,,OPTIKA.' ad - BEOGRAD
SKUPSTINA AKCIONARA
Broj:
u Beogradu,
8001
3o.o6.2o12.9.
dana
Z,qptsNIK
sa redovne sednice Skupstine akci"l1ffi;lT":f"H;,ru,,-orlr*"
AD - Beograd
Sednica je odrLana dana 3o.o6.2o12. godine lsubotal na adresi sedi5ta dru5tva sa podetkom u
12,oo sati.
Redovnu sednicu Skup5tine akcionara otvorio
je
Generalni direktor
-
Dragan Dabi6 i
konstatovao da Skup5tini prisustvuj e akcionar:
-Vera Bakovid Nikoli6, u svojstvu punomoinika akcionara - Konzorcijum
..VETERINARSKI ZAYOD ZEMLIN" _ "BETA ITH-PBB"
Prisutna lica su. pored generalnog direktora. joS i:
-Bilj ana Petrovi6, zapisnidar;
-Biljana Lekii, Marija Luki6 i Marko Mirjani6 - dlanovi Komisije za glasanje;
Za predsednika Skup5tine Generalni direktor je predloZio Veru Bakovid Nikolii, koja je
preuzela rukovodenje radom Skup5tine uz prethodne konstatacije o podacima koje su
pripremljeni od strane strudnih sluZbi druStva o drjoj realizaciji se starao generalni direktor, i
to:
odbora dru5tva,
dnevnom informativnom listu
"?rur'*'u
zakonskom roku i to dana 3o.o5.2o12. godine,
odlukom o sazivanju ove sednice Skup5tine,
registre, Beogradska Berza, Komisija za hartije od vrednosti i korporativni agent
Broker" odnosno da je za ovu sednicu utvrden i objavljen slede6i:
Dnennb
-
"Delta
ndt
1) Izbor radnih tela: Komisije za glasanje, Predsednika skup5tine r zapisnidara,
2) Usvajanj e izveltaja komisije za glasanje,
3)UsvajanjezapisnikasaprethodnesedniceSkup5tine,
5) Usvajanje Statuta,
6) Usvajanje poslovnika o radu Skup5tine,
7) Usvajanje Finansijskog izveStaj a za 2011. godinu sa poslovnim rezultatom
Nadzomog odbora,
8) Usvaj anj e Izvestaj a revizora za 201 1 . godinu,
9) Usvaj anj e Konsolidovano g fi nansij sko g izv eitaja za 20 I 1 . godine,
10) Izbor revizora za2012. godinu,
11) Usvajanj elzveltaja o radu Upravnog odbora,
i
sa mi5ljenjem
12) Razre5enje Upravnog odbora,
13) RazreSenje Nadzornog odbora,
14) Razre5enje zakonskog
zastupnika,
I
15) Imenovanje Odbora direktora,
16) Naknade zarad dlanovima Odbora direktora,
(odluke po tadkama dnevnog reda donose se obidnom ve6inom glasova prisutnih akcionara sa
pravom glasa, osim odluka pod ta(,. 4) i 5) koje se donose obidnom veiinom glasova svih
akcionara sa pravom glasa)
Predsednik Skup5tine Vera Bakovid Nikolii je takode imenovala radna tela i organe ove
Skup5tine koja mora da ima svog predsednika i zahvalila se na izboru Generalnom direktoru
Draganu Dabiiu, a za dlanove Komisije za glasanje imenovala je slede6e: Biljana Leki6,
Marija Luki6 i Marko Mirjani6.
Takode je za zaprsnr(ara imenovala Biljanu Petrovi6, zaposlenu u privrednom druStvu
"OPTIKA" AD - Beograd.
. ..
Nakon toga je usledila pauza u radu Skup5tine iz razloga Sto se Komisija za glasarye, uz
prethodno primljeni lzvod iz liste akcionara i podneta punomotja za udestvovanje u radu
Skup5tine, povukla radi pripreme svog izveltala - da bi odredila koliki je kvorum u odnosu na
ukupan broj glasova, tj. akclja.
Lista akcionara je uzeta onako kako je i u Odluci navedeno tj. na dan 2o.o6.2ol2.godine i
istakla slede6e:
1. da je po Izvodu iz Jedinstvene evidencije akcionara sada emitovano ukupno 167177l
akcija, od toga sa pravom glasa 56,920 akcija i 110,851 sopstvenih akcija (s tim da
sopstvene akcije nemaju pravo glasa);
2. da su na SkupStini prisutni slede6i punomo6nici akcionara sa uredno izdatim
punomo6jem i da oni poseduju: Konzorcijum - Vera Bakovi6 Nikolii 34.073 akcije sa
pravom glasa, odnosno 59,861o/o od ukupnog broja emitovanih akcija,
Ukupno Konzorcijum "VETERINARSKI ZAYOD ZEMUN" - "BETA ITH-PBB"
34.073 akcija, odnosno 59,861 o/o od ukupnog izdatlh akcija sa pravom glasa.
3. Nakon toga Predsednik Skup5tine Vera Bakovii Nikolid je konstatovala da postoji
kvorum za odrLavanje ove redovne sednice Skup5tine akcionara, jer je Komisija utvrdila da
postoji kvorum za odrLavarye Skup5tine, s obzirom da je od ukupno' 56 820 akcija sa pravom
glasa prisutno akcionara sa 34.073 akcija, odnosno 59,861 o/, od akcija koje imaju pravo
glasa, tako da ovu Skup5tinu moZemo dazapodnemo i otvorimo i zvanidno.
Taika l.
ponovljenu konstataciju da sednici prisusutvuje samo jedan punomodnik Konzorcijum
Ui
"VETERINARSKI ZAYOD ZEMIIN"-"BETA ITH-PBB" i da je on istovremeno
predstavnik akcionara sa najveiim brojem glasova, donete su jednoglasno sa 100% glasova
prisutnih akcionara (34.073 akcija) odluke o izboru predsednika i o izboru radnih tela, i to:
ODLAKA
o izboru predsednika Skupitine
1.
Za predsednika Skup5tine "OPTIKA" ad Beograd bira se Vera Bakovi6 Nikoli6,
predstavnik akcionara koji poseduje najvedi broj glasova obidnih akcija u odnosu na ukupan
I
troj glasova prisutnih akcionara sa obidnim akcijama.
2. Mandat izabranom predsedniku Skup5tine traje do izbora predsednika na narednoj
redovnoj sednici ,,OPTIKA" ad Beograd.
3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
ODLUKA
1.
Za
o izboru zupisniiaru i komisiie zu glasanie
zapisniiara naredovnoj Skup5tine "OPTIKA" ad Beogradbira
se Biljana Petrovi6.
2
2.
Zadlanove Komisije za glasanje za sednicu redovne Skup5tine "OPTIKA" ad Beograd
biraju se: Biljana Leki6, Marija Luki6 i Marko Mirjani6.
3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Tuiks
2.
Kontatuje se da je izveStaj komisije za glasanje usvojen.
Taika 3.
pr.]-t.Arrit Skupstine je prihvatila dinjenicu iznetu od strane Generalnog direktora
da
je
na
Zapisnik sa vaniedne sednice Skup5tine akcionara pribavljena saglasnost njegovih overivada i
dale isti od strane overivada potvrden i potpisan, pa je stoga jednoglasno sa 100% glasova
prisutnih akcionara (34.073 akcija) doneta slededa
ODLUKA
o usvaianju zapisnika savanredne sednice Skupitine akcionara
od l7.ol .2o I 2. godine
I
Zapisnik sa redovne sednice Skup5tine akcionara odrLane dana
bez primedbi, u tekstu koji je u prilogu ove odluke.
Usvaja se
17
.o1.2o12. godine,
il
Odluka stupa na snagu danom
dono5enja.
ilI
Zaprsnrkizstaval je sastavni deo ove odluke.
Taika
4.
je,uvai.avquii podatke o obavezi uskladivanja osnivadkih akata koja je propisana
Zakonomo privrednim dru$tima i oroena na 30.06.2012. godine, kao i stav g'direktora da je
osnivadki ukt ko;i- se vr5i uskladivanje sadinjen od strudnih sluZbi i kao takav utvrden i
predloZen od strane Upravnog odbora dru5tva, predlog stavio na glasanje , pa je jednoglasno
sa 100% glasova prisutnih akcionara (34.073 akcrja) doneta
il11
ODLUKA
o usvujaniu Ugovora o organizovaniu
1. Usvaja se Ugovor o organizovanju "OPTIKA" ad Beograd (Osnivadki akt), utekstu
kojije sastavni deo ove odluke.
2. Ovla56uje se predsednik Skup5tine da potpiSe i overi Ugovor o organizovanju
(Osnivadki akt) "OPTIKA" ad Beograd.
3. Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanieno donoSenje'
4
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Taika
5.
pr.ar.a"if. je prihvatio stav g.direktora
da
je statut postao obavgzni akt druStva i
da
je isti
predloZen od Up.uurog odbora. Nakon toga stavljen je predlog na glasanje pa je jednoglasno
sa 100% glasova prisutnih akcionara (34.013 akcrja) doneta slededa
ODLUKA
1.
2.
3.
o usuaianiu Ststuta
Usvaja se Statut "OPTIKA" ad Beograd, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanjeno dono5enje.
Odluka stupa na snagu danom donoienja.
Taika
6.
Predsednik je i po ovoj tadki dnevnog reda prihvatio stav g.direktora da je poslovnik o radu
skupStine predloZen od Upravnog odbora. Nakon toga stavljen je predlog na glasanje pa je
jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara (34.073 akcija) doneta slededa
ODLAKU
o asvajanju poslovnika o radu Skupitine
Poslovnik
o radu skup5tine "OPTIKA" ad Beograd, u tekstu koji je sastavni
1. Usvaja se
deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim za njeno dono5enje.
3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Tuika 7.
Uvodno izlaganie po tadkamaT. do 9. dnevnog reda dao je g.direktor i to kao objedinjeno
izlaganle sa predlogom da se odluke donesu pojedinadno. Predlozi su stavljeni na glasanje pa
su jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara (34.073 akcrja) donete slede6e odluke, i
to:
ODLUKA
o usvajtnju Finansijskog izveitaja za 201I. godinu
1.
Usvaja se Finansijski izve5taj "OPTIKA" ad Beograd sa stanjem
Taika
8.
na
31.12.2011. godine, sa izve5tajem o poslovanju 2a2011. godinu, sve u tekstu koji je sastavni
deo ove odluke.
2. Usvaja se Izve5taj sa mi5ljenjem Nadzornog odbora, u tekstu koji je sastavni deo ove
odluke.
3. Konstatuje se da je negativan poslovni rezultat sa stanjem na31.12.201 1. godine.
4. Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zaryeno dono5enje.
5. Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
OD
L
U
KA
o usvajanju izveitaja revizora za 2011. godinu
sa mi5ljenjem revizora na Finansijski izveStaj "OPTIKA" ad
se
izvestaj
1. Usvaja
Beograd za2011. godinu, dat od revizora "CONFIDA FINODIT" doo Beograd, u tekstu koji
je sastavni deo ove odluke.
2.
3.
Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanjeno
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Taika
9.
donoSenje.
ri'
ODLUKU
o asvajanju KonsolidovanogJinansijskog izveitaja za 2011. godinu
1. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveStaj "OPTIKA" ad Beograd sa stanjem na
31.12.2011. godine, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Konstatuje se da je negativan poslovni rezultat sa stanjem na31.12.2011. godine.
3. Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zaryeno dono5enje.
4. Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Taika
10.
Predlog za izbor revizora je dao g.direktor i pri tom je naveo da je od svih pribavljenih
ponuda najpovoljniji revizor Auditor sa kojim Optika ved ima dobru poslovnu saradnju iz
oblasti kontrole ispunjenosti obaveza kupca iz ugovora o kupovini akcija Optike, pa je stoga
predloZio da se za revizora izabere Auditor. Nakon izlaganja, predlog je stavljen na glasanje
pa je jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara (34.073 akcija) doneta sledeia
ODLUKA
o izboru Revizora za 2012. godina
2012. godinu bira se Revizorska kuta "AUDITOR" Beograd'
1.
Za revizora
2.
3.
Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim za njeno
Odluka stuPa na snagu danom dono3enja.
za
Strahinj i6a Bana br. 26.
dono5enje.
.
Tuika 11.
sadrZane
Nrt o, t orrstatacije da je Upravni odbor sadinio izvestaj o svom radu u kome su
glasova
jednoglasno
je
100%
sa
pa
odluke i sednice, to je predlog stavljen na glasanje
prisutnih akcionara (34.073 akcrja) doneta slede6a
ODLUKA
o usvajanju lzveitaia o radu (lpravnog odbora
1. usvaja se lzvestaj o ,udr-uprurnog odbora "OPTIKA" ad Beograd, sve u tekstu koji
je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim za njeno donosenje.
3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja'
Taika 12.
po novom Zakoru o
U"oO"o irlaganje dato je od g,direktora o tome da akcionarska dru5tva
organe razresiti'
privrednim drustvima imaju potpuno nove organe i da je potrebno postojede
i o razre5enju
irredlog da se donesu odlri" o razre5enju upravnog i Nadzornog odbora
prisutnih
glasova
jednoglasno sa 100%
zakonskog zastupnika je stavljen na glasanje, pu s,
akcionara (34.073 akcrja) donete slede6e odluke, i to:
ODLUKA
o razreieniu UPtavnog odbora
Ireni Starc,
Razre5ava se Upravni odbor "OPTIKA" ad Beograd i prestaje dlanstvo:
Veri Bakovi6 Nikoli6 i bu5ici Miljkovi6'
2. Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanleno donosenje.
3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja'
1.
Taika
13.
ODLUKA
o razreienju Nudzornog odbora
Ratki
Razresava se Nadzorni odbor "OPTIKA" ad Beograd i prestaje dlanstvo:
Njegovan, Radi Milosavljevi6 i SaSi Anti6u'
- Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanjeno dono5enje.
2:
3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja'
1.
Taika 14.
ODLUKU
o razreienju zakonskog zastupnika
Razresava se zakonski zaStupnik "OPTIKA" ad Beograd
generalnom direktoru Draganu Dabiiu.
Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanieno dono5enje.
;.
3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja'
1.
prestaje svojstvo
Tsika 15.
Uz konstataciju obaveze uskladivanja organa sa novim Zakonom o privrednim druStvima,
predlog sastava sadinjen od Upravnog odbora, kao i predlog visine naknade dlanovima
Odbora direktora su stavljeni na glasanje, pa su jednoglasno sa 100% glasova prisutnih
akcionara (34.073 akcija) donete slede6e odluke, i to:
ODLAKA
1.
Imenuje
se
o imenovunju Odbora direktora
Odbor direktora "OPTIKA" ad Beograd u sastal'u:
1.1.DraganDabi6-izvriniilanigeneralnidirektori
l.2.Irena Starc - neizvrini zavisni direktor i
1.3. Slobodan Mari6 - neizvrini
2.
i nezavisni direktor.
Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, stim da mogu
biti razreSeni i pre isteka tog roka i bez navoderyarazloga.
3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvr5ni direktor DRAGAN DABIC u svojstvu
generalnog direktora, sa ovla5denjima bez organidenja u predstavljanju, potpisivanju i
zastupanju sa iokosnim potpisivanjem i bez obaveze supotpisivanja.
4. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvrSni a zavisni direktor Irena
Starc.
5.
Konstatuje se da je neizvr5ni i nezavisni direktor Slobodan Mari6 predsednik komisije
za r eviziju, obavezne komi sij e O dbora direktora.
6.
7.
Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanjeno donoSenje.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
ODLUKA
o naknadama za rad ilanovima Odbora direktoru
1. dlanovi Odbora direktora "OPTIKA" ad Beograd imaju pravo na naknadu za svoj rad
koja se obradunava na mesednom nivou i isplaiuje do isteka narednog meseca.
2. Visina naknade odreduje se srazmerno obimu i znahju zadataka i poslova koje
obavljaju dlanovi Odbora direktora i utvrduje se u iznosima:
2.1. zakonskom zastupniku pripada naknada u visini zarade koja je odredena aktom o
sistematizaciji, odnosno Pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom o
radu,
2.2. predsedniku Odbora direktora Ireni Starc pripada naknada u mesednom iznosu (neto): od
5.000,oo dinara i
2.3. predsedniku komisije zarevizljr Slobodanu Mari6u pripada naknada u mesednom iznosu
(neto): od 5.000,oo dinara.
3. Ovla5duje se predsednik Skup5tine dazakljudi ugovor sa zakonskim zastupnikom.
4. Odluku dostaviti sluZbama nadleZnim zanjeno dono5enje.
5. Odluka stupa na snagu danom dono5enia.
S obzirom da je okondan rad po dnevnom redu, Predsednik SkupStine
SkupStine u 13,30 dasova.
Zapisn tcar
(v
uUuu-
je zakljudio
Predsednik
SkupStine
Siljana
Vera Bakovi6 Nikohc
rad
Download

Zapisnik sa sednice