ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA
\'latiecai broi
Datum raspisivania
01-1357t14
01.10.2014.
Preduzece
Javno preduzece " Putevi Brdko" d o o.
Pozicija
Broi oriiavlienih kandidata
Broi nevaZecih priiava
3roi izvrSilaca koiise orima
3roi kandidata pozvanih na testiranie
fatum testirania
Vi5i strudni saradnik za orotokol i administraciiu
242
zt
1
215
08.12.2014.
Sroi kandidata koii se odazvao na testiranie
139
74
kandidata koii ie zadovoliio na testu
Datum interviua
Broj pozvanih kandidata na interviu
Komisija za zapoiljavanje
10.-11.12.2014.
74
Dragan Marinkovic
Almir Kukulievic
Adnan Azaoaaic
Zapisnicar
Rizo Civic
KRITERIJI ZA PROCJENU KANDIDATA
Komisija je utvrdila kriterije koji ce se koristiti prilikom procjene kandidata, kako slijedi u tabeli Uspjesan je onaj kandidat kojije dobio 60%
oooova o0 maxsrmalno moquceq brola bodova sabranth od svth elanov:
Maksimalni mo qu6i broi bodova
Naziv kriterrja
Osnovni kriterij (max 5)
Dopunski kriterij (max 5 )
5
XXX
Opde odlike
Fleksibilnost orihvatanie druoa6iieo mi5lienia
Motiviranost
Predznanje o poslu
XXX
5
XXX
5
xxx
xxx
5
XXX
5
XXX
Relevantno radno iskustvo
Analitidke sDosobnosti
S poso bnost iznala2enia rie5en ia
/ieStina komunicirania
Samopouzdanie
XXX
rotenciial za razvoi
)odatna znania
5
XXX
6
50
Max. moguci br. bodova od iednog 6lana
r.b.
XXX
X
JKUPNO:
I
6
55
POZVANI KANDIDATI NA INTERVJU
lme i prezime
Pozicija
Murguz Elmira
ViSi strudni saradnik za
orotokol i administr.
orotokol i administr.
Murselovi6 Semir
Viii strudni saradnik
?
Okanovi6 Amela
Viii struini saradnik za protokol i administr.
4.
Stiepanovic Jelena
ViSi
za
orotokol i administr.
5
Slmanic Gordana
,/i5i strudni saradnik za
orotokol i administr.
struini saradnik
za
Napomena
nije se pojavila
struani saradnik za orotokol i administr.
iji struini saradnik
i
za
orotokol i administr
strudni saradnik za protokol i administr
strudni saradnik za orotokol i administr.
struani saradnik za protokol i administr.
struini saradnik za protokol i administr.
ViSi struani saradnik za
protokol i administr.
Viii strudni saradnik za protokol i administr.
Milovanovi6 Dalibor
struini saradnik
za Drotokol i administr.
struini saradnik za orotokol i administr.
i struani saradnik za Drotokol i
administr
strudni saradnik za protokol i administr.
struani saradnik za protokol i administr.
Vi5i strudni saradnik za orotokol i administr.
Viii struini saradnik za orotokol i administr.
Viii strudni saradnik
za
protokol i administr.
Viii struini saradnik za Drotokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
struini saradnik za orotokol i administr.
strudni saradnik za orotokol i administr.
struini saradnik za orotokol i administr
strudni saradnik za orotokol i administr.
strutni saradnik za Drotokol i administr.
struani saradnik za protokol i administr.
Viii strudni saradnik za protokol i administr.
struani saradnik za orotokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
struani saradnik za orotokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
struani saradnik za protokol i administr
strudni saradnik za orotokol i administr,
ViSi struani saradnik za
ViSi
protokol i administr.
struini saradnik za Drotokol i administr.
za
protokol i administr.
ViSi strudni saradnik za
orotokol i administr.
Viii strudni saradnik
Viii struani saradnik za protokol i administr.
struani saradnik za Drotokol i administr.
struini saradnik za Drotokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
strudni saradnik za Drotokol i administr
strudni saradnik za orotokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
Hasanba5ic lrma
struini saradnik za orotokol i administr.
ViSi strudni saradnik za Drotokol i administr.
Pooovic Aleksandra
Viii struini saradnik za Drotokol i administr.
strutni saradnik za protokol i administr.
ViSi
ViSi strudni saradnik za
struini saradnik
orotokol i administr.
za
protokol i administr.
ViSi strudni saradnik za
protokol i administr.
Viii strudni saradnik
protokol i administr.
Vi5i
za
struani saradnik za protokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr
struani saradnik za protokol i administr.
i
strudni saradnik za protokol i administr,
struani saradnik za protokol i administr.
5i strudni saradnik za
protokol i administr.
ViSi struani saradnik za
orotokol i administr.
Visi struani saradnik za protokol i administr.
struani saradnik za orotokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
strudni saradnik za protokol i administr.
struani saradnik za orotokol i administr.
ViSi strudni saradnik za
ViSi
protokol i administr.
struini saradnik za orotokol i administr.
ViSi strudni saradnik za
protokol i administr.
Viii strudni saradnik za orotokol i administr.
ViSi strudni saradnik za
protokol i administr.
strudni saradnik za orotokol i administr.
II
REZULTATI OBAVLJENIH INTERVJUA
strucni saradnik za
lme i prezime
Ba5ic lvan
lbrahimovic Eldina
Hadlic Sabrina
Pavlovic Vedran
rii
RANG LtsrA NAJUSpJESNTH KANDTDATA
r.
Zbirna
rb.
Ime iprezime
lonii6 Draoane
Rosic Diiana
Milanovic Diiana
Ninic Boro
Peiidic Mlader
euric Nedelika
Had2ic Sabrina
Hasanba5i6 lrma
Stiepanovic Jelena
Caiic Sadmira
Kasavica Jelena
12. Milovanovid Dalibor
13. Luii6 Aleksandra
4 ,tl
Kukulievi6 Jasmina
Letic Nina
CmerhodZic Merima
Kud Mirela
Koii6 Nina
Grabus Adnan
BoZic Marina
Zonic Slobodan
Husovic Mirela
Zeleniakovi6 Amela
Karasuliic Adis
Suvali6 Asima
t.
eelik Aleksandar
L-
Radi5a Jovana
Murquz Elmira
Radovanovic Jovanka
Bedic Mubera
Muratovid Anela
Hasic lsmar
Hamidovic Aida
Radic
Zeljka
I
FazlicMirza
Stevic Mi5o
Ramovi6 Alme
Pooovi6 Aleksandra
OmeraSevi6 Almedin
Murselovi6 Semir
Pavlovi6 Vedran
Duran Merima
eauSevic Amra
lbrahimovic Eldina
I Sokdevic Draqan
ociena
140
131
126
125
125
120
120
120
119
118
118
117
117
117
116
116
115
115
112
111
111
111
111
110
110
110
110
109
109
109
109
109
108
108
108
108
107
107
107
106
106
106
105
105
104
Petrovi6 lqor
Savic Zivan
Dedic Mustafa
Todorovic Sini5a
Music Jasmina
Ristic DraZen
Stankovic Miriana
Selimovic Samir
Lukic Srdan
Slmanic Gordana
BaSic lvan
Panic Radoiica
Peri6 Milena
SelimbaSic Selma
Markovi6 Daniiela
Jahic Asmir
Popovic Darko
Duri6 Miodraq
Savic Jovana
Jovanovii SlaviSa
Salkanovic Edina
104
103
103
102
102
102
102
100
99
97
97
96
96
95
95
95
94
94
93
93
91
IV IZABRANI KANDIDAT
r.
rb.
1
Zbirna
lme i prezime
IGNJIC DRAGANA
ocjena
140
e mlil : infa.a.putevibrcko.br I www.tulevi Brcko.ba
Broj predm eta
01-3881 ll4
Briko,
12.12.2014. godine
Na osnovu (lana27a. stav 5. Zakona o javnim preduzeiima Brdko distrikta BiH (,,SluZbeni glasnik
Brdko distrikta BiH" broj : 15106,05107, 19107, l/08 i 24108), ilana 49. Statuta JP" Putevi Brdko" d.o.o.
Brdko distrikt BiH, ilana 21. stav 1 1. Pravilnlka o zapoSljavanju u JP" Putevi Brdko" d.o.o. Brdko
distrikt BiH broj: 01-0712013 od 12.07.2013. godine, te Odluke o imenovanju Komisije za
zapo5ljavanje u JP" Putevi Brdko" d.o.o. Brdko distrikt BiH broj : 0l-3736114 od 25.11.2014. godine i
Zapisnika o procjeni kandidata broj: 01-3870114 od 11.12.2014. godine, a po raspisanom Javnom
konkursu broj: 01-1357114 od 01 .l0.20l4.godine za prijem u radni odnos na neodredeno vrijeme,
Komisija za zapolljavanje donosi sljedeiu
ODLUKU
O IZBORU NAJUSPJESNT.TNC KANDIDATA
ilan
1.
Dragana Ignjid iz Brdkog bira se na poziciju ViSi struini saradnik za protokol i
administraciju u Javnom preduzedu,,Putevi Brdko" d.o.o. Brdko distrikt BiH (u daljem tekstu:
Preduze6e).
(lan2.
Mjesedna bruto plata izabranogkandidata iznosi 2.026,00 KM.
ilan
3.
Direktor Preduzeda ce saizabranim kandidatom zakljuditi Ugovor o radu na neodredeno
vrijeme po konadnosti ove Odluke, shodno vaLecim propisima kojima je regulisana predmetna oblast.
ilan
Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja
4.
i biti ie objavljena na oglasnoj tabli Preduzeda.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka mole uloZiti Lalbu Upravnom
odboru Preduzeia u roku od 8 (osam) dana, od dana dostavljanja ove Odluke, posredstvom Komisije
za zapolljavanje.
Dostavljeno:
- Oglasna tabla Preduzeia
- lzabranom kandidatu
PREDSJEDNIK KOMISIJE
ZAPOSLJAVAN
- Direktor
Dragan Marinkovid, d
- Evidencija
- Arhiva
ZA
.-i.,
Download

Odluku o izboru kandidata