goriva i
osvježenja u
toku
edukacije za
sve učesnike
Potpuno
novi pristup
policijskih
službenika
prilikom
istraživanja
i
dokazivanja
krivičnih
djela nasilja
nad
djecom,
redovno
korištenje
novih
modaliteta i
pisanih
uputstava
kod
navedenih
istraga
Ukupno strateški cilj 1
Ukupno strateški cilj 2
Ukupno strateški cilj 3
Ukupno strateški cilj 4
Ostale organizacione jedinice i troškovi administracije i logističke podrške u nabavci radnog MTS-a
UKUPNO PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2012. GODINU
20
245.000 KM
407.000 KM
2.000 KM
376.500 KM
6.192.847 KM
7.223.347 KM
Tim
Ministarst
va
Juni 2012.
je
radionica
Brže i
potpunije
istrage iz
oblasti
nasilja
nad
djecomdjevojčic
ama i
dječacim
a, kao i
kvalitetniji
novi
ujednače
n način
pristupa
postupanj
au
istragam
a,
zasnovan
na
naučnim
saznanji
ma.
Donacija
iz FIGAP
programa
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Strateški
cilj 1
Operativ
ni cilj
2012
Stvaranje sigurnog okruženja i održavanje stanja javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini
Povećanje stope otkrivenosti i rasvjetljenja krivičnih djela po vrstama kriminala
Program
Program
1.1.
Borba
protiv
privredno
g
kriminala
i
korupcije
Aktivnosti
1.1.1
Otkrivanje i
rasvjetljavanje
krivičnih djela
privrednog
kriminala i
korupcije
1.1.2
Iniciranje
uspostave
međuagencijsk
og tima za
istrage
privrednog
kriminala i
korupcije
1.1.3
Postupanje u
skladu sa
Strateškim
operativnim
planom
Izvršeno
u 2011.
(%)
Usvojen
Strateški
operativn
i plan
Utrošeno
u 2011.
Izvori
sredstav
a
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Službenici
Odjela za
borbu protiv
organizirano
g kriminala i
Odjela za
borbu protiv
međukanton
alnog krim,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Službenici
Odjela za
borbu protiv
organizirano
g kriminala i
Odjela za
borbu protiv
međukanton
alnog krim,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Službenici
Odjela za
borbu protiv
organizirano
g kriminala i
Broj
otkrivenih i
rasvijetljeni
h KD
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
Povećanje
broja
otkrivenih i
rasvijetljeni
h KD za do
3%
Uspostavlje
n tim
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
Formalno
uspostavlje
n
međuagen
cijski tim i
utvrđen
način
postupanja
i razmjene
informacija
Budžet
Povećanje
efikasnosti
u borbi
protiv
privrednog
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kontinuira
no 20122013
Povećanje
broja
otkrivenih i
rasvijetljeni
h KD za do
Budžet
21
Budžet
2012.
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Nosilac
Rok
izvršenja
Budžet
Ned
ostaj
uća
sred
stva
Program
1.2.
Borba
protiv
međukan
tonalnog
i
organizir
anog
kriminala
odgovora na
sigurnosni
izazov
finansijskog i
privrednog
kriminaliteta u
FBiH 20112013.
Odjela za
borbu protiv
međukanton
alnog krim,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
kriminalitet
a, jačanje
kapaciteta,
saradnja sa
drugim
agencijama
i saradnja
na
regionalno
m i međ.
nivou
1.2.1
Otkrivanje i
rasvjetljavanje
krivičnih djela
međukantonal
nog i
organiziranog
kriminala
Broj
otkrivenih i
rasvijetljeni
h KD
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
Povećanj
e broja
otkrivenih
i
rasvijetlje
nih KD za
do 3%
1.2.2
Uspostava
bolje i stalne
saradnje po
pitanju KD
međukantonal
nog i
organiziranog
kriminala
između FUP-a
i KMUP-ova, s
posebnim
osvrtom na
zloupotrebe pri
dodjeli i
korištenju
koncesionih
prava
Službenici
Odjela za
borbu protiv
organizirano
g kriminala i
Odjela za
borbu protiv
međukanton
alnog krim,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Službenici
Odjela za
borbu protiv
organizirano
g kriminala i
Odjela za
borbu protiv
međukanton
alnog krim,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Prikupljene
informacije
o KD iz
oblasti
međukanto
nalnog i
organiziran
og
kriminala
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
Uspostavl
jeni oblici
redovne
saradnje i
razmjene
informacij
ai
podataka
o KD iz
oblasti
međukant
onalnog i
organizira
nog
kriminala
22
3% kroz
preventivni
pristup na
način da
se kroz
međuagen
cijsku
saradnju
vrši
provjera
sumnjivih
pojavnih
oblika
Budžet
Budžet
Program
1.3.
Program
Borba
protiv
terorizma
i
finansiran
ja
terorizma
Borba
1.3.1
Otkrivanje i
rasvjetljavanje
krivičnih djela
terorizma i
finansiranja
terorizma
1.3.2
100%
rasvijetlje
nost KD
terorizma
Službenici
Odjela za
borbu protiv
terorizma,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Broj
otkrivenih i
rasvijetljeni
h KD
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
Razmjena
informacija i
podataka o
licima koja se
mogu dovesti
u vezi sa KD
terorizma kroz
postojeće baze
u sklopu
Europolovog
komunikaciono
g sistema
jedan
policijski
službenik,
administrativ
ni troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Broj
otkrivenih i
rasvijetljeni
h KD
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
1.3.3
Rad na
prikupljanju
saznanja i
preventivnom
djelovanju
prema
identifikovanim
ideološkim
pokretima u
BiH odnosno
licima koja se
mogu dovesti
u vezu sa KD
terorizma
Službenici
Odjela za
borbu protiv
terorizma,
administrativ
ni troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Pripremljen
Registar
osoba koje
su od
sigurnosno
g interesa
vezano KD
terorizma i
kategorizac
ija istih
Sektor
kriminalis
tičke
policije i
Terenski
uredi
FUP-e
Kraj 2012
1.4.1
Otkrivanje i
Službenici
Broj
Sektor
Kraj 2012
23
Održavan
je
visokog
nivoa
rasvijetlje
nosti KD
terorizma
i
povećanj
e nivoa
rasvjetlja
vanja KD
finansiran
ja
terorizma
Održavan
je
visokog
nivoa
rasvijetlje
nosti KD
terorizma
i
povećanj
e nivoa
rasvjetlja
vanja KD
finansiran
ja
terorizma
Izrađen
Registar i
kategoriz
acija
osoba
koje su
od
sigurnosn
og
interesa
vezano
KD
terorizma
Povećanj
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
1.4.
protiv
zloupotre
be droga
rasvjetljavanje
krivičnih djela
zloupotrebe
droga
1.4.2
1.4.3
1.4.4
Unapređenje
saradnje
između FUP-a
i KMUP-ova u
cilju razmjene
operativnih
informacija,
planiranja
operativnih
akcija, jačanja
kapaciteta i
prevazilaženja
problema u
radu i
međusobnoj
komunikaciji
Iniciranje
izrade i
usvajanja
Pravilnika o
saradnji
između KMUPova i FUP-a u
oblasti
smanjenja
ponude
psihoaktivnih
supstanci
Prikupljanje
izvještaja
nadležnih
agencija koji
se tiču
nadzora nad
uvozom,
prometom i
izvozom
Odjela za
borbu protiv
zloupotrebe
droga,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Službenici
Odjela za
borbu protiv
zloupotrebe
droga,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
otkrivenih i
rasvijetljeni
h KD
kriminalis
tičke
policije
Povećanje
efikasnosti
u borbi
protiv
zloupotreb
e droga
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
Uspostavl
jenja
redovna
saradnja
u formi
kvartalnih
radnih
sastanak
a
Budžet
Službenici
Odjela za
borbu protiv
droga,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Pripremljen
nacrt
Pravilnika
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Septembar
2012
Pravilnik
podnesen
na
usvajanje
Budžet
Službenici
Odjela za
borbu protiv
droga,
admin.
troškovi,
troškovi
putovanja i
dnevnica
Prikupljene
informacije
i urađena
analiza
Sektor
kriminalis
tičke
policije
Kraj 2012
Izrađena
analiza
stanja u
ovoj
oblasti
Budžet
24
e broja
otkrivenih
i
rasvijetlje
nih KD za
do 3%
opojnih droga,
psihoaktivnih
materija i
prekursora
Ukupno Strateški cilj 1
Strateški
cilj 2
Operativ
ni cilj
2012
17.550.056,53 KM
Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta Federalne uprave policije
Povećanje spremnosti Federalne uprave policije da poslove iz svoje nadležnosti obavlja zakonito, profesionalno, stručno, poštujući ljudska prava i
slobode uz primjenu evropskih standarda
Program
Program
2.1.
Realizacij
a
programa
obuke i
usavršav
anja
Aktivnosti
Utrošeno
u 2011.
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
2012.
Nosilac
Rok
izvršenja
2.1.1
Učestvovanje
policijskih
službenika na
specijalističkim
obukama
Predavači i
prostor
organizatora
Realizirane
obuke za
policijske
službenike
FUP-a
30.000
Sve org
jedinice
Kraj 2012
2.1.2
Učešće u
programima
obuke u
organizaciji
međunarodnih
partnera
Analiza
potreba za
obukom u
FUP-u i izrada
programa
obuke za
2013.
Troškovi
putovanja i
dnevnica
Realizirano
učešće na
obukama
15.000
Sve org
jedinice
Kraj 2012
2 službenika,
savjetnik,
admin
troškovi
Pripremljen
plan
5.000
Kabinet
direktora
Unapređenje
sistema
komunikacija
u cilju
osiguranja
kompatibilnosti
sa
6 službenika
Oprema
instalirana i
u funkciji
2.1.3
Ukupno Program 2.1
Program Jačanje
2.2.
materijaln
otehničkih
kapacitet
a
Izvršeno
u 2011.
(%)
2.2.1
Support firma
oprema,
Završena
montaža i
obuka
puštanje u rad djelatnika
25
50.000,00 KM
Nova
Sektor
oprema
uniformis
200.000
ane
KM
policije,
Sektor za
administr
aciju i
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Izvori
sredstava
Broj
specijalist
ičkih
obuka i
broj
učesnika
Broj
obuka i
broj
učesnika
Budžet
Juni 2012
Izrađen
plan i
program
obuke za
2013.
Budžet
Kraj 2012
Oprema
koja
zadovolja
va
savreme
ne
tehnološk
Budžet
Budžet i
sredstva
međunar
odnih
partnera
Ned
osta
juća
sre
dstv
a
savremenim
komunikacijski
m sistemima
koje koriste
sigurnosne i
servisne
strukture
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Modernizacija i
uvođenje
najnovijih
tehnoloških
standarda u
radu
Operativnog
dežurstva u
cilju
zadovoljavanja
komunikacijski
h potreba koje
nalažu
suvremeni
sigurnosni
izazovi i
trendovi
Nabavka
opreme za
detekciju
improvizovanih
eksplozivnih
naprava
(IEN):osposobljavanj
e prenosnog
RTG uređaja
Savremena
oprema za
balistička
vještačenja iz
projekta UNDP
troškovi puta,
admin.
troškovi
Izrada
elaborata i
nabavka i
instaliranje
opreme
Obuka
službenika
Efikasniji
rad
sigurnosnih
službi
Nabavka
rentgenske
glave za
RTG uređaj
Osposoblja
vanje
prenosnog
RTG
uređaja
5 službenika,
admin.
troškovi
26
logističku
podršku
za rad sa
novom
opremom
250.000
KM
20.000
KM
e
standard
eu
oblasti
profesion
alnih
komunika
cija
instaliran
aiu
funkciji
Oprema
instaliran
aiu
funkciji
Sektor
uniformis
ane
policije,
Sektor za
administr
aciju i
logističku
podršku
Kraj 2012
Budžet
Sektor
uniformis
ane
policije,
Sektor za
administr
aciju i
logističku
podršku
Kraj 2012
Povećanj
e nivoa
osposoblj
enosti za
detekciju
improvizir
anih
ekspl.
naprava
Budžet
UNDP
Kraj 2012.
Nabavlje
na
savreme
na
oprema
čime će
se skratiti
vrijeme
Budžet i
sredstva
UNDP-a
Službenic
i obučeni
za rad na
novoj
opremi
(softver i
hardver)
Ukupno Program 2.2
Program Izrada
2.3.
provedbe
nih
propisa
koje
donosi
direktor
FUP-a
2.2.5
Stvaranje
preduslova za
povećanje
efikasnosti
kroz primjenu
savremenih
metoda
otkrivanja
krivičnih djela i
počinitelja u
Centru za
forenzičku i
informatičku
podršku
Nabavka i
instaliranje
opreme
prema
utvrđenim
potrebama:
sekvencer
2.3.1
Izrada plana
mjera i
aktivnosti Fupa o zaštiti i
spašavanju
ljudi i
materijalnih
dobara od
prirodnih i
drugih nesreća
Izrada
Pravilnika o
radu Jedinice
za
profesionalne
standarde
Izrada
Pravilnika o
zaštiti tajnih
podataka
3 službenika,
administrativ
ni troškovi
Izrađen
Plan
3 službenika,
administrativ
ni troškovi
Izrađen
Pravilnik
5 službenika,
administrativ
ni troškovi
Obuka
službenika
Izrađen
Pravilnik
Izrada
dokumenta
2 službenika,
admin.
Izrađen
dokument
2.3.2
2.3.3
Ukupno Program 2.3
Program Stvaranje
2.4
okvira za
2.4.1
200.000
KM
27
Centar za
forenzičk
ui
informatič
ku
podršku,
Sektor za
administr
aciju i
logističku
podršku
670.000,00 KM
40.000
Kabinet
direktora
FUP.a
40.000
Jedinica
za
profesion
alne
standard
e
69.369,9
Jedinica
6
za
profesion
alne
standard
e
149.369,96 KM
9.000
Kabinet
direktora
Kraj 2012
potrebno
za
vještačen
ja
Oprema
instaliran
aiu
funkciji
Budžet
April 2012
Izrađen
Plan i
dostavlje
n
Federaln
om štabu
civilne
zaštite
Budžet
Juli 2012
Pravilnik
upućen
na
odobrava
nje
Budžet
Kraj 2012
Pravilnik
upućen
na
odobrava
nje
Budžet
April 2012
Dokumen
t izrađen i
Budžet
poboljšan
je
sistema
eksterne
komunika
cije i
povećanj
e
transpare
ntnosti u
izvještav
anju o
radu
FUP-a
Ukupno Program 2.4
Program Jačanje
2.5
zakonitos
ti u radu
2.5.1
kojim se
reguliše
postupanje i
interne
procedure u
cilju
adekvatnog,
brzog i
transparentnog
obavještavanja
javnosti
troškovi,
troškovi
materijala
odobren
Aktivnosti na
podizanju
svijesti o
etičkom
kodeksu i
demokratski
principima
rada policije
Službenici
Jedinice za
profesionaln
e standarde,
admin.
troškovi,
troškovi
materijala,
putni troškovi
Aktivnosti
promocije i
podizanja
svijesti,
izrada
materijala,
priručnika,
seminari,
obuke,
distribucija
materijala
9.000 KM
392.809,
78
Jedinica
za
profesion
alne
standard
e
Kraj 2012
Smanjen
broj
zaprimlje
nih žalbi
građana
na rad
policije
za do 3%
Budžet
Ukupno Program 2.5
392.809,78 KM
Ukupno Strateški cilj 2
1.271.179,74 KM
Strateški
Stvaranje pretpostavki za unapređenje sigurnosnog sistema na prostoru BiH i njegovu integraciju u jedinstveni evropski sigurnosni prostor
cilj 3
Operativ Unaprijediti saradnju sa policijskim agencija i tužilaštvima u BiH i uspostaviti i unaprijediti bilateralnu i multilateralnu saradnju na
ni cilj
međunarodnom nivou
2012
Program
Program
3.1
Unapređ
enje
saradnje
i
koordina
cije
između
Aktivnosti
3.1.1
Projekat
„Uspostava
boljih
mehanizama
saradnje
policije i
tužilaštava“
Izvršeno
u 2011.
(%)
Utrošeno
u 2011.
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
IKT osoblje
policije FBiH,
spoljni
saradnik,
admin.
troškovi
Elektronsk
e
evidencije
28
Budžet
2012.
50.000
Nosilac
Policija
FBiH,
Centar
za
forenzičk
ui
informati
Rok
izvršenja
Kontinuirnao
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Elektrons
ke
evidencij
e
funkciona
lne i
redovno
Izvori
sredstav
a
Budžet
Ned
ostaj
uća
sred
stva
policijskih
agencija
i
tužilaštav
a u BiH
3.1.2
čku
podršku
Elektronsk
a
evidencija
krimobavještajn
ih
podataka u
FBiH
50.000
Održavanje
sastanaka
Koordinacije
direktora
policijskih
agencija u BiH
i glavnog
tužioca
Tužilaštva BiH
Održavanje
sastanaka
direktora FUPa i policijskih
komesara
KMUP-ova
Poboljšanj
e
razmjene
informacija
i
koordinacij
e
25.000
Poboljšanj
e
razmjene
informacija
i
koordinacij
e
25.000
3.2.1.
Razvijanje
saradnje sa
susjednim
državama,
državama u
regiji i
državama
članicama
Evropske unije
Poboljšanj
e
razmjene
informacija
i
koordinacij
e
3.2.2
Sudjelovanje u
aktivnostima
Poboljšanj
e
3.1.3
3.1.4
Ukupno program 3.1
Program Uspostav
3.2
ai
unapređe
nje
saradnje
na
međunar
odnom
nivou
kroz razmjenu
policijskih
evidencija
putem web
servisa
Implementacija
CIDA projekta
Administrato
ri FUP-a i
KMUP-ova,
spoljni
saradnik,
admin.
troškovi
29
ažurirane
Policija
FBiH,
Centar
za
forenzičk
ui
informati
čku
podršku,
ICITAP
Kabinet
direktora
Kraj 2012
Uspostav
a
sistema,
obuka
administr
atora i
korisnika
aplikacije
Budžet
Sredstva
ICITAP-a
Kraj 2012
Broj
sastanak
a na
godišnje
m nivou
Budžet
Kabinet
direktora
Kraj 2012
Broj
sastanak
a na
godišnje
m nivou
Budžet
150.000,00 KM
50.000
Sve org
jedinice
Kraj 2012
Broj
potpisani
sporazu
ma iz
područja
policijske
saradnje
i broj
operativn
ih
sastanak
a
Budžet
50.000
Kraj 2012
Sve org
jedinice
Budžet
Broj
koje
organiziraju
međunarodne
sigurnosne
organizacije
3.2.3
Razvijanje
saradnje
unutar Mreže
evropskih
forenzičkih
instituta
(ENFSI)
razmjene
informacija
i
koordinacij
e
Prijem u
članstvo
Punopravni
član u
procesu
akreditacije
Članstvo u
ENFSi-ju
Ukupno program 3.2
Ukupno Strateški cilj 3
Strateški
Održavanje nivoa osiguranja objekata i ličnosti u FBiH
cilj 4
Operativ
ni cilj
Realizacija zaštite ličnosti i objekata prema utvrđenom planu
2012
Program
Program
4.1
Realizacij
a zaštite
ličnosti i
objekata
Aktivnosti
4.1.1
Zaštita ličnosti
u pokretu
4.2.2
Zaštita po
mjestu
stanovanja i
Izvršeno
u 2011.
(%)
Utrošeno
u 2011.
aktivnosti
50.000
Centar
za
forenzičk
ui
inform.
podršku i
Sektor za
admin i
logističku
podršku
Kontinuirano
do 2015.
Provođen
je radnji
u cilju
akreditaci
je,
donošenj
e5
instruktiv
nih
akata,
učestvov
anje na 2
skupštine
ENFSI-ja
Budžet
150.000,00 KM
300.000,00 KM
Izvori
sredstav
a
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Službenici
Sektora
uniformisane
policije, putni
troškovi,
admin
troškovi,
materijal,
uniforme
Službenici
Sektora
uniformisane
Broj
štićenih
ličnosti,
broj
pređenih
kilometara
Sektor
uniformis
ane
policije
Kontinuirano
Broj
štićenih
ličnosti,
broj
pređenih
kilometar
a
Budžet
Broj
štićenih
ličnosti
Sektor
uniformis
ane
Kontinuirano
Broj
štićenih
ličnosti
Budžet
30
Budžet
2012.
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Nosilac
Rok
izvršenja
Ned
ostaj
uća
sred
stva
rada
4.3.3
Zaštita
objekata FBiH
policije, putni
troškovi,
admin
troškovi,
materijal,
uniforme
Službenici
Sektora
uniformisane
policije, putni
troškovi,
admin
troškovi,
materijal,
uniforme
Ukupno program 4.1
Ukupno strateški cilj 4
Ukupno troškovi za strateške ciljeve 1 - 4
Ostali troškovi u službi podrške ostvarivanju strateških ciljeva:
Troškovi administracije i logističke podrške
Troškovi energije, komunalnih usluga, tekuće održavanje, komunikacija, goriva itd.
Nabavka uredske opreme, računarske opreme, rekonstrukcija, investicije
UKUPNO BUDŽET ZA 2012. G
31
policije
Broj
štićenih
objekata
Sektor
uniformis
ane
policije
10.507.434,79 KM
10.507.434,79 KM
29.628.671,06 KM
2.216.284,94 KM
2.537.200,00 KM
295.000,00 KM
34.677.156,00 KM
Kontinuirano
Broj
štićenih
objekata
Budžet
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
Federalno ministarstvo pravde obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za
ostvarivanje mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno njenih
pravosudnih institucija i uprave. U mjerodavnosti ministarstva je i upravni nadzor nad
radom pravosudne uprave i federalnih tijela uprave, kao i pružanje pomoći pri
školovanju sudaca i tužitelja, udruživanja u političke organizacije, udruge građana i
osnivanje mikro-kreditnih fondacija, te nadzor nad izvršenjem kaznenih sankcija u
Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo pravde izvršava i upravne
poslove koji ne spadaju u djelokrug nekog drugog organa uprave.
U okviru mjerodavnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ministarstvo
sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i drugih općih akata u
Federaciji Bosne i Hercegovine. Za ostvarivanje mjerodavnosti ministarstva utvrđeni
su sljedeći sektori i odjeli: kabinet ministra, sektor pravosuđa, sektor uprave, sektor
izvršenja kaznenih sankcija, sektor za strateško planiranje, europske integracije i
upravljanje ljudskim potencijalima, upravni inspektorat, odjeljenje za opće i
zajedničke poslove i odjeljenje za finanсijske i računovodstvene poslove. U
Federalnom ministarstvu pravde nalazi se i Zavod za javnu upravu, kao i Jedinica za
implementaciju projekta Svjetske Banke za zemljišno knjižnu administraciju.
Među prioritetnim aktivnostima u planu rada Federalnog ministarstva pravde za
2012. godinu je nastavak aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije za reformu sektora
pravde u Bosni i Hercegovini, kao i provedba Preporuka iz Strukturalnog dijaloga EU
i Bosne i Hercegovine, a tiče se oblasti pravosuđa. Također, u okviru sektora
pravosuđa i uprave neosporno je važan rad na novim propisima i zakonima, onako
kako je to predstavljeno u pratećem dokumentu.
U okviru ključnih strateških aktivnosti, koji se dijelom oslanjaju i na navedene
strateške procese, daljnje je jačanje sektora izvršenja kaznenih sankcija, odnosno
stvaranje preduvjeta i afirmacija primjene alternativnih sankcija, kao i poboljšanje
uvjeta za izdržavanje kazne zatvora u skladu sa evropskim standardima i
preporukama. Posebna pažnja u oblasti izvršenja kaznenih sankcija biti će
posvećena razmatranju mogućnosti i opravdanosti uvođenja probacijskog sustava u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i stvaranju preduvjeta za poboljšanje načina
upravljanje kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Jedan od osnovnih ciljeva u radu ministarstva biti će i povećanje osposobljenosti i
potpuna uspostava sustava strateškog planiranja, izrada temeljnih strateških
dokumenata ministarstva, kao i jačanje apsorpcijskog kapaciteta ministarstva za
32
ostvarivanje projekata u okviru IPA instrumenta za 2012-2013. godinu. Ovdje je prije
svega riječ o harmoniziranju srednjoročnih strateških i operativnih ciljeva
ministarstva sa zahtjevima i obavezama koje proizlaze iz svih sektorskih i drugih
relevantnih strategija koje su od značaja za provedbu aktivnosti iz nadležnosti
Federalnog ministarstva pravde. U skladu s tim, među ključnim aktivnostima
ministarstva ističe se jačanje stručne i kadrovske osposobljenosti kako za provedbu
redovitih aktivnosti iz nadležnosti ministarstva, tako i u dijelu koji se tiče ispunjenja
preuzetih obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u svjetlu predpristupnih
obaveza iz procesa europskih i euro-atlantskih integracija.
33
Strateški
cilj 1:
Operativ
ni cilj za
2012.
Pružiti doprinos uspostavi i razvitku koordiniranog, djelotvornog i učinkovitog sistema javne uprave
Poboljšanje efikasnosti i transparentnosti u oblasti javne uprave
Program
Program
1.1.
Izrada
pravnog
okvira za
uspostav
u
jedinstve
nog
sustava
državne
službe u
Federacij
i BiH
Aktivnost
Izvršeno
u 2011.
(%)
1.1.1.
0%
1.1.2.
1.1.3.
Izrada Zakona
o federalnim
ministarstvima
i drugim
tijelima uprave
(novi, cjeloviti
tekst zakona)
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
organizaciji
organa uprave
Izrada Zakona
o državnim
službenicima i
namještenicim
a (jedinstven
zakon za sve
kategorije
zaposlenih u
organima
državne
službe)
Ukupno Program 1.1.
Program
1.2.
Stvaranje
preduvjet
a za
funkcionir
anje
organa
javne
uprave u
skladu sa
1.2.1.
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
izboru,
prestanku
mandata,
opozivu i
zamjeni
0%
Utrošeno
u 2011
(KM)
0
0
0%
0
0%
0 KM
0%
0
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
120 dana
Pripremlje
n nacrt
Zakona
28.824
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
20 dana
Pripremlje
n nacrt
Zakona
4.804
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
120 dana
Pripremlje
n nacrt
Zakona
28.824
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
40 dana
34
Pripremlje
n nacrt
Zakona
Budžet za
2012
62.452
KM
6.726
Nosilac
Sektor
Uprave
Sektor
Uprave
Sektor
Uprave
Rok
izvršenja
mart 2012.
februar
2012.
juni 2012.
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
Nedo
stajuć
a
sredst
va
0
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
Budžet
0
0 KM
Sektor
Uprave
januar
2012.
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
europski
m
standardi
ma
1.2.2.
1.2.3.
načelnika
općina u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o grbu
i zastavi
Federacije
Bosne i
Hercegovine
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
plaćama
0%
0
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
20 dana
Pripremlje
n nacrt
Zakona
4.804
Sektor
Uprave
Nakon
usvajanja
simbola u
Parlament
u
Federacije
BiH
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
0%
0
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
20 dana
Pripremlje
n nacrt
Zakona
4.804
Sektor
Uprave
januar
2012.
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
Budžet
0
Budžet
0
Uredba
usvojena
Budžet
0
1.2.4.
Izrada Zakona
o inspekcijama
Federacije BiH
0%
0
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
40 dana
Pripremlje
n nacrt
Zakona
9.608
Sektor
Uprave
januar
2012.
1.2.5.
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
udrugama i
fondacijama u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Izrada Uredbe
o poslovima
osnovne
djelatnosti
0%
0
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
80 dana
Pripremlje
n nacrt
Zakona
19.216
Sektor
Uprave
april 2012.
0%
0
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
20 dana
Pripremlje
na uredba
4.804
Sektor
Uprave
januar
2012.
1.2.6.
Ukupno Program 1.2.
0%
0 KM
Ukupno Strateški cilj 1.
0%
520.375
KM
49.962
KM
112.414
KM
0 KM
0 KM
*Napomena: U gornjoj tablici iskazani su troškovi normativnih (strateških) aktivnosti sektora, bez iskazanih troškova ostalih aktivnosti iz osnovne djelatnosti, kao
i pomoćnih i dopunskih poslova sektora
35
Strateški
cilj 2:
Operativ
ni cilj za
2012.
Pružiti doprinos jačanju neovisnog, odgovornog, djelotvornog, profesionalnog i usklađenog sistema pravde u Federaciji BiH u skladu sa europskim
standardima
Poboljšanje efikasnosti i transparentnosti u oblasti pravosuđa
Program
Program
2.1.
Aktivnost
Potpora i
sudjelova
nje u
procesu
reforme
sektora
pravde u
Bosni i
Hercegovi
ni (SRSP
BiH)
Ukupno Program 2.1.
Program Izrada
2.2.
normativn
ih,
pravnih i
drugih
akata
2.1.1.
Provedba
godišnjih
aktivnosti iz
Drugog
revidiranog
Akcijskog
plana za
provedbu
Strategije za
reformu
sektora pravde
u Bosni i
Hercegovini
(2009-2013)
2.2.1.
Izrada Zakona
o
pravobraniteljs
tvu FBiH
Izrada Zakona
o Sudskoj
policiji u FBiH
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
stečajnom
postupku FBiH
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
likvidacijskom
postupku FBiH
Izvršeno
u 2011.
(%)
Utrošeno
u 2011
(KM)
0%
0
0%
0%
0 KM
0
0%
0
0%
0
0%
0
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
153 dana
Aktivnosti
se provode
u
predviđeni
m
rokovima
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
60 dana
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
60 dana
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
30 dana
Pripremljen
nacrt
zakona
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
30 dana
36
Budžet
za 2012
Nosilac
36.010 Sektor
pravosuđa
36.010 KM
14.122 Sektor
pravosuđa
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
decembar
2013.
Broj
provedenih
mjera iz
Akcijskog
plana
Budžet
Nedo
staju
ća
sreds
tva
0
januar
2012.
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0 KM
0
Budžet
0
Budžet
0
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
Rok
izvršenja
Pripremljen
nacrt
zakona
14.122 Sektor
pravosuđa
februar
2012.
Pripremljen
e izmjene i
dopune
7.061 Sektor
pravosuđa
mart 2012.
Pripremljen
e izmjene i
dopune
7.061 Sektor
pravosuđa
april 2012.
2.2.5.
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
krivičnom
postupku FBiH
0%
0
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
300 dana
Ukupno Program 2.2.
0%
0 KM
Ukupno Strateški cilj 2.
0%
416.300
KM
Pripremljen
e izmjene i
dopune
70.608
Sektor
pravosuđa
maj 2012.
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
112.973
KM
148.983
KM
0
0 KM
0 KM
*Napomena: U gornjoj tablici iskazani su troškovi normativnih (strateških) aktivnosti sektora, bez iskazanih troškova ostalih aktivnosti iz osnovne djelatnosti, kao
i pomoćnih i dopunskih poslova sektora
Stratešk
i cilj 3:
Operativ
ni cilj za
2012.
Osigurati preduvjete za napredak u sistemu izvršenja kaznenih sankcija u Federaciji BiH u skladu sa europskim obavezama i standardima
Program
Program
3.1.
Izrada
normativn
ih,
pravnih i
drugih
akata
Aktivnost
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Ukupno Program 3.1.
Program Afirmacija
3.2.1.
Izrada novog
Zakona o
izvršenju
kaznenih
sankcija u
Federaciji BiH
Usklađivanje
svih standarda
i propisa koji
uređuju
izvršenje
krivičnih
sankcija u
FBiH
Načiniti
prekategorizac
iju zavoda i
klasifikaciju
unutar
ustanova
Provedba
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
0
5 službenika,
administrativ
ni troškovi,
255 dana
Pripremljen
nacrt
Zakona
67.776
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
mart 2012.
Zakon
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
Nedo
staju
ća
sreds
tva
0
0%
0
4 službenika,
administrativ
ni troškovi,
68 dana
Standardi i
propisi
usklađeni
19.153
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
usvajanja
novog
zakona
Standardi
usklađeni i
provedeni
Budžet
0
0%
0
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
17 dana
Prekategor
izacija i
klasifikacija
izvršena
13.083
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
usvajanja
novog
zakona
Prekategor
izacija
načinjena i
provedena
Budžet
0
3 službenika,
Aktivnosti
decembar
Aktivnosti
Budžet
0 KM
IPA
Izvršeno
u 2011.
(%)
Utrošeno
u 2011
(KM)
0%
0%
0%
0 KM
0
37
Budžet
za 2012
Nosilac
100.012 KM
39.249 Sektor za
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
3.2.
izvršenja
alternativ
nih kazni i
provedba
instituta
rada za
opće
dobro,
kao i
elektrons
kog
nadzora
osuđenih
osoba
3.2.2.
3.2.3.
Ukupno Program 3.2.
aktivnosti s
ciljem
koordinacije
poslova
između FMP,
federalnih
zavoda za
izvršenje
kaznenih
sankcija i
kantonalnih
ministarstava
pravde
Stvaranje
preduvjeta za
uvođenje
elektronskog
nadzora u
sustav
izvršenja
kaznenih
sankcija u
Federaciji BiH
i početak
njegove
primjene
Provođenje
aktivnosti s
ciljem
stvaranja
preduvjeta i
izrada studije
izvodljivosti za
uvođenje
probacijskog
sustava u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
administrativ
ni troškovi,
153 dana
se provode
u
predviđeni
m
rokovima
izvršenje
kaznenih
sankcija
2012.
provedene
2012
2013
0%
0
2 službenika,
administrativ
ni troškovi,
102 dana
Preduvjeti
osigurani,
započela
primjena
28.593
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
usvajanja
novog
zakona
Preduvjeti
osigurani,
započela
primjena
Budžet
IPA
2012
2013
0%
0
5 službenika,
administrativ
ni troškovi,
85 dana
Aktivnosti
se provode
u
predviđeni
m
rokovima
22.243
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
usvajanja
novog
zakona
Aktivnosti
provedene,
načinjena
studija i
dostavljena
Vladi FBiH
na
razmatranj
ei
usvajanje
Budžet
IPA
2012
2013
0%
0 KM
90.085
KM
38
0 KM
Program
3.3.
Poboljšan
je načina
upravljanj
a
zavodski
m
sustavom
za
izvršenje
kaznenih
sankcija u
FBiH
3.3.1.
3.3.2.
Izrada
platforme za
uvođenje
jedinstvenog
informacijskog
sustava
zatvorske
službe u
Federaciji BiH
Stvaranje
preduvjeta za
uvođenje
jedinstvenog
načina
upravljanja
zavodskim
sustavom
izvršenja
kaznenih
sankcija u
Federaciji BiH
(zavodske
uprave)
Ukupno Program 3.3.
Program
3.4.
Poboljšan
je uvjeta
smještaja
i
povećanj
e
kapacitet
a za
izdržavanj
e kazne
zatvora u
skladu sa
europski
m
standardi
ma i
propisima
Ukupno Program 3.
3.4.1.
Izrada analize,
projektnih ideja
i projektne
dokumentacije
za poboljšanje
uvjeta
smještaja i
povećanje
kapaciteta za
izdržavanje
kazne zatvora
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
0%
0
5 službenika,
administrativ
ni troškovi,
85 dana
Platforma
načinjena
22.243
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
maj 2012.
Informacija
izrađena i
dostavljena
Vladi FBiH
na
razmatranj
ei
usvajanje
Budžet
IPA
201
2201
3
0%
0
5 službenika,
administrativ
ni troškovi,
100 dana
Preduvjeti
osigurani,
započela
primjena
26.168
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
usvajanja
novog
zakona
Preduvjeti
stvoreni
Budžet
IPA
201
2201
3
0%
0 KM
0%
0
0%
0 KM
5 službenika,
administrativ
ni troškovi,
210 dana
Analize
izrađene,
projektne
ideje
dostavljene
, načinjena
projektna
dokumenta
cija
48.411
KM
53.872
53.872
KM
39
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
usvajanja
novog
zakona
Analize
izrađene,
projektne
ideje
dostavljene
, načinjena
projektna
dokumenta
cija
Budžet
0
KM
IPA
201
2201
3
0
KM
Program
3.5.
Unapređe
nje
tretmana
specifični
h i ranjivih
kategorija
zatvorske
populacije
u
Federaciji
BiH
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
Identificiranje
potreba i
izrada
preporuka za
međuentitetsk
u suradnju u
pogledu
podizanja
razine svijesti i
postupanja sa
specifičnim i
ranjivim
kategorijama
zatvorske
populacije
(maloljetnici,
žene, ovisnici
osobe kojima
je izrečena
mjera
obaveznog
liječenja)
Početak
primjene i
provedba
aktivnosti
predviđenih
Sporazumom
o osnivanju
jedinstvene
ustanove
(Sokolac) za
smještaj osoba
kojima je
izrečena mjera
obaveznog
psihijatrijskog
liječenja
Provedba
aktivnosti iz
Državnog
akcijskog
plana za borbu
protiv
0%
0
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
30 dana
Potrebe
identificiran
ei
preporuke
načinjene
7.696
Sektor
izvršenja
kaznenih
sankcija
juni 2012.
Broj
identificiran
ih potreba i
preporuka
Budžet
0
0%
0
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
15 dana
Sporazum
je
operativan,
aktivnosti
se provode
u
predviđeno
m roku
2.939
Sektor
izvršenja
kaznenih
sankcija
Nakon
sticanja
uvjeta
(MPBiH)
Broj
smještenih
osoba
Budžet
0
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi, 3
dana
Aktivnosti
se provode
u
predviđeni
m
rokovima
851
Sektor
izvršenja
kaznenih
sankcija i
uprave
KPZ-a
decembar
2012.
Broj
provedenih
aktivnosti
Budžet
0
40
zloporabe
narkotičkih
sredstava u
zavodima
Federacije
Bosne i
Hercegovine
0%
Ukupno Program 3.5.
Program
3.6.
Uvođenje
i
provedba
koherentn
og
sustava
edukacije
i obuke
zavodsko
g osoblja
u
Federaciji
Bosne i
Hercegovi
ne
Ukupno Program 3.6.
Ukupno Strateški cilj 3.
3.6.1.
3.6.2.
Sudjelovanje
na stručnim
seminarima i
obukama u
organizaciji
Vijeća Europe i
drugih
međunarodnih
organizacija i
agencija
Izrada i
provedba
koherentnog
plana obuke
za osoblje svih
kaznenopopravnih
zavoda
Federaciji
Bosne i
Hercegovine,
osobito u dijelu
koji se tiče
prevencije i
suzbijana
zloporabe
narkotičkih
sredstava
0 KM
0%
0
5 službenika,
administrativ
ni troškovi,
15 dana
Osoblje
pohađa
stručne
seminare i
obuke
0%
0
5 službenika,
administrativ
ni troškovi,
15 dana
Plan
izrađen,
aktivnosti
se provode
u
predviđeni
m
rokovima
0%
0 KM
0%
520.375
KM
11.486
KM
3.925
6.542
10.467
KM
314.333
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
decembar
2012.
Broj
održanih
obuka i
broj
osoblja
koje
pohađa
obuku
Budžet
0
KM
0
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
decembar
2012.
Broj
provedenih
aktivnosti i
broj
osoblja
obuhvaćen
og obukom
Budžet
0
0
KM
0
KM
*Napomena: U gornjoj tablici iskazani su troškovi normativnih (strateških) aktivnosti sektora, bez iskazanih troškova ostalih aktivnosti iz osnovne djelatnosti, kao
i pomoćnih i dopunskih poslova sektora
41
Strateški
cilj 4:
Operativ
ni cilj za
2012.
Program
Program
4.1.
Unapređenje programskog budžetiranja i strateškog planiranja, upravljanja ljudskim potencijalima i poslovima europskih integracija u Federalnom
ministarstvu pravde
Aktivnost
Izvršeno
u 2011.
(%)
Utrošeno u
2011 (KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet za
2012
6.922,40
KM
Uspostava 4.1.1.
funkcional
nog
procesa
strateškog
planiranja i
izrade
politika
Izraditi plan i
program
obuke za
rukovodeće i
ostale državne
službenike iz
oblasti
strateškog
planiranja i
programskog
budžetiranja
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
272 dana
izvršena
analiza
potreba i
načinjen
plan
4.1.2.
Izrada i
usklađivanje
Srednjoročnog
strateškog
plana
Federalnog
ministarstva
pravde
ministarstva
2012-2015 u
skladu sa
Strategijom
razvoja FBiH i
drugim
sektorskim
strategijama
(SRSP,
PARCO i dr.)
Izrada
Pravilnika o
strateškom
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
408 dana
Plan
izrađen i
usklađen
sa
sektorskim
strategijam
a
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
Pravilnik i
obrasci
načinjeni
4.1.3.
42
11.560,80
KM
2.592,00
KM
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
februar
2012.
Usvojen
plan i
program
obuke
Budžet
Nedos
tajuća
sredst
va
0
mart 2012.
Strateški
plan
usvojen
Budžet
0
Sektor
za
stratešk
mart 2012.
Pravilnik
usvojen
Budžet
0
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
planiranju i
izvještavanju u
Federalnom
ministarstvu
pravde s
pratećim
obrascima
4.1.4.
Izrada i
provedba
Srednjoročne
komunikacijsk
e strategije
Federalnog
ministartsva
pravde
120 dana
0%
Ukupno Program 4.1.
Program
4.2.
Jačanje
apsorpcijs
kog
kapacitet
a
ministarst
va za
donatorsk
u pomoć
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
80 dana
Strategija
načinjena
0%
4.2.1.
Unaprijediti
ljudske
potencijale u
Sektoru za
europske
integracije za
poslove
koordinacije
donatorske
pomoći
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
96 dana
Koordinacij
sko tijelo
uspostavlje
no,
sudjelovanj
e
kontinuiran
o
4.2.2.
Unaprijediti
koordinaciju i
usklađenosti
tijekova
pomoći sa
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
240 dana
Koordinacij
a
uspostavlje
na, tijekovi
pomoći
43
1.728,00
KM
22.803
KM
2.073,60
KM
5.184,00
KM
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
mart 2012.
Strategija
usvojena
Budžet
0
0 KM
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
maj 2012.
Potencijal
i
unaprijeđ
eni;
povećan
broj
uposlenih
Budžet
0
maj 2012.
Broj
realizirani
h
projekata
i
Budžet
0
strateškim
prioritetima
Federalnog
ministarstva
pravde
Ukupno Program 4.2.
Program Uspostav
4.3.
a i jačanje
kapacitet
a za
podršku
procesu
usklađiva
nja
propisa iz
sektora
pravde u
FBiH sa
pravnim
nasljeđe
m EU
4.2.3.
Uspostaviti i
održavati
sastanke
rukovodećih
državnih
službenika s
ciljem
uspostavljanja
mehanizma za
identificiranja i
usvajanje
prioriteta i
projektnih
ideja za
financiranje iz
IPA i drugih
fondova
4.3.1.
Uspostava
kapaciteta za
usklađivanje
zakonodavstv
a iz
nadležnosti
Federalnog
ministarstva
pravde sa
pravnim
naslijeđem EU
4.3.2.
Aktivno
sudjelovanje u
programima
tehničke
pomoći EU-a i
usklađeni
sa
prioritetima
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
60 dana
Sustav
uspostavlje
n, sastanci
se
održavaju
redovito
0%
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
96 dana
Kapaciteti
uspostavlje
ni i
usklađivanj
e se
provodi
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
40 dana
Programi
tehničke
pomoći se
koriste
44
1.544,00
KM
8.802 KM
3.367,10
KM
864,00
KM
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
sektor
za
stratešk
o
planiranj
programa
decembar
2012.
Broj
održanih
sastanak
a, broj
kandidira
nih i
realizirani
h
projekata
Budžet
0
decembar
2012.
Kapacitet
i
uspostavl
jeni,
osoblje
uposleno,
broj
stručnih
obuka
Budžet
0 KM
0
decembar
2012.
Broj
ostvareni
h
sudjelova
nja
Budžet
0
4.3.3.
Ukupno Program 4.3.
Ukupno Strateški cilj 4.
drugim
bilateralnim
oblicima
pomoći u
oblasti
usklađivanja
zakonodavstv
a iz
nadležnosti
Federalnog
ministartsva
pravde s
pravnim
naslijeđem
EU-a
Osigurati
kontinuiranu
edukaciju i
unaprijediti
stručno znanje
državnih
službenika na
poslovima
usklađivanja
zakonodavstv
a s pravnim
naslijeđem
EU-a
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
0%
0
1 službenik,
administrativ
ni troškovi,
192 dana
0%
0%
Usvojen
plan i
program
obuke;
obuka se
provodi
5.571,00
KM
9.802 KM
41.407
KM
140.075
KM
Sektor
za
stratešk
o
planiranj
e,
eurpske
integraci
je i
upravlja
nje
ljudskim
potencij
alima
decembar
2012.
Broj
održanih
obuka i
broj
državnih
službenik
a
obuhvaće
nih
obukom
Budžet
0
0 KM
0 KM
*Napomena: U gornjoj tablici iskazani su troškovi normativnih (strateških) aktivnosti sektora, bez iskazanih troškova ostalih aktivnosti iz osnovne djelatnosti, kao
i pomoćnih i dopunskih poslova sektora
45
Stratešk
i cilj 5:
Operativ
ni cilj za
2012.
Razvijanje efikasnosti i transparentnosti iz oblasti općih poslova i administracije u Federalnom ministarstvu pravde
Omogućavanje efikasnog rada ministartsva i podrška zaposlenima
Program
Program
5.1.
Kreiranje
dokument
a za
planiranje
budžetskih
sredstava
Aktivnost
5.1.1.
5.1.2.
Priprema i
izrada
dokumenta
okvirnog
proračunabudžeta
(DOB-a) za
Federalno
ministarstvo
pravde i
kaznenopopravne
zavode za
period 2012. 2014. i period
2013.-2015.
Priprema i
izrada Nacrta i
prijedloga
budžeta za
2013. godinu
za Federalno
ministarstvo
pravde i
kaznenopopravne
zavode
Ukupno Program 5.1.
Program
5.2.
Praćenje, 5.2.1.
analiza,
kontrola i
koordinacij
a utroška
Priprema
analize o
izvršenju
proračunabudžeta za
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
16.058
2 službenika
+
administrativ
ni troškovi, 6
mjeseci
Pripremljen
dokument
DOB-a
15.516
Služba
za
financijsk
ei
računovo
dstvene
poslove
mart 2012.
Prijedlog
DOB-a
za
usvajanje
Budžet
Nedo
staju
ća
sreds
tva
0
100%
16.058
2 službenika
+
administrativ
ni troškovi, 6
mjeseci
Pripremljen
budžetski
zahtjev
15.516
Služba
za
financijsk
ei
računovo
dstvene
poslove
septembar
2012.
Prijedlog
Budžeta
za
usvajanje
Budžet
0
100%
32.116 KM
100%
96.349 KM
Izvršeno
u 2011.
(%)
Utrošeno u
2011 (KM)
100%
2 službenika
+
administrativ
ni troškovi,
24 mjeseca
46
Analiza o
utrošku
budžeta po
ekonomski
m
Budžet
za 2012
31.032
KM
93.097
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
0 KM
Služba
za
financijsk
ei
računovo
Kontinuiran
o
Pokazatel
j
nedostaju
ćih
sredstava
Budžet
0
budžetskih
sredstava
5.2.2.
ministarstvo i
kaznenopopravne
zavode
Izrada
kvartalnog
izvještaja o
utrošku
sredstava
kodovima
100%
4.380 KM
Ukupno Program 5.2.
100%
Ukupno Strateški cilj 5.
100%
2 službenika
+
administrativ
ni troškovi, 8
mjeseci
Kvartalni
izvještaj
100.729
KM
132.845
KM
dstvene
poslove
4.232
Služba
za
financijsk
ei
računovo
dstvene
poslove
ili viška
sredstava
kvartalno
Pokazate
lj utroška
sredstav
a po
ekonoms
kim
kodovima
Budžet
97.329
KM
128.361
KM
0
0 KM
0 KM
*Napomena: U gornjoj tablici iskazani su troškovi normativnih (strateških) aktivnosti sektora, bez iskazanih troškova ostalih aktivnosti iz osnovne djelatnosti, kao
i pomoćnih i dopunskih poslova sektora
Stratešk
i cilj 6:
Operativ
ni cilj za
2012.
Poboljšanje kvalitete, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije nekretnina putem razvoja transparentnog tržišta nekretnina u BiH
Završetak svih projektnih aktivnosti i zaključenje Projekta registracije zemljišta
Program
Program
6.1.
Poboljšan
je
transpare
ntnosti,
brzine i
točnosti
zemljišno
knjižnih
upisa.
Izvršeno u
2011. (%)
Utrošeno
u 2011
(KM)
Informiranje
javnosti o
progresu i
rezultatima
Projekta
registracije
zemljišta
100%
52.986
Angažman
privremenih
asistenata,
kontrolora,
pravnika
95%
Aktivnost
6.1.1.
6.1.2.
186.076
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
za 2012
Štampa
brošure
"Standardi
usluga",
bilbordi
Štampana i
distribuiran
a brošura,
postavljeni
bilbodi u
junu 2011
46.004
ažuriranje i
usklađivanje
zemljišnoknjižnih
podataka sa
katastrom
370.000
podataka
ažurirani i
usklađeni
14.316
47
Nosilac
Jedinica
za
registracij
u
zemljišta
(Jedinica)
Rok
izvršenja
mart
2012.
Jedinica
mart
2012.
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Informira
nje
javnosti i
štampa
brošure o
rezultati
ma
Projeka
registacij
e
zemljišta
završetak
preostalih
poslova
Izvori
sredstava
Kreditna
sredstva,
budžet
Kreditna
sredstva,
budžet
Nedo
stajuć
a
sredst
va
0
0
6.1.3.
6.1.4.
Nadogradnja
zemljišnoknjižnog
softvera
LARIS
Nabavka
računarske
opreme
(serveri,
licence,
komunikacije)
Unapređe
nje
efikasnos
ti i brzine
pružanja
informacij
ai
podataka
o
nekretnin
ama
92.050
100%
435.460
84%
6.2.1.
Renoviranje
katastarskih
ureda
100%
766.572
KM
139.860
6.2.2.
Sistematska
registracija i
mapiranje
odabranih
lokacija
Angažman
pravnika za
ažuriranje
zemljišnih
knjiga
100%
725.026
90%
176.131
Nabavka
računarske
opreme za
katastarske
urede
Implementacija
softvera za
katastar
100%
30%
Ukupno Program 6.1.
Program
6.2.
40%
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
nadogradnja i
instalacija
softvera
LARIS
završena
faza I, u
toku faza II
284.145
nabavka
servera i
radnih stanica
za zemljišnoknjižne urede
u FBiH
nabavljeni
serveri za
36
zemljišnoknjižnih
ureda
/odjeljenja
119.994
Jedinica
mart
2012.
Jedinica
mart
2012.
završeta
k II i III
faze
Kreditna
sredstva,
budžet
0
Web
server za
FMP/ko
munikacij
e
Kreditna
sredstva,
budžet
0
464.459
KM
0 KM
renoviranje
katastarskog
ureda u
Čapljini
Sistematsko
ažuriranje
katastra za
k.o. Ljubuški i
Travnik
verifikacija i
provođenje
dostavljene
dokumentacije
katastarski
ured
renoviran
Broj
renoviran
ih ureda
Kreditna
sredstva,
budžet
0
radovi
završeni
Registraci
ja i
mapiranje
izvršeni
Kreditna
sredstva,
budžet
0
0
569.527
nabavka
servera za
katastarske
urede u FBiH
186.083
nadogradnja i
instalacija
softvera za
katastar
nabavljeni
serveri za
42
katastarske
ureda
završena
faza I
k.o.
Kreditna
Travnik sredstva,
završiti
budžet
poslove
verifikacij
e
dostavljen
e
dokument
acije
Kreditna
sredstva,
budžet
Dodatna
nabavka
računarske
48
k.o.
Ljubuški radovi
završeni
19.570
Jedinica
februar
2012.
0
1.054.468
Jedinica
mart
2012.
završeta
k II i III
faze
Kreditna
sredstva,
budžet
0
109.998
Jedinica
ožujak/
mart
2012.
opremiti
Kreditna
preostale sredstva,
katastarsk budžet
0
opreme/komun
ikacije za
katastarske
urede
84%
Ukupno Program 6.2.
Program
6.3.
Izrada
politika,
strategija
implemen
tacije i
nacrta
zakona
potrebnih
za
uklanjanj
e
prepreka
poslovno
mi
ekonoms
kom
razvoju
koji
postoje u
sektoru
zemljišne
administr
acije
Ukupno Program 6.3.
Ukupno Strateški cilj 6.
e urede
6.3.1.
6.3.2.
Izrada Studije
o kretanjima
na tržištu
nekretnina i
strategijama
za rješavanje
problema
bespravne
gradnje
vezanim za
nekretnine
Troškovi
Jedinice za
upravljanje
Projektom
1.796.627
KM
80%
305.036
80%
83%
ugovori
osoblja
Jedinice,
porezi,
troškovi
revizije,
oprema,
kancelarijski
materijal,
dnevnice,
gorivo,
komunikacijsk
i troškovi,
oglašavanje,
službena
putovanja
305.036
KM
2.868.23
5 KM
1.184.036
KM
35.000
Jedinica
mart
2012.
odabran
konsulta
nt za
izradu
Studije
Kreditna
sredstva,
budžet
0
74.000
Jedinica
mart
2012.
zaključiti
Projekt
registraci
je
zemljišta
Kreditna
sredstva,
budžet
0
109.000
KM
1.757.49
4 KM
0 KM
0 KM
0 KM
*Napomena: Iskazani troškovi programa i aktivnosti ne uključuju troškove Kabineta ministra, Službe za opće i zajedničke poslove, Zavoda za javnu upravu i
Upravnog inspektorata, već samo strateške programe iz Programa rada ministarstva za 2012. godinu! Ovdje iskazane procjene ukupnih troškova normativnih
aktivnosti obuhvaćaju između 30 i 40% ukupnog budžetskog razdjela za Federalno ministarstvo pravde, tako da Ministarstvo planira ispunjenje svih poslova iz
svoje nadležnosti u okviru dodijeljenih budžetskih sredstava za 2012. godinu.
49
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA – FINANCIJA
Federalno ministarstvo financija/finansija u skladu sa Zakonom o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave obavlja upravne, stručne i druge
poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na porezni sistem i poreznu
politiku, praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema u skladu s
Ustavom BiH i Zakonom o Centralnoj banci BiH, kreditni i bankarski sistem, sistem
finansijskog poslovanja (vrijednosni papiri i sanacija), obračunski sistem
(računovodstvo, knjigovodstvo i bilanse), sistem osiguranja imovine i osoba, sistem
pristojbi, doprinosa i drugih dažbina i igara na sreću, sistem finansiranja javne
potrošnje, izradu i izvršenje budžeta Federacije i godišnje obračune budžeta
Federacije, nadzor nad izvršenjem budžeta, budžetska kontrola određenih
budžetskih korisnika, kontrola ostvarivanja budžeta Federacije, trezorsko
poslovanje, upravljanje novčanim tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava,
obaveze i potraživanja i utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja osiguranja
nedostajućih sredstava, koncentraciju finansijskih sredstava radi osiguranja
finansijskog tržišta, upravljanje dugom i servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga i
druge poslove utvrđene zakonom.
Najvažniji programi i aktivnosti koji će obilježiti rad Federalnog ministarstva
financija/finansija u 2012. godini su priprema i izrada Budžeta Federacije BiH za
2013. godinu, Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2013., te Dokumenta okvirnog
budžeta (DOB-a) za period 2013.-2015. godine; praćenje, analiza, kontrola i
konsolidacija utroška budžetskih sredstava; zatim unapređenje upravljanja javnim
financijama sa ciljem smanjenja javne potrošnje kako bi se otvorio prostor za
potrošnju na investicije i infrastrukturu.
U oblasti poreza za narednu 2012. godinu, kao najvažnije aktivnosti su kreiranje
porezne politike iz oblasti direktnih poreza u cilju jačanja makroekonomske
stabilnosti i stvaranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i investicije, konstantan rad
na restrukturiranju poreznih propisa s ciljem poticanja privrednih aktivnosti,
povećanju konkurentnosti kao i stvaranju uvjeta za strana ulaganja, zatim
usuglašavanje propisa u cilju stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora. U oblasti
javnih prihoda koji se ostvaruju u skladu sa Zakonom aktivnosti će se temeljiti na
poboljšanju zakonskih rješenja kroz donošenje Zakona o pripadnosti javnih prihoda
za čije predlaganje je oformljena Vladina Radna grupa s ciljem zaštite fiskalnih
prihoda osiguranjem sigurnih dostatnih sredstava za finansiranje svih razina vlasti.
U narednoj godini će se raditi na implementaciji Jedinstvenog sistema registracije,
kontrole i naplate doprinosa kojim će se postići efikasnija naplata doprinosa; na
50
unapređenju financijskog tržišta kroz izmjene i dopune Zakona o tržištu vrijednosnih
papira, Zakona o leasingu, Zakona o društvima za osiguranje u privatnom
vlasništvu, Zakona o investicijskim fondovima, a donijet će se novi Zakon o
bankama i Zakon o preuzimanju dioničkih društava kako bi se uskladili s Bazelskim
načelima odnosno EU direktivama.
S obzirom da je Federalno ministarstvo financija/finansija nadležno za upravljanje
dugom, ono će provoditi politike zaduživanja koje će osigurati ubrzanje razvoja
korištenjem sredstava međunarodnih financijskih institucija i EU fondova, te
dostizanjem kreditne sposobnosti na međunarodnom tržištu kapitala, na načelu
zaduživanja pod koncesijskim uvjetima, za kapitalne samoodržive projekte uz
utvrđivanje krajnjeg korisnika kredita, unapređenje pripreme programa javnih
investicija u FBiH, poštovanja utvrđene gornje razine zaduživanja u Federaciji u
skladu sa zakonom te ubrzanja procedura odobravanja kredita za projekte.
Izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH
će se uspostaviti nova ograničenja i parametri za zaduživanje.
Još jedan od značajnijih programa je i razvijanje pravnog okvira za jačanje sistema
unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru kojim će se omogućiti da
zakonska regulativa vezana za internu reviziju i unutrašnju financijsku kontrolu bude
usklađena s pravnom stečevinom Europske Unije.
51
Strateški
cilj 1
Održavanje fiskalne stabilnosti u Federaciji BiH
Razvijanje pravnog okvira za upravljanje novčanim sredstvima, nadzor izvršenja Budžeta i vođenje Glavne knjige Trezora
Održavanje unutarnjeg i vanjskog duga na optimalnom nivou
Efikasno upravljanje javnim financijama uz unapređenje budžetskih procesa s ciljem smanjenja javne potrošnje i uz nadzor provođenja zakonskih
procedura i propisa
Jačanje sistema unutrašnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Izvrše
Nedo
Utrošeno
Mjerljivi
no u
s
Budžet za
Izvori
u pretho
Ulazni
Izlazni
Rok
indikatori
Program
Aktivnost
pretho
tajuća
2012.
Nosilac
sredst
dnoj
indikatori
indikatori
izvršenja
za
dnoj
sredst
godinu
ava
godini
izvršenje
godini
va
Program
Unaprijed 1.1.1
Izrada
8
Izrađene
161.959 Sektor za kontinuirano
Računovod Budžet
1.1.
iti
Računovodst
službenik Računovodst
trezor
u 2012
stvene
upravljanj
venih politika
a+
vene politike
politike
e javnim
za federalne
admin.
usvojene i
financija
budžetske
troškovi
objavljene
ma
korisnike i
u
Trezor
Službenim
novinama
FBiH
1.1.2
Izrada
8
Pripremljeno
161.959 Sektor za kraj 2012.
Usvojeno
Budžet
Uputstva o
službenik Uputstvo
trezor
godine
Uputstvo
izvršavanju
a +
Budžeta sa
admin.
Jedinstveno
troškovi
g računa
Trezora
Operativ
ni ciljevi
za 2012.
godinu
-
1.1.3
1.1.4.
Izrada
Pravilnika o
knjigovodstv
u budžeta u
Federaciji
BiH
Izrada
Uputstva o
izmjeni
Uputstva o
otvaranju
posebnih
namjenskih
transakcijski
h računa.
8
službenik
a+
admin.
troškovi
Izrađen
Pravilnik
161.959
Sektor za
trezor
kontinuirano
u 2012.
Usvojen i
objavljen
Pravilnik
Budžet
8
službenik
a+
admin.
troškovi
Izrađeno
Uputstvo
161.959
Sektor za
trezor
kontinuirano
u 2012.
Usvojeno i
objavljeno
Uputstvo
Budžet
Ukupno Program 1.1.
647.836 KM
52
Program
1.2.
Izrada
informacij
a
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
Izrada
Izvještaja o
izvršenju
Budžeta
Federacije
BiH za 2010.
godinu i za
naredne
godine
Izrada
kvartalnih
izvještaja
prema Vladi
Federacije
BiH o
utrošku
sredstava iz
tekuće
rezerve
Vlade i
tekuće
rezerve
premijera i
dopremijera
Izrada
Izvještaja o
izvršenju
Budžeta
Federacije
BiHkvartalno
Izrada i
izvršenje
rješenja o
povratu
sredstava i
sudskih
izvršnih
rješenja na
nivou
Federacije
Bosne i
Hercegovine
6
službenik
a +
admin.
troškovi
Izvještaj
618.576
Sektor za
trezor
kontinuira
no u
2012.
Vlada FBiH
usvojila
Izvještaj uz
određene
preporuke
Budžet
6
službenik
a+
admin.
troškovi
Izvještaji
618.576
Sektor za
trezor
kontinuira
no u
2012.
godini
Usvojeni
izrađeni
izvještaji
Budžet
6
službenik
a+
admin.
troškovi
Izvještaji
618.576
Sektor za
trezor
kontinuira
no u
2012.
godini
Usvojeni
Izrađeni
izvještaji
Budžet
administr
ativni
troškovi i
troškovi
izvršenja
rješenja
Izvršena
rješenja
44.754.164
Sektor za
trezor
kontinuira
no u
2012.
godini
Izrađena i
izvršena
rješenja
Budžet
Ukupno Program 1.2.
46.609.892 KM
53
Program
1.3.
Unapređ
ene
pravnog
okvira za
zaduživa
nje i
izdavanje
garancija
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
Izrada
Izmjena i
dopuna
Zakona o
dugu,
zaduživanju i
garancijama
u FBiH*
*(Aktivnosti i
dinamički
plan ovisni su
o
aktivnostima
na izradi
državnog
zakona o
zaduživanu,
dugu i
garancijama)
Izrada
izmjena i
dopuna
Uredbe o
postupku
verificiranja
tražbina i
gotovinskih
isplata po
osnovu
računa stare
devizne
štednje u
FBiH
Izrada
Odluke o
gotovinskim
isplatama
verificiranih
tražbina po
osnovu stare
devizne
štednje u
2012. godini
3
službenik
a tri
mjeseca,
admin.
troškovi,
Pripremljen
nacrt Zakona
27.621
Sektor za
upravljanje
dugom
Septem
bar
2012.
Zakon
upućen Vladi
FBiH
Budžet
1
službenik
,
jedan
mjesec
admin.
troškovi
Pripremljena
Uredba
3.069
Sektor za
upravljanje
dugom
mart
2012.
Uredba
upućena
Vladi
Budžet
1
službenik
,
jedan
mjesec,
admin.
troškovi
Pripremljena
Odluka
6.138
Sektor za
upravljanje
dugom
mart
2012
Donesena
odluka
Budžet
Izrada
Odluke o
2
službenik
Pripremljena
Odluka
6.138
Sektor za
upravljanje
mart
2012.
Donesena
odluka
Budžet
54
1.3.5.
Ukupno Program 1.3.
Program Provođen
1.4.
je politika
zaduživa
nja
četvrtoj
emisiji
obveznica po
osnovu stare
devizne
štednje
Izrada
Rješenja o
formiranju
Komisije za
reviziju
verifikacije
stare devizne
štednje
(izvršene u
2011. godini)
1.3.6.
Izrada
informacija o
projektima i
davanju
suglasnosti
za pokretanje
inicijative za
zaduživanje
1.3.7.
Izrada odluka
o davanju
suglasnosti
za
prihvaćanje
kredita za
finansiranje
projekata u
Federaciji
BiH
1.4.1.
Zaključivanje
ugovora o
kreditima
međunarodni
h finansijskih
institucija i
bilateralnih
kreditora i
a jedan
mjesec,
admin.
Troškovi
dugom
1
službenik
,
jedan
mjesec,
admin.
troškovi,
dnevnice,
troškovi
putovanj
a
3
službenik
a,dva
mjeseca,
admin.
troškovi,
dnevnice,
troškovi
putovanj
a
3
službenik
adva
mjeseca,
admin.
troškovi
Pripremljeno
Rješenje
3.069
Sektor za
upravljanje
dugom
april
2012.
Doneseno
Rješenje
Budžet
Pripremljene
informacije
18.414
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Informacija
razmatrana
na sjednici
Vlade
Budžet
Pripremljene
Odluke
17.414
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Donesena
odluka
Budžet
2
službenik
a šest
mjeseci
admin.
troškovi
Pripremljeni
ugovor
81.863 KM
55.362 Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Potpisani
ugovori
Budžet
55
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
zaključivanje
podugovora
sa krajnjim
korisnicima
Priprema
odluka o
sufinansiranj
u projekata
Učešće u
pregovorima
o novim
sporazumima
za
financiranje
razvojnih
projekata u
FBiH
Davanje
mišljenja na
prijedloge
nacrta
međunarodni
h ugovora i
sporazuma i
priprema
mišljenja i
izjašnjenja po
različitim
dokumentima
međunarodni
h financijskih
institucija
Odobravanje
plaćanja
troškova po
projektima u
implementaciji
Davanje
prethodnih
odobrenja,
mišljenja i
izjašnjenja
2
službenik
a dva
mjeseca
admin.
troškovi
2
službenik
a tri
mjeseca
admin.
troškovi,
Pripremljen
prijedlog
odluke
18.454
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Donesena
odluka
Održani
pregovori
27.681
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Broj
završenih
pregovora i
potpisanih
zapisnika sa
pregovora
2
službenik
a pet
mjeseci
admin.
troškov
Dato
mišljenje
46.135
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Broj datih
mišljenja i
pripremljenih
izjašnjenja
1
službenik
,
osam
mjeseci,
admin.
troškovi
1
službenik
,
osam
mjeseci,
Data
saglasnost
na plaćanje
36.908
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Iznos
izvršenih
plaćanja
Data
odobrenja,
mišljenja i
izjašnjenja
36.908
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Broj datih
odobrenja,
mišljenja i
izjašnjenja
56
Budžet
1.4.7.
1.4.8.
Ukupno Program 1.4.
Program Razvijati
1.5.
tržišta
kapitala
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
kod
zaduživanja
(na osnovu
podataka koji
se ažuriraju u
bazama
podataka u
sektoru za
upravljanje
dugom)
*
Popunjavanje
protuvrijedno
snog Fonda
po projektu
2KR
Sufinanciranj
e projekata
od značaja
za Federaciju
a koji se
finansiraju iz
sredstava
međunarodni
h financijskih
institucija
admin.
troškovi
1
službenik
,
tri
mjeseca,
admin.
troškovi
primljeni
zahtjevi za
sufinanciranj
e
Izrada
Odluke o
zaduženju
Federacije
putem
emisije
trezorskih
zapisa
Federacije
BiH u 2012.
godini
Izrada odluka
o emisijama
trezorskih
zapisa
2
službenik
a jedan
mjesec
admin.
troškovi
Pripremljena
Odluka
2
službenik
a jedan
mjesec
admin.
troškovi
2
službenik
Pripremljene
odluke
6.138
Pripremljena
Odluka
6.138
Izrada
izmjena i
4.000.000
57
4.332.534
decem
bar
2012.
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Broj zahtjeva
i iznos
odobrenog
sufinanciranj
a
mart
2012.
Donesena
odluka
Budžet
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Donesene
odluke
Budžet
Sektor za
upravljanje
mart
2012.
Donesena
odluka
Budžet
8.553.982 KM
6.138 Sektor za
upravljanje
dugom
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
dopuna
Odluke o
uslovima i
pravilima
emisije
trezorskih
zapisa
Federacije
BiH- izmjene
i dopune
Izrada
Odluke o
zaduženju
Federacije
putem
emisije
dugoročnih
vrijednosnih
papira/obvez
nica
Federacije
BiH u 2012.
godini
Izrada
odluka/e o
emisiji/emisij
ama
dugoročnih
vrijednosnih
papira/obvez
nica
Federacije
BiH
Priprema i
objava javnih
poziva za
sudjelovanje
na aukcijama
kratkoročnih i
dugoročnih
vrijednosnih
papira
Federacije
Bosne i
Hercegovine
a jedan
mjesec
admin.
troškovi
dugom
2
službenik
adva
mjeseca
admin.
troškovi
Pripremljena
Odluka
12.276
Sektor za
upravljanje
dugom
mart
2012.
Donesena
odluka
Budžet
2
službenik
a dva
mjeseca
admin.
troškovi
Pripremljena
Odluka
12.276
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Donesena/e
odluka/e
Budžet
2
službenik
a jedan
mjesec
admin.tro
škovi
Pripremljen
JP
6.138
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Objavljen JP
Budžet
Ukupno Program 1.5.
49.104 KM
58
Program
1.6.
Utvrđivanj 1.6.1
e iznosa
novih
zaduženja
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
Izrada
Odluke o
utvrđivanju i
visini novih
zaduženja i
servisiranja
duga u FBiH
za 2012.
godinu
Izrada
Odluke o
utvrđivanju i
visini novih
zaduženja i
servisiranja
duga u FBiH
za 2013.
godinu
Izrada
Rješenja o
imenovanju
Komisije za
dug
* Verifikacija
obaveza iz
osnova stare
devizne
štednje i
registracija
obaveza iz
osnova
ratnih
potraživanja
* Izrada
drugostepeni
h rješenja iz
osnova stare
devizne
štednje
(posebno
iskazana
aktivnost
izvan radnog
vremena)
2
službenik
a dva
mjeseca
admin.
Troškovi
Prikupljene
informacije
urađena
analiza,
pripremljena
Odluka
12.276
Sektor za
upravljanje
dugom
januar
2012.
Objavljena
odluka
Budžet
2
službenik
a dva
mjeseca
admin.
troškovi
Prikupljene
informacijeur
ađena
analiza,
pripremljena
Odluka
12.276
Sektor za
upravljanje
dugom
decem
bar
2012.
Objavljena
odluka
Budžet
2
službenik
a jedan
mjesec
admin.
troškovi
AFIP i
FIP
Pripremljeno
rješenje
6.138
Sektor za
upravljanje
dugom
januar
2012.
Objavljeno
Rješenje
Budžet
Primljeni
zahtjevi za
verifikaciju
215.000
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Broj
verifikacija i
verificirani
iznos
Budžet
vladina
komisija
Primljene
žalbe
120.910
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Broj riješenih
žalbi i
verificirani
iznos
Budžet
Program 1.6.
366.600 KM
59
Program
1.7.
Upravljan
je
unutarnji
mi
vanjskim
dugom
1.7.1
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
Evidentiranje
i praćenje ino
zaduženja i
obaveza
FBiH,
obavještavanj
e krajnjih
korisnika o
obavezi
plaćanja;
Davanje
suglasnosti
Ministarstvu
financija i
trezora BIH
za prijenos
sredstava
Federacije
BiH za
izmirenje
obaveze po
vanjskom
dugu;
evidentiranje
i praćenje
unutarnjeg
duga
Plaćanje
obaveza
Federacije
BiH iz
osnova
vanjskog
duga
Plaćanje
obaveza
Federacije
BiH iz
osnove
unutarnjeg
duga
Izrada
Informacije o
vanjskom i
unutarnjem
dugu
1
službenik
,
devet
mjeseci,
admin.
troškovi
Dospjela
plaćanja
27.621
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Izvršena
plaćanja i
evidentirane
promjene
Budžet
1
službenik,
dvanaest
mjeseci,
admin.
troškovi
Dospjela
plaćanja
284.845.317
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Izvršena
plaćanja
Budžet
tri
službenik
a pet
mjeseci,
admin.
troškovi
Dospjela
plaćanja
297.385.173
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Izvršena
plaćanja
Budžet
3
službenik
a četiri
mjeseci
admin.
Prikupljene
informacijeur
ađena
analiza,
pripremljena
36.828
Sektor za
upravljanje
dugom
april
2012.
Informacija
razmatrana
na sjednici
Vlade
Budžet
60
1.7.5.
1.7.6
Ukupno Program 1.7.
Program Kreiranje
1.8.1
1.8.
pravnog
okvira za
pozitivan
utjecaj na
unapređen
je
budžetskih
procesa
1.8.2.
Federacije
BiH sa
stanjem
31.12.2011. i
periodičnih
informacija
Izrada
Izvještaja o
realizaciji
Plana otplate
obaveza
Federacije
BiH po
vanjskom i
plana prihoda
od krajnjih
korisnika
kredita
Procjena,
praćenje
unutarnjih
obaveza
Federacije
BiH, i
planiranje
potrebnih
sredstava za
izmirenje
troškovi
Informacija
1
službenik
, četiri
mjeseci
admin.
Troškovi
Pripremljeni
izvještaji
12.276
Sektor za kvartalno
upravljanje
dugom
Izvještaji
korišteni za
pripremu
informacija
za Vladu
2
službenik
a4
mjeseca
Pripremljeni
podaci o
neizmirenim
postojećim i
potencijalnim
obavezama
24.552
Sektor za
upravljanje
dugom
kontinui
rano u
2012
Dostavljanje
podataka za
DOB,
Budžet,
Misije
MMFa, za
procjenu
kreditnog
rejtinga
Priprema i
izrada nacrta
i prijedloga
Zakona o
izvršenju
proračuna/bu
džeta
Federacije
BiH za 2013.
Priprema i
izrada
prijedloga
Odluka o
preraspodjeli
iz budžeta
Federacije za
2013. godinu
4
službenik
a
+ admin.
troškovi
1 mjesec
Pripremljen
nacrt Zakona
X 2012.
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
2
službenik
a
+ admin.
troškovi
4
mjeseca
Pripremljen
prijedlog
Odluke
Prijedlog
Odluke
ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
61
582.331.767 KM
15.798 Sektor za
budžet i
javne
rashode
31.597
Sektor za
budžet i
javne
rashode
kvartalno
Budžet
sa jednog
budžetskog
korisnika na
drugog
Ukupno Program 1.8.
Program Kreiranje
1.9.
dokumen
ata za
efikasno
planiranje
budžetski
h
sredstava
1.9.1.
1.9.2.
Ukupno Program 1.9.
Program Praćenje, 1.10.1.
1.10.
analiza,
kontrola i
konsolida
cija
utroška
budžetski
h
sredstava
1.10.2.
Priprema i
izrada nacrta
i prijedloga
proračuna –
budžeta
Federacije
BiH za 2013.
godinu
Priprema i
izrada
Dokumenta
okvirnog
proračuna –
budžeta
(DOB-a) za
period 2013.2015. godine,
koji usvaja
Vlada
Federacije
BiH
5
službenik
a
+ admin.
troškovi
6 mjeseci
Pripremljen
nacrt i
prijedlog
budžeta
3
službenik
a
+ admin.
troškovi
6 mjeseci
Pripremljen
nacrt i
prijedlog
DOB-a
Pripremiti
analizu o
izvršenju
budžeta i
vanbudžetski
h fondova na
svim
razinama u
Federaciji
BiH
Izrada
prijedloga
Odluka o
izdvajanju
sredstava iz
Tekuće
rezerve
Budžeta
FBiH
2
službenik
a
+ admin.
troškovi
4
mjeseca
Izvršena
analiza o
izvršenju
budžeta po
budžetskim
korisnicima
1
službenik
admin.
troškovi
12
mjeseci
Pripremljen
prijedlog
Odluke
62
47.395 KM
118.488 Sektor za
budžet i
javne
rashode
71.093
Sektor za
budžet i
javne
rashode
189.581 KM
31.597 Sektor za
budžet i
javne
rashode
47.395
Sektor za
budžet i
javne
rashode
X 2012.
Prijedlog
budžeta
ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
VI
2012.
Prijedlog
DOB-a
ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
15.04.
2012.
Informacija
ide na
razmatranje
Vladi FBiH,
MMF,
Svjetska
banka,
Centralna
banka BiH
Budžet
2012.
kontinui
rano
Prijedlog
Odluke
usvaja
Vlada FBiH
Budžet
1.10.3.
1.10.4.
Ukupno Program 1.10.
Program Unapređ 1.11.1
1.11.
enje
legislativ
eu
oblasti
direktnih
poreza i
izrada
1.11.2.
analiza
1.11.3
Izrada
kvartalnog
izvještaja o
utrošku
sredstava iz
tekuće
rezerve
Donošenje
Mišljenja na
zahtjev
budžetskih
korisnika na
Zakone
(odluke,
zaključke,
pravilnike i
programe) u
pogledu
financijskih
sredstava
potrebnih za
implementacij
u istih
1
službenik
+ admin.
troškovi
4
mjeseca
Izvršena
analiza o
utrošku
sredstava
rezerve
15.798
Sektor za
budžet i
javne
rashode
kvartalno
Izvještaj
razmatra i
usvaja Vlada
FBiH
Budžet
2
službenik
a +
admin.
troškovi
12
mjeseci
Doneseno
mišljenje se
prilaže uz akt
zahtjeva za
finansijska
sredstva
94.791
Sektor za
budžet i
javne
rashode
2012.
kontinui
rano
Mišljenje se
dostavlja kao
prilog uz akt
koji usvaja
Vlada FBiH
Budžet
Izrada
prednacrta
izmjena i
dopuna
Zakona o
porezu na
dobit
Izrada
prednacrta
izmjena i
dopuna
Zakona o
porezu na
dohodak
Izrada
prednacrta
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
Poreznoj
upravi
2
službeni
ka
admin.
troškovi
Pripremljen
prednacrt
Izmjena i
dopuna
tokom
2012.
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Pripremljen
prednacrt
Izmjena i
dopuna
32.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
tokom
2012.
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Pripremljen
prednacrt
Izmjena i
dopuna
24.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
IV.
kvartal
2012.
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
63
189.581 KM
31.770 Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
1.11.4
1.11.5
1.11.6
1.11.7
1.11.8
1.11.9
Izrada
prečišćenog
teksta
Zakona o
federalnim
administrativ
nim taksama
Izrada
Pravilnika o
primjeni
Zakona o
porezu na
dobit
Izrada
Pravilnika o
primjeni
Zakona o
porezu na
dohodak
Pravilnik o
dodjeljivanju
identifikacijsk
ih brojeva i
poreznoj
registraciji
poreznih
obveznika na
teritoriji FBiH
(prečišćeni
tekst)
Izrada
analize
primjene
zakona o
porezu na
dobit, porezu
na dohodak,
federalnih
administrativ
nih upravnih
pristojbi.
Suradnja sa
tijelima
Federacije,
RS i BD na
razvoju
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Pripremljen
prednacrt
Izmjena i
dopuna
20.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
tokom
2012.
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Izrađen
Pravilnik
18.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
IV.
kvartal
2012.
Usvojen
Pravilnik
Budžet
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Izrađen
Pravilnik
18.550
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
IV.
kvartal
2012.
Usvojen
Pravilnik
Budžet
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Izrađen
Pravilnik
15.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
tokom
2012.
Usvojen
Pravilnik
Budžet
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Izrađena
analiza
11.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinu
irano
2012.
Broj
izrađenih
analiza
Budžet
4
službeni
ka
admin.
troškovi
Izrađeni
stavovi,
odgovori,
obrasci,
32.012
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinu
irano
2012.
Broj izdatih
stavova,
odgovora,
obrazaca
Budžet
64
informaciono
g sistema i
kreiranju
poreznih
politika.
Učestvovanj
e u radu
radnih tijela
Federacije i
međunarodni
h
organizacija
u kreiranju
porezne
politike i
poboljšanja
zakonskih
rješenja
1.11.10 Davanje
mišljenja na
druge
zakone,
ugovore o
izbjegavanju
dvostrukog
oporezivanja,
memorandu
me o
razumijevanj
u sa
međunarodni
m
organizacija
ma s aspekta
poreznih
obaveza.
1.11.11 Odgovor na
zastupnička
pitanja iz
oblasti
direktnih
poreza, kao i
drugih
aktivnosti iz
nadležnosti
sektora
3
službeni
kaadmin.
troškovi
Izrađena
mišljenja
18.500
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinu
irano
2012.
3
službeni
ka
admin.
troškovi
Izrađeni
odgovori
11.950
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinu
irano
2012.
65
Broj izdatih
mišljenja
Budžet
Ukupno Program 1.11.
Program Unapređ
1.12.1
1.12
enje i
izrada
propisa iz
javnih
prihoda,
fiskalnih
sistema i
igara na
sreću
1.12.2
1.12.3
3
službeni
ka
admin.
troškovi
Pripremljena
analiza
Izrada
prednacrta
zakona o
pripadnosti
javnih
prihoda
Izrada
Zakona o
fiskalnim
sistemima
3
službeni
ka
admin.
troškovi
Pripremljen
prednacrt
Zakona
44.740
3
službeni
ka
admin.
troškovi
3
službeni
ka
admin.
troškovi
3
službeni
ka
admin.
troškovi
Pripremljen
prednacrt
Zakona
37.670
Pripremljen
prednacrt
Zakona
37.870
Izrađen
Pravilnik
22.870
3
službeni
ka
admin.
troškovi
Izrađen
Pravilnik
19.500
1.12.4
Izrada
Zakona o
igrama na
sreću
1.12.5
Izrada
Pravilnika o
načinu
uplate javnih
prihoda
budžeta i
vanbudžetski
h fondova na
teritoriji
Federacije
BiH
Izrada
mjesečne
informacije o
ostvarenim i
raspoređeni
m javnim
prihodima u
Federaciji
1.12.6
232.782 KM
21.040 Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Izrada
analize
postojeće
zakonske
regulative u
oblasti javnih
prihoda
66
Kontinu
irano
2012.
Broj
izrađenih
analiza
Budžet
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Priprem
ljen
predna
crt
Zakona
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
tokom
2012.
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
tokom
2012.
Zakon ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
tokom
2012.
Usvojen
Pravilnik
Budžet
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinu
irano
2012.
Informacija
ide na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
BiH
1.12.7. Izrada seta
pravilnika za
primjenu
Zakona o
igrama na
sreću
Ukupno Program 1.12.
Program Jačanje
1.13.1
1.13.
nadzora
nad
upravljanj
em
javnim
prihodim
a
Davanje
stavova,
mišljenja i
odgovora.
- Izdavanje
uvjerenja za
puštanje u
promet
fiskalnih
sistema i
zaključivanje
ugovora sa
proizvođačim
a/zastupnicim
a fiskalnih
sistema za
distribuciju
certificiranih
fiskalnih
sistema
- Davanje
mišljenja o
načinu
raspodjele
prihoda i
tumačenje
izračuna
koeficijenata
za raspodjelu
prihoda od
indirektnih
poreza i
izrada
godišnjeg
uputstva o
raspodjeli tih
prihoda
između
6
službeni
ka
admin.
troškovi
Izrađen
Pravilnik
6
službeni
ka
admin.
troškovi
Mišljenja,
stavovi,
odgovori,
rješenja,
odobrenja,
uvjerenja,ugov
ori, analize
67
21.850
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
205.540 KM
149.500 Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinu
irano
2012.
Usvojen
Pravilnik
Budžet
Kontinu
irano
2012.
Broj izdatih
mišljenja,
stavova,
odgovora,
rješenja,
odobrenja,
uvjerenja,ug
ovor, analiza
Budžet
kantona,
općina i
kantonalnih
direkcija
cesta
- Izrada
Odluke o
utvrđivanju
liste korisnika
za raspodjelu
dijela
sredstava
ostvarenog
prometa
Lutrije BiH za
2011. godinu
- Izrada
Odluke o
raspodjeli
sredstava
ostvarenog
prometa
Lutrije BiH za
2012. Godinu
Ukupno Program 1.13.
Ukupno Strateški plan 1.
Strateški
Provođenje reformi u oblasti europskih integracija
cilj 2
Operativ
ni cilj za - Jačanje sistema unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
2012.
Izvrše
Utrošeno
no u
u pretho
Ulazni
Izlazni
Program
Aktivnost
pretho
dnoj
indikatori
indikatori
dnoj
godini
godini
Program Razvijanj 2.1.1. Izrada
Izrađena
2.1.
e
Metodologije
službenik metodologija
pravnog
ili Uputstva
a
okvira za
za rad interne
administr
jačanje
revizije
ativni
sistema
troškovi
unutrašnji
h
finansijski
68
149.500 KM
639.655.423 KM
Budžet za
2012. godinu
8.256
Nositelj
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
Rok
izvršenj
a
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Prvi
kvartal
2012
Izrađena
metodologija i
objavljena u
Službenim
novinama
Nedos
ta
Izvori
sredstav juća
sredst
a
va
Budžet
h
kontrola
u javnom
sektoru
2.1.2
2.1.3
2.1.4.
2.1.5
Izrada
Pravilnika o
kriterijima za
uspostavu
jedinice za
internu
reviziju
Izrada i
implementacij
a standarda
za internu
reviziju i
Kodeks
profesionalne
etike za
interne
revizore,
nakon
usuglašavanj
a na
Koordinacion
om odboru
na nivou
Federacije
BiH.
Izrada
Pravilnika o
uvjetima za
obavljanje
poslova
interne
revizije
Izrada
programa
obuke za
certificiranje
internih
revizora u
javnom
sektoru
Federacije
BiH.
službenik
a
administr
ativni
troškovi
Pripremljen
prijedlog
8.255
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
kraj
2012.
godine
Usvojen
prijedlog
kriterija i
objavljen u
Slu.novina
Budžet
službenik
a admini.
troškovi
Izrađeni
Međunarodni
standardi i
Kodeks
profesionaln
e etike
8.254
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
kontinui
rano u
2012.
godini
Izrađeni i
usvojeni
standardi i
Kodeks
Budžet
3
službenik
a
admini.
troškovi
Izrađen
Pravilnik
8.254
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
početak
2012
Usvojen i
objavljen
Pravilnik
Budžet
Službeni
k,
administr
ativni
troškovi
Izrađen
Program
obuke
8.254
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
tokom
2012
Usvojen i
objavljen
Program
obuke
Budžet
69
Ukupno Program 2.1
Program Izrada
2.2.
inforamcij
a
2.1.6.
Izrada
prijedloga za
izmjenu
Zakona o
internoj
reviziji
Službeni
k, admin.
troškovi
Izrađen
Zakon
2.2.1
Izrada
godišnjeg
konsolidirano
g izvještaja
interne
revizije na
osnovu
godišnjih
izvještaja
jedinica za
internu
reviziju za
2012.g
Izrada
godišnjeg
konsolidirano
g izvještaja
interne
revizije
sadržavat će
i analizu
rada
CHJ,uključuj
ući i
preporuke za
poboljšanje
rada , koje
usvaja
Koordinacijs
ki odbor.
Izrada
izvještaja o
radu
koordinacion
og odbora i
izrada
izvještaj o
utrošenim
sredstvima
Radna
tijela
8.254
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
kraj
2012.
godine
Usvojen
Zakon o
internoj
reviziji
Budžet
Pripremljen
prijedlog
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
prvi
kvartal
2012
Vlada FBiH
usvojila
Izvještaj uz
određene
preporuke
Budžet
Radna
tijela
Pripremljen
prijedlog
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
prvi
kvartal
2012
Usvojeni
izrađeni
izvještaji
Budžet
Radna
tijela
Pripremljen
prijedlog
Centralna
harmoniza
cijska
jedinica
kontinui
rano u
2012.
godini
Usvojen
budžet
Budžet
49.527 KM
2.2.2
2.2.3.
70
30.000
za rad
koordinacion
og odbora.
Ukupno Program 2.2.
Program Razvoj
2.3.
financijsk
og tržišta
2.3.1
2.3.2.
2.3.3
2.3.4.
2.3.5
3
službenik
a
2
mjeseca
Pripremljen
tekst Zakona
28.990
Izrada
Zakona o
preuzimanju
dioničkih
društava
Pripremljen
3
tekst Zakona
službenika
3
mjeseca
35.656
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
društvima za
osiguranje u
privatnom
osiguranju
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
osiguranju
od
odgovornosti
za motorna
vozila i
ostale
odredbe o
5 mjeseci Pripremljen
3
tekst Zakona
službenika
50.980
3
Pripremljen
službenika tekst Zakona
2
mjeseca
28.990
3
službenik
a
2
mjeseca
Pripremljen
tekst Zakona
30.000 KM
28.990 Sektor za
privredne
financije
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
tržištu
vrijednosnih
papira
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
leasingu
71
Mart
2012
Usvojeni
zakoni
Budžet
Sektor za
privredne
financije
Mart
2012
Usvojeni
zakoni
Budžet
Sektor za
privredne
financije
April
2012
Usvojeni
zakoni
Budžet
Sektor za
privredne
financije
Juni
2012
Usvojeni
zakoni
Budžet
Sektor za
privredne
financije
Juni
2012
Usvojeni
zakoni
Budžet
2.3.6
2.3.7
obaveznom
osiguranju
od
odgovornosti
Izrada
Zakona o
bankama
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
zakona o
investicijski
m fondovima
2.3.8
Izdavanje
rješenja i
potvrda
2.3.9
Davanje
stručnih
mišljenja,
stavova i
odgovora
Ukupno Program 2.3.
Ukupno Strateški cilj 2
Strateški
Stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje
cilj 3
Izvrše
Utrošeno
no u
u pretho
Program
Aktivnost
pretho
dnoj
dnoj
godini
godini
Program Kreiranje
3.1.1. Izrada izmjene
3.1.
pravnog
i dopune
okvira za
Uredbe o
utvrđivanj
uspostavi
e
koordinaciono
prioritetni
g mehanizma
h
za upravljanje i
razvojnih
koordinaciju
projekata
sredstava za
Federacij
razvoj u
e BiH
Federaciji BiH
3
službenik
a
6 mjeseci
3
službenik
a
2
mjeseca
Pripremljen
tekst Zakona
54.816
Sektor za
privredne
financije
oktobar
2012
Usvojeni
zakoni
Budžet
Pripremljen
tekst Zakona
28.990
Sektor za
privredne
financije
oktobar
2012
Usvojeni
zakoni
Budžet
3
službenik
a
Izdate
potvrde
44.488
Sektor za
privredne
financije
Kontinu
irano
u 2012
Broj izdanih
potvrda
3
službenik
a
Pripremljeni
odgovori
mišljenja i
stavovi
50.980
Sektor za
privredne
financije
Budžet
Broj izdanih
odgovoramiš
ljenja i
stavova
Budžet
Kontinu
irano
u 2012
Rok
izvršenj
a
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredsta
va
decem
bar
2012.
Uredba
upućena na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
352.880 KM
432.407 KM
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet za 2012.
godinu
2
službenika
dva
mjeseca
admin.
troškovi
Pripremlje
n nacrt
Zakona
12.276
72
Nositelj
Sektor
za
upravlj
anje
dugom
Nedos
ta
juća
sredst
va
3.1.2
Izrada propisa
kojim se
propisuje
metodologija
za
identifikaciju,
formulaciju i
utvrđivanje
Programa
javnih
investicija i
prioriteta i
razvojnih
programa i
projekata
Rješenje o
izmjenama
Rješenja o
imenovanju
članova
međuresorne
Komisije za
program javnih
investicija u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
2
službenika
dva
mjeseca
admin.
troškovi
Pripremlje
n propis
10.207
Sektor
za
upravlj
anje
dugom
decem
bar
2012.
Usvojen
propis
Budžet
1
službenik,
jedan
mjesec
admin.
troškovi
Pripremlje
no rješenje
3.069
Sektor
za
upravlj
anje
dugom
decem
bar
2012.
Usvojeno
rješenje
Budžet
3.2.1.
Izrada
Instrukcije i
metodologije
za
kandidiranje
projekata za
Program
javnih
investicija
2012-2014
2
službenik
a2
mjeseca,
admin.
troškovi
Pripremljena
Instrukcija
decem
bar
2012.
Instrukcija
upućena
općinama,
kantonima i
resornim
ministarstvim
a
Budžet
3.2.2.
Izrada
Programa
javnih
investicija
2012-2014
Pripremljen
prijedlog PIPa
2012-2014
36.828
Sektor
za
upravlj
anje
dugom
februar
2012.
Upućen Vladi
FBiH na
usvajanje
Budžet
3.2.3.
Izrada
3
službenik
a četiri
mjeseci,
admin.
troškovi
3
Pripremljen
36.828
Sektor
decem
Upućen Vladi
Budžet
3.1.3
Ukupno Program 3.1.
Program Priprema
3.2.
projekata
,
provođen
je i
praćenje
realizacij
e
Program
a javnih
investicija
73
25.552 KM
12.276 Sektor
za
upravlj
anje
dugom
Programa
javnih
investicija
2013-2015
3.2.4.
3.2.5.
Izrada Plana
razvojnih
projekata, kao
Aneksa
Budžeta BiH
za 2013
Informacija o
realizaciji
razvojnih
programa i
projekata u
implementaciji
u 2011. i za
naredne
godine
službenik
a šest
mjeseci,
admin.
troškovi
2
službenik
a dva
mjeseca,
admin.
troškovi
3
službenik
a četiri
mjeseca,
admin.
troškovi
prijedlog PIPa
2013-2015
za
upravlj
anje
dugom
Pripremljen
Aneks
12.276
Sektor
za
upravlj
anje
dugom
Priprema i
izrada
Informacije
36.828
Sektor
za
upravlj
anje
dugom
Ukupno Program 3.2.
Ukupno Strateški cilj 3.
Ukupno Program rada Federalnog ministarstva financija/finansija u 2012. godini
135.036 KM
160.588 KM
640.248.418 KM
74
bar
2012.
juni
2012.
FBiH na
usvajanje
Upućen Vladi
FBiH na
usvajanje
Budžet
Upućena
Vladi FBiH na
usvajanje
Budžet
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u 2012. godini radit će na
pokretanju kapitalnih investicija u cilju dugoročnog osiguranja električne energije
radizadovoljavanja potreba Federacije Bosne i Hercegovine, pokrivanja budućeg
deficitita električne energije i snage koji će nastati uslijed gašenja postojećih
termoblokova u TE Tuzla i TE Kakanj, te osiguranja pozicije Federacije Bosne i
Hercegovine na unutrašnjem i regionalnom tržištu električne enegije.
U zacrtanom vremenskom periodu intezivno će se raditi na stvaranju povoljnog
ambijenta za razvoj industrijske proizvodnje, donošenjem novih zakonskih rješenja i
usklađivanje već postojećih sa regulativom EU kao i realiziranjem Akcionog plana za
realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10).
Imajući u vidu stanje privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo će e
zajedno sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine raditi na: bržem regulisanju i
unapređenju propisa u oblasti geoloških istraživanja, eksploatacije mineralnih
sirovina i rudarstva, industrijskog privređivanja i razvoja; efikasnom upravljanju u
privrednim društvima u okviru nadležnosti; poticati proces privatizacije i reviziju
procesa privatizacije; uređivati komorski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine;
podizati nivo kvaliteta tečnih energenata i gasa; nastaviti aktivnosti vezane za
prestruktuiranja energetskog sektora uključujući potpuno pripajanje rudnika uglja JP
EP BiH; poduzimanju aktivnosti za iznalaženje alternativnih izvora za snabdijevanje
gasom i proširenje gasne mreže; voditi upravni postupak i rješavati u upravnim
stvarima iz nadležnosti; aktivirati i intenzivirati dogovora na entitetskom i državnom
nivou u smislu lakšeg regulisanja određenih oblasti iz nadležnosti; povećanju
stepena sigurnosti i podizanja nivoa lične i kolektivne zaštite rudara u rudnicima uglja
i preventivnog djelovanja; zakonskom regulisanju proizvodnje i prometa naoružanja i
vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine; provođenje određenih mjera i
aktivnosti za ublažavanje efekata recesije i konkretne pomoći privrednim društvima
koja su imala ugovorena poslove u Libiji; educiranju uposlenika u skladu sa
potrebama i programima, odnosno i druge zadaće iz djelokruga svoje nadležnosti.
Ovaj Program rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2012.
godinu je izveden iz Programa rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije za period 2011. - 2014. godine.
75
U skladu sa Programom rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2012 godinu realizirati će se pet strateških
ciljeva sa ukupno sedam operativnih ciljeva u predviđenom obimu i vremenu.
Strateski cilj 1:
Operativni
cilj
Strateški cilj 2:
Operativni
ciljevi
Stvaranje uredjenog ambijenta za efikasno funkcionisanje i razvoj elektro-energetskog sektora, gasnog sektora i
sektora naftnih derivata u skladu sa EU legislativom (54/03, 89/05, 1228/03, 107/04, 55/03 EU, 1775/05) i Strateškim
planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH
Usvajanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti energije, prirodnog gasa i nafte i njeno usaglašavanje sa zahtjevima
acquis-a, SPP i EU partnerstva
Stvaranje efikasnog sistema u skladu sa EU legislativom koji ce osigurati racionalno i sigurno koristenje prirodnih
bogastava i obezbjediti visok stepen istraženosti ležišta mineralnih sirovina u FBiH, vodeći računa o zaštiti
čovjekove okoline.
Operativni cilj 1: Pronalaženje i utvrđivanje ekonomski značajnih rezervi mineralnih sirovina i zakonsko uređenje geoloških
istraživanja u FBiH
Operativni cilj 2: Prestruktuiranje i modernizacija rudnika uglja u FBiH i donošenje provedbenih propisa koji uređuju oblast
rudarstva u FBiH
Strateški cilj 3:
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orijentacije industrijske proizvodnje
Operativni
cilj
Izrada industrijskih strategija sa setom akata za osiguranje održivog industrijskog razvoja. (Aktivnosti za realizaciju
Akcionog plana razvoja industrijske politike u FBiH i Akcionog plana FBiH -Strategija razvoja BiH)
Strateški cilj 4:
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orjentacije namjenske industrije
Operativni
cilj
Izrada strategije namjenske industrije sa setom akata za osiguranje održivog razvoja namjenske industrije
( Aktivnosti za realizaciju akcionog plana razvoja namjenske industrije u FBiH i akcionog plana FBiH-Strategija razvoja BiH)
Strateški cilj 5:
Podići razinu odgovornosti trošenja budžetskih sredstava
Operativni
ciljevi
Operativni cilj 1. Podizanje razine odgovornosti preko interne revizije
Operativni cilj 2. Educiranje uposlenika FMERI
76
Stvaranje uredjenog ambijenta za efikasno funkcionisanje i razvoj elektro-energetskog sektora, gasnog sektora i sektora naftnih derivata u
skladu sa EU legislativom (54/03, 89/05, 1228/03, 107/04, 55/03 EU, 1775/05) i Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH
Strateski
cilj 1:
Operativni Usvajanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti energije, prirodnog gasa i nafte i njeno usaglašavanje sa zahtjevima acquis-a,
cilj 1:
SPP i EU partnerstva
Izvršeno
Rok
Mjerljivi
Utroseno
Ulazni
Izlazni
Budžet
Program
Aktivnost
u 2011
izvršenj
indikatori za
Nosilac
u 2011
indikatori
indikatori
2012
(%)
a
izvrsenje
Program Izrada
1.1.1. Izrada
0%
Imen. RG
Izrađen
SE
III
Izrađen
1.1.
zakonskih i
prednacrta
Vrijeme
prednacrta
kvartal
prednacrt
provedbenih
Zakona o
službenika; zakona
zakona i
akata iz
energiji
troš.vanjs
upućen VFBiH
saradnika
oblasti
energije
1.1.2. Izrada
50%
Vrijeme
Izrađen
I –II
Zakona
prijedloga
službenika; prijedlog
SE
kvartal
usvojen i
Zakona o
zakona
objavljan
električnoj
energiji
1.1.3. Izrada
50%
Vrijeme
Izrađen
SE
I –III
Zakona
prijedloga
službenika; prijedlog
kvartal
usvojen i
Zakona o
zakona
objavljan
OIEiEK
1.1.4. Izrada
30%
Vrijeme
Izrađen
SE
II
Izrađen
prednacrta
službenika; prednacrta
kvartal
prednacrt
Zakona o
zakona
zakona i
energetsko
upućen VFBiH
j
efikasnosti
1.1.5. Izrada
0%
Vrijeme
Izrađeni
SE
III i IV
Izrađena
dokumenta
uposlenika
dokumenti
kvartal
energetska
o
SE
politika
energetsko
j politici u
FBiH
1.1.6. Uspostava
0%
Vrijeme
Uspostav.
SE
III –IV
Uspostavljen
Operatora
uposlenika
operator
kvartal
operator
za OIEiEK
SE
1.1.7. Uspostava
0%
Vrijeme
Uspostav.
SE
IV
Uspostavljen
Operatora
imenovane operator
kvartal
operator
za
RG
energetsku
efikasnost
FBiH
77
Izvori
Nedost.
sredstava sredstva
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
Ažuriranje
Strateškog
plana i
programa
FBiH u
skladu sa
doneseno
m politikom
FBiH
Izrada
prijedloga
Programa
zaštite
socijalno
ugroženih
kategorija
kupaca u
oblasti
energije
Izrada
pravilnika i
drugih
provedbeni
h propisa
koji
proisticu iz
zakona o
OIEiK
Izrada
pravilnika i
drugih
provedbeni
h propisa
koji
proističu iz
Zakona o
el. ener.
Izrada
smjernica
elektroener
getske
politike za
regulatora
0%
Vrijeme
uposlenika
SE
Ažuriran
Strateški
plan
0%
Vrijeme
imenovane
RG
Izrađen
program
0%
Vrijeme
uposlenika
Uredbe,
pravilnici i
Odluke
0%
Vrijeme
uposlenika
0%
Vrijeme
imenovane
RG
IV
kvartal
Ažuriran
Strateški plan i
program FBiH
IV
kvartal
Izrađen
program i
usvojen
(VFBiH ili
PFBiH)
SE
III i IV
kvartal
Uredbe,
Pravilnici i
Odluke objavljeni
3 pravilnika i
3 još
neimenovan
a propisa
SE
III i IV
kvartal
Pravilnici i
propisi
objavljeni
Izrađene
usvojene
SE
78
SE
Interresorno
Izrađene i
usvojene
smjernice
Program
1.2.
Izrada
zakona,
podzak. i
drugih
pratećih
akata o
prirodnom
gasu
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
Učešće u
izradi
procjene
uticaja
različitih
opcija
zakona o
gasu BiH i
odabir
najbolje
opcije
Učešće u
izradi
nacrta
zakona o
gasu BiH
Izrada
prijedloga
nacrta
zakona o
gasu FBiH
Izrada
prijedloga
podzakons
kih akata o
sigurnosti
snabdijeva
nja
prirodnim
gasom
Izrada
prijedloga
pravilnika o
uslovima
za
obavljanje
energ.
djelatnosti
(snabd.
gasom,
transport,
distribucija,
skladišt.,
uprav.
postrojenje
m LNG) u
50%
Vrijeme
službenika;
putni
troškovi
Analiza
procjene
utjecaja
različitih
opcija
SE
Izrađena
analiza
0%
Vrijeme sl.
troš.vanjsk.
saradnika
Nacrt zakona
o gasu
SE
Nacrt zakona
usvojen
od VMBiH
0%
Imenovana
RG-Vrij.
službenika;
v. Saradn.;
Prijedloga
nacrta
zakona o
gasu
SE
I
kvartal
Nacrt zakona
Usvojen od VF
BiH
0%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika
Pravilnici o
sigurnosti
snabdijevanj
a prirod.
gasom
SE
IV
kvartal
Pravilnici
objavljeni
0%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika
Pravilnik o
opštim
uslovima za
obavljanje
energetske
djelatnosti
SE
IV
kvartal
Pravilnik
objavljen
79
1.2.6.
Program
1.3.
Regulatorni
nadzor
sektora
gasne
privrede
1.3.1.
1.3.2.
Program
1.4.
Izrada
zakona,
podzakonski
h i drugih
pratećih
akata o
sektoru
naftne
privrede
1.4.1.
1.4.2.
skladu sa
Uredbom o
org. i regul.
sektora
gasne
privrede
Izrada
prijedloga
pravilnika o
preuzimanj
u tehničkih
propisa za
oblast
prirodnog
gasa
Izdavanje
licenci za
obavljanje
energetske
djelatnosti
u sektoru
gasne
privrede
Izvjestavan
je u skladu
sa
potpisanim
Ugovorom
o osnivanju
Enegetske
Z JIE
Izrada
prijedloga
nacrta
zakona o
nafti i
naftnim
derivatima
u F BiH
Izrada
pravilnika
koje
predviđa
zakon o
nafti i
0%
Vrijeme
imenovane
RG
Izrađen
prijedlog
pravilnika
SE
I
kvartal
Pravilnik
objavljen
0%
Vrijeme
uposlenika
Broj izdatih
licenci
SE
Stalno
kroz
2012.
Izdate licence
0%
Vrijeme
uposlenika
Izvjestaj za
ECRB
SE
Stalno
Izvjestaj za
ECRB
90%
Vrijeme
službenika;
troš.vanjsk.
saradnika;
Izrađen
Prijedlog
nacrta
zakona
SE
I –II
kvartal
Zakon
usvojen i
objavljen
0%
Vrijeme
uposlenika
Uradjeno 7
pravilnika
SE
II -IV
kvartal
Pravilnici
objavljeni
80
Program
1.5.
Monitoring
kvaliteta
tečnih
naftnih
goriva
1.5.1.
1.5.2.
Program
1.6
Praćenje
izvrš.
procesa
restr. el. en.
sektora u
skladu sa EU
direktivom
54/03 i
gasnog
sektora u
skladu sa EU
direktivom
55/03 i
1775/05
1.6.1.
1.6.2.
naftnim
derivat.
FBiH
Analiza i
određivanj
e broja
uzoraka po
distributeru
, po
derivatu za
izradu
pravilnika o
kvaliteti
tečnih
naftnih
goriva u
skladu sa
Odlukom o
kvaliteti
tečnih
naftnih
goriva
Izrada
pravilnika o
kvaliteti
tečnih
naftnih
goriva
Ažuriranje
AP
restruktuira
nja el. en.
sektora u
skladu sa
EU
direktivom
54/03
Izrada
izvještaja o
realizaciji
akcionog
0%
Vrijeme
službenika
Određen broj
uzoraka po
distributeru
SE
Stalno
Sačinjena i
odobrena
tablica broja
uzoraka po
sezoni
0%
Vrijeme
službenika
Pravilnik za
ljetnu i
Pravilnik za
zim.sez.
SE
april i
oktobar
Izrađeni
pravilnici i
objavljeni
20%
Vrijeme
sluzbenika;
putni
troskovi;
Završeno
ažuriranje
akcionog
plana
SE i EP
BiH i
HZHB
I
kvartal
Usvojen
ažuriran
akcioni plan
0%
Vrijeme
sluzbenika;
putni
troskovi;
Izrađeni
izvještaji o
realizaciji
akcionog
SE
Stalno
Usvojeni
izvještaji o
realizaciji
akcionog plana
81
1.6.3.
Program
1.7
Bilansiranje
energetskih
potreba FBiH
1.7.1.
1.7.2.
Program
1.8
Upravni i
administrativ
ni nadzor
vezan za
funkcionisanj
e Energ.
sektora
1.8.1.
plana
restruktuira
nja el. en.
sektora u
skladu sa
EU
direktivom
54/03
Ažuriranje
AP
vezanog
za
restruktuira
nja gasnog
sektora u
skladu sa
EU direk.
55/03 i
1775/05
Izrada
plana
energetski
h potreba
FBiH bilansa
FBiH i
određivanj
e
kratkoročni
hi
dugoročnih
mjera za
ostvarenje
bilansa
Praćenje i
izvještavanj
e izvršenja
bilansa za
2012.godinu
Vođenje
registra
postrojenja
OIEiEK
plana
20%
Vrijeme
službenika
Ažurirani
akcioni plan
SE
Stalno
Usvojen
Ažurirani
akcioni plan od
VF BiH
20%
Vrijeme
službenika
Izrađen
bilans
SE
Ikvartal
Objavljen
bilans
energetskih
potreba FBiH
za 2012.
0%
Vrijeme
službenika
Kvartalni
izvještaji
SE
Stalno
Izvještaj
objavljen
0%
Vrijeme
uposlenika
Azuriran
registar
SE
Stalno
Azuriran
registar
82
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
Program
1.9
Usaglašavan
je sa
zahtjevima
acquies,
SPP i EU
partnerstva
1.9.1.
Izdavanje
energetski
h
saglasnosti
za koje je
Ministarstv
o nadležno
Izrada
kvartalnih i
god.
izvještaja o
projektima
u
implement
aciji
(POWER
4) i
Gasifikacij
e SB K
Priprema
prijedloga
za program
javnih
investicija i
projekata u
oblasti
energije iz
drugih
izvora fin.
kao i
izvještavan
je
Izrada
izvještaja o
poslovanju
pd iz
oblasti
energije,
Transpono
vanje EU
direktive za
opremu
pod
pritiskom
(97/23/EZ)
0%
Vrijeme
uposlenika
Broj izdatih
saglasnosti
SE
Stalno
Izdate
saglasnosti
SE
kvartal
no i
godišnj
e
Izvještaji
dostavljeni
Federalnom
ministarstvu
finansija
Vrijeme
službenika;
Izrađeni
izvještaji
0%
Vrijeme
službenika;
Popunjeni IP
obrasci i
prijedlogm
novih
projekata
(izvještaj)
SE
Stalno
Popunjeni IP
obrasci za
prijedlog i
sačinjen
izvještaj o
implementaciji
0%
Vrijeme
službenika;
Izvještaj o
poslovanju
društava
SE
III
kvartal
Usvojen
izvještaj od VF
BiH i proslijeđ.
PFBiH
95%
Vrijeme
službenika;
troškovi sl.
Putovanja
Usvojena
direktiva
SE
2012
Objava u
Službenom
glasniku BiH
0%
83
1.9.2.
Strateški
cilj 2:
Operativ
ni ciljevi
Program
2.1.
Transpono
80%
Vrijeme
Usvojena
SE
2012
Objava u
vanje EU
/0%
službenika; direktiva
Službenom
troškovi sl.
direktive za
glasniku BiH
Putovanja
uredjaje za
gas, kao i
okolinskih
direktiva
proisteklih
iz Ugovora
o EZ
Stvaranje efikasnog sistema u skladu sa EU legislativom koji ce osigurati racionalno i sigurno koristenje prirodnih bogastava i
obezbjediti visok stepen istraženosti ležišta mineralnih sirovina u FBiH, vodeći računa o zaštiti čovjekove okoline.
Operativni cilj 1: Pronalaženje i utvrđivanje ekonomski značajnih rezervi mineralnih sirovina i zakonsko uređenje geoloških istraživanja
u FBiH
Operativni cilj 2: Prestruktuiranje i modernizacija rudnika uglja u FBiH i donošenje provedbenih propisa koji uređuju oblast rudarstva u
FBiH
Izvršeno
Mjerljivi
Utroseno
Ulazni
Izlazni
Budžet
Program
Aktivnost
u 2011
Nosilac Rok izvršenja indikatori za
u 2011
indikatori
indikatori
2012
(%)
izvrsenje
Izrada
2.1.1. Pravilnik o
20%
Vrijeme
Izrađen
SR
III kvartal
Objavljen
propisa i
načinu
službenika;
Prijedlog
pravilnik
pravilnika
prikupljanja,
troškovi
Pravilnika
propisanih
evidentir.,
vanjskih
ZOGI u FBiH
obrade, i
saradnika;
(Sl. novine
razmjene
putni
FBiH br. 9/10
podataka za
troškovi
i 14/10) i
geološku
ZOR FBiH
bazu
(Sl. novine
podataka,
FBiH br.
formiranje
26/10)
fonda
stručne
dokumentacij
e o GI i
organizacije
geoinf.
sistema
2.1.2. Pravilnik o
20%
Vrijeme
Izrađen
SR
III kvartal
Objavljen
načinu i
službenika;
Prijedlog
pravilnik
uslovima
troškovi
Pravilnika
dodjele
vanjskih
odobrenja za
saradnika;
vršenje
geoloških
istraživanja
od interesa
84
Nedost.
Izvori
sredstv
sredstava
a
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
za
Federaciju
BiH
Pravilnik o
sadržini,
načinu
izrade i
reviziji
programa i
projekta
geoloških
istraživanja i
načinu
izrade
izvještaja o
izvršenim
geološkim
istraživanjim
a
Pravilnik o
klasifikaciji,
kategorizaciji
i proračunu
rezervi
čvrstih
mineralnih
sirovina i
vođenju
evidencije o
njima.
Pravilnik o
sadržini,
načinu
izrade
elaborata o
izvršenim
geološkim
istraž. i
postupku
vršenja
revizije
elaborata
Pravilnik o
sadržaju i
načinu
izrade
40%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
III kvartal
Objavljen
pravilnik
70%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
I kvartal
Objavljen
pravilnik
50%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
10%
Vrijeme
službenika;
troš.
vanjskih
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
III kvartal
Objavljen
pravilnik
85
2.1.7
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
strategije
upravljanja
mineralnim
sirovinama
Pravilnik o
sadržaju i
načinu
izrade plana
upravljanja
mineralnim
sirovinama
Pravilnik o
uslovima
koje moraju
ispunjavati
pd za
obavljanje
registr.
djelatnosti u
oblasti
rudarstva
Pravilnik o
tehničkim
normativima
i mjerama
zaštite pri
izvođenju
rud. radova
podzemne
eksploatacije
mineralnih
sirovina
Pravilnik o
tehničkim
normativima
i mjerama
zaštite za
rudarske
radove u
površinskoj
eksploataciji
mineralnih
sirovina
Pravilnik o
tehničkim
normativima
saradnika;
10%
Vrijeme
službenika;
troš.
vanjskih
saradnika;
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
IV kvartal
Objavljen
pravilnik
10%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
III kvartal
Objavljen
pravilnik
15%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
20%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
10%
Vrijeme
službenika;
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
86
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
i mjerama
zaštite za
eksploataciju
mineralnih
sirovina
dubinskim
bušenjem
Pravilnik o
tehničkim
normativima
i mjerama
zaštite za
električna
postrojenja i
instalacije u
rud. sa
podzemnom
i površ.
eksploatacijo
m mineralnih
sirovina,
Pravilnik o
tehničkim
normativima
i mjerama
zaštite za
radove
prerade
miner.
sirovina
Pravilnik o
tehničkim
normativima
i mjerama
zaštite za
radove koji
se izvode na
površini i / ili
ispod zemlje,
a koji nisu
vezani uz
radove
eksploatacije
mineralnih
sirovina
vanjskih
saradnika;
10%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
IV kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika;
troš.i
vanjskih
saradnika;
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
IV kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
87
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
Pravilnik o
skladištenju i
trošenju
sekundarnih
ili trenutno
otpadnih
sirovina u
rudarstvu i
korisnih
mineralnih
sirovina
dobijenih
kroz istražne
radove
Pravilnik o
sadržaju
elaborata,
načinu i
postupku
kategor.
jame i
jamskih
prostorija
prema
stepenu
opasnosti od
opasne
ugljene
prašine
Upustvo za
izradu
osnovne
hidrogeološk
e karte
Upustvo za
izradu
osnovne
inženjersko
geološke
karte,
Upustvo za
izradu
osnovne
geološke
karte
0%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
III kvartal
Objavljen
pravilnik
10%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
Pravilnika
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
Vrijeme
službenika;
troš.i
vanjskih
saradnika;
Izrađen
Prijedlog
Upustva
SR
IV kvartal
Urađeno i
doneseno
Uputstvo
Izrađen
Prijedlog
Upustva
SR
IV kvartal
Urađeno i
doneseno
uputstvo
Izrađen
Prijedlog
Upustva
SR
IV kvartal
Urađeno i
doneseno
Uputstvo
10%
10%
10%
Vrijeme
službenika;
troš.
vanjskih
saradnika;
Vrijeme
službenika;
troš.
vanjskih
saradnika;
88
2.1.20.
Program
2.2.
Zakon o
finan. konsol.
rud. uglja u
FBiH prema
obračunat, a
neuplaćenim
javnim
prihod. u
periodu 2009
do 2015 god.
2.2.1
2.2.2
Program
2.3.
Program
2.4.
Akcioni plan
prestrukturir.
modernizac.
rudnika uglja
u F BiH
Projekat
“Velike
nesreće u
rudnicima –
procjena
resursa i
2.3.1.
2.4.1.
Provođenje
procedure
provjere
usklađenosti
sa EU
regulativom
Realizacija
Zakona o
finan. kons.
rudnika uglja
u FBiH
prema
obračunatim,
a
neuplaćenim
javnim
prihodima u
periodu 2009
do 2015
godine
Izmjene i
dopune
Zakona o
finan. kon.
rudnika uglja
u FBiH
prema
obračunatim,
a
neuplaćenim
javnim
prihodima u
periodu 2009
do 2015
godine.
Praćenje i
pomoć pri
realizaciji
Praćenje
nabavke
opreme za
centralne
stanice
0%
Vrijeme
službenika;
troš.
vanjskih
saradnika;
Provedene
procedure
SR
Stalno
Provedene
procedure
SR
IV kvartal
Izvještaj o
realizaciji
godišnje
planiranih
aktivnosti za
VFBiH
SR
II kvartal
Objavljen
zakon
0%
Vrijeme
službenika;
putni
troškovi
30%
Vrijeme
službenika;
putni
troškovi
50%
Vrijeme
službenika
SR
2012/
2014
Izvještaj
prema
VFBiH
Vrijeme
službenika;
putni
troškovi
SR
2012/
2013
Uspostava
nova organiz.
i moder.
oprema SC
20%
Izrađen
Prijedlog
izmjena i
dopuna
Zakona
89
Program
2.5.
mogućnost
odgovora CS
za spaš.”
Projekat
istraživanja
nafte i plina
na području
F BiH
Program Studija reviz.
2.9.
rezervi uglja u
F BiH
Program
2.10.
Praćenje i
provođenje
geoloških
istraživanja
na području
F BiH
2.5.1.
Realizacija
Odluke o
proglašenju
istraživ. nafte
i plina u
FBiH od
interesa za
FBiH
(SNFBiH br.
57/11)
2.5.2. Izrada Nacrt
zakona o
geološkim
istraž. nafte i
plina na
području
FBiH
2.5.3. Realizacija
obaveza iz
MOR
potpisanog
između VF
BiH i Shell
Exploration
Company
2.9.1. Izrada
projektnog
zadatka
studije
2.9.2. Raspisivanje
javnog
poziva za
izradu studije
i izbor
najpovoljnije
g ponuđača
2.10.1. Izdavanje
određenih
odobrenja i
rješenja iz
oblasti
geoloških
radova
50%
Vrijeme
službenika;
troš. vanj.
saradnika;
putni
troškovi
Izvršene
obaveze iz
Odluke
SR
IV kvartal
Izvršene
obaveze iz
Odluke
80%
Vrijeme
službenika;
troš. dnika;
put. troškovi
Pripremljen
Prijedlog
Nacrta
Zakona
SR
I-II kvartal
Zakon
usvojen na
VFBiH
50%
Vrijeme
službenika
Pripremljen
izvještaj
SR
IV kvartal
Izvještaj
VFBiH o
realizovanim
obavezama
iz
Memorandu
ma
0%
Vrijeme
služb., troš.
vanj.sarad.
Pripremlj.
projektni
zadatak
SR
II kvartal
Projektni
zadatak
usvojen od
VFBiH
0%
Vrijeme
služb., troš.
vanj.sarad.
Izrađen
javni poziv i
izabran
ponuđač
SR
III kvartal
0%
Vrijeme
službenika;
putni
troškovi
Raspisan
javni poziv i
izabran
ponuđač
SR
90
Stalno
Izdata
rješenja i
odobrenja po
podnesenim
zahtjevima
Program
2.11.
Izrada
bilansa
mineralnih
sirovina
2.11.1
Program
2.12.
Izrada
katastra istr.
prostora i
baze pod. o
stepenu istr.
miner.sirov.,
tla i stijena u
GIS formatu
2.12.1
Program
2.13.
Uređenje
oblasti rud.
djelatnosti i
geol. istraž.u
FBiH u svrhu
održive
eksploatacije
mineralnih
sirovina
2.13.1.
2.13.2.
2.13.4.
2.13.5.
Prikupljanje
izvještaja od
privrednih
društava,
analiza i
izrada
Prikupljanje
podataka,
ažuriranje i
vođenje
katastra i
baze
podataka i
izrada
izvještaja
Izrada
bilansa
energetskih
potreba i
praćenje
realizacije u
okviru
nadležnosti
sektora
Izrada i
vođenje
katastra
eksploata.
ipolja i
Izdavanje
dozvola za
eksploataciju
Izdavanje
dozvola za
izvođenje
radova po
rudarskom
projektu
Izdavanje
raznih
dozvola,
rješenja i
kategorizacij
ei
razvrstavanj
e jama i
0%
Vrijeme
službenika
SR
Stalno
Sačinjen
izvještaj o
izrađenom
bilansu
0%
Vrijeme
službenika
SR
Stalno
Izvještaj o
izradi
katastra i
baze
podataka
0%
Vrijeme
službenika
SR
Stalno
Izrađen
Prijedlog
bilansa
0%
Vrijeme
službenika
SR
Stalno
Urađen i
ažuriran
katastar i broj
izdatih
dozvola
0%
Vrijeme
službenika
SR
Stalno
Broj izdatih
dozvola
0%
Vrijeme
službenika
SR
Stalno
Izvještaj o
broju izdatih
dozvola i
rješenja po
podnes.
zahtjevima
Broj izdatih
dozvola i
rješenja
91
2.13.6.
2.13.7.
2.13.8.
Program
2.14.
Istraživanje
plemen. met.
u FBiH od
interesa za F
BiH
2.14.1.
jamskih
prostorija
Izrada
izvještaja o
poslovanju
pd iz obl. rud
sa većinskim
državnim
kapitalom
Organiziranj
eI
provođenje
stručnog
ispita za
tehničko
rukovođenje
u oblasti
rudarstva i
izdavanje
odgovarajući
h uvjerenja o
položenom
ispitu
Organiziranj
ei
provođenje
stručnog
ispita iz
oblasti geol.
istraživanja i
izdavanje
odgovarajući
h uvjerenja o
položenom
ispitu
Realizacija
Odluke o
proglašenju
geol
istraživanja
plemenitih
metala na
području
FBiH od
interesa za
FBiH
0%
Vrijeme
službenika
Izvještaj sa
osnovnim
elementi.
poslovanja
SR
III
kvartal
Izvještaj
razmatran na
VFBiH
0%
Vrijeme
službenika
Broj izdatih
rješenja po
podnes.
zahtjevima
SR
Stalno
Broj uvjerenja
o položenim
ispitima
0%
Vrijeme
službenika
Broj izdatih
rješenja po
podnes.
zahtjevima
SR
Stalno
Broj uvjerenja
o položenim
ispitima
10%
Vrijeme
službenika
SR
IV
kvartal
Izvještaj o
realizaciji
obaveze iz
Odluke
92
Strateški
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orijentacije industrijske proizvodnje
cilj 3:
Operativni Izrada industrijskih strategija sa setom akata za osiguranje održivog industrijskog razvoja. (Aktivnosti za realizaciju
cilj
Akcionog plana razvoja industrijske politike u FBiH i Akcionog plana FBiH -Strategija razvoja BiH)
Izvršen
o
Utroseno
Ulazni
Izlazni
Budžet
Rok
Program
Aktivnost
Nosilac
u 2011 u 2011
indikatori
indikatori
2012
izvršenja
(%)
Program Strategija
3.1.1.
Izrada
0%
Vrijeme
Izrađena
SI/PK
IV
3.1.
razvoja
strategije
služb., troš.
strategija
FBiH
kvartal
drvne
vanj.sarad
industrije
Program Strategija
3.2.1
Izrada
Vrijeme
Izrađena
SI/PK
IV
3.2.
razvoja
strategije
0%
služb., troš.
strategija
FBiH
kvartal
industrije za
vanj.sarad
tekstil, kožu i
obuću
Program Strategija
3.3.1.
Izrada
Vrijeme
Izrađena
SI/PK
IV
3.3.
razvoja
strategije
0%
služb., troš.
strategija
FBiH
kvartal
industrije
vanj.sarad
građevins.
materijala
Program Priprema
3.4.1
Zakon o
vrijeme
Izrađen
3.4.
seta zak. i
finansijskoj
10%
službenika
prednacrt
FMERI/
II-IV
konsolidac.
podzakon.
zakona
SI
kvartal
pd u F BiH
akata za
(ili popravka
osig.održivo
seta
g ind.
razvoja
zakona)
3.4.2.
Prijedlog
vrijeme
Izrađen
Zakon o
75%
službenika
Prijedlog
SEIP
I
reviziji
zakona
SI
kvartal
privatizacije
državnog
kapitala u
priv.
društvima i
bank.
Zakon o
40%
vrijeme
Izrađen
SI/
3.4.3.
privrednoj
službenika
prednacrt
FMERI
II-IV
komori
zakona
kvartal
FBiH
Zakon o
vrijeme
Izrađen
FMERI/
I-III
3.4.4.
izmjenama i 20%
službenika
prednacrt i
SI
kvartal
93
Mjerljivi
indikatori za
izvrsenje
Usvojena
strategija
Usvojena
strategija
Usvojena
strategija
Objavljen
zakon
Usvojen i
objavljen
zakon
Usvojen i
objavljen
zakon
Usvojen i
objavljen
Nedost.
Izvori
sredstava sredstva
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.11.
dopunama
Zakona o
privrednim
društvima
Izmjene i
dopune
Zakona o
uslovima i
načinu
obavljanja
djelatnosti
rezanja
drveta
Zakon o
upravljanju
državnim
kapitalom u
pd sa
većinskim
učešćem
držacnog
kapitala u
FBiH
Prijedlog
zakona o
izmj. i
dop.Zakona
o prik,
proizv.i
prometu
sek. sir. i
otpad.
materijala,
Zakon o
mjeriteljstvu
u F BiH
Prijedlog
zakona o
javnim
preduz.u f
bi h
Pravilnik o
tehničkim
normat. za
sisteme za
odvođenje
nacrt
zakona
zakon
II -IV
kvartal
0%
vrijeme
službenika
Izrađen
prednacrt i
nacrt
zakona
SI/
FMERI
40%
vrijeme
službenikai
putni
troškovi
Izađen
Prijedlog
Zakona
FMERI
I
kvartal
Usvojen i
objavljen
zakon
50%
vrijeme
službenikai
putni troš.
Izađen
Prijedlog
Zakona
FMERI
I
kvartal
Usvojen i
objavljen
zakon
vrijeme
službenika
Izrađen
prednacrt i
nacrt
Izađen
Prijedlog
Zakona
ZZM
II -IV
kvartal
FMERI
I
kvartal
Usvojen i
objavljen
zakon
Usvojen i
objavljen
zakon
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SI
II-IV
kvartal
0%
50%
vrijeme
službenikai
putni troš.
90%
Vrijeme
službenika
94
Usvojen i
objavljen
zakon
Objavljen
Pravilnik
3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.
3.4.16.
dima i toplote
nastalih u
požar.
Pravilnik o
sistemima
za
automatsku
dojavu
požara
Pravilnik o
teh.
nadzoru el.
strojenja,
instal. i
uređaja
namjenjenih
za rad u
prostorima
ugroženih
ekspl.
atmosferom
Pravilnik o
uslovima za
ispitivanje
uvezenih
uređaja za
dojavu i
gaš. požara
Pravilnik o
sistemima za
autom.
gašenje
požara
vodom,
gasom i
drugim
medijima
Pravilnik o
osnovnim
zahtj.za
opremu,
zaštitne
sisteme i
komp.
namij.
eksploz.
Vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SE/
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
85%
Vrijeme
službenika
50%
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
Vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SE/
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
Vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SR/
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
0%
0%
95
3.4.17.
3.4.18.
3.4.19.
3.4.20.
atmosferi
gasova,
para,
maglica i
prašine
Pravilnik o
uslovima
koje moraju
ispunj.
pravna lica
koja
obavljaju
kontrolu
ispravnosti,
servisir. i
održavanje
aparata ,
sadržaju i
načinu
polag.stručn
og ispita za
lica koja
(direktno)
obavljaju
poslove
ispitiv.,
servis. i
održavanja
aparata
Pravilnik o
smještaju i
držanju ulja
za loženje
Pravilnik o
izgradnji
stanica za
snabdijev.
prevoznih
sredstava
gorivom i o
uskladiš. i
pretakanju
goriva
Pravilnik o
izgradnji
postrojenja
0%
Vrijeme
službenikameđusektor
ska RG
Izrađen
pravilnik
Imenova
na RG
(SE i SI)
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
96
3.4.21.
3.4.22.
3.4.23.
3.4.24.
za zapaljive
tečnosti i
uskl.i
pretak.
zapaljivih
tečnosti
Pravilnik o
tehničkim
normativima
za projekt.
građenje i
održavanje
gasnih
kotlovnica
Pravilnik o
tehničkim
normativima
o
gromobrani
ma
Pravilnik o
str. spremi i
načinu
provjere str.
znanja lica
koja mogu
rukovati
ekspl.materi
j.,
zapalj.tečno
stima
i gasovima
u prometu,
kao i
mjerama
zaštite od
požara
Pravilnik o
izgradnji
postrojenja
za
tečni aftni
gas i
uskladiš.i
pretakanju
teč.
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
Vrijeme
službenika-
Izrađen
pravilnik
Imen
RG
0%
0%
međusektor
ski
Objavljen
pravilnik
II-IV
kvartal
0%
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik
97
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
3.4.25.
3.4.26.
3.4.27.
3.4.28.
naftnog
gasa
Pravilnik o
minimalnim
tehničkim
uslovima i
načinu
obavljanja
registrovan
e djelatnosti
indus.proizv
odnje (ili set
pravilnika)
Pravilnik o
tehničk.
normativima
za uređaje
u kojima se
nanose i
suše
premazna
sredstva
Pravilnik o
teh.
Normat. za
zaštitu od
požara i
ekspl.pri
čišćenju
sudova za
zapaljive
tečnosti
Pravilnik o
uslovima
koje moraju
ispunjavati
pravna lica
ovlaštena
za
certificiranje
požarnih
karakterist.
materijala i
elemen.
građ.
konstrukcija
30%
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
90%
Vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
Vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
Vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Pravilnik
90%
75%
(ZZPi
Vizmj.)
98
SI
SI
II-IV
kvartal
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
Urađen i
objavljen
Pravilnik /
Zakon o
izmjenama i
dopuna. ZZP
iV
3.4.29.
3.4.30.
3.4.31.
Program
3.5.
Obuka
člano,
Uprave pd
za agresivniji
nastup u
preomociji
privrede ka
tržištu EU
3.5.1.
Izvještaj o
AP za
realiziranje
projekta
Razvoj
industrijske
politike u F
BiH
Donošenje
Programa
utroška
sred.
dodjeljenih
Budzetom
FBiH za
2012.
FMERI
Donošenje
određenih
odluka
vezanih za
upravljanje
u pd sa
državnim
kapitalom
Izmjena
Uredbe o
usavršav.
Predsjed. i
članova
nad..odb. i
uprava
privrednih
društava sa
učeš.
državnog
kapitala
0%
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Izvještaja
SI
I
kvartal
Izvještaj
usvojen na
VF BiH
0%
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Programa
FMERI
I-II
kvartal
Program
usvojen na
VF BiH
0%
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Odluka
FMERI
I-IV
kvartal
Odluke
Usvojene na
VF BiH
0%
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedlog
izmjene
Uredbe
SI/
FMERI
II
kvartal
Usvojena i
objavljena
izmjena
Uredbe
99
Strateški
cilj 4:
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orjentacije namjenske industrije
Izrada strategije namjenske industrije sa setom akata za osiguranje održivog razvoja namjenske industrije
Operativni
( Aktivnosti za realizaciju Akcionog plana razvoja industijske politike vezano za namjensku industrije u FBiH i Akcionog plana FBiHcilj
Strategija razvoja BiH)
Izvršeno
Mjerljivi
Utroseno
Ulazni
Izlazni
Budžet
Program
Aktivnost u 2011
Nosilac Rok izvršenja indikatori za
u 2011
indikatori
indikatori
2012
(%)
izvrsenje
Program Priprema
4.1.1.
Zakon o
30%
Vrijeme
Urađen
FDNI
IV kvartal
Usvajanje i
4.1.
seta
proizvodnji
uposlenika
prijedlog
objavljivanje
zakonskih i
i prometu
teksta
Zakona
podzak.
NVO
akata za
osiguranje
održivog
razvoja NI
4.1.2.
Uputstvo o
50%
Vrijeme
Urađen
FDNI
IV kvartal
Usvajanje i
istraživanj
uposlenika
prijedlog
objavljivanje
u i razvoju
teksta
Uputstva
sredstava
NVO
4.1.3.
Upustvo o
50%
Vrijeme
Urađen
FDNI
IV kvartal
Usvajanje i
kriterijima
uposlenika
prijedlog
objavljivanje
koje
teksta
Uputstva
moraju
ispunjavati
PD za
dobivanje
odobr. za
promet
NVO
4.1.4.
Upustvo o
50%
Vrijeme
Urađen
FDNI
IV kvartal
Usvajanje i
usposatv.
uposlenika
prijedlog
objavljivanje
sistema
teksta
Uputstva
kvaliteta u
PD koja
se bave
proizv. i
remontom
NVO
4.1.5.
Uputstvo o
50%
Vrijeme
Urađen
FDNI
IV kvartal
Usvajanje i
kriterijima
uposlenika
prijedlog
objavljivanje
koje
teksta
Uputstva
moraju
ispunjavati
100
Izvori
Nedost.
sredstava sredstva
4.1.6.
4.1.7.
Program
4.2.
Strategija
razvoja
namjenske
industrije
u FBiH
4.2.1.
4.2.2
4.2.3.
Program
4.3.
Uređenje i
unapređenje
poslovnog
4.3.1.
PD za
dobivanje
saglasnost
i Vlade
FBiH za
proizvodnj
u NVO
Pravilnik o
50%
zaštiti na
radu pri
proizvodnji
eksploz.
materijala
Uputstvo o
0%
čuvanju,
zaštiti i
korištenju
tehničko
tehnološk
e
dokument
acije PDNI
Izrada
akcionog
0%
plana i
implement
acija
strategije
razv.
Implement 0%
acija i
praćnje u
skladu sa
akcionim
planom
Saradnja sa 0%
naučnoistra
živačkim i
obrazov.inst
it.na izradi
propisa u
oblasti NI
Praćenje i
50%
analiziranje
rada
Vrijeme
uposlenika
Urađen
prijedlog
teksta
FDNI
IV kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
Uputstva
Vrijeme
uposlenika
Izrada
Uputstva
FDNI
IV kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
Uputstva
Vrijeme
uposlenika
Izrađen
AP
FDNI
III
kvartal
Usvajanja od
Vlade F BiH
Vrijeme
uposlenika
Izvještaji
FDNI
IV
kvartal
Izvještaj i
Usvajanja od
Vlade F BiH
Vrijeme
uposlenika
Broj i
kvalitet
propisa
FDNI
Stalno
Broj izrađenih
propisa
Vrijeme
uposlenika
Izvještaji
FDNI
III/IV
kvartal
Kvartalni,
polug.i
god.izvještaji
101
ambijenti NI
u FBiH
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
privrednih
društava iz
oblasti NI
Učešće u
radu
radnih
grupa za
preuziman
je EU
direktiva u
oblasti NI
u FBiH
Izrada
godišnjeg
izvještaja
o
poslovanju
PDNI za
Vladu
FBiH
Analiza
godišnjih
planova
poslovanja
privrednih
društava
NI u FBiH
Vrijeme
uposlenika
Izvještaji
Vrijeme
uposlenika
Vrijeme
uposlenika
Strateški
Podići razinu odgovornosti trošenja budžetskih sredstava
cilj 5:
Operativn Operativni cilj 1. Podizanje razine odgovornosti preko interne revizije
i ciljevi
Operativni cilj 2. Educiranje uposlenika FMERI
Izvršeno
Utroseno u
Ulazni
Program
Aktivnost
u 2011
2011
indikatori
(%)
Program Revizija
5.1.1.
Pojedinačne 30%
Vrijeme
5.1.
poslovnih
ciljane
uposlenika
procesa
interne
revizije
Program Osposobljav
5.2.1.
Pojedinačn
30%
Vrijeme i
5.2.
anje i
e i grupne
putni
usavršav.
edukacije
troškovi
(multilateral
uposlenika
ne i
bilateralne)
Izvještaji o
učešću u
radu radnih
grupa
FDNI
Stalno
Izvještaji
FDNI
IV
kvartal
Izvještaji
Izvještaji
FDNI
I
kvartal
Izvještaj o
izvršenim
analizama
Izlazni
indikatori
Urađena
revizija
više
segm.
Više
obučenih
uposlenik
a
102
Budžet
2012
Nosilac
Rok izvršenja
IR
I-IV kvartal
FMERI
I-IV kvartal
Mjerljivi
indikatori za
izvrsenje
Izvještaji IR
Broj
educiranih i i
efikasniji rad
u sektoru
Izvori
Nedost.
sredstav
sredstva
a
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove
utvrđene federalnim zakonom koji se odnose na nadležnost Federacije BiH u oblasti
prometa i komunikacija, i to:cestovni promet i javne ceste i autocestu, željeznički,
vazdušni, pomorski, riječni i jezerski promet,cjevovodni promet,sigurnost cestovnog,
željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa,telekomunikacije,
pošte, informacione i komunikacione tehnologije,kontrolu letenja i druge poslove
utvrđene zakonom.
U 2012. godini Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će u skladu sa
nadležnostima putem sektora (željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa,
cestovnog prometa, stanica tehničkog pregleda i cjevovoda, telekomunikacija, pošta,
informacionih i komunikacionih tehnologija, transportne infrastrukture prometnog
sistema, sektora za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj , sektora za
upravno-pravne i opće poslove i odjeljenja ekonomsko-finanansijskih poslova) i
Federalne direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo ,koja je u sastavu Ministarstva,
obaviti brojne zadatke i aktivnosti predviđene Programom rada za 2012. godinu.
Najvažniji programi i aktivnosti koje će obilježiti rad Federalnog ministarstva prometa
i komunikacija u 2012. godini su :
- Program rekonstrukcije i izgradnje prometne infrastrukture
- Vršiti usklađivanje zakonodavstva u sektoru prometa i komunikacija sa propisima
EU
- Poduzimanje aktivnosti u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa
Federacije BiH u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom
- Razvijati transportni sistem u skladu sa strateškim dokumentima BiH i FBiH
- Povećanje obima i kvaliteta svih vidova saobraćaja u FBiH
- Implementacija Projekta Fe-uprave sa funkcijama G2G, G2B i G2C
- Definisanje politike razvoja prometnog sektora u FBiH
- Izrada podzakonskih akata iz oblasti prometa i komunikacija
- Uspostaviti funkcije i ojačati kapacitete za strateško planiranje i analizu javnih
politika
- Uskladiti unutrašnju organizacionu strukturu i ojačati kapacitete za vršenje
upravnog postupka, upravljanja ljudskim potencijalima,institucionalne i
komunikacije i upravljanja informacionim tehnologijama u skladu sa Strategijom
reforme javne uprave u BIH
- Izvršiti jačanje kapaciteta za ispunjavanje zahtjeva procesa evropskih integracija
103
Strateški
cilj 1:
Operativ
ni ciljevi
za
godinu
Održavanje postojeće i izgradnja nove transportne infrastrukture kojima se osigurava uključivanje u regionalne i međunarodne transportne mreže
Povećanje razine uslužnosti prometne infrastrukture i smanjenja broja nesreća u prometu.
Program
Program
1.1
Unapređen
je
održavanja
, zaštite,
rekonstruk
cije I
izgradnje
cestovne
infrastruktu
re
Aktivnost
1.1.1.
1.1.2.
Izrada
prijedloga
Smjernica za
pripremu
Planova
poslovanja
JPCeste FBiH i
JP Autoceste
FBiH za
2012.god
Analiza i
davanje
saglasnosti na
dostavljene
prijedloge
Planove
poslovanja za
2012.g. u
skladu sa
smjernicama ,
te Dostavljanje
Vladi F BiH
Odluke o
davanju
saglasnosti na
prijedloge
Planova
poslovanja JP
Ceste FBiH I
JP Autocesta
FBiH za
2012.g
Praćenje
realizacije
Planova
poslovanja i
izvještavanjeVl
Izvršeno
u
prethodno
j godini
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Izrađene i
usvojene
smjernice
za
2011.g.
27.416
Plaće
službeni
ka
Izrađen
prijedlog
Smjerni
ca
27.416
Sektor
transportn
e
infrastrukt
ure
prometnog
sistema
Izrađene
analize
prijedloga
Planova
poslovanj
a
za 2011.g
20.027.4
16
Plaće
službeni
ka, putni
troškovi,
konsulta
cije
Izrađen
e
analize
Planova
poslova
nja
20.027.416
Sektor
transportn
e
infrastrukt
ure
prometnog
sistema
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikator
i
Budžet za
tekuću
godinu
Nosilac
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredst
ava
31.12.201
2.
Izrađene i
usvojene
Smjernice
Budžet
FBiH,
31.12.201
2.
IIzrađena i
odobrena
analiza
Planova
poslovanja
Budžet
FBiH,
Rok
izvršenja
Dostavljeni
Planovi
poslovanja i
date
saglasnosti
na iste
od strane
Vlade F BiH
Uspostavlje
n sistem
praćenja
realizacije
Planova
poslovanja
za 2012.g
Date
saglasnos
ti Vlade
FBiH na
predložen
e
Planova
poslovanj
a za 2011
g.
Planiran
sistem
praćenja
provođenj
a planova
Uspostavlje
n sistem
praćenja
provođenja
104
Nedo
staju
ća
sreds
tva
ade F BiH o
realizaciji istih
u 2012.g
Donošenje
prvostepenih I
drugostepenih
rješenja,
saglasnosti,
mišljenja,
tumačenja po
zahtjevima
stranaka I
izdavanje
licenci
Program
1.2.
Upravno
rješavanje
1.2.1.
Program
1.3.
Poticati
izgradnju
prioritetnih
prometnih
pravaca
1.3.1.
Izrada i
implentacija
programa
investiranja
sredstava,
kontrola
realizacije
projekata
1.3.2.
Izrada
periodičnih
izvještaja za
mjerodavne
institucije o
realizaciji
projekata i
kreiranje baze
podataka o
projektima
planova
Izrađena
178
prvostepe
na I 106
drugostep
ena
rješenja,
saglasnos
ti,
mišljenja,
tumačenj
a po
zahtjevim
a
stranaka I
izdate 43
licence za
redovno
održavanj
e cesta
91.387
Plaće
službeni
ka, putni
troškovi,
konsulta
cije
Izrađen i
usvojen
Program
investiranj
a
sredstava
GSM
2010.g. i
2011.g.Implemen
tirano- 90
projekata
Izrađeni
svi
predviđen
i
tromjeseč
ni
izvještaji
o
realizaciji
projekata
49.779
Plaće
službeni
ka, putni
troškovi,
konsulta
cije
38.414
Plaće
službeni
ka, putni
troškovi,
konsulta
cije
105
Izrađen
a
prvostep
ena I
drugost
epena
rješenja,
saglasn
osti,
mišljenj
a,
tumačen
ja po
zahtjevi
ma
stranaka
I izdate
licence
za
redovno
održava
nje
cesta
Izrađeni
prijedloz
i
Program
a
Investira
nja
91.387
Sektor
transportn
e
infrastrukt
ure
prometnog
sistema
31.12.201
2.
Donesena
rješenja
Budžet
FBiH,
49.779
Sektor za
koordinacij
uI
upravljanje
sredstava
za razvoj
31.12.
2012.g.
Izrađeni i
usvojeni
prijedlozi
Programa
investiranja
sredstava,
implementir
ani projekti
Budžet
FBiH,
Izrađeni
izvještaji
i
kreirana
baza
podatak
ao
projekti
ma
38.414
Sektor za
koordinacij
ui
upravljanje
sredstava
za razvoj
31.12.
2012.g.
Izrađeni i
usvojeni
izvještaji i
uspostavljen
a baza
podataka,
odnosno
sredstva
efikasno i
namjenski
Budžet
FBiH,
iz oblasti
cesta
Program
1.4.
Osposobiti
Plovni put
Rj. Save i
održavanje
željezničke
infrastuktur
ei
sufinansira
nje
putničkog i
kombinova
nog
saobraćaja
Putem
javni
željeznički
kompanija
investirana
za
realizaciju
projekata
1.4.1.
Izraditi
Ugovore o
finansiranju
održavanja
željezničke
infrastrukture i
sufinansiranja
putničkog i
kombinovanog
saobraćaja za
2012 .godinu.
100%
19.304.5
44,00
Vrijeme
službeni
ka
1.4.2.
Izvršiti
realizaciju
projekta
obilježavanje
plovnoih
puteva: rijeke
Save (obje
obale) od 211
do 343 i lijeve
obale Save od
178 do 211.
kilometra i
rijeke Une od 5
do 15 riječnog
kilometra.Urađ
ene studije i
pribavljene
okoloišne
dozvole
Stvoreni
su
preduslov
i za
revitalizac
iju
plovidbe
rijekom
Savom i
Ministarst
vo je
zajedno
sa
Savskom
komisijom
i
Ministarst
vom
prometa i
komunika
cija BiH
otpočelo
program
za
obilježava
nje
plovnog
puta r.
Save kao
i
donošenj
e planova
Odobren
o
133.109,
ali nije
utrošeno
Vrijeme
službeni
ka
106
Potpisa
ni
ugovori i
izvršena
kontrola
i
ovjerene
konačne
situacije
izvršeni
h
radova
Obilježe
n plovni
put
19.304.544
Sektor
Željezničk
og,
vodnog i
komb.
prometa
214.544
Sektor
Željezničk
og,
vodnog i
komb.
prometa
Decembar
2012
Budžet
67.1
20.7
50
Budžet
150.
000
Program
1.5.
Unaprijedit
i
upravljanje
cestovnim
prometom
roba i
putnika
1.5.1.
1.5.2.
Program
1.6.
Unaprijedit
i tehnički
1.6.1.
Izrada baza
podataka i
izvještaja o
raspodjeli
bilateralnih
dozvola
prijevoznicima,
izrađenim
karticama za
digitalne
tahografe,o
kategorisanim
autobusnim,sta
nicama,o
izdatim
licencama za
unutarnji i
međunarodni
cestovni
prijevoz
Redovno
praćenje i
prilagođavanje
zakonodavnog
okvira koji
reguliše
bezbjednost
prometa vozila
u prometu
putnika i
roba,Vođenje i
ažuriranje
Registra
redova vožnje
federalnih
autobusnih
linija
Vršiti Nadzor
nad efektima
za
uspostavlj
anje
međunaro
dnog
plovnog
puta IV
kategorije
.
100%
1
plaće
sluzbeni
ka
broj
izdatih
dozvola,
broj
izdatih
kartica,
broj
kategori
sanih
autobus
nih
stanica,
broj
licenci u
unutarnj
em I
međuna
rodnom
prijevoz
u
registar,
broj
prilagođ
enih
pravilnik
a
24.093
Sektor
prometa
2012
24.093
Sektor
prometa
2012
plaće
broj
sluzbenika nadzora,
24.093
Sektor
prometa
2012
plaće
sluzbeni
ka
107
pregled
vozila
1.6.2.
Program
1.7.
Razvijati
transportni
sistem u
skladu sa
strateškim
dokumenti
ma BiH i
FBiH u
oblasti
cestovnog
prometa
1.7.1.
programa rada
stanica
tehničkog
pregleda,vođe
nje aktivnosti
na izradi
Programa
rada stručne
institucije iz
člana 76.
Zakona o
cestovnom
prijevozu
Federacije
BiH,Izvještaja
o radu stručne
institucije iz
člana 76.
Zakona o
cestovnom
prijevozu
Federacije
BiH,
Izrada baze
podataka i
izvještaja o
stanicama
tehničkih
pregleda, o
radionicama za
tahografe
Preuzeti u
Strateški plan
FMPiK i vršiti
implementaciju
mjera iz
Akcionog
plana za
sprovedbu
mjera iz
dokumenta
„Polazne
osnove
usvojen
plan,
program
i zvještaj
od Vlade
FBiH
plaće
sluzbeni
ka
plaće
sluzbeni
ka
108
uplaćen
a
sredstav
a sa
stanica
tehničko
g
pregled
a, broj
radionic
a za
tahograf
e,
Akcioni
plan,
politike i
strategij
e
24.093
Sektor
prometa
2012
24.093
Sektor
prometa
2012-2021
1.7.2.
strategije
sigurnosti
drumskog
saobraćaja
FBIH 2008 –
2013.“,
Definisanje
politika I
strategije
sigurnosti
cestovnog
prometa u BiH
I FBiH,Učešće
u izradi
Strategije
razvoja sektora
prometa i
komunikacija
na državnom
nivou BiH
2011.-2021,
Učešće u
izradi izradi
Zakona o
prevozu
opasnih
materija na
području FBIH
–radna grupa
formirana od
strane Vlade
FBIH,Učešće u
izradi Zakona
o
međunarodno
mi
međuentitetsko
m cestovnom
prijevozu i
podzakonskih
propisa koji se
donose na
osnovu ovog
zakona,
Učešće u
izradi Zakona
o radnom
vremenu,
plaće
sluzbeni
ka
109
Zakon i
pravilnic
i
24.064
Sektor
prometa
2012
obaveznim
odmorima
mobilnih
radnika i
uređajima za
evidentiranje u
drumskom
prevozumUčeš
će u izradi
Zakona o
osnovama
sigurnosti
saobraćaja na
cestama u
Bosni i
Hercegovini,
Učešće u
izradi Zakona
o koncesijama
i podzakonskih
propisa koji se
donose na
osnovu ovog
zakona,
Donijeti
izmjene I
dopune
Pravilnika o
načinu,
kriterijima I
postupku za
određivanje
daljinara I
minimalnih
vremena
vožnje
Ukupno strateški cilj 1
39.898.029
110
Strateški
cilj 2:
Operativ
ni ciljevi
za
godinu
Program
2.1
Povećanje obima i modernizacija svih vidova transporta uz unapređenje njihove sigurnosti
Povećanje obima prijevoza roba ; Modernizacija željeznica nabavkom i početkom primjene talgo i nagibnih vozova; Povećanje korištenja intermodalnog
transporta ; Izvršena rekonstrukcija željezničke pruge Konjic-Čapljina; Ažurirana baza podataka o licenciranju autoprijevoznika i vozila; Izvršeno
uvođenje BAR koda vozila i elektronskih tahografskih kartica za vozače u javnom prijevozu; Izvršeno utvrđivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje
na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou; Izvršeno usklađivanje sa EU direktivama za tahografe; normativno-pravni akti i upravno rješavanje u
skladu s materijalnim propisima iz nadležnosti ministarstva.
Nedo
Izvršeno
Utrošeno
Mjerljivi
Ulazni
staju
Budžet za
Izvori
u
u
Izlazni
Rok
indikatori
Program
Aktivnost
indikato
ća
tekuću
Nosilac
sredsta
prethodn
prethodn
indikatori
izvršenja
za
ri
sreds
godinu
va
oj godini
oj godini
izvršenje
tva
Unaprijeđiv 2.1.1.
Izrada
Izrađen
Plaće
Izrađene
27.731 Sektor za
Izrađene i
Budžet
anje
prezentacionih prijedlog
služben i
koordinaci
ažurirane
FBiH,
prezentacije
prometnog
materijala i
prezenta
ika,
ažurirane
ju i
I aplikacije
sistem a
aplikacija
cija I
putni
prezenta
upravljanj
prioritetnih
FBiH u
prioritetnih
aplikacija
troškovi cije I
e
projekata I
skladu sa
projekata na
23
,
aplikacije
sredstava
dostavljene
strateškim
enegleskom I
prioritetni
konsult
prioritetni
za razvoj
mjeroidavni
dokumenti
bosanskom
h
acije
h
m
ma BiH i
jeziku i
projekata
projekata
institucijama,
FBiH
apliciranje za
na
kao i iznos
sredstva u EU
englesko
odobrenih
fondove i
mI
sredstava za
druge izvore,
bosansko
aplicirane
učešće u izradi m jeziku
projekte
strateških
dokumenata i
Programa
2.1.2.
Prikupljanje i
Prikuplje
20%
Plaće
Prikuplje
25.731 Sektor za
Prikupljeni
Budžet
objedinjavanje
ni podaci
služben ni podaci
koordinaci
podaci za
FBiH,
podataka o
za
ika,
za 2011.
ju i
2011. I
prometnom
2010.g. I
putni
I 2012.g.
upravljanj
2012.g. I
sistemu FBiH u dostavlje
troškovi
e
dostavljeni
svrhu
ni
,
sredstava
FMPUuspostave
Federaln
konsult
za razvoj
Stvoreni
jedinstvene
om
acije
uslovi za
baze podataka ministarst
kreiranje
(GIS) o
vu
GIS-a
prometnoprostorno
infrastrukturno
g
m sistemu u
uređenja
FBiH i učešće
(FMPU)
u Izradi
prijedloga
zakonskih i
podzakonskih
akata
111
Program
2.2
Povećanje
obima i
kvaliteta
vodnog i
željezničko
g
saobraćaja
u FBiH
2.2.1.
2.2.2.
Program
2.3.
usklađivanj
e
zakonodav
stva u
sektoru
prometa i
komunikaci
ja sa
propisima
EU,
normativno
-pravni
poslovi,
poslovi
upravnog
rješavanja,
2.3.1.
2.3.2.
Izraditi
Ugovore o
sufinansiranju
putničkog i
kombinovanog
saobraćaja za
2012 .godinu.
Izraditi
informaciju o
sigurnosti želj.
saobraćaja
Organizovanje
ispita i
izdavanje
dozvola za
upravljača
(voditelja)
čamca, jahte,
brodice, rafting
čamca,
Izdavanje novi
i obnova starih
prometnih
dozvola,
izdavanje
vinjeta
Izrada
prvostepenih,d
rugostepenih
rješenja,
odgovori na
tužbe
Davanje
mišljenja,
odgovori na
poslanička
pitanja, rad sa
javnim
preuzećima iz
resorne
nadležnosti,
priprema
100%
sveukupn
o 700
2.100.00
0,00
Vrijeme
služben
ika
Potpisani
ugovori i
izvršena
kontrola
urednosti
linija koje
se
subvenci
oniraju
2.824.544
Sektor
Željezničk
og,
vodnog i
komb.
prometa
Decembar
2012
Vrijeme
služben
ika
Organizo
vani
ispiti,
izdate
dozvole
za
upravljač
a,izdate
vinjete,
izdate
prometne
dozvole
64.544
Sektor
Željezničk
og,
vodnog i
komb.
prometa
Kontinuiran
o
Vrijeme
služben
ika i
plaće
Blagovre
mena
priprema
rješenja i
odgovora
na tužbe
51.523
Sektor za
pravne i
opće
poslove
kontinirano
Vrijeme
služben
ika i
plaće
Priprema
nje za
Vladu
FBiH
prijedloga
odluka,rje
šenja,
informacij
ai
izvještaja
51.523
Sektor za
pravne i
opće
poslove
kontinirano
112
Povećan
broj
prevezenih
putnika i
robe za
5%,
smanjen
broj
vanrednih
događaja
za 5%
izdate
dozvole za
upravljača,
izdate
prometne
dozvole za
čamce,
izdate
vinjete
Budžet
Blagovrem
eno
pripremljen
ai
donesena
rješenja u I
i II
stepenu,
blagovrem
eno
odgovoren
o na tužbe
Usvojeni
prijedlozi
normativni
h akata
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
44353
11,35
2.3.3.
prijedloga
normativnih
akata za Vladu
FBiH
Učestvovati u
izradi analize
stepena
usklađenosti
postojećih
propisa iz
sektora
prometa i
komunikacija
sa EU
zakonodavstvo
m
Vrijeme
služben
ika i
plaće
Usklađiva
nje
materijaln
ih propisa
sa
zakonoda
vstvom
EU ,
programu
utvrđeno
m od
strane
DEI-a
17.174
Sektor za
pravne i
opće
poslove
kontinirano
Usklađeni
materijalni
propisi
prema
programu
DEI-a
Budžet
FBiH
Ukupno strateški cilj 2
3.062.770
Strateški Stvaranje uslova za uvođenje i povećanje dostupnosti modernih poštanskih i komunikacijskih tehnologija i inovativnih usluga koje doprinose
cilj 3:
ekonomskom i socijalnom razvoju BiH.
Operativ Izrađena analiza tržišta u rezervisanom i nerezervisanom području, konkurenciji (legalna i ilegalna) u kurirskim poštanskim uslugama, izravnoj pošti i
ni ciljevi
neadresiranim tiskanicama, liberalizaciji tržišta ubaciti , i sl., te davanje preporuka Vladi FBiH o pravcima daljeg razvoja poštanskog sektora u FBiH;
za
Izrađen novi Zakon o poštanskim uslugama FBiH; Izvršeno usaglašavanje Zakona o RTV sistemu FBiH sa Zakonom o RTV sistemu BiH; Izvršeno
godinu
usaglašavanje Zakona o RTV servisu FBiH sa Zakonom o RTV servisu BiH;- ( ovo izbaciti, ubaciti samo Stvaranje infrastructure za rast I razvoj RTV
servsa )
Program
Implement
3.1.1. Formiranje
Započeta Vremens
Plaće
Pripremlj
11.424 Sektor za
31.12.2012 Formiranje
Budžet
Budž
3.1
acija
Zavoda za IKT
procedura ki period- služben ena
teleko.,
.
Zavoda
FBiH,
et
Projekta
Federacije BiH
uspostavlj 4
ika,
potrebna
pošte i
FBiH,
Fe-uprave
anja
sedmice
putni
dokumen
IKT
event
sa
pravnog
(prilogodi troškovi tacija za
ualno
funkcijama
okvira za
ti prema
,
formiranj
van
G2G, G2B
osnivanje budžetu
nedosta e Zavoda
budž
i G2C
Zavoda.
sektora)
juća
etska
Urađeno
sredstv
sreds
do sada a
tva
20%
3.1.2. Izgradnja
Projektna Vremens
Plaće
Izgradnja
180.974 Sektor za
Umreženi
Budžet
Obuh
telekomunikaci
ideja
ki period- služben telekomu
teleko.,
upravni
FBiH,
vaće
onog sistema za
17
ika,
nikaci
pošte i
no
podršku
sedmica
putni
onog
IKT
preth
FeUprava, PKI
(prilogodi troškovi sistema
odno
infrastrukture,
ti prema
,
za
m
okvira
budžetu
nedosta podršku
tačko
interoperabilnost
sektora)
juća
FeUprav
m
i i standarda kao
sredstv
a, PKI
3.1.1
i One-Stop ea
infrastruk
Gov Portala
ture,
okvira
113
Program
3.2.
Definisanje
sektorskih
politika ,
izrada
zakonskih i
podzakons
kih akata iz
oblasti
poštanskih
i
elektronski
h
komunikaci
ja
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Izraditi smjernice
razvoja
poštanskog
sektora, Novi
zakon o
poštama FBiH,
Pravilnik o
obavljanju
poštanskih
usluga, Izmjene
i dopune
Pravilnik o
stručnom
nadzoru u
oblasti
poštanskog
prometa,
Izvršiti
usaglašavanje
Općih uslova za
pružanje
poštanskih
usluga I
Zakona o RTV
servisu FBiH sa
Zakonom o RTV
servisu BiH
Donijeti Uredbu
o provođenju
inspekcijskog i
stručnog
nadzora u
oblasti javnih
elektronskih
komunikacionih
mreža i usluga
Aktivnosti na
analizi, izradi,
prikuplajnju I
Urađene
pripremn
e radnje.
Urađeno
do sada 20%
Vremens
ki period17
sedmica
(prilogodi
ti prema
budžetu
sektora)
Plaće
služben
ika,
putni
troškovi
Radni
materijal
Vremens
ki period2
sedmice
(prilogodi
ti prema
budžetu
sektora)
Plaće
služben
ika,
putni
troškovi
Svakodn
evne
aktivnosti
Vremens
ki period16
Plaće
služben
ika,
114
interoper
abilnosti i
standard
ai
upostavlj
en OneStop eGov
Portala
Ministarst
vo
izradilo
prijedlog
e
dokumen
ata
416.275
Sektor za
teleko.,
pošte i
IKT
31.12.2012
Doneseni
dokumenti
Budžet
FBiH,
Uredba
12.694
Sektor za
teleko.,
pošte i
IKT
12/12
Usvojen
dokument
Budžet
Izrađen
dokumen
t
34.274
Sektor za
teleko.,
pošte i
12/12
Usvojen i/ili
dostavljen
dokument
Budžet
FBiH
dostavljanju
informacija,
odluka,
tumaćenja,
mišljenja,
saglasnosti,
poslaničkih
pitanja i svih
drugih
svakodnevnih
poslova iz
resorne
nadležnosti
sedmice
(prilogodi
ti prema
budžetu
sektora)
putni
troškovi
IKT
Ukupno strateški cilj 3
655.641
Strateški Izvršiti dalje unapređenje organizacione strukture, ljudskih potencijala i internih procesa rada u skladu sa mjerama i aktivnostima iz Strategije reforme
cilj 4:
javne uprave u BiH.( Jačanje kapacitea ministarstva)
Operativ Usvojiti izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMPiK kojima se uspostavljaju/unapređuju postojeći organizacijski kapaciteti i ljudski potencijali za
ni ciljevi
vršenje poslova: a) strateško planiranje, b) izrada politika i propisa, c) priprema i izvršenje budžeta, uključujući javnu finansijsku unutrašnju kontrolu, d)
za
upravljanje ljudskim potencijalima, e) upravljanje informacionim tehnologijama, i f) institucionalna kominikacija, u skladu sa odgovarajućim mjerama
godinu
Strategije reforme javne uprave u BiH. ( Kadrovsko jačanje )
Program
Uspostaviti 4.1.1. Izraditi Izmjene i
50%
Vrijeme Izraditi
34.348 Sektor za
mart 12
Izrađen i
Budžet
4.1.
funkcije i
dopune
služben prijedlog
pravne i
donesen
FBiH
ojačati
Pravilnika o
ika i
izmjena
opće
Pravilnik o
kapacitete
unutrašnjoj
plaće
Pravilnik
poslove
izmjenama
Ministarstv
organizaciji
ao
Pravilnika o
a
FMPIK-a
unutrašnj
unutrašnjoj
oj
organizaciji
organiza
FMPiK-a
ciji
FMPiK-a
4.1.2. Obuka i stručno
Vrijeme Izrada
17.174 Sektor za
maj 12
Izrađen
Budžet
osposobljavanje
služben Plana i
pravne i
Plan i
FBiH
zaposlenih
ika i
programa
opće
program
plaće
obuke
poslove
obuke
zaposleni
zaposlenika
ka(semin
sa tačnim
ari,kurse
podacima
vi, broj
službenik
a za
obuku)
Ukupno strateški cilj 4
51.522
115
Strateški
cilj 5:
Operativ
ni ciljevi
za
godinu
Program
5.1
Program
5.2
Program
5.3.
Uspostaviti i održavati funkcionalan i koherentan sistem koordinacije i saradnje u sektoru prometa i komunikacija uzimajući u obzir sektorski pristup u
procesu planiranja, izrade javnih politika, koordinacije pomoći, praćenja, evaluacije, izvještavanja i izrade budžeta.
Izrada zakonskih i podzakonskih akata i priprema i izrada budžeta
Izrada
Zakona o
pomoći na
cestama I
Izmjene
Zakona o
cestama I
dopune
podzakons
kih akata
Planiranje i
izrada
budžeta
ministarstv
a
Budžetska
podrška
programim
a iz
Godišnjeg
plana rada
za
2012.godin
u kroz
izvršavanje
budžeta
5.1.1.
Izrada nacrta
zakona o
pomoći na
cestama I izrada
izmjena zakona
o cestama I
izrada izmjena I
dopuna
podzakonskih
akata
Izrada prijedloga
DOB-a i
Budžeta za
naredne 3
godine
Pripremlj
en
prednacrt
zakona I
izvršene
izmjene I
dopune
podzako
nskih
akata
100,00%
5.2.2.
Izrada
mjesečnih i
kvartalnih
planova za
izvršenje
budžeta
100,00%
5.3.1.
Izrada
propisanih
izvještaja i
prijedloga
odluka
100,00%
5.3.2.
Izmirivanje
obaveza prema
dobavljačim i
uposlenicima ,
Izarada faktura
putničke takse
100,00%
5.2.1.
Plaće
služben
ika,
putni
troškovi
,
konsult
acije
Izrađen
zakon I
izmjene
zakona o
cestama
I izmjene
podzako
nskih
akata
36.555
Sektor
transport
ne
infrastruk
ture
prometn
og
sistema
31.12.2012.
Usvojen
zakon i
usvojene
izmjene
Budžet
FBiH
Plaće i
naknad
e
zaposle
nika,
materij
alni
troškovi
Plaće i
naknad
e
zaposle
nika,
materij
alni
troškovi
Plaće i
naknad
e
zaposle
nika,
materij
alni
troškovi
Plaće i
naknad
e
zaposle
nika,
materij
alni
troškovi
Prijedlog
DOB-a i
Budžeta
u
programs
kom
formatu
46.234
Odjeljenj
e
finansijsk
oekonoms
kih
poslova
04/12
Usvojen
DOB-a i
Budžet
Budžet
FBiH
Urađeni
operativn
i planovi
za
izvršenje
budžeta
46.234
Odjeljenj
e
finansijsk
oekonoms
kih
poslova
Mjesečno,
kvartalno,
kontinuirano
tokom
godine
Dostavlje
n plan
FMF
Budžet
FBiH
Prijedlozi
odluka ,
urađeni
izvještaji
46.234
Odjeljenj
e
finansijsk
oekonoms
kih
poslova
03/12,
Mjesečno,
kvartalno,
kontinuirano
tokom
godine
Donesen
a odluka
Vlade
FbiH,
Dostavlje
n
izvještaj
Budžet
FBiH
Proknjiže
na
faktura,
opravdan
e
blagajnič
ke
isplate,un
2.769.234
Odjeljenj
e
finansijsk
oekonoms
kih
poslova
Dnevno,
mjesečno,
kontinuirano
tokom
godine
Izvršeno
plaćanje
dobavljač
u,
isplaćena
plata
uposlenic
ima,napl
Budžet
FBiH
116
Program
5.4.
Koordinirati
rad sektora
5.4.1.
Koordinacija
izvršenja
programa
Ministarstva
Održani
stručni
kolegiji
5.4.2.
Priprema
materijala za
sjednice Vlade
FBiH
Predlože
ne tačke
za dnevni
red Vlade
FBiH
Plaće
služben
ika,
materij
alni
troškovi
Plaće
služben
ika,
materij
alni
troškovi
eseni
potrebni
podaci za
obračun
plate,ura
đene i
poslane
fakture
putničke
takse
aviokomp
anijama
Uvrštene i
razmatran
e tačke na
sjednicam
a kolegija
Uvrštene
i
razmatra
ne tačke
na
sjednica
ma Vlade
FBiH
aćena
potraživa
nja od
aviokomp
anija po
osnovu
putničke
takse
223.262
Kabinet
ministra
kontinuirano
u 2012
Usvojeni
zaključci
205.612
Kabinet
ministra
kontinuirano
u 2012
Usvojena
tačka na
sjednici
Vlade
FBiH
Ukupno strateški cilj 5
3.373.365
Ukupno strateški ciljevi 1-5
47.041.327
Napomena: U Programu rada Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za 2012.godinu nema sljedećih aktivnosti ,jer one ne mogu biti u tabeli:
- Normativno-pravni poslovi i poslovi upravnog rješavanja u skladu sa materijalnim propisima iz nadležnosti Ministarstva (doprinos svim strateškim ciljevima u Programu rada
Ministarstva).
117
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kontinuirano obavlja poslove iz svoje
nadležnosti koji su utvrđeni članom 11. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim
tijelima federalne uprave („Sl. Novine FBiH“ br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i
61/06), te će aktivnosti ministarstva biti usmjerene na realizaciju, putem sektora, pet
utvrđenih Strateških ciljeva ministarstva u skladu sa programima i zadacima
utvrđenim Programom rada Vlade FBiH i to:
Strateški cilj 1. Institucionalno jačanje Ministarstva u skladu sa strategijom reforme
javne uprave;
Strateški cilj 2. Uspostavljanje efikasnog sistema zaštite, rehabilitacije i socijalne
inkluzije lica sa invaliditetom u FBiH u skladu sa EU legislativom;
Strateški cilj 3. Uspostavljanje i održavanje funkcionalnog i efikasnog sistema tržišta
rada i spriječavanje dugoročne nezaposlenosti,
neaktivnosti i
socijalne isključenosti radno sposobnog stanovništva u FBiH;
Strateški cilj 4. Unaprijediti sistem socijalne zastite i zastite porodice sa djecom u
skladu sa EU direktivama koji ce garantovati osnovna i ujednacena
prava koja obezbjeđuju zastitu socijalno ugroženih kategorija;
Strateški cilj 5. Uspostavljanje efikasanog, finansijski stabilanog i odrzivog sistema
PIO/MIO FBiH.
Za realizaciju Strateškog cilja 1. Institucionalno jačanje Ministarstva u skladu sa
strategijom reforme javne uprave Ministarstvo je definiralo četiri kritična Programa i
to:
-
Kadrovsko jačanje Ministarstva u cilju povećanja efikasnost
Uspostavljanje funkcija za strateško planiranje i izradu javnih politika, odnose
sa javnoscu I EU integracije Ministarstva
Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta Ministarstva
Poboljšanje institucionalne komunikacije
Za realizaciju Strateškog cilja 2. Uspostavljanje efikasnog sistema zaštite,
rehabilitacije i socijalne inkluzije lica sa invaliditetom u FBiH u skladu sa EU
legislativom Ministarstvo je definiralo šest kritičnnih Programa i to:
-
Izrada adekvatnih i realnih zakonskih propisa i podzakonskih akata iz oblasti
zaštite lica sa invaliditetom
118
-
Planiranje i realizacija isplate novčanih naknada licima sa invaliditetom i
civilnim žrtvama rata
Revizija svih prvostepenih rješenja i rješavanje žalbi lica sa invaliditetom u
drugostepenom postupku
Upravni nadzor i finansijska kontrola drugostepenih rješenja za civilne žrtve
rata
Provedba Strategije za izjednačavanje mogućnosti za lica sa invaliditetom
2011-2015 u FBiH
Razvijanje saradnje sa nevladinim sektorom i organizacijama lica sa
invaliditetom
Za realizaciju Strateškog cilja 3. Uspostavljanje i održavanje funkcionalnog i
efikasnog sistema tržišta rada i sprječavanje dugoročne nezaposlenosti, neaktivnosti
i socijalne isključenosti radno sposobnog stanovništva u FBiH Ministarstvo je
definiralo šest kritičnnih Programa i to:
-
Usklađivanje pravnog okvira sa EU legislativom i međunarodnim dokumentima
Implementacija strategije zapošljavanja u FBiH
Uspostavljanje jedinstvene baze podataka tržišta rada
Učešće u izradi strateških dokumenata na nivou BiH
Kreiranje programa za spriječavanje dugoročne nezaposlenosti i neaktivnosti,
te poboljšanje nivoa uključenosti socijalno ugroženih kategorija stanovništva
Jačanje socijalnog dijaloga
Za realizaciju Strateškog cilja 4. Unaprijediti sistem socijalne zastite i zastite porodice
sa djecom u skladu sa EU direktivama koji ce garantovati osnovna i ujednacena
prava koja obezbjedjuju zastitu socijalno ugrozenih kategorija Ministarstvo je
definiralo sedam kritičnnih Programa i to:
-
Definiranje minimuma socijalne sigurnosti i imovinskog cenzusa za ostvarenje
prava iz socijalne zastite
Unapređenje funkcioniranja ustanova socijalne zaštite od značaja za FBIH
Izjednačavajne i dostupnost osnovnih prava iz oblasti zaštite porodice i djece
Provodjenje zakona, medjunarodnih dokumenata i odluka iz oblasti socijalne
zastite, zastite porodice sa djecom, porodicno-pravne zastite
Provođenje stasteških i drugih dokumenata koji se odnose na oblast socijalne
zaštite i zaštite porodice i djece
Provođenje stručnog nadzora nad Ustanovama socijalne zaštite na području
FBiH
Unapredjenje saradnje sa Vladinim, NVO i međunarodnim institucijama
119
Za realizaciju Strateškog cilja 5. Uspostavljanje efikasanog, finansijski stabilanog i
odrzivog sistema PIO/MIO FBiH Ministarstvo je definiralo sedam kritičnih Programa i
to:
-
Realizacija Strategije reforme PIO FBiH
Donošenje novih Propisa u oblasti PIO FBiH
Osiguravanje sredstava za penzije koje se finansiraju iz budžeta FBiH
Praćenje stanja u oblasti PIO i predlaganje mjera
Praćenje stanja po pitanju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i
predlaganje mjera
Izrada i provođenje akcionih planova u oblasti PIO, socijalne uključenosti i
uvezivanje staža
Provođenje presuda nadleznih sudova
Realizacija svih definiranih Strateških ciljeva, i u okviru njih postavljenih Programa,
podrazumijeva izvršenje niza aktivnosti od kojih se u skladu sa Uredbom o procesu
strateškog planiranja i izvještavanja kao bitnije izdvajaju sljedeće aktivnosti:
Definiranje zakonodavstva u skladu sa aktuelnim potrebama i mogućnostima uz
obavezno uvođenje socijalnog minimuma za lica sa invaliditetom (rok kraj 2012.
godine), Upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona o radu (rok juni 2012.
godine), Upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona o sigurnosti i zdravlju na
radu (rok april 2012. godine), Izrada Zakona o zapošljavanju stranaca (rok maj 2012.
godine), Pračenje procedure usvajanja zakona o izmjenama i dopunama zakona o
preuzimanju prava i obaveza nad ustanovama socijalne zaštite u FBIH (rok II kvartal
2012. godine), Priprema radnog materijala zakona o zaštiti porodice sa djecom (rok
kraj 2012. godine), Ucesce i aktivnosti u izradi Strategije reforme PIO (rok
kontinuirano), Izrada prijedloga teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona PIO
(rok mart 2012. godine), Priprema prijedloga rješenja i odluka za Vladu FBiH (rok
kontinuirano), Davanje mišljenja i odgovora u vezi zakona i podzakonskih akata iz
oblasti PIO (rok kontinuirano)..
Detaljan pregled svih aktivnosti, kao i indikatora učinka, rokova izvršenja i finansijskih
sredstva neophodnih za realizaciju dat je tabelarnim dijelom Programa rada za 2012.
godinu.
120
Stratešk
i cilj 1:
Institucionalno jačanje Ministarstva u skladu sa strategijom reforme javne uprave
Program
Program
1.1
Kadrovsko
jačanje
Ministarstv
a u cilju
povećanja
efikasnosti
Aktivnost
Izvršen
ou
2011
(%)
50%
Utrošeno
u 2011.
godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
100%
Vrijeme
uposlenika,
troškovi
vanjskog
saradnika
Vrijeme
uposlenika,
broj
upraznjeni
h mjesta
Vrijeme
uposlenika
Završena
analiza
potreba za
novim
upošljavanj
em i
obukom
novouposlenih i
postojećih
sluzbenika
Broj
novouposl
enih
službenika
Budžet
2012
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Nosilac
Rok
izvršenja
27.889,68
KM
SPK I
EFS
(Sektori)
PRVI
KVARTA
L 2012
Definisane
potrebe za
novim
upošljavanje
m i obukom
novouposleni
h i postojećih
službenika
41.834,53
KM
SPK
poslove
KRAJ
2012
Uposleni
novi
službenici
Urađen
plan obuke
27.889,68
KM
SPK
(Sektori)
PRVI
KVARTA
L 2012
PRVI
KVARTA
L 2012
Urađen plan
obuke
1.1.1.
Izraditi
analizu
potreba za
novim
upošljavanje
m i obukom
osoblja
Ministarstva
1.1.2.
Upošljavan
je novih
službenika
50%
100%
1.1.3.
Uraditi plan
obuke
20%
100%
1.1.4.
Osigurati
budžetska
sredstva za
godišnji
plan obuke
Realizacija
plana
obuke
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Iznos
odobrenih
sredstava
111.558,73
KM
SEF
poslove
40%
100%
Broj
realizovani
h edukacija
u odnosu
na
planirano
209.172,63
KM
OPK
poslove
KRAJ
2012
Broj
realizovanih
edukacija u
odnosu na
planirano
Godišnje
usklađivanj
e plana
zapošljava
nja shodno
novim
poslovima i
obukama u
30%
100%
Vrijeme
uposlenika,
troskovi
vanjskog
saradnika,
troskovi sl.
Putovanja
Vrijeme
uposlenika
Izmjena
Pravilnika
o
sistematiza
ciji radnih
mjesta,
nove
analize
69.724,21
KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SP
K) EFS
KONTIN
UIRANO
Definisane
potrebe za
novim
upošljavanje
m i obukom
novouposleni
h i postojećih
službenika
1.1.5.
1.1.6.
121
Osigurana
budžetska
sredstva
Izvori
sredstava
Nedosta
juća
sredstva
Program
1.2
Program
1.3.
Uspostavlj
anje
funkcija za
strateško
planiranje i
izradu
javnih
politika,
odnose sa
javnoscu I
EU
integracije
Ministarstv
a
Jačanje
materijalno
-tehničkih
kapaciteta
Ministarstv
a
skladu sa
identifikova
nim
potrebama
Ukupno Program
1.1.
1.2.1. Analiza
postojeće
unutrašnje
organizaci
one
strukture
1.2.2.
Prijedlog
za
uspostavu
funkcija za
strateško
planiranje i
izradu
javnih
politika,
odnose sa
javnoscu i
EU
integracije
Ministarstv
a
Ukupno Program
1.2.
1.3.1. Analiza
trenutnog
stanja
materijalno
-tehničkih
kapaciteta
Ministarstv
a
1.3.2. Izrada
godišnjih
potreba i
plana
realizacije
1.3.3. Osigurati
budžetska
potreba za
obukama
48%
100%
50%
100%
Vrijeme
uposlenika,
troškovi
vanjskog
saradnika
50%
100%
Vrijeme
uposlenika
50%
100%
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
50%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Urađena
analiza
postojeće
unutrašnje
organizaci
one
strukture
Prijedlog
za
uspostavu
funkcija za
strateško
planiranje i
izradu
javnih
politika,
odnose sa
javnoscu I
EU
integracije
Ministarstv
a
Urađena
analiza
trenutnog
stanja
materijalno
-tehničkih
kapaciteta
sektora
Urađen
plan
potreba i
njihove
realizacije
Iznos
odobrenih
122
488.069,46
KM
69.724,21
KM
SPK
(Sektori)
DRUGI
KVARTA
L 2012
Urađena
analiza
postojeće
unutrašnje
organizacion
e strukture
153.393,26
KM
SPK EFS
(Sektori)
KRAJ
2012
Uspostavljen
e funkcije za
strateško
planiranje i
izradu javnih
politika,
odnose sa
javnoscu I
EU
integracije
Ministarstva
223.117,47
KM
41.834,53
KM
SEF
Sektori
PRVI
KVARTA
L 2012
55.779,37
KM
SEF
Sektori
PRVI
KVARTA
L 2012
Urađena
analiza
trenutnog
stanja
materijalnotehničkih
kapaciteta
sektora
Urađen plan
potreba i
njihove
realizacije
209.172,63
KM
SEF
poslove
PRVI
KVARTA
Odobrena
budžetska
sredstva
za
realizaciju
godišnjih
potreba
1.3.4. Godišnje
usklađivanj
e
materijalno
-tehničkih
potreba
Ministarstv
a
Ukupno Program
1.3.
Program
Poboljšanje 1.4.1. Redovno
1.4.
institucional
ažuriranje
ne
postojeće
komunikacij
baze
e
podataka
korisnika
socijalnih
primanja
1.4.2. Izrada
procedura
za
komunikaci
ju sa
vanjskim
faktorima
1.4.3. Objava
periodičnih
informacija
/biltena
1.4.4. Azuriranje
web
stranice
Ministarstv
a
Ukupno Program
1.4.
Ukupno strateški cilj 1.
sredstava
Vrijeme
uposlenika
Urađene
analize
godišnjih
potreba
Ministarstv
a
83.669,05
KM
L 2012
sredstva
SEF
Sektori
KRAJ
2012
Urađene
analize
godišnjih
potreba
Ministarstva
Sektori
kontinuir
ano
20112013
Ažurirani
podaci
korisnika
socijalnih
primanja
70%
100%
80%
100%
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
%
ažuriranost
i podataka
30%
100%
Vrijeme
uposlenika
procedure
sastavljene
i usvojene
27.889,68
KM
Sekretar
DRUGI
KVARTA
L 2012
Uradjena
procedura
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
objavljen
prvi bilten
27.889,68
KM
100%
Vrijeme
uposlenika
Broj novih
informacija
, novosti
27.889,68
KM
kontinuir
ano
20112013
kontinuir
ano
20112013
objavljen prvi
bilten
100%
PR
Ministarst
va
(Sektori)
Sektori
83%
100%
65%
100%
390.455,57
KM
209.172,63
KM
292.841,68
KM
1.394.484,
17 KM
123
Broj novih
informacija,
novosti
Stratešk
i cilj 2:
Uspostavljanje efikasnog sistema zaštite, rehabilitacije I socijalne inkluzije lica sa invaliditetom u FBiH u skladu sa EU legislativom
Program
Program
2.1
Izrada
adekvatnih
i realnih
zakonskih
propisa i
podzakons
kih akata iz
oblasti
zaštite
osoba sa
invaliditeto
m
Aktivnost
2.1.1.
Definiranje
zakonodav
stva u
skladu sa
aktuelnim
potrebama
i
mogućnosti
ma uz
obavezno
uvođenje
socijalnog
minimuma
za lica sa
invaliditeto
m
2.1.2.
Program
2.2
Planiranje i
realizacija
isplate
novčanih
naknada
osobama
sa
invaliditeto
m i civilnim
žrtvama
rata
Usklađivanj
e
zakonodav
stva sa
zakonodav
stvom EU
Ukupno Program
2.1.
2.2.1. Redovno
planiranje
odgovaraju
ćih
budžetskih
sredstava
2.2.2.
Pripremanj
ei
izvršavanje
finansijskih
transakcija
korisnika
Izvršen
ou
2011
(%)
80%
Utrošeno
u 2011.
godini
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
100%
Vrijeme
uposlenika
Zakon o
temeljnim
novčanim
naknadam
a za
podršku
osobama
sa
invaliditeto
m u FBiH
Zakon o
organizacij
ama sa
invaliditeto
m u FBiH
54.128,47
KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SS
DZ)
2012
Usvojeni
zakoni
Zakon o
temeljnim
novčanim
naknadama
za podršku
osobama sa
invaliditetom
u FBiH
Zakon o
organizacija
ma sa
invaliditetom
u FBiH,
80%
100%
Vrijeme
uposlenika
%usklađen
osti
zakonodav
stva sa
zakonodav
stvom EU
30.930,55
KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SS
DZ)
2013
Usklađeno
zakonodavst
vo sa
zakonodavst
vom EU
80%
100%
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Budžetski
zahtjev
2012
Usvojen
budžetski
zahtjev
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
%
realizovani
h
finansijskih
transakcija
Sektor za
OSI i
CŽR
(SEF,
kantonal
na
minist.)
Sektor za
OSI i
CŽR
(SEF,
kantonal
na
minist.)
2012
Pripremljene
i realizovane
finansijske
transakcije
124
Budžet 2012
85.059,03
KM
69.593,75
KM
152.668.248,
58 KM
Nosilac
Rok
izvršenja
Izvori
sredstava
Nedost
ajuća
sredst
va
2.2.3.
Program
2.3
Revizija
svih
prvostepen
ih rješenja
i
rješavanje
žalbi
osoba sa
invaliditeto
mu
drugostepe
nom
postupku
Finansijska
kontrola
utroška
sredstava
100%
100%
Ukupno Program
2.2.
2.3.1. Prijem i
zavođenje
prvostepen
ih rješenja
100%
100%
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
2.3.2.
Kontrola
pravne i
finansijske
ispravnosti
rješenja
(Rješavanj
eu
postupku
revizije)
Izrada
uputstava
za
nevaljana
rješenja sa
instrukcijo
m
Rješavanje
po
žalbama
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
90%
100%
Vrijeme
uposlenika
Izjašnjenja
po
tužbama
80%
100%
Vrijeme
uposlenika
94%
100%
100%
100%
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
Program
2.4.
Upravni
nadzor i
finansijska
Ukupno Program
2.3.
2.4.1. Kontrola
drugostepe
nih rješenja
Vrijeme
uposlenika
Vrijeme
uposlenika
Godišnji
iznos
utroška i
povrata
finansijskih
sredstava
Sektor za
OSI i
CŽR
(SEF,
kantonal
na
minist.)
2012
Izvještaj o
kontroli
utroška
sredstava i
povratu
152.807.436,
08 KM
23.197,92
KM
Odsjek
za OSI
2012
Uvedena sva
pristigla
rješenja
54.128,47
KM
Odsjek
za OSI
2012
Urađena
kontrola svih
zaprimljenih
rješenja
Broj
izrađenih
uputstava
23.197,92
KM
Odsjek
za OSI
2012
Izrađena
uputstva
Broj
rješenja po
izjavljenim
žalbama
Broj
odgovora
na tužbe u
pokrenutim
sudskim
sporovima
54.128,47
KM
Odsjek
za OSI
2012
30.930,55
KM
Odsjek
za OSI
2012
Donesena
rješenja po
izjavljenim
žalbama
Dati odgovori
na tužbe u
pokrenutim
sudskim
sporovima
185.583,33
KM
30.930,55
KM
Odsjek
CŽR
2012
Broj
zaprimljeni
hi
uvedenih
rješenja
% urađenih
finansijskih
kontrola
Broj
uvedenih i
izvedenih
125
69.593,75
KM
Broj
uvedenih i
izvedenih
kontrola
drugostepe
nih
rješenja za
civilne
žrtve rata
Program
2.5.
Provedba
Strategije
za
izjednačav
anje
mogućnost
i za osobe
sa
invaliditeto
m 20112015 u
FBiH
za civilne
žrtve rata
2.4.2.
Kontrola
finansijskih
zahtjeva
kantonalnih
ministarsta
va za
finansiranje
prava
civilnih
žrtava rata
2.4.3. Povrat
nenamjens
kih
doznačenih
sredstava
od
kantonalnih
ministarsta
va
Ukupno Program
2.4.
2.6.1. Medijska
promocija
aktivnosti
iz
Strategije u
svrhu
podizanja
društvene
svijesti o
položaju
osoba sa
invaliditeto
m
2.6.2. Uspostaviti
i razvijati
saradnju
sa
nadležnim
ministarstvi
ma na
korisnika iz
prava,
iznos
povrata
sredstava
Godišnji
Izvještaj o
izvršenim
isplatama
korisnicima
naknada
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
70%
100%
Kontrola
rješenja
korisnika i
zahtjeva
90%
100%
50%
100%
Vrijeme
uposlenika,
troškovi
medijske
kampanje,
troškovi sl.
puteva,
troškovi
vanjskih
saradnika
Broj
emitovanih
spotova,
broj
postavljeni
h bilboarda,
publikacije.
..
40%
100%
Vrijeme
uposlenika,
troškovi sl.
putovanja,
troškovi
simpozijum
a
Godišnji
Izvještaj o
izvršenju
akcionog
plana
Godišnji
Izvještaj o
izvršenom
povratu
sredstava
u federalni
budžet
126
korisnika iz
prava, iznos
povrata
sredstava
30.930,55
KM
Odsjek
CŽR
(SEF)
2012
Godišnji
Izvještaj o
izvršenim
isplatama
korisnicima
naknada
23.197,92
KM
Odsjek
za
CŽR(SE
F,
kantonal
na
minist.)
2012
Izvještaj o
izvršenom
povratu
sredstava u
federalni
budžet
Sektor za
OSI i
CŽR
2012
Broj
emitovanih
spotova, broj
postavljenih
bilboard-a,
publikacije...
Sektor za
OSI i
CŽR
2012
Izvještaj o
izvršenju
akcionog
plana
85.059,03
KM
23.197,92
KM
23.197,92
KM
Program
2.6.
Razvijanje
saradnje
sa
nevladinim
sektorom i
organizacij
ama osoba
sa
invaliditeto
m
implement
aciji mjera i
aktivnosti
planiranih
u Strategiji
2.6.3. Planirati
sredstva u
budžetu
potrebna
za
implement
aciju ciljeva
Ukupno Program
2.6.
2.7.1. Planiranje i
pružanje
finansijske
podrške
organizacij
ama osoba
sa
invaliditeto
m koje su
registrovan
e uz
saglasnost
ministarstv
a
2.7.2.
2.7.3.
Kontrola
zakonitosti
rada
organizacij
a osoba sa
invaliditeto
m
Sudjelovan
je u
kreiranju
programa
nevladinih
organizacij
ai
organizacij
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
63%
100%
80%
100%
Vrijeme
uposlenika
80%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Odobrena
sredstva iz
budžeta
Godišnji
Izvještaj o
utrošenim
finansijski
m
sredstvima
za podršku
organizacij
ama osoba
sa
invaliditeto
m koje su
registrovan
e uz
saglasnost
ministarstv
a
Izmjena
zakona u
pogledu
nadležnosti
NVO
Broj
izrađenih
programa,
broj
sastanaka
127
523.197,92
KM
Sektor za
OSI i
CŽR
(SEF)
20122014
Odobrena
sredstva iz
budžeta
Sektor za
OSI i
CŽR
(SEF)
2012
Izvještaj o
utrošenim
finansijskim
sredstvima
za podršku
organizacija
ma osoba sa
invaliditetom
koje su
registrovane
uz
saglasnost
ministarstva
38.663,19
KM
Odsjek
CŽR
2012
Zakoniti rad
NVO
23.197,92
KM
Sektor za
OSI i
CŽR
2012
Broj
izrađenih
programa,
broj
sastanaka
569.593,75
KM
664.930,55
KM
a osoba sa
invaliditeto
m koje se
tiču OSI
Ukupno Program
2.6.
87%
100%
726.791,66
KM
154.459.522,
Ukupno strateški cilj 2.
86%
100%
87 KM
Stratešk Uspostavljanje i održavanje funkcionalnog i efikasnog sistema tržišta rada i spriječavanje dugoročne nezaposlenosti, neaktivnosti i socijalne
i cilj 3:
isključenosti radno sposobnog stanovništva u FBiH
Izvršen
Nosilac
Utrošeno
Mjerljivi
ou
(najmanji
Rok
Ulazni
Izlazni
Izvori
Program
Aktivnost
u 2011.
Budžet 2012
indikatori za
2011
organiza
izvrsenja
indikatori
indikatori
sredstava
godini
izvrsenje
(%)
cioni dio)
Program
Usklađivan 3.1.1. Upućivanje 60%
100%
radni sati
Prednacrt
20.923,51 Sektor
juni
Prednacrt
3.1
je pravnog
u
radne
zakona
KM
2012.
zakona
okvira sa
parlamenta
grupe
pripremljen
pripremljen
EU
rnu
legislativo
proceduru
mi
Zakona o
radu
međunaro
dnim
3.1.2. Upućivanje 60%
100%
radni sati
Nacrt
33.477,61 Sektor
april
Nacrt zakona
dokumenti
u
radne
zakona
KM
2012.
pripremljen
ma
parlamenta
grupe
pripremljen
rnu
proceduru
Zakona o
sigurnosti i
zdravlju na
radu
3.1.3. Izrada
50%
100%
radni sati
Prednacrt
33.477,61 Odsjek
maj
Prednacrt
Zakona o
službenika
zakona
KM za
2012.
zakona
zapošljava
u Odsjeku
pripremljen
zapošljav
pripremljen
nju
anje
stranaca
3.1.4. Izrada
100%
100%
radni sati
ažurna
33.477,61 Viši
kontinuir
Broj
mišljenja o
Višeg
izrada
KM stručni
ano
mišljenja/Broj
potrebi
stručnog
mišljenja
saradnik
zahtjeva
ratifikacije
saradnika
za MOR
neratificira
za MoR
nih
međunarod
nih
dokumenat
a
128
Nedost
ajuća
sredst
va
Praćenje i
izvještavan
je o
stepenu
implement
acije
međunarod
nih
dokumenat
a
Ukupno Program
3.1.
3.2.1. Revizija
mjera
Akcionog
plana za
zapošljava
nje u FBiH i
definiranje
mjera za
2012.
3.2.2. Formiranje
nadležnog
tijela za
koordinacij
u, praćenje
i
izvještavanj
eo
implementa
ciji
akcionog
plana
Ukupno Program
3.2.
3.3.1. Izrada
detaljnih
informativn
o
analitičkih
dokumenat
a iz oblasti
rada i
zapošljava
nja
Ukupno Program
3.1.5.
Program
3.2
Program
3.3
Implement
acija
strategije
zapošljava
nja u FBiH
Uspostavlj
anje
jedinstven
e baze
podataka
tržišta rada
100%
100%
radni sati
Višeg
stručnog
saradnika
za MoR
74%
100%
0%
100%
radni sati 4
službenika
akcioni
plan
usvojen
0%
100%
radni sati
službenika
Uspostavlj
eno tijelo
0%
100%
100%
100%
100%
100%
sati
stručnog
savjetnika
u Sektoru
ažurna
izrada
mišljenja
dokumenti
pripremljen
i
29.292,91
KM
150.649,26
KM
41.847,02
KM
401.847,02
KM
443.694,04
KM
20.923,51
KM
20.923,51
129
Viši
stručni
saradnik
za MOR
kontinuir
ano
Broj
izvještaja/Bro
j zahtjevnih
(u skladu sa
tabelom
MOR-a)
Odsjek
za
zapošljav
anje
prvi
kvartal
2012
akcioni plan
usvojen
Odsjek
za
zapošljav
anje
prvi
kvartal
2012
Uspostavljen
o tijelo
Sektor
RiZ
kontinuir
ano
Program
3.4
Program
3.5
Učešće u
izradi
strateških
dokumenat
a na nivou
BiH
Kreiranje
programa
za
spriječava
nje
dugoročne
nezaposle
nosti i
neaktivnos
ti, te
poboljšanj
e nivoa
uključenost
i socijalno
ugroženih
kategorija
stanovništv
a
3.3.
3.4.1.
Strategije
usvojene
KM
20.923,51
KM
radni sati 2
službenika
Sek. RiZ
Informacija
sačinjena
20.923,51
KM
20.923,51
KM
100%
radni sati
službenika
Odsjeka
100%
100%
radni sati
službenika
Odsjeka
Izrađen i
implementi
ran
program,
broj
uposlenih odnos
planirani/u
posleno
300
uposlenih
Roma
100%
100%
radni sati
službenika
Odsjeka
0%
100%
radni sati
službenika
Odsjeka
Sprovođenj
e mjera iz
strateških
dokumenat
a na nivou
BiH
Ukupno Program
3.4.
3.5.1. Izrada
informacije
postojećeg
stanja po
pitanju
nezaposlen
osti i
neaktivnost
i na tržištu
rada
3.5.2. Izrada i
monitoring
programa
za
zapošljava
nje mladih
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Praćenje
implementa
cije
programa
zapošljava
nja Roma
Praćenje
programa
za
zapošljava
nje žena
Praćenje
implementa
cije
programa
za
zapošljava
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
radni sati
službenika
Sektora
RiZ
Sektor
RiZ
kontinuir
ano
Strategije
usvojene
Sektor
RiZ i
Federalni
zavod za
zapošljav
anje
kontinuir
ano mjesečno
Informacija
sačinjena
20.923,51
KM
Sektor
RiZ i
Federalni
zavod za
zapošljav
anje
kraj 2012
Odnos
planirano/up
osleno
110.923,51
KM
Odsjek
za
zapošljav
anje
kraj 2012
Odnos
planirano/up
osleno
Program
izradjen
20.923,51
KM
Odsjek
za
zapošljav
anje
kraj 2012
Odnos
planirano/up
osleno
Program
izradjen
20.923,51
KM
Odsjek
za
zapošljav
anje
kraj 2012
Odnos
planirano/up
osleno
130
Program
3.6
Jačanje
socijalnog
dijaloga
nje
dugoročno
nezaposlen
ih
3.5.6. Praćenje
implementa
cije ostalih
programa
za
zapošljava
nje
Ukupno Program
3.5.
3.6.1. Pružanje
stručne,
prave i
administrati
vne pomoći
za rad ESV
BiH
3.6.2. Pružanje
stručne,
prave i
administrati
vne pomoći
za rad
mirovnog
vijeća
Ukupno Program
3.6.
100%
100%
radni sati
službenika
Odsjeka
Analiza
sačinjena
83%
100%
100%
100%
radni sati
stručni
savjetnik
ažurno
pružanje
pomoći
100%
100%
radni sati
stručni
savjetnik
ažurno
pružanje
pomoći
100%
100%
20.923,51
KM
Odsjek
za
zapošljav
anje
kraj 2012
Odnos
planirano/up
osleno
215.541,05
KM
179.369,40
KM
Sektor
RiZ
kontinuir
ano
Zapisnici
sjednica ESV
16.469,40
KM
Sektor
RiZ
kontinuir
ano
Zapisnici
sjednica ESV
195.838,81
KM
Ukupno strateški cilj 3.
76%
100%
1.047.570,18
KM
Stratešk Unaprijediti sistem socijalne zastite i zastite porodice sa djecom u skladu sa EU direktivama koji ce garantovati osnovna i ujednacena prava koja
i cilj 4:
obezbjedjuju zastitu socijalno ugrozenih kategorija
Izvršen
Nosilac
Utrošeno
Mjerljivi
ou
(najmanji
Rok
Ulazni
Izlazni
Izvori
Program
Aktivnost
u 2011.
indikatori za
Budžet 2012
2011
organiza
izvršenja
indikatori
indikatori
sredstava
godini
izvršenje
(%)
cioni dio)
Program
Definiranje 2.1.1. Priprema
10%
100%
vrijeme
pripremljen
20.584 radna
kraj 2012 Pripremljen
4.1
minimuma
radnog
uposlenika
radni
grupa
radni
socijalne
materijala
materija
materijal
sigurnosti i
Prijedlog
Zakona
ZAKONA
imovinskog
zakona o
cenzusa
osnovama
za
socijalne
131
Nedost
ajuća
sredst
va
ostvarenje
prava iz
socijalne
zastite
Program
4.2.
Unapređen
je
funkcionisa
nja
ustanova
socijalne
zaštite od
značaja za
FBIH
zastite I
minimumu
socijalne
sigurnosti
Ukupno Program
4.1.
2.2.1. Pračenje
procedure
usvajanja
zakona o
izmjenama
i
dopunama
zakona o
preuzimanj
u prava i
obaveza
nad
ustanovam
a socijalne
zaštite u
FBIH
2.2.2. Izrada
prijedloga
pravilnika o
standardim
a za rad i
pružanje
usluga
ustanovam
a socijalne
zaštite od
značaja za
FBIH
2.2.3. Prijedlog
formiranja
radne
grupe za
izradu
pravilnika o
vršenju
nadzora
nad
ustanovam
a socijalne
zaštite od
10%
100%
0,00 KM
20.584
0%
100%
vrijeme
uposlenika
usvojen
zakon
51.460
Sektor
SSZPD
drugi
kvartal
2012
objavljen
zakon
10%
100%
vrijeme
uposlenika
pripremljen
prijedlog
pravilnika
20.584
radna
grupa
prvi
kvartal
2012
objavljen
pravilnik
10%
100%
vrijeme
uposlenika
prihvačen
prijedlog
za
formiranje
radnih
grupa
Sektor
SSZPD
treći
kvartal
2012
formirana
radna grupa
132
2.515.438
Program
4.3.
Izjednačav
ajne i
dostupnost
osnovnih
prava iz
oblasti
zaštite
porodice i
djece
značaja za
FBIH
Ukupno Program
4.2.
4.3.1. Priprema
radnog
materijala
zakona o
zaštiti
porodice
sa djecom
4.3.2. Izrada
prijedloga
odluke o
izdvajanju
finansijskih
sredstava
za
obilježavan
je"Dječije
nedjelje"
za
područje
FBiH
4.3.3. izrada
Prijedloga
Programa
obilježavan
ja"Dječije
nedjelje"
za
područje
FBiH
4.3.4. Monitoring
i evaluacija
efekata
obilježavan
ja dječije
nedelje
4.3.5. Saopćenje
o
prosječnim
potrebama
osobe koja
zahtjeva
izdržavanje
7%
100%
0,00 KM
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
50%
70%
2.587.482
Pripremljen
radni
materijal
zakona o
zaštiti
porodice i
djece
Urađen
prijedlog
odluke
20.584
radna
grupa
kraj 2012
Pripremljen
materijal
40.892
Sektor
SSZPD
polovina
2012
Usvojen
prijedlog
odluke I
objavljena
odluka u Sl.
Novinama
FBiH
Vrijeme
uposlenika
Izviještaji
kantonalni
h
ministarsta
va o
obilježavaj
nu dječije
nedelje
10.292
Odsjek
PD
ČETVRTI
KVARTA
L 2012
Izvještaj
Vladi FBiH o
provedbi
odluke o
obilježavanju
Dječije
nedelje
100%
Vrijeme
uposlenika
5.146
Odsjek
PD
ČETVRTI
KVARTA
L 2012
Donesem
Program i
objavljen u
Sl,novinama
100%
Vrijeme
uposlenika
Urađen
Prijedlog
Programa
obilježavan
ja "Dječije
nedjelje
Urađen
prijedlog
saopćenja
25.730
Sektor
SSZPD/
Odsjek
PD
prvi
kvartal
2012
Donešeno
saopćenje i
objavljeno u
SL.Novinama
FBiH
133
4.3.6.
Program
4.4.
Provodjenj
e zakona,
medjunaro
dnih
dokumenat
a i odluka
iz oblasti
socijalne
zastite,
zastite
porodice
sa djecom,
porodicnopravne
zastite
Sektor
SSZPD/
Odsjek
PD/Radn
a grupa
četvrti
kvartal
2012
Pripremljen
radni
materijal
priručnika
15.438
Sektor
SSZPD
kontinuir
ano
Data
misljenja I
odgovori
na upite
pravnih I
fizickih lica
Uradjena
drugostepe
na rjesenja
20.584
Sektor
SSZPD
kontinuir
ano
Broj I vrsta
uradjenih
informacija,
analiza,
izvjestaja,
prikupljenih i
obradjenih
podataka
Broj I vrsta
datih
misljenja I
odgovora
20.584
Sektor
SSZPD
kontinuir
ano
Vrijeme
uposlenika
Broj
ucesca na
seminarim
a I sl.
25.730
Sektor
SSZPD
kontinuir
ano
Vrijeme
uposlenika
Broj
obradjenih
zahtjeva
15.438
Sektor
SSZPD/
Odsjek
kontinuir
ano
Priprema
radnog
materijala
za
prirucnik
za trening I
edukaciju
uposlenika
u centrima
za socijalni
rad za
postupanje
u
slucajevim
a nasilja u
porodici
Ukupno Program
4.3.
4.4.1. Izrada
informacija
, analiza,
izvjestaja,
prikupljane
I obrada
podataka
30%
100%
Vrijeme
uposlenika,
Naknada
za clanove
radne
grupe,
troskovi
stampanja,
troskovi
organizacij
e
sastanaka
radne
grupe
75%
100%
0,00 KM
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Uradjene
informacije
, analize,
izvjestaji,
Prikupljeni
I obradjeni
podaci
4.4.2.
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
100%
100%
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
Davanje
misljenja I
odgovora
na upite
fizickih I
pravnih lica
Rjesavanje
u
drugostepe
nom
upravnom
postupku
Ucesce na
seminarim
a, okruglim
stolovima I
sl
Postupanje
po
zahtjevima
Pripremljen
radni
materijal
187.730
290.374
134
Broj
uradjenih
rjesenja
Broj
obradjenih
zahtjeva
za
ostvarivanj
e
alimentacij
eu
inostranstv
uI
zahtjevima
za
ostvarivanj
e djecijeg
dodatka u
inostranstv
u
4.4.6. Izrada
prijedloga
okvirnog
budzeta I
godisnjeg
budzeta
4.4.7. Izrada
prijedloga
utroska
sredstava
utvrdjenih
u budzetu
za tekucu
godinu
4.4.8. Monitoring
i evoluacija
utroška
sredstava
utvrđenih u
budžetu za
tekuću
godinu
4.4.9. Učešće u
izradi
strateških i
dr.dokume
nata čiji
nosilac
izrade nije
ministarstv
o
Ukupno Program
ZPD
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Uradjen
prijedlog
25.730
Sektor
SSZPD
EFS
kontinuir
ano
Prijedlog
dostavljen
Ministru
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Uradjen
prijedlog
302.438
Sektor
SSZPD
EFS
kontinuir
ano
Prijedlog
dostavljen
Ministru
100%
100%
Odobrenas
redstva,
utrošena
namjenski
15.438
Sektor
SSZPD
EFS
100%
100%
pripremljen
materijal
za
strategiju i
druge
dokumente
15.438
Sektor
SSZPD
kontinuir
ano
Broj
dokumenata
u čijoj se
izradi
učestvovalo
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
456.819
135
Program
4.5.
Program
4.6.
Program
4.7.
Provođenj
e
stasteških i
drugih
dokumenat
a koji se
odnose na
oblast
soc.zaštite
i zaštite
porodice i
djece
Provođenj
e stručnog
nadzora
nad
Ustanova
m asoc
zaštite na
području
FBiH
Unapredje
nje
saradnje
sa
Vladinim,N
VO i
međunaro
dnim
institucijam
a
4.4..
2.5.1.
Ukup
no
Progr
am
4.5.
2.6.1.
2.6.2.
Ukup
no
Progr
am
2.3.
2.7.1.
Aanaliza
strateških i
dr
dokumenta
koji se
odnose na
oblast
socijalne
zaš.i
zaštite
porodice i
djece
Izrada
godišnjeg
plana
posjeta
Ustanovam
a socijalne
zaštite u
FbIh
Realizacija
plana
posjeta
Napraviti
bazu
podataka
svih
Vladinih,N
VO I
međunarod
nih
institucija
sa kojim
Vrijeme
uposlenika
Urađena
analiza
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Urađen
plan
posjeta
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Broj
realizovani
h posjeta
100%
100%
100%
100%
Sektor
SSZPD
Polovina
2012
urađena
analiza
10.292
Sektor
SSZPD
Polovina
2012
Broj
planiranih
posjeta
15.438
Sektor
SSZPD
Kraj 2012
Broj
realizovanih
posjeta u
odnosu na
planirano
Sektor
SSZPD
I kvartal
2012
Npravljena
baza
podataka
30.876
30.876
25.730
Vrijeme
uposlenika
Npravljena
baza
podataka
136
56.606
2.7.2.
Ukup
no
Progr
am
2.7.
Sektor
surađuje
Sačiniti
listu
raelizovani
h i tekućih
projekata
sa
navedenim
institucijam
a
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Urađena
lista
100%
Ukupno strateški cilj 4.
70%
100%
Strateški
Uspostaviti efikasan, finansijski stabilan i odrziv sistem PIO FBiH
cilj 5:
Izvršen
Utrošeno
ou
Ulazni
Program
Aktivnost
u 2011.
2011
indikatori
godini
(%)
Program
Realizacija 1.1.1. Ucesce i
10%
100%
vrijeme
5.1
Strategije
aktivnosti u
uposlenika
reforme
izradi
PIO FBiH
Strategije
reforme
PIO
1.1.2. Pracenje
0%
0%
vrijeme
procedure
uposlenika
usvajanja
Strategije
1.1.3. Medijska
0%
0%
vrijeme
promocija
uposlenika
Strategije
Ukupno Program
10%
100%
5.1.
Program
Donošenje 5.2.1. Analiza
0%
100%
vrijeme
5.2
novih
postojećeg
uposlenika
Propisa u
stanja u
oblasti PIO
PIO FBiH
FBiH
25.730
Sektor
SSZPD
Polovina
2012
Urađena lista
82.336
3.494.202
Izlazni
indikatori
Konacan
tekst
strategije
Budžet 2012
7.839,44 KM
Nosilac
(najmanji
organiza
cioni dio)
Sektor
PIO i
drugi
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
kontinuir
ano 2012
Utvrdjen
konacan
tekst
Strategije
juni 2012
Uradjena
analiza,
utvrdjene
potrebe za
mjenjanje
odredjenih
propisa
7.839,44 KM
7.839,44 KM
Uradjena
analiza
137
23.518,33
KM
7.839,44 KM
Sektor
PIO/FZPI
O
Izvori
sredstava
Nedost
ajuća
sredst
va
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
Program
5.3
Osigurava
nje
Analiza
uporednih
sistema
PIO u
okruženju i
šire
Izrada
prijedloga
teksta
Zakona o
izmjenama
i
dopunama
Zakona
PIO
Izrada
prijedloga
teksta
Zakona o
izmjenama
i
dopunama
Zakona o
osnivanju
instituta za
medicinsko
vještačenje
zdravstven
og stanja
Pracenje
procedure
usvajanja
propisa iz
oblasti PIO
Praćenje
zakonite
primjene
propisa iz
oblasti PIO
Ukupno Program
5.2.
5.3.1. Pribavljanj
e procjena
0%
100%
vrijeme
uposlenika
Uradjena
analiza
11.759,16
KM
Sektor
PIO
juni 2012
50%
100%
vrijeme
uposlenika
Uradjen
radni tekst
19.598,61
KM
Sektor
PIO
mart
2012
50%
100%
vrijeme
uposlenika
Uradjen
radni tekst
19.598,61
KM
Sektor
PIO
januar
2012
Uradjen
prijedlog
tekst propisa
100%
100%
vrijeme
uposlenika
Uradjen
radni tekst
15.678,88
KM
Sektor
PIO
kontinuio
rano2012
Usvojeni
propisi
100%
100%
Usvojen
zakon
23.518,33
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broja akata
upucenih
FZPIO o
zakonitoj
primjeni
propisa iz
nadleznosti
ovog sektora
50%
100%
100%
100%
Analiza o
broju
97.993,03
KM
11.759,16
KM
Sektor
PIO/Sekt
kontinuir
ano 2012
Analiza o
broju
Vrijeme
uposlenika
138
Uradjena
analiza,
utvrdjena
rjesenja
uporednih
sistema
Uradjen
tekst
prijedloga
sredstava
za penzije
koje se
finansiraju
iz budžeta
FBiH
Program
5.4
Praćenje
stanja u
oblasti PIO
i
predlaganj
e mjera
od FZPIO
o broju
korisnika i
potrebnim
sredstvima
za ovu
namjenu
5.3.2. Izrada
budžetskih
zahtjeva za
ove
namjene
5.3.3. Pracenje
odobravanj
a
neophodni
h
sredstava
5.3.4. Praćenje
utroška,
kontrola i
podnošenj
e izvještaja
o utrošku
ovih
sredstava
nakon
dobivanja
informacija
od FZPIO
Ukupno Program
5.3.
5.4.1. Izrada
analiza,
izvještaja,
informacija
za Vladu,
Parlament i
druge
domaće i
strane
institucije
5.4.2. Davanje
mišljenja
na zakone
i
korisnika I
potrebnim
sredstvima
or PKEFiO
korisnika I
potrebnim
sredstvima
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Izradjen
budzetski
zahtjev
19.598,61
KM
Sektor
PKEFiO/Sekt
or PIO
kontinuir
ano2012
Izradjen
budzetski
zahtjev
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Odobrena
sredstva
39.197,21
KM
Sektor
PKEFiO/Sekt
or PIO
kontinuir
ano2012
Odobrena
sredstva
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
Uradjen
izvjestaj
206.137.586,
61 KM
Sektor
PKEFiO/Sekt
or PIO
kontinuir
ano2012
Uradjen i
podnesen
izvjestaj
100%
1
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
206.208.141,
59 KM
19.598,61
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broj analiza,
izvjestaja,
informacija
za Vladu,
Parlament i
druge
domaće i
strane
institucije
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
15.678,88
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
broj datih
mišljenja na
zakone i
podzakonske
Broj
analiza,
izvjestaja,
informacija
za Vladu,
Parlament i
druge
domaće i
strane
institucije
broj datih
mišljenja
na zakone
i
139
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
Program
5.5
Praćenje
stanja po
pitanju
međunaro
dnih
ugovora o
socijalnom
osiguranju
i
predlaganj
e mjera
podzakons
ke akte za
koje nije
predlagač
sektor PIO
Priprema
prijedloga
rješenja i
odluka za
Vladu FBiH
Davanje
mišljenja i
odgovora u
vezi
zakona i
podzakons
kih akata iz
oblasti PIO
Odgovori
na
poslanička
i
delegatska
pitanja
Ukupno Program
5.4.
5.5.1. Učešće u
pregovorim
a za
zaključivan
je ugovora
o
socijalnom
osiguranju
5.5.2. Davanje
izuzeća od
primjene
pravnih
propisa I
saglasnosti
za
produzenje
detašmana
5.5.3. Podnošenj
podzakons
ke akte za
koje nije
predlagač
sektor PIO
Broj
rjesenja I
odluka za
Vladu FBiH
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
Vrijeme
uposlenika
100%
100%
100%
100%
vrijeme
uposlenika
Broj
ucesca na
pregovorim
a
100%
100%
vrijeme
uposlenika
100%
100%
vrijeme
akte za koje
nije
predlagač
sektor PIO
15.678,88
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broj rjesenja
I odluka za
Vladu FBiH
Broj
misljenja I
odgovora
19.598,61
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broj misljenja
I odgovora
Broj
odgovora
na
poslanicka
I
delegatska
pitanja
15.678,88
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broj
odgovora na
poslanicka I
delegatska
pitanja
86.233,86
KM
11.759,16
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broj ucesca
na
pregovorima
Broj
izuzeća od
primjene
pravnih
propisa,
broj datih
saglasnosti
19.598,61
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broj izuzeća
od primjene
pravnih
propisa, broj
datih
saglasnosti
Broj
15.678,88
Sektor
kontinuir
Broj zahtjeva
140
e zahtjeva
ministarstvi
ma drugih
država za
primjenu
domaćih
pravnih
propisa,
5.5.4.
Pogram
5.6.
Program
5.7.
Izrada i
provođenje
akcionih
planova u
oblasti
PIO,
socijalne
uključenost
ii
uvezivanje
staža
Provodjenj
e presuda
nadleznih
sudova
uposlenika
Davanje
odgovora i
mišljenja u
vezi
primjene
ugovora o
socijalnom
osiguranju
Ukupno Program
5.5.
5.6.1. Učešće u
izradi
akcionih
planova
100%
100%
100%
100%
0%
100%
Ukupno Program
5.6.
5.7.1. Provođenje
generalnih
mjera po
osnovu
presuda u
slučajevim
a
Karanović,
Sekerovic/
Pasalic I
0%
100%
40%
100%
vrijeme
uposlenika
Vrijeme
uposlenika
Vrijeme
uposlenika
zahtjeva
ministarstvi
ma drugih
država za
primjenu
domaćih
pravnih
propisa, a
u skladu sa
ugovorima
o
socijalnom
osiguranju
Broj datih
odgovora i
mišljenja u
vezi
primjene
ugovora o
socijalnom
osiguranju
Izradjeni
akcioni
planovi
Izradjene
izmjene
propisa u
skladu sa
presudom
141
KM
PIO
ano 2012
ministarstvim
a drugih
država za
primjenu
domaćih
pravnih
propisa, a u
skladu sa
ugovorima o
socijalnom
osiguranju
19.598,61
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano2012
Broj datih
odgovora i
mišljenja u
vezi primjene
ugovora o
socijalnom
osiguranju
66.635,26
KM
11.759,16
KM
Sektor
PIO
kontinuir
ano
Upucen
akcioni plan
na usvajanje
Sektor
PIO/drug
e
institucije
mart
2012
Izrađene
izmjene
propisa u
skladu sa
presudom
11.759,16
KM
15.678,88
KM
dr.
Ukupno Program
5.7.
Ukupno strateški cilj 5.
40%
100%
57%
100%
15.678,88
KM
206.509.960,
11 KM
142
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI) osnovano je Zakonom o
federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine
Federacije BiH“, broj 19/03).
Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i
Hercegovine koji se odnose na realizaciju odredbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog
sporazuma za BiH.
Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti ministarstvo je organizirano u 6 Sektora i
10 Odsjeka:
Kabinet Ministra
Sektor za pravne, ekonomsko-finansijske i opće poslove
- Odsjek za ekonomsko-finansijske poslove
- Odsjek za pravne i kadrovske poslove
- Odsjek za planiranje, izvještavanje, informatičke i statističke poslove
Sektor za razvojne projekte održivosti povratka
- Odsjek za realizaciju podrške održivosti povratka
- Odsjek za izradu projekata i planova održivosti povratka
Sektor za raseljene osobe, povratnike i izbjeglice
- Odsjek za povratak
- Odsjek za organizaciju i otpremu pomoći
- Odsjek za tehničku pripremu pomoći
Sektor za humanitarnu djelatnost
- Odsjek za humanitarne projekte
- Odsjek za humanitarnu pomoć
Inspektorat
Na području Federacije BiH još je oko 80.000 stambenih jedinica koje nisu
obnovljene, što čini 26% uništenog i oštećenog stambenog fonda u Federaciji BiH, u
Republici Srpskoj oko 66.000 stambenih jedinica, što je 48% uništenog i oštećenog
stambenog fonda.
Za najveći broj raseljenih osoba u BiH, za njih oko 75%, mogu se iznaći trajna
rješenja za pitanje smještaja kroz rekonstrukciju stambenih jedinica u mjestima
prebivališta, dok je za preostalih 25% potrebno tragati za nekim drugim vidom
stambenog zbrinjavanja, bilo da se radi o stimuliranju rješavanja stambenih pitanja u
prijeratnim mjestima prebivališta, bilo da se radi o integrisanju u mjestima raseljenja,
smještaju u različitim modelima socijalnog stanovanja.
143
Stvaranje preduvjeta za realizaciju ciljeva Revidirane strategije Bosne i Hercegovine
za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, jedan je od glavnih
prioriteta ovog Ministarstva u narednom periodu.
Prioritetni pravac djelovanja Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u
2012. godini će biti povratak na područje Republike Srpske dok će nešto manji fokus
biti na područje FBiH.
Za realiziranje svojih strateških ciljeva ovo ministarstvo će se u 2012. godini fokusirati
na realizaciju sljedećih strateških programa:
-
-
Kreiranje pravnog i normativnog okvira iz oblasti raseljenih osoba, povratnika i
izbjeglica.
Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom
građevinskog materijala sa dodjelom sredstava za ugradnju.
Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata po sistemu “ključ u
ruke”.
Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica kroz zajedničke projekte sa
Fondom za povratak
Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica iz kreditnih sredstava OPEC.
Zajednički projekti sa vladinim i nevladinim sektorom na nivou BiH.
Obnova stambenih jedinica u općinama RS u Posavini.
Obnova i izgradnja infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu
društvenu zajednicu na području BiH.
Program pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u privredi i
poljoprivedi.
Kreditni programi za razvoj i zapošljavanje povratnika u izabranim povratničkim
regijama na području BiH.
Obnova
i
izgradnja
infrastrukturnih
objekata,
zapošljavanje
i
samozapošljavanje povratnika u privredi i poljoprivredi na prostoru regije
Posavina.
Obnova i izgradnja infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu
društvenu zajednicu na području regije Srebrenica.
Podrška povratku i razvoju regije Srebrenica.
Pružanje humanitarne pomoći povratničkim porodicama i podrška udruženjima
koja se bave pitanjima povratka.
Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnja
spomen obilježja na prostoru BiH.
144
-
Program podrške repatrijacije i povratka izbjeglica BiH iz inostranstva kroz
saradnju sa dijasporom BiH.
Program podrške reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o Readmisiji.
Očekivani izvori finansiranja za realizaciju navedenih programa su:
1. Ukupan Budžet Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za 2012.
godinu u iznosu od 28.708.735,00 KM.
2. Kredit OPEC-a u iznosu od 3.237.500, 00 USD.
3. Udruživanjem sredstava sa vladinim i nevladinim sektorom osigurat će se više
sredstava za pojedine programe.
Također je u toku aktivnost na obezbjeđenju kreditnih sredstava kod Razvojne banke
Vijeća Evrope za realizaciju Projekta “Trajno zbrinjavanje korisnika kolektivnih
centara i alternativnog smještaja”.
U 2012.godini je realno očekivati da kreditna sredstva postanu operativna i da
započnu aktivnosti na realizaciji navedenog projekta.
U prvoj polovini 2012.godine planirano je održavanje Regionalne donatorske
konferencije (Bosna i Hercegovina, R Hrvatska, R Srbija, R Crna Gora). Očekuje se
da na ovoj konferenciji Bosna i Hercegovina obezbijedi donatorska sredstva u iznosu
od 100.000.000,00 EURA. U drugoj polovini 2012.godine bi započela priprema i
realizacija ovih sredstava.
145
Strateški
cilj 1
Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira i stvaranje materijalnih i financijskih pretpostavki za implementaciju Revidirane strategije Anex-a VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Program
Program
1.1.
Kreiranje
pravnog i
normativ
nog
okvira iz
oblasti
raseljenih
osoba,
povratnik
ai
izbjeglica
Aktivnost
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Učestvovanje
u izradi
Zakona o
izbjeglicama iz
BiH i
raseljenim
osobama u
BiH
Izrada
prijedloga
novog Zakona
o raseljenim
osobama i
povratnicima u
FBiH i
izbjeglicama iz
FBiH
Priprema
podzakonskih
akata vezanih
za
implementaciju
projekata
socijalnog
stanovanja u
BiH
Izraditi Zakon i
podzakonske
akte za
realizaciju
strategije o
Readmisiji
državljanja BiH
Izvrseno
u 2011
(%)
Utrošeno
u 2011.
Budžet
za 2012.
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
Budžet
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Pripremljen
nacrt
Zakona
11.700
KM
Svi sektori
ministarstv
a
kraj 2012.
Zakon
upućen
na
usvajanje
Vijeću
ministara
%
5 službenika,
administr.tro
škovi
Pripremljen
nacrt
Zakona
15.000
KM
Svi sektori
ministarstv
a
kraj 2012.
Zakon
upućen
na
usvajanje
Vladi
FBiH
%
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.
trošk.
Pripremljen
i
podzakons
ki akti
12.000
KM
Sektor 03,
Sektor 04
kraj 2012.
Usvojeni
podzako
nski akti
%
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.
trošk.
Pripremljen
nacrt
Zakona,
pripremljen
i
podzakons
ki akti
11.300
KM
Sektor 04
kraj 2012.
Zakon
upućen,
Usvojeni
podzako
nski akti
50.000
KM
Ukupno Program 1.1.
Ukupno Strateški cilj 1.
146
Nosilac
Rok
izvrsenja
Ned
ostaj
uća
sred
stva
0,00
KM
Strateški
cilj 2
Program
2.1.
Dovršenje procesa rekonstrukcije stambenih jedinica za potrebe zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja povratnika, izgradnje socijalnih
stanova i stambenog zbrinjavanja mlađih povratničkih porodica.
Rekonstr 2.1.1. Utvrditi
100%
7 službenika, Broj
52.929
Odsjek za
januar/
Odnos
Budžet
ukcija i
prioritetne
2
odabranih
KM
povratak
februar
primljeni
obnova
pravce
namještenik
korisnika i
2012.
h
stambeni
povratka i
a, dnevnice,
potpisanih
zahtjeva
h jedinica
provesti
putni
Ugovora
i
dodjelom
proceduru
administr.tro
sa
odabrani
građevin
odabira
škovi
korisnicima
h
skog
korisnika
korisnika
materijal
pomoći i
ai
potpisati
ugovore
novčanih
sredstav
2.1.2. Izvršiti
100%
3 službenika, Prikupljene 45.236
Odsjek za
kraj 2012. Odnos
a za
snimanje
2
informacije KM
tehničku
snimljeni
ugradnju
stepena
namještenik
sa terena,
pomoć
h
oštećenja
a, dnevnice,
izrađene
objekata
stambenih
putni i
specifikacij
i
objekata i
administr.tro
e građ.
izrađeni
izraditi
šk.
materijala
h
specifikacije
specifika
potrebnog
cija
građevinskog
materijala
2.1.3. Pripremiti
100%
7 službenika, Pripremljen 63.933
Odsjek za
kraj 2012. Tenders
tendersku
2
a
KM
tehničku
ka
dokumentaciju
namještenik, tenderska
pomoć i
dokume
i provesti
administr.tro
dokumenta
Komisijaza
ntacija
Javne
škovi
cija
nabavke
upućena
nabavke za
proveden
Komisiji
odabir
postupak
za
dobavljača
JN,
nabavke
potpisani
i broj
Ugovori
potpisani
h
Ugovora
2.1.4. Realizacija
92%
1 službenik,
Isporučen
3.500.00
Sektor 04
kraj 2012. Odnos
potpisanih
6
GM za 350 0 KM
potpisani
Ugovora sa
namještenik
korisnika i
hi
dobavljačima i
a, dnevnice,
dodijeljena
realizira
Odluka o
putni i
sred. za
nih
dodjeli
administr.
ugradnju
Ugovora
novčanih
trošk.
za 30 %
sredstava za
korisnika
ugradnju
2.1.5. Pratiti
90%
1 službenik,
Prikupljene 44.466
Odsjek za
kraj 2012. Dinamik
147
dinamiku i
kontrolisati
kvalitet i
kvantitet
isporučenog
građevinskog
materijala
6
namještenik,
dnevnice,
putni i
administr.
trošk.
informacije
, izvještaji
sa terena
KM
organizaciju
i otpremu
pomoći
2.1.6.
Izvršiti
monitoring za
2011.godinu i
internu
evaluaciju
programa iz
2011.godine
0%
13
službenika,
7namješteni
ka,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena,
analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
82.394
KM
Sektor 04
decembar
2012.
2.1.7.
Izvještavati o
realizaciji
programa
0%
13 službenik,
5
namještenik
a,
administr.tro
škovi
Pripremljen
Izvještaj o
realizaciji
programa
22.543
KM
Sektor 04
decembar
2012.
3.811.50
1 KM
Ukupno Program 2.1.
148
a,
kvaliteta
i
kvantitet
au
skladu
sa
potpisani
m
Ugovori
ma
Izvještaj
o
stepenu
ugrađen
og
donirano
g
građevin
skog
materijal
a, odnos
broja
odabrani
h
korisnika
i
korisnika
kojima je
dodijelje
na
donacija
Broj
obnovlje
nih
objekata
u
odnosu
na
planiran
o
0 KM
Program
2.2.
Rekonstr
ukcija i
obnova
stambeni
h jedinica
po
sistemu
"ključ u
ruke"
2.2.1.
Utvrditi
prioritetne
pravce
povratka i
provesti
proceduru
odabira
korisnika
pomoći i
potpisati
ugovore
Izvršiti
snimanje
stepena
oštećenja
stambenih
objekata i
izraditi
projektnu
dokumentaciju
Pripremiti
tendersku
dokumentaciju
i provesti
Javne
nabavke za
odabir
dobavljača
100%
7 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
korisnika i
potpisanih
Ugovora sa
korisnicima
41.245
KM
Odsjek za
povratak
kraj 2012.
Odnos
primljeni
h
zahtjeva
i
odabrani
h
korisnika
100%
3 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
sa terena,
izrađena
projektna
dokumenta
cija
38.497
KM
Odsjek za
tehničku
pomoć
kraj 2012.
Projektn
a
dokume
ntacija
upućena
na
realizacij
u
100%
3 službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Pripremljen
a
tenderska
dokumenta
cija,
proveden
postupak
JN,
potpisani
Ugovori
58.752
KM
Odsjek za
tehničku
pomoć i
Komisija
Komisija za
nabavke
kraj 2012.
2.2.4.
Realizacija
potpisanih
Ugovora sa
izvođačima
radova
92%
Obnovljeno
100
stambenih
jedinica
2.500.00
0 KM
Sektor 04
2.2.5.
Vršiti nadzor
nad
izvođenjem
radova i vršiti
tehnički prijem
i primopredaju
objekata
90%
3 službenika,
3
namještenika
,
administr.tro
škovi
3 službenika,
3
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije,
izvještaji sa
terena
35.750
KM
Nadzorni
odbori
FMROI
Tenders
ka
dokume
ntacija
upućena
Komisiji
za
nabavke
i broj
potpisani
h
Ugovora
Odnos
potpisani
hi
realizira
nih
Ugovora
Radovi u
skladu
sa
potpisani
m
Ugovori
ma, broj
primopre
2.2.2.
2.2.3.
149
kraj 2012.
Budžet
2.2.6.
Izvršiti internu
evaluaciju
programa
0%
6 službenika,
3
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
33.002
KM
Sektor 04
decembar
2012.
2.2.7.
Izvještavati o
realizaciji
programa
0%
13
službenika,
5
namještenik,
administr.tro
škovi
Pripremljen
Izvještaj o
realizaciji
programa
25.255
KM
Sektor 04
decembar
2012.
Ukupno Program 2.2.
Program
2.3.
Rekonstr
ukcija i
obnova
stambeni
h jedinica
putem
Fonda za
povratak
BiH
(zajednič
ki
projekti)
2.3.1.
Učestvovati u
radu Komisije
za odabir
korisnika
pomoći po
općinama
100%
2.3.2.
Transfer
sredstava
Fondu za
povratak na
osnovu
Sporazuma o
udruživanju i
načinu
realizacije
sredstava za
podršku
procesu
povratka u
2009.g.
100%
7 službenika,
5
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
1 službenik,
admin.troško
vi
Izabrani
korisnici
pomoći
Izvršen
transfer
2.732.50
1 KM
48.714
KM
1.200.00
0 KM
1.248.71
4 KM
Ukupno Program 2.3.
150
datih
objekata
Odnos
broja
odabrani
h
korisnika
i broj
primopre
datih
objekata
Broj
obnovlje
nih
objekata
u
odnosu
na
planiran
o
0
KM
Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice,
Komisija za
povratak BiH
kraj 2012.
Broj
odabrani
h
korisnika
pomoći
Sektor 02
kraj 2012.
Iznos
transfera
Vijeće
ministara,
Vlade
entiteta i
Brčko
Distrikta
0
KM
Program
2.4.
Rekonstr
ukcija i
obnova
stambeni
h jedinica
putem
Fonda za
povratak
BiH kreditna
sredstva
OPEC-a
(3.237.50
0,00 $)
Provesti
proceduru
odabira
korisnika,
formirati liste
potencijalnih
korisnika,
uputiti Komisiji
za raseljena
lica i izbjeglice
BiH na
verifikaciju
Izvršiti Javne
nabavke za
projektanta,
izvođača i
nadzor
100%
7 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Utvrđena
lista
potencijalni
h korisnika
42.580
KM
Komisija
BiH,
Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice,
Fond za
povratak,
FMROI
novembar
2012.
Lista
potencija
lnih
korisnika
upućena
Komisija
za
raseljen
a lica i
izbjeglic
e BiH
100%
3 službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
14.270
KM
Regionalna
tenderska
komisija
kraj 2012.
Broj
potpisani
h
Ugovora
2.4.3.
Pratiti
realizaciju svih
aktivnosti
projekta
100%
28.540
KM
Odsjek za
organizaciju i
otpremu
pomoći
kraj 2012.
Odnos
potpisani
hi
realizira
nih
Ugovora
2.4.4.
Vršiti tehnički
pregled i
primopredaju
objekata
100%
Prikupljene
informacije,
izvještaji sa
terena
26.405
KM
Komisije za
tehnički
pregled
FMROI
kraj 2012.
2.4.5.
Izvršiti internu
evaluaciju
programa
100%
1 službenika,
6
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
3 službenika,
3
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
6 službenika,
3
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
Prikupljene
informacije,
izvještaji sa
terena
Analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
4.270 KM
Sektor 04
decembar
2012.
2.4.6.
Izvještavati o
realizaciji
programa
100%
Pripremljen
Izvještaj o
realizaciji
programa
2.635 KM
Sektor 04
decembar
2012.
Potpisan
i tehnički
prijemi i
broj
primopre
datih
objekata
Odnos
broja
odabrani
h
korisnika
i broj
primopre
datih
objekata
Broj
obnovlje
nih
objekata
u
2.4.1.
2.4.2.
13
službenika,
5
namještenika
,
151
Kreditna
sredstva
OPEC-a
administr.tro
škovi
odnosu
na
planiran
o
Ukupno Program 2.4.
Program
2.5.
Zajedničk
i projekti
sa
vladinim
i
nevladini
m
sektorom
2.5.1.
Odobriti
zajedničke
projekte
100%
2.5.2.
Realizacija
Ugovora/Spor
azuma
82%
2.5.3.
Provesti
proceduru
odabira
korisnika
zajedno sa
implementator
om odobrenog
projekta
Učestvovati u
radu Komisije
za izbor
najpovoljnijeg
izvođača
radova,
Komisije za
tehnički
pregled i
predaju
objekata
Izvještavati o
realizaciji
projekta
100%
2.5.4.
2.5.5.
100%
100%
3 službenika,
1
namještenika
,
administr.tro
škovi
10
službenika,
5
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
10
službenika,
5
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
4 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Potpisani
Sporazumi
o
zajedničko
m projektu
14
službenika,
administr.tro
škovi
Ukupno Program 2.5.
118.700
KM
34.020
KM
0
KM
Komisija
FMROI za
odabir
projekata
kraj 2012.
Projekti
poslani
na
realizacij
u
Odnos
potpisani
hi
realizira
nih
Ugovora
/Sporazu
ma
Odnos
primljeni
h
zahtjeva
i
odabrani
h
korisnika
Odnos
odobreni
hi
realizira
nih
projekat
a
Realizirani
Ugovori
2.800.00
0 KM
Sektor 03,
Sektor 03
kraj 2012.
Broj
odabranih
korisnika
83.940
KM
Sektor 03,
Sektor 04
kraj 2012.
Broj
obavljenih
tehničkih
preglede i
primopreda
tih objekata
63.980
KM
Sektor 03,
Sektor 04
kraj 2012.
Prikupljene
informacije,
izvještaji sa
terena
14.060
KM
Sektor 03,
Sektor 04
kraj 2012.
2.996.000 KM
152
Budžet
udružena
sredstva
Broj
obnovljeni
h objekata
u odnosu
na
planirano
0 KM
Program
2.6.
Obnova
stambeni
h jedinica
u
općinam
a RS u
Posavini
2.6.1.
Provesti
proceduru
odabira
korisnika
100%
7 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Provedena
procedura
odabira
26.986
KM
Odsjek za
povratak
kraj 2012.
2.6.2.
Izvršiti
snimanje
stepena
oštećenja
objekata i
pripremiti
tendersku
dokumentaciju
100%
3 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
sa terena,
pripremljen
a
tenderska
dokum.
27.536
KM
Odsjek za
tehničku
pomoć
kraj 2012.
2.6.3.
Provesti Javne
nabavke za
odabir
izvođača i
dobavljača
100%
3 službenika,
1
namještenika,
administr.troš
kovi
10.885
KM
Odsjek za
tehničku
pomoć i
Komisija
kraj 2012.
2.6.4.
Realizacija
potpisanih
Ugovora sa
dobavljačima i
izvođačima
radova
Praćenje i
kontrola
isporuke/izved
enih radova
77%
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
5 službenika, Obnovljeno
7
40
namještenika, stambenih
dnevnice, putni jedinica
trošk.,admin.tr
ošk
1 službenika, Podaci sa
6
terena
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
500.000
KM
Sektor 04
kraj 2012.
20.286
KM
Odsjek za
organizaciju i
otpremu
pomoći
kraj 2012.
Izvršavati
nadzor nad
izvođenjem
radova,
90%
28.086
KM
Nadzorni
odbori
FMROI i
Komisija za
kraj 2012.
2.6.5.
2.6.6.
80%
6 službenika,
6
namještenika
, dnevnice,
153
Urađeni
nadzori,
tehnički
pregled i
Odnos
primljeni
h
zahtjeva
i
odabrani
h
korisnika
Odnos
odabrani
hi
snimljeni
h
objekata
,
napravlj
ena
tendersk
a
dokume
ntacija
Odnos
potpisani
hi
realizira
nih
Ugovora
Odnos
potpisani
hi
realizira
nih
Ugovora
Isporuka
/izvođenj
e radova
u skladu
sa
potpisani
m
Ugovori
ma
Odnos
odabrani
h
objekata
Budžet
tehnički
pregled i
primopredaju
objekata
2.6.7.
Monitoring
100%
2.6.8.
Izvještavati o
realizaciji
programa
100%
primopreda
ti objekti
13
službenika,
7
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
13
službenika,
5
namještenika
,
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
sa terena
21.436
KM
Sektor 04
kraj 2012.
Prikupljene
informacije,
izvještaji sa
terena
10.438
KM
Sektor 04
kraj 2012.
Ukupno Program 2.6.
Program
2.7.
Program
2.7.1.
podrške
repatrijacij
ei
povratka
izbjeglica
BiH iz
inozemstv
a kroz
saradnju
2.7.2.
sa
dijasporo
m BiH
2.7.3.
Uspostaviti
saradnju sa
Ministarstvom
za ljudska
prava i
izbjeglice radi
prikupljanja i
razmjene
podataka
Uspostaviti
saradnju sa
dijasporom
radi
prikupljanja i
razmjene
podataka
Upoznati
udruženja
dijaspore o
programima i
aktivnosti
FMROI na
realizacija
Anex-a VII
tehnički
pregled
FMROI
putni i
administr.tro
škovi
za
obnovu i
primopre
datih
objekata
Izvještaj
o
monitori
ngu
Izvještaj
o
realizacij
i
projekat
a
645.653
KM
6.280 KM
0
KM
Sektor 04
kraj 2012.
Usposta
vljena
suradnja
,
prikuplje
ni podaci
0%
7 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Održani
sastanci
0%
7 službenika,
2
namještenika
, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
1 službenik,
administr.tro
škovi
Održani
sastanci
9.420 KM
Sektor 04
kraj 2012.
Usposta
vljena
suradnja
,
prikuplje
ni podaci
Pripremljen
e
informacije
12.560
KM
Sektor 04
kraj 2012.
Broj
udruženj
ai
članova
koji su
upoznati
sa
informac
0%
154
Budžet
2.7.4.
DMS
Kroz izmjenu
Pravilnika o
unutarnjoj
organizaciji
proširiti
postojeće
kapacitete
Sektora za
obavljanje ovih
poslova
0%
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Jedan
novouposle
n službenik
Ukupno Program 2.6.
Program
2.8.
Program
podrške
reintegra
cije
povratnik
a po
osnovu
sporazu
ma o
readmisiji
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
Kroz izmjenu
Pravilnika o
unutr.organiza
ciji proširiti
postojeće
kapacitete
Sektora za
obavljanje ovih
poslova
U okviru radne
grupe
Ministarstva za
ljudska prava i
izbjeglice
učestvovati u
izradi Zakona,
Uputstva o
prihvatu i
Pravilnika o
kućnom redu,
te
Memorandum
a, Protokola,
Sporazuma,
Ugovora i
drugih akata iz
oblasti
readmisije BiH
državljanja
Izvršavati
preuzete
obaveze po
donesenoj
0%
5 službenika,
administr.tro
škovi
2 nova
službenika
0%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
održanih
sastanaka
0%
5 službenika,
3
namještenika
, dnevnice,
Izvršavati
preuzete
obveze
155
3.140 KM
31.400
KM
2.890 KM
Komisija
FMROI za
izradu
Pravilnika,
Sektor 02
kraj 2012.
ijama
Proširen
kadrovsk
i
kapacitet
0
KM
Komisija
FMROI za
izradu
Pravilnika,
Sektor 02
kraj 2012.
Proširen
kadrovsk
i
kapacitet
14.450
KM
Sektor 04
kraj 2012.
Zakoni
upučeni
u
procedur
u
11.560
KM
Sektor 04
kraj 2012.
Preuzete
obveze
izvršene
Budžet
strategiji
reintegracije
povratnika po
osnovu
Sporazuma o
readmisiji BiH
putni i
administr.tro
škovi
Ukupno Program 2.6.
28.900
KM
11.613.3
68 KM
Ukupno Strateški cilj 2.
Strateški
cilj 3
Program
3.1.
0
KM
Osiguranje uvjeta održivog povratka i ekonomskog jačanja povratnika i njihove reintegracije u BiH.
Obnova i
izgradnja
infrastruk
t. i drugih
objekata
od
značaja
za širu
društven
u
zajednicu
na
području
BiH
3.1.1.
Monitoring i
analiza
realiziranih
projekata u
2011.g.
%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije,
urađena
analiza
72.480
KM
Komisija za
monitoring
juni 2012.
3.1.2.
Rješavanje
zahtjeva po
Javnom
oglasu
"Program
pomoći
održivog
povratkaizgradnja i
sanacija
infrastrukturnih
i dr. objekata
od značaja za
širu društvenu
zajednicu u
mjestima
povratka na
prostoru RS "
iz 2011.g.
Priprema i
provođenje
javnog oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
pomoći
održivog
povratka -
80%
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Realizacija
preostalih
20%
zahtjeva
1.000.00
0 KM
Sektor 03
juni/juli
2012.
%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj prijava
175.720
KM
Komisija za
provođenje
javnog
oglasa
kraj 2012.
3.1.3.
156
Izvještaji
o
monitori
ngu,
Izvještaji
analize
Broj
realiziran
ih
zahtjeva
Budžet
Odluka o
utvrđivan
ju rang
liste i
Odluka o
izboru
korisnika
Budžet
Budžet,
sredstva
sufinansij
era iz
vladinog i
nevladino
g sektora
3.1.4.
3.1.5.
obnova i
izgradnja
infrastrukturnih
, vjerskih,
društvenih i dr.
objekata od
značaja za širu
društvenu
zajednicu u
mjestima
povratka na
prostoru BiH u
2012.g.
Provođenje
postupka
javne nabavke
za izvođenje
radova
visokogradnje
ili niskogradnje
sa ili bez
građevinskog
materijala za
obnovu i
izgradnju
objekata iz
programa
pomoći
održivog
povratka
Realizacija
odabranih
projekata po
Javnom
oglasu iz
2012.godine
%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
37.800
KM
Komisija za
javne
nabavke
decembar
2012.
Odnos
potpisani
hi
realiziran
ih
Ugovora
%
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
realiziranih
projekata korisnika
donacija
3.000.00
0 KM
Sektor 03
decembar
2012.
Odnos
odabrani
hi
realiziran
ih
projekat
a
4.286.00
0 KM
Ukupno Program 3.1.
157
0
KM
Program
3.2.
Program
pomoći u
zapošljav
anju i
samozap
ošlj.
povratnik
au
privredi i
poljoprive
di
3.2.1.
Monitoring i
analiza
realiziranih
projekata u
2011.g.
%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije,
urađena
analiza
74.482
KM
Komisija za
monitoring
juni 2012.
3.2.2.
Rješavanje
zahtjeva po
Javnom
oglasu
"Program
pomoći
održivog
povratka u cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika iz
FBiH u RS u
poljoprivredi iz
2011.
Rješavanje
zahtjeva po
Javnom
oglasu
"Program
pomoći
održivog
povratka u cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika iz
FBiH u RS u
maloj privredi
iz 2011.
Priprema i
provođenje
javnog oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
pomoći
održivog
povratka u
cilju
30%
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Realizacija
minimalno
30%
preostalih
zahtjeva
koji
ispunjavaju
opće
kriterije
500.000
KM
Sektor 03
juni 2012.
72%
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Realizacija
preostalih
28%
zahtjeva
200.000
KM
Sektor 03
%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj prijava
55.006
KM
Komisija za
provođenje
javnog
oglasa
3.2.3.
3.2.4.
158
Izvještaji
o
monitori
ngu,
Izvještaji
analize
Broj
realiziran
ih
zahtjeva
Budžet
juni 2012.
Broj
realiziran
ih
zahtjeva
Budžet
70%,
učešće
povratnik
a 30%
april/maj
2012.
Odnos
prijava i
odabrani
h
korisnika
Budžet
Budžet
70%,
učešće
povratnik
a 30%
Program
3.2.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
poljoprivredi
za prostor BiH
Priprema i
provođenje
javnog oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
pomoći
održ.povr. u
cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
maloj privredi
za prostor BiH
u 2012.g.
Provođenje
postupka
javne nabavke
za nabavku i
isporuku roba
iz programa
pomoći
održ.povr. u
cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
poljoprivredi
za prostor BiH
Rješavanje
redovnih
zahtjeva iz
programa
pomoći
održ.povr. u
cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj prijava
55.006
KM
Komisija za
provođenje
javnog
oglasa
april/maj
2012.
Odnos
prijava i
odabrani
h
korisnika
Budžet
%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori za
dobavljači
ma
30.006
KM
Komisija za
javne
nabavke
decembar
2012.
Odnos
potpisani
hi
realiziran
ih
Ugovora
Budžet/
%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
zahtjeva
300.000
KM
Sektor 03
decembar
2012.
Odnos
pristiglih
i
realiziran
ih
program
a
Budžet
159
3.2.8.
anja
povratnika u
maloj privredi i
poljoprivredi
Realizacija
odabranih
projekata po
Javnim
oglasima iz
2012.
%
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
projekata
Ukupno Program 3.2.
Program
3.3.
Kreditni
programi
za razvoj
i
zapošljav
anje
povratnik
au
izabrani
m
povratnič
kim
regijama
na
području
BiH
3.3.1.
3.3.2.
Kreditni
program sa
Razvojnom
bankom "Podrška
sufinanciranju
investicionih
projekata koje
pravni subjekti
financiraju iz
vlastitih
sredstava i
kreditnih
sredstava
Razvojne
banke FBiH na
prostoru
općina
Srebrenica,
Bratunac,
Zvornik,
Vlasenica,
Osmaci i
Milići".
Priprema i
provođenje
javnih oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
podrške
investicionim
projektima u
80%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Odluka o
utvrđivanju
rang liste i
dokumenta
cija
proslijeđen
a na daljnu
obradu
Razvojnoj
banci
%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Broj prijava
koje
zadovoljav
aju kriterije
160
1.500.00
0 KM
2.714.50
0 KM
40.000
KM
2.000.00
0 KM
Sektor 03
decembar
2012.
Odnos
odabrani
hi
realiziran
ih
projekat
a
Budžet
0
KM
Komisija za
odabir
zahtjeva
decembar
2012.
Dodijelje
na
sredstva
kandidati
ma koji
su
zadovolji
li
kriterije.
Budžet
50%,
kreditna
sredstva
50%
Sektor 03
decembar
2012.
Odnos
primljeni
hi
odabrani
h prijava
Budžet
50%,
kreditna
sredstva
50%
povratničkim
područjima po
regionalnom
principu
Ukupno Program 3.3.
Program
3.4.
Obnova i
izgradnja
infrastruk
t.
objekata,
zapošljav
anje i
samozap
ošlj.
povratnik
au
privredi i
poljoprivr
edi na
prostoru
regije
Posavina
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
Odabir
prioritetnih
projekata u
regiji Posavina
Nabavka i
isporuka roba
iz programa
pomoći
održivog
povratka
Provođenje
postupka JN
za izvođenje
radova na
odabranim
infrastrukturni
m objektima (II
faza)
0%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
projekata
0%
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
0%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Broj
realiziranih
projekata/b
roj
korisnika
donacija
Izabrani
izvođači
radova
Monitoring
realiziranih
projekata
0%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Sačinjeni
zapisnici,
potpisane
potvrde o
prijemu
donacija
Ukupno Program 3.4.
Program
3.5.
3.5.1.
Obnova i
izgradnja
infrastruk
t. i drugih
objekata
od
značaja
za širu
društven
u
zajednicu
3.5.2.
Odabir
prioritetnih
projekata u
regiji
Srebrenica
Provođenje
postupka JN
za izvođenje
radova na
odabranim
infrastrukturni
m i drugim
0%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
projekata
0%
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Izabrani
izvođači
radova
161
2.040.00
0 KM
44.005
KM
0
KM
Sektor 03
decembar
2012.
1.500.00
0 KM
Sektor 03
decembar
2012.
25.490
KM
Sektor 03
decembar
2012.
44.005
KM
Sektor 03
decembar
2012.
1.613.50
0 KM
42.543
KM
26.272
KM
Donešen
a Odluka
o izboru
korisnika
Odnos
potpisani
hi
realiziran
ih
Ugovora
Zaključe
ni
ugovori
sa
odabrani
m
izvođači
ma
radova
Odnos
potpisani
hi
realiziran
ih
Ugovora
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
0
KM
Sektor 03
decembar
2012.
Donešen
a Odluka
o izboru
korisnika
Budžet kapitalni
transfer
Sektor 03
decembar
2012.
Zaključe
ni
ugovori
sa
odabrani
m
izvođači
Budžet kapitalni
transfer
na
području
regije
Srebrenic
a
3.5.3.
3.5.4.
objektima od
značaja za širu
zajednicu (II
faza)
Realizacija
infrastrukturnih
projekata u
regiji
Srebrenica
Monitoring
realiziranih
projekata
ma
radova
100%
0%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
3 službenika,
administr.tro
škovi
Broj
realiziranih
projekata
1.483.20
7 KM
Sektor 03
decembar
2012.
Sačinjeni
zapisnici,
potpisane
potvrde o
prijemu
donacija
55.085
KM
Sektor 03
decembar
2012.
Ukupno Program 3.5.
Program
3.6.
Podrška
povratku
i razvoju
regije
Srebrenic
a
3.6.1.
Priprema
prijedloga
Odluke o
usvajanju
Programa
Vladi FBiH
0%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
projekata
3.6.2.
Priprema i
provođenje
javnih oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
podrške
investicionim
projektima na
području regije
Srebrenica i
odabir
prioritetnih
projekata u
regiji
Srebrenica
Realizacija
projekata u
odnosu na
odobrene
projekte
100%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Broj
realiziranih
projekata/broj
korisnika
donacija
0%
3 službenika,
administr.tro
škovi
Izabrani
izvođači
radova
3.6.3.
162
1.607.10
7 KM
40.000
KM
Potpisan
i ugovori
sa
korisnici
ma
Odnos
potpisani
hi
realiziran
ih
Ugovora
Budžet kapitalni
transfer
0
KM
Sektor 03
mart
2012.
Donešen
a Odluka
Vlade
FBiH o
usvajanj
u
Program
a
Usvojen
a Odluka
o
utvrđivan
ju Rang
liste
51.800
KM
Sektor 03
mart
2012.
3.000.00
0 KM
Sektor 03
decembar Zaključeni
2012.
ugovori
sa
korisnicim
a
Budžet
3.6.4.
Monitoring
realiziranih
projekata
0%
6 službenika,
administr.tro
škovi
Sačinjeni
zapisnici,
potpisane
potvrde o
prijemu
donacija
Ukupno Strateški cilj 3.
0
KM
Humanitarno, zdravstveno, psihosocijalno i dr. zbrinjavanje povratnika u mjestima povratka.
Pružanje
humanita
rne
pomoći
povratnič
kim
porodica
ma
4.1.1.
4.1.2.
Podjela
humanitarne
pomoći u
paketima
hrane i
sredstava za
higijenu
Realizacija
dodjele
humanitarnih
paketa
90%
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zahtjeva za
pomoći
180.000,
00 KM
Sektor 05
kraj 2012.
90%
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zahtjeva za
pomoći
17.300,0
0 KM
Sektor 05
kraj 2012.
Ukupno Program 4.1.
Program
4.2.
Sektor 03
3.120.00
0 KM
15.381.1
07 KM
Ukupno Program 3.6.
Strateški
cilj 4
Program
4.1.
28.200
KM
sredstava
podrške
decembar Odnos
2012.
potpisani
hi
realiziran
ih
Ugovora
Podrška
udruženji
ma koja
se bave
pitanjima
povratka
4.2.1.
Monitoring i
analiza
realiziranih
projekata u
2011.g.
%
4.2.2.
Priprema i
provođenje
javnog oglasa
za prikupljanje
prijavazahtjeva i
odabir
korisnika
Realizacija
70%
4.2.3.
100%
2
službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
2
službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, urađena
analiza
Broj prijava
2 službenika,
Broj
163
197.300
KM
54.000
KM
Odnos
primljenih
i
realizirani
h
zahtjeva
za pomoć
Odnos
primljenih
i
realizirani
h
zahtjeva
za pomoć
Budžet
Budžet
0 KM
Komisija za
monitoring
prvi
kvartal
2012.
86.000
KM
Sektor 05
maj/juni
2012.
400.000
Sektor 05
juli/avgus
Izvještaji
o
monitorin
gu,
Izvještaji
analize
Odnos
prijava i
odabrani
h
korisnika
Odnos
Budžet
prijava po
javnom pozivu
1
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
odabranih
korisnika
Ukupno Program 4.2.
Program
4.3.
Podrška
obilježav
anju
godišnjic
a i ukopa
nevinih
žrtava
rata, kao
i
izgradnja
spomen
obilježja
na
prostoru
BiH
4.3.1.
Priprema,
podrška,
organiziranje i
provođenje
obilježavanja
godišnjica i
ukopa nevinih
žrtava rata
100%
3 službenika,
5
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
17-ta
manifestaci
ja
obilježavan
ja
godišnjice,
ukopi
nevinih
žrtava rata
4.3.2.
Realizacija
odabranih
projekata za
izgradnju
spomen
obilježja na
prostoru BiH
70%
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h projekata
Ukupno Program 4.3.
Program
4.4.
Izdavanje
potvrda
za uvoz
humanita
rnih roba
i dozvola
za
realizacij
u
humanita
rnih
projekata
na
području
BiH
4.4.1.
4.4.2.
Obrada
zahtjeva i
izdavanje
potvrda za
uvoz
humanitarnih
roba i davanje
odobrenja radi
korištenja
carinskih
olakšica
Obrada
zahtjeva i
izdavanje
dozvola za
realizaciju
humanitarnih
projekata
100%
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h zahtjeva
100%
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h zahtjeva
Ukupno Program 4.3.
KM
540.000
KM
375.500
KM
275.500
KM
651.000
KM
20.600
KM
20.600
KM
41.200 KM
164
t 2012.
odabrani
hi
realizirani
h prijava
0 KM
Radna grupa
za realizaciju
2 kvartal
2012.
Komisija za
odabir
projekata
kraj 2012.
Završena
manifesta
cija
obilježav
anja
godišnjic
e i ukopi
nevinih
žrtava
rata
Odnos
zaprimlje
nih i
realizirani
h
projekata
Budžet
0 KM
Sektor 05
kraj 2012.
Broj
izdatih
potvrda
Sektor 05
kraj 2012.
Broj
izdatih
dozvola
Budžet
0 KM
Ukupno Strateški cilj 4.
Strateški
cilj 5
Program
5.1.
1.429.500 KM
Unapređenje rada ministarstva i kvalitete ljudskih resursa
Poboljša
nje
organiza
cije rada
u
ministarst
vu
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
Izmjena
Pravilnika o
unutarnjoj
organizaciji
FMROI
Unapređenje
organizacije
evidentiranja
osoba u
statusu
povratnika
%
5 službenika,
administr.tro
škovi
Pripremljen
Pravilnik
16.000
KM
%
3 službenika,
administr.tro
škovi
10.769
KM
Unapređenje
organizacije
evidentiranja
zahtjevaprijava
projekta i
izvještavanja
po
programima
pomoći
Unapređenje
saradnje sa
potencijalnim
učesnicima u
zajedničkim
projektima i
sufinansijerima
u programima
pomoći
Kontinuirana
edukacija
uposlenih
%
3 službenika,
administr.tro
škovi
%
5 službenika,
administr.tro
škovi
Pripremljen
pravilnik o
vođenju
evidencije,
pripremljen
e
smjernice
za izradu
softverskih
rješenja za
bazu
podataka
Pripremljen
e
smjernice
za
softversko
unapređenj
e
postojeće
baze
podataka
Održani
sastanci,
pripremljen
i
Sporazumi
o suradnji
%
38
službenika,
21
namještenik,
administr.tro
šk.
Potrebne
edukacije
165
Komisija
FMROI za
izradu
Pravilnika,
Sektor 02
Sektor 02,
Sektor 03
april
2012.
Usvojen
novi
pravilnik
mart/a
pril
2012.
Pravilnik o
vođenju
evidencije,
smjernice
za izradu
interna baza
podataka
6.128 KM
Sektor 02,
Sektor 03
mart/a
pril
2012.
Softverski
unaprijeđen
a sektorska
baza
podataka
5.513 KM
Sektor 03
kontinu
irano u
2012.
Sporazumi
o suradnji
34.000
KM
FMROI
kraj
2012.
Broj
službenika
koji su prošli
edukaciju
Budžet
Ukupno Program 5.1.
Program
5.2.
Planiranj
ei
izvještav
anje
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
Izrada nacrta
strateškog
plana za
period 2012.2014.
Izrada
revidiranog
nacrta
strateškog
plana za
period 2012.2014.
Izrada
strateškog
plana
ministarstva za
2012.-2014.
po sektorima
Izrada nacrta
godišnjeg
plana rada za
2013.godinu
po sektorima
Izrada
godišnjeg
plana rada
ministarstva za
2013.godinu
%
72.410
KM
16.035
KM
6 službenika,
administr.tro
škovi
Pripremljen
nacrt
Strateškog
plana
%
6 službenika,
administr.tro
škovi
Revidiran
nacrt
Strateškog
plana
16.035
KM
%
6 službenika,
adminstr.troš
kovi
Pripremljen
Strateški
plan
ministarstv
a
16.035
KM
%
8
službenika,
administr.tro
škovi
Pripremljen
nacrt plana
%
6 službenika,
administr.tro
škovi
4
službenika,
administr.tro
škovi
Priprema
%
pojedinačnih
programa
utroška
sredstava sa
kriterijima
raspodele
Izrada Izvještaja %
o radu po
sektorima za
2011.godinu
Izrada
%
Izvještaja o
radu
8
službenika,
administr.tro
škovi
6 službenika,
administr.tro
škovi
166
0 KM
Rukovodioci
sektora,
koordinator
za strateško
planiranje
Rukovodioci
sektora,
koordinator
za strateško
planiranje
31.03.
2012.
Nacrt
dostavljen
Ministarstvu
finansija
15.08.
2012.
Revidirani
nacrt
dostavljen
Ministarstvu
finansija
Rukovodioci
sektora,
koordinator
za strateško
planiranje
31.10.
2012.
16.035
KM
Svi sektori
oktoba
r 2012.
Usvojen
strateški
plan i
objavljen na
stranicama
ministarstva
Usaglašen
nacrt plana
po
sektorima
Pripremljen
godišnji
plan
16.035
KM
Rukovodioci
sektora,
koordinator
za strateško
planiranje
15.12.
2012.
Pripremljen
Program
utroška
sredstava
sa
kriterijima
raspodjele
Pripremljen
nacrt
zvještaja
16.035
KM
Rukovodioci
sektora
mart
2012.
12.070
KM
Svi sektori
januar/
februar
2012.
Usuglašen
nacrt
izvještaja
Pripremljen
izvještaj o
realizaciji
12.070
KM
Rukovodioci
sektora,
koordinator
januar/
februar
2012.
Izvještaj
dostavljen
Zavodu za
Plan
dostavljen
Zavodu za
programiran
je razvoja
FBiH
Program
upućen
Vladi FBiH
na
usvajanje
Budžet
ministarstva za
2011.godinu
plana
Ukupno Program 5.2.
Program
5.3.
Poboljša
nje
tehničke
opremlje
nosti
ministarst
va
Ukupno Program 5.4.
5.3.1.
Nabavka
opreme
%
5 službenika,
administr.tro
škovi
#######
Plan
nabavke
za strateško
planiranje
120.350
KM
42.000
KM
42.000
KM
234.760
KM
28.708.7
35 KM
3.237.50
0,00 $
Ukupno Strateški cilj 5.
SVEUKUPNO
Skraćenice:
FMROI - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Sektor 02 - Sektor za pravne, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sektor 03 - Sektor za razvojne projekte održivosti povratka
Sektor 04 - Sektor za raseljene osobe, povratnike i izbjeglice
Sektor 05 - Sektor za humanitarnu djelatnost
167
programiran
je razvoja
FBiH
0 KM
Sektor 02
kraj
2012.
Nabavljena
oprema u
odnosu na
planirano
Budžet
0 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonima koji se
odnose na: utvrđivanje jedinstvene politike i pripremanja sistemskih propisa kojim
se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica šehida,
poginulih branilaca, nezaposlenih demobiliziranih branilaca, branilaca drugih
oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačkih pokreta i zaštitu ratnih i
mirnodopskih vojnih invalida; zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih,
kao i umrlih, ratnih i umrlih mirnodopskih vojnih invalida; upravni i finansijski
nadzor i inspekcijski nadzor i kontrolu izvršavanja zakona i drugih propisa iz
oblasti branilačko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom; daje
mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna
statusna prava ovih kategorija; osigurava sredstva za finansiranje prava
propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima; utvrđuje načine
isplata i usklađivanja mjesečnih novčanih primanja; izgradnju, uređenje i
održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava; kontrolu
namjenskog trošenja sredstava, upravno finansijski nadzor nad radom Fondacije
za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilačkih populacija, ostvaruje saradnju sa
kantonalnim organima, općinskim službama, drugim organima uprave, savezima i
udruženjima branilčkih populacija i vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti
ovog Ministarstva.
U 2012. godini radiće se na:
- Vođenju evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja i informacija na zahtjev
fizičkih i pravnih lica o statusnim i drugim pitanjima građana koji su regulisali
vojnu obavezu, odnosno koji su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata po
osnovu radne ili obaveze služenja u civilnoj zaštiti i vojne obaveze bili
angažovani u organima, službama, preduzećima i jedinicama Oružanih snaga
BiH (odslužili vojni rok, odslužili civilni vojni rok, regulisali vojnu obavezu na
drugi način, oslobođeni vojne obaveze po osnovu zdravstvene sposobnosti;
raspoređeni na ratne dužnosti — pripadnici odbrambenih struktura; povrijedeni,
ranjeni, poginuli, oboljeli ili umrli tokom služenja vojnog roka ili vršenja bilo koje
ratne dužnosti; posjedovanje odgovarajućeg čina; stečena znanja i vještine;
vršenje rukovodnih i komandnih dužnosti; dodijeljena odlikovanja i priznanja,
odnosno kazne tokom vršenja odbrambenih dužnosti i dr.).
- Vođenje evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja i informacija na zahtjev
fizičkih i pravnih lica o materijalno-tehničkim sredstvima mobiliziranim tokom
odbrambeno-oslobodilačkog rata za potrebe Oružanih snaga BiH i drugih
državnih organa (mobilizirana, demobilizirana, uništena, oštećena, nestala ili
otuđena materijalno-tehnička sredstva — pokretna i nepokretna imovina).
- Upravni nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa koji se odnose na
vođenje evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja i informacije iz alineje 2.
i 3. ovog uvoda.
168
-
-
Davanje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na
vođenje personalnih evidencija o učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata
i evidencija o materijalno-tehničkim sredstvima mobiliziranim za potrebe
oružanih snaga BiH i drugih državnih organa tokom odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995. godine
U saradnji sa drugim ministarstvima Vlade FBiH i nevladinim organizacijama
koje okupljaju branilačku populaciju, radi na realizaciji i promociji programa
zapošljavanja branilačkih populacija i vodi kampanje prezentacije tih programa
u zemlji i u drugim prijateljskim zemljama.
169
Izvršen
ou
Utrošeno
Ulazni
Izlazni
Budžet
Program
Aktivnost
Nosilac
u 2011.
2011
indikatori
indikatori
za 2012
(%)
STRATEŠKI CILJ 1: Povećanje efikasnosti izvršenja kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite
Program Poboljšanje
1.1.1. Izraditi analizu
revizija
efekat
Kolegij
1.1.
pravnog okvira
dosadašnje revizije
broa j
revizije u
Ministarstva
radi efikasnijeg
korisnika prava u
predmeta
odnosu na
izvršavanja
skladu sa Zakonom
od stupanja broj
poslova i
o provođenju
na snagu
korisnika
zadataka i
kontrole zakonitosti
Zakona
prava
uspostave
korištenja prava iz
efikasnije
oblasti branilačkoinvalidske zaštite
kontrole
sredstava po
1.1.2. Na osnovu rezultata
plan
datum
Kolegij
osnovu davanja
analize utvrditi
izvršenja
izvršenja
Ministarstva
iz oblasti
potrebu izrade
revizije
revizije svih
branilačko
uzmjena i dopuna
korisnika
invalidske
navedenog zakona
zaštite
1.1.3. Izraditi tekst
analiza
efikasnija
Komisija
izmjena i dopuna
broja
revizija
koju imenuje
Zakona o
revidiranih
ministar
provođenju kontrole
korisnika
zakonitosti
korištenja prava iz
oblasti branilačkoinvalidske zaštite i
podzakonskih akata
STRATEŠKI CILJ 2 : Institucionalno jačanje u oblasti ljudskih i materijalnih resursa
Program Kadrovsko
2.1.1. Izraditi analizu
zaduženja
izvršeni
Komisija
2.1.
jačanje
postojećih radnih
u skladu sa poslovi
koju imenuje
Ministarsva u
mjesta i kvalifikacija
opisom
Ministar
uposlenih
poslova
cilju povećanja
efikasnosti i
2.1.2. Izraditi prijedlog
obim
urađen
Komisija
kvaliteta rada
nove sistematizacije
poslovaprijedlog
koju imenuje
u skladu sa
broj
Ministar
potrebama
izvršilaca
Ministarstva
2.1.3. Upošljavanje novih
obim
izvršen
Ministarstvaslužbenika po
poslova prijem
ADS
potrebi
broj
izvršilaca
170
Rok
izvrsenja
2012.
Mjerljivi
indikator
izvršenja
završena
analiza
2012.
Nedos
Izvori
tajuća
sredstava sredst
va
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
2012.
usvojene
izmjene i
dopune
akata
Budžet
FBiH
2012.
završena
analiza
Budžet
FBiH
2012.
donesen
Pravilnik
Budžet
FBiH
2012.
izvršena
popuna
Budžet
FBiH
obučavanje urađen
za
plan obuke
konkretne
poslove
STRATEŠKI CILJ 3. Pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija i članova njihovih porodica
OPERATIVNI CILJ: Pomoći braniocima da se uključe na tržište rada-smanjiti nezaposlenost
Program Izrada pravnog
3.1.1. Izraditi analizu
broj
smanjenje
3.1
okvira u cilju
nezaposlenih
nezaposlenih broja
pripadnika
poboljšanja
pripadanika
nezaposlen
branilačkih
ekonomskog i
branilačkih
ih
populacija
socijalnog
populacija koji su
pripadnika
statusa
prijavljeni na biro za
branilačkih
pripadnika
zapošljavanje i
populacija.
branilačkih
aktivno trže
populacija u
zaposlenje.Analiza
procesu
treba da obuhvati
uključivanja na
brojno stanje,
tržište rada i
godine starsosti,
pomoć u
kvalifikacionu
zapošljavanju
strukturu, socijalni
status porodice i dr.
2.1.4.
3.1.2.
Izraditi plan obuke
novih uposlenika
Na osnovu rezultata
analize ocijeniti da li
je cjelishodno
izvršiti i izmjene i
dopune postojećih
propisa iz oblasti
zapošljavanja ili
izrada posebnog
propisa.i
važeći
pravni okvir
171
poboljšanje
pravnog
okvira
Rukovodioci
Sektora
2012.
završena
obuka
Budžet
FBiH
Komisija
Ministarstva
u saradnji sa
Federalnim
zavodom za
zapošlavanj
e,
kantonalnim
službama za
zapošljavanj
e,
kantonalnim
ministarstvi
ma i
upravama
nadležnim
za boračkoinvalidsku
zaštitu
Komisija
Ministarstva
u saradnji sa
Federalnim
zavodom za
zapošlavanj
e,
kantonalnim
službama za
zapošljavanj
e,
kantonalnim
ministarstvi
ma i
upravama
nadležnim
za boračkoinvalidsku
2012.
završena
analiza
Budžet
FBiH
2012.
završena
ocjena
učinka
Budžet
FBiH
zaštitu
analitički
pokazatelji
po dobnoj,
odrazovnoj i
zdravstvenoj
strukturi
Izrada i formiranje jedinstvene baze podataka pripadnika os, korisnika prava iz oblasti branilačko- invalidske zaštite
Na bazi utvrđene baze podataka izvršiti analize i utvrditi prioritete
4.1.1.
Napraviti procjenu i
baza
potpuno
Sektor za
2012
analizu sadašnjeg
podataka
ažuriranje
evidencije iz
stanja i podataka
pripadnika
baze
oblasti vojne
kojima raspolaže
OS-a 1992podataka i
obaveze
Ministarstvo
1995
objedinjav
anje
4.1.2.
Urediti bazu
baza
budžet za
Sektor za
2012.
podataka korisnika
podataka
2012
budžet,
prava
korisnika
godinu
finansije i
prava na
informacione
ličnu i
poslove
porodičnu
invalidninu i
mjesečnu
naknadu za
dobitnike
priznanja
4.1.3.
Izrada pravnog
postoji
donošenje
komisija za
2012.
okvira u cilju
pravilnik o
zakona
izradu
jedinstvenog
jedinstvenoj
kojim bi se
zakona o
objedinjavanja i
bazi
ova oblast
jedinstvenom
ažuriranja baze
podataka
uredila
registru
podataka
4.1.4.
Osiguranje
Napraviti
osigurati
Menadžment
2012.
kadrovske i tehničke
procjenu i
potreban
ministarstva
podrške za izradu
analizu
broj
baze podataka
sadašnjeg
kadrova
stanja i
podataka
kojima
raspolaže
Ministarstvo
3.1.3.
STRATEŠKI CILJ 4.
OPERATIVNI CILJ:
Program Osiguranje
4.1.
kadrovske i
tehničke
podrške za
izradu baze
podataka
Izrada teksta
propisa
172
urađen
tekst
propisa
Budžet
FBiH
urađena
baza
podataka
Budžet
FBiH
urađen
zakon
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Strateški cilj 5 : Povećanje efikasnosti upravnog rješavanja
Program Analiza učinka 5.1.1. Napraviti procjenu i
5.1
i po potrebi
analizu učinka
osiguranje
uposlenih
kadrovske i
tehničke
podrške
5.1.2.
Na osnovu procjene
ocijeniti obim
poslova i potreban
broj izvršilaca
Strateški cilj 6 : Povećanje efikasnosti inspekcijskog nadzora
Program Analiza učinka 6.1.1. Izvršiti procjenu i
6.1.
i po potrebi
analizu
osiguranje
dosadašnjeg učinka
kadrovske i
Inspektorata
tehničke
podrške
6.1.2. Na osnovu procjene
donijeti plan
aktivnosti za 2012.
godine
Broj
urađenih
predmetadnevno po
uposleniku
ukupan
broj
urađenih
predmeta
broj
uposlenih i
angažovanih
po ugovoru o
djelu
Sektor za
upravno
rješavanje i
Sektor za
normativnopravne i
opće poslove
Menadžment
Ministarstva
2012.
urađena
procjena i
analiza
Budžet
FBiH
završna
ocjena
obima
poslova
Budžet
FBiH
broj
izvršilaca.bro
j izvršenog
inspekcijsko
g nadzora
Ukupan
broj i
učinak
Inspekcijsk
og nadzora
Inspektorat i
Menadžment
Ministarstva
2012.
urađena
procjena i
analiza
Budžet
FBiH
Rezultat u
2011.
Plan za
2012.
Inspektorat
2012.
donesen
plan
aktivnosti
Budžet
FBiH
173
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva (u daljem tekstu: federalno
ministarstvo) utvrđene su članom 14. Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim
organima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05,
2/06, 8/06 i 61/06), i to na način da Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne,
stručne i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije BiH
u oblasti zdravstva, a naročito poslove koji se odnose na: provođenje politike i
strategije zdravstva u cjelini; razvoj i unapređenje sistema zdravstvene zaštite i
zdravstvenog osiguranja; praćenje i provođenje federalnih zakona u oblasti
zdravstva; izrada programa razvoja zdravstvene djelatnosti, te donošenje planova
i programa mjera zdravstvene zaštite; međuentitetska i međukantonalna saradnja
u oblasti zdravstva; koordiniranje i implementiranje projekata u oblasti zdravstva
od značaja za Federaciju BiH u saradnji sa međunarodnim vladinim i nevladinim
organizacijama u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a s ciljem
rekonstrukcije i obnove zdravstvenog sistema; učestvovanje u implementiranju
informatičkih projekata u oblasti zdravstva; osiguranje dostupnosti djelotvornim,
sigurnim, kvalitetnim i ekonomičnim lijekovima i sprečavanje njihove zloupotrebe.
II - STRATEŠKI OKVIR RADA MINISTARSTVA ZA 2012. GODINU
Federalno ministarstvo zdravstva svoje aktivnosti provodi saglasno nadležnostima
utvrđenim u Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne
uprave, kao i nadležnostima iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Uz važeći zakonski okvir, aktivnosti ministarstva naslonjene su na definirani plan
krovnim strateškim dokumentom Strateškim planom razvoja zdravstva u
Federaciji BiH u periodu od 2008. do 2018. godine. Ovim Strateškim planom
utvrđeni su odgovarajući opći i specifični strateški ciljevi u oblasti zdravstva.
Cilj ovog dokumenta je prikazati strategijske pravce razvoja zdravstva u Federaciji
BiH u desetogodišnjem periodu. Strategija predstavlja okvir za razvoj i
unapređenje zdravstva na osnovu kojeg se prave operativni planovi u skladu sa
finansijskim mogućnostima za implementaciju navedenih rješenja u strategiji.
S tim u vezi, Programom rada ovog ministarstva za 2012.godinu utvrđeni su
prioritetni strateški pravci djelovanja za sljedeću godinu, te shodno njima,
definirane posebne aktivnosti za postizanje postavljenih ciljeva.
Dakle, federalno ministarstvo će svoje aktivnosti u 2012.godini usmjeriti na
ostvarenje pet ciljeva, i to kako slijedi:
- Jačanje mehanizama neophodnih za uspostavljanje efikasnog i savjesnog
upravljanja u zdravstvu i jačanje upravljanja zdravstvenim sistemom;
- Usklađivanje zakonodavnog okvira sa reformskim ciljevima o propisima EU i
jačanje zaštite prava pacijenata i zdravstvenih profesionalaca;
- Jačanje primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite;
- Jačanje uloge javnog zdravstva, i
174
- Unapređenje farmaceutskog sektora.
Stavljajući u prvi plan unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva kroz
sveobuhvatan, dostupan, kvalitetan i efikasan zdravstveni sistem temeljen na
održivosti i solidarnosti na cijelom području Federacije BiH, rad federalnog
ministarstva u 2012.godini kroz različite programe i njihove prateće aktivnosti,
definirane shodno naprijed navedenim ciljevima, u najkraćem, bit će fokusiran na:
- savjesno upravljanje zdravstvenim sistemom, koje je moguće provesti samo u
uvjetima stabilnog i finansijski održivog sistema zdravstva,
- racionalno finansiranje zdravstvenih usluga,
- adekvatnu raspodjela finansijskih resursa i sistem plaćanja davalaca usluga u
nadležnosti kantona, s posebnim fokusom na implementaciju federalnih odluka
o osnovnom paketu zdravstvenih prava, te pronalaženju novih izvora
finansiranja sektora zdravstva,
- bolje stvaranje i raspodjelu resursa (ljudski resursi, edukacija, informacione
tehnologije),
- kvalitetnije pružanje usluga (primarna zdravstvena zaštita – s posebnom
pažnjom na poboljšanje dostupnosti stanovništvu usluga porodične medicine
kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama; specijalistička zdravstvena zaštita,
bolnička zdravstvena zaštita, javno zdravstvo i sl.),
kao
i
proširivanje
obima i vrste zdravstvenih usluga baziranih na savremenim medicinskim
dostignućima i novim zdravstvenim tehnologijama,
- uspostavljanje zdravstvenog savjeta Federalnog ministarstva zdravstva za
zaštitu prava pacijenata kao stručnog i savjetodavnog tijela koje se brine o
provođenju ostvarivanja prava pacijenata, preduzimanju mjera za izgradnju
cjelovitog sistema zaštite i unapređenja prava pacijenata u Federaciji BiH i o
obavještavanju javnosti o povredama prava pacijenata,
- ujednačavanje prava osiguranika na lijekove u svim kantonima, kao i liste
lijekova u Federaciji BiH, a koje se finansiraju iz sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja.
Naravno, reforme zdravstvenog sektora Federacije BiH, moraju se odvijati
paralelno sa nužnim reformama u finansiranju zdravstva, odnosno za bolje metode
finansiranja zdravstva potrebna je bolja organizacija zdravstvenog osiguranja, ali i
novi izvori finansiranja u sektoru zdravstva koji će se koristiti na principima
racionalnosti, jasnih podjela rada u sektoru zdravstva i planskom razvoju
zdravstva.
Dakle, aktivnosti Ministarstva će se usmjeriti na poboljšanje zdravstvenog stanja
stanovništva kroz efikasan, dostupan i transparentan zdravstveni sistem,
zasnovan na principima solidarnosti i pravičnosti. Neophodno je osigurati da se
zdravstvene usluge i informacije mogu dobiti onda kada i gdje su potrebne. Težiće
se ka osiguranju kupovine, razvoja i korišćenju usluga i objekata koje
zadovoljavaju najviše moguće standarde i sigurnost kroz cijeli zdravstveni sistem.
175
Četiri su poluge zdravstvenog sistema koje treba jačati: savjesno upravljanje,
zdravstvene usluge, resursi i finansiranje, i upravo na njima bazirane su planirane
aktivnosti ovog Ministarstva za 2012. godinu. S tim u vezi, u prilogu se nalazi
tabelarni prikaz Programa rada Federalnog ministarstva zdravstva za
2012.godinu.
176
Stratešk
i Cilj 1:
Operativ
ni ciljevi
za 2012.
godinu
Jačanje mehanizama neophodnih za uspostavljanje efikasnog i savjesnog upravljanja u zdravstvu i jačanje upravljanja zdravstvenim sistemom
Program
Program
1.1.
Unapređenje
mehanizama
koordinacije
između
entiteta i
Distrikta
Brčko,
saradnja sa
državnim
institucijama
i
međunarodn
a saradnja
Aktivnosti
Izvršeno u
2011.
godini u %
Utrošeno
u 2011.
(KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
za 2012.
Nositelj
Rok
izvršenja
1.1.1.
Priprema
zajedničkih
nastupa na
međunaro
dnim
skupovima
SZO,
Generalna
skupština
SZO,
Regionalni
sastanak
za Evropu
SZO
0%
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika) i
administrati
vni troškovi;
(15 dana )
Prisustvovanj
e skupovima
i
prezentiranje
Bosne i
Hercegovine
20.630
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika
decembar
2012
1.1.2.
Učestvova
nje u radu
zdravstve
ne mreže
jugoistoč
ne Evrope
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi;
(5 dana)
Prisustvovanj
e skupovima
i
prezentiranje
Bosne i
Hercegovine
5.005
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika
decembar
2012
177
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Broj
zajedničkih
nastupa i
shodno tome
pripremljeni
izvještaji o
obavezama po
usvojenim
dokumentima
na
međunarodnim
skupovima;
Informiranje
kantonalnih
ministarstava
zdravstva o
obavezama koji
proističu iz
međunaro dnih
dokumenata i
zaključaka
međunaro dnih
skupova
Broj
zajedničkih
nastupa i
shodno tome
pripremljeni
izvještaji o
obavezama po
usvojenim
dokumentima
na
Izvori
sredstava
Budžet
Budžet
Nedos
tajuća
sred
stva
1.1.3.
Učestovanj
eu
procesu
izrade i
donošenja
EU politike
zdravlje
2020, u
sklopu
saradnje
sa SZO
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi;
(5 dana)
Prisustvovanj
e skupovima
i
prezentiranje
Bosne i
Hercegovine
5.005
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika
decembar
2012
1.1.4.
Održavanj
e
međunaro
dne
ministarsk
e
0%
5
službenika i
administrati
vni troškovi
(2
pomoćnika,
Pripremljena
konferencija
u saradnji sa
zdravstvenim
autoritetima
u BiH i SZO
6.780
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika
decembar
2012
178
međunarodnim
skupovima;
Informiranje
kantonalnih
ministarstava
zdravstva o
obavezama koji
proističu iz
međunarodnih
dokumenata i
zaključaka
međunarodnih
skupova
Broj skupova
na kojima je
učestvovalo
FMZ i shodno
tome
pripremljeni
izvještaji o
obavezama po
usvojenim
dokumentima
na
međunarodnim
skupovima;
Informiranje
kantonalnih
ministarstava
zdravstva o
obavezama koji
proističu iz
međuna rodnih
dokumenata i
zaključaka
međunarodnih
skupova
Priprema
izvještaja o
obavezama po
usvojenim
dokumentima
na
Budžet
Budžet
konferencij
e iz oblasti
zdravstva
u saradnji
sa SZO
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
Saradnja
sa
državnim
ministarstvi
ma u
smislu
učešća u
izradi
izvještaja
po
ratifikovani
m
međunaro
dnim
dokumenti
ma
(konvencij
e, povelje i
sl.), a iz
okvira
nadležnost
i FMZ
Učešće u
radu Vijeća
za invalide
na
državnom
nivou
Učešće u
finaliziranju
3
službenika)
-3
dana/Organ
izacioni
odbor/
međunarodnim
skupovima;
Informiranje
kantonalnih
ministarstava
zdravstva o
obavezama koji
proističu iz
međunarodnih
dokumenata i
zaključaka
međunarodnih
skupova
Broj urađenih
izvještaja shodno broju
podnesenih
zahtjeva,
izvještaji iz
nadležnosti
FMZ.a završeni
i čine doprinos
izradi cjelovitih
izvještaja
Bosne i
Hercegovine
100% za
kalendars
ku godinu
(obaveza
kontinuira
nog
karaktera)
2
službenika
(stručni
savjetnici) i
administrati
vni troškovi;
(15 dana)
Izvještaji iz
nadležnosti
FMZ
završeni
12.600
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima u
zdravstvu i
Sektor za
pravne
poslove
kontinuira
no
0%
1 službenik
(pomoćnik
ministra) i
administrati
vni troškovi
- (6 dana)
1 službenik
(pomoćnik
Održani
sastanci
Vijeća,
prema planu
rada Vijeća
3.500
Imenovana
osoba ispred
FMZ-a
(pomoćnik
ministra)
kontinuira
no
Broj sastanaka,
odluka i
zaključaka
Vijeća
Budžet
Strategija
završena
3.500
Sektor za
analitiku,
oktobar
2012
Strategija
završena, i
Budžet
80%
179
Budžet
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
Ukupno Program 1.1.
Program Osiguranje
1.2.
mehanizama
koordinacije
1.2.1.
Strategije
za
poboljšanj
e položaja
žena
žrtava
ratnog
silovanja i
torture
Učešće u
finaliziranju
Strategije
za borbu
protiv
nasilja nad
djecom
Učešće u
izradi
Nacrta
strategije
za
prevenciju
i borbu
protiv
nasilja u
porodici
(20132017)
Učešće u
izradi
Politike za
poboljša
nje
položaja
starih
osoba
Izraditi
kvartalne
izvještaje
ministra) i
administrati
vni troškovi
- (8 dana)
plan i
upravljanje
resursima u
zdravstvu
predstavlja
okvir za dalje
aktivnosti
nadležnih tijela,
svako u okviru
svojih
nadležnosti
90%
1
službenik(p
omoćnik
ministra) i
administrati
vni troškovi
- (8 dana)
Strategija
završena
3.500
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima u
zdravstvu
juli 2012
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi;
(15 dana)
Nacrt
strategije
završen
15.700
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima u
zdravstvu
decembar
2012
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi;
(15 dana)
Politika
pripremljena
15.700
100% za
kalendars
ku godinu
3
službenika
(1
Redovni
kvartalni
izvještaji o
180
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima u
zdravstvu
91.920 KM
6.500 Sektor za
implementac
iju projekata
Strategija
završena, i
predstavlja
okvir za dalje
aktivnosti
nadležnih tijela,
svako u okviru
svojih
nadležnosti
Nacrt strategije
završen;
dokument
upućen prema
Vladi
Federacije BiH
na razmatranje
i usvajanje
Budžet
decembar
2012
Politika
završena
Budžet
Kontinuira
no
Implementirana
Uredba o
uspostavikoordi
Budžet
Budžet
0 KM
između
kantona i
FBiH u
oblasti
zdravstva,
kao i sa NVO
(sektor
civilnog
društva)
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
razvojno
investicijski
h projekata
od interesa
za
Federaciju
BiH
(obaveza
kontinuira
nog
karaktera)
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
namješteni
k);
administrati
vni troškovi
- (5 dana)
Organiziran
je
sastanaka
Koordinacij
e ministara
zdravstva i
direktora
zavoda
zdravstven
og
osiguranja
u Federaciji
BiH i
održavanje
zdravstveni
h
konferencij
a
Ostvarivanj
e
kordinacije
sa NVO
sektorom
koji djeluje
u oblasti
zdravstva
po
segmentim
a
djelovanja
Koordinacij
a dodjele
malih
grantova
100% za
kalendars
ku godinu
(obaveza
kontinuira
nog
karaktera)
2
službenika
(šef
kabineta i
stručni
savjetnik),
administrati
vni troškovi
- (15 dana)
0%
razvojnoinvesticijskim
projektima u
skladu s
preporučeno
m
metodologijo
mi
instrukcijom
Sastanci i
konferencije
održani,
definisani
zaključci za
dalje
aktivnosti i
obaveze
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administrati
vni troškovi
- (7 dana)
Uspostavljeni
redovni
koordinacijski
sastanci i
redovna
razmjena
informacija
sa NVO
sektorom
2
službenika
(1
pomoćnik i
Dodijeljeni
grantovi za
projekte iz
oblasti
181
u
koordinaciji s
drugim
sektorima u
FMZ
13.400
nacionog
mehanizma u F
BiH
Kabinet
kontinuira
no
Broj održanih
sastanaka;
definisani
zaključci za
dalje aktivnosti
i obaveze koje
doprinose
učinkovitijoj
saradnji
kantonalnih
ministarstava
zdravstva,
nadležnih
kantonalnih
zavoda sa FMZ
Budžet
6.050
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika
kontinuira
no
Uspostavljena
puna razmjena
podataka i
saradnja u
implementaciji
projekata od
značaja za
zdravstvo
Budžet
192.100
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
septembar
2012
Dodijeljeni
grantovi za
korisničke
udruge
Projekat
mentalnog
zdravlja 120.000
1.2.5.
Ukupno Program 1.2.
Program Jačanje
1.3.
saradnje sa
drugim
sektorima od
interesa za
zdravstvo
za jačanje
korisničkih
udruga,
realizacija
Transfera
za
neprofitne
organizacij
e
Provođenje
programa
prevencije
vršnjačkog
nasilja u
saradnji sa
NVO
sektorom
1
namješteni
k) i
administrati
vni troškovi
(15 dana);
Projekatna
struktura
mentalnoga
zdravlja
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administrati
vni troškovi
(20 dana) i
/centri za
mentalno
zdravlje/ško
le i socijalni
sektor
Unaprijeđena
međusektors
ka saradnje
kroz
realizaciju
programa
prevencije
vršnjačkog
nasilja
1.3.1.
Učestvovanj
e u izradi
Pregledu o
stanju droga
u BIH uz
koordina ciju
Minista rstva
sigurnosti
BIH
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 namješte
nik) i
administrati
vni troškovi;
(5 dana)
Izvještaji o
progresu
1.3.2.
Učestvova
nje u
implementa
ciiji
Akcionog
plana za
seksualno i
reproduktiv
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
saradnik) i
administrati
vni troškovi
Izvještaji o
progresu
182
politika u
koordinaciji
sa
Projektom
mentalnog
zdravlja u
BiH
17.290
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika u
koordinaciji
sa
Projektom
mentalnog
zdravlja u
BiH
235.340 KM
4.500 Sektor za
javno
zdrastvo,
monitoring i
evaluaciju
14.100
Sektor za
javno
zdrastvo,
monitoring i
evaluaciju
KM
decembar
2012
Ojačana
saradnja
između sektora
Budžet
decembar
2012
Shodno
projektnim
aktivnostima i
prioritetima
Budžet
decembar
2012
Shodno
projektnim
aktivnostima i
prioritetima
Budžet
0 KM
1.3.3.
1.3.4.
no zdravlje
u BIH uz
koordinacij
u
Ministarstv
a civilnih
poslova.
(Radi se o
aktivnostim
a koje se
odrede
konsenzus
om sa
Republiko
m
Srpskom, i
uz
koordinacij
u
Ministarstv
a civilnih
poslova
BiH)
Potpisivanje
protokola o
saradnji
između
sektora
obrazovanja
zdravstva,
socijalne
zaštite u
oblasti
zaštite
mentalnoga
zdravlja i
ranog rasta i
razvoja
Organiziran
je
međunarod
ne
konferencij
- (15 dana);
Projektna
struktura
0%
2 službenika Pripremljeni
(1 pomoćnik potpisani
i 1 stručni
protokoli
savjetnik) i
administra
tivni troškovi
- (15 dana);
Projektna
struktura/
kantonalna
ministarstva
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
Konferencija
organizirana i
uspješno
završena
183
15.800
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika u
koordinaciji
sa
Projektom
mentalnog
zdravlja u
BiH , AKAZom i
UNICEF-om.
septembar
2012
Poboljšana
saradnja
između sektora
Projekt
mentalnog
zdravlja 50.000
KM
6.010
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
politika u
maj 2012
Poboljšano
razumijevanje
korisnika
usluga
Projekt
mentalnog
zdravlja 90.000
KM
e za
mentalno
zdravlje
Ukupno Program 1.3.
Program Jačanje
1.4.
upravljačkih
vještina i
kapaciteta iz
zdravstvenog
menadžmenta
namješteni
k),
administrati
vni troškovi
- (7 dana);
Jedinica za
implementa
ciju
Projekta
mentalnoga
zdravlja,
Organizaci
oni odbor
koordinaciji
sa
Projektom
mentalnog
zdravlja u
BiH
0 KM
1.4.1.
1.4.2.
Provoditi
specijalizira
ne
programe u
cilju bolje
osposoblje
nosti
ljudskih
resursa za
pružanje
kvalitetnih
usluga
zaštite
mentalnog
zdravlja/Ca
se
manageme
nt
Izvršiti
raspodjelu
malih
grantova
za
istraživačk
e projekte
centrima za
mentalno
zdravlje u
zajednici
0%
Radna
grupa
(Projekat
mentalnog
zdravlja); 3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika) i
administrati
vni troškovi
(mjesec
dana)
Provedene
edukacije za
trening
trenera
0%
1 službenik
(pomoćnik
ministra) (10 dana) u
saradnji sa
Jedinicom
za
implementa
ciju
projekta
mentalnog
Dodijeljeni
grantovi
184
45.080
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
strategija,
Sektor za
analitiku i
planiranje
resursa u
zdravstvu u
saradnji sa
Projektom
mentalnog
zdravlja
Osposobljeni
treneri za case
management/m
enadžment
slučaja i
stvoreni
preduvjeti za
edukaciju
timova centara
za mentalno
zdravlje
Projekat
mentalnog
zdravlja 150.000
KM
5.900
Sektor za
međunarodn
u saradnju i
koordinaciju
strategija u
saradnji sa
Projektom
mentalnog
zdravlja
Ojačani
kapaciteti u
istraživačkom
radu
Projekat
mentalnog
zdravlja
40.000
KM
Ukupno Program 1.4
Program Uspostava
1.5.
sistema
monitoringa i
evaluacije
1.4.3.
Implement
acija
programa
kontinuiran
e edukacije
iz
zdravstven
og
menadžem
enta u
skladu s
Pravilnikom
o
kontinuiran
oj edukaciji
iz
zdravstven
og
menadžem
enta, i
realizacija
Transfera
za AKAZ
0%
1.5.1.
Provođenje
administrati
vnih
procedura
za početak
implementa
cije za
daljnji
razvoj
0%
zdravlja u
BIH,
timovima
centara za
mentalno
zdravlje i
Radnom
grupom za
odabir
grantova
3
službenika
(1
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
namješteni
k
(administrat
or) i
administrati
vni troškovi
- (10 dana )
/
*Nadležne
verificirane
institucije
(ustanove)
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
- (30 dana);
Objava
poziva
zainteresirani
m
učesnicima
programa
363.070
Sektor za
implementac
iju projekata
u saradnji sa
nadležnim
verificiranim
institucijama/
ustanovama
od marta
do
decembra
2012
Prva generacija
polaznika
uspješno
završila
edukaciju iz
zdravstvenog
menadžmenta
Budžet,
*HSEP
(18.000,00
+2.000,00
)
Finalizirani
projektni
zadaci,
angažovani
konsultanti,
definisane
radne grupe
48.680
Sektor za
implementac
iju projekata
i Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring i
evaluaciju
kontinuira
no
Uspostavljen
sistem
monitoringa i
evaluacije u
skladu s
projektnim
zadacima i u
saradnji s
relevantnim
Budzet/
*HSEP
(189.000,0
0+21.000,
00)
185
CEB
1.5.2.
1.5.3.
sistema
monitoring
ai
evaluacije
u
zdravstven
om sektoru
kroz
dodatno
finansiranje
Projekta
HSEP
Uspostavlja
nje
funkcionisa
nja sistema
monitoring
ai
evaluacije
ishoda u
zdravstven
om sektoru
Federacije
BiH
Prikupljanje
indikatora
za
monitoring i
evaluacije
izvršenja u
primarnoj
zdravstven
oj zaštiti
prema
Strategiji
primarne
zdravstven
e zaštite u
Federacije
BIH i
prioritetnim
mjerama
zdravstven
radne
grupe Projekat
HSEP
ustanovama
70%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administrati
vni troškovi
- (25 dana)
Izvještaji o
progresu
22.800
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring i
evaluaciju
decembar
2012
Uspostavljen
sistem u
saradnji sa
Zavodom za
javno zdravsvo
FBIH
Budzet
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i1
namješteni
k) i
administrati
vni troškovi
- (25 dana)
Definisani
prikupljeni
setovi
indikatora i
analiza
indikatora
37.900
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring i
evaluaciju i
Sektor za
implementac
iju projekata
juni 2012
Uspostavljen
sistem
monitoringa i
evaluacije u
saradnji sa
Zavodom za
javno zdravstvo
FBIH
Budzet
186
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
e zaštite
Priprema
indikatora
za
monitoring i
evaluaciju
zdravlja i
stanja
djece i
žena,
prema
UNICEF
metodologij
i MICS
istraživanja
Priprema
indikatora
za
monitoring i
evaluaciju
zdravlja
omladine
po pitanju
konzumiran
ja duhana,
alkohola i
droge
(ESPAD
metodologij
a)
Specifikacij
a za izradu
softwera za
centre za
mentalno
zdravlje u
cilju
praćenja
izvršenja i
ishoda u
centrima za
mentalno
zdravlje u
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (15 dana)
Definisani
prikupljeni
setovi
indikatora i
analiza
indikatora
13.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring i
evaluaciju
juni 2012
Izvještaj MICS
4 istraživanja
sa indikatorima
za procjenu
stanja djece i
žena u BIH
Budzet
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administrati
vni troškovi
- (15 dana)
Definisani
prikupljeni
setovi
indikatora i
analiza
indikatora
13.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring i
evaluaciju
april 2012
Izvještaj
ESPAD
istraživanja sa
indikatorima za
procjenu stanja
zdravlja
omladine
Budzet
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administrati
vni troškovi
- (15 dana)
Izrađena
specifikacija
13.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring i
evaluaciju
mart 2012
Izrađen softver
Budzet/Pr
ojekat
mentalnog
zdravlja 20.000
KM
187
1.5.7.
1.5.8.
Ukupno program 1.5.
Program Uspostava i
1.6.
kreiranje
zdravstvenoinformaciono
g sistema
Federacije
BiH
1.6.1.
FBIH
Stručna
koordinacij
a
Istraživanja
o
anemijama
zajedno sa
UNICEFom u cilju
pripreme
monitoring
ai
evaluacije
okvira za
praćenje
zdravlja i
stanja
djece
Priprema i
početak
implementa
cije
Istraživanja
riziko
faktora
među
radno
aktivnim
stanovništv
om
Finalizirati
projektni
zadatak za
softwer za
primarnu
zdravstven
u zaštitu
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i1
namješteni
k) i
administrai
vni troškovi
- (10 dana)
Implementaci
ja
istraživanje u
saradnji sa
Zavodom za
javno
zdravstvo
FBIH
15.160
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring i
evaluaciju i
Sektor za
implementac
iju projekata
juni 2012
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
- (30 dana);
radne
grupe Projekat
HSEP
Finalizirani
projektni
zadaci,
angažovani
konsultanti,
definisane
radne grupe
48.680
Sektor za
implementac
iju projekata,
Sektor za
javno
zdravlje,
monitoring i
evaluaciju,
ZZJZ F BiH
Priprema
do jula
2012;
početak
implement
acije od
oktobra
2012
20%
3
službenika
(1
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
stručni
saradnik) i
1
namješteni
Projektni
zadatak
finaliziran i
pribavljena
saglasnost
Svjetske
banke
24.953
Sektor za
implementac
iju projekata
juli 2012
188
Izvještaj o
implementirani
m projektima
Pokrenut
proces
informatizacije
primarne
zdravstvene
zaštite (PZZ)
Budzet/
UNICEF
(122.000,0
0 KM)
*HSEPIDA
(316.000,0
0+50.000,
00);
Budžet
CEB
*HSEPIDA
(21.000,00
+2.000,00
); i Budžet
CEB
Ukupno program 1.6.
Program Unapređenje
1.7.
sistema
ugovaranja i
plaćanja
zdravstvenih
1.6.2.
Definisani
kriteriji za
specifikacij
u softwera
20%
1.6.3.
Provedena
infrastruktu
rna IT
analiza u
pilot
područjima
50%
1.7.1.
Pratiti
implementa
ciju
Jedinstven
e
0%
k
(administrat
or) (15 dana);
*1 vanjski
konsultant,
IT odbor,
radne
grupeHSEP
1 službenik
(1
pomoćnik) i
administrati
vni troškovi
- (10 dana)
*1 vanjski
konsultant,
IT odbor,
radne
grupeHSEP
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
(15 dana);
1 vanjski
konsultant,
IT odbor i
radne
grupeHSEP
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
Precizirani
kriteriji za
specifikaciju
softwera
6.014
Sektor za
implementac
iju projekata
juli 2012
Pokrenut
proces
informatizacije
PZZ
*HSEPIDA
(21.000,00
+2.000,00
); Budžet
Izvještaji o
provedenoj
situacionoj
analizi
14.250
Sektor za
implementac
iju projekata
juli 2012
Pokrenut
proces
informatizacije
PZZ
*HSEPIDA
(21.000,00
+2.000,00
), Budžet
Praćenje
teče
kontinuirano
20.150
Sektor za
finansijske
poslove i
Sektor za
analitiku,
kontinuira
no
Implementacija
Jedinstvene
metodologije
doprinosi
jedinstvenom
Budžet
189
CEB
usluga i
informisanje
Vlade
Federacije
BiH o
obračunu
sredstava
fonda
solidarnosti i
obračunu
ukupnih
sredstava u
zdravstvu
1.7.2.
metodologij
e kojom se
bliže
utvrđuju
kriteriji i
mjerila za
zaključivanj
e ugovora
između
nadležnog
zavoda
zdravstven
og
osiguranja i
zdravstven
e ustanove.
Kontinuiran
o provoditi
aktivnosti
na
implementa
ciji Odluke
o
osnovnom
paketu
zdravstveni
h prava
("Službene
novine
Federacije
BiH", broj
21/09), s
posebnim
akcentom
na
pronalaženj
e novih
izvora
finansiranja
Osnovnog
paketa za
nedostajući
dio, a u
savjetnika)
u saradnji
sa
Zavodom
za
zdravstven
o
osiguranje i
reosiguranj
e
Federacije
BiH - (20
dana);
administrati
vni troškovi
0%
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika) i
administrati
vni troškovi
- (15 dana)
načinu
ugovaranja
usluga između
nadležnih
zavoda
zdravstvenog
osiguranja i
zdravstvene
ustanove
plan i
upravljanje
Provedene
aktivnosti na
implementaci
ji Odluke
190
30.150
Sektor za
finansijske
poslove i
Sektor za
pravne
poslove
kontinuira
no
Provedene
aktivnosti na
implementaciji
Odluke.
Budžet
cilju
jednakomje
rnog
finansiranja
po
kantonima
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
Provesti
postupak
revidiranja
prioritetnih
vertikalnih
programa
od interesa
za
Federaciju
BiH, kao i
revidiranje
najsloženiji
h oblika
zdravstven
e zaštite
koji se
finansiraju
sredstvima
federalnog
fonda
solidarnosti
Nastaviti
pilotiranje
DRG
metode
plaćanja
bolničkih
usluga na
pilot
lokacijama/
bolnicama
Informacija
o obračunu
sredstava
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi;
Radna
grupa
(mjesec
dana)
Postupak
pokrenut
32.470
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
decembar
2011
Pripremne i
konsultativne
aktivnosti u
vezi sa
postupkom
revidiranja
završene. I
faza revidiranja
okončana.
Budžet
10%
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
- (15 dana)
Nastavljeno
pilotiranje
DRG metode
24.680
Sektor za
implementac
iju projekata
decembar
2011
Nastavljeno
pilotiranje DRG
metode.
Budžet
31.503.1
00
Sektor za
finansije i
zdravstveno
jul 2012
Završena
Informacija i
usvojena od
Budžet
0%
1 službenik (1 Završena
pomoćnik
Informacija i
ministra) i
usvojena od
191
federalnog
fonda
solidarnosti
, realizacija
sredstava
transfera
za Zavod
zdravstven
og
osiguranja i
reosiguranj
a
Federacije
BiH
1.7.6.
Sačiniti
Izvještaj o
obračunu
ukupnih
sredstava u
zdravstvu
za 2011.
0%
administrativn
i troškovi - (5
dana). Ovo je
obaveza koja
proističe na
osnovu
Zakona o
zdravstve
nom
osiguranju i
ona
podrazumijev
a dostavljanje
informacije sa
izvještajem
Vladi
Federacije
BiH, a za čiju
implementacij
u je
odgovoran
Zavod
zdravstvenog
osiguranja i
reosiguranja
FBiH
Isto kao
pod 1.7.5.
strane Vlade
Federacije
BiH
Isto kao pod
1.7.5.
osiguranje
3.100
Sektor za
finansije i
zdravstveno
osiguranje
strane Vlade
Federacije BiH
septembar
2012
Završena
Informacija i
usvojena od
strane Vlade
Federacije BiH
Ukupno Program 1.7.
Ukupno cilj 1.
Stratešk Usklađivanje zakonodavnog okvira sa reformskim ciljevima o propisima EU i jačanje zaštite prava pacijenata i zdravstvenih profesionalaca
i Cilj 2:
Operativ
ni ciljevi
za 2012.
godinu
Izvršen Utrošeno
Ulazni
Izlazni
Budžet
Rok
Mjerljivi
Program
Aktivnosti
Nosilac
ou
u 2011.
indikatori
indikatori
za 2012.
izvršenja
indikatori za
192
Budžet
Izvori
Nedost
sredstava ajuća
Progra
m 2.1.
Donošenje
prioritetnih
politika i
strategija za
sektor
zdravstva
2011.
godini u
%
30%
2.1.1.
Izrada
Strategije za
odlaganje
medicinskoga
otpada u FBIH
2.1.2.
Ažuriranje
Strategije za
kontrolu
duhana u
Federaciji BiH
0%
2.1.3.
Donošenje
federalnog
programa za
kontrolu
tuberkuloze
(TB), i
realizacija
Transfera za
liječenje od
tuberkuloze
neosiguranih
lica
Finaliziranje i
usvajanje
Strategije za
prevenciju,
tretman i
0%
2.1.5.
90%
(KM)
izvršenje
Radna
grupa; 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
Izvještaj o
radu
radne
grupe
12.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
decembar
2012
Radna
grupa; 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
Radna
grupa; 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
Izvještaj o
radu
radne
grupe
12.600
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
april 2012
Izvještaj o
radu
radne
grupe
112.609
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
Radna
grupa; 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
Razmotre
ni
komentari
i prijedlozi
proizišli iz
8.970
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
193
sred
stva
Izradjen
dokument
Strategije i
pribavljena
mišljenja
kantonalnih
ministarstava
zdravstva.
Dokument
pripremljen za
Vladu FBIH za
usvajanje
Izrađen
dokument
ažurirane
Strategije
Budžet
juni 2012
Izradjen
dokument
Federalnoga
programa za
kontrolu TB
Budžet
januar
2012
Izrađena i
usvojena
Strategija
Budžet
Budžet
kontrolu
malignih
neoplazmi
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (7 dana)
2.1.6.
Izrada
Akcionog plana
za
implementaciju
Strategije za
prevenciju,
tretman i
kontrolu
malignih
neoplazmi
0%
2.1.7.
Finaliziranje i
usvajanje
Politike i
strategije za
mentalno
zdravlje
90%
Izrada Nacrta
strategije za
0%
2.1.8.
Radna
grupa; 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
1 službenik
(pomoćnik
ministra) i
administrativ
ni troškovi
(10 dana);
Radna grupa
(Projekat
mentalnog
zdravlja)
Radna
grupa; 2
javne
rasprave,
nakon
čega je
Politika i
strategija
upućena
na Vladu
Federacij
e BiH radi
razmatra
nja i
usvajanja
Izvještaj o
radu
radne
grupe
Razmotre
ni
komentari
i prijedlozi
proizišli iz
javne
rasprave,
nakon
čega je
Strategija
upućena
na Vladu
Federacij
e BiH radi
razmatra
nja i
usvajanja
Izrađen
Nacrt
194
8.970
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
decembar
2012
Izradjen Akcioni
plan
Budžet
5.900
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika u
saradnji sa
ostalim
sektorima
FMZ-a
mart 2012
Završena
Politika i
strategija za
mentalno
zdravlje;
dokument
usvojen od
strane Vlade
Federacije BiH
Projekat
mentalno
g zdravlja
- 2.000
KM
11.820
Sektor za
međunarod
decembar
2012
Izrađen Nacrt
strategije i
Budžet
borbu protiv
dijabetesa
službenika (2
pomoćnika
ministra) i
administrativ
ni troškovi
(10 dana)
strategije
i
proveden
a javna
rasprava
2.1.9.
Izrada Nacrta
akcionog plana
za nezerazne
bolesti
0%
Radna
Izrađen
grupa; 2
Nacrt
službenika (2 dokumenta
pomoćnika
ministra) i
administrativ
ni troškovi
(10 dana)
2.1.10.
Finaliziranje
strategije ranog
rasta i razvoja
djece u FBiH
80%
3 službenika
(3
pomoćnika
ministra) i
administrativ
ni troškovi 3 dana (U
okviru
Intersektorsk
e radne
grupeUNICEF)
Izvještaj o
radu i
progresu
dokument
a
5.350
2.1.11.
Finaliziranje
Politike
unapređenja
Radna
grupaUNICEF; 2
Izvještaj o
radu
radne
10.700
80%
195
11.820
nu
saradnju i
koordinacij
u politika i
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika
Sektor za
implement
aciju
projekata;
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika;
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Zavod za
javno
zdravstvo
Federacije
BiH
Sektor za
implement
aciju
provedena javna
rasprava u cilju
pripreme
konačnog teksta
decembar
2012
Izrađen Nacrt
dokumenta
Budžet
novembar
2012
Završena
procedura javne
rasprave;
Strategija
usvojena od
strane Vlade F
BiH
Budžet
septembar
2012
Nakon
provedene javne
rasprave,
Budžet
ishrane djece
službenika (2
pomoćnika
ministra) i
administrativ
ni troškovi (6
dana)
grupe
2.1.12.
Ažuriranje
operativnog
plana primarne
zdravstvene
zaštite
100%
Radna
grupa; 3
službenika (3
pomoćnika
ministra) i
administrativ
ni troškovi (6 dana)
Izvještaj o
radu
radne
grupe
10.700
2.1.12.
Izrada
Programa
mjera zaštite
zdravlja od
štetnih faktora
okoliša, mjera
koje
stanovništvu
osiguravaju
zdravstveno
ispravne
namirnice i
vodu za piće,
vodu za
rekreaciju i
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
suradnik) i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
Izvještaj o
radu
radne
grupe
9.440
196
projekata,
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika,
Sektor za
implemena
tciju
projekata i
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
Federacije
BiH
Politika usvojena
od strane Vlade
F BiH
april 2012
april 2012
Operativni plan
primarne
zdravstvene
zaštite ažuriran i
proslijeđen kao
okvir djelovanja
kantonima.
Napomena:
Temeljem PAD
dokumenta
Sporazuma IDA
proizlazi
obaveza da se
jednom godišnje
ažurira
operativni plan.
Program mjera,
na prijedlog
Federalnog
zavoda za javno
zdravstvo,
donosi federalni
ministar
zdravstva, uz
mišljenje
federalnog
ministra
nadležnog za
zaštitu okoliša, a
na osnovu
Zakona o
Budžet
Budžet
ostale vode,
predmete
opšte
upotrebe,
zaštitu od
buke, kvalitet
vazduha, kao i
mjera za
neškodljivo
zbrinjavanje
otpadnih tvari,
mjera zaštite
zdravlja od
štetnog
djelovanja
opasnih
hemikalija, te
za zaštitu od
izvora
jonizirajućih
zračenja.
Ukupno Program 2.1.
Program Donošenje
2.2.
nedostajuće
legislative
sa posebnim
fokusom na
donošenje
zakona o
prefesionaln
oj
samoregula
ciji
zdravstvenoj
zaštiti
2.2.1.
Izrada Zakona
o lijekovima
50%
2.2.2.
Izrada Zkona o
zdravstvenom
osiguranju
30%
Radna grupa
;3
službenika (2
pomoćnikami
nistra i 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Radna
grupa, 3
službenika (2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(mjesec
dana)
Nacrt
usvojen
na Vladi
Federacij
e BiH, te
upućen u
parlament
arnu
procedur
u
Prednacrt
usvojen
na Vladi
Federacij
e BiH, te
upućen u
redovnu
procedur
u - I faza
197
8.360
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
Nacrt
zakona januar;
Prijedlog
zakona februar
2012
Zakon stupio na
snagu.
Budžet
49.500
Sektor za
finansije i
zdravstven
o
osiguranje,
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
Prednacrt
zakona maj; Nacrt
zakona juni 2012
Nacrt zakona o
zdravstvenom
osiguranju
usvojen od
strane Vlade
Federacije BiH i
provedena javna
rasprava,
završena I faza
usvajanja
Budžet
2.2.3.
Izrada Zakona
o hemikalijama
0%
2.2.4.
Izrada Zakona
o medicinski
potpomognutoj
prokreaciji
50%
2.2.5.
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
zaštiti osoba
sa duševnim
smetnjama
0%
2.2.6.
Nacrt zakona o
liječništvu - II
faza
60%
2.2.7.
Nacrt zakona o
sestrinstvu - II
faza
60%
Radna
grupa, 3
službenika (1
pomoćnik i 2
stručna
savjetnika) i
administrativ
ni troškovi;
(15 dana)
Radna
grupa, 3
službenika (2
pomoćnika i
1stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(15 dana)
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(3 dana)
Prednacrt
usvojen
na Vladi
Federacij
e BiH, te
upućen u
redovnu
procedur
u - I faza
Prednacrt
usvojen
na Vladi
Federacij
e BiH, te
upućen u
redovnu
procedur
u - I faza
Zakon
izmijenjen
i
dopunjen
23.300
Radna
grupa, 3
službenika (2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
Radna
grupa, 3
službenika (1
Prijedlog
zakona mart
2012
16.500
Prijedlog
zakona mart
13.960
198
24.640
3.050
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
Prednacrt
zakona novembar;
Nacrt
zakona decembar2
012
Okončana I faza
usvajanja Nacrta
zakona o
hemikalijama
Budžet
Predncrt
zakona mart; Nacrt
zakona april 2012
Zakon o
medicinski
potpomognutoj
prokreaciji stupio
na snagu
Budžet
Pijedlog
zakona jun 2012 Vlada F
BiH; juli
2012
Parlament
F BiH
(Skraćeni
postupak)
Prijedlog
zakona mart 2012
Zakon o
izmjenama i
dopunama
Zakona o zaštiti
osoba sa
duševnim
smetnjama
stupio na snagu
Budžet
Prijedlog u
svojen; Zakon
stupio na snagu
Budžet
Prijedlog
zakona mart 2012
Prijedlog u
svojen; Zakon
stupio na snagu
Budžet
2.2.8.
1.
2.
3.
Donošenje
nedostajućih
provedbenih
propisa u
oblasti
zdravstva, i to:
Izrada
Pravilnika o
uslovima i
načinu uvoza
lijekova koji
nemaju
dozvolu za
stavljanje u
promet
Izrada
Pravilnika o
uslovima
prostora,
opreme i kadra
koje moraju
ispunjavati
bolničke
apoteke, kao i
način i
postupak
njihove
verifikacije
Izrada
Pravilnika o
uslovima u
pogledu
prostora,
opreme i
kadra, kao i
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik, 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
2012
0%
3 službenika
(1 pomoćnik
i 2 stručna
savjetnika) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
7.300
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
mart 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
Radna
grupa; 3
službenika (2
pomoćnika i
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
8.150
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
maj 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
Radna
grupa; 3
službenika (2
pomoćnika i
stručni
savjetnik) i
administrativ
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
16.300
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
maj 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
199
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
4.
5.
6.
7.
kriterija za
osnivanje i
obavljanje
apotekarske
djelatnosti u
apotekama
zdravstvenim
ustanovama i
apotekama u
privatnoj praksi
Izrada
Pravilnika o
uslovima
prostora,
opreme i kadra
koje moraju
ispunjavati
galenske
laboratorije,
kao i način i
postupak
njihove
verifikacije
Izrada
Pravilnika o
uslovima
prostora,
opreme i kadra
za
specijalizovan
e trgovine za
promet
medicinskim
sredstvima na
malo
Izrada
Pravilnika o
načinu i
vodjenju
registra
apoteka
Izrada
ni troškovi;
(10 dana)
0%
Radna
grupa; 3
službenika (2
pomoćnika i
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
8.150
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
maj 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
3 službenika
(1 pomoćnik
i 2 stručna
savjetnika) i
administrativ
ni troškovi (5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
7.240
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
mart 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
3 službenik
(1 pomoćnik
i 2 stručna
savjetnika) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
Radna
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
16.300
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
januar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
Pripremlj
16.400
Sektor za
august
Pravilnik stupio
Budžet
0%
200
Pravilnika o
uvjetima,
organizaciji i
načinu rada
hitne
medicinske
pomoći
8.
9.
10.
grupa; 3
službenika (2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
3 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi;
15 dana
en
prijedlog
pravilnika
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
20.080
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
2012
na snagu
mart 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
Izrada
Pravilnika o
bližim uvjetima
koje mora
ispunjavati
ustanova za
zdravstvenu
njegu u kući i
način njihovog
organiziranja
Izrada
Pravilnika o
načinu i
postupku
odobravanja
specijalizacije
odnosno
subspecijalizac
ije, kao i način
polaganja
specijalističkog
odnosno
subspecijalistič
kog ispita za
stranog
državljanina
0%
0%
Radna
grupa; 2
službenika (1
pomoćnik i 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(15 dana
dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
15.100
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
maj 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
Izrada
Pravilnika
organizaciji i
bližim uvjetima
prostora,
medicinskotehničke
opreme i
0%
4 službenika
(3
pomoćnika i
1 stručni
savjetinik) i
administrativ
ni troškovi;
(8 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
17.800
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
januar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
201
11.
12.
13.
stručnog
kadra, koje
trebaju
ispunjavati
centri za
fizikalnu
rehabilitaciju u
zajednici
Pravilnik o
planu i
programu
posebnih
oblika stručnog
usavršavanja
zdravstvenih
radnika, kao i
način
obavljanja
stručnog
usavršavanja,
te sadržaj i
izgled
certifikata o
obavljenom
stručnom
usavršavanju
Pravilnik o
uvjetima koje
moraju
ispunjavati
bolnice za
dodjelu naziva
univerzitetska
bolnica
Pravilnik o
bližim uvjetima
i postupak
davanja u
zakup
kapaciteta
zdravstvenih
ustanova
u politika
0%
Radna
grupa; 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi;
(15 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
15.100
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove u
saradnji s
AKAZ-om
decembar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
Radna grupa,
3 službenika
(2 pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativni
troškovi; (8
dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
12.900
maj 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
Radna
grupa, 3
službenika (2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
12.900
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima u
zdravstvu i
Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
decembar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
202
14.
15.
16.
Pravilnik o
načinu,
postupku i
uvjetima, kao i
drugim
pitanjima od
značaja za
organiziranje i
obavljanje
dopunskog
rada
zdravstvenih
radnika u
zdravstvenoj
ustanovi ili
privatnoj praksi
Pravilnik o
uvjetima u
pogledu
prostora,
opreme i
kadra, kao i
primijenjenih
tehnologija
koje moraju
ispunjavati
zdravstvene
ustanove koje
obavljaju
zdravstvenu
djelatnost na
tercijarnom
nivou
Pravilnik o
sadržaju i
načinu
stručnog
usavršavanja
zdravstvenih
saradnika
0%
(8 dana)
Radna
grupa; 2
službenika (1
pomoćnik i 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
10.500
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
juli 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
Radna
grupa, 3
službenika (2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
16.500
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
april 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
Radna
grupa, 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
13.400
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
novembar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
203
17.
Pravilnik o
postupku
izdavanja
licence, kao i
sadržaj i izgled
licence
0%
18.
Pravilnik o
bližim
uslovima
prostora,
opreme i kadra
za osnivanje i
obavljanje
zdravstvene
djelatnosti u
zdravstvenim
ustanovama
Pravilnik o
načinu vođenja
evidencije o
izvršenim
laboratorijskim
ispitivanjima
0%
0%
20.
Pravilnik o
obimu i vrsti
javnozdravstve
ne djelatnosti
koja ne može
biti predmetom
privatne
djelatnosti
0%
21.
Pravilnik o
uslovima
kojima moraju
0%
19.
ni troškovi;
(10 dana)
3 službenika
(2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
8.020
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
oktobar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
Radna
grupa, 3
službenika (2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
16.300
januar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
3 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
stručni
saradnik) i
administrativ
ni troškovi;
(8 dana)
3 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
stručni
saradnik) i
administrativ
ni troškovi;
(8 dana)
Radna
grupa; 3
službenika (1
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
16.500
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
april 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
8.030
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
april 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
Pripremlj
en
prijedlog
10.800
Sektor za
javno
zdravstvo,
april 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
204
22.
23.
udovoljavati
zdravstvene
ustanove koje
obavljaju
laboratorijsko
ispitivanje
uzročnika
zarazne
bolesti,
odnosno
epidemije
zaraznih
bolesti i
provjeru
(verifikaciju)
laboratorijskog
ispitivanja
uzročnika
zaraznih
bolesti radi
utvrđivanja
dijagnoze
Pravilnik o
načinu
prijavljivanja
zaraznih
bolesti
Pravilnik o
izmjenama i
dopunama
Pravilnika o
načinu
provedbe
obvezne
imunizacije,
imunoprofilaks
ei
kemoprofilakse
protiv zaraznih
0%
0%
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
stručni
saradnik) i
administrativ
ni troškovi;
(8 dana)
pravilnika
Radna
grupa; 2
službenika (1
pomoćnik i 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
3 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
9.990
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
april 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
9.990
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
februar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
205
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
24.
25.
bolesti te o
osobama koje
se
podvrgavaju
toj obavezi
Pravilnik o
uvjetima u
pogledu
stručne
spreme
uposlenika,
tehničke
opremljenosti
prostorija i
drugih uvjeta
kojima moraju
udovoljavati
zdravstvene
ustanove,
privredna
društva
odnosno
fizička licaobrtnici za
obavljanje
dezinfekcije,
dezinsekcije i
deratizacije
Pravilnik o
bližem
određenju
broja i sastava
članova
zdravstvenog
savjeta
Federalnog
ministarstva
zdravstva,
mandat, način
izbora, kao i
način
finansiranja
zdravstvenog
0%
Radna
grupa; 3
službenika (1
pomoćnik, 1
stručni
savjetnik i 1
stručni
saradnik) i
administrativ
ni troškovi;
(15 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
14.900
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
mart 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
0%
Radna
grupa; 2
službenika (1
pomoćnik i 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(10 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
10.200
Sektor za
pravne
poslove
januar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
206
26.
savjeta
Pravilnik o
kriterijima i
postupku za
priznavanje
naziva
primarijus
0%
Radna
grupa; 2
službenika (1
pomoćnik
ministra i 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi ;
(5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
5.020
27
Pravilnik o
organiziranju i
načinu rada
Kriznog štaba
Federalnog
ministarstva
zdravstva
0%
3 službenika
(2
pomoćnika i
1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
5.020
28.
Pravilnik o
uvjetima za
obavljanje
privatne
prakse,
uvjetima za
obavljanje
privatne
prakse na
osnovu
posebnog
0%
Radna
grupa; 2
službenika (1
pomoćnik i 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Pripremlj
en
prijedlog
pravilnika
5.020
207
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu,
Sektor za
javno
zdravlje,
monitoring
i
evaluaciju,
Sektor za
implement
aciju
projekata,
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu,
Sektor za
javno
zdravlje,
monitoring
februar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
januar
2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
juni 2012
Pravilnik stupio
na snagu
Budžet
ugovora sa
zdravstvenom
ustanovom,
kao i uvjetima
za grupnu
praksu
i
evaluaciju,
Sektor za
implement
aciju
projekata i
Sektor za
farmaciju
Ukupno Program 2.4.
Stratešk Jačanje primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite
i Cilj 3:
Operativ
ni ciljevi
za 2012.
godinu
Izvršen
ou
Utrošeno
Ulazni
Program
Aktivnosti
2011.
u 2011.
indikatori
godini u
(KM)
%
Program Unapređen
3.1.1.
Adaptacija i
0%
4 službenika
3.1.
je resursa
opremanje
(1 pomoćnik,
ambulanti
1 stručni
u primarnoj
zdravstven
porodične
savjetnik, 1
oj zaštiti
medicine
stručni
(prostor,
(APM) - IV
saradnik i 1
oprema i
faza kroz
namještenik)
kadar) i
nastavak i
i
uspostavlja
dodatno
administrativ
nje
finansiranje
ni troškovi finansijski
(30 dana)
Projekta HSEP
održive
* 1 vanjski
primarne
konsultant,
zdravstven
angažovane
e zaštite
građevinske
kuće i
dobavljači
opremeHSEP
3.1.2.
Opremanje
0%
5 službenik
APM na pilot
(2
lokacijama IT
pomoćnika,
opremom u
1 stručni
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredstava
Nedost
ajuća
sred
stva
Izlazni
indikatori
Budžet
za 2012.
Adaptiran
ei
opremljen
e
odabrane
APM
49.960
Sektor za
implement
aciju
projekata
decembar
2012
Unaprijeđena
infrastruktura
APM
*HSEP
(4.500.00
0,00+650
.000,00);
Budžet
CEB
Započet
proces
opremanj
a pilot
22.600
Sektor za
implement
aciju
projekata
decembar
2012
Unaprijeđena
infrastruktura
APM
*HSEP
(3.000.00
0,00+300
.000,00);
CEB
208
Nosilac
Rok
izvršenja
skladu s
definiranim
standardima i
kriterijima
tehničke
specifikacije
3.1.3.
Implementacija
ugovora testiranje
nagradnog
plaćanja za
preventivno
promotivni rad
u Timovima
porodične
medicine
(TPM)
0%
3.1.4.
Osnaživanje
sestrinskog
kadra u oblasti
mentalnog
zdravlja u
zajednici
0%
3.1.5.
Učešće u
pripremi
0%
savjetnik, 1
stručni
saradnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškov (10 dana)
* 2 vanjska
konsultanta,
IT odborHSEP
4 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik, 1
stručni
saradnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (15 dana)
*2 vanjska
konsultanta,
radna grupa
- HSEP
3 službenika
(2
pomoćnika i
1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi mjesec
dana; Radna
grupa
(Projekat
mentalnog
zdravlja)
2 službenika
(1 pomoćnik
lokacija
Budžet
Monitorin
g
implemen
tacije
ugovora
25.000
Sektor za
implement
aciju
projekata
kontinuiran
o
Stimuliran
preventivno
promotivni rad u
TPM
Budžet,
(veza
4.1.6.)
Održana
tri ciklusa
treninga
regionalni
h
48.700
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
decembar
2012
Broj planiranih
kadrova završio
edukacije.
Poboljšanje
znanja i vještina
sestrinskog
kadra
Projekat
mentalno
g zdravlja
- 110.000
KM
Projekat
pripremlje
15.700
Sektor za
međunarod
septembar
2012
Izrađen plan
rada za tri
Švicarska
Deza (još
209
projektnog
dokumenta
"Jačanje
sestrinstva u
BiH"
Ukupno Program 3.1.
Program Unapređen
3.2.
je kvalitete
u primarnoj
zdravstven
oj zaštiti
i1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (15 dana);
Radna grupa
(Projekat
mentalnog
zdravlja)
ni
izvršena
prioritizac
ija za tri
godine
ciklusa
projekta
nu
saradnju i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
godine i
započeta
implementacija
po planu
3.1.6.
Nastavak PAT
dodatne
edukacije iz
porodične
medicine i
programa
specijalizacije
iz porodične
medicine
10%
3 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
stručni
saradnik) i
administrativ
ni troškovi (30 dana)
*Odabrani
edukativni
centri-HSEP
Finalizira
n PAT za
šk.
2011/12,
nastavlje
n
program
specijaliz
acija iz
porodične
medicine
41.200
Sektor za
implement
aciju
projekata
od juna do
decembra
2012
Uspješno
provedena PAT
obuka za 45
timova
porodične
medicine ,
nastavljena
specijalizacija iz
PM u skladu s
odobrenim
planom
3.2.1.
Unapređenje
kvalitete i
sigurnosti u
pružanju
usluga u
oblasti
mentalnog
zdravlja kroz
definisanje
akreditacijskih
standarda za
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi (10 dana);
Radna grupa
(Projekat
mentalnog
zdravlja) u
Izvršene
edukacije
osoblja i
data
stručna
pomoć za
akreditaci
ju centara
za
mentalno
zdravlje u
11.500
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
kontinuiran
o
Educirano
osoblje za
postupak
akreditacije
nije
sačinjena
finansijsk
a
procjena
za
2012.god
inu, ista
zavisi od
početka
implemen
tacije.
Međnaro
dni
tender za
odabir
implemen
tatora u
toku.)
*HSEP
(526.000,
00+60.00
0,00)+Bu
džet
0 KM
210
Projekt
mentalno
g zdravlja
- 20.000
KM
3.2.2.
Ukupno Program 3.2.
Program Osigurati
3.3.
osobama
sa
invaliditeto
m
dostupnost
zdravstven
im
ustanovam
a na svim
nivoima
zdravstven
e zaštite,
posebno
primarne,
kao i
realizaciju
Transfera
za
zdravstven
u zaštitu
Roma u
FBiH
3.3.1.
3.3.2.
centre, i
provjeru
njihovog
ispunjavanja
Implementacija
i praćenje
standarda
kvalitete kroz
implementaciju
ugovora
nagradnog
plaćanja za
preventivno
promotivni rad
u Timovima
porodične
medicine
(TPM)
Analiza
primarne
zdravstvene
zaštite na
nivou kantona,
te dostupnost
zdravstvene
zaštite
invalidnim
osobama, sa
prijedlogom
mjera
Sačiniti
program za
poboljsanje
dostupnosti
zdravstvene
zastite za
osobe sa
invaliditetom,
te osigurati
Transfer za
zdravstvenu
zaštitu Roma u
saradnji sa
AKAZ-om
zajednici
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi (15 dana);
*Radna
grupa,
AKAZ, 1
vanjski
konsultant
Monitorng
implemen
tacije pilot
ugovora
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi (20 dana)
Analiza
završena
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
Program
sačinjen
211
u zdravstvu
15.600
Sektor za
implement
aciju
projekata
27.100 KM
20.800 Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
u saradnji
sa OOSI
60.400
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
u saradnji
sa OOSI
kontinuiran
o
Unaprijeđen
kvalitet rada u
timovima
porodične
medicine u
oblasti
prevencije i
promocije
HSEPIDA,
Budžet
septembar
2012
Analiza
završena i
definisan
prijedlog mjera
Budžet
decembar
2012
Program mjera
završen i upućen
prema
kantonima
Budžet
0 KM
FBiH
Ukupno Program 3.3.
Program Pronalaže
3.4.
nje
povoljnih
kreditnih
linija za
dalju
moderniza
ciju
sektora
zdravstva
(unapređe
nje
materijalni
h
kapaciteta
sektora
zdravstva
Federacije
BiH)
Ukupno Program 3.4.
Program Poboljšanj
3.5.
e kvalitete
i sigurnosti
u pružanju
bolničkih
zdravstven
ih usluga
uz
realizaciju
Transfera
za Zavod
za
transfuzijsk
u medicinu
Federacije
BiH
3.4.1.
Identifikovati
potencijalne
finansijere i
pokrenuti
procedure
pregovora
20%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
3.4.2.
Provođenje
pregovora sa
Razvojnom
bankom Vijeća
Evrope CEBsufinansiranje
nastavka
Projekta
jačanja
zdravstvenog
sektora-HSEP
30%
3 službenika
(3
pomoćnika
ministra) i
administrativ
ni troškovi (15 dana)
3.5.1.
Izrada plana
potrebe za
liječenjem
krvlju i krvnim
sastojcima u
redovnim i
vanrednim
uvjetima
Komisijski
obilazak
bolnica u
FBiH, odnosno
transfuziološki
h službi, u cilju
njihove
verifikacije
saglasno
Zakonu o krvi i
0%
5 službenika
(2
pomoćnika i
3 stručna
savjetnika) i
administrativ
ni troškovi (15 dana)
3 člana
Komisije za
transfuzijsku
medicinu
3.5.2.
0%
Identifiko
vani
potencijal
ni
finansijeri
o
započeti
pregovori
Zapisnik i
prateća
dokument
acija s
provedeni
h
pregovor
a
10.600
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika
26.900
Sektor za
međunarod
nu
saradnju i
koordinacij
u politika u
zdravstvu,
Sektor za
implement
aciju
projekata i
Sektor za
pravne
poslove
Plan
izrađen
37.400
1.503.80
0
verifikova
ne
ustanove
shodno
broju
podnesen
ih
zahtjeva
212
Identifikovani
potencijalni
finansijeri i
pokrenute
procedure
pregovora
Budžet
decembar
2012
Pregovori
uspješno
okončani;
Odluka o
ratifikaciciji
kreditnog
Sporazuma
prihvaćena od
strane
Parlamenta
Federacije BiH i
BiH; Ratificiran
kreditni
Sporazum.
Budžet
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
mart 2012
Plan izrađen i
usvojen na Vladi
F BiH
Budžet
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
decembar
2012
Verificirane
ovlaštene
zdravstvene
ustanove u
skladu sa
Zakonom o krvi i
krvnim
sastojcima
Budžet
krvnim
sastojcima,
kao i
realizacija
Transfera za
Zavod za
transfuzijsku
medicinu
Federacije BiH
Ukupno Program 3.5.
Program Unapređen
3.6.
je
transplanta
cijske
medicine
0 KM
3.6.1.
Izrada analize
stanja u oblasti
transplantacijs
ke medicine
0%
3 službenika
(1 pomoćnik
i 2 stručna
savjetnika) i
administrativ
ni troškovi (20 dana); u
saradnji sa
Radnom
grupom
Analiza
sačinjena
29.000
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Komisija
za
transplanta
cijsku
medicinu
maj 2012
3.6.2.
Izrada Plana i
programa
razvoja
transplantacijs
ke medicine
0%
3 službenika
(1 pomoćnik
i 2 stručna
savjetnika) i
administrativ
ni troškovi (10 dana); u
saradnji sa
Radnom
grupom
Plani
program
završen
14.900
KM
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u zdravstvu
i Komisija
za
transplanta
cijsku
medicinu
oktobar
2012
Ukupno Program 3.6.
Ukupno Cilj 3.
Strateški
Cilj 4:
Operativ
ni ciljevi
za 2012.
godinu
Jačanje uloge javnog zdravstva
213
Analiza
sačinjena, stanje
u oblasti
transplantacijske
medicine na
području
Federacije BiH
potpuno
sagledno, te čini
osnovu za
poduzimanje
daljnjih mjera
Plan i program
završen;
predstavlja
dokument za
konkretne akcije
u oblasti
transplantacijske
medicine.
Budžet
Budžet
Program
Program
4.1.
Jačanje
promotivnopreventivnih
programa i
intervencija u
funkciji
podizanja
svijesti o
značaju
zdravlja
Aktivnosti
Izvršen
ou
2011.
godini
u%
100%
za
svaku
kalend
arsku
godinu
4.1.1.
Nastavak
implementacije
Global fond –
Projekt HIV i
TB, uz redovno
koordiniranje
aktivnosti
vezanih za HIV
i TB, u okviru
GF projekta
4.1.2.
Monitoring
implementacije
preventivno
promotivnih
zadataka u
timovima
porodične
medicine i
medijske
kampanje za
dodatno
finansiranje
HSEPa
Evaluacija
provođenja
Programa
obaveznih
imunizacija
stanovništva
0%
Provođenje
aktivnosti u
oviru
sporazuma sa
međunarodnim
institucijama
0%
4.1.3.
4.1.4.
0%
Utrošeno
u 2011.
(KM)
Ulazni
indikatori
2 službenika
(1 pomoćnik
i1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (12 dana);
Projektna
struktura
Global fonda
3 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
saradnik i 1
stručni
savjenik) i
administrativ
ni troškovi (15 dana)
2 službenika
(1 stručni
saradnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (15 dana)
2 službenika
(1 stručni
saradnik i 1
namještenik)
i
administrativ
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredstava
Izlazni
indikatori
Budžet za
2012.
Proveden
e
aktivnosti
na
implemen
taciji
Projekta
saglasno
projektno
m planu
11.200
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
kontinura
no
Monitorirane i
izvršene
aktivnosti
shodno
projektnom
planu, a prema
ciljevima
Projekta
Budzet/
Global
fond
Koordina
cija
aktivnosti,
izrada
redovnih
mjesečni
h
izvještaja
o
provedeni
m
aktivnosti
ma
Monitorira
nje
aktivnosti
20.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
implement
aciju
projekata
kontinura
no
Monitorirane i
izvršene
aktivnosti
shodno
projektnom
planu, a prema
ciljevima
Projekta
Budžet,
veza
4.1.6.
10.300
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
kontinura
no
Izrada godišnjeg
izvještaja
Budžet
Monitorira
nje
aktivnosti
13.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
kontinura
no
Izrada godišnjeg
izvještaja
Budžet
214
Nosilac
Rok
izvršenja
Nedost
ajuća
sred
stva
4.1.5.
Ukupno Program 4.1.
Program
Institucionaln
4.2.
o jačanje
kapaciteta
javnog
zdravstva na
svim nivoima
SZO i UNICEF
zaključenih od
strane države
BiH. Detaljan
plan aktivnosti
definira se
dogovorno s
potpisnicima
sporazuma
početkom
kalendarske
godine.
Izrada
Programa
mjera zaštite
zdravlja od
štetnih faktora
okoline u
skladu sa
nadležnostima
FMZ
ni troškovi (20 dana)
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi (10 dana)
4.1.6.
Implementacija
preventivno
promotivnih
zadataka kroz
odabrane
Timove
porodične
medicine uz
podršku
medijske
kampanje
0%
1 vanjski
konsultant, 3
službenika i
administrativ
ni troškovi
4.2.1.
Koordiniranje
Implementacije
IPA projekta
EU "Jačanje
institucija
javnoga
0%
1 službenik
(1 pomoćnik
ministra) i
administrativ
ni troškovi (8 dana)
Koordina
cija
aktivnosti,
izrada
redovnih
mjesečni
h
izvještaja
o
provedeni
m
aktivnosti
ma
Kontinuir
ana
koordinac
ija
aktivnosti
uz
mjesečno
izvještava
nje o
provedbi
aktivnosti
9.500
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
maj 2012
Izradjen
Program mjera
Budžet
22.900
Sektor za
implement
aciju
projekata i
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
kontinuir
ano
Projektni plan
realiziran u
skladu s
projektnim
ciljevima
Budžet,
HSEP
(510.000,
00+60.00
0,00)
4.800
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
kontinura
no
Izvještaji shodno
projektnim
aktivnostima
završeni
Budžet/IP
A projekt
BIH
(1.500.00
0 Eur - za
dvije
0 KM
Koordina
cija
aktivnosti,
izrada
redovnih
mjesečni
215
i jačanje
zdravstvenog
sistema za
brzi odgovor
na globalne
pretnje
zdravlju
(ptičija gripa ,
bioterorizam,
itd)
zdravstva"
4.2.2.
4.2.3.
Ukupno Program 4.2.
Program
Provođenje
4.3.
administrativ
nih
postupaka iz
nadležnosti
FMZ-a
vezanih za
Koordinacija sa
zavodima za
javno
zdravstvo u
Federaciji BiH
u cilju
implementacije
provedbenih
akata
donesenih na
osnovu propisa
iz oblasti
zdravstva, a
koji se odnose
na javno
zdravlje
Izrada Plana
pripravnosti
bolnica za
pandemijsku
gripu u
Federaciji BIH
h
izvještaja
o
provedeni
m
aktivnosti
ma
godine za
cijelu
BiH;
godišnja
procjena
za FBiH
nije
rađena)
Budzet
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
ministra, 1
stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi (5
dana)
Učestvov
anje u
radu
Zajednice
zavoda
3.900
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
kontinuir
ano
Koordnacija
provedena
50%
3 službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi (5 dana)
Monitorira
nje
aktivnosti
19.000
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
FBIH
oktobar
2012
Izrađen Plan
Budzet
0%
2 službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
Naredba
objavljen
au
"Službeni
m
novinama
Federacij
14.000
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
mart
2011
Naredba
objavljena u
"Službenim
novinama
Federacije BiH"
Budžet
0 KM
4.3.1.
Priprema
programa
obaveznih
imunizacija
stanovništva u
2012.
216
javno
zdravstvo i
usklađivanje
izvještaja
prema
međunarodni
m
standardima i
EUROSTATu
4.3.2.
Naredba o
programu
obaveznih
imunizacija
stanovništva u
2012.
0%
4.3.3.
Obavljanje
stručnog
nadzora u
prostor,
opremu i kadar
u postupku
utvrdjivanja
ispunjenosti
uslova za
obavljanje
poslova
dezinsekcije,
dezinfekcije i
deratizacije
0%
Radna
grupa; 3
službenika
(1 pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i 1
namještenik)
i
administrativ
ni troškovi;
(5 dana)
ad hoc
Komisije
e BiH"
Pripremlj
ena
Naredba
Formiranj
e
Komisija,
dokument
acija
pregledan
a, stručni
nadzor
izvršen
Ukupno Program 4.3.
Ukupno Cilj 4.
217
19.700
3.000
poslove
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i evaluaciju
mart
2012
Objavljena
Naredba u
Sl.užbenim
novinama
Federacije BiH
Budžet
kontinuir
ano
Izdata rješenja
shodno broju
zaprimljenih
zahtjeva
Podnosil
ac
zahtjeva uplata u
korist
Budžeta
FBiH
Strateški
Cilj 5:
Operativ
ni ciljevi
za 2012.
godinu
Unapređenje farmaceutskog sektora
Program
Program
5.1.
Uspostavlja
nje
saradnje sa
državnom
agencijom
za lijekove i
unapređenje
sistema
snabdjevanj
ai
distribucije
djelotvornim,
sigurnim i
kvalitetnim
lijekovima
koji donose
pozitivne
učinke i
doprinose
smanjenju
troškova
zdravstvene
zaštite.
Aktivnosti
5.1.1.
5.1.2.
Saradnja sa
Agencijom za
lijekove i
medicinska
sredstva i
kontinuirano
izvještavanje
o izdatim
rješenjima za
uvoz
neregistriranih
lijekova,
lijekova
uvezenih u
svrhu kliničkih
ispitivanja,
kao i izdatih
rješenja za
obavljanje
prometa
lijekova na
veliko, a u
skladu sa
Zakonom o
lijekovima i
medicinskim
sredstvima
("Službeni
glasnik BiH,
broj 56/08)
Saradnja za
kantonima na
Izvršen
ou
2011.
godini u
%
100%
za
svaku
kalenda
rsku
godinu
100%
za
Utrošeno
u 2011.
(KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
za 2012.
3 službenika
(1 pomoćnik
i 2 stručna
savjetnika) i
administrati
vni troškovi
- (10 dana)
Prikupljeni
podaci
Radna
grupa; 3
Program
aktivnosti
218
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredstava
Nosilac
Rok
izvršenja
14.500
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Objavljeni
izvještaji
Budžet
14.400
Sektor za
farmaciju i
kontinuir
ano
Saradnja
uspješno
Budžet
Nedosta
juća
sred
stva
usaglašavanju
pozitivnih listi
lijekova
kantona i
cijena lijekova
sa federalnom
esencijalnom
listom lijekova
Ukupno Program 5.1.
Program
Omogućiti
5.2.
jednakost u
dostupnosti
kvalitetnih,
efikasnih,
sigurnih
lijekova
stanovništvu
na teritoriji F
BiH
Ukupno Program 5.2.
Program
Provođene
5.3.
administrativ
nih
postupaka u
skladu sa
nadležnosti
svaku
kalenda
rsku
godinu
službenika
(1 pomoćnik
i 2 stručna
savjetnika),
administrati
vni troškovi;
(10 dana)
sačinjen i
aktivnosti
realizirane
Sektor za
pravne
poslove
rezultirala
usaglašenim
listama
esencijalnih
lijekova
0 KM
5.2.1.
Donijeti novu
Listu lijekova
u bolničkoj
zdravstvenoj
zaštiti
Federacije
BiH
0%
Radna
grupa, 2
službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi;
(mjesec
dana)
Lista
lijekova
pripremljen
a
30.400
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
jun 2012
5.2.2.
Revizija
cijena lijekova
koje zavodi
zdravstvenog
osiguranja u
Federaciji BiH
priznaju za
lijek istog
generičkog
sastava,
oblika, jačine i
pakovanja,
kao i
originalnog
lijeka
0%
Radna
grupa, 2
službenika
(1 pomoćnik
i 1 stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi;
(mjesec
dana)
Revizija
završena
30.400
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
jun 2012
5.3.1.
Izdavanje
rješenja za
uvoz lijekova
koji nisu dobili
dozvolu za
stavljanje u
0%
1 službenik
(stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
- (mjesec
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisanim
rokovima
12.900
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
219
Lista lijekova
donesena u cilju
povećanja
dostupnosti
kvalitetnih,
efikasnih i
sigurnih lijekova
na sekundarnom
i tercijarnom
nivou
zdravstvene
zaštite
Revizija treba
osigurati jednaku
dostupnost
stanovništvu
kvalitetnim,
sigurnim,
provjerenim i
ekonomičnim
lijekovima
Budžet
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
Budžet
0 KM
ma
propisanim
državnim
Zakonom o
lijekovima i
medicnskim
sredstvima,
a u cilju
njegove
dosljedne
primjene
5.3.2.
5.3.3.
5.34.
5.3.5.
5.3.6.
promet
Izdavanje
odobrenja za
uvoz otrova
0%
Izdavanje
rješenja za
uvoz lijekova
u svrhu
ispitivanja,
kao i u svrhu
sprovodjenja
kliničkih
studija na
teritoriji BiH
Izdavanje
rješenja za
uvoz lijekova
humanitarnog
porijekla
0%
Obavljanje
stručnog
nadzora u
prostor,
opremu i
kadar u
postupku
utvrdjivanja
ispunjenosti
uslova za
proizvodnju
lijekova
Obavljanje
stručnog
nadzora o
ispunjenosti
uslova o
stažiranju
0%
0%
0%
dana)
1 službenik
(stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
- (mjesec
dana)
1 službenik
(stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
- (mjesec
dana)
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisanim
rokovima
12.400
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisanim
rokovima
12.900
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
1 službenik
(stručni
savjetnik) i
administrati
vni troškovi
- (mjesec
dana)
ad hoc
komisije
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisanim
rokovima
12.400
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
Formirana
Komisija,
dokumenta
cija
pregledana
, stručni
nadzor
izvršen
6.100
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Podnosil
ac
zahtjeva
- uplata u
korist
Budžeta
FBiH
ad hoc
komisije
Formirana
Komisija,
dokumenta
cija
pregledana
, stručni
3.800
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Podnosil
ac
zahtjeva
- uplata u
korist
Budžeta
220
5.3.7.
5.3.8.
stručnog
kadra u
apotekama
Obavljanje
stručnog
nadzora u
prostor,
opremu i
kadar u
postupku
utvrđivanja
ispunjenosti
uslova za
velepromet
otrova
Obavljanje
stručnog
nadzora u
prostor,
opremu i
kadar u
postupku
utvrđivanja
ispunjenosti
uslova za
proizvodnju
medicinskih
pomagala
nadzor
izvršen
FBiH
0%
ad hoc
komisije
Formirana
Komisija,
dokumenta
cija
pregledana
, stručni
nadzor
izvršen
3.800
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Podnosil
ac
zahtjeva
- uplata u
korist
Budžeta
FBiH
0%
ad hoc
komisije
Formirana
Komisija,
dokumenta
cija
pregledana
, stručni
nadzor
izvršen
5.100
Sektor za
farmaciju
kontinuir
ano
Odnos između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Podnosil
ac
zahtjeva
- uplata u
korist
Budžeta
FBiH
Ukupno Program 5.3.
Ukupno cilj 5
Ukupno strateških ciljeva 5.
0 KM
35.597.617 KM
221
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
Iniciranje, koordiniranje i praćenje, unapređenje i osavremenjavanje predškolskog,
osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije, kao i udžbeničke
politike te đačkog i studentskog standarda – okosnica su aktivnosti Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke, a njegova ključna uloga se ostvaruje na planu
dogovaranja i osiguranja efikasnog koordiniranja aktivnosti obrazovnog sektora, te
pružanje stručne i druge podrške kantonima za uspješnu provedbu politike
dogovorene na nivou Bosne i Hercegovine. U 2012. godini nastavit će se
aktivnosti Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH radi
razvijanja međusobne saradnje i unapređenja predškolskog, osnovnog, srednjeg i
visokog obrazovanja, kao i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prioritetne aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u 2012. godini:
-
-
-
stvaranje pretpostavki za veći obuhvat djece sistemom obrazovanja i
ujednačavanje uslova odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine,
izrada programa ujedinjenja paralelnih struktura u školama radi eliminiranja
diskriminatorskih praksi i segregacije u obrazovanju,
učešće u projektima koji afirmiraju značaj ranog rasta i razvoja djece,
izrada pravnih akata koji reguliraju oblast udžbeničke poltike u Federaciji
Bosne i Hercegovine,
u saradnji sa kantonalnim resornim ministarstvima izrada normativnih okvira
za eksternu maturu u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i
Hercegovine,
aktivnosti vezane za modernizaciju i rasterećivanje Okvirnog nastavnog plana
i programa za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji BiH,
koordiniranje aktivnosti realizacije Operativnog plana aktivnosti na provođenju
mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa
prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede,
podrška talentiranim učenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
učešće u aktinostima prevencije nasilja u obrazovnom sistemu,
ujednačavanje odredbi i kriterija Bolonjske deklaracije i Lisabonske
konvencije,
podržavanje stvaranja jednakih uslova za nesmetan početak i završetak
studija, bez obzira na ekonomsko-socijalno porijeklo ili status studenta,
stvaranje uslova za ujednačen naučni i tehnološki razvoj Federacije Bosne i
Hercegovine i
nadzor nad zakonitošću u oblasti obrazovanja i nauke.
222
OBLAST PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
Strateš
ki cilj 1.
Unapređenje i dalji razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
Operati
vni
ciljevi
za 2012
Stvaranje pretpostavki za veći obuhvat djece sistemom obrazovanja i ujednačavanja uslova odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izjednačavanje
dostupnosti svih nivoa obrazovanja za sve građane.
Program
Program
1.1
Poboljšanje
uslova rada
odgojnoobrazovnih
ustanova
Aktivnost
Izvršeno
u 2011
(%)
Utrošeno u
2011 (KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet za
2012
Raspisan
Javni poziv;
obrađene i
ocijenjene
aplikacije;
kontinuirano
se vrši nadzor
nad
realizacijom
dodijeljenih
sredstava
Prikupljeni
podaci od
kantonalnih
ministarstava
o broju
učenika i o
broju
neophodnih
udžbenika;
Nabavljeni
udžbenici za
učenike prvih
razreda
devetogodišnj
e osnovne
škole
850.000,00
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje i
komisija
Kraj 2012.
godine
Poboljšani
uslovi rada
odgojnoobrazovnih
ustanova
Budžet
500.000,00
Koordina
cija
ministara
obrazova
nja i
nauke u
Federacij
i BiH;
Sektor za
udžbenič
ku
politiku,
analitiku i
izvještav
anje u
oblasti
obrazova
nja i
nauke
1.
septembar
2012.
godine
Broj učenika
koji će dobiti
udžbenike
Budžet
kantonal
nih i
Federaln
og
ministarst
va
obrazova
nja i
nauke
1.1.1
Poboljšanje
uslova rada
odgojnoobrazovnih
ustanova
100%
497.126,22
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
1.1.2.
Projekt
nabavke
besplatnih
udžbenika
0%
0,00
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
223
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
Nedostajuć
a sredstva
1.1.3
Podrška
inkluziji i
projektima
poboljšanja
rada sa
djecom sa
posebnim
potrebama
1.1.4
Podrška za
učenike/ce,
stručna
udruženja i
škole za
pripreme i
učestvovanje
na
federalnim,
državnim i
međunarodni
m
takmičenjima
i smotrama
Organizacija
manifestacije
"Znanjem u
budućnost”
1.1.5
140.720,00
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
100
52.842,00
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
100
54.000,00
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
Raspisan
Javni poziv;
obrađene i
ocijenjene
aplikacije;
kontinuirano
se vrši nadzor
nad
realizacijom
dodijeljenih
sredstava
Raspisan
Javni poziv;
obrađene i
ocijenjene
aplikacije;
kontinuirano
se vrši nadzor
nad
realizacijom
dodijeljenih
sredstava
200.000,00
54.000,00
Prikupljeni i
obrađeni
podaci o
učenicima kojii
su osvojili
jednu od
nagrada na
65.000,00
224
(FMON
koordinat
or
aktivnosti
)i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje i
komisija
Kraj 2012.
godine
Podržani
projekti
inkluzije i
poboljšanja
rada sa
djecom sa
posebnim
potrebama
Budžet
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje
Kraj 2012.
godine
Realizirano
učešće na
federalnim,
državnim i
međunarodni
m
takmičenjima
i smotrama
Budžet
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje
Kraj 2012.
godine
Dodijeljene
nagrade
učenicima
kojii su
osvojili jednu
od nagrada
na
Budžet
federalnom,
državnom ili
međunarodno
m takmičenju;
Održana
manifestacija
1.1.6
Organizacija
manifestacije
povodom
Dana
nastavnika
0
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
1.1.7
Podrška
školovanju
djece
romske
nacionalnosti
i drugih
nacionalnih
manjina
100
95.000,00
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
1.1.8
Podrška
modelu
ujedinjenja i
eliminiranja
paralelnih
struktura u
školama
0
0,00
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
Prikupljeni i
obrađeni
podaci o
učiteljima,
nastavnicima i
profesorima
koji su se
istakli u
odgojnoobrazovnom
radu u školi i
svojoj sredini I
organizacija
manifestacije
Raspisan
Javni poziv;
obrađene i
ocijenjene
aplikacije;
kontinuirano
se vrši nadzor
nad
realizacijom
dodijeljenih
sredstava
Izrađen
program
ujedinjenja
Prihvaćen
program
ujedinjenja
Proveden
konkurs za
literarne
radove
učenika o
225
federalnom,
državnom ili
međunarodn
om
takmičenju;
organizirana
manifestacija
Dodijeljene
nagrade i
priznanja
najboljim
učiteljima,
nastavnicima
i profesorima
za 2012. i
održana
manifestacija
30.000,00
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje i
komisija
Oktobar
2012.
Budžet
95.000,00
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje i
komisija
Kraj 2012.
Poboljšani
uslovi
školova.
Romske
nacionalnosti
i drugih
nacion.
manjina
Budžet
25.000,00
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje i
komisija
Kraj 2012.
Izrađen
model
ujedinjenja
Dostavljen
model
ujedinjenja
nadležnim
kantonalnim
ministarstvim
a Dodijeljene
nagrade
Budžet
promociji
zajedništva
1.1.9
1.1.1
0
1.1.1
1
Izrada
Informacije o
upisu
učenika u
osnovne i
srednje škole
u FBiH
Kreiranje
strateškog
okvira za
prevenciju i
borbu protiv
nasilja u
porodici
100
Jedan
službenik
;
administr
ativni
troškovi
Prikupljeni
podaci o upisu
učenika
Izrađena
informacija
20%
2
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
Formirana
radna grupa
Izvršena
analiza stanja
u oblasti
prevencije i
borbe protiv
nasilja u
porodici
Urađena i
usvojena
Strategija za
prevenciju i
borbu protiv
nasilja u
porodici 20132017
Akcioni plan
borbe protiv
zloupotrebe
opojnih
droga u
Federaciji
BiH 20112013
90%
1
službenik
,
administr
ativni
troškovi
Urađen
Akcioni plan
borbe protiv
zloupotrebe
opojnih droga
u Federaciji
BiH 20112013; Usvojen
Akcioni plan
226
15.000,00
Sektor za
predškols
ko,
osnovno i
srednje
obrazova
nje
Gender
centar
FBiH;
Resorna
federalna
ministarst
va
Kraj 2012.
godine
Federaln
o
ministarst
vo
zdravstva
(koordina
tor);
Federaln
o
2012
Kontinuiran
o
učenicima za
najbolje
literarne
radove
Kompletirana
Informacija
dostavljena
Vladi FBiH
Formirana
radna grupa
koja je
počela sa
radom
Objedinjeni
podaci i
urađen
analitički
materijal o
stanju u
oblasti
prevencije i
borbe protiv
nasilja u
porodici
Sačinjen
Strateški
okvir za
prevenciju i
borbu protiv
nasilja u
porodici
Urađen
Akcioni plan
borbe protiv
zloupotrebe
opojnih
droga u
Federaciji
BiH 20112013
Budžet
Budžet
Gender
Centra
Vlade
FBiH
Budžeti
resornih
ministarst
ava i
NVO
borbe protiv
zloupotrebe
opojnih droga
u Federaciji
BiH 20112013;
Provedene
aktivnosti na
jačanju svijesti
kroz
obrazovanje
zajednice o
štetnosti
opojnih
supstanci i
afirmaciji
zdravih stilova
života
1.1.1
2
Realizacija
Operativnog
plana
aktivnosti na
provođenju
mjera i
preporuka
sadržanih u
Analizi stanja
u oblasti
srednjeg
obrazovanja
25%
0KM
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
Organizacija
naučnih
skupova:
"Analiza
nastavnih
planova i
programa za
srednje škole"
i "Obrazovanje
odraslih"
227
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke;
Federaln
o
ministarst
vo
pravde;
Federaln
o
ministarst
vo rada i
socijalne
politike i
Zavod za
javno
zdravstvo
8.000,00
FMON (
koordinat
or
aktivnosti
),
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja i
nauke,
sindikati,
udruženj
e
poslodav
Kraj 2012.
godine
Usvojen
Akcioni plan
borbe protiv
zloupotrebe
opojnih
droga u
Federaciji
BiH 20112013
Unapređenje
nastavnih
planova i
programa o
temama
zdravih
stilova života
i štetnosti
zloupotrebe
opojnih
supstanci, te
smanjenje
potražnje
opojnih
droga kroz
edukativne i
preventivne
programe.
urađen
informativni
materijal o
NPP za
srednje škole
i ojačana
svijest o
neophodnost
i
ujednačavanj
a NPP i
ojačana
svijest o
neophodnost
i
obrazovanja
Budget
kantonal
nih i
Federaln
og
ministar
stva
obrazov
anja i
nauke i
Zavoda
za
zapošlja
vanje
1.1.1
3
Izrada
Strategije
ranog rasta i
razvoja djece
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
10%
UKUPNO program 1.1.
Strateš
ki cilj 2.
Operati
vni
ciljevi
za 2012
Progra
m 2.1
2
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
Finalizacija
Strategije
ranog rasta i
razvoja djece
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine,
pokretanje
procedure
usvajanja
dokumenta na
Vladi FBiH
839.688
KM
21.000,00
aca,
privredne
komore,
Agencija
za
predškols
ko
osnovno i
srednje
obrazova
nje BiH,
zavod za
zapošljav
anje
Federaln
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke u
saradnji
sa
resornim
ministarst
va u
Vladi
Federacij
e BiH;
UNICEF
odraslih
Kraj 2012.
godine
Ojačana
svijest o
značaju
ulaganja u
rani rast i
razvoj djece;
Broj djece
obuhvaćene
predškolskim
odgojem i
obrazovanje
m,
promovirani
zdravi stilovi
života
1.863.000
KM
Budžet;
UNICEF
Harmonizacija udžbeničke politike u Federaciji BiH
Osiguranje udžbenika za osnovnu školu u skladu sa promjenama nastavnih planova i programa u FBiH
Usklađivanj
e
udžbenika s
novim,
2.1.1.
Realizacija
Javnog
konkursa za
pribavljanje
10%
4
službenik
a,
administr
Realiziran
Javni konkurs,
odnosno
odobreni
228
110.000,00
Budžet;
UNICEF
Koordina
cija
ministara
obrazova
1. august
2012.
godine
Udžbenici za
9. razred
devetogodiš
nje osnovne
odnosno
revidiranim
nastavnim
planovima i
programima
rukopisa
udžbenika za
9. razred
devetogodiš
nje osnovne
škole
ativni
troškovi
udžbenici za 9.
razred
2.1.2.
Raspisivanje
Javnog
konkursa za
pribavljanje
rukopisa
udžbenika za
4. razred
devetogodiš
nje osnovne
škole na
osnovu
revidiranog
ONPP-a
0%
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
Raspisan
Javni konkurs
za 4. razred
devetogodišnj
e osnovne
škole
2.1.3.
Realizacija
Stalnog
1%
4
službenik
Novoodobreni
udžbenici
229
nja i
nauke u
Federacij
i BiH;
FMON i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
Koordina
cija
ministara
obrazova
nja i
nauke u
Federacij
i BiH;
Sektor za
udžbenič
ku
politiku,
analitiku i
izvještav
anje u
oblasti
obrazova
nja i
nauke
(FMON
koordinat
or
aktivnosti
)i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
Koordina
cija
škole
30.
decembar
2012.
godine
Kontinuiran
o
Budžet/
izdavačke
kuće
Udžbenici za
srednje škole
Budžet
2.1.4
javnog
konkursa za
pribavljanje
rukopisa
udžbenika za
gimnazije,
srednje
tehničke i
srodne,
srednje
stručne i
srednje
umjetničke
škole
a,
administr
ativni
troškovi
Izrada
koncepcije
udžbenika za
devetogodiš
nju osnovnu
školu
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi,
novoform
irano
stručno
tijelo
Izrađena
koncepcija
udžbenika
230
ministara
obrazova
nja i
nauke u
Federacij
i BiH;
Sektor za
udžbenič
ku
politiku,
analitiku i
izvještav
anje u
oblasti
obrazova
nja i
nauke
(FMON
koordinat
or
aktivnosti
)i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
Koordina
cija
ministara
obrazova
nja i
nauke u
Federacij
i BiH;
Federaln
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke i
Decembar
2014.
godine
Izrađena
koncepcija
udžbenika
Budžet
2.1.5
Izrada
modela
Zakona o
udžbenicima
2.2.1
Održavanje
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi,
novoform
irano
stručno
tijelo
Formirano
stručno tijelo
za izradu
modela
Zakona o
udžbenicima,
Izrađen model
Zakona o
udžbenicima
4
Održana
0 KM
Aktivnosti
0%
231
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja;
Stručno
tijelo za
izradu
koncepcij
e
udžbenik
a
Koordina
cija
ministara
obrazova
nja i
nauke u
Federacij
i BiH;
Federaln
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja;
Stručno
tijelo za
izradu
modela
zakona o
udžbenici
ma
0,00
3.000,00
Decembar
2014.
godine
Izrađen
model
Zakona o
udžbenicima
Februar
Revidiran
Budžet
Budžet
Federaln
0 KM
vezana za
finaliziranje
dokumenta
"Okvirni
nastavni
plan i
program za
devetogodi
šnju
osnovnu
školu"
2.2.2
2.2.3
Javne
rasprave pod
nazivom
"Historija,
Geografija,
Društvo i
Moja okolina
u Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
devetogodiš
nju osnovnu
školu"
Održavanje
Javne
rasprave pod
nazivom
"Biologija,
Hemija,
Priroda i
Kultura
življenja u
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
devetogodiš
nju osnovnu
školu"
Održavanje
Javne
rasprave pod
nazivom
"Fizika,
Matematika,
Informatika i
Tehnička
kultura u
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
0%
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
0%
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
Javna
rasprava pod
nazivom
"Historija,
Geografija,
Društvo i Moja
okolina u
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
devetogodišnj
u osnovnu
školu"
Održana
Javna
rasprava pod
nazivom
"Biologija,
Hemija,
Priroda i
Kultura
življenja u
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
devetogodišnj
u osnovnu
školu"
Održana
Javna
rasprava pod
nazivom
"Fizika,
Matematika,
Informatika i
Tehnička
kultura u
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
232
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
2012.
godine
Okvirni
nastavni plan
i program za
devetogodiš
nju osnovnu
školu za
predmete:
Historija,
Geografija,
Društvo i
Moja okolina
3.000,00
Federaln
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
Mart 2012.
godine
Revidiran
Okvirni
nastavni plan
i program za
devetogodiš
nju osnovnu
školu za
predmete:
Biologija,
Hemija,
Priroda i
Kultura
življenja
Budžet
3.000,00
Federaln
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
April 2012.
godine
Revidiran
Okvirni
nastavni plan
i program za
devetogodiš
nju osnovnu
školu za
predmete:
Fizika,
Matematika,
Informatika i
Tehnička
kultura
Budžet
0 KM
2.2.4
2.2.5
devetogodiš
nju osnovnu
školu"
Održavanje
Javne
rasprave pod
nazivom
"Likovna
kultura,
Muzička
kultura i
Tjelesni i
zdravstveni
odgoj u
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
devetogodiš
nju osnovnu
školu"
Štampanje
revidiranog
Okvirnog
nastavnog
plana i
programa za
devetogodiš
nju osnovnu
školu;
Štampanje
Zbornika
radova sa
Javnih
rasprava o
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
devetogodiš
nju osnovnu
školu u
Federaciji
0%
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
0%
4
službenik
a,
administr
ativni
troškovi
devetogodišnj
u osnovnu
školu"
Održana
Javna
rasprava pod
nazivom
"Likovna
kultura,
Muzička
kultura i
Tjelesni i
zdravstveni
odgoj u
Okvirnom
nastavnom
planu i
programu za
devetogodišnj
u osnovnu
školu"
Odštampani
Revidirani
Okvirni NPP
za
devetogodišnj
u osnovnu
školu i Zbornik
radova sa
Javnih
rasprava o
Okvirnom NPP
za
devetogodišnj
u osnovnu
školu u
Federaciji BiH
233
3.000,00
Federaln
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke i
kantonal
na
ministarst
va
obrazova
nja
Maj 2012.
godine
Revidiran
Okvirni
nastavni plan
i program za
devetogodiš
nju osnovnu
školu za
predmete:
Likovna
kultura,
Muzička
kultura i
Tjelesni i
zdravstveni
odgoj
Budžet
25.000,00
Federaln
o
ministarst
vo
obrazova
nja i
nauke
Decembar
2012.
godine
Revidiran
Okvirni NPP
za
devetogodiš
nju osnovnu
školu i
Zbornik
radova sa
Javnih
rasprava o
Okvirnom
NPP za
devetogodiš
nju osnovnu
školu u
Federaciji
BiH
Budžet
BiH
Ukupno Program 2.1.
0
147.000
Budžet
SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE
Stratešk
i cilj 1
Operati
vni
ciljevi
za 2012
Poboljšanje studentskog standarda i implementacija Bolonjskog procesa
Ostvariti bolji osnovni i prošireni studentski standard za veći broj studenata poboljšanjem uslova smještaja, ishrane i organiziranja
Program
Program
1.1.
Poboljšanje
osnovnog i
proširenog
studentskog
standarda
Aktivnost
Izvrše
no u
2011
(%)
Utrošeno
u 2011
(KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
za 2012
Nosilac
Rok
izvršenja
Izvori sredstava
Budžet
1. avgust
2012.
godine
Plaćene
subvencije
smještaja i
ishrane za
studente iz
Posavskog,
Bosanskopodrinjskog,
Kantona 10 i
RS
Poboljšan rad
studentske
organizacije
1. august
Poboljšan rad
Budžet
1.1.
1.
Subvencionir
anje
smještaja i
ishrane
studenata
100%
824.323
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podrška za
smještaj u
studentske
domove
studenata iz tri
kantona i RS
830.000,
00
FMON i
studentsk
i centri u
Federaciji
BiH
15.
decemba
r 2012.
godine
1.1.
2.
Podrška
organizaciji
domaćih i
međunarodni
h studentskih
manifestacija
100%
10200,00
Realiziran
Javni konkurs
20.000,0
0
FMON
1.1.
Podrška
100%
2300,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
Realiziran
10.000,0
FMON
234
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Budžet
Nedosta
juća
sredstva
3.
1.1.
4.
1.1.
5.
1.1.
6.
učešću
studenata na
domaćim i
međunarodni
m
studentskim
manifestacija
ma
Podrška
talentiranim
studentima,
državljanima
Bosne i
Hercegovine,
koji studiraju
u javnim
visokoškolski
m
ustanovama
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Podrška radu
studentskim
organizacija
ma
Podsticaj
školovanju
Roma,
državljana
Bosne i
Hercegovine
koji studiraju
u
visokoškolski
m
ustanovama
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
100%
5730,00
4000,00
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Javni konkurs
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Javni poziv
60.000,0
0
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Realiziran
Javni konkurs
Javni poziv
235
0
2012.
godine
studentske
organizacije
FMON,
javni
univerzite
ti i
Sveučilišt
e
15.
decemba
r 2012.
godine
Stimuliran rad
nadarenih
studenata
Budžet
15.000,0
0
FMON
1. avgust
2012.
godine
Poboljšan rad
studentske
organizacije
Budžet
10.000,0
0
FMON
15.
decemba
r 2012.
godine
Povećan
procent
studenata
Roma
Budžet
1.1.
7.
1.1.
8.
1.1.
9
Podrška
studentima s
invaliditetom,
državljana
Bosne i
Hercegovine
koji studiraju
u
visokoškolski
m
ustanovama
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Pomoć
bibliotekama
visokoobrazo
vnih
institucija u
osiguranju
dostupnosti
udžbenika
osnovne
studentske
literature za
studijske
programe
Sufinanciranj
e Fonda za
studentske
zajmove u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
100%
Ukupno Program 1.1.
Program
1.2.
Podrška
implementacij
i Bolonjskog
procesa
2.1.
1.
Organizacija
savjetovanja
i okruglih
stolova u cilju
90%
28000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Javni poziv
10.000,0
0
FMON
15.
decemba
r 2012.
godine
Omogućeni
bolji uslovi
studiranja
studentima s
invaliditetom
Budžet
8000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Realiziran
Javni konkurs
45.000,0
0
FMON
1. avgust
2012.
godine
Omogućen
kvalitetniji
pristup
literaturi za
studijske
programe
Budžet
490.000,
00
Službenici
Ministarstv
a i Fond
za
studentsk
e zajmove
Federacije
Bosne i
Hercegovi
ne
Dodijeljeni
studentski
krediti prema
utvrđenim
kriterijima
441.000,
00
FMON i
Fond za
studentsk
e
zajmove
Federacij
e Bosne i
Hercegov
ine
15.
decemba
r 2012.
godine
Veći broj
podržanih
studenata po
boljim
uslovima
Budžet i revolving
sredstva
FMON,
MCP,
BFUG,
međunar
15.
decemba
r 2012.
godine
Organizacija
međunarodne
konferencije
vezano za
Budžet
1.372.55
3,00
36.831,8
9
3
službenika
Ministarstv
a,
Organizacija
dva
međunarodna
okrugla stola
236
1.441.00
0,00
50.000,0
0
definiranja
osnovnih
periodičnih
potreba pri
implementaci
ji Bolonjskog
procesa
administra
tivni
troškovi
o
implementaciji
Bolonjskog
procesa u
Federaciji BiH,
podržano
štampanje
zbornika
radova
odni i
domaći
eksperti
2.1.
2.
Podrška
projektima
otklanjanja
korupcije na
visokoškolski
m
ustanovama
0%
0,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Formiranje
radnog tijela iz
oblasti
korupcije na
visokoškolski
m ustanovama
25.000,0
0
2.1.
3.
Popularizacij
a,
informiranje
javnosti i
analiza
javnog
mnijenja o
stepenu i
značaju
implementaci
95%
87.796,0
0
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podržano 7
projekata
visokoškolskih
ustanova,
udruženja i
pravnih
subjekata
30.000,0
0
237
FMON,
Koordina
cija
ministara
obrazova
nja,
kantonaln
a
ministarst
va
obrazova
nja,
visokoško
lske
ustanove,
nevladine
organizac
ije
FMON
Kontinuir
ano
30.
septemb
ar 2012.
godine
kopredsjedav
anje BiH
Bolonjskim
procesom i
međunarodno
g okruglog
stola o
implementacij
i BP u
Federaciji BiH
,broj
učesnika,
izrada
zbornika
radova
Broj
podržanih
projekata
Broj
podržanih
projekata
Budžet
Budžet
2.1.
4.
je Bolonjskog
procesa
Realizacija
programa
međunarodn
e akademske
i studentske
mobilnosti i
razmjene
99%
41.558,0
0
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podržano 5
studentskih
razmjena i
CEEPUS
50.000,0
0
FMON,
MCP BiH
15.
decemba
r 2012.
godine
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podržana 3
projekta
visokoškolskih
ustanova
100.000,
00
FMON
30.
septemb
ar 2012.
godine
FMON
Podržana 3
projekta
visokoškolskih
ustanova
40.000,0
0
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podržano pet
programa
visokoškolskih
ustanova
30.000,0
0
2.1.
5.
Razvoj novih
studijskih
programa
65%
64.180,0
0
2.1.
6.
Razvoj
studijskih
programa II. I
III. ciklusa
96%
96.184,4
8
2.1.
7.
Podrška
razvoju
nastavnih
planova i
programe te
njihovo
usklađivanje
s kretanjima
na tržištu
rada
Podrška
ispunjavanju
uslova za
akreditaciju
visokoškolski
h ustanova u
Federaciji
Bosne i
40%
20.000,0
0
97%
77.400,0
0
2.1.
8.
Podržano 9
projekata
visokoškolskih
ustanova
238
Broj
podržanih
projekata i
broj
dolazećih/odl
azećih
studenata i
nastavnog
osoblja
Broj
podržanih
projekata
Budžet
30.
septemb
ar 2012.
godine
Broj
podržanih
projekata
Budžet
FMON
30.
septemb
ar 2012.
godine
Broj
podržanih
projekata
Budžet
FMON
30.
septemb
ar 2012.
godine
Broj
podržanih
projekata
Budžet
Budžet
2.1.
9.
2.1.
10.
Hercegovine
Podrška
uključivanju
studenata u
naučnoistraživačke
procese i
praktičnu
primjenu
stečenih
znanja
Izrada
strateških
pravaca
razvoja
visokog
obrazovanja
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
90%
81.095,7
0
10%
Ukupno Strateški cilj 1.
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podržano 12
programa
javnih
visokoškolskih
ustanova i
udruga
građana
50.000,0
0
FMON
30.
septemb
ar 2012.
godine
Broj
podržanih
projekata
Budžet
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Odabran
jedan projekat
za izradu
strateških
pravaca i
početak rada
Komisije za
izradu
strateških
pravaca
25.000,0
0
FMON,
Komisija
za izradu
strateških
pravaca,
visokoško
lske
ustanove,
domaći i
strani
eksperti
30.
septemb
ar 2012.
godine
Izrađeni
strateški
pravci razvoja
visokog
obrazovanja u
Federaciji
BiH, početak
rada na izradi
strategije
razvoja
visokog
obrazovanja
Budžet
1.877.59
9,07
1.881.00
0,00
OBLAST NAUKE I TEHNOLOGIJE
Stratešk
i cilj 1
Operati
vni
ciljevi
za 2012
Podrška razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH
U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, a u saradnji sa visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji BiH, podržati razvoj naučno-istraživačke i
istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH (usavršavanje kadrova, mobilnost istraživača, organizacija naučnih manifestacija, izdavaštvo u oblasti nauke,
obavljanje naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, realizacija međunarodnih obaveza)
Program
Program
Podrška
Aktivnost
Izvrše
no u
2011
(%)
Utrošeno
u 2011
(KM)
1.1.
100%
21.000,0
Finansiranje
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
1
Funkcionalan
239
Budžet
za 2012
21.000,0
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori sredstava
FMON,
31.
Broj
Budžet
Nedosta
juća
sredstva
1.
razvoju nauke
u Federaciji
BiH
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
projekta
"Registar
naučnih
institucija,
naučnog
kadra,
naučnih
projekata i
infrastrukturn
ih ulaganja u
Federaciji
BiH"
Ocjenjivanje
naučnoistraživačkih i
istraživačkorazvojnih
projekata
Prevođenje
na engleski
jezik i
publiciranje
Strategije
razvoja
naučnoistraživačkog
i
istraživačkorazvojnog
rada u FBiH
(na B/H/S i
engleskom
jeziku)
Podrška
izdavanju
referentnih
naučnih
časopisa i
zbornika
radova
Podrška
naučnom
100%
0%
0
službenik
Ministarstv
a, 1
službenik
NUB BiH,
administra
tivni
troškovi
rad Registra
50.000,0
0
6 članova
Savjeta za
nauku
FMON,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a, troškovi
prevođenj
a, troškovi
štampanja
,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
0,00
100%
82.700,0
0
100%
260.716,
38
0
NUB BiH
decemba
r 2012.
godine
novounesenih
i ažuriranih
podataka
Ocjenjeni
projekti
prispjeli na
Konkurs
50.000,0
0
Savjet za
nauku
FMON
30.
septemb
ar 2012.
godine
Broj
ocjenjenih
projekata
Budžet
Objavljena
Strategija na
B/H/S i
engleskom
jeziku
15.000,0
0
FMON
30. juni
2012.
godine
Objavljena
Strategija na
B/H/S i
engleskom
jeziku
Budžet
Podržano
štampanje 38
referentnih
naučnih
časopisa
80.000,0
0
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
referentnih
naučnih
časopisa
Budžet
Podržano 138
magistranata i
250.000,
00
FMON
30. juni
2012.
Broj
podržanih
Budžet
240
1.6.
usavršavanju
na
postdiplomsk
om i
doktorskom
studiju
Pristup
međunarodni
m bazama
podataka
100%
93.136,8
0
1.7.
Naučnotehno
loška
saradnja
međunarodn
og karaktera
100%
56.124,0
0
1.8.
Organizacija
domaćih i
međunarodni
h naučnih
skupova
100%
258.560,
00
1.9.
Podrška
istraživanju
od značaja
za Federaciju
100%
107.850,
00
1.10
.
Podrška
autorima,
visokoškolski
m i naučnim
institucijama
100%
79.500,0
0
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
doktoranata
nauka
1
službenik
Ministarstv
a, 2
službenika
NUB BiH,
administra
tivni
troškovi
1
službenik
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Omogućavanj
e korištenja
referentnih
baza podataka
100.000,
00
Realizacija
programa
međudržavne i
međuinstitucio
nalne
međunarodne
naučnotehnološke
saradnje
Podržano 45
naučnih
skupova
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
godine
magistranata i
doktoranata
nauka
FMON,
NUB BiH
Kontinuir
ano
Broj korisnika
referentnih
baza
podataka
Budžet
100.000,
00
FMON
Kontinuir
ano
Broj
podržanih
projekata
Budžet
270.000,
00
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
zahtjeva
Budžet
Podržano 13
projekata
100.000,
00
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
projekata
Budžet
Podržano 51
naučnih knjiga
i
univerzitetskih
udžbenika
70.000,0
0
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj izdatih
naučnih
knjiga i
univerzitetski
h udžbenika
Budžet
241
1.11
.
1.12
.
1.13
.
1.14
.
u izdavanju
naučne,
stručne i
univerzitetsk
e literature
Učešće na
domaćim i
međunarodni
m naučnim
skupovima
Sufinansiranj
e
istraživačkog
rada, kraćih
specijalizacij
a, naučnog
usavršavanja
i studijskih
boravaka u
zemlji i
inostranstvu
s ciljem
podizanja
stepena
naučnog
zvanja
Podrška radu
biblioteka
naučnih i
visokoškolski
h ustanova u
Federaciji i
njihovo
uključivanje u
bibliotečkoinformacioni
sistem
Naučnoistraživački i
istraživačkorazvojni
tivni
troškovi
100%
52.000,0
0
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podržano 60
zahtjeva
70.000,0
0
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
zahtjeva
Budžet
100%
42.760,0
0
Podržana 24
zahtjeva
60.000,0
0
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
zahtjeva
Budžet
100%
70.560,0
0
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Podržano 17
projekata
biblioteka i
visokoškolskih
ustanova
90.000,0
0
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
projekata
biblioteka i
visokoškolski
h ustanova
Budžet
100%
566.000,
00
2
službenika
Ministarstv
a, članovi
Podržano 27
naučnoistraživačkih i
istraživačko-
500.000,
00
FMON
(Sektor
za nauku
i
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
naučnoistraživačkih i
Budžet
242
projekti
1.1.
15
Podrška
javnim
naučnim i
visokoškolski
m
ustanovama
(univerzitetim
a) od značaja
za Federaciju
BiH
100%
935.100,
00
Savjeta za
nauku
FMON-a,
administra
tivni
troškovi
2
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
razvojnih
projekata
Podržana 32
projekata
istraživačkorazvojnih
projekata
tehnologij
e i Savjet
za nauku)
1.124.00
0,00
Ukupno Program 1.
2.676.00
7,00
2.900.00
0,00
Ukupno Strateški cilj 1.
2.676.00
7,00
2.900.00
0,00
FMON
30. juni
2012.
godine
Broj
podržanih
projekata
Budžet
0 KM
INSPEKTORAT
Stratešk
i ciljevi
Operati
vni
ciljevi
za 2011
Nadzor nad zakonitošću rada u 2012. godini u oblasti obrazovanja i nauke
Nadzor nad zakonitošću rada u 2012. godini u oblasti obrazovanja i nauke vršit će federalna inspekcija - Inspektorat Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u
skladu sa zakonskim propisima iz svoje nadležnosti i djelokruga rada, a na zahtjev pravnih subjekata, kantonalnih ministarstava obrazovanja, visokoškolskih
ustanova, ustanova studentskog standarda kao i naučnih ustanova i institucija.
Posebnu aktivnost Inspektorat će imati u okviru pružanja pomoći kantonalnim inspektorima radi dosljedne provedbe odredaba okvirnih zakona o predškolskom,
osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, o primjeni standarda i normativa na svim nivoima obrazovanja.
Na zahtjev sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, pružat će se stručna i savjetodavna pomoć po pitanjima davanja mišljenja i objašnjenja zakonskih propisa i
dokumenata o stečenoj školskoj spremi.
Izvrše
Utrošeno
Mjerljivi
Nedosta
no u
Ulazni
Izlazni
Budžet
Rok
Program
Aktivnost
u 2011
Nosilac
indikator
Izvori sredstava
juća
2011
indikatori
indikatori
za 2012
izvršenja
(KM)
izvršenja
sredstva
(%)
Program Inspekcijski
1.1.
Izvršiti
100%
0 3
Provjerene
0 FMON
Kontinuir Broj
0
1.1.
nadzor
provjere
službenika obrazovne
ano
provjerenih
pravovaljano
Ministarstv isprave
obrazovnih
sti diploma
a,
isprava
učenika i
administra
243
1.2.
1.3.
studenata
(svi nivoi
studija) na
zahtjev
ustanova,
Ministarstva
vanjskih
poslova BiH i
sudova u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine.
Nastaviti
započete
aktivnosti na
provjeri
pravovaljano
sti diploma
(Porezna
uprava
Federacije
BiH,
Elektrodistrib
ucija BiH,
Uprave za
indirektno
oporezivanje
i dr.).
Provjeriti
pravovaljano
st diploma i
svjedodžbi o
stečenoj
školskoj
spremi osoba
koje rade u
inostranstvu i
za koje se
takav zahtjev
ispostavi (R.
Srbija, Crna
Gora, R.
Hrvatska, R.
tivni
troškovi
100%
0
3
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Provjerene
obrazovne
isprave
0
FMON
Kontinuir
ano
Broj
provjerenih
obrazovnih
isprava
0
100%
0
3
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Provjerene
obrazovne
isprave
0
FMON
Kontinuir
ano
Broj
provjerenih
obrazovnih
isprava
0
244
Slovenija, R.
Makedonija i
dr.),
pomenuti
poslovi imaju
karakter
hitnosti.
Ukupno Program 1.1.
0 KM
Program
Program
2.1.
Edukacija i
saradnja u
oblasti
inspekcijskih
poslova
Aktivnost
2.1.
1.
2.1.
2.
Savjetovanje
inspektora iz
oblasti
obrazovanja i
nauke - svih
kantonalnih
inspektora i
inspektora
Federalnog
ministarstva
obrazovanja i
nauke s
tematikom iz
oblasti
provedbe
zakonskih
propisa u
ovoj oblasti.
Nastaviti
saradnju s
OSCE-om za
reformu
obrazovne
legislative i
reformu
obrazovanja,
posebno
nakon
donesenih
novih zakona
u oblasti
Izvrše
no u
2011
(%)
50%
100%
Utrošeno
u 2011
(KM)
0 KM
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
0
3
službenika
Ministarstv
a, 2
službenik
kantonalni
h
ministarst
ava
obrazovan
ja,
administra
tivni
troškovi
Organizovana
savjetovanja iz
oblasti
obrazovanja i
nauke
0
FMON
Juni i
decemba
r 2012.
godine
Broj održanih
savjetovanja
0
0
3
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Usaglašavanje
obrazovne
legislative na
nivou BiH
0
FMON
Kontinuir
ano
Broj
usaglašenih
propisa na
nivou BiH
0
245
Budžet
za 2012
0 KM
Nosilac
Rok
izvršenja
Izvori sredstava
Nedosta
juća
sredstva
2.1.
3.
Ukupno Program 2.1.
UKUPNO
obrazovanja.
Pružati
stručnu
pomoć
univerzitetim
a u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
i kantonalnim
inspektoratim
au
aktivnostima
preuzimanja
nadležnosti u
svjetlu novijih
rješenja koja
proističu iz
novodonesen
ih zakona.
100%
0
3
službenika
Ministarstv
a,
administra
tivni
troškovi
Tumačenje
propisa iz
oblasti
predškolskog,
osnovnog,
srednjeg i
visokog
obrazovanja
0 KM
5.393.29
4,07
0
0 KM
6.751.00
0,00
246
FMON
Kontinuir
ano
Broj predmeta
na koje su
data
tumačenja
0
0 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
Federalno ministarstvo kulture i sporta će u 2012. godini nastaviti obavljati
upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na
koordinaciju u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti zaštite i korištenja
kulturno-historijskog nasljeđa, unapređenja muzejske, arhivske, bibliotečke,
izdavačke, pozorišne, muzičke, likovne, filmske djelatnosti i sporta.
Radit će se na razvijanju i omogućavanju rada organizacijama i udruženjima
građana u oblasti umjetnosti i kulture, unapređenju kulturnog amaterizma,
stvaralaštva mladih, sporta, tehničke i tjelesne kulture, na podršci umjetnicima radi
poboljšanja statusa i podršci razvoju talenata od značaja za Federaciju BiH i
Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Federacije BiH je usvojila Strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine
2010 - 2020. u kojoj su zastupljene oblasti kulture i sporta i Akcioni plan za
implementaciju Strategije. Federalno ministarstvo kulture i sporta će nastaviti s
provedbom ove strategije uz obavezu provođenja aktivnosti predviđene Akcionim
planom za implementaciju Staretegije kulturne politike u Bosni i Hercegovini.
Slijedeći programske ciljeve i aktivnosti predviđene Akcionim planom, djelatnosti u
oblastima kulture i sporta neposredno će obavljati:
-
Sektor za kulturno-historijsko nasljeđe i kulturu,
Zavod za zaštitu spomenika,
Centar za mlade,
Sektor za sport.
Podršku aktivnostima Ministarstva u okviru svog djelokruga rada nastavit će:
-
Fondacija za kinematografiju,
Fondacija za izdavaštvo,
Fondacija za bibliotečku djelatnost,
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.
247
NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI
U oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa, Federalno ministarstvo kulture i
sporta će pripremiti Zakon o zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa u Federaciji
BiH, organizirati i pratiti preventivna arheološka istraživanja na području gdje se
gradi autocesta Koridor Vc.
Federalno ministarstvo kulture i sporta će posebnu pažnju posvetiti zaštiti,
rekonstrukciji i revitalizaciji graditeljskog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog
naslijeđa, kako bi u domaćim i širim okvirima Federacija Bosne i Hercegovine bila
prepoznata kao sredina sa bogatom kulturnom historijom.
Federalno ministarstvo kulture i sporta će u narednoj godini nastojati u potpunosti
implementirati dio aktivnosti Akcionog plana za implementaciju Strategije
kulturne politike u Bosni i Hercegovini koji je predviđen za 2011. i 2012.
godinu, budući da je kašnjenje donošenja Akcionog plana onemogućilo njegovu
izvedbu u zadanim rokovima.
Ministarstvo će u okviru svoje nadležnosti sačiniti kratkoročni strateški dokument
Strateški pravci za razvoj kulture i umjetnosti u Federaciji BiH. Također,
pripremit ćemo i Zakon o audio-vizuelnom stvaralaštvu u Federaciji BiH.
Nastavljajući dugogodišnje aktivnosti na realizaciji strateških pravaca razvoja
sporta u BiH, podsticanju i unapređenju sporta, Federalno ministarstvo kulture i
sporta će u 2012. godini zakonski regulirati pitanje sporta u Federaciji BiH
donošenjem Zakona o sportu u Federaciji BiH. Na ovaj način će se u potpunosti
implementirati Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini. Na osnovu usvojenog
Zakona izradit će se podzakonski akti koji će obezbijediti provođenje strateških
ciljeva razvoja sportske djelatnosti.
U 2012. godini održavaju se najznačajnija međunarodna sportska takmičenja Olimpijske i Paraolimpijske igre London 2012., na kojima će uzeti učešće naši
najbolji sportisti i sportisti invalidi. Federalno ministarstvo kulture i sporta će, po
posebnom programu, pružiti podršku u pripremi i sufinansiranju učešća naših
najboljih sportista na ovim najvećim sportskim manifestacijama i ostvarivanju
sportskih rezultata koji će afirmirati Bosnu i Hercegovinu kao sportski razvijenu i
zemlju bogate sportske tradicije.
U 2012. godini planiramo nastaviti aktivnosti koje vode ka poboljšanju položaja
mladih u Federaciji BiH. Nakon dopune nadležnosti Ministarstva u skladu sa
Zakonom o mladima („Službene novine FBiH“, broj: 36/10), radit ćemo na
osiguranju primjene ovog zakona i saradnji sa nevladinim sektorom. Također, radit
ćemo na uspostavljanju baze podataka u vezi sa mladima, kao i koordinaciju
razvojnih planova, strategija i programa djelovanja Vlade Federacije BiH u
segmentima koje se odnose na mlade.
248
SEKTOR ZA KULTURNO HISTORIJSKO NASLJEĐE I KULTURU
Strateški
cilj 1:
Unaprijediti pravnu i institucionalnu regulativu u oblasti kulture u Federaciji BiH
Program
Program
1.1.
Izrada
trogodišn
jeg
strateško
g
dokumen
ta
Federaln
og
ministarst
va
kulture i
sporta
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Aktivnosti
Izvršeno
u 2011.
Utrošeno u
2011.
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Izrada plana
rada
Novi
program
Novi
program
7
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
Izrađen plan
rada na
strateškom
dokumentu
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Izrada
adresara
stakeholdera
Novi
program
Novi
program
Isto
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Osnivanje i
okupljanje
radne grupe i
formuliranje
prvog drafta
Novi
program
Novi
program
Isto+mat
erijalni
troškovi
Izrađen
adresar
značajnih
institucija
koje mogu
učestvovati u
projektu
Osnovana
radna grupa
FMKS
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Juli 2012.
Organiziranj
e javne
rasprave
Novi
program
Novi
program
Isto
Poslan draft
na adrese
značajnih
subjekata,
prikupljeni
odgovori
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Oktobar
2012.
249
Budžet za
2012.
Nosilac
Rok izvršenja
Januar 2012.
Februar
2012.
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Omogućen
sistematičan
rad na
donošenju
strateškog
dokumenta
Olakšan i
sistematizira
n kontakt sa
značajnim
činiocima u
kulturi
Izrađen prvi
draft
strategije
Federalnog
ministarstva
kulture i
sporta
Formiran
spisak
primjedbi i
prijedloga na
draft akta
koji će
unaprijediti
finalni tekst
Izvori
sredsta-va
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Nedosta
juća
sredstva
1.1.5.
Program
1.2.
Unapređ
enje
legislativ
nih
rješenja
u oblasti
audiovizuelnog
stvaralašt
va u
Federacij
i BiH
Izrada
finalnog
teksta
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Izrada
adresara
stakeholdera
Novi
program
Novi
program
Osnivanje i
okupljanje
radne grupe i
formuliranje
Novi
program
Novi
programa
1.1.6.
Finalne
konsultacije i
usvajanje
teksta
1.2.1
Izrada plana
rada
1.2.2
1.2.3
Isto
Izrađen tekst
strateškog
dokumenta
FMKS
Plaće
državnih
službenika
Radna
grupa
FMKS
Novembar
2012.
Isto+mat
erijalni
troškovi
Unešene
izmjene i
dopune
dokumenta
Plaće
+10.000,00
KM
Decembar
2012.
7
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
7
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
7
državnih
materijal
ni
Početak
aktivnosti na
realizaciji
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Početak
ostvarivanja
kontakata
Plaće
državnih
službenika
Početak rada
radne grupe
Plaće
državnih
službenika
250
Izrađen novi
dokument sa
unesenim
relevantnim
primjedbama
i prijedlozima
i ponuđen na
usvajanje
ministru
Izrađen
dokument i
ponuđen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
FBiH
Januar 2012.
Izrađen plan
rada na
zakonskom
dokumentu
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Februar
2012.
Izrađen
adresar
značajnih
institucija
koje mogu
učestvovati u
projektu
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
Juli 201
Osnovana
Radna grupa
Federalnog
ministarstva
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
prvog drafta
zakona
1.2.4
Organiziranj
e javne
rasprave
Novi
program
Novi
program
1.2.5
Izrada
finalnog
teksta
Zakona o
audiovizuelnom
stvaralaštvu
u FBiH
Finalne
konsultacije i
usvajanje
teksta
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
1.3.1
Izrada plana
rada
Novi
program
Novi
program
1.3.2
Izrada
Novi
Novi
1.2.6
Program
1.3.
Uspostav
ljanje
baze
podataka
kulturne
statistike
FBiH
troškovi+
materijal
ni
troškovi
7
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
Isto+
materijal
ni
troškovi
nasljeđe i
kulturu
kult. i sporta
Poslan draft
na adrese
značajnih
subjekata,
prikupljeni
odgovori,
unešeni u
draft
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Septembar
2012.
Formiran
novi
dokument
Budžet
FBiH
Izrađen tekst
zakonskog
dokumenta
Ministarstva
Plaće držav.
službenika
Radna
grupa
FMKS
Oktobar
2012.
Izrađen dok.
i ponuđen
usvajanje
ministru
Budžet
FBiH
Isto +
materijal
ni
troškovi
Unešene
izmjene i
dopune
dokumenta
Plaće
+10.000,00
KM
Novembar
2012.
Izrađen
dokument i
ponuđen na
usvajanje
Vladi F BiH
Budžet
FBiH
7
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
7
Izrađen plan
rada na
strateškom
dokumentu
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Januar 2012.
Omogućen
sistematski
pristup
aktivnostima
na realizaciji
Budžet
FBiH
Izrađen
Plaće
Sektor za
Februar
Omogućen
Budžet
251
1.3.3
program
program
Slanje
obrazaca
odgovarajući
m
institucijama
Novi
program
Novi
program
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
Isto+
materijal
ni
troškovi
adresar
značajnih
institucija
koje će biti
obuhvaćene
projektom
državnih
službenika
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
2012.
početak
ostvarivanja
kontakata sa
institucijama
koje će biti
obuhvaćene
projektom
FBiH
Sve
relevantne
institucije
dobile
obrasce
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Isto
Juni 2012.
Jednoobrazan i
sistematičan
unos
podataka
Budžet
FBiH
Isto +
Kreirana
Plaće drž.
Decembar
Omogućen
informati
baza
služb.
2012.
unos iz
čar
podataka
obrazaca
1.3.5
Isto+
Započet rad
Plate+5.000, Isto
Kontinuirano Kvalitetan
materijal
na izradi
00 KM
uvid stanja
ni
baze
kulture u
troškovi
podataka
FBiH
Unaprijediti programe i projekte produkcije, afirmacije i prezentacije kulturnog stvaralaštva kao ukupne kulturne i duhovne vrijednosti naših
naroda u Federaciji BiH
Pružati
Uputiti
840.000,
100%
7
Raspisan
Plaće
Sektor za Decembar
Održani i
podršku
stručnu i
00 KM
državnih
Javni poziv,
državnih
kulturno2012.
unaprijeđeni
razvoju
materijalnu
službenik određena
službenika+
historijsk
projekti i
manifest
2.1.1
pomoć za
a,
sredstva za
1.000
o
programi
acija,
razvoj
komunika podršku,
.000,00 KM
nasljeđe i
prezentacije i
programa
produkcije,
cija
upućeno
kulturu
afirmacije
i
prezentiranja
poštom i
pismo sa
kulturnog i
projekata
i afirmiranja
interneto
ponudom
umjetničkog
iz oblasti
kulturnog i
m,
stvralaštva
kulture
umjetničkog
materijal
od
stvaralaštva
ni
značaja
u F BiH od
troškovi,
za FBiH i
internacional
međunar
nog značaja
odnog
značaja
1.3.4
Strateškic
ilj 2:
Program
2.1.
adresara
institucija
kulture
Kreiranje
baze
podataka
Ažuriranje
baze
podataka
Novi
program
Novi
program
252
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Uputiti
stručnu i
materijalnu
pomoć za
razvoj
produkcije,
prezentiranja
i afirmiranja
kulturnog i
umjetničkog
stvralaštva u
FBiH
Popularizacij
a aktivnosti i
ciljeva
kulturne
politike,
prezentacija
dostignuća i
značaja koji
kultura ima u
savremenom
svijetu putem
medijske
promocije
215.700,
00KM
100%
Isto
Raspisan
Javni poziv,
određena
sredstva za
podršku,
upućeno
pismo s
ponudom
Plaće+ 450.
000,00 KM
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Decembar
2012.
Obezbjeđen
a stručna i
materijalna
pomoć za
produkciju
umjetničkih
djela
Budžet
FBiH
Novi
program
Novi
program
Raspisan
Javni poziv,
određena
sredstva za
podršku,
upućeno
pismo sa
ponudom za
stručnu
pomoć u
radu.
Plaće
državnih
službenika+
50. 000,00
KM
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Decembar
2012.
Javnost
znatno bolje
upoznata sa
značajem
kulture za
ukupnu
zajednicu
Budžet
FBiH
2.2.1
Podrška
kulturnim i
umjetničkim
projektima
organizacija i
udruženja iz
oblasti
kulture u
Fedearciji
BiH
Novi
program
Novi
program
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna i
materijalna
sredstva
Plaće
državnih
službenika
+100.000,00
KM
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Decembar
2012.
Održan i
unaprijeđen
organizacioni
produkcijski
nivo rada
Budžet
FBiH
2.2.2
Podrška
kulturnom i
umjetničkom
Novi
programi
Novi
programi
7
državnih
službenik
a,
troškovi,
komunika
cija
agencije i
instuticije
koje se
bave
sredstvim
a
masovne
komunika
cije
7
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
7
državnih
službenik
Raspisan
Javni poziv,
upućena
100. 000,00
KM
Sektor za
kulturnohistorijsk
Decembar
2012.
Održan i
pospješen
amaterski
Budžet
FBiH
2.1.2
2.1.3.
Program
2.2.
Pružanje
materijal
ne i
stručne
podrške
radu
udruženj
ai
organiza
cija iz
oblasti
kulture
253
amaterizmu
u Federaciji
BiH
2.2.3.
2.2.4
Poticaj
kulturnom
angažiranju i
afirmiranju
mladih
kulturnih
stvaralaca u
FBiH
Pružanje
stručne i
materijalne
pomoći
nacionalnim
kulturnim i
religijskim
zajednicama
u pogledu
očuvanja
postojećih i
stvaranja
novih
duhovnih
vrijednosti i
jačanja
vjerske i nac.
tolerancije
Novi
program
Novi
proram
Novi
programi
Novi
programi
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
Isto+
materijal
ni
troškovi
stručna i
materijalna
sredstva
Raspisan JP,
upućena
stručna i
materijalna
pomoć
50. 000,00
KM
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
i kulturu
Decembar
2012.
Povećan broj
mladih koji
participiraju
u kulturnim
aktivnostima
Budžet
FBiH
7
državnih
službenik
a,
komunika
cija
poštom i
interneto
m,
materijal
ni
troškovi
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna i
materijalna
pomoć
Plaće
državnih
službenika+
100. 000,00
KM
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe i
kulturu
Decembar
2012.
Povećan broj
i kvalitetnih
projekata koji
promoviraju
nacionalnu i
vjersku
toleranciju
Budžet
FBiH
254
o
nasljeđe i
kulturu
kulturnoumjetnički
rad u FBiH
GODIŠNJI PLAN RADA – ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Strateški
cilj 3:
Operativ
ni cilj 3:
Unaprijediti očuvanje, zaštitu i prezentaciju graditeljskog i kulturno-historijskog naslijeđa u FBiH, a time i BiH u svijetu
Pružanje pomoći u finansijskom, stručnom i pravnom okviru radi uspješnije realizacije zaštite graditeljskog i kulturno-historijskog nasljeđa
Program
Program
3.1.
Pružanje
podrške
razvoju
kulturnog
turizma i
samoodrži
vosti
spomeničk
e baštine
Aktivnosti
3.1.1
3.1.2.
Izrada
prijedloga
odluke o
usvajanju
programa
utroška
sredstava
"Transfer za
obnovu
graditeljskog
i kulturnohistorijskog
naslijeđa"
za 2012.
godinu u
FBiH
Izrada
prijedloga
raspodjele
sredst. iz
turist. i
boraviš. taksi
namijenjenih
očuvanju,
konzer. i
obnavljanju
Izvršeno
u 2011.
100%
1.131.50
0,00 KM
Utrošeno u
2011.
100%
100%
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Dva
službenik
a,
dva
namješte
nika,
materijal
ni
troškovi
Pripremljen
nacrt
transfera
Plaće
državnih
službenika +
922.679,00
KM
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka i
Sektor
za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe
i kulturu
Maj 2012.
/
Pripremljen
program
raspodjele
prema
kantonima
Turističke
takse, podaci
dostupni u
aprilu/ maju
2012. godine
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka i
Sektor
za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe
Septembar
2012.
255
Budžet za
2012.
Nosilac
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Završen
nacrt
transfera
Uspješno
realiziran
program
raspodjela
prema
kantonima
Izvori
sredsta-va
Budžet
FBiH
Turistička
taksa
2011.
Nedostaj
uća
sredstva
3.1.3.
3.1.4.
Program
3.2.
Razvijati
pravni
okvira i
legislativu
u skladu
sa
važećim
Evropskim
rezolucija
ma,
poveljama
i akcionim
planovima
kultu.historijskig
naslijeđa
FBiH za
2011 .
Raspisivanje
Javnog
poziva za
podršku
sufinansiranj
u projekata i
programa
koji su
nacionalni
spomenici
BiH
Izrada plana
organiziranja
i realiziranja
manifestacije
„Dani
evropskog
naslijeđa“
i kulturu
100%
Tri
službenik
a,
materijal
ni
troškovi
Pripremljen
prijedlog
Javnog
poziva
Plaće
državnih
službenika
Federaln
o
ministars
tvo
kulture i
sporta i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Januar/
februar
2012.
Objavljen
Javni poziv
sa kriterijima
za 2012.
godinu
Budžet
FBiH
100%
100%
5
službenik
a, 5
namješte
nika;
materijal
ni
troškovi +
organiza
cija
manifest
acije
Državni
službenic
i
Uspješno
završena
manifestacija
Plaće
državnih
službenika +
55.000,00
KM
Zavod i
Sektor
za
kulturnohistorijsk
o
nasljeđe
i kulturu
Septembar
2012.
Uspješno
realizirana
manifestacija
„Dani
evropskog
naslijeđa“
Budžet
FBiH
Federaln
o
ministars
tvo
kulture i
sporta i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kraj 2012.
Izrađen
prijedlog
novog
Zakona o
zaštiti
kulturno –
historijskog
naslijeđa u
FBiH
Budžet
FBiH
3
službenik
Pripremljen
nacrt
Federaln
o
Februar
2012.
Usvojen
Pravilnika o
100%
3.2.1.
Izrada
prijedloga
novog
Zakona o
zaštiti
kulturno –
historijskog
naslijeđa u
FBiH
Novi
program
Novi
program
3.2.2.
Izrada
izmjena i
100%
100%
Pripremljen
prijedloga
novog
Zakona o
zaštiti
kulturno –
historijskog
naslijeđa u
FBiH
256
Plaće
državnih
službenika
Plaće
državnih
3.2.3.
Program
3.3.
Podrška
programim
ai
projektima
koji
doprinose
očuvanju
nac.spom
enika,
samoodrži
vosti
spomeničk
e baštine i
razvoju
3.3.1.
dopuna
Pravilnika o
proceduram
a za izbor
korisnika
sredstava po
Javnom
pozivu u
oblasti
kulturnohistorijskog
naslijeđa,
kulture i
sporta u
2012. godini
Praćenje
provedbe
međunarodni
h konvencija
čiji je
potpisnik
Bosna i
Hercegovina
i
izvještavanje
u dijelu koji
se odnosi na
Federaciju
BiH
Učešće u
izradi
Nominacijsk
og dosjea i
Menadžment
plana za
upis
nekropola
stećaka na
Listu
svjetske
baštine
UNESCO-a
a,
mateijalni
troškovi
Pravilnika
službenika
ministars
tvo
kulture i
sporta i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
procedurama
za izbor
korisnika
sredstava
Budžet
FBiH
100%
100%
Stručni
savjetnici
,
materijal
ni
troškovi
Usaglašeni
akti
Plaće
državnih
službenika
Federaln
o
ministars
tvo
kulture i
sporta i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirano
2012.
Uspješno
sprovedene
međunarodn
e konvencije
čiji je
potpisnik BiH
Budžet
FBiH
100%
100%
2
službenik
a;
materijal
ni
troškovi
Nacrt
nominacije
dosjea
Plaće
državnih
službenika+
100.000,00
KM
Ministars
tvo
civilnih
poslova
BiH i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Juni 2012.
Uspješna
izrada
Nomin.
dosjea i
Menadž.plan
a za upis
stećaka na
Listu
svjetske
Budžet
FBiH,
donacije
257
kulturn.
turzima
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
Izrada
Akcionog
plana i
registra
spomenika
sa
procjenom
stanja
integrisane
zaštite
spomenika
kulturnohistorijskog
naslijeđa
jugoistočne
Evrope;
realizacija
projekta
„Ljubljanski
proces II“ - I
faza
Organizacija
izvođenja i
praćenje
preventivnih
arheoloških
istraživanja
na auto cesti
Koridor Vc
Implementac
ija Pilot
projekta
ARCHStolac:
„Naslijeđe
kao most
između
zajednica Rekonstrukci
ja
arhitektonsk
100%
100%
Dva
službenik
a;
materijal
ni
troškovi
Pripremljen
Akcioni plan i
regsitar
Plaće
državnih
službenika
Ministars
tvo
civilnih
poslova
BiH i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirano
2012.
100 %
100%
Elaborati
preventivne
arheologije
za završene
dionice
Plaće
državnih
službenika +
150.000,00
KM
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka i
FMKS
Kontinuirano
2012-2020.
100%
100%
Tri
službenik
a;
materijal
ni
troškovi;
spoljna
saradnja
7
službenik
a;
2
namješte
nika;
materijal
ni
troškovi
Pripremljeni
projektni
zadaci
160.000,00
KM
Federaln
o
ministars
tvo
kulture i
sporta i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirao
do 2013.
258
Uspješno
izrađen
Akcioni plan i
regsitar
Budžet
FBiH i BiH
Budžet
FBiH,
krediti
Uspješno
implenetiran
Pilot
projekatt
ARCH Stolac
Finansijska
sredstva
Evropske
komisije
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
og naslijeđa
u centru
grada Stoca“
Saradnja i
koordinacija
rada sa:
Državnom
komisijom za
UNESCO,
UNDP,
minisrarstvi
ma,
zavodima,
agencijama i
drugim
institucijama
koje se bave
zaštitom
kulturnog i
graditeljskog
naslijeđa
BiH, FBiH i
RS
Izrada
projekata i
programa za
zaštitu
nepokretnog
graditeljskog
naslijeđa,
kao i zaštitu
pokretnih i
nematerijalni
h kulturnih
dobara
Vršenje
stručnog
nadzora nad
radovima
zaštite
graditeljskog
kult-historijs.
100%
100%
Zavod,
materijal
ni
troškovi
/tekući
izdaci)
Uspješna
implementaci
ja programa
Plaće
državnih
službenika
Federaln
o
ministars
tvo
kulture i
sporta i
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirano
2012.
Uspješna
saradnja i
koordinacija
rada
Budžet
FBiH i BiH
100%
100%
Zavod;
materijal
ni
troškovi
/tekući
izdaci)
Pripremljeni
projekti i
programi
870.000,00
KM
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirano
2012.
Završeni
projekti
Budžet
FBiH
100%
100%
11
službenik
a
Zavoda,
materijal
ni
troškovi
Implemtenta
cija i stručni
nadzor
Plaće
državnih
službenika
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirano
2012.
Uspješna
Implemtenta
cija i stručni
nadzor
Budžet
FBiH
259
3.3.8.
3.3.9.
naslijeđa i
zaštite
pokretnog i
nematerijaln
og kulturnhistorijs.
naslijeđa
Vođenje
registra
spomeničke
baštine;
digitalizacija
postojeće
dokumentaci
je
Učešće u
upravnom
postupku
izdavanja
stručnih
mišljenja i
saglasnosti,
a u svrhu
dobijanja
građevinskih
dozvola za
graditeljsko
naslijeđe
FBiH
100%
100%
100%
100%
Jedan
službenik
,
dva
namješte
nika,
materijal
ni
troškovi
Zavod,
materijal
ni
troškovi
(tekući
izdaci)
Elektornska
verzija
registra,
digitalizacija
arhiva
Zavoda
Plaće
državnih
službenika
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirano
2012.
Zaštita
spomeničke
baštine uz
stručnu
kontrolu i
provedba
zakonske
legislative
Plaće
državnih
službenika
Zavod za
zaštitu
spomeni
ka
Kontinuirano
2012.
Budžet
FBiH
Uspješna
zaštita
spomeničke
baštine uz
stručnu
kontrolu i
provedba
zakonske
legislative
Budžet
FBiH,
takse
GODIŠNJI PLAN RADA – CENTAR ZA MLADE
Strateški
cilj 4:
Poboljšanje položaja mladih u Federaciji BiH
Program
Program
Unaprije
Aktivnosti
4.1.1
Uspostaviti
Izvršeno
u 2011.
Utrošeno
u 2011.
Ulazni
indikator
i
Novi
Novi
Vrijeme
Izlazni
indikatori
Utvrđeni
260
Budžet za
2012.
Plaće
Nosilac
Centar
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za izvršenje
Decembar
Uspostavlje
Izvori
sredstava
Budžet
Nedost
ajuća
sredstva
-
4.1.
diti
istraživa
nja o
potreba
ma i
problemi
ma
mladih u
FBiH
bazu
podataka o
omladinski
m
politikama i
registrima
omladinskih
udruženja
program
program
službeni
ka
prioriteti
službenika
+
pripadajući
troškovi
za
mlade
2012.
na baza
podataka
FbiH
4.1.2
Koordinacij
a s ciljem
definiranja i
utvrđivanja
programa
za mlade
po
pojedinim
oblastima
omladinsko
g sektora
Novi
program
Novi
program
Centar
za
mlade
(vrijeme
službeni
ka)
Definisanje
programa
djelovanja
po
pojedinim
oblastima
omladinsko
g sektora
Plaće
službenika
i+
pripadajući
troškovi
Decembar
2012.
Grupisanje
programa
djelovanja
po
pojedinim
oblastima
omladinsko
g sektora
Budžet
FBiH
30.000,
00 KM
4.1.3
Saradnja
sa
nadležnim
institucijam
a svih nivoa
vlasti po
oblastima
omladinsko
g sektora i
saradnja sa
NVO
sektorom
Javni poziv
Novi
program
Novi
program
Centar
za
mlade
(vrijeme
službeni
ka)
Definisane
prioritetne
oblasti za
istraživanje
Plaće
službenika
+pripadajuć
i troškovi
Centar
za
mlade u
saradnji
s
nadležni
m
institucij
ama za
pojedine
oblasti
omladin
skog
sektora
Centar
za
mlade
Oktobar
2012.
Određeni
prioriteti za
istraživanje
o
potrebama
mladih u
FBiH
Budžet
FBiH
20.000,
00 KM
Novi
Novi
Vrijeme
Objavljen
Plaće
Federal
Decembar
Istraživanje
Budžet
50.000,
4.1.4
261
sa
kriterijima
za
istraživanje
o
potrebama
mladih
Program
4.2.
Program
4.3.
Certifika
cija
službeni
ka za
mlade
4.2.1
Poboljša
ti
finansira
nje
mladih
4.3.1
Definiranje
mjera i
preporuka
u vezi sa
radom sa
mladima i
omladinski
m
aktivnostim
a. Urediti
oblast
obuke i
dodjelu
certifikata
službenika
za mlade
Promoviran
je i
informiranje
mladih o
programim
ai
poticajima
koji
podržavaju
projekte iz
oblasti
program
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
službeni
ka
Javni poziv
službenika
+pripadajuć
i troškovi
+ 50.000,0
0 KM
no
ministar
stvo
kulture i
sporta
2012.
Vrijeme
službeni
ka
Definirane
mjere,
preporuke i
program
obuke
Plaće
službenika i
pripadajući
troškovi
+20.000,00
KM
Centar
za
mlade
Decembar
2012.
Vrijeme
službeni
ka
Spisaki
budžetskih
ulaganja
Plaća
službenika
+pripadajuć
i troškovi
Centar
za
mlade
Decembar
2012.
262
o
potrebama
mladih u
FBiH
FBiH
00 KM
Broj
službenika/
ca za
mlade na
svim
nivoima
vlasti u
FBiH
Budžet
FBiH
30.000,
00 KM
Dostupne
infomacija
Budžet
FBiH
-
4.3.2
Program
4.4.
Unaprije
diti
učešće
mladih u
javnom
životu
4.4.1
4.4.2
omlad.
politike s
različitih
nivoa vlasti
Afirmiranje i
davanje
podrške za
stvaranje
uvjeta s
ciljem
uspješnijeg
pristupa
inozemnim
fondovima
Javni poziv
za projekte
podrške
izgradnji
kapaciteta
omladinskih
organizacij
a, poticaju
volonterizm
ai
razvijanju
sposobnost
i kod
mladih
Saradnja
sa nižim
razinama
vlasti na
jačanju
podrške
omladinski
m
udruženjim
a i
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službeni
ka
Objavljen
Javni poziv
Plaća
službenika
i+pripadaju
ći troškovi
+30.000,0
0
Federal
no
ministar
stvo
kulture i
sporta
Maj 2012.
Vrijeme
službeni
ka
Objavljen
Javni poziv
Plaće
službenika
+
pripadajući
troškovi +
80.000,00
KM
Federal
no
ministar
stvo
kulture i
sporta
Maj 2012.
Vrijeme
službeni
ka
Spisakregistar
postojećih
vijeća
mladih i
komisija za
mlade koje
djeluju na
nižim
razinama
Plaće
službenika i
pripadajući
troškovi
Centar
za
mlade
Decembar
2012.
263
Broj
podržanih
projekata
Budžet
FBiH
Broj
podržanih
projekata
Budžet
FBiH
Broj vijeća
mladih i
komisija za
mlade
Budžet
FBiH
15.000,
00 KM
20.000,
00 KM
-
4.4.3
Program
4.5.
Jačanje
organiza
cionih i
materijal
nih
kapacite
ta
Centra
za
mlade
uključenosti
u proces
odlučivanja
Javni poziv
za podršku
projektima
omladinskih
organizacij
a-podrška
formiranju
vijeća
mladih s
ciljem
formiranja
Vijeća
mladih
FBiH
vlasti u
FBiH
Novi
program
Novi
program
4.5.1
Prilagoditi i
popuniti
organizacio
nu strukturu
Centra za
mlade
shodno
potrebama
proizašlim
iz Zakona o
mladima
4.5.2
Inicirati
formiranje
Interresorn
e radne
grupe
Vlade FBiH
do
formiranja
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službeni
ka
Objavljen
Javni poziv
Plaće
službenika i
pripadajući
troškovi
+20.000,0
0 KM
Federal
no
ministar
stvo
kulture i
sporta
Maj 2012.
Broj
podržanih
projekata
Budžet
FBiH
30.000,
00 KM
Vrijeme
službeni
ka
Nedovoljni
kapaciteti
Plaće
službenika i
pripadajući
troškovi
Federal
no
ministar
stvo
kulture i
sporta
April 2012.
Povećan
broj
izvršilaca
Budžet
FBiH
58.583,
41 KM
Vrijeme
službeni
ka i
iznos
utrošeni
h
sredstav
a
Upućena
inicijativa
za
formiranje
Interresorn
e radne
grupe
Vlade FBiH
Plaće
službenika
+pripadajuć
i troškovi
interresorn
e radne
grupe
Centar
za
mlade
April 2012.
Imenovana
interresorn
a radna
grupa od
strane
Vlade FBIH
Budžet
FBiH
30.000,
00 KM
264
4.5.3
Program
4.6.
Jačati
saradnju
sa
relevant
nim
institucij
ama u
BiH
Savjeta za
mlade
Napraviti
plan
edukacija
službenika
4.5.4
Nabaviti
nedostajuć
u opremu
4.6.1
Saradnja
sa NVO
sektorom s
ciljem
informiranja
i
uključivanja
mladih u
programe i
projekte
koji se
odnose na
mlade i
provode se
na
federalnom
nivou
Saradnja
sa svim
nivoima
vlasti u cilju
harmonizira
4.6.2
Vrijeme
službeni
ka i
iznos
utrošeni
h
sredstav
a
Vrijeme
službeni
ka
Plan
edukacije
Plaće
službenika i
pripadajući
troškovi
Centar
za
mlade
Juni 2012.
Broj
seminara,
kurseva,
obučenih
službenika
Budžet
FBiH
10.000,
00 KM
Spisak
nedostajuć
e opreme
Plaće
službenika i
pripadajući
troškovi
Federal
no
ministar
stvo
kulture i
sporta
Centar
za
mlade
Juni
2012.
Nabavljena
oprema
Budžet
FBiH
15.000,
00 KM
Decembar
2012.
Dostupne
infomacije
Budžet
FBiH
-
Centar
za
mlade
Decembar
2012.
Broj
održanih
sastanaka,
seminara
Budžet
FBiH
50.000,
00 KM
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službeni
ka
Spisak
programa,
projekata
o
mogućnosti
ma za
mlade po
pojedinim
oblastima
omladinsko
g sektora
Plaće
službenika i
pripad.trošk
ovi,
oglašavanj
e, štampa
Novi
progr
Novi
program
Vrijeme
službeni
ka i
iznos
utrošeni
Plan
aktivnosti
Plaća
službenika
+
pripadajući
troškovi
265
nja
omladinskih
politika i
veće
uključenosti
mladih u
proces
odlučivanja
h
sredstav
a
GODIŠNJI PLAN RADA - SEKTOR ZA SPORT
Strateškic
ilj 5:
Operativn
i cilj
Razvoj sporta i dostizanje nivoa sportskih razvijenih zemalja
Adekvatna podrška razvoju sporta kroz pravnu regulativu i podršku programima i projektima u FBiH
Program
Program
5.1.
Aktivnosti
Unapređ
enje
zakonske
regulative
u oblasti
sporta u
FBiH
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4
Izvršeno
u 2011.
Utrošeno u
2011.
Ulazni
indikatori
100%
100%
Pripremiti
nacrta
Zakona o
sportu u
FBiH
Donošenje
podzakosnki
h akata
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Novi
program
Novi
program
Donijeti
Pravilnik o
kategorizaciji
sportskih
objekata
Donijeti
Novi
program
Novi
Izlazni
indikatori
Budžet za
2012.
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredsta-va
10.000,00
KM
+
Plaće
službenika
Sektor za
sport
Decembar
2012.
Usvojen
Zakon
Budžet
FBiH
Vrijeme
službenik
a
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
sport
Kontinuirano
u skladu sa
rokovima
Usvojeni
podzakonski
akti
Budžet
FBiH
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Plaće
službenika
Sektor za
sport
Novembar
2012.
Usvojen
Pravilnik
Budžet
FBiH
Novi
Vrijeme
Plaće
Sektor za
Novembar
Donesena
Budžet
Usvojen
Zakon
266
Nedostaj
uća
sredstva
Uredbu o
kriterijima za
dodjeljivanje
nagrada za
ostvarene
vrhunske
sportske
rezultate
Program
5.2.
Podrška
izgradnji,
opremanj
ui
rekonstru
kciji
sportskih
objekata
5.2.1.
5.2.2.
Program
5.3.
Raspisivanje
Javnog
poziva za
podršku
projektima i
programima
u oblasti
sporta
U saradnji sa
kantonalnim
ministarstvim
a sačiniti
prioritete u
izgradnji
sportskih
objekata
Podrška
pripremi i
učešću
sportista
na
međunar
odnim
sportskim
takmičenj
ima
Pregled
program
program
službenik
a
službenika
100
%
240.000,00
KM
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Objavljen
Javni poziv
Plaće
državnih
službenika
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Utvrđeni
prioriteti
Plaće
državnih
službenika
60%
191.000,00
KM
Novi
Novi
sport
2012.
Uredba
250.000,00
KM +
Budžet
FBiH
Federaln
o
ministarst
vo
kulture i
sporta
Mart 2012.
Budžet
FBiH
Maj 2012.
Budžet
FBiH
Federaln
o
ministarst
vo
kulture i
sporta
200.000,00
KM
+
Vrijeme
Izrada
267
Plaće
FbiH
Budžet
FBiH
Sektor za
April 2012.
Odluke o
Budžet
5.3.1.
5.3.2
Program
5.4.
zvaničnih
međunarodni
h sportskih
takmičenja
za koje će se
pružiti
podrška
učešću naših
sportista
Raspisivanje
Javnog
poziva za
podršku
programima i
projektima
učešću
sportista na
međunarodni
m sportskim
takmičenjima
Podrška
organizir
anju
tradiciona
l.sportski
h
manifesta
cija u
FBiH
5.4.1.
5.4.2.
Izrada
spiska
tradicionalni
h sportskih
manifestacija
koji se
organiziraju
u Federaciji
BiH
Raspisivanje
Javnog
poziva za
podršku
tradicionalni
program
program
službenik
a
pregleda
državnih
službenika
sport u
saradnji
sa OK
BiH i
sportskim
savezima
podršci
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Urađen
Javni poziv
Plaće
državnih
službenika
Federaln
o
ministarst
vo
kulture i
sporta
80%
411.548,00
KM
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Urađen
spisak
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
sport u
saradnji
sa
kantonim
a
Juli 2012.
Donesene
odluke o
podršci
Budžet
FBiH
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Objavljen
Javni poziv
Plaće
državnih
službenika
Federaln
o
ministarst
vo
kulture i
Mart 2012.
Objavljen
Javni poziv
sa kriterijima
Budžet
FBiH
Mart 2012.
Budžet
FBiH
310.000,00
KM +
268
FBiH
Budžet
FBiH
Program5.
5.
Program
5.6.
Podrška
djelatnost
ima
sportskih
saveza
Podrška
školskim
sportskim
takmičenj
ima
Program
5.7.
Podrška
Olimpijsk
om
komitetu
BiH
Program
5.8.
Podrška
Paraolim
pijskom
komitetu
BiH
Program
5.9.
Jačanje
saradnje
sa svim
relevantni
m
institucija
ma u
5.5.1.
5.6.1.
5.7.1.
5.8.1.
5.9.1.
m sportskim
manifestacija
ma
Utvrđivanje
kriterija za
finansijsku
podršku
sporta
40%
300.000,00
Vrijeme
službenik
a
Utvrđeni
kriteriji
300.000,00
KM Plaće
Podrška
organiziranju
školskih
takmičenja
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Utvrđen
spisak
sportova
10.000,00
KM + Plaće
Podrška
radu i
pripremama
reprezentativ
aca iz FBiH
na
Olimpijskim
igrama
London
2012.
Podrška
radu
Komiteta,
klubova i
pripremama
reprezentativ
aca iz FBiH
na
Paraolimpijs
kim igrama
London
2012.
Učešće u
izradi
podzakonski
h akata na
nivou BiH
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a
Obezbijeđen
podrška radu
i odlazak
reprezentativ
aca na OI
London
60.000,00 +
plaće
Novi
program
Novi
program
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstav
a
Obezbijeđe
n a podrška
radu i
odlazak
reprezentativ
aca na OI
London
100%
100%
Vrijeme
službenik
a
Pripremljeni
podzakon.ak
ti
269
Sektor za
sport u
saradnji
sa
savezima
Sektor za
sport u
saradnji
sa
kantonim
a
Sektor za
sport
Mart 2012.
Odobrena
sredstva
Budžet
FBiH
Mart 2012.
Uspješno
realizirana
takmičenja
Budžet
FBiH
Mart 2012.
Učešće
reprezentativ
aca na OI
London
2012.
Budžet
FBiH
40.000,00
KM +plaće
službenika
Sektor za
sport
Mart 2012.
Učešće
reprezentativ
aca na OI
London
2012.
Budžet
FBiH
plaće
službenika
Sektor za
sport
Kontinuirano
Usvojeni
podzakonski
akti
Budžet
FBiH
FBiH i
BiH
5.9.2.
5.9.3.
Program
5.10.
Program
5.11.
Nabavka
sportske
opreme
za
vaspitnoobrazovn
e,
razvojne i
edukacio
ne
programe
u sportu
za mlade
5.10.
1.
Kadrovsk
o jačanje
i
osposoblj
avanje
5.11.
1.
Saradnjia sa
kantonima u
finansiranju i
podršci
sportskih
aktivnosti
Utvrđivanje
Programa
aktivnosti na
upoznavanju
i provođenju
odredbi
Međunarodn
e konvencije
o antidoping
kontroli
Zaključivanje
ugovora sa
dobavljačem
sportske
opreme
Novi
program
100%
Stručno
osposobljava
nje osoblja u
skladu sa
Zakonom o
državnim
službenicima
Novi
program
100%
Novi
program
Plaće
državnih
službenika
Sektor za
sport
Pripremljen
Program za
realiziranje
Plaće
državnih
službenika
Juni 2012.
Vrijeme
službenik
a
Pripremljen
ugovor
120.000,00
KM Plaće
državnih
službenika
Sektor za
sport u
saradnji
sa
Agencijom za
antidopin
g
kontrolu
BiH
Sektor za
sport
Juli 2012.
Uspješno
zaključen
ugovor
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstav
a
Broj
seminara i
kurseva, broj
službenika
Plaće
službenika
Federaln
o
ministarst
vo
kulture i
sporta
Kontinuirano
Broj
seminara,
kurseva i
broj učesnika
Vrijeme
službenik
a
Uspostavlje
nja saradnja
Vrijeme
službenik
a
100%
Novi
program
-
270
Kontinuirano
Uspješno
uspostavljenj
a saradnja
Uspješno
realiziran
program
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
NAPOMENA: Predviđena sredstva iz Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu nisu konačna. Nakon donošenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za 2012.
godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, odredit će se i konačni iznosi finansijskih sredstava koji su potrebni za uspješno realiziranje planiranih programskih
aktivnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta.
271
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
U skladu sa članom 17. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
federalne uprave („Službene novine Federacije BiH br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06,
8/06 i 61/06), Federalno ministarstvo trgovine vrši upravne, stručne i druge
poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: trgovinu, funkcioniranje
jedinstvenog tržišta, uticaj privrednog sistema i privredne politike na tržište roba i
usluga, odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga, zaštitu potrošača i druge
poslove utvrđene zakonom.
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine broj:
01-02-807/10 i broj: 01-02-1961/11, nadležnosti ministarstva vrše se u okviru
organizacionih jedinica i to: Kabineta ministra, Sektora za vanjsku trgovinu,
Sektora za unutrašnju trgovinu, Sektora za cijene i analizu tržišta, Sektora za
finansijske, pravne i opće poslove (Odsjek za finansijske poslove i Odsjek za
pravne i opće poslove).
Prema Pravilniku sistematizirano je 45 izvršilaca, ukupno je uposleno 36
djelatnika, a upražnjeno 9 radnih mjesta.
U 2012. godini Federalno ministarstvo trgovine poduzet će niz mjera i aktivnosti
koje imaju za cilj stvaranje okvira poboljšanja uslova za obavljanje vanjske
trgovine, poboljšanja, pojednostavljivanja u unapređivanja uslova za obavljanje
trgovačke djelatnosti u Federaciji BiH, regulacije tržišta cijena i prometa naftnih
derivata u cilju onemogućavanja sive ekonomije u Federaciji BiH i unapređenja i
ekonomskih interesa potrošača.
U okviru programa - Razvoj institucionalnog okvira i legislative, radit će se na:
-
Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima u
Federaciji BiH i drugi
Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama
Osnovni razlozi izmjena i dopuna navedenih zakona je usklađivanje sa krovnim
zakonima Bosne i Hercegovine a odnose se na pojednostavljivanje procedura.
-
Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini
U skladu sa Privremenim sporazumom i WTO sporazumom, postoji potreba
donošenja izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini kao i člana 13. istog
Zakona i njegovog usklađivanja na navedenim Sporazumima radi uređivanja fer
tržišta prehrambenih proizvoda i davanja jednake šanse svim učesnicima na
unutrašnjem tržištu da pod istim uslovima (ravnopravno) plasiraju svoje proizvode
na policama trgovačkih objekata. Radi usaglašavanja prethodnog člana
neophodno je izvršiti izmjene i dopune i ostalih članova Zakona koji su u direktnoj
vezi sa ovim članom.
272
-
Iniciranje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine,
donošenje Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i Zakona o
nedopuštenom oglašavanju u Federaciji BiH
Donošenje zakona imaju za cilj da doprinesu poboljšanju funkcioniranja
unutrašnjeg tržišta, osiguraju visok nivo zaštite potrošača i sprječavanje
narušavanja tržišne konkurencije. Ovim zakonima se vrši preuzimanje niza EU
direktiva koje regulraju oblast zaštite potrošača, kao i direktive o zavaravajućem i
komparativnom oglašavanju. Donošenjem ovih zakona u Federaciji BiH izvršiti će
se i harmonizacija propisa iz ove oblasti iz ove oblasti sa drugim entitetima.
Prema ovlaštenjima iz Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije
BiH“ broj 40/10) izradit će se podzakonski akti.
Izrada Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata,
uputstva o postupku pregleda i nadzora EMS na BPS-a doprinijet će regulaciji
prometa naftnih derivata u Federaciji BiH. U cilju povećane kontrole naftnih
derivata izvršit će se dogradnja softvera na potrebe računalnog sistema NKPND
na BPS-a.
Aktivnosti-koordinacija na izradi akcionog plana za Projekat razvoj trgovine i
domaćeg tržišta u Federaciji BiH zasniva se na usvojenom Projektu razvoja
trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH i njegovoj realizaciji koji obuhvata mjere
za povećanje konkurentnosti trgovine stvaranjem nabavnih grupa i učlanjivanje u
međunarodne nabavne grupacije, predlaganje mogućnosti stvaranja nacionalnog
trgovačkog lanca, davanje smjernica za ponašanje trgovine u povećanoj
liberalizaciji težišta.
U okviru programa - Jačanje infrastrukture za podršku vanjske trgovine radiće se
Strategija razvoja i jačanja izvozne konkurentnosti granske industrije BiH osigurat
će promjenu strukture međunarodne razmjene uz izbjegavanje eventulanih
poremećaja u privrednim odnosima, formulisati pravce za promjenu izvozne
orijentacije od poluproizvoda i sirovina ka proizvodima i uslugama većeg nivoa
tehnološke obrade sa višim cijenama koštanja. Također definisat će ključna
opredjeljenja granske industrije u Federaciji BiH, odnosno koncept jačanja izvoza
na principima efikasnosti, održivosti i racionalnosti.
U okviru programa podrške radu i razvoju udruženja za zaštitu potrošača radit će
se na dodatnoj podršci radu i razvoju udruženja za zaštitu potrošača u Federaciji
BiH je da podigne nivo i kvalitet sposobnosti udruženja, da adekvatno, informisano
i ktritički djeluju u svim područjima koja se tiču prava i ekonomskih interesa
potrošača.
273
Strateški
cilj 1:
Stvaranje okvira u cilju poboljšanja uvjeta za obavljanje vanjske trgovine
Operativni
cilj
Program
Program
1.1.
Razvoj
infrastruktur
e za rast
VT
odnosno
izvoza
Aktivnost
1.1.1
.
1.1.2
.
1.1.3
.
1.1.4
.
Nacrt Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o stranim
ulaganjima (u
FBiH)
Nacrt Zakona o
izmjenama
dopunama
Zakona o
slobodnim
zonama (u FBiH)
Vođenje
Upravnog
postupka
temeljem Zakona
o
vanjskotrgovinsko
j politici, Zakona o
vanjskotrgovinsko
m poslovanju,
Zakona o
slobodnim
zonama, Zakona
o otpremništvu
Davanje mišljenja
i odgovora na
upite u svezi
primjene Zakona
iz djelokruga rada
Izvrseno
u
prethodn
oj godini
(%)
Utrošen
ou
prethodn
oj godini
(%)
Ulazni
indikatori
4
djelatnika
administart
ivni
troškovi
Izlazni
indikatori
Budžet
za
tekuču
godinu
(2012)
17.040
Izrađen Nacrt
Zakona
Nosilac
najmanja
organizaci
ona cjelina
Sektor
vanjske
trgovine
Rok
izvršenja
VI mjesec
2012
Mjerljivi
indikatori
za
izvrsenje
Usvojen
Zakon o
izmjenama
i
dopunama
Zakona
Usvojen
Zakon o
izmjenama
i
dopunama
Zakona
Izvori
sredsta
va
Budžet
4
djelatnika
administart
ivni
troškovi
Izrađen Nacrt
Zakona
17.040
Sektor
vanjske
trgovine
VI mjesec
2012
4
djelatnika
administart
ivni
troškovi
Broj
donesenih
rješenja
21.580
Sektor
vanjske
trgovine
Kontinuirano
Broj
donesenih
rješenja
Budžet
4
djelatnika
Broj datih
mišljenja
8.520
Sektor
vanjske
trgovine
Kontinuirano
Broj datih
mišljenja
Budžet
274
Budžet
Nedostaju
ća
sredstva
Sektora
1.1.5
.
1.1.6
.
1.1.7
.
Inicijativa
promjene
legislative
sukladno EU
Aktivnosti koordinacija na
izradi Akcionog
plana za Projekat
"Razvoj trgovine i
domaćeg tržišta u
F BiH"
Inicijativa za
osnivanje Savjeta
za strane
investitore za F
BiH sa najmanje
deset članova
koje imenuje
Vlada F BiH na
prijedlog
odgovarajućih
ministarstava,
Gospodarske/Priv
redne komore i
stranih investitora.
Tehničko
administrativne
poslove za Savjet
obavlja Federalno
ministarstvo
trgovine.
Ukupno Program 1.1.
Program
1.2.
Jačanje
infrastruktur
e za
podršku
vanjske
4
djelatnika
Broj datih
inicijativa
8.520
Sektor
vanjske
trgovine
Kontinuirano
Broj datih
inicijativa
Budžet
1 djelatnik
Donesen
akcioni plan
44.884
Sektor
vanjske
trgovine
IV mjesec
2012
Donesen
akcioni
plan
Budžet
4
djelatnika
Održani
sastanci
Savjeta
10.100
Sektor
vanjske
trgovine
Kontinuirano
Održani
sastanci
Savjeta
Budžet
127.68
4 KM
0 KM
1.2.1
.
Rekonstrukcija
registra (softvera)
za
vanjskotrgovinske
postupke koje
1 djelatnik
Završeno
unošenje
podataka
275
9.200
0 KM
Sektor
vanjske
trgovine
II mjesec
2012
Završeno
unošenje
podataka
Budžet
trgovine
provodi Sektor
1.2.2
.
1.2.3
.
1.2.4
.
1.2.5
.
Informacija o
realiziranju stranih
ulaganja u F BiH
za 2011.godinu
Informacija o
registriranim
stranim
predstavništvima
u F BiH za
2011.godinu
Informacija o
poslovanju
slobodnih zona u
F BiH u
2011.godini
Mjesečno izvješće
MVTEO BiH,
obvezna
mjesečna
Izvješća upućena
MVTEO BiH u
kontekstu
provođenja
upravnih
postupaka u F
BiH na osnovu
Zakona o
vanjskotrgovinsko
j politici BiH
Ukupno Program 1.2.
4
djelatnika
administrat
ivni
troškovi
Izrađena
Informacija
17.040
Sektor
vanjske
trgovine
V mjesec
2012
Izrađena
informacija
Budžet
4
djelatnika
administrat
ivni
troškovi
Izrađena
informacija
17.040
Sektor
vanjske
trgovine
IV mjesec
2012
Izrađena
Informacija
Budžet
4
djelatnika
administrat
ivni
troškovi
Izrađena
informacija
17.040
Sektor
vanjske
trgovine
V mjesec
2012
Izrađena
Informacija
Budžet
3
djelatnika
administrat
ivni
troškovi
Izrađena
Izvješća
27.273
Sektor
vanjske
trgovine
mjesečno
Izrađeno
Izvješće
Budžet
87.593
KM
0 KM
Program
1.3.
1.3.1
.
Izrada strategije
razvoja i jačanje
izvozno
konkurentske
granske industrije
u FBiH
225.00
0
276
0 KM
Sektor
vanjske
trgovine
Kontinuirano
Izrađena
strategija
Budžet
Ukupno Program 1.3.
225.00
0 KM
0 KM
0 KM
Ukupno Strateški cilj 1.
Strateški
cilj 2:
Operativni
cilj
Poboljšanje, pojednostavljivanje i unaprijeđivanje uslova za obavljanje trgovačke djelatnosti u Federaciji BiH
Program
Program
1.1.
Aktivnost
Razvoj
institucional
nog okvira i
legislative
1.1.1
.
1.1.2
.
Izvrseno
u
prethodn
oj godini
(%)
Utrošen
ou
prethodn
oj godini
(%)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budž
et za
tekuč
u
godin
u
Nosilac
Rok izvrsenja
Izrada radnog
materijala Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
unutrašnjoj
trgovini
2
službenika
i2
namješteni
ka,
administrat
ivni
troškovi
Pripremljen
dio radnog
materijala
Zakona
17.07
7
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
juni 2012
U skladu sa
ovlaštenjima iz
Zakona o
unutrašnjoj
trgovini
("Službene novine
Federacije BiH",
broj40/10) izrada:
1. Pravilnika o
uslovima
minimalno
tehničke
opremljenosti
poslovnih
prostora za
obavljanje
trgovine i
trgovačkih usluga,
2
službenika
, 2
namješteni
ka, admin.
troškovi
Pripremljen
radni materijal
17.07
7
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
mart 2012
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Usvojen
zakon
277
Budžet
Donesen
pravilnik
Budžet
Nedostaju
ća
sredstva
2. Pravilnika o
klasifikaciji
prodavnica
1.1.3
.
3. Pravilnika o
obliku, sadržaju i
načinu vođenja
trgovačke knjige
1.1.4
.
1.1.5
.
1.1.6
.
Rješavanje
zahtjeva o
ispunjavanju
uslova za
obavljanje
trgovine na veliko
i uvoz naftnih
derivata
Rješavanje
zahtjeva o
ispunjavanju
uvjeta vezano za
zastupljenost
domaćih
prehrambenih
proizvoda u
trgovinskim
objektima
propisanih
člankom 13.
Zakona o
unutrašnjoj
trgovini
2
službenika
i2
namješteni
ka,
administrat
ivni
troškovi
2
službenika
i2
namješteni
ka,
administrat
ivni
troškovi
Pripremljen
dio radnog
materijala
17.07
7
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
maj 2012
Donesen
pravilnik
Budžet
Prikupljanje
materijala za
usaglašavanj
e važećeg
Pravilnika
17.07
7
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
septembar
2012
Donesen
pravilnik
Budžet
2
službenika
,1
namješteni
k, admin.
troškovi
Broj
donesenih
rješenja
17.07
7
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
kontinuirano
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
2
službenika
,1
namješteni
k, admin.
troškovi
Broj
donesenih
rješenja
17.07
7
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
kontinuirano
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
278
1.1.7
.
1.1.8
.
1.1.9
.
Provođenje
drugostepenog
upravnog
postupka po
žalbama pravnih i
fizičkih lica na
donesena
rješenja
prvostepenog
organa iz oblasti
trgovine
Izrada mjesečnih i
kvartalnih
izvještaja i analiza
o uvezenim
količinama
naftnih derivata,
te nabavljenim
količinama naftnih
derivata iz
Republike Srpske,
a u skladu sa
propisanim
obavezama iz
Odluke o Bilansu
energetskih
potreba
Federacije BiH.
Konsultacije sa
predstavnicima
Evropske komisije
u vezi
usaglašavanja
Zakona o
unutrašnjoj
trgovini sa
Privremenim
sporazumom o
stabilizaciji
ipridruživanju BiH.
1
službenik,
admin.
troškovi
Broj
obrađenih
zahtjeva
34.15
2
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
2
službenika
i1
namješteni
k,
administrat
ivni
troškovi
Broj
obrađenih
zahtjeva
8.538
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
6.000
Ministar,
Pomoćnik
Ministra,
Šefica
Kabineta
Ministar, 2
službenika
; troškovi
putovanja,
dnevnica,
279
kontinuirano
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
kontinuirano
Izvještaji
Budžet
Po potrebi
Usaglašav
anje
Zakona sa
propisima
EU
Budžet
1.1.1
0.
1.1.1
1.
Interesorna
saradnja i
organizovanje
zajedničkih
sastanaka sa
predstavnicima
nadležnih organa
u cilju što jasnijeg
i cjelovitijeg
donošenja
propisa u cilju
pojednostavljivanj
a i unaprijeđivanja
uslova za
obavljanje
trgovačke
djelatnosti u
Federaciji BiH.
Davanje mišljenja
i odgovora na
upite u vezi
primjene Zakona
o unutrašnjoj
trgovini i
podzakonskih
akata iz
djelokruga rada
Sektora
administrat
ivni
troškovi, 1
službenik i
2
namješteni
ka
8.539
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
2
službenika
, jedan
namješteni
k, admin.
troškovi
17.07
7
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
Ukupno Program 1.1.
Po potrebi
Usaglašav
anje
Zakona sa
propisima
EU
Budžet
kontinuirano
Odnos
primljenih i
rješenih
zahtjeva
Budžet
176.7
68
KM
0 KM
0 KM
Ukupno Strateški cilj 2.
Strateški
cilj 3:
Operativni
cilj
Regulacija tržišta cijena i prometa naftnih derivata u FBiH u cilju onemogućavanja sive ekonomije.
Povećati kontrolu prometa naftnih derivata u FBiH.
Program
Aktivnost
Izvrseno
u
prethodn
oj godini
(%)
Utrošen
ou
prethodn
oj godini
(%)
Ulazni
indikatori
280
Izlazni
indikatori
Budž
et za
tekuč
u
godin
u
Nosilac
Rok izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Nedostaju
ća
sredstva
Program
1.1.
Kreiranje
pravnog
okvira
regulacije
prometa
naftnih
derivata u
FBiH
1.1.1
.
1.1.2
.
1.1.3
.
1.1.4
.
Izrada Pravilnika
o načinu
evidentiranja i
kontroli prometa
naftnih derivata
izrada Uputstva o
postupku
pregleda i
nadzora EMS na
BPS
Dogradnja
softvera za
potrebe
računalnog
sistema NKPND
na BP
3
službenika
, admin.
troškovi
Pripremljen
Pravilnik
Uputstvo u
pripremi
Održavanje
softwera sistema
NKPND na BP
Ukupno Program 1.1.
34.32
4
34.32
4
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
januar-februar
2012
310.0
00
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
Kontinuirano
76.50
0
Budžet
Donešeno
uputstvo
Budžet
Budžet
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
Budžet
455.1
48
KM
0 KM
Program
1.2.
dat na
objavu
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
0 KM
3
službenika
; troškovi
putovanja,
dnevnica,
admin.
troškovi
Broj
obrađenih
zahtjeva
12.98
3
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
kontinuirano u
2012
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
1.2.1
.
Rješavanje
zahtjeva koji se
odnose na
ispunjavanje
uslova u skladu
sa odredbom
člana 4. Pravilnika
o načinu
evidentiranja i
kontroli prometa
naftnih derivata
2
službenika
Broj
obrađenih
zahtjeva
12.98
3
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
30 dana od
prijema
zahtjeva
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
1.2.2
.
Priprema Odluke
o davanju
saglasnosti na
cijenu gasa i uglja
za termoelektrane
281
1.2.3
.
Dati mišljenje na
Prijedlog odluke o
zaštitnim
cijenama
pojedinih
poljoprivrednih
proizvoda
Ukupno Program 1.2.
Program
1.3.
Praćenje
cijena na
domaćem i
inostranom
tržištu i
određivanje
mjera
kontrole u
slučaju
velikih
odstupanja
1.3.1
.
1.3.2
.
1.3.4
.
Analiza MPC
životnih namirnica
i naftnih derivata
Pravljenje
spiskova
primljenih Izjava
BPS i spiskova
koji nisu dostavili
Izjave
sravnjavanje
spiskova BC sa
poreznim
upravama
odgovori na
zastupnička
pitanja i upite
privrednih
društava
Ukupno Program 1.3.
Savjet za
praćenje
cijena
Ukupno Program 1.4.
15 dana od
zahtjeva
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
0 KM
Prikupljene
informacije,
urađena
analiza
13.73
5
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
januardecembar
2012
Izvještaji
mjesečno
Budžet
3
službenika
Broj
primljenih
Izjava
13.73
5
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
kontinuirano u
2012
Izvještaji
mjesečno i
po potrebi
Budžet
13.73
5
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
kraj godine
izvještaj na
početku
2013
Budžet
13.73
6
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
2
službenika
broj datih
odgovora
15 dana
Budžet
54.94
1 KM
0 KM
1.4.1
.
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
1
službenika
1
službenik
1
službenik
1
namješteni
k7
vanjskih
članova
priprema tabela i
podataka o
cijenama životnih
namirnica za
svaki mjesec kao i
energenata
12.98
4
38.95
0 KM
0 KM
1.3.3
.
Program
1.4.
Broj
obrađenih
zahtjeva
1
službenik
tabele koje se
objavlju na
web stranici
minist
18.95
0
18.95
0 KM
0 KM
Ukupno Strateški cilj 3.
282
0 KM
Sektor za
cijene i
analizu
tržišta
kontinuirano
Izvještaji
mjesečno
Budžet
0 KM
Strateški
cilj 4:
Operativni
cilj
Unaprjeđenje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača
Program
Program
1.1.
Aktivnost
Razvoj
institucional
nog okvira i
legislative
1.1.2
.
Inicijativa izmjena
i dopuna zakona
o Zaštiti
potrošača BiH u
skladu sa
propisima EU iz
oblasti zaštite
potrošača
Prednacrt
Zakona o zaštiti
potrošača u
Federaciji BiH
1.1.3
.
Prednacrt Zakona
o nedopuštenom
oglašavanju u
Federaciji BIH
1.1.1
.
1.1.4
.
1.1.5
.
1.1.6
.
Godišnji program
zaštite potrošača
u Federaciji BiH
Analiza i iniciranje
promjena
zakonskog okvira
iz nadležnosti
drugih organa koji
su od značaja za
interese
potrošača
Davanje stručnih
mišljenja i
odgovora na upite
u vezi primjene
Izvrseno
u
prethodn
oj godini
(%)
Utroše
no u
prethod
noj
godini
(%)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
4 službenika
i1
namještenik
Budž
et za
tekuč
u
godin
u
Nosilac
(najmanji
organizaci
oni dio)
15.43
6
Služba za
zaštitu
potrošača
izrađena
inicijativa
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvrsenje
Izvori
sredsta
va
Budžet
mart
Prihvaćena
inicijativa
4 službenika
i1
namještenik
Izrađen
Prednacrt
Zakona
48.23
6
Služba za
zaštitu
potrošača
decembar
Usvojen
Prednacrt
Zakona
Budžet
4 službenika
i1
namještenik
Izrađen
Prednacrt
Zakona
13.22
0
Služba za
zaštitu
potrošača
decembar
Usvojen
Prednacrt
Zakona
Budžet
4 službenika
i1
namještenik
Izrađen
Program
18.94
2
Služba za
zaštitu
potrošača
Usvojen
Program
Budžet
4 službenika
i1
namještenik
Broj datih
inicijativa
12.21
6
Služba za
zaštitu
potrošača
kontinuirano
Broj
usvojenih
inicijativa
Budžet
4 službenika
i1
namještenik
broj zahtjeva i
upita
9.647
Služba za
zaštitu
potrošača
kontinuirano
broj datih
mišljenja i
odgovora
Budžet
283
mart
Nedostaju
ća
sredstva
Zakona o zaštiti
potrošača BiH
1.1.7
.
1.1.8
.
Izrada analiza i
informacija iz
oblasti zaštite
potrošača
Uspostavljanje
različitih vidova
saradnje sa
drugim organima i
organizacijama
uključenim u
sistem zaštite
potrošača
4 službenika
i1
namještenik
izrađena
informacija
5.789
Služba za
zaštitu
potrošača
decembar
4 službenika
i1
namještenik
Broj
sastanaka i
pisane
korespodencij
e
3.859
Služba za
zaštitu
potrošača
kontinuirano
Ukupno Program 1.1.
Podrška
radu i
razvoju
udruženja
za zaštitu
potrošača
1.2.1
.
1.2.2
.
Podrška
uspostavi i
jačanju udruženja
potrošača
Prijedlog odluke o
usvajanju
programa utroška
sredstava s
kriterijima
raspodjele-tekući
transferi, podrška
udruženjima
potrošača
Raspodjela
sredstava
udruženjima
Budžet
saradnja
ojačana
Budžet
127.3
45
KM
0 KM
Program
1.2.
Usvojena
informacija
na Vladi
4 službenika
i1
namještenik
4 službenika
i1
namještenik
4 službenika
i1
namještenik
Broj
uspostavljeni
h udruženja
potrošača
Sačinjen
Prijedlog
odluke
javni poziv,
odabir
korisnika
1.2.3
.
284
5.789
0 KM
Služba za
zaštitu
potrošača
kontinuirano
90.64
7
Služba za
zaštitu
potrošača
9.647
Komisija
za odabir i
nadzor
korisnika
dodjeljenih
sredstava
broj
aktivnih
udruženja
potrošača
Budžet
mart
Odluka
usvojena
na Vladi
Budžet
maj
potpisani
ugovori sa
udruženjim
a
Budžet
1.2.4
.
1.2.5
.
Praćenje rada
udruženja i učinka
potpora u
2011.god
4 službenika
i1
namještenik
Izrađena
informacija
15.43
6
Služba za
zaštitu
potrošača
izvještaj o utrošku
dodjeljenih
financijskih
sredstava u 2011.
4 službenika
i1
namještenik
Urađen
izvještaj za
FMF
9.647
služba za
zaštitu
potrošača i
Komisija
Ukupno Program 1.2.
Promocija
zaštite
potrošača
4 službenika
i1
namještenik
1.3.1
.
Medijska
promocija zaštite
potrošača
4 službenika
i1
namještenik
1.3.2
.
Ukupno Program 1.3.
Organiziranje
skupova, okruglih
stolova, i slično.
mart
Usvojena
informacija
Budžet
Usvojen
izvještaj na
Vladi
Budžet
131.1
66
KM
0 KM
Program
1.3.
mart
Broj
objavljenih
afirmativnih
priloga u
štampanim i
elektronskim
medijima
Broj
organiziranih
skupova i
okruglih
stolova, broj
učesnika
9.647
Ukupno Strateški cilj 4.
285
Svi sektori
Budžet
kontinuirno
26.78
9
Služba za
zaštitu
potrošača i
drugi
sektori
kontinuirano
36.43
6 KM
0 KM
0 KM
Broj
organiziran
ih skupova
i okruglih
stolova,bro
j učesnika
Budžet
0 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA
Okvirne nadležnosti Federalnog ministrarstva prostornog uređenja su definirane
Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (Službene
novine Federacije BiH, br. 58/02, 19/03 , 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06):
"Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavlja upravne, stručne i druge
poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na:
-planiranje i uređenje prostora; politiku upotrebe zemljišta na federalnoj razini;
izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije; usklađenosti
prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije; usmjeravanje
dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa; geoloških istraživanja; izradu
osnovnih karata geofizičkih, seizmoloških, geometralnih ili minerogenetskih,
geohemijskih, geomorfoloških i drugih karata; izradu geoloških podloga za
prostorno uređenje; nadzor nad odgovarajućim ustanovama iz sektora i
druge poslove utvrđene zakonima“.
ZAKONI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
-
-
-
-
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine(“Službene novine F BiH”,br.2/06, 72/07, 32/08, 4/10,
13/10 i 45/10)
Zakon o građevinskim proizvodima ("Službene novine F BiH" br. 78/09 )
Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika
uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 , 27/02 i 6/04 , 51/07)
Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (“Službene novine
Federacije BiH”, br. 11/98, 38/98, 19/99);
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo("Službene novine
FBiH",br.27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07 i
72/08);
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (''Službene
novine Federacije BiH'', br. 11/98, 38/98, 12/99, 27/99, 43/99, 54/01 i 29/03);
Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH"
br. 28/05, 2/08)
286
KLJUČNE AKTIVNOSTI KOJE ĆE OBILJEZITI RAD FEDERALNOG MINISTARSTVA
PROSTORNOG UREĐENJA U 2012.GODINI
1. Unaprijediti planiranje i korištenje prostora Federacije BiH
Stvaranje pretpostavki za plansko korištenje prostora F BiH,
Izgradnja i razvoj pravnog okvira i institucionalnih kapaciteta upravljanja, korištenja
i zaštite zemljišta, spomenika kulture i prirodnih resursa F BiH,,
-Način ostvarenja postavljenog cilja:
Izraditii i usvojiti Prostorni plan F BiH
Izraditi Prostorni plan Igman,Bjelašnice, Treskavice, kanjon rijeke Rakitnica
(Visočica)
Objaviti Prostorni plan koridora Vc
Izraditi Prostorni plan „UNA“
Izraditi Prostorni plan Vranica
Izraditi Regulacioni plan Počitelj
Izraditi Regulacioni plan historijskog gradskog područja Jajce
IzraditiRegulacioni plan Blagaj
Formiranje Zavoda za prostorno planiranje
Stvaranje pravnih i tehničkih okvira za uspostavu Infrastrukture prostornih
podataka (IPP) i jedinstvenog prostornog informacionog sistema (JPIS)
Uspostavljanje i održavanje jedinstvene baze podataka
Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i
korištenju zemljišta u Federaciji BiH
Izrada Zakona o koncesijama Federaciji BiH
Uredba o uvjetima i načinu prezentacije nacionalnih spomenika
Priprema i izrada programa raspodjele sredstava koji usvaja Vlada F BiH
Izbor korisnika po Javnom pozivu i potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima
2. Unaprijediti stanje u području stambenih poslova
Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima
postoji stanarsko pravo
Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji
stanova
Izraditi analizu financijske opravdanosti realizacije projekta novogradnje ili
kupovine stanova sa tržištu (komparativna analiza)
Izrada i analiza projektnih zadataka i pokretanje inicijative za javne nabavke za
realizaciju obaveza koji proizlaze iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo
Akcioni plan za rješavanje pitanja Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
3. Realizacija projekata
U oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu
Otklanjanja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim
mogućnostima
287
Izrada smjernica za primjenu evropskih standarda
288
Stratešk
i cilj 1
Operativ
ni cilj za
2012
Unaprijediti planiranje i korištenje prostora
Program
Program
1.1.
Pretpostav
ke za
izradu I
izrada
planskih
dokumenat
a kao
instrument
a
svrsishodn
og
korištenje
prostora F
BiH
Aktivnost
Izvrseno
u 2011
(%)
1.1.1.
Izraditi
Prostorni
plan F BiH
30%
1.1.2.
Izraditi
Prostorni
plan
Igman,Bjelaš
nice,
Treskavice,
kanjon rijeke
Rakitnica
(Visočica)
IzradIiti
Prostorni
plan koridora
Vc
Izraditi
Prostorni
plan „Una“
0%
1.1.5.
1.1.6.
1.1.3.
1.1.4.
Utrošeno u
2011 (KM)
Ulazni
indikatori
238.593,03
Vrijeme
uposlenika
0
Potpisan
ugovor sa
nosiocem
izrade
plana
40%
80.323,90
Vrijeme
uposlenika
20%
0
Vrijeme
uposlenika
Izraditi
Prostorni
plan Vranica
0%
0
Izraditi
Regulacioni
plan Počitelj
40%
Potpisan
ugovor sa
nosiocem
izrade
plana
Vrijeme
uposlenika
27.866,25
Izlazni
indikatori
Budžet za
2012
Nosilac
Rok
izvrsenja
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
630.000,00
Sektor za
prostorno
planiranje
Juli 2012
0
Sektor za
prostorno
planiranje
Kontinuira
no u 2012
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
151.200,00
Sektor za
prostorno
planiranje
Februar
2012
100.800,00
Sektor za
prostorno
planiranje
Juli 2012
189.000,00
Sektor za
prostorno
planiranje
Kontinuira
no u 2012
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
31.500,00
Sektor za
prostorno
planiranje
Maj 2012
289
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstava
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Budzet
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Budzet
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Budzet
Budzet
Budzet
Budzet
Nedosta
juća
sredstva
1.1.7.
Izraditi
Regulacioni
plan
historijskog
gradskog
područja
Jajce
Izraditi
Regulacioni
plan Blagaj
0%
0
Potpisan
ugovor sa
nosiocem
izrade
plana
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
0
Sektor za
prostorno
planiranje
Kontinuira
no u 2012
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Budzet
0%
0
Usvojen
planski
dokumet kroz
fazu
78.750,00
Sektor za
prostorno
planiranje
Kontinuira
no u 2012
Usvojen
planski
dokumet
kroz fazu
Budzet
1.1.9.
Izraditi
Osnivanje
Zavoda za
prostorno
planiranje
0%
0
Potpisan
ugovor sa
nosiocem
izrade
plana
Inicijativa
FMPU
FMPU
Kontinuira
no u 2012
Osnovan
Zavod
Budzet
1.2.1.
Uspostavljan
je i
održavanje
jedinstvene
baze
podataka
10%
Vrijeme
uposlenika
Izrada zakona
i propisa,
izrada
strategije,
memorandum
ei oko
uspostave
IPPa i JIPSa,
izrada projektn
dokumentacije
Sektor za
prostorno
planiranje
Kontinuira
no u 2012
Izrada
zakona i
propisa,
izrada
strategije,
memorand
umei oko
uspostave
IPPa i
JIPSa,
izrada
projektn
dokumenta
cije
Budzet
1.1.8.
Osnovan
Zavod
0
Ukupno Program 1.1.
Program
1.2.
G
I
S
Stvaranje
pravnih i
tehničkih
okvira za
uspostavu
Infrastrukt
ure
prostornih
podataka
(IPP) i
jedinstven
og
prostornog
informacio
nog
sistema
(JPIS
Ukupno Program 1.2.
-
60.000,00
-
1.698.300,
00
-
290
-
-
Strateški
cilj 1
Operativn
i cilj za
2012
Unaprijediti planiranje i korištenje prostora
Program
Program
1.3.
Izgradnja i
razvoj
pravnog
okvira i
instituciona
lnih
kapaciteta
upravljanja,
korištenja i
zaštite
zemljišta,
te obnova i
zaštita
nacionalnih
spomenika
BiH na
području F
BiH,
Aktivnost
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
Izvrseno
u 2011
(%)
Utrošeno u
2011 (KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet za
2012
Nosilac
Rok
izvrsenja
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
prostornom
planiranju i
korištenju
zemljišta u F
BiH
Izrada
Zakona o
koncesijama
F BiH
30%
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojen
Zakon
0
Sektor za
pravne,opšte
, finan. i
zajedničke
poslove
Juli
2012
60%
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojen
Zakon
0
Juli
2012
Uredba o
uvjetima i
načinu
prezentacije
nacionalnih
spomenika
60%
Sektor za
pravne,opšte
, finan. i
zajedničke
poslove
Sektor za
korištenje
zemljišta na
nivou FBiH
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojena
Uredba
291
0
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Usvojen
Zakon
Izvori
sredstava
Budzet
Nedost
aj-uća
sredstv
a
-
Budzet
Usvojen
Zakon
Mart
2012
Budzet
Objava u
Sl.
Novinama
FBiH
-
1.3.4.
1.3.5.
Priprema i
izrada
programa
raspodjele
sredstava za
obnovu i
zaštitu
nacionalnih
spomenika
BiH koji
usvaja Vlada
F BiH
Izbor
korisnika po
Javnom
pozivu i
potpisivanje
ugovora sa
odabranim
korisnicima
vlasnicima
nacionalnih
spomenika
BiH
Ukupno Program 1.3.
Strateški
cilj 2
Operativ
ni cilj za
2012
100%
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojen
program od
strane Vlade
FBiH
512,750,00
Vrijeme
uposlenika
Donešena
Odluka
potpisan
ugovor sa
odabranim
korisnicima
100%
%
0
Sektor za
realizaciju
projekata
April
2012
Donešena
Odluka od
Vlade FBiH
Budzet
-
200.000,00
Sektor za
realizaciju
projekata
Septembar
2012
PotpisanI
UgovorI
Budzet
-
512.750,00
200.000
Unaprijediti stanje u području stambenih poslova
Program
Aktivnost
Izvrseno
u 2011
(%)
Utrošeno u
2011 (KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
292
Budžet za
2012
Nosilac
Rok
izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Nedost
Izvori
ajuća
sredstava sredstv
a
Program
2.1.
Rješavanje
pitanja u
oblasti
stambenih
poslova
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
prodaji
stanova na
kojima
postoji
stanarsko
pravo
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
vraćanju,
dodjeli i
prodaji
stanova
Izraditi
analizu
financijske
opravdanosti
realizacije
projekta
novogradnje
ili kupovine
stanova sa
tržištu
(komparativn
a analiza)
80%
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojen
Zakon
0
Sektor za
pravne
poslove
Juli 2012
Usvojen
Zakon
Budzet
-
20%
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojen
Zakon
0
Sektor za
pravne
poslove
Juli 2012
Usvojen
Zakon
Budzet
-
0%
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojena
analiza
0
Sektor za
pravne
poslove
Juni 2012
Usvojena
analiza
Budzet
-
293
2.1.4.
Izrada i
analiza
projektnih
zadataka i
pokretanje
inicijative za
javne
nabavke za
realizaciju
obaveza koji
proizlaze iz
Zakona o
prodaji
stanova na
kojima
postoji
stanarsko
pravo
Ukupno Program 2.1.
Strateški
cilj 2
Operativni
cilj za
2012
0%
0
0%
0
Vrijeme
uposlenika
Usvojen
projektni
zadatak i
donešene
Odluke o
javnim
nabavkama
3.000.000,0
0
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
realizaciju
projekata
Septembar
2012
Potpisan
ugovori
Budzet
3.000.000
-
-
Unaprijediti stanje u području stambenih poslova
Program
Aktivnost
Izvrseno u
2011 (%)
Utrošeno u
2011 (KM)
Ulazni
indikatori
294
Izlazni
indikatori
Budžet za
2012
Nosilac
Rok
izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
Nedost
ajuća
sredstv
a
Program
2.2.
Realizacija
projekata
po tekućim
i kapitalnim
transferima
drugim
nivoima
vlasti u
oblasti
energetske
efikasnosti,
otklanjanja
arhitektons
kourbanistički
h prepreka
za lica sa
umanjenim
tjelesnim
mogućnost
ima, te
izrada
smjernica
za
primjenu
evropskih
standarda
u oblasti
građevinar
stva
Ukupno Program 2.2.
Strateški
cilj 2
Operativni
cilj za
2012
2.2.1.
Energtska
efikasnost u
zgradarstvu,
(utopljavanje
javnih
objekata radi
uštede
energije)
100%
300.000,00
Vrijeme
uposlenika
2.2.2.
Uklanjanje
arhitektonsk
ourbanističkih
barijera,
prilagođavan
jem
pristupačnos
ti javnim
objektima
osobama sa
umanjenim
tjelesnim
mogućnosti
ma.
Smjernice za
primjenu
evropskih
standarda iz
oblasti
projektovanj
a i građenja
(I faza)
0%
0
Vrijeme
uposlenika
0%
0
Vrijeme
uposlenika
2.2.3.
300.000
Denešene
Odluke i
potpisan
Ugovori
sa
odabrani
m
korisnicim
a
Denešene
Odluke i
potpisan
Ugovori
sa
odabrani
m
korisnicim
a
300.000,00
Sektor za
realizaciju
projekata
Decembar
2012
Potpisani
Ugovori
Budzet
-
0
Sektor za
realizaciju
projekata i
Sektor za
upotrebu
zemljišta
na nivou
FBiH
Decembar
2012
Potpisani
Ugovori
Budzet
-
Izabran
najpovoljn
iji
ponudjač
0
Sektor za
realizaciju
projekata
Decembar
2012
Donešene
smjernice
iz I faze
Budzet
-
300.000,00
Deklaracija o pristupanju Bosne i Hercegovine „Dekadi inkluzije Roma 2005-2015. godina” i Akcioni plan za rješavanje pitanja Roma u oblasti zapošljavanja,
stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.
295
Program
Program
2.3.
Izvrseno u
2011 (%)
Aktivnost
Akcioni
plan za
rješavanje
pitanja
Roma u
oblasti
zapošljava
nja,
stambenog
zbrinjavanj
a
i
zdravstven
e zaštite
Ukupno Program 2.3.
2.3.1.
2.3.2.
Potpisivanje
Memorandu
ma o
razumjevanj
u sa
Ministarstvo
m za ljudska
prava i
izbjeglice
BiH
100%
Izbor
korisnika po
Javnom
pozivu i
potpisivanje
ugovora sa
odabranim
korisnicima
100%
Utrošeno u
2011 (KM)
0
Vrijeme
uposlenika
250.000,00
100%
Ulazni
indikatori
Vrijeme
uposlenika
250.000
Izlazni
indikatori
Potpisan
Memorand
um o
razumjeva
nju sa
Ministarstv
om za
ljudska
prava i
izbjeglice
BiH
Donesene
odluke i
potpisani
ugovori sa
odabranim
korisnicima
Budžet za
2012
0
150.000,00
150.000
296
Nosilac
Rok
izvrsenja
Sektor za
realizaciju
projekata
Oktobar
2012
Sektor za
realizaciju
projekata
Decembar
2012
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
Potpisan
memorandu
m
Budzet
Potpisani
ugovori
Budzet
Nedos
tajuća
sredst
va
-
-
-
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva je nadležno za:
upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
koji se odnose na: kreiranje i usklađivanje okvirne poljoprivredne politike, politike
ruralnog razvoja i politike upravljanja prirodnim resursima sa politikom EU; razvoj i
unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u ratarstvu, stočarstvu, ribarstvu,
voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu, proizvodnju i promet sjemena i sadnog
materijala, zaštitu poljoprivrednog bilja, korištenje poljoprivrednog zemljišta; oblast
prehrambene industrije, provođenje mjera veterinarskog javnog zdravstva,
zdravstvenu zaštitu životinja; zdravstvenu ispravnost proizvoda životinjskog
porijekla, unapređenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uređivanje i
unapređivanje šuma, eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i izdanačkih
šuma, goleti i krša; lovstvo i lovnu prirodu; vodne izvore, planove, osnove i bilanse
voda; zahvatanje i korištenje voda; osiguranje vode za potrebe vodosnabdijevanja
stanovništva i industrije, kao i druge poslove određene zakonima iz nadležnosti
Ministarstva.
Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru organizacijskih jedinica koje su
obrazovane kao osnovne organizacijske jedinice kojih u Ministarstvu ima 14 i to:
Kabinet ministra; šest Sektora, 4 službe, jedinica za internu reviziju i Servis za
informacijske poslove te Federalna uprava za šumarstvo (FUŠ). Pri Ministarstvu
se nalaze i dva Ureda za projekate i to: Ured za koordinaciju projekata ruralnog
finansiranja u poljoprivredi (PCU) i Ured za implementaciju projekata u šumarstvu i
poljoprivredi (PIU).
U FMPVŠ je zaposleno 100 službenika i namještenika.
Ministarstvo će tokom 2012. godine primarno raditi na realiziranju strateških
ciljeva, podciljeva, prioriteta i mjera Vlade Federacije BiH za mandatni period
2011-2014. godina prvenstveno kroz definisanje i provođenje strategija, politika,
zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, te usaglašavanje istih sa pravnom
stečevinom EU i drugim međunarodnim sporazumima i obavezama zaključenim
od strane BiH, u bliskoj saradnji sa vladinim i nevladinim partnerima, s ciljem
osiguravanja održivog razvoja sektora poljoprivrede, prehrambene industrije,
veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede putem racionalnog korištenja i zaštite
prirodnih resursa, podrške proizvođačima i razvoja ruralnih područja.
Navedeni ciljevi će se realizirati kroz Programe i aktivnosti za provođenje u
oblastima za koje je nadležno Ministarstvo, a najvažnije su:
- Uspostava institucionalnog kapaciteta za podršku i razvoj poljoprivrede u cilju
osiguranja uvjeta za korištenje predpristupnih sredstava EU (IPARD);
- Izrada, usvajanje i realizacija Programa novčanih podrški iz Budžeta FBIH za
2012. godinu „Posticaj za poljoprivredu“ i „Transfer za veterinarstvo“;
297
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Podizanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini kroz uređenje
zemljišta i investiranje u poljoprivredu i unaprjeđenje kvaliteta života u ruralnim
područjima;
Izrada Programa ruralnog razvoja Federacije BiH;
Donošenje Akcijskog plana za implementaciju Starategije gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u Federaciji BiH i Osnova uređenja zemljištem:
Program navodnjavanja i Program okrupnjavanja zemljišta u Federaciji BiH;
modernizacija tehnoloških postupaka i smanjenje proizvodnih troškova, te
specijalizacije i povećanja stepena iskorištenja kapaciteta, poticanje investicija
u prerađivačke kapacitete, unaprjeđenje propisa o kvaliteti i zdravstvenoj
ispravnosti hrane u skladu sa savremenim međunarodnim standardima;
provođenje mjera veterinarskog javnog zdravstva (zaštita zdravlja životinja u
cilju zaštite stanovništva) i efikasnog sistema kontrole zdravlja životinja i
zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog porijekla koji se koriste u
prehrani ljudi na cijelom području Federacije BiH;
realizacija Programa za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza za period 2010
- 2016. godina;
jačanje postojećih i uspostava novih dijagnostičkih kapaciteta, osiguranje
uvjeta za uzgojne i prerađivačke objekate, u okviru animalne proizvodnje i
prerade da se kao konkurentni mogu pojaviti na tržištu EU, te veterinarska
zaštita okoliša;
Pravna i institucionalna reforma sektora voda (izmjena i dopuna Zakona o
vodama i donošenje podzakonskih propisa koji će omogućiti izradu Planova
upravljanja vodama, zaštitu izvorišta vode za piće i zaštitu voda od
prekomjernog zahvatanja, sve u skladu sa propisima EU);
povećanje kvaliteta i obuhvata stanovništva javnim vodosnabdijevanjem
realizacijom planiranih projekata;
povećanje obuhvata stanovništva javnom kalalizacijiom i prečišćavanjem
otpadnih voda realizacijom planiranih projekata, u cilju smanjenja zagađenja
voda i poboljšanja higijensko-zdravstvenih uslova u naseljenim područjima;
Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda (poplava) i potencijalnih šteta po
ljude i materijalna dobra koordiniranim provođenjem opretaivnih planova
obrane od poplava, sanacijom postojećih i izgradnjom novih zaštitnih vodnih
objekata;
Definiranje dugoročne politike i petogodišnje strategije šumarstva kroz
donošenje Šumarskog programa Federacije BiH;
Razvijanje institucija i zakonskog okvira za održivo gospodarenje šumama na
razini FBiH;
Provođenje stalne periodične inventure šuma;
Definiranje optimalnog oblika upravljanja i gospodarenja divljači;
Podsticanje, pripremanje, koordinacija i provođenje projekata iz nadležnosti
Ministarstva;
i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa zakonskim propisima i
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji FMPVŠ.
298
Stratešk
i cilj 1:
Operativ
ni ciljevi
2012:
Stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, dostizanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz unapređenje kvalitete života na ruralnim
prostorima i očuvanje okoliša
Izrada legislative, informacija, izvještaja i analiza, otklanjanje administrativnih prepreka, unapređenje proizvodnje i usklađivanje sa EU standardima
Program
Program
1.1
Aktivnost
Izvršeno
u
prethodn
oj godini
(%)
Utrošeno u
prethodnoj
godini
Ulazni
indikatori
Razvijati
instituciona
lni i pravni
okvir u
oblasti
poljoprivre
de
usklađen
sa EU
standardim
a
Izlazni
indikatori
Budžet za
tekuću
godinu
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredstava
Nedost
ajuća
sredstv
a
398.080,51
1.1.1
Izraditi
Zakon o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
poljoprivredi
0%
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
radionica i
javne
rasprave
Izrađen
Zakon
25.097,04
Sektor za
poljoprivr
edne
politike
II kvartal
Nacrt
IV kvartal
Prijedlog
Zakon
dostavljen
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0 KM
1.1.2.
Izraditi
Zakon o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
novčanim
podrškama u
poljoprivredi
i ruralnom
razvoju
0%
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
radionica i
javne
rasprave
Izrađen
Zakon
39.279,30
Sektor za
poljoprivr
edne
politike
II kvartal
Nacrt
IV kvartal
prijedlog
Zakon
dostavljen
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0 KM
299
Vrijeme
službenika,
Troškovi
javne
rasprave
Vrijeme
službenika,
troškovi
stručne
javne
rasprave
Prijedlog
Zakona
63.185,70
Sektor za
poljoprivr
edu
I kvartal
Utvrđen
prijedlog na
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0 KM
Izrađen
prijedlog
Zakona
49.515,90
Sektor za
poljoprivr
edu
Odsjek
za PSS
I kvartal
utvrđen
prijedlog na
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0 KM
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
stručne
javne
rasprave
utvrđen
Nacrt i
izrađen
prijedlog
zakona
30.673,83
II kvartal
Nacrt
IV kvartal
prijedlog
utvrđen
prijedlog na
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0 KM
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
vanjskih
saradnika i
stručne
rasprave
utvrđen
Nacrt i
izrađen
prijedlog
zakona
40.328,74
Sektor za
poljoprivr
edu
Odsjek
za
animalnu
proizvod
nju
Sektor za
poljoprivr
edu
Odsjek
za biljnu
proizvod
nju
III kvartal
Nacrt
IV kvartal
prijedlog
Utvrđen
Nacrt na
Vladi FBIH i
Pralamentu
FBIH i
urađen
prijedlog
Budžet
FMPVŠ
0%
1.1.3
Izraditi
Zakon o
stočarstvu –
prijedlog
50%
urađen
Nacrt
1.1.4
Izraditi
Zakon o
poljoprivredn
im
savjetodavni
m službama
– prijedlog
Izraditi
Zakon o
slatkovodno
m ribarstvu
(nacrt i
prijedlog)
50%
urađen
Nacrt
0%
0%
Izraditi
Zakon o
zaštiti
zdravlja bilja
u FBIH
(nacrt i
prijedlog)
0%
1.1.5.
1.1.6.
300
Program
1.2.
1.1.7.
Izraditi
Srednjoročn
u strategiju
razvoja
poljoprivredn
og Sektora u
FBiH za
2013-2017.
g.
0%
1.1.8
Izraditi
30%
Srednjoročnu
strategiju
pružanja
savjetodavnih
usluga u
poljoprivredi
2013-2017.
godina
Projekt WB
ARDP
Vrijeme
službenika,
objava
javnog
poziva,
naknade
vanjskim
saradnicim
a
konsulatan
tima,
troškovi
radionica,
javne
rasprave
štampanja
Strategije i
sl.
Vrijeme
službenika,
troškovi
rada
Komisije.
Projektna
sredstva
Izabran
izvršilac,
provedene
sve
procedure
po
kantonima,
javne
rasprave i
urađen
Nacrt
150.000,00
Odabrani
Izvršitelj
posla u
saradnji
sa
Sektorim
a
nadležni
m za
poljoprivr
edu i
prehramb
enu
industriju
I kvartal –
izbor
izvršioca
posla
IV kvartal
dostavljanje
na usvajanje
Strategija
usvojena
Budžet
FMPVŠ
Pripremljen
a startegija
Sredstva
Projekta
ARDP kredit
WB
Sektor za
poljoprivr
edu
Odjek za
PSS
IV kvartal
Startegija
dostavljena
Vladi FBIH
Kredit WB
Izrada
programa
ruralnog
razvoja
2013-2020.
222.663,15
301
0%
1.2.1.
Izraditi
Odluku o
pokretanju
aktivnosti na
izradi
programa
ruralnog
razvoja u
FBiH i
prijedlog
rješenja o
imenovanju
radne grupe
0%
1.2.2.
Pripremiti
nacrt
Akcionog
plana i
Komunikacij
skog plana
za izradu
Programa
ruralnog
razvoja
0%
1.2.3.
Pripremiti
Prijedlog
nabavke
konsultantski
h usluga i
provesti
proceduru
odabira
konsultantsk
e kuće i
ugovaranja
0%
0%
Vrijeme
službenika,
Izrađena
odluka i
rješenje
29.117,65
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku
Odsjek
za ruralni
razvoj
I kvartal
januar
odluka
februar
imenovanje
radne grupe
Odluka i
rješenje
Vlade FBiH
objavljena u
Sl. novinama
FBiH
Budžet
FMPVŠ
Vrijeme
službenika,
Primljen
Plan
29.472,01
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku
I kvartal
mart
Saglasnost
na planove
Budžet
FMPVŠ
Vrijeme
službenika,
novčane
naknade
vanjskim
saradnicim
a
Primljen
prijedlog
52.292,44
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku u
saradnji
sa
Jedinico
m za
impleme
ntaciju
projekata
(PIU
jedinica)
II kvartal juni
(prijedlog
nabavki)
III kvartal
septembar
izvršen
odabir
Saglasnost
ministra na
prijedlog
nabavke i
Izvještaj
komisije o
provedenoj
nabavci
sredstava
projekta
WB ARDP
302
1.2.4.
Program
1.3.
Dostaviti
Program
ruralnog
razvoja na
razmatranje
Vladi FBIH i
Parlamentu
FBIH na
usvajanje
0%
0%
Vrijeme
službenika,
naknade
vanjskim
saradnicim
a
konsulatan
tima,
troškovi
radionica,
javne
rasprave
štampanja
Programa i
sl.
Urađen
program
Poticati
konkurentn
ost
poljoprivre
dne
proizvodnj
e i prerade,
kroz
novčane
podrške
111.781,08
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku
IV kvartal
Odluke
Vlade FBiH i
Parlamenta
FBiH
Budžet
FMPVŠ
sredstava
projekta
WB ARDP
Sektor za
poljoprivr
edne
politikeOdsjek
za
poljoprivr
edne
politike
60 dana od
usvajanja
Budžeta
FBIH
Usvojena
odluka i
program na
Vladi FBIH i
objavljena u
Sl.novinama
Budžet
FMPVŠ
78.607.281,42
1.3.1
Izrada i
usvajanje
Odluke i
Programa
podrški sa
kriterijima
raspodjele
"Poticaj za
poljoprivredu
"iz Budžeta
FBIH za
2012. g.
20%
prikupljeni
podaci
prijave
proizvodnji
i sl.
Vrijeme
službenika,
plaće i
ostali
materijalni
troškovi(ra
dionice,
sastanci,
sl.putovanj
a, stručne
kontrole)
izrađen
Program i
Odluka
303
100.326,04
+
Transfer za
poljoprivredu
78.294.000,0
0
1.3.2.
1.3.3.
Program
1.4
Realizacija
Programa
novčanih
podrški u
poljoprivredi(
objava javnih
poziva,
prijem i
obrada
zahtjeva,
imenovanje
komisija
vođenje
upravnog
postupka,
donošenje
rješenja,
plaćanje
klijentima)
Izrada
Pravilnika o
uslovima i
načinu
ostvarenja
novčanih
podrški (5
pravilnika)
0%
0%
0%
0%
Vrijeme
službenika,
plaće i
ostali
materijalni
troškovi
sastanci,sl.
putovanja,
stručne
kontrole
Priprema
izvještaja
180.200,00
Vrijeme
službenika,
plaće i
ostali
materijalni
troškovi
izrađen
Pravilnik
32.755,38
Unaprijediti
gospodare
nje i
uređenje
poljoprivre
dnog
zemljista
128.902,06
304
Služba
za
direktna
plaćanja
u
saradnji
sa
Sektorim
a
Kontinuirano
tokom
godine
Sektor za
poljoprivr
edne
politike i
Sektor za
poljoprivr
edu
I kvartal
Objavljeni
javni pozivi,
urađeni
mjesečni
izvještaji.
Izrađena
rješenja
objavljeni
Pravilnici
Budžet
FMPVŠ
Ovisno
o broju
primljen
ih
zahtjev
a za
novčan
u
podršku
Budžet
FMPVŠ
0%
1.4.1
Izrada
Akcionog
plana za
implementac
iju strategije
upravljanja
poljoprivredn
im
zemljištem u
FBiH
100.000.
KM
0%
Vrijeme
službenika,
plaće i
ostali
materijalni
troškovi
izrađen
Plan
18.890,04
1.4.2.
Izrada
Akcionog
plana za
realizaciju
Programa
okrupnjavanj
ai
navodnjavan
ja zemljišnih
parcela u
Federaciji
BiH 20102020. godina
Izraditi ortofoto snimke
60.000.
KM
0%
Vrijeme
službenika,
plaće i
ostali
materijalni
troškovi
Izrađen
Plan
40.328,74
0%
Postojeći
orto-foto
snimci
Vrijeme
službenika,
plaće i
ostali
materijalni
troškovi
Ažurairani
postojeći
snimci
42.877,40
1.4.3.
305
Odsjek
za
polj.zemlj
ište u
saradnji
sa
Federalni
m
agropedo
loškim
zavodom
Odsjek
za
polj.zemlj
ište u
saradnji
sa
Federalni
m
agropedo
loškim
zavodom
I kvartal
usvojen Plan
na Vladi
FBIH
Budžet
FMPVŠ
0%
I kvartal
Usvojen
Program
Budžet
FMPVŠ
0%
Odsjek
za
polj.zemlj
ište u
saradnji
sa
Federalni
m
agropedo
loškim
zavodom
IV kvartal
decembar
Ažurirani
orto-foto
snimci
Budžet
FMPVŠ
1.4.4.
Program
1.5.
Izrada
nedostajućih
provedbenih
propisa na
osnovu
Zakona o
poljoprivredn
om zemljištu
0%
0%
Vrijeme
službenika,
plate i
ostali
materijalni
troškovi
izrađeni
Pravilnici
Stvaranje
uslova za
povoljniji
poslovni
ambijent u
prehrambe
noj
industriji
26.805,87
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
u
saradnji
sa
Federalni
m
agropedo
loškim
zavodom
kontinuirano
Objavljeni
Pravilnici
Budžet
FMPVŠ
0%
Sektor za
prehramb
enu
industriju
6 mjeseci od
objave
Zakona o
vinu
Usvojeni
pravilnici
Budžet
FMPVŠ
0 KM
180.053,37
1.5.1
Izrada
provedbenih
propisa na
osnovu
Zakona o
vinu (4
Pravilnika)
0%
0
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicim
a
Prijedlog
Pravilnika
306
100.883,10
1.5.2
1.5.3
Program
1.6.
Izrada
Pravilnika o
izmjenama i
dopunama
Pravilnika o
minimalnim
uvjetima za
obavljanje
proizvodnje
osvježavajuć
ih pića,
voćnih
sokova i
sirupa i
flaširanih
voda
Izrada
Pravilnika o
minimalnim
tehničkotehnološkim i
kadrovskim
uvjetima za
skladištenje
žita
0%
0
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
saradnicim
a
Prijedlog
Pravilnika
44.088,76
Sektor za
prehramb
enu
industriju
I kvartal
Usvojen
pravilnik
Budžet
FMPVŠ
0 KM
0%
0
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicim
a
Prijedlog
Pravilnika
35.081,51
Sektor za
prehramb
enu
industriju
II kvartal
Usvojen
pravilnik
Budžet
FMPVŠ
0 KM
Izrada
analiza,
informacija
i izvještaja
179.561,44
1.6.1.
Izraditi
Informaciju o
realizaciji i
efektima
novčanih
podrški iz
Budžeta
FBiH „Poticaj za
poljoprivredu
“ u 2011.
godini.
30%
0%
Vrijeme
službenika,
plaće i
ostali
materijalni
troškovi
izrađena
informacija
307
30.808,76
46.800,00
Služba
za
direktna
plaćanja
u
saradnji
sa
Sektorim
a
do 31.03.
tekuće
godine
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
FMPVŠ
0%
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
Izraditi
Informaciju o
stanju u
prehramben
oj industriji
sa
pregledom
uvoza i
izvoza za
2011. g.
Izraditi
Izvještaj o
stanju
poljoprivrede
u 2011.
godini ZELENI
IZVJEŠTAJ
Informaci
ja za
2010.
usvojena
na Vladi
Radno
vrijeme
službenika
(plate)
Podaci
dobijeni od
Uprave za
indirektno
oporezivan
je,
Federalnog
zavoda za
statistiku
Izrađena
Informacija
34.032,60
Sektor za
prehramb
enu
industriju
I kvartal
Informacija
usvojena na
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0 KM
0%
0%
Vrijeme
službenika,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicim
a
izrađen
izvještaj
prikupljeni
podaci
predložene
mjere
80.687,48
15.05.
tekuće g.
usvaja Vlada
do 30.06.
Parlament
usvojen
Izvještaj na
Parlamentu
Budžet
FMPVŠ
0%
Pripremiti
Izvještaj o
poslovanju
privrednih
društava iz
oblasti
prehramben
e i duhanske
industrije u
2011. godini
u kojima
FMPVŠ
ostvaruje
upravljačka
prava na
osnovu
državnog
kapitala
Informaci
ja
usvojena
na Vladi
Radno
vrijeme
službenika
(plate)
Podaci
dobijeni od
privrednih
društava
Izrađena
Informacija
34.032,60
Sektor za
poljoprivr
edu u
saradnji
sa
ostalim
sektorim
ai
službama
Sektor za
prehramb
enu
industriju
II kvartal
Informacija
usvojena na
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0 KM
308
Strateški
cilj 2:
Operativ
ni ciljevi
2012:
Program.
2.1.
Unapređenje sistema integralnog upravljanja vodnim resursima sa naglaskom na zaštitu voda, kojim se postiže koordinirano
upravljanje vodama, zemljištem i pripadajućim prirodnim resursima.
Pravna i institucionalana reforma, provođenje Zakona o vodama i realizacija projekata
Unaprijediti
pravnu i
instituciona
lnu
strukturu
Sektora
voda
360.746,20
2.1.1.
Izraditi
analizu i
predložiti
mjere za
unapređenje
Zakona o
vodama
(ZoV)
0%
0%
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
troškovi
radionica i
sl.
analiza
izrađena
38.489,49
2.1.2.
Izraditi
Zakon o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
vodama
0%
0%
radno
vrijeme
službenika
, plaće, ,
troškovi
radionica i
sl.
prednacrt
ZoV-a
izrađen
47.712,19
2.1.3.
Izrada
prijedloga
podzakonsko
g propisa o
sadržaju
plana
upravljanja
vodama
50%
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
prijedlg podzakonskog
akta urađen
49.424,22
309
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode i
Pravnom
službom PS)
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode i
PS)
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
II kvartal
maj
Saglasnost
ministra na
analizu
Budžet
FMPVŠ
IV kvartal
Vlada
utvrdila
Nacrt
Budžet
FMPVŠ
IV kvartal
Oktobar
prijedlog
podzakonskog
akta
podnesen
Vladi
Budžet
FMPVŠ
0
2.1.4.
Izrada
Uredbe o
metodologiji
za tipologiju,
referentne
uslove,
karakterizacij
ui
klasifikaciju
vodnih tijela
površinskih i
podzemnih
voda
Donošenje
Pravilnika o
zonama
sanitarne
zaštite
izvorišta
vode za piće
50%
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
prijedlog
podzakonskog
akta urađen
58.632,19
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
IV kvartal
Novembar
prijedlog
podzakonskog
akta
podnesen
Vladi
Budžet
FMPVŠ
50%
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
nacrt
Pravilnika
urađen
48.087,45
II kvartal
Juni
objavljen
Pravilnik
Budžet
FMPVŠ
2.1.6.
Donošenje
Pravilnika o
načinu
određivanja
ekološki
prihvatljivog
protoka.
50%
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
nacrt
Pravilnika
urađen
39.023,19
IV kvartal
decembar
objavljen
Pravilnik
Budžet
FMPVŠ
2.1.7.
Učešće u
realizaciji
IPA projekta
„Jačanje BH
okolišnih
institucija i
priprema za
predpristupn
e fondove“
Radno
vrijeme
službenika
, plaće,
Učešće na
sastancima
UO i RG-a
Projekta i
radionicama
38.886,17
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
Sektor za
vodoprivr
edu
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
Izvještaj
Budžet
FMPVŠ
2.1.5.
310
2.1.8.
Program
2.2.
Podrška
implementaci
ji IPPC
projekta
70%
Radno
vrijeme
službenika
, plaće,
Učešće na
sastancima
UO i
radionicama,
Komentari na
draft
dokumente
Aktivnosti
na
povećanju
kvaliteta i
obuhvata
stanovništv
a javnom
vodoopskrbom
40.491,30
Sektor za
vodoprivr
edu
II kvartal
Juni
Izvještaj
Budžet
FMPVŠ
Sektor za
vodoprivr
edu
Odsjek
PMU
(u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
Odsjek
UV
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
% utrošenih
sredst. /
broj
stanovnika
priključenih
na javni
vodovod
Budžet
FMPVŠ
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
podnesen
godišnji
izvještaj
Budžet
FMPVŠ
broj
dostavljenih
prijedloga
Budžet
FMPVŠ
168.881,80
2.2.1.
Upravljanje i
praćenje
realizacije
projekta EIBa:
"Vodoopskrb
a i Sanitacija
u Federaciji
BiH"
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
%
povlačenja
kreditnih i
grant
sredstava
42.220,45
2.2.2.
Praćenje
realizacije
projekta
MDGF-a
Indentifikacij
ai
predlaganje
projekata
vodosnabdije
vanja u FBiH
za sredstva
međunarodni
h finansijskih
istitucija
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
podneseni
izvještaj
42.220,45
broj
predloženih
projekata
42.220,45
2.2.3.
311
Sektor za
vodoprivr
edu
Odsjek
RMO
(u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
2.2.4.
Program
2.3.
Izvještavanje
o realizaciji i
rezultatima
projekata
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
podneseni
izvještaji
Povećanje
priključenja
stanovništv
a na javnu
kanalizacio
nu mrežu i
postrojenja
za
prečišćava
nje
otpadnih
voda
42.220,45
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
kontinuirano
IV kvartal
decembar
godišnji
izvještaj
podnesen
godišnji
izvještaj
Budžet
FMPVŠ
Sektor za
vodoprivr
edu
Odsjek
PMU
(u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
Sektor za
vodoprivr
edu
Odsjek
RMO
(u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
% utrošenih
sredst./ broj
stanovnika
priključen
na
kanalizaciju
/ smanjeno
zagađenje
voda
izraženo
preko EBS
%
realiziranog
projekta
Budžet
FMPVŠ
228.881,80
2.3.1.
Upravljanje i
praćenje
realizacije
projekta EIBa:
"Vodoopskrb
a i Sanitacija
u Federaciji
BiH"
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
%
povlačenja
kreditnih i
grant
sredstava
37.776,36
2.3.2.
Upravljanje i
praćenje
realizacije
GEF
projekta:
"Zaštita
kvaliteta
voda u BiH"
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
% utrošenih
sredstva na
projektu
37.776,36
312
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
Budžet
FMPVŠ
2.3.3.
2.3.4
2.3.5.
Program
2.4.
Praćenje
realizacije
GEF
projekta:
"Upravljanje
slivom rijeka
Neretve i
Trebišnjice"
Indentifikacij
ai
predlaganje
projekata
odvodnje i
prečišćavanj
a otpadnih
voda u FBiH
iz sredstava
međunarodni
h financijskih
institucija.
Izvještavanje
o realizaciji i
rezultatima
projekata
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
% utrošenih
sredstva na
projektu
47.776,36
AVP
Jadransk
o more (u
saradnji
sa
Odsjeko
m RMO)
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
%
realiziranog
projekta
Budžet
FMPVŠ
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
broj
predloženih
projekata
57.776,36
Sektor za
vodoprivr
edu
Odsjek
RMO
(u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
Kontinuirano
broj
dostavljenih
prijedloga
Budžet
FMPVŠ
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
podneseni
izvještaji
47.776,36
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
podnesen
godišnji
izvještaj
Budžet
FMPVŠ
Provođenj
e
Federalno
gi
kantonalni
h
operativnih
planova
odbrane
od poplava
127.043,80
313
2.4.1.
2.4.2.
Program
2.5.
Organizovanj
e
polugodišnjih
sastanaka
svih
nadležnih
institucija
radi
koordinacije i
usklađivanja
pristupa
zaštite od
štetnog
djelovanja
voda i
provođenja
FOP-a
Izvještavanje
o provođenju
operativnih
planova
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
troškovi sl.
putovanja
pripremljeni
i
organizirani
sastanci
68.521,90
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
Izvještavanj
eo
poplavnim
događajima
i
provedenim
aktivnostim
a
58.521,90
Izgradnja
i/ili
sanacija
zaštitnih
vodnih
objekata
Sektor za
vodoprivr
edu
II kvartal juni
održani
sastanci
Sektor za
vodoprivr
u saradnji
sa AVPima i
drugim
nadležni
m
institucija
ma
IV kvartal
decembar
Podneseni
izvještaji
Sektor za
vodoprivr
edu
Odsjek
RM (u
saradnji
sa AVPima)
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
% utroška
sredstava i
%
realizirane
regulacije
vodotoka
IV kvartal
decembar
297.503,70
2.5.1.
Praćenje
realizacije
projekta
regulacije
Bosne u
Sarajevskom
polju
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
periodični
izvještaji o
napretku
projekta i
utrošku
sredstava
314
51.663,31
IPA 2011,
AVP Sava,
Budžet
FBiH, KS,
Općine i
dr.
10.000.
000
2.5.2.
2.5.3.
Strateški
cilj 3:
Operativ
ni ciljevi
2012:
Program
3.1.
Praćenje
pripreme i
realizacije
projekata
zaštita od
poplava na
području
BiH-r. Drina
(Svjetska
banka)
Izvještavanje
o realizaciji i
rezultatima
projekata
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
odobrenje
sredstava i
odobrenje
podprojekat
a
radno
vrijeme
službenika
, plaće,
podneseni
izvještaji
43.894,75
Sektor za
vodoprivr
edu
Odsjek
RMO (u
saradnji
sa AVP
Sava)
kontinuirano
odobrena
kreditna
sredstva i
podprojekti
kreditna
sredstva za
BiH u
iznosu cca
16 miliona
USD
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
kontinuirano
IV kvartal
decembar
izvještaj
Podneseni
izvještaj
Budžet
FMPVŠ
Utvrđen
prijedlog na
Vladi
Budžet
FMPVŠ
Zaštita zdravlja životinja i proizvodnja sigurnog proizvoda životinjskog porijekla – očuvanje okoliša
Izrada legislative, informacija, izvještaja i analiza i usklađivanje sa EU standardima, jačanje dijagnostičkih kapaciteta,
Stvaranje
uslova za
poboljšanje
zaštite
zdravlja i
dobrobiti
životinja
2.974.892,61
3.1.1.
Izrada
Zakona o
veterinarstvu
30%
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
radionica,
sastanaka
izrađen
nacrt Prijedlog
315
84.815,26
Sektor za
veterinar
stvo
I kvartal
Nacrt
III kvartal –
prijedlog
0 KM
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
Izrada
0%
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
lijekovima
koji se
koriste u
veterinarstvu
Priprema
0%
Odluke o
usvajanju
programa
utroška
sredstava sa
kriterijima
raspodjele
sredstava
„Transfer za
veterinarstvo”
Utvrđenog
Budžetom
FBIH za 2012.
godinu
Realizacija
30%
Programa
suzbijanja i
kontrole
brucelouze
ovaca i koza
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
u periodu
2010-2016
godine”
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
radionica,
sastanaka
2.025.000 Vrijeme
KM službenika,
troškovi koji
se plaćaju
veter.org. na
terenu,
naknada
štete
Vrijeme
službenika,
troškovi
koji se
plaćaju
veterinarsk
im
stanicama
izrađen
nacrt Prijedlog
90.061,92
Izrađena
Odluka
236.831,01
+
Transfer za
veterinarstvo
2.500.000,00
Broj
vakcinisani
h životinja
316
Sektor za
veterinar
stvo
II kvartal
Nacrt
IV kvartal –
prijedlog
Utvrđen
prijedlog na
Vladi
Budžet
FMPVŠ
Sektor
za
veterinar
stvo
30 dana od
dana
usvajanja
Budžeta
FBIH
Usvojena
odluka i
donesen
Program na
Vladi FBIH
Budžet
FMPVŠ
Sektor za
veterinar
stvo
Kontinuiran
o tokom
cijele
godine
Urađen i
usvojen
izvještaj
Projekat
SIDA
0 KM
3.1.5.
3.1.6.
Program
3.2.
Sačiniti
Informaciju o
epizootiološk
oj situaciji u
Federaciji
BiH u 2011.
godini
Izraditi
Uputstvo za
provođenje
godišnje
Naredbe o
zaraznim
bolestima
životinja za
2012. godinu
0%
0%
Vrijeme
službenika
Prikupljeni
podaci
37.803,69
Sektor za
veterinar
stvo
I kvartal
Urađena i na
vladi FBIH
usvojena
informacija
Budžet
FMPVŠ
0%
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
propisuputstvo
25.380,73
Sektor za
veterinar
stvo
II kvartal
Objavljen
propis
Budžet
FMPVŠ
Jačanje
funkcionaln
ih -h i
stručnih
kapaciteta
(obuke)
161.573,63
3.2.1.
3.2.2.
Primjena
rezultata
stručnog
projekta
Monitoring
patogena
peradi
Primjena
rezultata
stručnog
projekta
Diferencijaln
a
dijagnostika
patologije
pobačaja
domaćih i
divljih
preživara u
FBIH
100%
25.000 KM
Vrijeme
službenika
Kontinuiran
a primjena
rezultata
stručnog
projekat
31.682,21
Sektor za
veterinar
stvo
Kontinuiran
o
Izvještaj
IV kvartal
Decembar
Primjenjeni
rezultati
postavljen na
WEB
stranicu
FMPVŠ
Budžet
FMPVŠ
100%
45.000.
KM
Vrijeme
službenika
Kontinuiran
a primjena
rezultata
stručnog
projekat
31.859,29
Sektor za
veterinar
stvo
Kontinuiran
o
Izvještaj
IV kvartal
Decembar
Primjenjeni
rezultati
postavljen na
WEB
stranicu
FMPVŠ
Budžet
FMPVŠ
317
0%
3.2.3.
3.2.4.
Program
3.3.
Sačiniti Plan
obuke
službenih
veterinara u
2012. godini
Ažuriranje
postojećih
registara i
evidencija
50.000.
KM
Vrijeme
službenika,
troškovi
obuka, broj
radionica
Izrađen
plan
100%
Plaće
službenika
Jačanje
Veterinarsk
e zaštite
okoliša
58.883,26
Sektor za
veterinar
stvo
II kvartal
Objavljen
plan
provedene
obuke
Budžet
FMPVŠ
39.148,87
Sektor za
veterinar
stvo
Kontinuiran
o
Izvještaj
IV kvartal
Decembar
Ažurirani
registri
Budžet
FMPVS
Ažurirani
registri I
evidencije
179.377,90
3.3.1.
3.3.2.
Donijeti
Izmjene i
dopune
Pravilnika o
veterinarskozdravstvenim
uvjetima
kojima
trebaju
udovoljavati
objekti za
proizvodnju,
promet i
skladištenje
hrane za
životinje
Vršiti
registraciju
objekata
0%
98%
0%
Plaće
službenika
Izrađen
Pravilnik
41.859,29
Sektor
za
veterinar
stvo
II Kvartal
Objavljen
Pravilnik
Budžet
FMPVS
Broj
zahtijeva
Broj radnih
dana
Plaće
službenika
Troškovi
putovanja
Broj
okončanih
upravnih
postupaka
77.159,73
Sektor za
veterinar
stvo
Kontinuiran
o
Izvještaj
IV kvartal
Decembar
Broj
donešenih
rješenja
Budžet
FMPVS
318
3.3.3.
Stratešk
i cilj 4:
Operativ
ni ciljevi
2012:
Program
4.1.
Uvođenje
standarda I
postupaka
neškodljivog
uklanjanja
otpada
0%
0%
Broj radnih
dana
Plaće
službenika
Troškovi
putovanja
Broj
donešenih
upustava
za
provođenje
propisa iz
ove oblasti
60.358,88
Sektor za
veterinar
stvo
Kontinuiran
o Izvještaj
IV kvartal
Decembar
Izvještaji o
primjeni
standarda
Budžet
FMPVS
83.069,81
Sektor
šumarstv
a
Usvojen
Zakon
Budžet
FMPVŠ
96.154,07
Sektor
šumarstv
a
I kvartal
nacrt
III kvartal
prijedlog
1 godinu od
usvajanja
Zakona o
šumama
Izrađeni i
objavljeni
propisi
Budžet
FMPVŠ
Unaprijediti upravljanje i gospodarenje sumskim ekosistemima u FBiH
Razviti zakonski okvir i institucije za održivo gospodarenje šumama u FBiH
Stvoriti
uslove za
održivo
upravljanje
i
gospodare
nje
sumama
632.320,25
4.1.1.
4.1.2.
Izraditi
Zakon o
šumama
FBiH
Analiza i
izrada
podzakonski
h akata u
skladu sa
Zakonom o
šumama
100%
0,00 KM
0%
0,00 KM
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
Vrijeme
službenikat
roškovi
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
Nacrt
Zakona
dostavljen
Vladi FBiH
Usuglašen
tekst
podzakons
kih akata
nakon
provedenih
procedura
319
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
(Pravilnici,
Odluke,
uredbe isl.)
Ustanovljenj
e posebnih
lovišta u
FBiH u
skladu sa
odredbama
Zakona o
lovstvu (Sl.
novine
Federacije
BiH, br. 4/06
i 8/10)
Nabava
usluge
izrade i
donošenje
lovnogospod
arskih
osnova
(LGO) za
posebna
lovišta
Izrada
Pravilnika o
banci
podataka
vrijednih
trofeja i
kategorije
vrhunskih
trofeja i
izmjena
Cjenika
odstrela i
korištenja
divljači i
drugih
usluga u
lovištu u
skladu sa
0%
0,00 KM
0%
0,00 KM
0%
0,00 KM
po
pojedinim
oblastima
Vrijeme
službenikat
roškovi
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
izrade
Odluka o
ustanovljen
ju
posebnih
lovišta
dostavljena
Vladi FBiH
na
usvajanje
98.186,11
Sektor
šumarstv
a
II kvartal
Usvojena i
objavljena
odluka
Budžet
FMPVŠ
Vrijeme
službenika,
količina
investiranih
sredstava
Izrađene
LGO
78.548,88
Sektor
šumarstv
a
IV kvartal
Usvojene/don
esene LGO
Budžet
FMPVŠ
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčana
sredstva,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
Usaglašen
tekst na
razini
entiteta
(FBiH i RS)
i Pravilnika
nakon
provedenih
procedura
izrade
63.820,97
Sektor
šumarstv
a
IV kvartal
objavljeni
Pravilnici
Budžet
FMPVŠ
320
Zakonom o
lovstvu
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
Program
4.2.
Sačiniti
Analizu i
izraditi tri
podzakonska
akta u skladu
sa Zakonom
o sjemenu i
sadnom
materijalu
šumskih i
hortikulturnih
vrsta drveća
i grmlja
Rad na
završetku
Šumarskog
programa
Federacije
BiH
0%
0,00 KM
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
Usaglašen
tekst
podzakons
kih akata
nakon
provedenih
procedura
izrade
54.002,36
Sektor
IV kvartal
šumarstva
objavljeni
Pravilnici
Budžet
FMPVŠ
90%
0,00 KM
Izrađen
nacrt
Šumarskog
programa
Federacije
BiH
77.363,96
FUŠ
IV kvartal
Šumarski
program
usvojen
Budžet
FMPVŠ
Izraditi
Informaciju o
gospodarenj
u šumama u
2011. i
planove za
2012. god.
100%
0,00 KM
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčana
sredstva
Prikupljene
informacije
, izrađene
analize,
izdane
smjernice
za
gospodare
nje
šumama
81.174,09
FUŠ
II kvartal
Usvojena
Informacija na
vladi FBIH
Budžet
FMPVŠ
Razvoj i
implement
acija
Integralnog
informacio
nog
sistema za
384.355,36
321
gospodare
nje
šumama u
FBiH
Ugovorena
sredstva
po ugovoru
za najam
servera
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
Plaćen
račun po
ugovoru
4.920,00
5%
2.460,00
KM
za 6
mjeseci
2011
0,00 KM
Programira
ni i testirani
moduli za
oblast
Standardi
0%
0,00 KM
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčana
sredstva,
angažiranj
e
ugovorom
o djelu
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
Izrađena
analiza
postojeće
baze
podataka,
utvrđen
model i
vrsta
informacija
koje će se
prikupljati u
bazu
0%
0,00 KM
Vrijeme
službenika,
troškovi
Prikupljene
informacijei
zrađene
4.2.1.
Najam
servera za
GIS bazu
podataka
100%
4.2.2.
Programiranj
e modula za
oblast
Standardi
Integralnog
informacijsko
g sistema sa
komponenta
ma
terminologija
, Šifarnik i
Meta baza
(sistem)
Rekonstrukci
ja postojeće
GIS baze
podataka i
usklađivanje
sa
Pravilnikom
o
elementima
za izradu
ŠGO
određivanje
modela baze
podataka i
vrsta
informacija
koje će se
prikupljati
Definiranje i
programiranj
e modula
4.2.3.
4.2.4.
322
Po datumu
dospijeća
računa
Uspostavljena
baza
Budžet
FMPVŠ
45.538,58 FUŠ
III kvartal
Uvedeni
standardi i
uspostavljen
sistem
Budžet
FBiH
66.357,95 FUŠ
IV kvartal
decembar
Rekonstruiran
a baza
podataka i
određeni
podaci koji će
se prikupljati
Budžet
FBiH
IV kvartal
decembar
Programirani
moduli
izrađene
Budžet
FBiH
87.229,71
FMPVŠ
FUŠ
4.2.5.
4.2.6.
IIS-a i
definiranje
procedura
(izrada
aplikacija i
interfejsa) za
unos
podataka
katastra
šuma i
podataka iz
ŠGO, obuka
osoblja u
kantonima i
unos
podataka u
DB
Definiranje i
programiranj
e
mehanizama
/aplikacija
kontrole
unosa
podataka za
FUŠ
Provođenje II
inventure
šuma na
velikim
površinama
za nivo BiH
0%
0,00 KM
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
analize,
definirani
moduli,
programira
ne
aplikacije,
provedene
obuke po
kantonima
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
angažiranj
e
stručnjaka
po
pojedinim
oblastima
Provedene
analize,
definirani
mehanizmi
i
programira
ne
aplikacije
52.631,02
FUŠ
IV kvartal
decembar
Programirana
aplikacija za
unos podataka
u bazu
Budžet
FBiH
Obrada
podataka,
recenzija,
lektoriranje
snimanje
filma,
tiskanje
publikacije
II inventure
šuma na
velikim
površinam
a za BiH
127.678,10
FUŠ
II kvartal juni
Objavljena
publikacija,
provedena
promocija II
inventure
šuma na
velikim
površinama za
BiH
Budžet
FBiH
676.487,
00
Sve
ukupno
budžet za
aplikacije i
interfejsi za
unos
podataka, broj
provedenih
obuka osoblja
za unos
odataka po
kantonima
85.234.119,00
323
2012.
godinu
324
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
U skladu sa članom 20 Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“ broj 58/02, 19/03, 38/05,
2/06, 8/06 i 61/06), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta vrši
upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na:
poticanje razvoja poduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i
uvođenje suvremenih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta; povećanje udjela
poduzetništva i obrta u ukupnom gospodarstvu; organiziranje institucija za
poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture, osposobljavanje
poduzetnika i obrtnika kroz redovito i dopunsko obrazovanje i druge poslove
utvrđene zakonom.
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja,
poduzetništva i obrta broj 01-02-256/05; 01-02-269/06; 01-02-794/06 i broj 01-02507/07 nadležnosti Ministarstva se vrše u okviru osnovnih organizacijskih jedinica i
to: Kabineta ministra, Sektora za razvoj, Sektora za poduzetništvo, Sektora za
obrt, Sektora za financijske, pravne i opće poslove ( Odsjek za finansijskoračunovodstvene poslove i Odsjek za pravne i opće poslove).
Prema Pravilniku sistematizirano je 45 radnih mjesta, uposleno je ukupno 36
uposlenika, a upražnjeno je 9 radnih mjesta.
U 2012. godini Federalno ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta poduzet će
niz mjera i aktivnosti koje imaju za cilj povećanje broja malih i srednjih poduzeća,
poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih poduzeća, kao i
stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj subjekata male
privrede.
Program - Razvoj institucionalnog okvira i legislative
Izrada Zakona o poticanju razvoja male privrede.
Osnovni razlozi izrade novog zakona su: usklađivanje definicije subjekata male
privrede s preporukama EU i utvrđivanje kriterija za klasifikaciju subjekata na
mikro, mala i srednja poduzeća; jasnije definiranje ciljeva razvoja male privrede i
poticajnih mjera za njihovo ostvarivanje; donošenje zakonske osnove za osnivanje
Agencije za razvoj male privrede.
Izrada Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu i srodnim
djelatnostima.
Neophodna je izmjena i podzakonskih propisa(uredbe i pravilnici zbog
usklađivanja šifara sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010.
325
Program - Jačanje infrastrukture za podršku MSP-a
Vođenje Obrtnog registra je obaveza porpisana Zakonom o obrtu i srodnim
djelatnostima. Do sada je softver instaliran u 47 općina (59 %) i očekujemo
završetak procesa do kraja prvog kvartala 2012. godine, te je potrebno izvijestiti
Vladu Federacije BiH o ispunajavanju naših obaveza po ovim aktivnostima. Na
kraju godine izradit ćemo analizu podataka pohranjenih u Obrtnom registru.
Prikupljanje i obrada podataka iz Informacionog sistema registra malih i srednjih
poduzeća(ISR MSP) i tokom godine izraditi Analizu stanja MSP sektora u
Federaciji BiH.
Program - Promocija poduzetništva
Planiramo raditi na promociji poduzetništva i stvaranju pozitivne slike o uspješnim
poduzetnicima kao jednim od nosilaca razvoja privrede Federacije BiH. Promocija
poduzetništva mladih će biti jedan od prioritetnih ciljeva.
Program - Poticanje poduzetništva
U sklopu poticajnih mjera, planiramo poticati razvoj male privrede koji se zasniva
na uvođenju inovacija i savremenih tehnologija u oblasti MSP-a, kao i uvođenju
sistema kvalitete kao pretpostavke za uspješan izvoz na inostrana tržišta što je
jedan od bitnih segmenata za oporavak cjelokupne privrede. U sklopu poticajnih
mjera poseban akcent ćemo staviti na poticanje ciljnih grupa poduzetnika (žena,
mladih, invalidnih osoba).
Također ćemo poticati opstanak i razvoj tradicionalnih i starih zanata.
Program - Razvoj poduzetničke infrastrukture
U okviru ovog programa planiramo raditi na daljem razvoju poduzetničke
infrastrukture kao bitne komponente u razvoju male privrede.
Program - Razvoj tržišta konsultanskih usluga
U ovom programu imamo za cilj pratiti stanje tržišta konsultantskih usluga, te dati
prijedlog mjera za njegovo poboljšanje.
326
Strateski cilj
1
.
Stvaranje
uslova za
rast i razvoj
MSP-ija
Program
Progra
m 1.1.
Razvoj
institucional
nog okvira i
legislative
Aktivnost
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
Sačiniti
Prijedlog
Zakona o
poticanju
razvoja
male
privrede
Sačiniti
Prijedlog
Zakona o
izmjenama
dopunama
Zakona o
obrtu i
srodnim
djelatnostim
a
Sačiniti
Uredbu o
izmjenama
Uredbe o
vezanim i
posebnim
obrtima
Sačiniti
Uredbu o
izmjenama
Uredbe o
zaštiti
tradicionalni
h i starih
zanata
Sačiniti
Pravilnik o
izmjenama i
dopunama
Pravilnika o
vezanim
Izvrše
no u
2011.
(%)
50%
Nosilac
(najmanji
organizaci
oni dio)
Sektor
razvoja
Mjerljivi
indikatori
za
izvrsenje
Usvojen
Zakon
Utroše
no u
2011.
Ulazni
indikato
ri
70%
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
prijedlog
Zakona
37.568
Vrijeme
službeni
ka
Usvojene
izmjene i
dopune
zakona
29.401
Sektor
obrta
decembar
Usvojene
izmjene i
dopune
zakona
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađena
Uredba
13.067
Sektor
obrta
mart
Usvojena
Uredba
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađena
Uredba
13.067
Sektor
obrta
mart
Usvojena
Uredba
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
pravilnik
6.534
Sektor
obrta
mart
Usvojen
Pravilnik
Budžet
327
Izlazni
indikatori
Budžet
2012.
Rok
izvršenja
decembar
Izvori
sredsta
va
Budžet
Nedostaj
uća
sredstva
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
obrtima i
srodnim
djelatnostim
a koje se
mogu
obavljati u
stambenim
prostorijam
a
Sačiniti
Pravilnik o
izmjenama
Pravilnika o
vezanim
obrtima i
srodnim
djelatnostim
a koje se
mogu
obavljati
izvan
poslovnih i
stambenih
prostorija
Sačiniti
Pravilnik o
izmjenama
Pravilnika o
djelatnostim
a koje se
mogu
obavljati
kao
domaća
radinost
Sačiniti
Pravilnik o
izmjenama
Pravilnika o
vezanim
obrtima i
srodnim
djelatnostim
a koje se
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
Pravilnik
6.534
Sektor
obrta
mart
Usvojen
Pravilnik
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
Pravilnik
6.534
Sektor
obrta
mart
Usvojen
Pravilnik
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
pravilnik
6.534
Sektor
obrta
mart
Usvojen
Pravilnik
Budžet
328
1.1.9.
1.1.1
0.
1.1.1
1.
mogu
obavljati
sezonski
Sačiniti
Pravilnik o
izmjenama i
dopunama
Pravilnika o
sadržaju i
obliku
obrtnice,
sadržaju i
obliku
saglasnosti
za
obavljanje
posebnog
obrta i
sadržaju i
obliku
odobrenja
za
obavljanje
srodne
djelatnosti
Vođenje
Upravnog
postupka i
rješavanje u
upravnim
stvarima u
drugom
stepenu
Davanje
mišljenja i
odgovora
na upite u
vezi
primjene
Zakona o
obrtu i
srodnim
djelatnostim
a
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
pravilnik
6.534
Sektor
obrta
avgust
Usvojen
Pravilnik
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Broj
donesenih
rješenja
6.534
Sektor
obrta
kontinuira
no
Broj
donesenih
rješenja
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Broj datih
mišljenja
4.900
Sektor
obrta
kontinuira
no
Broj datih
mišljenja
Budžet
329
1.1.1
2.
1.1.1
3.
1.1.1
4..
1.1.1
5.
Ukupno Program 1.1.
Progra Jačanje
m 1.2.
infrastruktur
e za
podršku
1.2.1.
Rad na
izmjenama
promjene
zakonskog
okvira iz
nadležnosti
drugih
institucija, a
koji direktno
utječu na
Sektor
MSP-ja
Rad na
implementa
ciji
Akcijskog
plana za
uvođenje
gender
odgovornih
budžeta u
Federaciji
BiH u pilot
oblasti "Rad
i
zapošljavan
je 2010.2012.
Rad na
izmjenama
legislative u
skladu sa
zahtjevima
EU
Podrška
uspostavi i
jačanju
razvojnih
agencija
Vrijmem
e
službeni
ka
Broj datih
inicijativa
1.633
Sektor
razvoja,
Sektor
poduzetništ
va i Sektor
obrta
Kontinuira
no
Broj
usvojenih
inicijative
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Urađen
izvještaj
3.266
Radna
grupa
juni
Usvojen
izvještaj na
Vladi
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Broj datih
inicijativa
3.266
kontinuira
no
Broj
usvojenih
inicijativa
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Broj
uspostavlje
nih
razvojnih
agencija
3.266
Sektor
razvoja,
Sektor
poduzetništ
va i Sektor
obrta
Sektor
razvoja
kontinuira
no
Broj
uspostavlje
nih lokalnih
razvojnih
agencija
Budžet
Analiza
stanja MSP
Sektora u
Federaciji
Vrijeme
službeni
ka
Izrađena
informacija
za Vladu
Sektor
poduzetništ
va
juni
Izrađene
analize,
ažuriran
registar,
Budžet
330
148.638
21.234
MSP-ijima
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
Bosne i
Hercegovin
e
Sačiniti
Akcioni plan
realizacije
Projekta
"Razvoj
malog i
srednjeg
poduzetništ
va u
Federaciji
BiH"
Analiza
podataka i
ažuriranje
obrtnog
registra izrada
izvještaja o
implementa
ciji
informacion
og sistema
Obrtnog
registra
Analiza
podataka i
ažuriranje
obrtnog
registra Informacija
o primjeni
informacion
og sistema
Obrtnog
registra
Re-dizajin
sistema
poticaja
Rad na
usvojena
informacija
na Vladi
Izrađen
Akcioni
plan i
usvojen na
Vladi
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
Akcioni
plan
24.501
Svi sektori
decembar
Vrijeme
službeni
ka
Izrađeno
izvješće
9.800
Sektor
obrta
juli
Usvojen
izvještaj na
Vladi
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađena
informacija
9.800
Sektor
obrta
decembar
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađene
promjene,
broj
promjena u
sistemu
Broj
1.633
Radna
grupa
januar
Usvojene
promjene
Budžet
6.534
Sektor
decembar
IUsvojeno
Budžet
Vrijeme
331
Budžet
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.1
podršci
javnoj
upravi i
privatnom
sektoru u
procesu
pristupa EU
fondovima
koji se tiču
MSP-ija
službeni
ka
Rad na
uspostavi
registra
potpora na
nivou
Federacije
BiH
Praćenje
učinka
podrške u
2010.
godini
Vrijeme
službeni
ka
Vrijeme
službeni
ka
Izvješće o
utrošku
dodjeljenih
finansijskih
sredstava u
2011.
Izvješće o
podržanih
projekata,
održanih
prezent. i
predavanja
o EU fond.,
broj
aplikacija
prema EU
fond., broj
uspješnih
aplikacija
Izrađena
inicijativa
izvješće
razvoja
1.633
Sektor
razvoja,
Sektor
poduzetništ
va i Sektor
obrta
decembar
Prihvaćena
inicijativa
Budžet
Urađen
izvještaj za
Vladu
13.067
Komisija za
nadzor
dodijeljenih
sredstava
mart
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
izvještaj
3.267
Odsjek za
finansije i
Radna
grupa
mart
Broj novih
radnih
mjesta,
povećanje
izvoza,
povećanje
ukupnog
broja MSPja, učešće
MSP-ija u
BDP-iju,
povećano
učešće
ciljanih
skupnina u
MSPij.Usvojeno
izvješće
Usvojen
izvještaj na
Vladi
Vrijeme
Izrađen
3.267
Sektor
mart
Usvojen
Budžet
332
Budžet
0.
1.2.1
1.
1.2.1
2.
Ukupno Program 1.2.
Progra Promocija
m 1.3.
poduzetništ
va
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
efektima i
utrošku
dodjeljenih
finansijskih
sredstava
"Tekućeg
transfera za
2010. g."
utvrđenog
budžetom F
BiH
Sačiniti
Informaciju
o
mortalitetu
malih
poduzeća u
F BiH
Sačiniti
Informaciju
o poticanju
ciljnih grupa
službeni
ka
izvještaj
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
izvještaj
3.267
Sektor
razvoja
novembar
Usvojena
informacija
na na Vladi
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
izvještaj
3.267
Sektor
razvoja
oktobar
Usvojena
informacija
na na Vladi
Budžet
Izdavanje
publikacija i
druge
stručne
literature
Rad na
medijskoj
promociji
poduzetništ
va
Vrijeme
službeni
ka
Sektori za
poduzetništ
vo
kontinuira
no
Broj izdatih
publikacija
i druge
stručne
literature
Budžet
24.501
Svi sektori
kontinuira
no
Organiziranj
e skupova,
okruglih
stolova,
podrška
sajmovima i
Vrijeme
službeni
ka,
količina
utrošeni
h
Broj izdatih
publikacija
i druge
stručne
literature
Broj
objavljenih
promotivni
h spotova,
broj
afirmativnih
priloga,
broj
objavljenih
oglasa
Broj
organiziran
ih skupova
i okruglih
stolova,
podržanih
32.668
Sektor
razvoja,
poduzetništ
va i obrta
kontinuira
no
Vrijeme
službeni
ka
333
razvoja
101.270
13.066
izvještaj na
Vladi
Budžet
Broj
organiziran
ih skupova
i okruglih
stolova,
podržanih
Budžet
Ukupno Program 1.3.
Progra Poticanje
m 1.4.
poduzetništ
va
slično.
sredstav
a
1.3.4.
Organiziranj
e
takmičenja i
konferencije
u sklopu
promocije
globalne
sedmice
poduzetništ
va i završne
konferencije
za tu
aktivnost
Vrijeme
službeni
ka,
količina
utrošeni
h
sredstav
a
1.4.1.
Izrada i
implementa
cija
Programa
grant
sredstava
1.4.2.
Izrada i
implementa
cija
Programa
kreditnih
sredstava
Vrijeme
službeni
ka i
količina
utrošeni
h
sredstav
a
Vrijeme
službeni
ka i
količina
utrošeni
h
sredstav
a
sajmova,
broj
posjetitelja
Broj
organiziran
ih
takmičenja
i
konferencij
a
Izrađena
Odluka
Vlade
Izrađena
Odluka
Vlade
Ukupno Program 1.4.
Ukupno Strateški cilj 1.
2
.
Jačanje
konkurentn
osti MSPija
Progra
m 2.1.
Razvoj
poduzetničk
e
infrastruktur
e
2.1.1.
Razvoj
poduzetničk
e
infrastruktur
e
(inkubatora,
zona,
Vrijeme
službeni
ka,
količina
utrošeni
h
sredstav
334
Analiza o
stanju
poduzetnič
ke
infrastruktu
re
24.501
Sektori za
razvoj
kontinuira
no
94.736
6.263.7
59
Radna
grupa
februar
2.892.7
40
Radna
grupa
septemba
r
Sektor za
razvoj,
Sektor za
poduzetništ
vo
oktobar
9.156.4
99
9.501.1
43
13.067
sajmova,
broj
posjetitelja
Broj
organiziran
ih
takmičenja
i
konferencij
a
Budžet
Usvojna
Odluka
Vlade,
iznos
odobrernih
srdstava,
broj
korisnika
Usvojna
Odluka
Vlade,
iznos
odobrernih
srdstava,
broj
korisnika
Budžet
Broj
uspostavlje
nih
poduzetnič
kih zona,
broj
kompanija
Budžet
Budžet
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Ukupno Program 2.1.
Progra Razvoj
m 2.2.
tržišta
konsultantsk
ih usluga
2.3.1.
klastera i
tehnoloških
parkova
a
Sačiniti
Informaciju
o
provođenju
Akcijskog
plana mjera
zaštite
tradicionalni
h i starih
zanata
Izrada
interaktivne
karte
poduzetničk
ih zona u F
BiH na web
stranici
Ministarstva
Sačiniti
Informaciju
o stanju
poduzetničk
ih zona u F
BiH
Izvješće o
realizaciji
Akcijskog
plana
"Razvoj
MSP-a u F
BiH
Vrijeme
službeni
ka
Izrađena
informacija
4.900
Sektor
obrta
novembar
Vrijeme
službeni
ka
Izrađena
karta i
postavljena
na web
starnici
Ministarstv
a
4.900
Sektor
razvoja
juni
izrađena
karta i
postavljena
na web
stranici
Ministarstv
a
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađena
informacija
3.267
Sektor
razvoja
novembar
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
Vrijeme
službeni
ka
Izrađen
izvještaj
4.900
Sektor
razvoja
decembar
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
Vrijeme
službeni
ka,
količina
dodjeljen
Broj
podržanih
kompanija,
količina
dodjeljenih
Sektor
poduzetništ
va
novembar
Broj
podržanih
kompanija,
količina
dodjeljenih
Budžet
Podrška
uvođenju
standarda i
sustava
kvaliteta
60%
100%
335
31.034
4.900
u svakoj
zoni / %
popunjeno
st, broj
novih
radnih
mjesta
Izrađena
informacija
i usvojena
na Vladi
Budžet
2.3.2.
Promocija
tržišta
konsultansk
ih usluga Informacija
o stanju
tržišta
konsultansk
ih usluga u
F BiH
ih
sredstav
a
Vrijeme
službeni
ka
Ukupno Program 2.2.
Ukupno Strateški cilj 2.
sredstava,
Informacija
Vladi FBiH
Izrada
Informacije
o stanju
tržišta
konsultans
kih usluga
3.267
8.167
39.201
9.540.3
44
Sveukupno Akcioni Plan
336
Sektor
razvoja
novembar
sredstava,
Informacija
Vladi FBiH
Informacija
Vladi FBiH
Budžet
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) osnovano je
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim
tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/06 od
24.02.2006.) s ciljem obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz nadležnosti
Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na: ekološku zaštitu vazduha, vode i
zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta vazduha, vode i
zemlje; ekološko praćenje i kontrolu vazduha, vode i zemlje; izradu strategije i
politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i
stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru potpunog
ekonomskog sistema i druge poslove utvrđene zakonom.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji (broj 01-02-2388/09 od 29.10.2009., na koji je
Vlada Federacije BiH na 121. sjednici dala saglasnost svojim aktom V broj 814/2009
od 29.10.2009. godine te njegovim izmjenama i dopunama broj 01-02-2388/09-1 od
09.07.2010. koje su potvrđene saglasnošću Vlade V broj 643/2010 od 20.07.2010.
godine), za obavljanje poslova i zadataka u mjerodavnosti Ministarstva osnovane su
sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kabinet Ministrа,
Sektor okoliša,
Sektor za okolinske dozvole,
Sektor za turizam i ugostiteljstvo,
Sektor za realizaciju projekata,
Sektor za pravne, finansijske i opće poslove
I OBLAST OKOLIŠA
U cilju unaprjeđenja pravnog i institucionalnog okvira kroz približavanje standardima
okoliša Evropske Unije, bazirano na: Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između
Evropske Unije i njenih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge
strane (Luxemburg, 2008), Strategiji integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku
Uniju (2006.g); ratificiranim okolišnim konvencijama i protokolima, kao i bazirano na
usvojenoj Federalnoj strategiji zaštite okoliša sa akcionim planom ((2008-2018), kao
najvažniji programi i aktivnosti koji će obilježiti rad u 2012 godini su :
- Razvoj institucionalnog okvira i legislative što uključuje donošenje novih zakona i
propisa, izmjene i dopune postojećih (detaljno navedenih u tabelarnom prikazu) s
ciljem usaglašavanja istih sa regulativom Evropske unije za pojedine komponente
okoliša: vazduh, voda, zemljište, priroda, buka i upravljanje otpadom, te
uspostavom neophodnih okolišnih institucija (Federalna agencija za okoliš;
Federalni zavod za zaštitu prirode), kroz pristup reorganizacije i racionalizacije
337
postojećih federalnih institucija (Federalni hidrometeorološki zavod; Federalni
agropedološki zavod; Agencije za vode; Fonda za zaštitu okoliša FBiH) .
- Aktivnosti na provođenju međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina
punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal
Point ili ima određena konkretna zaduženja, kao što su : Konvencija Ujedinjenih
naroda o biodiverzitetu i pratećih protokola (Protokol o biosigurnosti, Nagoya
protokol); Bečka konvencije o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i
Montrealski protokol; aktivnostima u okviru Ovlaštenog tijela DNA BiH u
implementaciji odredaba Kyoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za
klimatske promjene; Bazelske konvencije o prekograničnom prometu opasnog
otpada , i ostale aktivnosti po drugim ugovorima koje se koordiniraju od strane
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nadležnoj državnoj
instituciji za okoliš.
- Implementacija Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša donesene za
period 2008-2018 u skladu sa prioritetima koji su definirani kroz Dokument
okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2012-2014 (DOB 2012-2014) i
budžeta za 2012. godinu, gdje su planirani konkretni transferi za : pomoć
upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija otpada;
zbrinjavanje opasnog otpada; pomoć uspostavljenim ustanovama (preduzećima)
na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu određenih visoko vrijednih prirodnih
područja; uspostava federalne mreže za monitoring kvaliteta vazduha i dr .
- Usaglašavanje propisa i koordinacija upravnih postupaka i aktivnosti na
međuentitetskom nivou, sa Brčko Distriktom i Ministarstvom vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH, putem Međuentitetskog tijela za okoliš.
Sektor okoliša će osim navedenog:
-
-
-
učestvovati u implementaciji međunarodnih projekata koji se realiziraju
međunarodnim finansijskim sredstvima ( IPA-Instrument for Pre-accession;
GEF-Global Environmental Facility; Svjetska banka; bilateralna pomoć itd.);
sarađivati sa Evropskom agencijom za okoliš Evropske Unije;
pomagati u izradi Prostornog plana Federacije BiH, i Prostornih planova
područja posebnih obilježja (zaštićena prirodna područja; Koridor VC;
hidroenergetski sistemi) i dr.
biti nosilac aktivnosti na uspostavi Federalne agencije za zaštite okoliša na
nivou FBiH, u koordinaciji sa Vladom FBiH.
Raditi i na drugim stručnim i upravnim poslovima kao što su izdavanje
dozvola, odgovorima na poslanička pitanja, komunikacije i saradnje sa
medijima i civilnim društvom (NVO) i dr.
II OBLAST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA
338
Sektor će u 2012. godini raditi na izradi zakona i podzakonskih akata kao i primjeni
strateških dokumenta, u kojim dominiraju aktivnosti u vezi sa razvojem turizma i
ugostiteljstva, te pružati stručnu pomoć pravnim i fizičkim licima iz mjerodavnosti
Ministarstva. U oblasti turizma u mandatnom periodu cilj je jače pozicioniranje FBiH
kao prepoznatljive turističke destinacije koja se diferencira na tržištu nudeći tradiciju,
bogatstvo različitosti i raznovrsnosti. Ostvarenje cilja će biti temeljeno na načelima
Okvirni strateški ciljevi u mandatnom periodu u oblasti turizma su slijedeći:
- Izgradnja i razvoj turističke infrastrukture,
- Razvoj institucionalnog sistema podrške i poticaja,
- Edukacija i osposobljavanje kadrova i razvoj svijesti stanovništva za održivi
razvoj i turizam,
- Kreiranje novih i konkurentnih turističkih proizvoda, Promocija FBiH kao turističke
destinacije
Operativni cilj je povećanje zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja
i obogaćivanje ponude održivog razvoja, koji osigurava dugoročno blagostanje
lokalnom stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane, te razvoj
cjelokupne privrede, a posebno poljoprivrede kroz plasman poljoprivrednih
proizvoda.
339
Strateški Unapređenje pravnog okvira kroz približavanje standardima okoliša EU-a
cilj 1:
Operativ
ni ciljevi
Usaglasiti domaće zakonodavstvo o okolišu sa zakonodavstvom EU
za 2012.
godinu
Program
Program
1.1
Razvoj
institucional
nog okvira I
legislative
Aktivnost
1.1.1
Izrada novog
zakona o
zaštiti
okoliša u
FBiH
1.1.2
Izrada novog
Pravilnika o
emisijama iz
postrojenja
sa
sagorijevanj
em
Izrada novog
Pravilnika o
uslovima za
rad
postrojenja
za
spaljivanje I
suspaljivanje
otpada
Izmjena I
dopuna
Pravilnika o
postepenom
isključivanju
supstanci
koje oštećuju
1.1.3
1.1.4
Izvršen
ou
2011
godini
(%)
40
Utrošeno
u 2011
godini
Budžet za
tekuću
godinu
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
6
uposlenik
a
Izrađen
zakon
Sektor okoliša,
Sektor za
okolišne
dozvole,
Sektor za
pravne
poslove
Decembar
2012
Sektor okoliša,
Sektor za
okolišne
dozvole,
Sektor za
pravne
poslove
Sektor okoliša
I Sektor za
pravne
poslove
Maj 2012
Sektor okoliša
I Sektor za
pravne
poslove
0
0
2
uposlenik
a+2
spoljna
saradnik
a
Izrađen
prijedlog
pravilnika
0
0
2
uposlenik
a+2
spoljna
saradnik
a
Izrađen
prijedlog
pravilnika
0
0
2
uposlenika
+ 2 spoljna
saradnika
Izrađen
prijedlog
izmjena I
dopuna
pravilnika
340
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredstava
Pojednostavljen
a procedura
izdavanja
okolišnih
dozvola
Povećanje
usaglašenosti
propisa sa EU
legislativom
Definiranje
uslova za rad
postojenja sa
sagorjevanjem,
usklađivanje sa
EU okvirom
Budžet
FBiH
Juli 2012
Definiranje
uslova za rad
postrojenja za
spaljivanje I
suspaljivanje
otpada,
usklađivanje sa
EU okvirom
Budžet
FBiH
Dinamika
ovisi od
aktivnosti na
nivou države
obtirom da
se entitetski
propis
Usklađivanje
propisa sa
pravnim okvirom
na nivou BiH
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Nedosta
juća
sredstva
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
ozonski
omotačnakon
realizacije
aktivnosti na
izmjeni
Odluke
vijeća
Ministara o
postupku
implementac
ije
Montrealsko
g protokola u
BiH
Izrada
izmjena I
dopuna
Zakona o
Fondu za
zaštitu
okoliša
Izrada
prijedloga
novog
Zakona o
zaštiti
prirode
Izrada
Pravilnika u
okviru
Zakona o
Nacionalnom
parku Una
kojim će se
urediti
ovlaštenja,
organizacija
I način rada
nadzorničke
službe
zaštite
prirode
Izrada
usklađuje sa
unaprijeđeni
m pravnim
okvirom na
nivou BiH
kroz Odluku
Vijeća
ministara
Izrađen
prednacrt
zakona o
izmjenam
aI
dopunam
a
Izrada
prijedloga
propisa
Sektor okoliša
I Sekor za
pravne
poslove
Kraj marta
2012
Mjere za
efikasnu zaštitu
prirode
Budžet
FBiH
Sektor okoliša
Kraj 2012
Mjere za
efikasnu zaštitu
prirode
Budžet
FBiH
2
uposlenik
a+2
spoljna
saradnik
a
Izrada
prijedloga
propisa
Sektor okoliša
Kraj 2012
Efikasan rad
nadzorničke
službe zaštite
Nacionalnog
parka “Una”
Budžet
FBiH
5
Izrađen
Sektor okoliša
Juli 2012
-Iskorištenje
Budžet
0
0
80
0
Uposleni
ka 3 I 2
spoljna
saradnik
a
0
0
80
341
pravilnika o
upravljanju
elektronskim
I
elektroničkim
otpadom
Program
1.2
Usvajanje
programa I
planova I
izvještaja iz
oblasti
zaštite
zraka,
prirode I
upravljenja
otpadom
1.2.1
Izrada
pravilnika o
upravljanju
otpadnim
baterijama I
akumulatori
ma
1.2.2
Saradnja I
koordinacijsk
e aktivnosti
sa
Federalnim
ministarstvo
m
prostornog
uređenja
Izrada
crvenih listi
flore, faune I
gljiva
Implementac
ija Plana
upravljanja
otpadom
1.2.3
1.2.4
0
uposlenik
a+2
spoljna
saradnik
a
propis
4
uposlenik
a+ 2
spoljna
saradnik
a
Izrađen
propisa
Sektor okoliša
Decembar
2012
sekundarnih
sirovina
-Smanjenje
otpada na
odlagalištima
-Nova radna
mjesta
FBiH
Iskorištenje
sekundarnih
sirovina,
Smanjenje
opasnog otpada
na
odlagalištima,
Nova radna
mjesta
Budžet
FBiH
Sektor okoliša
20
0
80
MTS
Izrađene
liste
3
uposlenik
a
Izrada
izvještaja
prema
Vladi
FBiH,
Izgradnja
centara
za
upravljanj
e
otpadom
Uspostav
ljanje
sistema
342
Sektor okoliša
I Sektor za
implementaciju
projekata
Sektor okoliša
I Sektor za
implementaciju
projekata
Budžet
FBiH
Septembar
2012
Definisanje
mjera za zaštitu
ugroženih vrsta
Budžet
FBiH
Decembar
2012
Nova radna
mjesta,
Pojačana
infrastruktura za
upravljanje
otpadom,
Korištenje
sekundarnih
sirovina,
Smanjenje
otpada za
odlaganje
Budžet
FBiH
1.2.5
Pripreme I
održavanje
sjednica
Međuentitets
kog tijelo za
okoliš (
MTO) I
izrada
godišnjeg
izvještaja o
radu za
prethodnu
godinu
1.2.6
Program
1.3.
Učešće u
aktivnostim
a na
implemetac
iji obaveza
po pitanju
članstva
BiH u
međunarod
nim
ugovorima I
protokolima
1.3.1
1.3.2
100
3
uposlenik
a
100
Implementac
ija Odluke
Vijeća
Ministara o
uvjetima I
načinu
provođenja
Montrealsko
g protokola I
postepenog
isključivanja
iz upotrebe
supstanci
koje oštećuju
ozonski
omotač u
Bosni I
Hercegovini
Kroz
selektivn
og
razdvajan
ja
ambalažn
og
otpada
Izrada
izvještaja
prema
Vladi
FBiH
Sektor okoliša
April 2012
Broj održanih
sjednica MTO
propisa,
Broj usaglašenih
akata na
međuentitetsko
m nivou,
Izvještaj za
Vladu FBiH
April 2012
Izvještaj
Budžet
FBiH
1
uposlenik
Izvještaj
prema
Vladi
FBiH
Sektor okoliša
1
uposlenik
Uspostav
ljen
sistem
kontrole
ODS-a I
izdavanja
licenci,
kvota I
dozvola
Sektor okoliša
u saradnji sa
MVTEO BiH
Izdavanje
prethodnih
mišljenja I
saglasnosti u
postupku
licenciranja,
kvota uvoza I
dozvola za uvoz
kontroliranih
supstanci
Budžet
FBiH
1
Ispunjava
Sektor okoliša
Ispunjavanje
Međunarod
343
1.3.3
1.3.4
aktivnosti
Ozonske
jedinice BiH
radna
implementac
ija Bečke
konvencije o
zaštiti
ozonskog
omotača I
Montrealsko
g protokola
Aktivnosti
ovlaštenog
tijela DNA
BiH u okviru
obaveza po
Konvenciji o
klimatskim
promjenama
i Kjoto
protokolu
Izmjene I
dopune
Strategije
BiH sa
Akcionim
planom za
zaštitu
biološke I
pejzažne
raznolikosti
(2008-2015)
u okviru
Konvencije o
biološkoj
raznolikosti
(NSAPBD
uslovljeno
sredstvima
GEF-a)
Izrada V
Nacionalnog
izvještaja
4
uposlenik
a
uposlenik
nje
međunar
odnih
obaveza
u saradnji sa
MVTEO BiH
međunarodnih
obaveza prema
akcionom planu
OJ BiH
na
sredstva
4
uposlenik
a+7
uposlenik
a ostalih
ministarst
ava
Rad u
uspostavl
jenom
okviru
ovlašteno
g DNA
BiH
Sektor okoliša
I predstavnici
drugih
ministarstava
(FMF,FMPVŠ,
FMIPIK,FMER
I) u saradnji sa
MVTEO BiH
Broj obrađenih
predmeta
evaulacije I
odobravanja
potencijalnih
projekata čistog
razvoja ( CDM
projekta)
Budžet
FBiH
2
uposlenik
a
Prva faza
izmjene I
dopune
strategije
Sektor okoliša
u saradnji sa
MVTEO BiH
Urađena 1. faza
izmjenjene I
dopunjene
strategije
Međunarod
na
sredstva
V
nacionaln
i izvještaj
344
Urađen V
nacionalni
izvještaj
1.3.5
(uslovljeno
sredstvima
GEF-a)
Implementac
ija Protokola
o biološkoj
sigurnosti
1.3.6
Implementac
ija
Konvencije o
zaštiti
Evropskih
divljih vrsta I
prirodnih
staništa
(BERN)
0
0
1.3.7
Implementac
ija
Konvencije o
međunarodn
oj trgovini
ugroženim
vrstama
divlje flore I
faune
(CITES)
Implementac
ija RENA
programa za
zemlje
jugoistočne
Evrope
Priprema I
realizacija
budućih IPA
projekata
0
0
Izrada
godišnjeg
izvještaja u
100
1.3.8
1.3.9
1.4.0
Ispunjavanje
međunarodnih
obaveza
Urađen II
nacionalni
izvještaj
Stepen
uspostavljenje
Emerald mreže
Međunarod
na
sredstva
Sektor okoliša
u saradnji sa
MVTEO BiH
Broj izdatih
saglasnosti
Budžet BiH
i Budžet
FBiH
Ispunjava
nje
međunar
odnih
obaveza
Sektor okoliša
u saradnji sa
MVTEO BiH
Jačanje
kapaciteta
Međunarod
na
sredstva
Korištenj
e
predprist
upne
pomoći
Izrađen
izvještaj
za 2011.,
Sektor okoliša
u saradnji sa
MVTEO BiH
Broj projekata
Međunarod
na
sredstva
Saradnja BiH na
međunarodnom
nivou,
Budžet BiH
I Budžet
FBiH
1
uposlenik
II
izvještaj
BiH za
biosigurn
ost
Sektor okoliša
u saradnji sa
MVTEO BiH
1
uposlenik
Uspostav
a
Emerald
mreže,
kao
jedinstve
nog
projekta
za
područje
BiH
Saglasno
st za
pojedinač
ne
zahtjeve
Sektor okoliša
u saradnji sa
MVTEO BiH
1
uposlenik
345
Sektor okoliša
Decembar
2012
skladu sa
Konvencijom
o kontroli
prekograničn
og prometa
opasnog
otpada I
njegovom
odlaganju
(Baselska
konvencija)
Program
1.5.
Realizacija
Akcionog
plana
Strategije
zaštite
okoliša
FBiH za
oblasti
zrak,
priroda I
otpad
Odgovor
na
upitnike
Centra
implemen
taciju
Konvencij
e,
Učešće
na
međunar
odnim
sastanci
ma
Izvoz opasnog
otpada iz BiH,
Smanjenje
količina opasnog
otpada I
njegovog
neadekvatnog
odlaganja
3.000.000
1.5.1
Stvaranje
uslova za
monitoringa
kvaliteta
zraka I
umrežavanje
automatskih
stanica
10
250.000
MTS
Nabavka
2
automats
ke
stanice
1.5.2
Pomoć za
efikasno
upravljanje
Nacionalnim
parkom
“Una”
Pomoć
Federalnog
ministasrtva
okoliša I
turizma
efikasnom
upravljanju
zaštićenim
područjima
iz
nadležnosti
kantona
100
500.000
MTS+ 1
uposlenik
100
500.000
3
uposlenik
a
Efikasno
upravljanj
e
nacionaln
im
parkom
Efikasno
upravljanj
e
zaštićeni
m
područjim
a u FBiH
1.5.3
346
Sektor okoliša,
Sektor za
implementaciju
projekata,
Sektor za
pravne
poslove u
saradnji sa
Federalnim
hidrometorološ
kim zavodom
Sektor okoliša
I
J.P.N.P.”Una”
Uspostava,
lociranje
opremanje
stanice
Budžet
FBiH
Efikasno
upravljanje u
cilju očuvanja
prirode
Budžet
FBiH
Sektor okoliša
I ustanove
koje upravljaju
zaštićenim
područjima
Broj zaštićenih
područja na
kantonalnom
nivou kojima je
data pomoć
Budžet
FBiH
1.5.4
Sanacija
mjesta
kontamiranih
opasnim
otpadom u
okolišu FBiH
10
1.5.5
Unaprijeđenj
e uvjeta na
odlagalištima
komunalnog
otpada
5
1.5.6
Edukacija
učesnika u
postupcima
upravljanja
otpadom (
animalni,
medicinski, I
dr.)
0,6 mil.
4
uposlenik
a
Sanirana
odlagališt
a
Sektor okoliša,
Sektor za
implementaciju
projekata,
Sektor za
pravne
poslove
1,183
mil.
4
uposlenik
a
Kvalitetnij
a
odlagališt
a,
Impleme
ntirani
planovi
prilagođa
vanja
upravljanj
a
otpadom
Efikasnije
provođen
je Plana
upravljanj
a
otpadom
Sektor okoliša,
Sektor za
implementaciju
projekata,
Sektor za
pravne
poslove
2
uposlenik
a
347
Sektor okoliša
Broj saniranih
mjesta
odloženog
otpada I količina
opasnog otpada,
Eliminacija
uticaja opasnog
otpada na
okoliša
Broj komunalnih
deponija kojima
je data pomoć
za tehničko
uređenje,
Smanjeni
negativni utjecaji
na zrak, tlo I
vodu
Budžet
FBiH
Eliminacija
uticaja otpada
na okoliš
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Strateški
cilj 2:
Operati
vni cilj 1
za 2011.
Operati
vni cilj 2
za 2011.
Operati
vni cilj 3
za 2011.
Program
2.1
Unapređenje zaštite okoliša I jačanja turističke ponude
Izgradnja regionalnih sanitarnih deponija
Zaštita šumskih I planinskih područja
Zaštita okoliša I jačanje turističke ponude
“Drugi
projekat
upravljanja
čvrstim
otpadom”
Second
Solid
Waste
Manageme
nt
ProjectSSWMP
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
MostarIzvođenje
radova na
ulaznoizlaznoj zoni
deponije
“Uborak”
MostarIzvođenje
radova na
izgradnji
odlagališne
površine
deponije
Uborak
MostarProjekat
izvedenog
stanja
MostarNabavka
mehanizacije
za rad na
deponiji
MostarNadzor na
radovima:
Izvođenje
radova na
ulaznoizlaznoj zoni
deponije
85
85
204.000
15%
Sektor za
realizaciju
projekata
11.02.2012.
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
100
80
388.000
20%
Sektor za
realizaciju
projekata
14.02.2011.
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
50
Sektor za
realizaciju
projekata
Maj 2012
600
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
40.000
40%
Sektor za
realizaciju
projekata
14.02.2012.
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
100
60
348
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
“Uborak” I
Izvođenje
radova na
izgradnji
odlagališne
površine
deponije
“Uborak”
ZenicaIzvođenje
radova na
sanaciji
klizišta divlje
deponije
“SIĐE”
ZenicaNastavak
aktivnosti na
sanaciji
divlje
deponije
“SIĐE”
ZenicaNadzor nad
izvođenju
radova na
sanaciji
klizišta divlje
deponije
“SIĐE”
Tomislavgra
d- Izrada
projektnog
zadatka I
izrada
Studije
održivosti za
buduću
regionalnu
sanitarnu
deponiju
“Pakline”
Implementac
ija javne
60
42
831.000
58%
Sektor za
realizaciju
projekata
15.06.2012
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
800
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
60
40
42.100
60%
Sektor za
realizaciju
projekata
15.06.20112
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
10
0
240
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
100
0
300
Sektor za
realizaciju
2013
Kredit
Svjetske
349
kampanjePMU
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
Izrada
Studije
opasnog
otpada u
Federaciji
BiH- PMU
Livno-nova
regija- Izrada
projektne
dokumentaci
je za
reg.san.dep.
Livno-nova
regijaIzvođenje
radova na
izgradnji
reg.san.dep.
G.Vakufnova regijaizrada
projektne
dokumentaci
je za
reg.san.dep.
G.Vakufnova regijaIzvođenje
radova na
izgradnji
reg.san.dep.
Bihać-nova
regija- Izrada
projektne
dokumentaci
je za
reg.san.dep.
Bihać-nova
regijaIzvođenje
radova na
projekata
50
0
350
banke I
sredstva
SIDA-e
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
300
Sektor za
realizaciju
projekata
Decembar 2012
200
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
600
Sektor za
realizaciju
projekata
2014
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
200
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
600
Sektor za
realizaciju
projekata
2014
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
400
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Vlade FBiH
600
Sektor za
realizaciju
projekata
2014
Kredit
Svjetske
banke I
sredstva
Program
2.2.
Zaštićena
šumska I
planinska
područja “
Forest and
Mountain
Protected
Areas
Project”
(FMPAP )
2.2.1
65
Sektor za
realizaciju
projekata
Decembar 2012
Mali
Grantovi
250
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
2.2.3
Nabavka
opreme za
NP
350
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
2.2.4
Organizacija
radionica za
obuku I
institucionaln
o jačanje u
upravljanju
zaštićenim
područjima
(2 radionica)
Javna
kampanja
podizanja
svijesti o
vrijednostim
a I pozitivnim
efektima
zaštite
šumskih I
planinskih
područja
Izrada Plana
upravljanja
za
Nacionalni
park Igman,
Bjelašnica,
Treskavica,
Visočica
60
Sektor za
realizaciju
projekata
2.2.6
Sanacija
vodopada i
Vlade FBiH
2.2.2
2.2.5
Program
2.3.
izgradnji
reg.san.dep
Katastarska
snimanja
100
70
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Decembar 2012
10
0
150
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
Grant
sredstva
Svjetske
banke
0
0
130
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Sektor za
2012
Vlada FBiH
400.000
2.3.1
Sanacija
351
korita rijeke
Plive u
Jajcu
2.3.2
Program
2.4.
Trajna
zaštita
Počitelja
Sanacija
korita I
slapišta
rijeke
Trebižat
realizaciju
projekata
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Vlada FBiH
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Vlada FBiH
300.000
2.4.1
2.4.2
Program
2.5.
vodopada I
korita rijeke
Plive u Jajcu
(izvođenje
radova)
Sanacija
vodopada I
korita rijeke
Plive u Jajcu
(izrada
projektne
dokumentaci
je)
2.5.1
2.5.2
Trajna
zaštita
Počitelja
(izvođenje
radova)
Trajna
zaštita
Počitelja (
izrada
projektne
dokumentaci
je)
Sektor za
realizaciju
projekata
300.000
450
Sanacija
korita I
slapišta
rijeke
Trebižat (
izvođenje
radova)
Sanacija
korita I
slapišta
rijeke
Trebižat (
izrada
projektne
dokumentaci
je)
50
352
Vlada FBiH
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Vlada FBiH
Sektor za
realizaciju
projekata
2012
Vlada FBiH
Program
2.6.
IPA 2010
2.6.1.
2.6.2.
Program
2.7.
IPA 20112013
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
Strateški
cilj 3
Operati
vni
ciljevi
za
2012.go
dinu
Program
3.1.
(Deponija
Mostar),
Izgradnja
hale za
postavljanje
reciklažnog
postrojenja
za
komunalni
otpad
(Deponija
Mostar)
Nabavka
opreme za
deponiju
1.000.000
Sektor za
realizaciju
projekata
Decembar 2012
IPA sredstva
1.000.000
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
IPA sredstva
Bosanska
Krupadeponija
“Krivodol”
Neum
deponija
1.000.000
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
IPA sredstva
1.200.000
2013
IPA sredstva
Sarajevoproširenje
deponije
Srebrenikdeponija
1.500.000
Sektor za
realizaciju
projekata
Sektor za
realizaciju
projekata
Sektor za
realizaciju
projekata
2013
IPA sredstva
2013
IPA sredstva
1.000.000
Unapređenje pravnog okvira kroz približavanje standardima okoliša EU I provođenja praksi
Usaglasiti domaće zakonodavstvo o okolišu sa zakonodavstvom EU
Razvoj
institucional
nog okvira I
legislative
3.1.1.
Izrada novog
Pravilnika o
izdavanju
okolišnih
dozvola
Maj 2012.
353
3.1.2.
3.1.3.
Program
3.2
Analitičko
upravne
aktivnosti
Program
3.3
Ostale
aktivnosti i
zakonske
obaveze
uključujući I
obrasce
zahtjeva I
dozvola+Upu
stvo o
sadržaju
Studije
procjene
utjecaja na
okoliš
Izrada novog
Pravilnika o
aktivnostima
I načinu
izrade
najboljih
raspoloživih
tehnika
Izrada novog
Pravilnika o
aktivnostima
i načinu
izrade
najboljih
raspoloživih
tehnika
40
0
2
uposlenik
a+1
spoljni
saradnik
Izrađen
prijedlog
pravilnika
Sektor okoliša
i sektor
pravnih,
finacijskih i
općih poslova
Juli 2012.
Definiranje
uvjeta izrade
BAT-ova,
usklađivanje
sa EU
direktivama
40
0
2
uposlenik
a+1
spoljni
saradnik
Izrađen
prijedlog
pravilnika
Sektor okoliša
i sektor
pravnih,
finacijskih i
općih poslova
Septembar 2012
Usklađivanje
propisa BiH
PRTR-a sa
EU pravnim
okvirom
U rad se
sedmično
uzimaju svi
do tada
zaprimljeni
zahtjevi
Budžet FBiH
3.2.1.
Rad na svim
zaprimljenim
zahtjevima
za okolišne
dozvole
6
uposlenik
a
Sektor
okolišnih
dozvola
Kontinuirano
2012 godine
3.3.1.
Dalji razvoj
registra
sukladno
Pravilniku o
registrima
postrojenja i
zagađivanja
Rad u okviru
Savjetodavn
og vijeća za
2
uposlenik
a
Sektor
okolišnih
dozvola
Kontinuirano
2012 godine
Budžet FBiH
1
uposlenik
Sektor
okolišnih
dozvola
Kontinuirano
2012 godine
Budžet FBiH
3.3.2.
354
Budžet FBiH
okoliš
Federacije
BiH
Program
3.4
Ostale
aktivnosti i
međunarod
ne
aktivnosti
3.4.1.
Aktivnosti
koordinatora
WG 4
ECENA u
okviru
regionalnog
programa
RENA
1
uposlenik
+6
vanjskih
saradnik
a
Zastupan
je i
provođen
je
aktivnosti
u radnoj
grupi WG
4 ECENA
u ime BiH
i
koordinac
ija
aktivnosti
izdavača
okolišnih
dozvola i
okolišne
inspekcij
e
Sektor
okolišnih
dozvola
Kontinuirano
2012 godine
Učešće u
implementaci
ji
međunarodni
h projekata
koji se
realiziraju
međunarodni
m
finansijskim
sredstvima
Učešće u
implementaci
ji
međunarodni
h projekata
koji se
realiziraju
međunarodni
m
finansijskim
sredstvima
SEKTOR ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
Strateški Izgradnja i razvoj turističke infrastrukture
cilj 1
Operati
Povećanje zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja i obogaćivanja ponude održivog razvoja, koji osigurava dugoročno blagostanje lokalnom
vni
stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane, te razvoj cjelokupne privrede, a posebno poljoprivrede kroz plasman poljoprivrednih proizvoda
ciljevi
za 2012
godinu
Program Izrada
4.000.000
1.1
programa
1.1.1. „Transfer za
100
1.900.00
2
Sklopljeni
Sektor za
Decembar 2012
Povećanje
Budžet FBiH
poticaja a
razvoj
0
uposlenik ugovori
turizam i
smještajnih
razvoj
turizma u
au
ugostiteljstvo i
kapaciteta,
turizma u
Federaciji
sektoru
Sektor za
broj
Federaciji
BiH“ugostitelj
opće, pravne i
uposlenih i
BiH
Program „
stva
finansijske
obogaćena
Izgradnja
poslove
ponuda
smještajnih
kapaciteta i
razvoj
turističko
ugostiteljske
355
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
infrastrukture
“
„Izgradnja
smještajnih
kapaciteta i
razvoj
turističko
ugostiteljske
infrastrukture
, putem
programa
Sufinanciranj
a kamata na
kredite koji
se koriste za
izgradnju
turističkougostiteljskih
kapaciteta, i
kreditnih
sredstava
Razvojne
banke
Federacije
BiH
Vođenje
postupka
kategorizacij
e smještajnih
i
ugostiteljskih
objekata
Izrada
Odluke
Programa
raspodijele
sredstava za
očuvanje,
konzerviranj
ei
obnavljanje
kulturno –
historijskog
nasljeđa i
2
uposlenik
au
sektoru
ugostitelj
stva
Sklopljeni
ugovori
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo i
Sektor za
opće, pravne i
financijske
poslove
Decembar 2012
Povećanje
smještajnih
kapaciteta,
broj
uposlenih i
obogaćena
ponuda
Budžet FBiH
100
2
uposlenik
a
Kategoriz
irani
objekti
Decembar 2012
Kategoriziran
i objekti
Budžet FBiH
i ugostitelji
100
1
uposlenik
Sklopljeni
ugovori
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo i
Sektor za
opće, pravne i
financijske
poslove
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo i
Sektor za
opće, pravne i
financijske
poslove
Decembar 2012
Izrađeni
izaštićeni
objekti i
zaštićen
okoliš
Sredstva
turističke
članarine
100
500.000
356
očuvanje,
zaštitu i
obnavljanje
prirodnog
naslijeđa
ostvarenih
od članarina
u turističkim
zajednicama
i boravišnim
taksama
Strateški
Razvoj institucionalnog sistema podrške i poticaja
cilj 2
Operati
Sistemsko rješavanje oblasti turizma i ugostiteljstva u cilju povećanja zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja i obogaćivanja ponude održivog
vni cilj
razvoja, koji osigurava dugoročno blagostanje lokalnom stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane, te razvoj cjelokupne privrede, a posebno
poljoprivrede kroz plasman poljoprivrednih proizvoda
Program Unaprjeđen
2.1
je pravnog
2.1.1. Izrada
80
200
1
Izrađen
Sektor za
Oktobar 2012
Efikasnije
Budžet FBiH
okvira i
Prijedloga
uposlenik prijedlog
turizam i
korištenje
legislative
Zakona o
zakona
ugostiteljstvo
sredstava i
turističkim
nadzor nad
zajednicama
utroškom
i promociji
sredstava
turizma u
Federaciji
BiH
2.1.2. Izmjene i
20
2
Izrađene
Sektor za
Juni 2012
Uključivanje
Budžet FBiH
dopune
uposlenik izmjene i
turizam i
kantonalnih
Zakona o
a
dopune
ugostiteljstvo
organa
ugostiteljskoj
prijedloga
nadležnih za
djelatnosti i
poslove
Zakona o
ugostiteljstva
turističkoj
i
djelatnosti
pojednostavlj
enje
2.1.3. Izrada
20
2
Izrađeni
Sektor za
Decembar 2012
Razrađeni
Budžet FBiH
podzakonski
uposlenik podzakon
turizam i
uvjeti za
h akata koji
a
ski akti
ugostiteljstvo
poslovanje u
proizilaze iz
oblasti
Zakona o
turizma i
ugostiteljskoj
ugostiteljstva
djelatnosti,
, način i
Zakona o
metode rada
turističkoj
i
357
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
djelatnosti i
Zakona o
turističkim
zajednicama
i promicanju
turizma u
Federaciji
BiH
Informacija o
stanju i
problemima
uočenim u
oblasti
turizma i
ugostiteljstva
u Federaciji
BiH
Informacija o
radu
turističkih
zajednica u
Federaciji
BiH
Usklađivanje
Zakona o
ugostiteljskoj
, Zakona o
turističkim
zajednicama
i promicanju
turizma u
Federaciji
BiH i
podzakonski
h akata koji
proizilaze
EU
Provođenje
akcijskoj
plana
Strategije
razvoja
ispunjavanje
zakonskih
obaveza
100
2
uposlenik
a
Izrađena
Informacij
aai
usvojena
na Vladi
FBiH
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo
Decembar 2012
Upoznavanje
m sa stanjem
i prijedlog
mjera za
poduzimanje
i nastavak
daljih
aktivnosti
100
2
uposlenik
a
Izrađena
informacij
ai
usvojena
na Vladi
FBiH
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo
Oktobar 2012
5
uposlenik
a
Usklađen
i propisi
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo
Decembar 2012
Upoznavanje
m sa stanjem
prijedloga
mjera za
poduzimanje
i nastavak
daljih
aktivnosti
Usklađeni
propisi i u
oblasti
turizma i
ugostiteljstva
5
uposlenik
a
Izrađen i
usklađen
akcijski
plan
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo
358
Podrška
prioritetnim
aktivnostima
Budžet FBiH
Budžet FBiH
2.1.8.
2.1.9.
turizma u
Federaciji
BiH u skladu
sa
raspoloživim
sredstvima u
Budžetu
FBIH i
ostalim
finansijerima
Izrada
Prijedloga
Odluke o
utvrđivanju
visine
boravišne
takse za
2012.godinu
Izrada
Prijedloga
Odluke o
utvrđivanje
visine
boravišne
takse za
fizička lica
koje su
registrirana
za pružanje
usluga
smještaja u
domaćinstvu
za
2012.godinu
1
uposlenik
Izrađena
odluka
1
uposlenik
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo
Juni 2012
Uvođenje u
sistem
obveznika
plaćanja
boravišne
takse
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo
Juni 2012
Uvođenje u
sistem
obveznika
plaćanja
boravišne
takse
Strateški
Edukacija i osposobljavanje kadrova i razvoj svijesti stanovništva za održivi razvoj i turizam
cilj 3
Operati
Educiran i certificiran kadar u cilju povećanja zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja i obogaćivanje ponude održivog razvoja, koji osigurava
vni cilj
dugoročno blagostanje lokalnom stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane, te razvoj cjelokupne privrede, a posebno poljoprivrede kroz
plasman poljoprivrednih proizvoda
Program Kadrovsko
3.3
jačanje i
3.1.1. Organiziranj
20
0
5
Organizir
Sektor za
Izdati
Budžet FBiH
osposoblja
e polaganja
uposlenik an ispit
turizam i
certifikati i
i kandidati
vanje
stručnog
a
ugostiteljstvo
educiran
ispita za
kadar
359
3.1.2.
voditelja
poslovnice
putničke
agencije za
područje
Federacije
BiH
Organiziranj
e edukacije i
polaganje
stručnog
ispita za
turističkog
vodiča za
područje
Federacije
BiH
100
5
uposlenik
a
Sektor za
turizam i
ugostiteljstvo
Izdati
certifikati i
educiran
kadar
Budžet FBiH
i kandidati
Strateški
Kreiranje novih i konkuretnih turističkih proizvoda i promocija FBiH kao turističke destinacije
cilj 4
Operati
Kreirani novi i konkuretni turistički proizvodi i promocija FBiH kao turističke destinacije u cilju povećanja zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja i
vni cilj 4 obogaćivanja ponude održivog razvoja, koji osigurava dugoročno blagostanje lokalnom stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane, te razvoj
cjelokupne privrede, a posebno poljoprivrede kroz plasman poljoprivrednih proizvoda
Napomena:
OSTALE AKTIVNOSTI SEKTORA OKOLIŠA KOJE NISU UKLJUČENE U TABELU
-
Učešće u implementaciji međunarodnih projekata koji se realiziraju međunarodnim finansijskim sredstvima
Saradnja sa Evropskom agencijom za okoliš
Pomoć u izradi Prostornog plana FBiH
Aktivnosti na uspostavi Agencije za zaštitu okoliša na nivou FBiH
Poslanička pitanja, upiti, mišljenja, saglasnosti i dr.
Napomena:
OSTALE AKTIVNOSTI SEKTORA TURIZMA KOJE NISU UKLJUČENE U TABELU SU:
-
-
Učešće u implementaciji međunarodnih projekata koji se realiziraju međunarodnim financijskim sredstvima
Saradnja sa kantonalnim ministarstvima i međunarodnim institucijama
Poslanička pitanja, upiti, mišljenja, saglasnosti i dr.
360
Download

Program rada Vlade FBiH za 2012. godinu