IZVJESTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA
Konkurs broj
01-1357t14
Datum raspisivanja
01 10.2014
Preduzeie
Pozicija
JP
0
" Putevi Brdko" d.o.o. Briko distrikt BiH
ViSistrudni saradnik za protokol i
administraciiu
Broj prijavljenih kandidata po konkursu
242
Broj nevaZecih priiava
Broi izvrSilaca koii se prima
27
1
08.12.2014. qodine u 14.00 sati
215
ferm in pismenog testiranja
Broj pozvanih kandidata na intervju
Clanovi komisije za zapoSljavanje
an Marinkovic predsjednik
Almir Kukuljevic dlan
Adnan Azapagic dlan
Zaoisnidar
Rizo Civic
NAPOMENA: Pismeno testiranje biti ce obavljeno u naznadenom terminu na Ekonomskom fakultetu
(Velikasala)Studenskabr11., nakoncegaceKomisija sakandidatima obaviti usmeni intervjuu
terminima koji budu odredeni nakon testiranja.
SELEKTOVANI KANDIDATI koji su pozvani na pismeno testiranje
r.b.
Prezime iime
Pozicija
1
Murguz Elmira
r/iSi str.sar. za protokol
2.
Aida Osmanovii
r/iSi str.sar. za protokol
3.
Dogan Dado
ViSi str.sar. za orotokol
4.
Murselovii Semir
Tatarevii 5ahin Amna
Okanovii Amela
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
5.
6.
5abanovi6 Nedim
8
Durii Sladana
Stiepanovii Jelena
V5 str.sar. za protokol
VS str.sar. za orotokol
VS str.sar. za protokol
ViSi str sat. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
Pismeno testiranie
08.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08j22014.u 14.00
08.12.2014.u 14 00
08.12.2014.u 14.00
1.3
Lastrii Diiana
Geliii Marinko
Slmanii Gordar
eauievii Amra
14.
Fazlii Alma
ViSi str.sar. za protokor
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
Panii Radojica
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
Simidevi6 Jokici
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
1.1..
12.
1q
17.
19.
24.
Milanovii Dijan
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014 u 14 00
08.12.2014.u 14.00
Kud Mirela
Tursunovii San r
Curii Nedeljka
- ., =.
5avrc Zrvar
ViSi str sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
Mitrovii Milan
ViSi str.sar. za orotokor
OB
Popovii Darko
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
0812.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
122014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
Rezu
ltat
25.
Todii Biljana
Ninii Boro
Muftii lbrahim
Obrenovii Torica
ViSi str.sar. za protokol
Vi5i str.sar za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
08j22014.u
08.12.2014.u 14.00
14.00
Spasojevii Milan
Vi5i str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
29.
Blagic Stojan
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
30.
Krako Jasmin
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
Marijanovii Slavi5a
Milovanovii Dalibor
Savii Jovana
Caiii Sadmira
Svrtan Vujadin
Pejidii Mladen
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08j2.2014.u 14.00
27.
31.
33.
35.
37.
Bedi6 Seila
IeSii iaeatii Tania
x
Kovad Bojan
Dokii Milanka
Vi5i str sat. za protokor
Vi5i str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokor
+2.
Markovi6 Dubravka
Rosii Dijana
Vi5istr sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar za protokol
43.
Nikolii Perica
ViSi str.sar. za protokot
Mari6 Branislav
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08j2.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
Duvniak Tamara
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
Selimba5ii Selma
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
48.
Damianovii Simii Vladana
Numanovii Nermina
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
49.
Mitrii
Vi5i str.sar. za protokol
08j22014.u 14.00
50.
Nemania
BaSii lvan
r/iSi str.sar. za protokol
51.
Perkovi6 Dragana
r/iSi str.sar. za orotokor
llii
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u
)8.12.2014.u
)8.12.2014.u
)8.12.2014.u
t5.
+7.
53.
55.
6.
E
59.
Daniiela
Vuiii Jelena
Borii Edis
Gruiii Vania
Koiii Nina
Lukii Srdan
lgnii6 Drasana
Karasuljii Adis
ViSi str.sar. za protokol
14.00
14.00
14.00
14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
lbrahimovii Eldina
Suvalii Asima
ViSi str.sar. za orotokol
62.
Hamzabesovi6 Nedim
63.
Smailovii Leila
Smajii Abedin
Jovanovii Slavi5a
Sinanagi6 Ahmet
Kevrii Amra
Iodi6 Bosilika
Perii Mileva
Vi5i str.sar za orotokol
ViSi str.sar. za protoko,
08.12.2014 u
08.12.2014.u
08.12.2014.u
08.12.2014.u
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
Vi5i str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
08122014 u 14 00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12,2014.u 14.00
6G.
b-t.
64.
;5.
3.
ViSi str.sar. za orotokol
-7n
Lazii Zeliko
ViSi str.sar. za orotokol
7I,
ialipur Dragana
Simii Vesna
ViSi str.sar. za orotokol
73.
Azapagi6 Eldin
Vi5i str.sar. za orotokor
ViSi str.sar. za protokot
14.00
14.00
14.00
14.00
08j22014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
Mijatovii Jovana
lbrahimovii Jasmina
Markovii Daniiela
Selimovii Samir
Jovanovii Darko
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
0812.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
08j22014.u
Husii Amira
Zukii Sabina
ViSi str.sar. za Drotokol
08.12.2014 u 14 00
ViSi str.sar. za protokol
81.
Mitrovii
ViSi str.sar. za orotokol
82.
BoZii Marina
llii Veljko
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
Iodorovi6 SiniSa
Hamidovii Aida
Radii Zeljka
Musii Jasmina
Duri6 Miic
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14 00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
ViSi str sat. za protokot
08.12.2014.u 14.00
.
74.
75.
77.
79.
6
84.
85.
86
87.
Du5ica
14.00
.
.
.
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u'14.00
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokor
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
Lejlii Senad
Ahmetovii Fahrudin
Smajlovii Amela
Kevrii Almedina
Dedii Mustafa
Spirii Mariiana
Vi5i str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14 00
.
y'iSi str.sar. za protokor
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
.
r/iSi str.sar. za protokol
J8.12.2014.u 14.00
r/iSi str.sar. za orotokol
J8.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
98.
Baier Jelena
Narandii Branislava
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
99.
Durii
ViSi str sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
100.
BaSii Mirza
ViSi str.sar za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
Serifovii Sabina
TukuliAida
Bajii Sladana
MuiadiiOsmanovii Mersiha
Perii Diiana
lbrahimovii Armin
lbriSevii Eldina
Cehaiii Mevlida
Zonii Slobodan
Hadiii Sabrina
Obrenovii SlaviSa
Salkanovii Edina
Mulamuii6 Mirsad
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
08j22014.u
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protoko
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
38.
Durii
t.
92.
93,
96.
97
1,02.
103.
105.
106.
8.
11.1..
113.
Boiana
Kasavica Jelena
SlaviSa
Vi5i str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokol
.
.
.
.
.
14.00
.
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za orotokol
08j2.2014.u '14.00
.
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za orotokol
.
.
08.12.2014.u 14.00
08j22014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
.
.
.
1.
Stiepi6 Jeseniia
ViSi str.sar. za orotokol
115.
Kukuruz Indira
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
Bairii Elvis
Emkii Enver
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
Vi5i str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
1.1.
tt 6.
LI 7.
118.
Damjanac Tanja
08.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14 00
.
LzA.
Ramovi6 Alma
Bahor Elma
ViSi str.sar. za orotokol
08122014.u 14 00
.
Aeeliii
Pavii Du5ica
Sailovii Maia
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
08j2.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
0B 12.2014.u 14.00
21,.
11
lvica
.
.
.
Letii Nina
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za protokol
08j22014.u 14.00
.
126.
Fazlii Mirza
Radovanovii Jovanka
ViSi str.sar za protokol
08.122014.u 14.00
.
12
Hasanba5ii lrma
ViSi str.sar. za protokol
08j2.2014.u 14.00
Pavlovii Vedran
ViSistr sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
Josic Perica
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.122014.u 14 00
08.12.2014.u 14.00
.
08.12.2014.u 14.00
.
08.12.2014.u 14.00
.
29.
1
Trumi6 Akif
I 31.
Popovii Aleksandra
132.
lsanovii Denisa
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
133.
Celik Aleksandar
ViSi str.sar. za protokol
L34.
Zigii Milijana
13
Ristii Danijel
Vi5i str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u '14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
137.
Todorovii Jelena
Bedii Mubera
BuSatlii Amir
ViSi str.sar. za protokol
Damjanovi6 Danka
ViSi str.sar. za orotokol
Ristii DraZen
Petrovif Tanja
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokor
08.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u'14.00
)8.12.2014 u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
1,42.
Damjanac Nemanja
ViSi str.sar. za orotokol
L43.
Ristanii Mirko
Kisii Srclar
Lazii Darko
Husovii Mirela
Muratovii Anela
Memi5evii Mersudin
Zeleniakovii Amela
lahii Asmir
Damjanovii lvana
Tomii Mirosava
Radovovii ReSad
Ninkovii Milenko
Radovovii Almin
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokor
08.12.2014 u 14 00
08.12.2014.u 14.00
138.
]9.
1,40.
tt
r_45.
146.
147.
148.
L49.
L:
).
1.
L52.
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
Vi5i str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
Brdvak Edvin
ViSi str.sar. za protokol
08j22014 u 14.00
08.12.2014.u 14.00
757.
Selver Tanja
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
158.
5okdevii Dragan
Bikii Zineta
Mitrovii Vukica
Vi5i str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
Sandal Adisa
ViSi str.sar. za protokol
Stankovii Mirjana
OmeraSevi6 Almedin
Duran Merima
Junuzovii Elvis
Markovi6 Jovica
Peri5ii Mladen
lliii Mariiana
Vidovif Lucija
ViSi str.sar za protokol
1s9.
160.
r/iSi str sar. za Drotokor
r/iSi str.sar. za protokol
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokot
ViSi str.sar. za orotokol
.
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokot
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ViSi str.sar. za protokol
)812.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014 u 14 0O
08.12.2014.u '14.00
08.12.2014.u 14.00
08.122014.u 14.00
08.12.2014 u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2O14.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
172.
Eminovii Senad
Kablinovii Tijana
ViSi str.sar. za protoko
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08j22014.u 14.00
.
173.
Katii Vesna
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
i4.
165.
o
).
Franii6 Ankica
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
.
.
.
.
.
.
.
.
-?
Nikoli6 Mi6anovii Petriiana
.7
-,
79.
r.80.
1.8 t_.
182.
183.
4.
18 ).
1{
18
I
1q
l.
str.sar za protokol
Lujii Aleksandra
Musii DZenana
Durii Miodrag
r/iSi str.sar. za protokor
J8.12.2014.u 14.00
J8.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
)8.12.2014.u 14.00
Banda Aladin
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014 u 14.00
Katii Jovana
Rediii Mirsad
Davidovif Ekatarina
Vasif Goran
Mulahalilovie lndira
Stevii Mi5o
Stoja novii Bridii Zlatan
Gavrii Srtlan
Maksimovii Aleksandar
Sadii lbrahim
Bojii Armin
Pantelii Tijana
Jovanovii Danka
Kurtalii Admir
ViSi str sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokor
08.12.2014.u 14.00
.
r/iSi str.sar. za protokol
.
.
.
.
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
08.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokor
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
.
.
08.12.2014.u 14 00
08.12.2014.u 14.00
.
.
08.12 2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
.
.
Radi6 RuZica
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
Duki6
Vi5i str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
Dioli6 Stjepa novii Tanja
Vi5i str.sar. za protokol
RadiSa Jovana
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
Markovii Dragana
Barii Jagoda
Petrovii lgor
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokor
Grabus Adnan
ViSi str.sar. za protokol
0812.2014.u 14 00
08.12.2014.u 14.00
BariSii Dubravko
Simii Vesna
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u '14.00
.
ViSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
.
203.
Jankovi6 Dejan
08.12.2014.u 14.00
.
zo
Kukulievii Jasmina
Hasii lsmar
Vi5i str.sar. za orotokor
ViSi str.sar. za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
Vi5i str.sar za protokol
08.12.2014.u 14.00
.
Piliii Vania
Maridii Branko
Radii Nikolina
Dogii Bojana
ViSi str.sar. za protokor
08j22014 u 14.00
ViSi str.sar. za orotokol
Ie5ii Danijela
r/iSi str.sar. za protokor
Zivanovii Mladen
OmerhodZii Merima
AdZailii Mirela
Tomii Mirosava
ViSi str.sar. za protokol
193.
198.
).
2G5.
206.
8.
12.
RuZa
Miliievii
Jovana
2
Damianac Nemania
2
Skorupan Sanja
Stripie Maida
Helad Almir
zz$.
L
Bijeli6 Tihomir
Midii Suzana
Jovii Sladana
Mihajlovii Boian
r/iSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
.
.
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
.
.
.
.
.
08.12.2014.u 14.00
.
08.12.2014.u 14.00
.
r/iSi str.sar. za orotokol
08.12.2014.u 14.00
J8.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
)8.12.2014.u 14.00
ViSistr sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokor
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za orotokor
08j22014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
08.12.2014.u 14.00
ne ispuniava uslove
ne spunjava uslove
ne spunjava usrove
ne spunjava uslove
ne ispunjava uslove
ne ispuniava uslove
ne ispunjava uslove
ne ispuniava uslove
.
.
ViSi str.sar. za orotokol
Vi5i str.sar za orotokol
Vi5i str.sar. za protokol
Vi5i str.sar. za protokol
Vi5i str.sar. za protokol
.
.
.
.
.
.
.
.
227.
29.
230.
231.
7.
235.
237.
238.
Salatovii Marko
Turudiia Aleksandar
Stakii Aleksandar
Vuikovii Aleksandar
ViSi str.sar. za protokol
ne ispuniava uslove
ViSi str.sar. za orotokol
ne ispuniava uslove
ViSi str.sar. za protokol
ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za protokol
ne ispunjava uslove
Stevanovii Tomisav
ViSi str.sar. za Drotokol
ne ispunjava uslove
Karii Jasmina
Jankovii Jelena
ViSi str.sar. za protokol
ne spunjava uslove
ViSi str.sar za protokol
ne spunjava uslove
ViSi str.sar. za protoko,
Vi5i str sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ne spunjava uslove
ViSi str.sar. za orotokol
ne ispunjava uslove
Vi5i str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ne ispuniava uslove
ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za protokol
ne rspunjava usrove
ViSi str.sar. za protokol
ne ispuniava uslove
ne ispuniava uslove
Lugonia Boiana
Elezovii Almir
Halilovii Maid
Simii Aleksandra
Mulaomerovii Mirsada
Veljandii Stefan
Jusufovii Odinea
Tomii Tania
loviiii
40.
1
242.
Cebii Vesna
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
ViSi str.sar. za protokol
Malkanovii Amela
ViSi str.sar. za orotokol
Suzana
Markovii Nata5a
ne spunjava uslove
ne spunjava uslove
ne ispuniava uslove
ne ispuniava uslove
ne isouniava uslove
VERIFIKACIJA
Datum verifikaciie
04.12.2014. qodine
Potpis Predsiednika komisiie
Draqan Marinkovic dipl. inq.qrad.
Potpis zapisnidara
(/:
Download

IZVJESTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA SELEKTOVANI KANDIDATI