IZVJESTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA
01-1357t14
JP
01 10.2014.
" Putevi Brdko" d.o.o. Brcko distrikt BiH
ViSi strudni saradnik za radunovodstvo
nih kandidata po konkursu
165
27
u 14.00 sati
09.12.2014.
Broj pozvanih kandidata na intervju
144
novi komisije za zapoSljavanje
Marinkovic
Adnan Aza
NAPOMENA: Pismeno testiranje biti ce obavljeno u naznacenom terminu na Ekonomskom fakultetu
(Velikasala)Studenskabr11., nakoncegaceKomisija sakandidatima obaviti usmeni intervjuu
terminima koji budu odredeni nakon testiranja.
SELEKTOVANI KANDIDATI koji su pozvani na pismeno testiranie
r.b.
1
3.
4.
].
Prezime iime
Murguz Elmira
Tatarevii Amna
Okanovii Amela
Durii Slaclana
IoSii Jelena
Stjepanovii Jelena
Pozicija
Pismeno testiranie
Vi5i str.sar za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za raeunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.122014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
.
Radosavljevi6 Vesna
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
Simanii Gordana
ViSi str.sar. za racunovodstvr
9.
14,
Cauievii Amra
Fazlii NedZad
Panii Radoiica
Fazlovii Alenka
Radii Ljiljana
Simidevii Jokica
15.
CauSevii Selma
L6.
Husii Amira
17-
Todii Biliana
Ninii Boro
Mufti6lbrahim
L2.
-t5.
t&
1.9.
24.
Spasojevi6 Milan
lbrahimovii Eldina
Savii Jovana
23
Koii6 Nina
.
.
8.
'J.1..
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
7.
10.
Rezultat
09j22014.u 14.00
str.sar za racunovodstvr O9.12.2014.u 14.00
Vi5i str.sar. za radunovodstvr )9.122014.u 14.00
r/iSi str.sar. za radunovodstv< )9.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstv< 09.12.2014.u 14.00
V5 str.sar. za raeunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
VS str.sar za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u'14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str sat. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str sat. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
Vi5i str.sar. za racunovodstvr 09 12.2014.u 14.00
ViSi str sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.+.
Viiic Jelen;
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
25.
26.
Perkovii Dragana
Kevrii Amra
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12 2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014 u 14.00
ViSi str.sar. za ra6unovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
28.
Bahor Elma
ViSi str.sar. za racunovodstv( 09.122014.u 14.00
.
79.
Suvalii Asima
ViSi str.sar. za racunovodstvr
30.
Milidevii Jovana
Sinanagii Ahmez
Todii Bosiljka
Peri6 Milena
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
Vi5i str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
34.
Salipur Dragana
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u '14.00
.
35.
Salihovii Emina
Markovii Danijela
Jovanovii Darko
Zukii Sabina
Vi5i str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za raeunovodstvl 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
Mitrovii DuSica
Boiii Marina
llii Veliko
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za ra6unovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
Todorovii SiniSa
Simikii Nada
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
t/iSi str.sar. za racunovodstv( )9.12.2014.u 14.00
.
Hamidovi6 Aida
t/iSi str sar. za radunovodstv< )9.12.2014.u 14.00
.
31.
32.
2.4
37
38.
9
4I,
+2.
+3.
45.
Basic lvan
Musi6 Jasmina
Krako Azra
ViSi str.sar. za radunovodstvr
.
)9.122014 u 14.00.
.
.
.
.
.
09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u '14.00
.
49.
Milovanovii Dalibor
lmamovii Emir
Bedii 5eila
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
Vi5i str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u '14.00
50.
Kovad Bojan
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
51.
Markovii Dubravka
Antii Olivera
ViSi str.sar. za radunovodstv, 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
53.
Nikoli6 Perica
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
54.
Marii Branislav
55.
Duvniak Tamara
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
56.
Selimbaiii Selma
Li5ii Hamnalina
ViSi str.sar. za ra6unovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
58.
59,
60.
61.
Damjanac Tanja
Kukuruz Indira
Mulamuiii Mirsad
Stjepii Jesenija
Duri6 Brankica
68.
Obrenovii SlaviSa
Hadiii Sabrina
Cehajii Mevlida
lbriSevii Eldina
lbrahimovi6 Armin
Durii Vladan
69.
Baji6 Sladana
tu.
Lujif Radojka
IukuliAida
Serifovii Sabinsa
Curii Slavi5a
63.
64.
65.
66.
67.
71..
.
.
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u '14.00
.
.
ViSi str.sar. za raeunovodstvr J9.12.2014.u 14.00
za radunovodstv< )9.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstv, 09.12.2014.u 14.00.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str sat. za radunovodstvr 09122014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str sar. za radunovodstvr 09 12 2014 u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstv 09.12.2014.u 14.00
Vi5i str.sar. za ra6unovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14 00
ViSi str.sar.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
74.
76.
77.
Zupur Ognjen
Narandui Branislava
Kevrii Almedina
Smajlovii Amela
81.
Ahmetovii Fahrudin
Tomic Dragana
Vidovi6 Lucija
Ristanii Mirko
82
Damjanac Nemanja
83.
Petrovii Tanja
Ristii Draien
Damjanovii Danka
BuSatlii Amir
Turudija Aleksandar
Ristii Dan e
Zigii witi-;ana
78.
79.
80.
84.
85.
85.
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str sat. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
Vi5i str.sar. za ra6unovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
.
ViSi str.sar. za racunovodstv( 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstv( 09 122014 u 14 00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00.
ViSi str.sar. za racunovodstv< J9.12.2014.u 14.00
.
t/iSi str.sar. za radunovodstv< )9.12.2014.u 14.00
ViSi
str.sar za radunovodstvr 09.122014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u '14.00
.
.
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14 00
.
Celik Aleksandar
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
91.
lsanovit Denisa
ViSi str.sar. za radunovodstvr 0912.2014.u 14.00
.
92.
93.
94.
Karad Aleksandra
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
Pavlovii Vedran
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014 u 14.00.
HasanbaSii lrma
ViSi str.sar. za radunovodsfur 09.12.2014.u 14 00
95.
Radovanovii Jovanka
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
96
Letii Nina
Markovii Zivan
ViSi str.sar. za racunovodstvr J9.12.2014.u 14.00
.
y'iSi str.sar.
za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
lljii
Vi5i str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
88.
89
98.
100.
101.
LAz.
Marijana
Peri5i6 Mladen
Markovii Jovica
Antii Jelka
Bikii Zineta
Omeraievii Almedin
Mitrovii Vukica
Sokdevii Dragan
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstv, 09.122014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
106.
Selver Tanja
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.122014.u 14.00
.
107.
ViSi str.sar. za radunovodstv 09.12.2014.u 14.00
.
116.
Medojevii Duianka
Elezovii Almir
Ninkovi6 Milenko
Te5ii Svietlana
Mustafii Mujo
Ekekdii Nakii Amra
Jahi6 Asmir
Maridii Branko
Radii Nikolina
BariSii Dubravko
Lr7.
Radii Zoran
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
118.
Kablinovi6 Tiiana
Piliii Vania
str.sar za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
Duki6
ViSi str.sar. za radunovodstv< 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str sar. za radunovodstvr
.
L08.
L10.
1_1.'t .
Lr2.
_L
_t
f.
1,L9.
Dakii SlaviSa
720.
Nikolii Miianovii Petriiana
RuZe
Luiii Aleksandra
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr )9.12.2014.u 14.00
)9.122014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstv( 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstv<
.
.
.
ViSi str.sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi
09122014.u 14.00
.
.
1.24.
Durii Miodra
Vi5i str.sar za
r25.
Kartii Jovana
Stoianovii Bridii Zlatan
Maksimovii Aleksandar
Pantelii Tiiana
ViSi str.sar. za racunovodstvl 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
r29.
Stevii Ranka
ViSi str.sar. za racunovodstvl 09.12.2014 u 14
130.
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
r37.
Kurtalii Admir
Husovic Mirela
Muratovii Anela
Ristanii Radivoje
Zeleniakovii Amela
Tomii Mirosava
Stevii Drasica
Jocii BoZana
138.
llii
1.26.
28.
131.
32.
t3.
t34.
135.
136.
t4a.
4
1.43.
1,44.
1.45.
146.
1.47.
48.
r49.
150.
151.
rs2.
1s3.
155.
156.
L57.
158.
1s9.
t0.
1
i1
09.122014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za ra6unovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar za racunovodstvl 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za racunovodstv(
.
00.
09j22014.u 14.00
.
ViSi str.sar za radunovodstvr 09.12.2014.u 14 00
ViSi str sar. za racunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
str.sar za radunovodstvr )9.12.2014.u 14.00
.
r/iSi str sar. za radunovodstvr )9.12.2014.u 14.00
.
t/iSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za ra6unovodstvr
09.12.2014.u 14.00
.
Liiliana
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
Svitlica Deian
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.122014.u 14.00
.
Milii
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
lvanka
Markovii Dragana
Zivanovii Mladen
Malkanovii Amela
Milovnovii Petrovii Cvijeta
Stevanovii Dragana
Cifrii Emra
Lastrii Dijana
Marii Predrag
Midi6 Suzana
Dokii Milanka
Salkanovii Edina
Perii Diiana
Jovii Sladana
Stakii Aleksandar
Sajlovii Maja
Ristanii Sania
Mihailovii Boian
Radii Ruiica
Mulaomerovii Mirsada
Cebii Vesna
Balii Meliha
Tomii Tania
Jovidii Suzana
ViSi
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
ViSi str.sar. za radunovodstvr 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str.sar. za radunovodstv, 09.12.2014.u 14.00
.
ViSi str sar. za radunovodstvr ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za raeunovodstvl ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
Vi5i str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
Vi5i str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
ViSi str.sar. za racunovodstvr ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispunjava uslove
Vi5i str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispunjava uslove
y'iSi str.sar.
za radunovodstvr ne ispuniava uslove
Vi5i str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za racunovodstvr ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispunjava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
164.
Stevanovic Tomisav
ViSi str sat. za radunovodstv, ne ispuniava uslove
ViSi str.sar. za radunovodstvr ne rspuntava ustove
165.
Simii Slavi5a
Vi5i str.sar. za radunovodstvr ne ispuniava uslove
VERIFIKACIJA
Datum verifikacije
05.12.2014. qodine
Potpis Predsjednika komisije
rotpis zapisnidara
,.r11
../r '/W+
;;i:t-,...
..-./
Download

Preuzmite – Izvještaj o selekciji kandidata