XXI REDOVNA
SKUPŠTINA AKCIONARA
KOMPANIJE
Beograd, 27.06.2012.
1
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ”A.D. BEOGRAD
POZIV AKCIONARIMA
ZA XXI REDOVNU SKUPŠTINU
Beograd, 27.06.2012.
2
Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.
36/2011 i 99/2011), i člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br.
36/2011) a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Kompanije br. 512/2 od
28.05.2012. godine,
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ A.D. BEOGRAD
o b j a v lj u j e i u p u ć u j e
s v i m a k c i o n a r i ma
P O Z I V
za XXI redovnu sednicu
Skupštine akcionara
Saziva se redovna Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. Beograd, za sredu, 27.06.2012. godine, sa sledećim
D N E V N I M
R E D OM
I
prethodni postupak
1.
Otvaranje sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd i imenovanje članova radnih tela:
a)
komisije za glasanje
c)
zapisničara
2.
Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i
utvrdjivanje kvoruma
II
radni deo
I
Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d.
Beograd
Izvestilac: Predrag A. Ilić
II
Razmatranje predloga i donošenje Odluke o organizovanju Kompanije
“Ratko Mitrović” a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva,
radi uslaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
Izvestilac: Dragan Milovanović
3
III
Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije
“Ratko Mitrović” a.d. Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o
privrednim društvima
Izvestilac: Dragan Milovanović
IV
Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu
Skupštine akcionara Kompanije
Izvestilac: Dragan Milovanović
V
Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o
poslovanju Kompanije za 2011. godinu
Izvestilac: Predrag A. Ilić
VI
Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja
za 2011. godinu
Izvestilac: Predrag A. Ilić
VII
Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i
konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
Izvestilac: Predrag Petrović
VIII
Donošenje Odluke da ostvarena dobit Kompanije “Ratko Mitrović” a.d.
Beograd po završnom računu za 2011. godinu ostane nerasporedjena.
Izvestilac: Nikola Zagorac
IX
Donošenje odluke o usvajanju
Kompanije.
Izveštaja o radu Internog revizora
Izvestilac: Predrag Petrović
X
Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
Kompanije za period juni 2011 – juni 2012. godine
Izvestilac: Nikola Zagorac
XI
Radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, donošenje
odluke o:
a)
b)
c)
Razrešenju članova Upravnog odbora Kompanije
Razrešenju Internog revizora Kompanije
Imenovanju članova Nadzarnog odbora Kompanije “Ratko
Mitrović” a.d. Beograd
Izvestilac: Radomir Planinčić
4
XII
Donošenja Odluka o:
a)
davanju prethodne salgasnosti na zaključenje ugovora o
naknadama za rad članovima Nadzornog odbora Kompanije
“Ratko Mitrović” a.d. Beograd
b)
organu.
o naknadama članovima Nadzornog odbora za rad u ovom
Izvestilac: Radomir Planinčić
XIII
Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju
Izvestilac: Radomir Planinčić
Sednica Skupštine akcionara održaće se u sali Hotela “M” u Beogradu,
Bulevar oslobodjenja 56a, sa početkom u 12 časova.
Kompanija “Ratko Mitrović” a.d. Beograd na dan donošenja odluke
o zakazivanju Skupštine akcionara i upućivanja poziva akcionarima ima ukupno
644.807 akcija, III emisije, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRATMEO3384, običnih akcija sa
pravom glasa.
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja
glasova običnih akcija sa pravom glasa.
Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa,
potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih
punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali
pisanim putem.
U skladu sa odredbama člana 328 Zakona o privrednim društvima, pravo
na lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan
akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, a lista akcionara se
utvrdjuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu
sa članom 331 Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS”, br 36/2011 i
99/2011).
Kao dan akcionara sa kojim se utvrdjuje lista akcionara sa pravom učešća
na Skupštini, odredjuje se dan 15.06.2012. godine i samo akcionari koji su
akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.
Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% ukupnog
broja akcija Društva, imaju pravo da predlože dopune navedenog dnevnog
reda, pisanim putem, uz dostavu predloga odluke i obrazloženja, najkasnije 20
dana pre dana održavanja godišnje sednice.
Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo da
direktorima i članovima organa Društva, postavi pitanja koja se odnose na
tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u
5
meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja
koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% ukupnog broja akcija, imaju
pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:
A.
1)
2)
3)
4)
Preko zajedničkog punomoćnika, koji ne može biti lice koje je:
kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom
kontrolnog akcionara.
direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to
svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u
društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu
koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod
kontrolom kontrolnog akcionara
revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili
lice koje ima to svojsvo u drugom društvu koje pod kontrolom
kontrolnog akcionara
Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice
koje će ih zastupati na Skupštini.
Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi
i može biti preuzet sa internet stranice Kompnije: www.rmkompanija.co.rs
Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.
U koliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u
skladu sa Zakonom kojim se uredjuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje
elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim
potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis.
Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja
dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno, najkasnije do
25.06.2012. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem, u istom
roku, može se dostaviti Kompaniji na e-mail [email protected]
B.
Da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 Zakona , tako što će
glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje.
Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu uz overu
potpisa sa fotokopijom svoje lične karte ili pasoša, ako je fizičko lice ili izvod iz
APR ako je akcionar pravno lice, radi indentifikacije.
Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilkom
odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.
6
Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji
akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se
punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da
prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje,
odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo
glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima.
Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3
(tri) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća u radu Skupštine, a
u slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje
dostavi na adresu Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd, Novi Beograd,
Jurija Gagarina 177 ili na e-mail adresu: [email protected] najkasnije
do 25.06.2012. godine, sa naznakom : za Komisiju za glasanje.
Poziv, materijal za sednicu Skupštine, formular punomoćja i formular za
glasanje objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa
slanjem ovog poziva, na internet stranici Kompanije www.rmkompanija.co.rs
Ovaj poziv se istovremeno smatra i izveštajem o bitnim dogadjaju, u
skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“
br.31/2011).
Ovaj poziv se objavljuje:
- na internet stranici Kompanije: www.rmkompanija.co.rs
- na intenet stranici Agencije za privredne registre: www.apr.gov.rs
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne
trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva: www.belex.rs
Materijali za sednicu Skupštine istaknuti su i mogu se preuzeti sa
internet stranice www.rmkompanija.co.rs i dostupni su na uvid u prostorijama
Kompanije Novi Beograd, Jurija Gagarina 177, svakog radnog dana od 10 do
15 časova.
7
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE I
PRETHODNI POSTUPAK
1.
Otvaranje XXI sednice Skupštine akcionara
Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd
i imenovanje članova radnih tela:
a) komisija za glasanje;
b) imenovanje zapisničara;
NAPOMENA:
U skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima,
utvrdjena je procedura koja se sprovodi na samom početku
zasedanja ovog organa, prema kojoj predsednik Skupštine
imenuje članove Komisije za glasanje i zapisničara.
Istovremeno se obavlja verifikacija prisutnih - objavljuje
spisak prisutnih akcionara i utvrdjuje kvorum za
punopravno rešavanje i odlučivanje.
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Broj: 512/SA/1a
Beograd, 27.06.2012 godine
Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011 i
99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 27.06.2012 godine, u radna tela za rad XXI
redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd,
IMENUJE
I. Članove Komisije za glasanje:
1. __________________ predsednik
2. __________________ član
3. __________________ član.
II. Članovi Komisije za glasanje imaju zadatak da:
- utvrde spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i
njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti
punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka
drži u svoje ime a njihov račun;
- utvrde ukupan broj glasova i broj glasova svakog
prisutnog akcionara i
punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- utvrde valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broje glasove;
- utvrde i objave rezultate glasanja;
- u koliko se o pojedinim pitanjima sprovodi postupak tajnog glasanja,
predaju glasačke listiće Izvršnom odboru Kompanije na čuvanje
- vrše i druge poslove u skladu sa statutom i poslovnikom Skupštine
III Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema
akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani
izveštaj.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
dipl. pravnik Predrag Ilić
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Broj: 512/SA/1b
Beograd, 27.06.2012. godine
RP/JJ
Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik
RS“ 36/2011 i 99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 27.06.2012.
godine,
IMENUJE
________________________ , za zapisničara o radu XXI redovne
Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
dipl. pravnik Predrag Ilić
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE I
PRETHODNI POSTUPAK
2.
Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska
prisutnih akcionara i utvrdjivanje kvoruma
(zapisnik Komisije za glasanje)
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Broj: 512/SA/2
Beograd, 27.06.2012. godine
Z A P I S N I K
KOMISIJE ZA GLASANJE
Komisija za glasanje u sastavu:
1. __________, predsednik,
2. __________, član i
3. __________, član.
utvrdila je sledeće:
Da je Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd emitovala 644.807 akcija.
Od ukupnog broja emitovnih akcija 644.807 su akcije sa pravom upravljanja.
Da je odlukom Upravnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, o
sazivanju XXI redovne Skupštine akcionara u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim društvima,
utvrdjeno da pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari, odnosno njihovi
ovlašćeni predstavnici koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Da je Upravni odbor Kompanije na osnovu člana 592 stav 7 tačka 2, član 398 stav 1
tačka 8 i člana 331 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), svojom
odlukom broj 512/3 od 28.05.2012. godine, utvrdio 15.06.2012. godine, kao dan za odredjivanje
liste akcionara (dan akcionara). Na osnovu uvida u Knjigu akcionara, dostavljenu od Centralnog
registra, utvrdjeno je da navedenog dana ________akcionara poseduju akcije Kompanije, sa
pravom upravljanja, od kojih:
1. Pravo učešća u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini steklo je ___vlasnika i
ovlašćenih predstavnika akcionara koji raspolažu sa __________akcija sa pravom
upravljanja, odnosno ______ od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja.
2. _______akcionara, koji raspolažu sa _______ glasa koji nisu nikoga ovlastili,
odnosno ________ od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja;
Od _____ vlasnika i ovlašćenih predstavnika akcionara, na sednici Skupštine
prisustvuje ___ koji raspolažu sa ukupno _____ akcija sa pravom upravljanja, odnosno ___%.
Na osnovu napred iznetog, a u skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima,
Komisija za glasanje konstatuje da prisutni vlasnici i ovlašćeni predstavnici raspolažu sa više od
jedne polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je obezbedjen kvorum i Skupština
može punopravno da odlučuje.
U Beogradu, 27.06.2012. godine
___________________________
1.
___________________________
2.
___________________________
3.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
RADNI MATERIJAL
SA PREDLOGOM ODLUKA
ZA ODLUČIVANJE NA XXI REDOVNOJ
SKUPŠTINI AKCONARA KOMPANIJE
(PO TAČKAMA DNEVNOG REDA)
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka I: Izbor predsednika Skupštine akcionara
Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd
Izvestilac: Predrag Ilić
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/1/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da shodno
članu 333 Zakona o privrednim društvima u okviru odeljka 2 tačka 1 utvrdjenog
dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
1.
Bira se diplomirani pravnik Predrag Ilić za predsednika Skupštine
akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd
2.
Imenovani će vršiti funkciju predsednika Skupštine i na svim narednim
sednicama Skupštine akcionara, odnosno do nastanka okolnosti za
izbor novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Pravilnikom o
radu Skupštine akcionara.
Način donošenja odluke:
Odluka o izboru predsednika Skupštine se donosi običnom većinom
glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo
glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka II: Razmatranje predloga i donošenje Odluke o
organizovanju Kompanije “Ratko Mitrović” a.d.
Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva,
radi uslaglašavanja sa Zakonom o privrednim
društvima
Izvestilac: Dragan Milovanović
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/2/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 2 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Donosi se Odluka o organizovanju Kompanije “Ratko Mitrović” a.d.
Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, uskladjen sa Zakonom o
privrednim društvima, u svemu prema predlogu Upravnog odbora Kompanije
koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
II
Odluka o organizovanju Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd,
koja predstavlja Osnivački akt društva prilog je ovoj odluci i njen sastavni deo i
čuva se u arhivi Skupštine.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67
Statuta Kompanije, Odluka o uskladjivanju Osnivačkog akta Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
P R E D L O G
Na osnovu člana 12. stav 3. i 592. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni
glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd, na sednici održanoj ____________2012. godine, usvojila je
ODLUKU
O ORGANIZOVANJU KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“ AD,
KOJA PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Usvajanjem ove Odluke Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, upisana u Registar
privrednih subjekata, pod br. BD. 29893, dana 08. 08. 2005. godine, kao otvoreno akcionarsko
društvo, matični broj: 07043783, usaglašava svoj osnivački akt – Odluku o usklađivanju sa
Zakonom o privrednim društvima (prečišćen tekst) br. 2014 od 07. 10. 2010. g. i nastavlja sa
radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).
Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od
vrednosti.
II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA
Član 2.
Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:
Kompanija „Ratko Mitrović“ akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje
učešća u kapitalu zavisnih preduzeća - Beograd.
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd.
Član 3.
Sedište Društva je u Novom Beogradu, ul.Jurija Gagarina 177.
Član 4.
O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.
III. DELATNOST DRUŠTVA
Član 5.
Pretežna delatnost Društva je: 64.20 – delatnost holding kompanija.
Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa statutom Društva i zakonom.
O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.
IV. POLOŽAJ DRUŠTVA
Član 6.
Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.
V. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE
Član 7.
Osnovni kapital Društva na dan 31. 12. 2008. godine utvrđen je u iznosu od
909.177.870,00 dinara i podeljen na 644.807običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od
1.410,00 dinara.
Svaka akcija ima jedan glas. Prenos vlasništva nije ograničen.
Akcije Društva su u celini uplaćene, glase na ime i registrovane su u CRHOV.
Član 8.
Pored akcija Društvo može da izdaje i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.
Član 9.
Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.
Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju
i zaštiti prava akcionara.
Član 10.
Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva,
osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.
Član 11.
Osnovni kapital Društva može da se poveća, odnosno smanji na osnovu odluke nadležnog
organa Društva, u skladu sa statutom Društva.
Član 12.
Društvo može da ima i odobrene akcije, u skladu sa statutom Društva.
VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Član 13.
Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.
Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s
tim da izmenom statuta može da se promeni postojeći način upravljanja.
Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja značajna za ostvarivanje upravljanja Društvom.
VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA
Član 14.
Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o
privrednim društvima – Osnivački akt od 28. 11. 2006. g. kao i sve izmene i dopune tog akta ,
tj. prečšćen tekst Odluke broj 2014 od 07. 10. 2010. g.
Član 16.
Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju punovažni, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa statutom Društva.
Član 17.
Organi Društva predviđeni statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa statutom.
Član 18.
Ova Odluka predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati i neće prestati da
važi, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.
Član 19.
Ova Odluka – osnivački akt stupa na snagu donošenjem odluke skupštine o njenom usvajanju.
Odluku o usvajanju ove Odluke i samu Odluku – osnivački akt, potpisuje predsednik skupštine, a njegov potpis se ne overava.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka III: Razmatranje predloga i donošenje odluke o
usvajanju Statuta Kompanije “Ratko Mitrović” a.d.
Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o
privrednim društvima
Izvestilac: Dragan Milovanović
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/3/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 3 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Usvaja se Statut Kompanije “Ratko Mitrović” akcionarskog društva
Beograd, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u svemu
prema predlogu Upravnog odbora Kompanije koji predstavlja sastavni deo ove
odluke.
II
Statut iz tačke I ove odluke prilog je istoj i njen sastavni deo.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67
Statuta Kompanije, Odluka o usvajanju Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno
punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
PREDLOG
Na osnovu čl. 246., 247. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.
36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. – Beograd ,Jurija
Gagarina 177, na sednici održanoj ______ 2012. godine, usvojila je
STATUT
Kompanije „Ratko Mitrović“ akcionarskog društva – Beograd, radi usklađivanja sa
Zakonom o privrednim društvima
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Usvajanjem ovog Statuta Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d., sa sedištem u Novom
Beogradu, Jurija Gagarina 177, upisana u Registar privrednih subjekata pod br. BD 29893 od
08. 08. 2005. godine, matični broj 07043783, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u
skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na
neodređeno vreme.
Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti
Društva.
II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA
Član 2.
Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:
Kompanija „Ratko Mitrović“ akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje
učešća u kapitalu zavisnih društava – Beograd (u daljem tekstu: Društvo).
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
Član 3.
Sedište Društva je u Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina 177.
Član 4.
O promeni poslovnog imena Društva odlučuje Skupština.
O promeni sedišta Društva odluku donosi Izvršni odbor.
Član 5.
Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene
Zakonom (član 25. Zakona), o čemu se stara generalni direktor.
Član 6.
Društvo ima svoj pečat i štambilj.
Pečat ima kvadratni oblik sa zaobljenim uglovima (deluje kao okrugli), dužine strana 23,6
mm; unutar kvadrata sa zaobljenim uglovima ukomponovan je zaštitni znak: ukrštena slova R i
M, kao i godina osnivanja preduzeća 1948. U spoljnom pratećem okviru kvadrata sa zaobljenim
uglovima u okviru venca formiran je tekst: Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd. Između
zaštitnog znaka na mestu usečenog plukruga i venca teksta ubačen je broj otiska pečata. Pismo
ćirilica.
Manji kvadratni pečat sa zaobljenim uglovima, dužine strana 15,5 mm, identičan je sa
1
većim pečatom, osim što nema godinu osnivanja preduzeća. Pismo ćirilica. Koristi se u
slučajevima u kojima je njegova upotreba podesnija.
Štambilji Društva (prijemni i otpremni) su u standardnom obliku i odgovarajućih dimenzija
sa osnovnim tekstom: Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd. Pismo ćirilica.
Znak Društva ima sledeći izgled i sadržinu: sastoji se od kvadrata sa zaobljenim uglovima,
unutar kvadrata se nalaze ukrštena slova R i M, kao i godina osnivanja preduzeća 1948. Pismo
ćirilica. Osnovna boja: plavo – žuta, podloga bela.
III. DELATNOST DRUŠTVA
Član 7.
Društvo obavlja sledeće delatnosti:
Pretežna delatnost: 64.20 – delatnost holding kompanija
Ostale delatnosti: poslovi spoljnotrgovinskog prometa, uvoza – izvoza, izvođenja
investicionih radova u zemlji i inostranstvu i obavljanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu.
Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti za koje ispunjava uslove u skladu sa
zakonom.
Član 8.
Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi generalni direktor.
IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE
Član 9.
Osnovni kapital Društvana dan 31. 12. 2008. g., upisan u Centralni registar iznosi:
909.177,870,00 dinara.
Osnovni kapital uplaćen je u celosti.
Član 10.
Osnovni kapital podeljen je na 644.807 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od
1.410,00 dinara; ISIN-i (CFI): RSRATMEO3384 (ESVUFR).
Akcije su izdate kroz dve emisije, i to:
− emisija I, serija 1 – ukupno 62.419 akcija i
− emisija II, serija 1 – ukupno 582.388 akcija.
Nominalna vrednost i broj akcija se mogu menjati radi usklađivanja vrednosti akcija iz više
emisija.
Odluku o promeni nominalne vrednosti i broja akcija donosi Skupština akcionara.
Član 11.
Akcije glase na ime.
Akcijama se može trgovati samo javnom ponudom na organizovanonm tržištu.
Član 12.
Društvo može da poveća ili smanji svoj osnovni kapital u skladu sa Zakonom.
Član 13.
Akcije se mogu izdavati u veličini i obliku utvrđenom posebnom odlukom sa elementima
određenim zakonom.
2
Član 14.
Skupština akcionara može kada je to u interesu Društva, doneti odluku o pretvaranju
određenog broja običnih akcija u druge vrste akcija.
Zamenjene akcije moraju se poništiti, a njihovi serijski brojevi objaviti, s naznakom da su
akcije sa tim brojevima poništene.
Promena iz stava 1. ovog člana upisuje se u knjigu akcionara.
Član 15.
Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.
Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima
ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.
Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti nadzorni odbor da
izda odobrene akcije.
Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke Skupštine, s tim
da se taj rok može da produži, u skladu sa Zakonom.
Član 16.
Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:
1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim Statutom;
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom nadležnih organa Kompanije;
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom, i
5. Druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.
Odbor direktora (izvršni odbor, nadzorni odbor) odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim Statutom i zakonom predviđenih
prava akcionara.
Član 17.
Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom Skupštine, na predlog Nadzornog
odbora.
Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.
Član 18.
Osnovni kapital Društva može da se poveća:
1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled pripajanja drugog društva.
Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može da se izvrši izdavanjem
novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital
povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.
Član 19.
Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojem osnovu sadrži podatke predviđene
odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.
Član 20.
Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.
Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa
akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg
3
upisa.
Član 21.
Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština.
Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom
osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.
Član 22.
Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Nadzorni odbor.
Član 23.
Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani
razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.
Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom (član 282. Zakona).
Član 24.
Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.
Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.
V. RASPODELA DOBITI
Član 25.
Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje
se za:
1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.
Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje za:
1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština;
2. Dividende, u iznosu koji odredi Skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.
Član 26.
Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.
Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na
osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da ova dividenda može da se
isplaćuje samo u novcu.
Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.
Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način
(u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.
Član 27.
Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene Zakonom.
Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini, osim ako se dividenda odobrava u toku
godine, kada odluku donosi Nadzorni odbor
4
Član 28.
Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu
(dan dividende).
Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.
Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije,
odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.
VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA
Član 29.
Društvo zastupa i vodi poslove generalni direktor.
Član 30.
Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje
za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.
Član 31.
Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove.
VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
Član 32.
Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi generalni direktor , odnosno Izvršni odbor.
Član 33.
Posebnim aktom generalnog direktora utvrđuje se sistematizacija radnih mesta, broj
izvršilaca i uslovi za obavljanje poslova u Društvu, tako da se obezbede osnove za utvrđivanje
odgovarajućeg sisitema ostvarivanja zarada u funkciji stalnog povećanja profita.
Član 34.
Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Izvršni odbor.
Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i
za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.
Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalozima generalnog direktora, odnosno Izvršnog odbora.
Član 35.
Poseban organizacioni deo Društva nema svojstvo pravnog lica, a ima ovlašćenja u
pravnom prometu sa trećim licima u okviru registrovane delatnosti.
Član 36.
Poseban organizacioni deo Društva ima poseban obračun rezultata poslovanja u skladu sa
zakonom i poseban obračun kod poslovnih banaka.
Poseban organizacioni deo je osnovan kao profitni centar, sa ciljem da ostvari profit, te
zarada zaposlenih zavisi isključivo od rezultata poslovanja organizacionog dela.
Član 37.
5
Generalni direktor donosi sistematizaciju radnih mesta organizacionog dela, utvrđuje broj
izvršilaca i uslove za obavljanje poslova, tako da se obezbede osnove za utvrđivanje
odgovarajućeg sistema ostvarivanja zarada u funkciji stalnog povećanja profita.
Posebnom odlukom generalnog direktora imenuje se zastupnik ogranka.
VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Član 38.
Upravljanje Društvom je dvodomno.
Organi društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.
Član 39.
Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom
odredaba ovog Statuta.
Skupština
Član 40.
Skupštinu čine svi akcionari društva . Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja odgovarajuće klase akcija..
Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine
učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).
Član 41.
Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom (stav 2. člana
328.), s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji su na
dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja Društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi,
smatra se da je saglasan sa timeda odgovor dobije usmeno.
Član 42.
Skupština odlučuje o:
1. izmenama Statuta,
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vredosti,
3. broju odobrenih akcija,
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija,
5. statusnim promenama, promenama pravne forme i poslovnog imena Društva,
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji
bili predmet revizije,
9. uavajanju izveštaja Nadzornog odbora,
10. naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo
određivanje uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama
od vrednosti Društva,
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora,
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj, Društva,
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad,
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice
Skupštine,
15. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
6
Član 43.
Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.
Član 44.
Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom..
Član 45.
Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.
Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva ili i van sedišta Društva, ako je to
ptrebno radi lakše organizacije Skupštine i pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu
odlučuje odbor direktora (nadzorni odbor, ako je upravljanje dvodomno).
Član 46.
Predsednik Skupštine se bira na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.
Član 47.
Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština
većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.
Član 48.
Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom (član 335. Zakona), a upućuje se (objavljuje se ) na dan koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju
Skupštine.
Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako
su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.
Član 49.
Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva.
Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor i
ne može da se menja na samoj sednici..
Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene
ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.
Član 50.
Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje
5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.
Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga obrazlože, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.
Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva,
odmah po prijemu predloga.
Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.
O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način
na koji se Skupština saziva.
Član 51.
Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga
mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.
7
Član 52.
U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako
se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se
odnosi na sazivanje Skupštine po nalogu suda.
Član 53.
Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine može da glasa pisanim putem, uz overu potpisa na formularu za glasanje.
Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.
Član 54.
Učešće u radu Skupštine može da bude i elektronskim putem, ukoliko su ua to ispunjeni
Zakonom propisani uslovi (član 341. Zakona).
Član 55.
Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da članovima nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u
pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju
tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.
Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.
Član 56.
Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.
Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu Skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na
Skupštini.
U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako
to ne učini, postupiće se prema Zakonu.
Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.
Član 57.
Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu Izvršni odbor Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može da bude
navedeno u pozivu za sednicu Skupštine.
Nadzorni odbor može da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.
Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao
punomoćje.
Član 58.
Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.
Član 59.
Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi
punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se
uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na
8
razmatranje dnevnog reda Skupštine.
Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.
Član 60.
Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena Skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja ponovljene Skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.
Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja
glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za
ovu sednicu).
U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova
akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.
Član 61.
U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.
Član 62.
Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik
Skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a Izvršni odbor se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.
Član 63.
Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka
koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim Statutom.
Član 64.
Glasanje na sednici Skupštine je javno, a tajno samo ako skupština odluči da se pojedine
odluke donose tajnim glasanjem.
Član 65.
Zapisnik sa sednice Skupštine vodi lice koje odredi predsednik Skupštine.
U pogledu sadržine zapisnika, roka za njegovo sačinjavanje, obaveštavanje akcionara i potpisivanja zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe člana 363. Zakona.
Član 66.
Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim
u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune
dnevnog reda.
Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u Statut Društva i Poslovnik o radu
Skupštine.
Izjava generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo
godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.
Član 67.
Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može da donese odluku o
raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji Nadzorni odbor ne može da donosi odluku o
raspodeli međudividendi.
Član 68.
Vanredna sednica Skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.
Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice. (Za vanrednu sednicu, za razli-
9
ku od redovne, ne može da se dopunjava dnevni red.)
Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najdocnije 21 dan pre dana održavanja sednice.
Nadzorni odbor
Član 69.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština.
Nadzorni odbor ima najmanje 3 (tri) člana, od kojih jedan nezavisnan.
Na prvoj sednici posle izbora Nadzorni odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom
radu.
Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.
Član 70.
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.
Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.
Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove
da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka
ispunjenosti tih uslova.
Mandat člana Nadzornog odbora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske
izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.
Član 71.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica izvršni direktori niti prokuristi Društva.
Član Nadzornog odbora ne može biti lice:
1. koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava,
2. koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet gdina
računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava
vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora,
3. kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja
pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.
Član 72.
Nezavisni član Nadzornog odbora je lice koje povezano sa direktorima i koje u prethodne
dve godine nije:
1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu ili u drugom društvu koje je povezano
sa Društvom,
2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način
angažovano u drugom društvu koje je je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg
prihoda u tom periodu,
3. primilo od Društva ili od lica povezanih sa Društvom, isplate odnosno potraživalo
od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u
tom periodu,
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom,
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.
Ako nezavisni član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava
uslove iz stava 1. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog člana Nadzornog odbora
danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog
odbora, preostali članovi su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem
10
kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana
sazovu vanrednu sednicu Skupštiine radi njegovor imenovanja.
Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi saznali za
razlog prestanka svojstva nezavisnog člana izabere novog nezavisnog člana Nadzornog odbora.
Član 73.
Nadzorni odbor:
1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo
ostvarivanje,
2. nadzire rad izvršnih direktora,
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi skupštini na usvajanje,
6. daje i opoziva prokuru,
7. saziva sednice skupštinei utvrđuje predlog dnevnog reda,
8. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine,
9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa 260. stav 4. i
članom 262, stav 3. Zakona,
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona,
11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona,
12. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav
2. Zakona,
13. imenuje i razrešava izvršne direktore i utvrdjuje politiku naknada izvršnih direktora
14. daje saglasnost izvršnom odboru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa
Zakonom, Statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora,
15. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama
skupštine.
Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na Izvršni odbor Društva, već
se mogu preneti u nadležnost Skupštine odlukom Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja za zaključenje pravnog posla, odnosno
pravne radnje koju Društvo preduzima u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog
direktora Društva.
Član 74.
Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:
1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih
povezanih društava,
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima,
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su
finansijski izveštaji bili predmet revizije,
4. ugovorima zaključenim između Društva i članova Nadzornog odbora, kao i sa
licima koja su sa njima povezana,
5. izveštaje o kontroli rada Izvršnog odbora
Izvršni odbor
Član 75.
Društvo ima najmanje 3 (tri) izvršnih direktora (izvršni odbor).
Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor, u skladu sa Zakonom na vreme od četiri godine.
Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.
11
Član 76.
Izvršni odbor obavlja poslove predviđene odredbom čl. 388, 422. Zakona.
Osim navedenog, delokrug Izvršnog odbora je:
1. vodi poslove i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
3. odgovara za tačnost finansijskog izveštaja Društva,
4. priprema sednice skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru,
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu Zakonom, Statutom i odlukom skupštine
pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a
određuje i način njihove ispate u okviru svojih ovlašćenja datih odlukom skupštine i
Statutom,
6. izvršava odluke skupštine,
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama
skupštine i odlukama nadzornog odbora.
Član 77.
Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, Nadzorni odbor daje saglasnost na
odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u
roku od 3 dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.
Nadzorni odbor svojom odlukom određuje poslove koje obavlja Izvršni odbor bez njegove
saglasnosti, u skladu sa Statutom.
Član 78.
Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.
Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova
(svih) izvršnih direktora.
Član 79.
Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, odgovornost, izveštaj o radu i
druga pitanja neposredno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona.
Generalni direktor
Član 80.
Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora od članova Izvršnog odbora.
Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora.
Generalni direktor može da predloži Nadzornom odboru da razreši pojedinog člana Izvršnog odbora, ako smatra da član Izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.
Član 81.
Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.
Komisija za reviziju
Član 82.
Nadzorni odbor Društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju. Komisija je dužna da o
svom radu redovno izveštava Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o obrazovanju.
Član 83.
12
Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih jedan mora biti nezavisan.
Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni član.
Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u
skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja
i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva.
Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju
finansijskih izveštaja Društva ne može biti član Komisije za reviziju.
Ako Društvo nema lice koje ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, člana Komisije za
reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.
Član 84.
Komisija za reviziju:
1.) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika
i politika upravljanja rizicima;
2.) daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za
obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
3.) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
4.) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i
ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5.) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja;
6.) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora
Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na
Društvo;
7.) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe
daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
8.) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja
koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti
revizora;
9.) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.
Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz
stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije
određeno da se svi pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.
IX. UNUTRAŠNJI NADZOR
Član 85.
Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene
Zakonom.
Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne
može da obavlja druge poslove.
Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o
čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.
X. PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA
Član 86.
Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana
464. Zakona.
Član 87.
Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o
13
tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.
Izvršni odbor može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom .
XI. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREDABA
Član 88.
Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.
XIII. POLOŽAJ I ODNOSI POVEZANIH DRUŠTAVA
Član 89.
Na odnose u Kompaniji primenjuju se zakonske odredbe o kontrolnom i kontrolisanom
(zavisnom) društvu.
Član 90.
Kontrolisana društva su samostalni pravni subjekti.
Poslovno ime svakog kontrolisanog društva u kome Društvo ima većinsko vlasništvo,
mora da sadrži oznaku pripadnosti Društvu.
Član 91.
Kontrolno društvo deluje u skladu sa zajedničkom poslovnom politikom koju utvrđuje
skupština Društva.
Član 92.
Akcionari ne odgovaraju za obaveze kontrolisanih društava, osim u slučajevima
predviđenim Zakonom.
Član 93.
Društvo upravlja kontrolisanim društvima preko Skupštine kontrolisanih društava, a u
skladu sa aktom o osnivanju društava, ovim statutom i zakonom.
Nadzorni odbor Društva imenuje ovlašćena lica koja zastupaju interese Društva u
skupštini kontrolisanih višečlanih društava u kojima Društvo ima svoj udeo.
Član 94.
Organi kontrolisanih društava utvrđuju se osnivačkom aktom tih društava.
Akta kontrolisanih društava ne mogu biti u suprotnosti sa ovim statutom i drugim
aktima kontrolnog društva.
Član 95.
U slučaju da direktor kontrolisanog društva donese akt koji je u suprotnosti sa ovim
statutom, drugim aktima i poslovnom politikom Društva, Nadzorni odbor je dužan da preispita
rad direktora kontrolisanog društva i ako utvrdi da je njihov rad u suprotnosti sa poslovnom
politikom Društva da ih pozove na odgovornost.
Član 96.
Kontrolisana društva su dužna da na zahtev nadležnih organa Društva dostave podatke o
svom radu i rezultatima poslovanja, kao i da omoguće ovlašćenim predstavnicima Društva da
14
izvrše uvid u dokumentaciju, rad i poslovanje.
Član 97.
Kontrolisana društva u kojima Društvo ima većinsko vlasništvo dužna su da sve ugovore
koje zaključe prijave Društvu u roku od 8 dana, a pre zaključenja ugovora vrednih više od
50.000,00 evra dobiju i prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Društva za zaključivanje tih
ugovora.
Član 98.
Organi kontrolisanog društva ne mogu odlučivati o promeni oblika zavisnog društva,
smanjenju, povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija i o drugim pitanjima za koja je
uvrđeno dobijanje prethodne saglasnost organa Društva, dok se ista ne dobije.
XIV. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 99.
Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi statut Društva donet 23. 03. 2007. godine, kao i
sve izmene i dopune tog Statuta (prečišćen tekst br. 670/2 od 04. maja 2011. g.)
Član 100.
Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.
U___________
Predsednik skupštiine
______________2012. godine
15
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka IV: Razmatranje predloga i donošenje odluke o
usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
akcionara Kompanije
Izvestilac: Dragan Milovanović
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/4/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 4 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara
“Ratko Mitrović” a.d. Beograd, u tekstu kao u prilogu ove odluke.
Kompanije
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67
Statuta Kompanije, odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd se donosi običnom većinom glasova
prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
PREDLOG
Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11
i 99/11), Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Jurija Gagarina 177
na sednici održanoj ______________ godine, a radi usklađivalja sa Zakonom o privrednim
društvima, usvojila je
POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE “RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
I. UVODNE ODREDBE
Član 1.
Ovim poslovnikom bliže se uređuju način rada i odlučivanja skupštine akcionara
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo).
Odredbe ovog poslovnika obavezne su za sve akcionare koji ostvaruju pravo glasa u skupštini lično, odnosno njihove punomoćnike, kao i za sva druga lica koja učestvuju u radu skupštine.
Član 2.
Redovne i vanredne skupštine sazivaju se i održavaju u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima, (u daljem tekstu: Zakon) i statutom Društva.
Skupština se održava u dane i sa početkom sednice, saglasno sa odredbama statuta, o čemu
se stara nadzorni odbor Društva i predsednik skupštine.
Član 3.
Sednice skupštine su javne, osim ako skupština, na predlog predsednika nadzornog odbora
drugačije ne odluči.
Član 4.
Ako skupština konstatuje da pojedino pitanje značajno za način sazivanja, rada i održavanja skupštine nije obuhvaćeno ovim poslovnikom, odnosno da je primenu pojedinih odredbi
ovog poslovnika potrebno bliže odrediti, o tome može, na predlog predsednika skupštine (u daljem tekstu: predsednik), doneti zaključak, koji obavezuje članove skupštine i druge učesnike u
radu skupštine.
Član 5.
Odredbe ovog poslovnika moraju da budu u skladu sa statutom. Ako su pojedine odredbe
ovog poslovnika u suprotnosti sa odredbama statuta, do njihovog usaglašavanja primenjivaće
se odredbe statuta.
Član 6.
Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu da se održavaju i u drugom mestu, u skladu sa statutom Društva i Zakonom.
II. PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Član 7.
Predsednik skupštine predsedava sednicama skupštine, stara se o održavanju rada na sednici, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje postojanje kvoruma za rad skupštine na
početku i u toku sednice, stara se da akcionari ostvaruju prava na sednici skupštine u skladu sa
Zakonom, statutom i ovim poslovnikom, sarađuje sa nadzornim odborom o pitanjima koja su
1
značajna za održavanje sednice skupštine, potpisuje akte i odluke koje donosi skupština, potpisuje zapisnik sa sednice skupštine, obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, statutom i
ovim poslovnikom.
Član 8.
Predsednika skupštine, na predlog Nadzornog odbora ili akcionara, koji pojedinačno ili
zajedno poseduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva, bira skupština na neodređeno
vreme, do izbora novog predsednika.
Član 9.
Otvarajući sednicu skupštine predsednik skupštine konstatuje da je skupština sazvana u
skladu sa Zakonom i statutom i da su svi materijali uredno dostavljeni akcionarima, odnosno da
su im odgovarajuća dokumenta stavljena na uvid u prostorijama Društva, kao i da je u svemu
postupljeno u skladu sa propisima povodom pitanja i predloga koje su akcionari uputili povodom dnevnog reda i održavanja sednice skupštine.
U slučaju da je predložena dopuna dnevnog reda, predsednik poziva predsednika nadzornog odbora da obavesti skupštinu o stavu odbora povodom dopune dnevnog reda.
Član 10.
U slučaju da je pre otvaranja sednice od strane akcionara podnet prigovor o tome da postoje nepravilnosti u pogledu sazivanja i održavanja sednice skupštine, predsednik će bez odlaganja zatražiti da se o tome izjasni nadzorni odbor, a skupština zatim zauzima konačan stav povodom ukazivanja na date nepravilnosti.
Predsedniku skupštine pomaže u vođenju sednice lice koje odredi nadzorni odbor..
III. SAZIVANJE SEDNICE I POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE
Član 11.
Poziv za redovnu sednicu skupštine upućuje se akcionarima na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet
stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta na kojem su uključene akcije Društva.
Poziv za sednicu skupštine sadrži podatke propisane Zakonom o čemu se stara nadzorni odbor.
Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja te sednice.
Član 12.
Poziv za vanrednu sednicu upućuje se na isti način kao i za redovnu sednicu, najkasnije 21.
dan pre održavanja te sednice.
Član 13.
Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem (objavljivanjem) poziva za sednicu objavljivanjem na internet stranici Društva.
Nadzorni odbor stara se da se uz izveštaj o poslovanju Društva priloži i izjava o primeni
kodeksa korporativnog upravljanja.
IV. DNEVNI RED SEDNICE
Član 14.
Dnevni red skupštine određuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine i ističe u pozivu
za sednicu skupštine.
Dnevni red skupštine može se dopuniti samo u skladu sa statutom i Zakonom.
Dopuna dnevnog reda koja nije predložena u skladu sa Zakonom i statutom, ne može se
2
uvrstiti u dnevni red sazvane sednice, o čemu se stara nadzorni odbor i predsednik skupštine.
Član 15.
Ako je dopuna dnevnog reda prihvaćena od strane nadzornog odbora, predložena dopuna
postaje sastavni deo dnevnog reda, a nadzorni odbor navodi razloge za prihvatanje dopune
dnevnog reda i obaveštava akcionare o dopuni dnevnog reda.
Predsednik skupštine konstatuje dopunu dnevnog reda u smislu stava 1. ovog člana i predočava sve tačke dnevnog reda.
V. KOMISIJA ZA GLASANJE
Član 16.
Pre prelaska na razmatranje dnevnog reda predsednik skupštine imenuje zapisničara i tri
člana Komisije za glasanje. Komisija za glasanje obavlja poslove predviđene Zakonom.
VI. PUNOMOĆJE ZA GLASANJE
Član 17.
Akcionari koji, saglasno sa statutom Društva, mogu da učestvuju na sednici skupštine lično, mogu da daju punomoćje drugom licu da učestvuje u radu skupštine i da glasa umesto akcionara.
Akcionari koji saglasno sa statutom Društva ne poseduju dovoljan broj akcija za lično učešće na sednici skupštine, mogu da ovlaste zajedničkog punomoćnika da u njihovo ime učestvuje u radu i da glasa na sednici skupštine.
Član 18.
Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora da sadrži podatke predviđene Zakonom (stav 6. člana 344. Zakona), pored kojih može sadržati i druge podatke.
Punomoćje akcionara koji je fizičko lice obavezno se overava.
Društvo obezbeđuje formulare za glasanje, u skladu sa Zakonom.
Kopiju overenog punomoćja akcionar (ili punomoćnik) dužan je da dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.
Član 19.
Izvršni odbor se stara o tome da li lice određeno u punomoćju može u skladu sa Zakonom
da bude punomoćnik.
Član 20.
Nadzorni odbor može u pozivu za sednicu istaći listu lica kojima akcionari mogu da daju
punomoćje za glasanje.
Član 21.
U pogledu ostalih pitanja povodom davanja, sadržine i otkazivanja punomoćja koja nisu
uređena ovim poslovnikom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona i statuta Društva.
VII. KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE
Član 22.
Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik skupštine konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje, u skladu sa statutom i Zakonom.
Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački
dnevnog reda, o čemu se stara predsednik skupštine.
3
Član 23.
Ako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, postupa se u skladu sa statutom i Zakonom, a
nadzorni odbor odmah zakazuje ponovljenu skupštinu, sa istim dnevnim redom.
Ako ni na ponovljenoj sednici skupštine ne postoji kvorum, nadzorni odbor će bez odlaganja sazvati novu sednicu skupštine, u skladu sa statutom, ovim poslovnikom i Zakonom.
U slučaju da ne postoji kvorum za odlučivanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, postupiće se u skladu sa odredbama stava 1, ovog člana, tako što će nadzorni odbor sazvati ponovljenu sednicu skupštine koja će razmatrati pitanja o kojima nije bilo kvoruma.
Član 24.
Ako je statutom isključena mogućnost održavanja posebne sednice skupštine akcionara koji poseduju posebnu klasu akcija, u tom slučaju se glasovi tih akcionara uračunavaju u kvorum
za rad i odlučivanje o pitanjima o kojima odlučuju i akcionari te klase akcija.
Član 25.
Skupština donosi odluke većinom glasova koja je predviđena statutom Društva i odredbama ovog poslovnika, o čemu se stara lice koje pomaže predsedniku skupštine u vođenju sednice..
Član 26.
Skupština odlučuje javnim glasanjem, a tajnim samo ako skupština odluči da se pojedine
odluke donose tajnim glasanjem, u skladu sa statutom Društva.
Član 27.
O pitanjima iz svog delokruga skupština odlučuje većinom glasova, u skladu sa statutom i
Zakonom.
Pre odlučivanja o pojedinim pitanjima iz dnevnog reda, Predsednik skupštine javno saopštava kojom većinom skupština odlučuje.
Član 28.
Posle glasanja predsednik skupštine poziva predstavnika Komisije za glasanje da objavi rezultate glasanja, a zatim konstatuje da je skupština donela odgovarajuću odluku, odnosno da
data odluka nije prihvaćena.
Član 29.
Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik skupštine konstatuje postojanje osnova za isključenje prava glasa akcionaru o pojedinom pitanju, a zatim skupština zaključkom isključuje pravo glasa članu skupštine.
Član 30.
U slučaju isključenja prava glasa predsednik skupštine, na osnovu obaveštenja Komisije za
glasanje, konstatuje da li zbog isključenja prava glasa i dalje postoji kvorum za odlučivanje.
Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju isključenja akcionara sa sednice,
zbog ometanja rada sednice.
Član 31.
U slučaju da zbog isključenja prava glasa u smislu člana 30. ne postoji kvorum za rad, o pitanju povodom koga je isključeno pravo glasa, postupiće se po postupku za održavanje ponovljene skupštine.
VIII. ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE
Član 32.
Predsednik skupštine stara se da se zapisnik sa sednice skupštine pripremi najdocnije u ro4
ku od osam dana od dana održavanja sednice skupštine.
Član 33.
Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje. Zapisnik se objavljuje na internet stranici Društva, u trajanju od 30 dana.
IX. PRAVILA O ODRŽAVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
Član 34.
Na sednici se raspravlja i odlučuje po pojedinim tačkama onim redom koji je predložen u
pozivu za sednicu.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana o pojedinim tačkama dnevnog reda može se raspravljati i odlučivati i drugačijim redom od onog koji je predložen u pozivu za sednicu, ako to
predloži predsednik skupštine i ako to većinom prisutnih glasova prihvati skupština.
Član 35.
Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda traje dok se ne iscrpi lista prijavljenih za diskusiju.
Akcionar može po istoj tački drugi put uzeti reč pošto svi govornici završe diskusiju prvi
put.
Član 36.
Akcionar može preko reda uzeti reč ako želi da ukaže na povredu odredaba ovog poslovnika.
Akcionar koji ukazuje na povredu odredaba ovog poslovnika dužan je da ukaže na to koja
je odredba povređena i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda.
O povredi odredaba ovog poslovnika odlučuje skupština većinom glasova prisutnih akcionara.
X. ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE
Član 37.
Zakazana sednica skupštine izuzetno se odlaže i pre dana njenog održavanja kada nastupe
opravdani razlozi koji onemogućavaju održavanje sednice u zakazani dan i vreme.
Sednicu skupštine predsednik odlaže i kada se posle otvaranja sednice ustanovi da sednici
ne prisustvuje dovoljan broj akcionara za punovažno odlučivanje, odnosno da ne postoji kvorum, u kojem slučaju se saziva ponovljena sednica u skladu sa ovim poslovnikom, statutom i
Zakonom.
Član 38.
Sednica skupštine može se prekinuti na predlog akcionara, najduže na vreme od 30 minuta,
ako je potrebno dodatno usaglasiti stavove po određenom pitanju, prikupiti dodatne informacije
ili iz drugih opravdanih razloga.
Član 39.
Sednica skupštine se prekida:
– radi odmora u toku sednice;
– kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik nije u stanju da uspostavi
red redovnim merama;
– ako je izvesno da se sednica može završiti istog dana. Sednicu prekida predsednik skupštine i saopštava vreme nastavka sednice.
5
Član 40.
Zaključivanje sednice skupštine vrši se po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim
pitanjima iz dnevnog reda.
Sednicu zaključuje predsednik skupštine, navodeći vreme zaključenja sednice. Zaključena
sednica ne može se nastaviti.
XI. ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI
Član 41.
O održavanju reda na sednici stara se predsednik skupštine.
Za povredu reda na sednici prisutnim licima se mogu da izreknu sledeće mere:
– opomena;
– oduzimanje reči;
– udaljavanje sa sednice Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik sa
sednice.
Član 42.
Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava
normalan rad skupštine.
Opomenu izriče predsednik skupštine.
Član 43.
Oduzimanje reči izriče se prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici
narušava normalan rad i propisani red, a već je na istoj sednici opomenuto. Oduzimanje reči izriče predsednik skupštine.
Član 44.
Udaljenje sa sednice izriče se prisutnom licu koje ne postupi po nalogu predsednika skupštine koji mu je izrekao meru oduzimanja reči ili koje na drugi način grubo ometa ili sprečava
rad skupštine.
Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, na predlog predsednika.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 45.
Izmene i dopune ovog poslovnika vrše se po postupku za njegovo donošenje, u skladu sa
statutom i Zakonom.
Član 46.
Ovaj poslovnik stupa na snagu njegovim usvajanjem.
Predsednik skupštine
6
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka V: Razmatranje i usvajanje godišnjeg
finansijskog izveštaja i izveštaja o
poslovanju Kompanije za 2011. godinu
Izvestilac: Predrag Ilić
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik
RS" br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd, svojom odlukom broj 512/5/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže
Skupštini da u okviru odeljka 2 tačka 5 utvrdjenog dnevnog reda, donese
sledeću
O D L U K U
o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju
Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. za 2011 godinu
I
Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Kompanije
“Ratko Mitrović” a.d. Beograd za 2011 godinu, kao deo Godišnjeg računa
za 2011 godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.
II
Usvaja se bilans uspeha sa sledećim bilansnim pozicijama:
u hiljadama dinara
1.
2.
3.
Ukupni prihodi (posl+finan+ostali)
Ukupni rashodi (posl+finan+ostali)
Neto dobit/neto gubitak (poslovni)
289.447
265.211
24.236
Raspodela dobiti, odnosno pokriće gubitka biće uredjeni posebnom
odlukom.
III
Usvaja se bilans stanja sa sledećim bilansnim pozicijama:
u hiljadama dinara
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
2.
2.1.
UKUPNA AKTIVA (AOP 024)
Stalna imovina
Obrtna imovina
Poslovna imovina
Vanbilansna aktiva
UKUPNA PASIVA (AOP 124)
Kapital
2.363.134
897.120
1.466.014
2.363.134
372.848
2.363.134
1.353.043
2.2.
2.3.
2.4.
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Kratkoročne obaveze
Vanbilansna pasiva
1.000.633
999.845
372.848
IV
Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu, koji je sastavni deo
ove Odluke.
V
Usvaja se Izveštaj o novčanim tokovima, sa gotovinom od 176
hiljada dinara, koji je sastavni deo ove odluke.
VI
Usvaja se Statistički aneks, koji je sastavni deo ove odluke.
VII
Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku
obradu, koji je sastavni deo ove odluke.
VIII
Usvajaju se Napomene uz finansijski izveštaj Kompanije «Ratko
Mitrović» a.d. koji su sastavni deo ove odluke.
IX
Finansijski izveštaj, kao i ovu odluku, dostaviti u zakonskom
roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije
od vrednosti.
X
Poverioci Kompanije, članovi, akcionari, zaposleni i druga
zainteresovana lica mogu se obavestiti o poslovanju kompanije putem uvida
u finansijske izveštaje.
XI
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o
poslovanju Kompanije za 2011. godinu se donosi običnom većinom glasova
prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
Kompanija „Ratko Mitrović „ AD
Novi Beograd
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
I
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“AD
ZA 2011 GODINU
OPŠTE INFORMACIJE O MATIČNOM DRUŠTVU
Kompanija „Ratko Mitović“, akcionarsko društvo za osnivanje,
upravljanje i sticanje učešća u kapitalu zavisnih društava , osnovano je
rešenjem Vlade FNRJ Pov.br. 5965/48 od 10.07.1948 godine, kao
državno preduzeće.
Od 23.05.1991 godine, transformacijom je promenjen status u
deoničarsko društvo „Ratko Mitrović – Holding“ – Beograd.
Tokom 1998 godine,Matično društvo se po završenom I. krugu
privatizacije uskladilo sa Zakonom o uslovima i postupku pretvaranje
društvene svojine izdavanjem akcija zaposlenima i Fondu za penzijsko i
invalidsko osiguranje. Na dan 12.12.2006 godine, kod Agencije za
privredne registre, upisana je promena.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 29893/2005 od
05.08.2005 godine, registrovano je prevodjenje iz Trgovinskog suda u
Registar privrednih subjekata.
Matično društvo je izvršilo uskladjivanje sa Zakonom o privrednim
društvima, Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD
252136/2006 od 20.12.2006 godine.
Osnovna delatnost Matičnog društva su holding poslovi (šifra delatnosti:
06420).
Društvo je 100% privatizovano. Najveći broj akcija poseduju „Ratko
Mitrović – Dedinje“d.o.o.(31,59922%), Žarko Dragićević (10,62318%),
Big line(3.43529), Enflat Bojan(3.38504), Aik banka ad Niš-kastodi
račun(1.78038), Aik banka ad Niš-kastodi račun(1.64918), Djukić
Aleksandar(1.31807), Aik banka ad Niš-kastodi račun(1.00805),
Bogojević Dušan(0.99984) Dosinvest(0.82583).
Akcije Društva se kotiraju na Beogradskoj berzi.
Sedište Društva je na Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina br. 177.
Matični broj Društva je: 07043783, PIB 100002670.
Matično društvo ima 100% učešća u kapitalu 8 zavisnih društava ,jedno
zavisno društvo 90% učešća u kapitalu i jedno zavisno društvo 75%
učešća u kapitalu.Dva društva brisana su iz evidencije APR-a i to :Ratko
Mitrović Neimat doo,Ratko Mitrović Čačak doo.
Pretežna delatnost Grupe je projektovanje,odnosno izrada projektne
dokumentacije i pružanja niz građevinskih usluga.
Prosečni broj zaposlenih Grupe na dan 31.decembar 2010.godine je
180,odnosno 159 31.decembar 2011.godine.
ORGANI UPRAVLJANJA
Zakonski zastupnik, funkcija generalni direktor Predrag Ilić.
Upravni odbor: presednik Duško Polić, član Dragan Milovanović, član
Dejan Radenković, član Nikola Zagorac, član Mirko Urošević.
Skupština akcionara, presednik skupštine Predrag Ilić.
GRAĐEVINARSTVO SRBIJE U SVETLU SVETSKE EKONOMSKE
KRIZE, I GLOBALNIH EKONOMSKIH TOKOVA
U PERIODU 2011-2012 GODINE
Svetska ekonomska kriza
Svetska ekonomska kriza je započela u prvom kvartalu 2007.
godine u SAD na tržištu nekretnina. Zatim se prenela u Evropu u trećem
kvartalu iste godine na bankarski sektor. Svoj vrhunac je postigla na
kraju trećeg kvartala 2008. godine na berzi kapitala. Nezavisno od
globalne ekonomske krize, ekonomije evropskih zemalja su ušle u krizu
platnog bilansa krajem 2006. godine i u njoj se sa manjim ili većim
intenzitetom nalaze do danas. Direktne efekte svetske ekonomske krize
osećaju zemlje koje najviše učestvuju u međunarodnim tokovima
kapitala i međunarodnoj trgovini, dok će zemlje u razvoju i zemlje koje
prolaze kroz proces tranzicije osetiti indirektne efekte krize u
finansijskom sektoru (pad likvidnosti, otežana izgradnja finansijskih
institucija), i realnom sektoru (usporavanje privredne aktivnosti).
Problem inflacije u Evropi imaju one zemlje koje sistemski imaju skupu
politiku nadnica i penzija. Takođe, problem imaju zemlje gde veliki
deo privrede kontroliše država, gde nema privatizacije javnih i javnokomunalnih preduzeća i zemlje gde država troši veliki deo BDP.
Imajući u vidu recesiju svetske ekonomije, nije realno očekivati da
srpska privreda bude pošteđena negativnih efekata krize.
Uticaj svetske ekonomske krize na privredu Srbije
Početak 2012 godine obeležen je slabljenjem dinara,
zamrzavanjem aranžmana sa MMF-om, povlačenjem značajnog
strateškog partnera sa našeg tržista i nastavkom usporavanja
privrednog rasta, koji je započet u drugoj polovini prošle godine.
Inflacija, koja se u januaru kretala u planiranim okvirima (oko 5,6%) i
dalje je jedna od najviših u Evropi.
Prošla 2011. godina završena je sa skromnim kumulativnim rastom
ukupne industrijske proizvodnje od 2,1%, ali je prerađivačka industrija
zabeležila pad od 0,4% u odnosu na 2010. godinu.
U 2011. godini izvoz je iznosio 8.439 miliona evra, a uvoz 14.450
miliona evra. Evidentiran je deficit od 6.010 miliona evra. Godišnje
stope rasta izvoza, uvoza i deficita u 2011. godini gotovo su
izjednačene i iznose oko 14%. Rizik daljeg slabljenja izvoza pojačan je
početkom ove godine, pre svega, usled dešavanja u Železari
Smederevo, koja će se u značajnoj meri odraziti na pad industrijske
proizvodnje i na smanjenje izvoza, jer je učešće izvoza US Steel-a u
ukupnom izvozu tokom poslednje 3 godine iznosilo prosečno oko 10%.
Veliki problem, takođe predstavlja i pad zaposlenih. Pad registrovane
zaposlenosti u 2011. godini je nastavljen, iako je intenzitet pada
znatno umereniji nego u 2010. godini. Stopa nezaposlenosti prema
poslednjoj anketi o radnoj snazi (iz novembra 2011), povećana je za
1,5% u odnosu na april 2011. godine i dostigla je gotovo 24%.
Prosečno isplaćene mesečne neto zarade po zaposlenom u 2011. godini
su u nominalnom iznosu bile veće za oko 11%, a realno su ostale na
približno istom nivou kao u 2010. godini.
Rizici iz unutrašnjeg i spoljnjeg okruženja ispoljeni krajem prošle
godine, kao i novi rizici koji su se pojavili početkom ove godine, u
značajnoj meri će uticati na održavanje makroekonomske stabilnosti.
Dalje slabljenje kursa dinara, uz povećane cene energenata očekivani
rast cene hrane uticaće na jačanje inflatornih pritisaka.
Veliki problem sa kojim se suočavamo 2012. godine je i visok nivo
javnog duga. U ovoj godini na naplatu dospeva preko 4 milijarde evra.
Ukoliko se ne stvore uslovi za održiv privredni rast, može doći do
problema servisiranja javnog duga.
Privreda se sve teže suočava sa nadolazećim rizicima. Jedan od razloga
leži i u izostanku ozbiljnih sveobuhvatnih sistemskih i strukturnih
reformi koje se izbegavaju već duže od dve decenije. Mere koje su do
sada preduzimane, uglavnom su bile usmerene na rešavanje posledica,
a ne na otklanjanju uzroka. Nažalost, ni u ovoj godini se ne može
očekivati sprovođenje bitnih reformskih procesa, s obzirom na izbore i
ovlašćenja ove Vlade do kraja njenog mandata. Sve to će se odraziti na
uslove poslovanja i privrednu aktivnost. Realno je očekivati da će doći
do daljeg usporavanja privredne aktivnosti i stagnacije u rastu bruto
društvenog proizvoda. Zato je važno da se postigne konsenzus svih
činioca da se ne zaustave aktivnosti na rešavanju ključnih ekonomskih
problema.
Građevinarstvo u Srbiji
Nekada jedna od najekspanzivnijih i najpropulzivnijih izvoznih
privrednih grana, profitabilno i visoko akumulativno srpsko
građevinarstvo, danas deli sudbinu ukupne privredne situacije u zemlji.
Alarmantna je činjenica da u građevinarstvu radi više od 11.000
preduzeća sa više od 80.000 zaposlenih, a da je više od 70% preduzeća
u blokadi. Prosečna zarada, onih koji je primaju je 30.000 dinara.
Osnovni problemi u funkcionisanju građevinarstva ogledaju se u loše
uređenom tržištu jer u mnogim poslovima prioritet se daje stranim, a
ne domaćim firmama.
Za stabilizaciju građevinarstva potrebnoje prilagoditi Zakon o javnim
nabavkama domaćim firmama, tehničke propise usaglasiti sa
evropskim, izmiriti dugove države prema građevinskim preduzećima,
ugovorno definisati rokove za plaćanje izvršenih radova, regulisati
plaćanje PDV-a po naplati izvršenih radova, a takođe, treba urediti i da
investitori moraju posedovati bankarske garancije o obezbeđenju
finansijskih sredstava za projekte pre dobijanja građevinske dozvole.
Ali, zahvaljujući državnim projektima stanogradnje koji se finansiraju
iz bušdžeta, Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi, koja ima rast
građevinskog sektora u vreme sve izraženije ekonomske krize.
Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku:
-ukupna vrednost izvedenih radova izvođača iz Republike Srbije je
povećana u četvrtom kvartalu 2011. godine u odnosu na četvrti kvartal
2010. godine za 16%
-vrednost ugovorenih radova u 2011. godini povećana je za 18,1% u
odnosu na 2010. godinu.
Od ukupne vrednosti izvedenih radova, dominantan deo čine radovi na
teritoriji Republike Srbije (94,3%), a manji deo čine radovi izvedeni u
inostranstvu (5,7%).
Poslovanje Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. u 2011. godini
Kompanija se u 2011. godini bavila svojom osnovnom delatnošću,
a to je osnivanje i upravljanje zavisnim društvima. Napori rukovodstva
su bili usmereni na minimiziranje troškova funkcionisanja neoperativnih
i neprofitabilnih delova Sistema i na osnivanje novih zavisnih društava
koja u kriznom privrednom okruženju mogu profitabilno poslovati. U
skladu sa zadatom poslovnom politikom u 2011. godini zaključeni su
stečajni postupci i iz Registra privrednih subjekata brisana su četiri
zavisna društva:“Ratko Mitrović-Neimar“d.o.o. Čačak, „Ratko MitrovićČačak“ d.o.o. Čačak, „Ratko Mitrović-Konstruktor“d.o.o. Beograd i
„Ratko Mitrović-Ciglana“d.o.o. Čačak. U 2012. godini otvoren je stečaj
nad „Ratko Mitrović-Kragujevac“ d.o.o. Kragujevac u kojem Kompanija
ima 30% udela u osnovnom kapitalu. Prema Zakonu o stečaju, a zbog
obustave plaćanja u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana
pokrenuti su predhodni stečajni postupci nad: „Ratko MitrovićInternacional“ Beograd i „Ratko Mitrović-Ran Bulevar“ Beograd. Sva
navedena društva već duži period, osim „Ratko Mitrović-Kragujevca“,
nisu aktivna i nemaju zaposlenih.
U 2011. godini osnovana su dva nova zavisna druztva: „Ratko MitrovićInženjering plus“ d.o.o. i „Ratko Mitrović-Invest“ d.o.o. U oba društva
Kompanija ima 100% udela u osnovnom kapitalu, a sedište im je u ul.
Voždovački kružni put 125 u Beogradu.
U okviru Sistema, osim Kompanije, poslovalo je 8 zavisnih društava u
kojima Kompanija ima 100% udela u osnovnom kapitalu, kao i jedno
društvo u kojem Kompanija ima 75% udela („Ratko Mitrović-Izgradnja“),
dok u „Ratko Mitrović-Srbija ima 90“ udela. Društva sa manjinskim
udelima su: „Ratko Mitrović-Dedinje“-42,97% i „Ratko MitrovićKragujevac“-30%.
Na nivou Sistema u 2011. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu od
577.205.658,27 dinara, a ukupan rashod u iznosu od 548.041.588,66
dinara. Nakon obračunatog poreza iskazana je neto dobit od
32.331.906,46 dinara.
U ostvarenoj dobiti učestvovala je Kompanija sa 60,59%, „Ratko
Mitrović-Dedinje“ sa 36,30%, a preostalih 3,11% od ukupne dobiti
ostvarili su: „Ratko Mitrović-Požega“, „Ratko Mitrović-Inženjering plus“
i „Ratko Mitrović-Izgradnja“.
Gubitak u poslovnoj 2011. godini iskazali su „Ratko Mitrović-Standard“
i to 78,68% od ukupno iskazanog gubitka na nivou Sistema, „Ratko
Mitrović-Mehanizacija“ 16,14%, a 5,18% učešća u ukupnom gubitku
iskazali su „Ratko Mitrović-Internacional“ i „Ratko Mitrović-Ciglana“.
Poslovanje Kompanije u 2011. godini, a i u 2012. godini u mnogome je
otežano blokadom poslovnog računa od strane Poreske uprave. Naime,
Rešenjem Poreske uprave od 15.04.2011. godine blokiran je račun
Kompanije za 126.685.730 dinara, a po osnovu neplaćenog poreza na
dodatu vrednost po Ugovoru za izvođenje radova u bloku 40
zaključenom 2006. godine sa „Partner inženjeringom“ i Pro Credit
bankom. U cilju deblokade računa vrše se pregovori sa Upravom
prihoda oko obezbeđenja potraživanja uspostavljanjem hipoteke na
objekat Radničkog smeštaja u Dobanovcima.
Poslovanje, takođe otežava veliki broj sudskih sporova koji su nasleđeni
iz predhodnog perioda, a čije rešavanje zahteva određena finansijska
sredstva.
Prosečan broj zaposlenih u 2011. godini na nivou Sistema bio je 157, a
samo u Kompaniji na dan 31.12.2011. bilo je 19 zaposlenih.
Na kraju da zaključimo da Rukovodstvo Kompanije nastoji da
sačuva kapital Sistema, uposli ga koliko je to moguće u postojećem
privrednom okruženju i uz što manje troškove razreši probleme iz
predhodnog perioda.
Kompanija je kao član Privredne komore Srbije prihvatila Kodeks
koporativnog upravljanja objavljen u Službenom glasniku RS”br.
1/2006.
GENERALNI DIREKTOR
Predrag Ilić s.r.
BILANS STANjA I USPEHA
KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“ AD
ZA 2011 GODINU.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ“ AD - BEOGRAD
NAPOMENE UZ POJEDINAČNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011.
Beograd, 29. februar 2012. godine
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1.
OPŠTE INFORMACIJE
Kompanija „Ratko Mitović“, akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje učešća u
kapitalu zavisnih društava (u daljem tekstu: Društvo) – Beograd, osnovano je rešenjem Vlade FNRJ
Pov.br. 5965/48 od 10.07.1948 godine, kao državno preduzeće.
Od 23.05.1991 godine, transformacijom je promenjen status u deoničarsko društvo „Ratko
Mitrović – Holding“ – Beograd.
Tokom 1998 godine, Društvo se po završenom I. krugu privatizacije uskladilo sa Zakonom o
uslovima i postupku pretvaranje društvene svojine izdavanjem akcija zaposlenima i Fondu za
penzijsko i invalidsko osiguranje. Na dan 12.12.2006 godine, kod Agencije za privredne registre,
upisana je promena.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 29893/2005 od 05.08.2005 godine, registrovano
je prevodjenje iz Trgovinskog suda u Registar privrednih subjekata.
Društvo je izvršilo uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, Rešenjem Agencije za
privredne registre br. BD 252136/2006 od 20.12.2006 godine.
Osnovna delatnost Društva su holding poslovi (šifra delatnosti: 06420).
Društvo je 100% privatizovano. Najveći broj akcija poseduju „Ratko Mitrović – Dedinje“ d.o.o.
(31,59922%) i Žarko Dragićević (10,62318%).
Akcije Društva se kotiraju na Beogradskoj berzi.
Sedište Društva je na Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina br. 177.
Matični broj Društva je: 07043783, PIB 100002670.
Ovi pojedinačni finansijski izveštaji odobreni su od strane Upravnog odbora Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. – Beograd, dana 28. februara 2012. godine. Odobreni finansijski izveštaji mogu
naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljenja revizora, a u skladu sa važećim propisima.
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja navedene
su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije
drugačije naznačeno.
2.1.
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa profesionalnom regulativom koja
podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Okvir);
Medjunarodne računovodstvene standarde (u daljem tekstu: MRS), odnosno Medjunarodne
standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo
standarda, izdatim od strane Odbora za medjunarodne računovodstvene standarde i Komiteta za
tumačenje medjunarodnog finansijskog izveštavanja.
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti, tj. istorijskih troškova
modifikovanom za revalorizaciju gradjevinskih objekata i investicionih nekretnina, čiji su efekti
promena u fer vrednostima, na dan 01.01.2004 godine, evidentirani u Bilansu stanja na poziciji
revalorizacionih vrednosti, odnosno Bilansu uspeha.
Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl.
glasnik RS“ br. 46/2009 i 111/2009), koji zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu
sa svim MSFI, kao i propisima izdatim od strane Ministarstva
2
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
finansija RS. Imajući u vidu razliku ove dve regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju od MSFI 1 u
sledećem:
- vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu Bilans stanja. Ove stavke po definiciji
MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze;
- gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka aktive, koja po definiciji MSFI nema karakter
sredstava.
Rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije, objavljenim u Službenom glasniku RS, broj
77/2010 od 25. oktobra 2010. godine, utvrđeni su prevodi osnovnih tekstova MRS i MSFI koje čine
MRS, odnosno MSFI izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde do 1. januara
2009. godine, kao i tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda do 1.
januara 2009. godine, u obliku u kojem su izdati, odnosno usvojeni.
a) Novi standardi, tumačenja i izmene u primeni od 1. januara 2010. godine
Do datuma sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja, nisu prevedeni i zvanično objavljeni sledeći
MRS, MSFI i tumačenja koja su sastavni deo standarda, kao i njihove izmene, a koji su obavezni za
primenu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2010. godine:
•
IFRIC 18 ‘Prenos imovine od strane kupaca’ (primenjuje se na prenos imovine od strane
kupaca primljene 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma),
•
Izmene IFRIC 9 ‘Ponovna procena ugrađenih derivata’ i MRS 39 ’Finansijski instrumenti:
Priznavanje i odmeravanje’ (primenjuju se na godišnje periode koji počinju 1. jula 2009.
godine ili nakon tog datuma),
•
Izmene IFRIC 16 ‘Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju’ (primenjuje se na godišnje
periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma)
•
’Unapređenje obelodanjivanja u vezi finansijskih instrumenata’ (izmene IFRS 7) (primenjuju se
na godišnje periode koji počinju 1. januara 2009. godine ili nakon tog datuma)
•
Izmene različitih standarda i tumačenja standarda koja su rezultat projekta godišnjeg
poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
objavljenog u aprilu 2009. godine (MSFI 2, MSFI 5, MSFI 8, MRS 1, MRS 7, MRS 17, MRS 18,
MRS 36, MRS 38, MRS 39, IFRIC 9 i IFRIC 16, IFRIC 18), prvenstveno radi otklanjanja
nekonzistentnosti i izmene koje su terminološke ili uređivačke prirode. Većina izmena je na
snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili nakon tog datuma.
•
Izmene različitih standarda i tumačenja standarda koja su rezultat projekta godišnjeg
poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
objavljenog u maju 2010. godine (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 1, MRS 27, MRS 34 i IFRIC 13).
Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2011. godine ili nakon
tog datuma.
b) Novi standardi, tumačenja i izmene koje nisu još u primeni
Na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja sledeći novi standardi i njihove izmene i tumačenja su
objavljeni, ali nisu još u primeni za godinu koja počinje 1. januara 2010. godine:
•
MSFI 9 ’Finansijski instrumenti’ (stupa na snagu 1. januara 2013. godine)
3
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
•
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
MRS 24 (revidiran) ’Obelodanjivanje odnosa sa povezanim stranama’ (stupa na snagu 1.
januara 2011. godine)
•
‘Klasifikacija prava emitovanja’ (izmene MRS 32) (primenjuje se na godišnje periode koji
počinju 1. februara 2010. godine ili nakon tog datuma)
•
IFRIC 19 ’Izmirivanje finansijskih obaveza instrumentima sopstvenog kapitala’ (stupa na snagu
1. jula 2010. godine)
•
‘Pretplata minimalnih zahteva fonda’ (izmene IFRIC 14). (primenjuje se na godišnje periode
koji počinju 1. januara 2011. godine ili nakon tog datuma)
Pored toga, računovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI u sledećem 1:
•
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni
glasnik RS broj 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010), koji odstupa od prezentacije i naziva
pojedinih finansijskih izveštaja opšte namene, kao i od načina prikazivanja određenih
bilansnih pozicija kako to predviđa Revidirani MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja;
•
Učešće zaposlenih u dobiti se evidentira, u skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija
Republike Srbije kao smanjenje neraspoređenog dobitka, a ne na teret rezultata perioda, kako
se to zahteva po MRS 19 – Primanja zaposlenih.
•
U skladu sa odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za
privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS broj
114/2006, 119/2009 i 9/2009 – u daljem tekstu: Pravilnik), kod sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2008. godinu Društvo je odlučilo da efekte obračunate ugovorene valutne
klauzule iskaže u finansijskim prihodima, odnosno rashodima tekućeg perioda, kao i da efekte
obračunatih kursnih razlika po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti iskaže u
prihodima, odnosno rashodima tekućeg perioda.
•
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini
računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
(Službeni Glasnik RS broj 4/2010), kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2009. godinu,
Društvo je odlučilo da neto efekat obračunate ugovorene valutne klauzule sa stanjem na dan
31. decembra 2009. godine po osnovu dugoročnih potraživanja i obaveza u dinarima sa
valutnom klauzulom, kao i neto efekat obračunatih kursnih razlika sa stanjem na taj dan po
osnovu dugoročnih potraživanja i obaveza u stranoj valuti, iskaže u prihodima odnosno
rashodima tekućeg perioda.
S obzirom na napred izneto, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima MSFI i ne
mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI.
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja navedene su u
daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije
naznačeno.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih
politika Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u
1
4
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u
napomeni 4.
2.2.
Uporedni podaci
Konto
3
30
34
35
Naziv konta
Kapital
Osnovni kapital
Nerasporedjena dobit
Gubitak
42
43 i 44
45 i 46
489
4
4
Kratkorocni fin.plasmani
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkorocne obaveze
Obaveze po osnovu poreza
Kratkorocne obaveze
Dugorocne obaveze
u hiljadama dinara
2011.
1.353.043
909.178
383.767
79.902
2010. (bilo)
1.405.648
909.178
356.470
Korigovano 2010.
1.325.746
909.178
356.470
79.902
2.056
794.633
36.607
166.549
999.845
1.000.633
1.874
918.857
36.180
38.019
1.000.849
1.103.631
1.874
918.857
36.180
117.921
1.080.751
1.183.533
Korigovana je struktura kapitala – po resenju Uprave prihoda iz 2010 god. a knizeno u 2011.god.neto
dobit bi bila manja za iznos kamate 79.902 ,a porez na dobit se nemenja jer se ne priznaje u poreskom
bilansu.
2.3.
Preračunavanje stranih valuta
a) Funkcionalna i izveštajna valuta
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u dinarima (“RSD“), koji
predstavlja valutu primarnog ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). Sve
finansijske informacije prikazane u RSD su zaokružene na najbližu hiljadu, osim ako nije drugačije
naznačeno.
b) Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih
na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmeravaju. Pozitivne i negativne kursne
razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u
stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha.
2.4.
Nematerijalna ulaganja
Početno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja ako je
to ulaganje nastalo korišćenjem sopstvenih učinaka.
Naknadno vrednovanje vrši se primenom troškovnog modela u skladu sa MRS 38, odnosno po nabavnoj
vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i
obezvredjenja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primenom proporcionalne metode u periodu od pet
godina, odnosno po stopi od 20% na godišnjem nivou. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna
vrednost, odnosno cena koštanja.
5
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.5.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao sredstvo,
odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti odnosno, ceni koštanja.
Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava, što uključuje fakturna
vrednost (uključujući carinske dažbine i PDV), sve troškove koji se direktno pripisuju dovođenju sredstva
na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati na način na koji rukovodstvo
očekuje, inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja na kom je
sredstvo locirano, kao i kapitalizovane troškove pozajmljivanja .
Nakon početnog priznavanja kao sredstva, stavke nekretnina, postrojenja i opreme su odmerena po
nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke po osnovu
obezvređenja.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, ukoliko
je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog
sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano odmeriti. Knjigovodstvena vrednost zamenjenog
sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspeha perioda u kome su
nastali.
Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje sredstva se priznaju u bilansu uspeha perioda
kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u visini razlike između novčanog
priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primenom proporcionalne
metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog procenjenog veka trajanja, kao
što sledi:
Naziv
Gradjevinski objekti od čvrstog materijala
Računarska oprema
Vozila i gradjevinske mašine
Kancelarijska oprema
Telekomunikaciona oprema
Ostala oprema
Stopa (%)
2 -10
25
12.50 – 20
12.50 – 16.67
20 - 25
10 – 33.33
Korisni vek upotrebe sredstva se revidira i po potrebi koriguje na datum svakog bilansa stanja.
Kompanija ima hipoteku na nekretninama u Dobanovcima,Slovačka 90 u korist Poreske uprave filijala
Novi Beograd .Knigovodstvena sadašnja vrednost 319.291.145.97 rsd.
2.6.
Investicione nekretnine
Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Troškovi
transakcije se uključuju u početno priznatu vrednost.
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za
kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za umanjenje vrednosti. Amortizacija
6
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
investicionih nekretnina se obračunava primenom proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna
vrednost rasporedila tokom njihovog procenjenog veka trajanja.
Ako postoje bilo kakve indicije, da je došlo do umanjenja vrednosti investicione nekretnine, Društvo
procenjuje nadoknadivu vrednost kao veću od upotrebne vrednosti i fer vrednosti umanjene za
procenjene troškove prodaje. Knjigovodstvena vrednost investicione nekretnine se otpisuje do njene
nadoknadive vrednosti kroz tekući bilans uspeha.
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim
izdacima pripasti Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja
terete troškove perioda u kome nastanu.
2.7.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Zavisna pravna lica predstavljaju ona pravna lica koja su pod kontrolom Društva, pri čemu se pod
kontrolom podrazumeva moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama pravnog lica sa ciljem
ostvarenja koristi od njegovog poslovanja. Smatra se da kontrola postoji kada Društvo poseduje, direktno
ili indirektno (preko drugih zavisnih pravnih lica) više od polovine prava glasa u drugom društvu. Učešća u
kapitalu zavisnih pravnih lica iskazana su po prvobitnoj vrednosti ulaganja umanjenoj za eventualne
kumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.
2.8.
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
Društvo klasifikuje stalna sredstva kao sredstva namenjena prodaji kada se njihova knjigovodstvena
vrednost može nadoknaditi prevashodno kroz prodaju, a ne daljim korišćenjem. Stalna sredstva
namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju isključivo
pod uslovima koji su uobičajeni za prodaje takve vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.
Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer vrednosti
umanjene za troškove prodaje.
Društvo ne amortizuje stalna sredstva dok su ona klasifikovana kao stalna sredstva namenjena prodaji.
2.9.
Finansijski instrumenti
Finansijska sredstva
Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna od
ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada je došlo
do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog sredstva, i kada je Društvo
izvšilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz vlasništva nad finansijskim sredstvom.
Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive transakcione
troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju po fer vrednosti čiji se
efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se transakcioni troškovi tretiraju kao
rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja finansijskih sredstava se priznaje na datum trgovanja datum kada se Društvo obavezalo da će kupiti ili prodati sredstvo.
7
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, hartije od vrednosti kojima se
trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i pozajmice, kao i učešća u
kapitalu (osim učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata).
Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi on njihove klasifikacije. Finansijska sredstva se
klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti čiji se efekti
promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva
raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su
finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu
inicijalnog priznavanja.
a)
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu
uspeha
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha su
finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju
ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se takođe klasifikuju kao
sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u
ovoj kategoriji su klasifikovana kao kratkoročna sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer
vrednosti ove kategorije iskazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije Ostali prihodi/rashodi u periodu u
kome su nastali.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti evidentirane
u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana.
b)
Zajmovi i potraživanja
Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima
plaćanja koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Izuzetno od opšteg pravila početnog
priznavanja finansijskih sredstava, kratkoročna beskamatna potraživanja kod kojih je efekat
diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca i druga
potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice povezanim pravnim licima evidentiranim u okviru
kratkoročnih finansijskih plasmana i date stambene kredite zaposlenima evidentiranim u okviru
dugoročnih finansijskih plasmana.
Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti
obezvređenih potraživanja. Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i
istorijskog iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna. Knjigovodstvena
vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu
uspeha u okviru ostalih rashoda.
Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu date
matičnim, zavisnim, ostalim povezanim i trećim licima, kao i beskamatna i kamatonosna
potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni zajmovi zaposlenima se
vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne stope po kojoj bi Društvo moglo da pribavi
dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Ispravka vrednosti potraživanja od
zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.
8
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
c)
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do
dospeća.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti koje se drže
do dospeća evidentiranim u okviru dugoročnih finansijskih plasmana.
d)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivatna sredstva koja su svrstana u ovu
kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se
nakon inicijalnog priznavanja odmeravaju po fer vrednosti, pri čemu se nerealizovani dobici i gubici
prikazuju u okviru kapitala.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata učešća u kapitalu banaka i
pravnih lica evidentiranim u okviru dugoročnih finansijskih plasmana.
Finansijske obaveze
Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna od
ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo
ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. U slučaju gde je
postojeća finansijska obaveza zamenjena drugom obavezom prema istom poveriocu, ali pod značajno
promenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće obaveze značajno izmenjeni, takva zamena ili
promena uslova tretira se kao prestanak priznavanja prvobitne obaveze sa istovremenim priznavanjem
nove obaveze, dok se razlika između prvobitne i nove vrednosti obaveze priznaje u bilansu uspeha.
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove
transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, kratkoročne
beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj
fakturnoj vrednosti.
Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja kao i
primljene kredite od banaka.
Finansijske obaveze Društva se, u smislu MRS 39, klasifikuju kao zajmovi i krediti. Rukovodstvo vrši
klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju po
nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti),
a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti
primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se
zahteva u skladu MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni rukovodstva
Društva nemaju materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje. Krediti su odobreni uz varijabilne
9
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene kredite razgraničavaju se na proporcionalnoj
osnovi tokom perioda trajanja kredita.
Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Društva,
odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao
dugoročne.
Međusobno prebijanje finansijskih instrumenata
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se priznaje u
bilansu stanja, ako, i samo ako, postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši prebijanje priznatih iznosa
i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.
Fer vrednost finansijskih instrumenata
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije od
vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na kotiranim tržišnim
cenama na dan bilansa stanja. Kotirana tržišna cena koja se koristi za finansijska sredstva Društva
predstavlja tekuću cenu ponude.
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se različitim
tehnikama procene.
2.10. Zalihe
Zalihe Društva obuhvataju: materijal, alat i inventar, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode i robu.
Nabavna vrednost materijala i robe predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećanu za transportne i
ostale zavisne troškove nabavke. Izlaz za zaliha utvrđuje se metodom prosečne ponderisane nabavne
cene.
Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine, direktnu radnu
snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje (zasnovane na normalnom
korišćenju proizvodnog kapaciteta). Cena koštanja isključuje troškove pozajmljivanja /Troškovi
pozajmljivanja se mogu kapitalizovati samo u slučaju da je za zalihe potreban značajan vremenski period
da bi se pripremile za prodaju/. Izlaz sa zaliha se utvrđuje metodom prosečne ponderisane cene.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u uobičajenom toku poslovanja, umanjena za
procenjene varijabilne troškove prodaje.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha materijala i robe u slučajevima kada se oceni
da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost.
2.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja
po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru
kratkoročnih finansijskih obaveza.
10
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.12. Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva i obaveze odnose se na: bankarske garancije na ime urednog izvršavanja ugovornih
obaveza prema komitentima Društva, kao i na jemstva po osnovu kreditnog zaduženja povezanih pravnih
lica.
2.13. Osnovni kapital
a) Akcijski kapital
Akcijski kapital čini 644.807 običnih akcija iz kojih sledi pravo na upravljanje, dividendu, kao i
pravo na deo stečajne mase.
b) Ostali oblici osnovnog kapitala
Ostali kapital se, na 31. decembar 2010. godine, odnosi na izvore vanposlovnih sredstava, koje
je Društvo, u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru reklasifikovalo na poziciju ostali kapital
prilikom prve primene MRS.
2.14. Raspodela dobiti
Raspodela dobiti vlasnicima kapitala Društva priznaje se kao obaveza u periodu u kome su vlasnici
kapitala Društva odobrili raspodelu dobiti.
2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri
sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja se priznaje u rashodima perioda.
Kada je efekat vremenske vrednosti novca značajan, iznos rezervisanja je sadašnja vrednost očekivanih
izdataka zahtevanih da se obaveza izmiri, dobijen diskontovanjem pomoću stope pre poreza koja
odražava tekuće tržišne procene vremenske vrednosti novca i rizike specifične za obavezu. Kada se koristi
diskontovanje, knjigovodstvena vrednost rezervisanja se povećava u svakom periodu, tako da odražava
protok vremena. Ovo povećanje se iskazuje kao trošak pozajmljivanja.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja najbolje
tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti
zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u
napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske
koristi veoma mala.
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan.
11
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.16. Zakupi
Društvo kao zakupac
Finansijski zakup
Zakup se klasifikuje kao finansijski zakup ako se njim suštinski prenose na zakupca svi rizici i koristi
povezani sa vlasništvom. Finansijski zakupi se kapitalizuje na početku zakupa po vrednosti nižoj od fer
vrednosti zakupljenog sredstva i sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja zakupnine. Svaka zakupnina se
raspoređuje na obaveze i finansijske rashode kako bi se postigla konstantna periodična kamatna stopa
na preostali iznos obaveze. Finansijski rashodi se priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose.
Zakupljena sredstva na bazi finansijskog zakupa amortizuju se u toku perioda kraćeg od korisnog veka
trajanja sredstva ili perioda zakupa.
Društvo kao zakupodavac
Finansijski zakup
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog zakupa, neto investicija u zakup se priznaje kao
potraživanje.
Prihod od zakupa se priznaje u toku perioda trajanja zakupa primenom metode neto ulaganja, koja
odražava konstantnu periodičnu stopu povraćaja.
2.17. Tekući i odloženi porez na dobit
Troškovi poreza za period obuhvataju tekući i odloženi porez. Porez se priznaje u bilansu uspeha, osim do
visine koja se odnosi na stavke koje su direktno priznate u kapitalu. U tom slučaju porez se takođe
priznaje u kapitalu.
Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske
regulative Republike Srbije gde Društvo posluje i ostvaruje oporezivu dobit. Rukovodstvo periodično vrši
procenu stavki sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti u kojima primenjiva poreska
regulativa podleže tumačenju, i vrši rezervisanje, ako je primereno, na osnovu iznosa za koje se očekuje
da će biti plaćen poreskim organima.
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene
razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u
finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje
su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se
odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje
biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
2.18. Primanja zaposlenih
a)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose
državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju
doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim
12
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe, obavezno da od bruto zarada zaposlenih obustavi
doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo
nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja. Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se
knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
b)
Otpremnine i jubilarne nagrade
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Pravo na ove naknade je
obično uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice određene za penzionisanje i do
ostvarenja minimalnog radnog staža.
Društvo ne vrši procenu troškova za otpremnine i jubilarne nagrade zbog malog broja zaposlenih, tj.
minimalnog učešća ovih troškova u ukupnim troškovima Društva (MRS 19).
2.19.
Priznavanje prihoda
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će u
budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti primljenog
iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se
iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.
Takođe, sledeći specifični kriterijumi za priznavanje moraju da budu ispunjeni pre nego što se prihod
prizna.
a)
Prihod od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od vlasništva nad
proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom isporuke proizvoda i robe.
Najveći deo poslovnih prihoda Društvo ostvaruje po osnovu obavljenih radova i izvršenih usluga trećim
licima i, po tom osnovu, ispostavljenih privremenih situacija na projektima na kojima je angažovano, u
skladu sa zaključenim ugovorima.
b)
Prihod od kamata
Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na zatezne kamate koje
se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu sa ugovornim odredbama.
Prihodi od kamata se priznaju u periodu u kome je Društvo steklo pravo da se kamata primi.
c)
Prihod od zakupnina
Prihod od zakupnina potiče od davanja investicionih nekretnina, opreme i objekata u zakup i obračunava
se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
d)
Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo da se dividenda primi.
f) Prihodi ili efekti
13
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Prihodi koji zbog fundamentalne greške ili promene računovodstvene politike nisu iskazani u Finansijskim
izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uključuju se u dobit ili gubitak tekućeg perioda, već se
naknadno ustanovljene greške i efekti promena računovodstvene politike ispravljaju u Finansijskim
izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
Fundamentalnu grešku i materijalno značajan efekat promene računovodstvenih politika smatraju se
prihodi i efekti veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu Kompanije tekuće godine.
2.20. Priznavanje rashoda
Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se
na troškove materijala, energije i goriva, troškova zarada i naknada zarada, amortizaciju, proizvodne
usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi
kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda).
Rashodi koji zbog fundamentalne greške ili promene računovodstvene politike nisu iskazani u
Finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uključuju se u dobit ili gubitak tekućeg perioda,
već se naknadno ustanovljene greške i efekti promena računovodstvene politike ispravljaju u Finansijskim
izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
Fundamentalnu grešku i materijalno značajan efekat promene računovodstvenih politika smatraju se
rashodi i efekti veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu Kompanije tekuće godine.
2.21. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
Za svrhe ovih finansijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima
mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke
drugog lica, što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje povezanih strana“.
Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim
uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan izveštavanja, kao i transakcija u toku izveštajnih perioda
nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju.
3.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
3.1. Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih finansijskih
obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće, uvek ima dovoljno
sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i ugrožavanja svoje reputacije.
Planiranje novćanog toka vrši se na nivou poslovnih aktivnosti Društva i zbirno za Društvo kao celinu. Finansije
Društva nadziru planiranje likvidnosti u pogledu zahteva Društva da bi se obezbedilo da Društvo uvek ima
dovoljno gotovine da podmiri poslovne potrebe kao i da ima slobodnog prostora u svojim nepovučenim kreditnim
aranžmanima.
Eventualni višak gotovine poslovnih aktivnosti iznad salda zahtevanih obrtnih sredstava, ulaže se u
kamatonosne tekuće račune, oročene depozite ili hartije od vrednosti za trgovanje, birajući instrumente
sa odgovarajućim dospećima ili sa dovoljnom likvidnošću koja obezbeđuje dovoljan prostor kakav je
određen gore navedenim planom.
14
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
3.2.
Upravljanje rizikom kapitala
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom
periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo povraćaj (profit), a koristi
ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji
troškove kapitala.
Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dobiti, vrati
kapital vlasnicima kapitala, poveća kapital, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjila dugove.
Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti. Ovaj koeficijent se izračunava iz odnosa neto
dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se ukupni krediti
(uključujući kratkoročne i dugoročne, kao što je prikazano u bilansu stanja) umanje za gotovinu i
gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto
dugovanje.
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i
drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u datim okolnostima
biti razumna.
4.1.
Ključne računovodstvene procene i pretpostavke
Društvo pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene
procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. O procenama i pretpostavkama koje
sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i
obaveza u toku naredne finansijske godine biće reči u daljem tekstu.
Obezvređenje nefinansijske imovine
Na dan izveštavanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna
ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo
obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je
nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano,
postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. Razmatranje obezvređenja
zahteva od rukovodstva subjektivno prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih
stopa za jedinice koje generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.
Rezervisanje po osnovu sudskih sporova
Društvo je uključeno u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i
odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili
razmatraju u toku regularnog poslovanja. Društvo rutinski procenjuje verovatnoću negativnih ishoda ovih
pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena gubitaka. Potrebno rezervisanje se može promeniti u
budućnosti zbog novih događaja ili dobijanja novih informacija. Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili
15
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Odložena poreska sredstva
Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do koje je izvesno da
je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski krediti mogu
iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva Društva je neophodna da bi se utvrdio iznos odloženih
poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda nastanka i visine budućih oporezivih
dobitaka i strategije planiranja poreske politike.
Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog korisnog veka
upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome će sredstvo generisati
prihode. Procenu periodično vrši Rukovodstvo Društva i vrši odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi
potreba. Promene u procenama mogu da dovedu do značajnih promena u sadašnjoj vrednosti i iznosima
koji su evidentirani u bilansu uspeha u određenim periodima.
4.2.
Ključna prosuđivanja o efektima svetske ekonomske krize
Društvo je u procesu razmatranja ekonomskih parametara i pretpostavki neophodnih za usklađivanje
aktivnosti sa nastalom situacijom izazvanom svetskom finansijskom krizom. Ova razmatranja obuhvataju
uticaj krize na postojeću i buduću likvidnost (prvenstveno do kraja
2011. godine) sa stanovišta naplate potraživanja od kupaca čiju likvidnost i solventnost trenutno nije
moguće proceniti, sposobnosti izmirenja obaveza prema dobavljačima i bankama, kao i mogućnosti
pribavljanja povoljnih izvora kreditiranja za premošćavanje kritičnih situacija. Rukovodstvo Društva ne
očekuje značajnije probleme u naplati svojih potraživanja u narednom periodu i tokovima gotovine, ali
smatra da će upravljanje rizikom likvidnosti i obezbeđenje odgovarajućih izvora finansiranja biti ključno
opredeljenje za upravljanje Društvom u narednom periodu.
Rukovodstvo smatra da, u datim okolnostima, preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedilo održiv
rast i razvoj Društva. Takođe, rukovodstvo Društva nije u mogućnosti da pouzdano proceni dalje efekte
krize na ekonomsko okruženje u Republici Srbiji, kao ni uticaj na finansijski položaj i rezultate poslovanja
Društva, ali smatra da ni u kom slučaju efekti krize neće dovesti u pitanje nastavak njegovog poslovanja.
16
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
u hiljadama dinara
NAPOMENA: 2.5 - NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Nabavna
vrednost
Stanje
01.01.2011.godine
Zemljiste
Gradjevinski
objekti
80.626
854.565
Nove nabavke
Postrojenja
i oprema
270.961
Ostale
nekretnine,
postrojenja i
oprema
Investic.
nekretnine
5.696
Investicije
u toku
14.970
2.161
1.266
Ukupno
1.228.979
1.266
Procena sredstava
preneta u osnivacki
Prenos sa investicija
u toku
Povecanje ostalo
Prodaja
Rashod i manjak
-201
-86.415
-2.368
-5.502
-1.724
78.258
848.862
184.088
5.696
0
Ispravka vrednosti
Stanje
01.01.2011.god.
367.445
235.551
724
14.970
Amortizacija
17.444
6.230
84
Povecanje ostalo
Prenos sa investicija
u toku
5.187
Ostalo
Stanje
31.12.2011.god.
-14.970
-101.586
-9.594
2.161
1.119.065
618.690
23.758
5.187
Prodaja
Rashod i manjak
-245
-86.415
-5.502
-30
384.329
155.336
808
0
78.258
464.533
28.752
4.888
0
2.161
578.592
78.258
464.533
28.752
4.888
0
2.161
578.592
Ostalo
Stanje
31.12.2011.god.
Sadašnja vrednost
31.decembar
2011.godine
01.januar
2011.godine
0
-14.970
- 101.630
-5.532
540.473
Društvo nema nepokretnosti ili opremu pod hipotekom ili zalogom uspostavljenim radi obezbeđenja
urednog izmirenja svojih finansijskih obaveza.
Oprema koju je Društvo uzelo u finansijski zakup obuhvataju sledeće:
Nabavna vrednost
Akumulirana ispravka vrednosti
2011.
2010.
4.825
1.272
7.205
379
17
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Neotpisana vrednost na dan 31. decembra
3.552
6.826
Društvo uzima u zakup vozila pod uslovima ugovora o finansijskom zakupu. Rokovi ovih ugovora su 3
godine.
Na dan 31. decembra 2010. godine, Društvo ima ugovorene obaveze za nabavku nekretnina, postrojenja i
opreme u ukupnom iznosu od RSD 4.656 hiljade (2009 – RSD 3.684 hiljade).
Rukovodstvo Društva smatra da nekretnine i oprema na dan 31. decembra 2011. godine nisu
obezvređeni.
NAPOMENA: 2.6 - INVESTICIONE NEKRETNINE
Promene na računu su bile kao što sledi:
2011.
2010.
NABAVNA VREDNOST
Stanje na dan 1. januara 2011
5.696
5.696
Stanje na dan 31. decembra 2010
5.696
5.696
ISPRAVKA VREDNOSTI
Stanje na dan 1. januara 2011
Amortizacija
724
84
641
83
Stanje na dan 31. decembra 2010
808
724
4.888
4.972
NEOTPISANA VREDNOST:
- 31. decembra 2011. godine
Na datum bilansa stanja ne postoje ograničenja koja se odnose na mogućnost prodaje investicionih
nekretnina niti na ostvarivanje prihoda od zakupa i priliva novca od otuđenja.
18
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.7 - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
2.7.1 - Ucesce u kapitalu zavisnih pravni lica
u hiljadama dinara
d.o.o
R.M.Inzinjering plus d.o.o Beograd
R.M.Pozega d.o.o Pozega
R.M.Intrnacional d.o.o Beograd
R.M.Ciglana d.o.o Cacak
R.M.Standard d.o.o Beograd
R.M.Mehanizacija d.o.o Beograd
R.M.Izgradnja d.o.o Bgd.
R.M.RanBulevar d.o.o Beograd
R.M.Neimar d.o.o Cacak
R.M.Invest d.o.o Beograd
R.M.Cacak d.o.o Cacak u stecaju
R.M.Srbija d.o.o Soci,Rusija
R.M.Bulevar d.o.o Beograd u stecaju
ucesce %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
100
2011.go
d.
7.520
8.171
142
0
17.645
36.857
48
38
0
51
0
122
16.452
87.046
2010.go
d.
0
8.171
142
0
17.645
36.857
48
38
121
0
106
122
16.452
79.702
2011.god.
2010.god.
2.7.2 - Ucesca u kapitalu ostalih povezani pravnih
lica
d.o.o
R.M.Konstruktor d.o.o.Beograd
R.M.Kragujevac d.o.o Kragujevac
R.M.Dedinje d.o.o Beograd
R.M.Bulevar Plus d.o.o Beograd
R.M.Elektroizgradnja d.o.o Beograd
ucesce %
24
30
42,97
25
20
823
26.933
135.791
11
207
163.765
823
26.933
135.791
11
0
163.558
2.7.3 - Ucesca u kapitalu ostalih
19
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
pravnih lica
naziv pravnog lica
Banke u stecaju I likvidaciji
Jubmes Banka a.d Beograd
Aviostroj,Moskva
Jugoslavijaput d.o.o Beograd
ucesce %
15,33
Ispravka vred. Banke u stečaju
Stanje na dan 31.12.
2011.god.
2010.god.
18.065
18.065
36
36
301
301
460
460
797
797
-18.065
-18.065
251.608 244.057
2.7.4 - Ostali dugoročni finansijski plasmani
Konto
*034
*036
*038
Naziv konta
Dugoročni krediti u zemlji
Dug.hart.od vred.koje se drze do dosp.
Ostali dugoročni palsmani
Stanje na dan 31.12.
*034
Dugoročni krediti u zemlji
dugoročni krediti dati zaposlenima
*038
Ostali dugoročni palsmani
otkup stanova zaposlenih u Kompaniji
2011
1.853
0
65.067
66.920
u hiljadana dinara
2010
2.582
0
62.511
65.093
1.853
2.582
65.067
62.511
Dugoročni krediti i plasmani se odnose na kredite odobrene zaposlenima. Krediti su odobreni na rok od
10 do 40 godina, a zaštita od rizika obezvredjenja vrši se primenom Zakonom propisanih koeficijenata
revalorizacije.
U okviru dugoročnih kredita u zemlji evidentirani su i beskamatni krediti odobreni zaposlenima Društva
za potrebe rešavanja stambenog pitanja.
Rukovodstvo Društva smatra da vrednost po kojoj su krediti dati radnicima iskazani u poslovnim
knjigama odgovara njihovoj tržišnoj vrednosti.
NAPOMENA 2.10 - ZALIHE
*101 Materijal
*103 Alat i inventar
0
1.323
29
1.363
20
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
*109
*110
*120
*150
*159
Ispravka alata i inventara
Nedovrsena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Dati avansi
Ispravka avansa
-1.323
277.484
55.819
41.679
-39.507
-1.363
255.033
55.819
44.417
-19.058
UKUPNO: 335.475 336.240
*110
Nedovrsena proizvodnja
277.484 255.033
objekat Vracar.-243.390
objekat PD-51 Vojvode Stepe
16.424.Blok 45 - Salon keramike 17.669.
*120 Gotovi proizvodi
objekat Vracar 55.367.-
55.819 55.819
*150 Dati avansi
41.679 44.417
"M.V. Inženjering" 10.000.-, "Simi" doo
14.604."RM - Construction" d.o.o. 5.789.Povećanje i smanjenje vrednosti nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazuje se u korist ili na
teret poslovnih prihoda u bilansu uspeha.
U toku godine, izvršen je otpis materijala, alata i inventara u ukupnom iznosu od 1.363 hiljada RSD, na
teret ostalih rashoda u Bilansu uspeha.
NAPOMENA: 2.9.1 - POTRAŽIVANJA
u hiljadama dinara
*200
*201
Potrazivanja od kupaca- zavisna pravna lica
Ratko Mitrovic-Pozega d.o.o.Pozega
Ratko Mitrovic-Cacak d.o.o.Cacak u stecaju
Ratko Mitrovic-Internacional d.o.o.beograd
Ratko Mitrovic-Neimar d.o.o.Cacak
Ratko Mitrovic-Bulevar d.o.o.Beograd u stecaju
Ratko Mitrovic-Ciglana d.o.o Cacka
Ratko Mitrovic-Standard d.o.o Beograd
Ratko Mitrovic-Mehanizacija d.o.o Beograd
Ratko Mitrovic-Ran Bulevar d.o.o.Beograd
Ratko Mitrovic-Soci
Ukupno:
Potrazivanja od kupaca-ostala pravna lica
Ratko Mitrovic-Kragujevac d.o.o.Kragujevac
Ratko Mitrovic-Konstruktor d.o.o.Beograd
Ratko Mitrovic-Dedinje d.o.o.Beograd
2011
12.058
0
1.239
0
17.426
20.496
60.062
9.542
5.754
102.309
228.886
2010
10.664
34.116
1.239
26.458
17.426
20.496
51.283
15.889
5.754
102.310
285.635
2.762
160.011
0
2.763
155.061
21
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
*220
*202
*203
*209
*221
*222
*228
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Ukupno:
162.773
Potrazivanja za kamate i dividendu
Ratko Mitrovic-Dedinje d.o.o.Beograd
88.140
Ukupno:
88.140
Kupci u zemlji
576.235
Gradjevinska direkcija Srbije 11.492stanovi Vracar 104.010."Tehnicom" d.o.o. 8.172."Interkop" d.o.o 58.824."Hemofarm" 22.064.VGD 222.401.- (za "Vračarski plato")
Kupci u inostranstvu
227.391
najveće potraživanje je od "Alumina" Skopje 48.471."Putevi Cyprus" 114.221.Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
-240.977
od kupaca u zemlji
-63.522
od kupaca u inostrantstvu
-75.146
od povezanih pravnih lica
-102.309
Potraživanja od zaposlenih
389
Potraživanja od državnih organa i organizacija
66
Ostala potraživanja
22
Stanje na dan 31. decembra
1.042.925
*223Potraživanja za više plaćen porez
157.824
72.501
72.501
538.115
228.973
-232.307
-54.853
-75.146
-102.308
436
66
23
1.051.266
12.593
0
2.9.1 - Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja su:
u hiljadama dinara
Stanje na dan 1. januara
Dodatna ispravka vrednosti
Direktan otpis prethodno ispravljenih potraživanja
Naplaćena ispravljena potraživanja
Stanje na dan 31. decembra
2011.
232.307
9.042
372
2010.
224.062
34.368
24.786
1.337
240.977
232.307
Formiranje i ukidanje ispravke vrednosti potraživanja iskazuje se u okviru ’Ostalih rashoda/ostalih
prihoda’ u Bilansu uspeha. Iznosi knjiženi u korist ispravke vrednosti isknjižavaju se kada se ne očekuje da
će biti naplaćeni.
NAPOMENA: 2.9.2 - KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
u hiljadama dinara
*230
Kratkorocni plasmani-povezana pravna lica
Ratko Mitrovic-Pozega d.o.o.Pozega
2011.
2010.
528
528
22
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Ratko Mitrovic-Internacional d.o.o.beograd
349
Ratko Mitrovic-Neimar d.o.o.Cacak
0
Ratko Mitrovic-Bulevar d.o.o.Beograd ustecaju
14.423
Ratko Mitrovic-Ran Bulevar d.o.o.Beograd
30.049
Ratko Mitrovic-Mehanizacija d.o.o Beograd
5.200
Ratko Mitrovic-Standard d.o.o Beograd
6.144
R.M.Izgradnja d.o.o Bgd.
7.500
R.M.Izinjering plus d.o.o Bgd.
4.917
Ukupno:
69.110
145.055
*239
Isprav.vredn.kratkoroč.plasmana - povez.prav. lica
-55.972
-99.850
*231
Kratkorocni plasmani-ostala pov. pravna lica
Ratko Mitrovic-Dedinje d.o.o.Beograd
57.325
59.500
*232
Kratkoročni krediti i plasmani
4.300
4.000
*239
Isprav.vredn.kratkoroč.plasmana - povez.prav. lica
-4.000
-4.000
*234
Ostali dugoročni plasmani
54
54
*238
Ostali kratkoročni plasmani
0
25.000
74.817
129.759
Stanje na dan 31.12.
349
47.877
14.423
30.049
5.200
6.144
40.485
a) Kratkoročni krediti i plasmani
Kratkoročni krediti i plasmani se odnose na date finansijske kredite odobrene zavisnim, ostalim,
povezanim i trećim licima. Krediti su odobreni na rok do 12 meseci. Kao obezbeđenje uredne naplate
datih kredita, Društvo je dobilo blanko menice.
b) Ostali kratkoročni plasmani
Ostali kratkoročni plasmani uključuju deponovana sredstva kod domaćih poslovnih banaka. Sredstva su
deponovana na period od 30 dana uz kamatnu stopu koja se kreće u rasponu od 7 do 9% na godišnjem
nivou.
23
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.11 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI GOTOVINA
Konto
Naziv konta
2011
2010
*241
Tekuci (poslovni)racuni
0
78.607
*243
Blagajna
6
4
*244
Devizni racun
170
6.311
*246
Devizna blagajna
0
0
*248
Ostala nov.sred.
0
270
176
85.192
Tekuci (poslovni)racuni
0
78.607
Piraeus banka
0
3.347
Cacanska banka
0
5
Banka Inteza
0
74.826
Komercijlna banka
0
325
Vojvodjanska banka
0
103
Meridijan banka
0
1
*243
Blagajna
6
4
*244
Devizni racun
170
6.311
Aik banka euro
0
55
Alpha banka euro
0
2
170
170
Eksim banka
0
8
Piraeus banka euro
0
5.804
Piraeus banka usd
0
166
Komercijalna banka euro
0
106
Ostala nov.sred.
0
270
Novcana sredstva bolovanje
0
222
UKUPNO:
*241
Devizni racun 540125000280
*248
Bgd. Banka – viza kartica
0
48
Sva sredstva na računima Društva predstavljaju nepovučena odobrena sredstva od strane
banaka, za koja su svi uslovi neophodni za povlačenje bili ispunjeni.
NAPOMENA: 2.9.4 – POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
2011
2010
*279
Pot.za vise placen PDV
0
0
*287
0
31
*289
Razgranicenje PDV
Ostala aktivna
vrem.razgranicenja
0
0
*270
Razgranicenje PDV
28
Stanje na dan 31.12.
*270
Razgranicenje PDV
28
31
28
31
porez po odbitku za racune koji su stigli posle 10.01.2012.godine.
24
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.12 - VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
2011.
2010
Garancije i jemstva
263.830
Stanje na dan 31. decembra
263.830
25
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.13 - KAPITAL I REZERVE
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine
U hiljadama dinara
Akcijski
kapital
Stanje na dan
31.12.2010.g.
Ispravka materijalno
značajne greške i
promena
računovodstvene politike
Korigovano stanje
Povećanje
Izdvajanje iz dobiti za
rezerve
Smanjenje
Prodaja /(sticanje
sopstvenih akcija (udela)
Pokriće gubitka
Raspodela dividende
Nerealizovani
dobiti/gubici po osnovu
hartija od vredn.
raspoloživih za prodaju
Ostalo
Neto rezultat perioda
Stanje na dan
31.12.2011.
a)
909,178
Ostali
kapital
-
Rezerve
Revaloriz.
Rezerve
Nerealiz. Dobiti
po osnovu
hart. od vredn.
Nerealiz. Gubici
po osn. hartija
od vredn.
Neraspoređ.
dobitak
Gubitak
Ukupno
140,000
-
-
-
356,470
-
1.405,648
79.902
909,178
-
140,000
-
-
-
356.470
79.902
1.325.746
909,178
-
140,000
-
-
-
27.297
383.767
79.902
1.353.043
Osnovni kapital
Registrovani iznos osnovnog kapitala Društva kod Agencije za privredne registre BD 140894/2009 od
16.09.2009. godine) iznosi 10.261.485,42 eura, iskazan je kao novčani kapital.
b)
Rezerve
Statutarne i druge rezerve uključuju: rezerve za sticanje sopstvenih akcija.
26
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.15 - DUGOROČNA REZERVISANJA
Troškovi u
garantnom roku
Stanje na dan 1. januara 2010.
Zadržane
kaucije i
depoziti
Sudski
sporovi
Restrukturiranje
Otpremnine za
odlazak u
Ostala
penz. i jub.
rezervinagrade
sanja
Ukupno
142.635
142.635
Efekat diskontovanja
Iskorišćeno u toku godine
Ukidanje neiskorišćenih iznosa
Stanje na dan 31. 12.2010.
42.635
100.000
42.635
100.000
Dodatna rezervisanja
Efekat diskontovanja
Iskorišćeno u toku godine
Ukidanje neiskorišćenih
iznosa
100.000
100.000
Dodatna rezervisanja
Stanje na dan 31. decembra 2011.
0
0
a) Sudski sporovi
Prikazani iznosi obuhvataju rezervisanja za određene sudske sporove koje su protiv Društva pokrenuli
poverioci, kupci i zaposleni. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj
proceni rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire. Po mišljenju
rukovodstva, nakon odgovarajućih pravnih konsultacija, ishod tih sudskih sporova neće dovesti do
značajnijih gubitaka preko iznosa za koje je izvršeno rezervisanje na dan 31. decembra 2011. godine.
NAPOMENA: 2.9.e - DUGOROČNI KREDITI
u
hiljadama dinara
2011.
Finansijski kredit od:
- banaka u zemlji
- banaka u inostranstvu
Robni krediti od:
- dobavljača u zemlji
- dobavljača u inostranstvu
Ostali dugoročni krediti
Stanje na dan 31. decembra
2010.
19
19
40
40
27
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.16 - OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
2011
2010
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u
periodu dužem od godinu dana
Ostale dugoročne obaveze – lizing
769
2.742
Stanje na dan 31. decembra
769
2.742
NAPOMENA: 2.9.e - KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
2011.
2010
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne
godine (Napomena ...)
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do
jedne godine (Napomena ...)
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Ostale kratkoročne finansijske obaveze (lizing)
koje dospevaju do 1. godine
2.056
1.874
Stanje na dan 31. decembra
2.056
1.874
NAPOMENA: 2.9.e - OBAVEZE IZ POSLOVANJA
u hiljadama din.
2011.
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze iz specifičnih poslova
337.333
262.017
157.153
10.264
27.866
2010.
408.966
263.237
158.440
58.874
29.340
28
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Stanje na dan 31. decembra
794.633
918.857
Obaveze prema dobavljačima ne nose kamatu i imaju valutu plaćanja koja se kreće u rasponu od 3 do 15
dana.
Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembra 2011. godine su izražene u RSD.
Rukovodstvo Društva smatra da iskazana vrednost obaveza iz poslovanja odražava njihovu fer vrednost
na dan bilansa stanja.
NAPOMENA: 2.18 - OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
u hiljadama din.
Naziv konta
2011.
Obaveze za neto zarade
Obaveze za porez na zarade
Obaveze za doprinose na teret zaposlenih
Obaveze za doprinose na teret poslodavca
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema fizičkim licima
Obaveze za Upravni odbor
Stanje na dan 31. decembra
2010.
88
4
5
5
8
32.758
0
426
3.313
36.607
1.614
240
379
386
7
32.758
222
314
260
36.180
Ostale obaveze se najvećim delom odnose na neisplaćene dividende akcionarima,
po Odluci Skupštine za 2004. i 2005. godinu.
Rukovodstvo Društva smatra da iskazana vrednost ostalih kratkoročnih obaveza
odgovara njihovoj fer vrednosti na dan bilansa stanja.
NAPOMENA: 2.9.e - OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I
OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
u hiljadama din.
Konto
Naziv konta
*479Obaveze za PDV
*482Obaveze za car.i dr.dazbine
*489Obaveze za por.i dop.i dr.daz.
*487Razgranicenje PDV
*499Obaveze za zadržani depozit
*491Rezervisanja prihoda
Stanje na dan 31. decembra
2011.
2010.
4.221
12.684
148.903
0
741
0
166.549
13.748
19.621
3.715
0
935
0
38.019
29
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
*479
Obaveze za PDV
obaveza za PDV - XII 2010 godine
*482
Obaveze za carine i druge dazbine
porez na imovinu 2.252
porez na prenos apsolutnih prava 17.090
*481
Obaveze za porez iz rezultata
*498
Odlozene poreske obaveze
odnosi se na razliku osnovice obracuna poreske
i knigovodstvene amortizacije
4.221
13.748
12.648
19.621
0
5.919
9.458
12.648
NAPOMENA: 2.17 - POREZ NA DOBITAK
a) Porez na dobitak
Naziv konta
Dobici tekuće god. (pre oporezivanja)
Kapitalni dobiti
Kapitalni gubici
Ispravka pojedinačnih potraživanja od lica kojima se i
duguje
Kamata zbog neblagovremenog plaćanja poreza, doprinosa
i drugih dažbina
Troškovi sporova prinudne naplate poreza i drugih
dugovanja
Novčane kazne i penali
Poreti i dopeinosi i druge javne dažbine plaćene u poreskom
periodu
Knjigovodstvena amortizacija
Poreska amortizacija
Ispravka pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu
naplatu nije prošlo najmanje 60 dana kao i otpis vrednosti
pojedinačnih potraživanja koja predhodno nisu bila
uključena u prihode
Dugoročna rezervisanja koja se ne priznaju u poreskom
bilansu
Rashod po osnovu obezvredjenja imovine
Obracun troškova (osim kamata)po osnovu transvernih
cena
2011.
24.236
1.294
0
4.195
2010.
267.794
4.442
154
21.101
2.747
55.327
11.826
1.246
-21.505
5.005
23.758
22.940
1.302.732
24.750
24.069
9.463
432
1.933
1.223
1.933
30
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja koja su bila
14.970
priznata na teret rashoda, a za koje u poreskom periodu u
kom se vrši otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana
16, stav 1, član 1 Zakona
Prihodi po osnovu dividendi drugog rezidentnog obveznika
-15.638
Prihodi na osnovu neiskorišćenog rezervisanja
-100.000
Obračun prihoda po osnovu transvernih cena
11.974
Obračun prihoda izmedju povezanih lica po tržišnim
cenama
Obračun prihoda po osnovu tržišne kamate izmedju
povezanih lica
Oporeziva dobit (ili negativni iznos red. br. 55 por. bil.)
Iznos gubitka iz poreskog bilansa iz predhodnih godina do
visine oporezive dobiti
Gubitak (ili negativan iznos red. br. 54 por. bilansa)
Kapitalni dobiti
Kapitalni gubici
Ostatak kapitalnog dobitka
Poreska osnovica
34.506
72.505
42.635
11.974
8.212
213.819
-2.053
1.294
0
1.294
1.294
4.442
154
4.288
218.107
b) Komponente poreza na dobitak
Glavne komponente poreskog rashoda za 2010. i 2009. godinu su sledeće:
u hiljadama din.
2011.
2010.
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
Za godinu
129
9.458
21.811
6.449
28.260
9.587
c) Odložena poreska obaveze
Promene na računu odložena poreska sredstva i obaveze u toku godine bile su kao što sledi:
Odložene poreske obaveze:
Stanje na dan 01. januara 2010.godine
Po osnovu razlike osnovice za
utvrdjivanje poreske i
knjigovodstvene amortizacije
6.199
Na teret Bilansa uspeha
6.449
Direktno na teret kapitala
Stanje na dan 31. decembar 2010.g.
12.648
Na teret Bilansa uspeha
Direktno na teret kapitala
3.190-
31
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Stanje na dan 31. decembar 2011. godine
9.458
USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10 – 31.12.2011.
NAPOMENA: 2.20 - POSLOVNI PRIHODI
2.19.1 - Poslovni prihodi
u hilj.dinara
Konto
Naziv konta
2011.
2010.
Poslovni prihodi
*610
*611
*612
*621
*630
*631
*650
*610
Prihodi od prod.mat.zav.prav lica
Prihodi od prod.ostala pov.prav.lica
Prihodi od prod.na domacem tr.
Prihodi od aktiviranja
Povecanje zaliha gotovih proizv. i ned.proizvodnje
Smanjene zaliha gotovih prioizv. i ned.proizvodnje
Prihod od zakupnina
0
0
414
0
22.451
0
29.368
165
75
414.364
0
0
-115.800
19.040
Stanje na dan 31. decembra
52.233
317.844
Prihodi od prod.mat.zav.prav lica
0
165
0
75
414
414.364
refundacija troškova za mobilne telefone
*611
Prihodi od prod.ostala pov.prav.lica
refundacija troškova
*612
*630
Prihodi od prod.na domacem tr.
Povecanje zaliha nedovrsene proizvodenje I gotovih
proizvoda(objekat na Vracaru)
*631
Smanjenje zaliha gotovih proizvoda
22.451
0
-115.800
29.368
19.040
prodaju stanova (gotovih proizvoda)na Vračaru
*650
Prihod od zakupnina
zakup od povezanih pravnih lica – 11.974 din.
i treća lica 17.393 dinara
32
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.20 - POSLOVNI RASHODI
2.20.1 - Poslovni rashodi
u hilj.dinara
Konto
Naziv konta
2011
2010
*511
Troskovi materijala za izradu
157
481
*512
Troskovi ostalog materijala
284
869
*513
Troškovi goriva i energije
4.227
3.889
*520
Troškovi i naknade zarada
23.820
25.046
*521
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca
4.215
4.520
*524
Troškovi Ugovora o privrem. i povremen. poslovima
2.665
3.847
*526
Troškovi naknda članovima Upravnog odbora
8.640
6.413
*529
Ostali lični rashodi i naknade
7.014
2.696
*540
Troskovi amortizacije
23.758
24.750
*545
Procenjeni troškovi za otpremnine i jubilarne nagrade
0
0
*530
Troškovi usluga na izradi učinaka
22.522
137.369
*531
Troškovi transpornih usluga
1.263
2.173
*532
Troškovi usluga odrzavanja
2.029
2.278
*533
Troškovi zakupnina
498
866
*539
Troškovi ostalih usluga
1.520
1.479
*550
Troškovi neproizvodnih usluga
5.119
5.939
*551
Troškovi reprezentacije
1.113
1.311
*552
Troškovi premije osiguranja
479
910
*553
Troškovi platnog prometa
493
426
*554
Troškovi članarine
0
6
*555
Troškovi poreza
8.543
11.825
1.213
2.572
119.572
239.665
7.014
2.696
22.522
137.369
8.543
11.826
*559
Ostali nepomenuti troškovi
Stanje na dan 31. decembra
*529
Ostali lični rashodi i naknade
naknade za otpremnine, prevoz, dnevnice
*530
Troškovi usluga na izradi učinaka
objekat Vracar 22.451.-R.M.Dedinje I 71.-ostalo,
*555
Troškovi poreza
na porez na imovinu, na prenos apsolutnih prava,
naknada za uredjenje gradj. zemljišta
33
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.20.2 - TROŠKOVI MATERIJALA
2011
2010.
u hilj. din.
*511
*512
*513
Troskovi materijala za izradu
Troskovi ostalog materijala
Troškovi goriva i energije
Za godinu
157
284
4.227
4.668
481
869
3.889
5.239
NAPOMENA: 2.20.3 - TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
2011.
*520
Troškovi i naknade zarada
*521
2010.
23.820
25.046
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca
4.215
4.520
*524
Troškovi Ugovora o privrem. i povremen. poslovima
2.665
3.847
*526
Troškovi naknda članovima Upravnog odbora
8.640
6.413
*529
Ostali lični rashodi i naknade
7.014
2.696
46.354
42.522
Za godinu:
NAPOMENA: 2.20.4 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
2011.
Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja
Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme
Troškovi amortizacije investicionih nekretnina
Troškovi rezervisanja
Za godinu:
23.674
84
23.758
2010.
24.667
83
24.750
34
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
NAPOMENA: 2.20.5 - OSTALI POSLOVNI RASHODI
2011.
*530
Troškovi usluga na izradi učinaka
*531
2010.
22.522
137.369
Troškovi transpornih usluga
1.263
2.173
*532
Troškovi usluga odrzavanja
2.029
2.278
*533
Troškovi zakupnina
498
866
*539
Troškovi ostalih usluga
1.520
1.479
*550
Troškovi neproizvodnih usluga
5.119
5.939
*551
Troškovi reprezentacije
1.113
1.311
*552
Troškovi premije osiguranja
479
910
*553
Troškovi platnog prometa
493
426
*554
Troškovi članarine
0
6
*555
Troškovi poreza
8.543
11.825
*559
Ostali nepomenuti troškovi
1.213
2.572
44.792
167.154
2011.
15.638
3.560
29.578
47
2010.
72.502
73.756
19.171
6
48.823
165.435
Za godinu:
NAPOMENA: 2.19.2 - FINANSIJSKI PRIHODI
*661
*662
*663
*664
Fin.prihodi - ostala pov. pravna lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu revalorizacije i
efekata ugovorenih zaštita od rizika
Za godinu:
35
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
*661
Finansijski prihod od ostalih pov.pravnih lica
potraživ.po osnovu učešća u dobiti RM-Dedinje
*662
Prihod od kamata
Po sud.res.Dagma trans 430.- i orocavanje.
novcanih sredstava kod banke
Pozititivne kursne razlike
Interkop-25.229
*663
15.638
3.560
29.578
NAPOMENA: 2.20.6 - FINANSIJSKI RASHODI
Konto
*562
*563
*564
*562
*563
Finasnsijski rashodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Neg.efekat ugo.rev.i val.kla.
Za godinu:
u hiljadama dinara
2011.
2010.
27.517
4.058
0
31.575
Rashodi kamata
za poreze 27.101.-blok 38; ostalo 416
Negativne kursne razlike
3.705
33.998
1.171
38.874
27.517
3.705
4.058
33.998
"Putevi Cyprus”-2.210.NAPOMENA: 2.19.3 - OSTALI PRIHODI
u hiljadama dinara
Konto
*670
*673
*676
*678
*679
*685
*670
Naziv konta
Dobici od prodaje nekretnina
Dobici od proddaje učešća
Prih.po osnovu efekta ugovorene zaštite od
rizika
Prihodi od ukidanja rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi
Prih.uskladjivanja vredn.potraživ.i
kratkoroč.fin.plasmana
Za godinu:
Dobici od prodaje nekretnina
2011.
2010.
1.295
0
9.049
0
3.917
100.000
82,707
959
42.635
61.840
472
106.781
5.313
119.796
1.295
otkupa stanova (veći deo) u Dragačevskoj u
Čačku 1.295
*676
Prihod po osnovu efekta ugovorene zaštite od
rizika
3.917
36
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
revalorizacija stanova koji su u otkupu
*678
Prihodi od ukidanja rezervisanja
*679
Ostali nepomenuti prihodi
100.000
87707
Sravnjenja 80,346
*685
Prih.uskladjivanja vredn.potraživ.i kratkoroč.fin.plasmana
*691
naplata otpisanih potrazivanja: "Dagma trans" 372.Prih.po osnovu isprav. greške iz ranijih god.
472
0
103.498
NAPOMENA: 2.20.7 - OSTALI RASHODI
u hiljadama dinara
Konto
*570
*572
*574
*579
*582
*583
*585
*589
*576
*579
*576
*582
*583
*585
*591
Naziv konta
Gubici po osn.rash.i prod.nemat.ulag, postroj. i
opreme
Gubici po osnovu prod.osnivackog uloga
Manjkovi
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvredjenje nekretnine, postrojenja i opreme
Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana
Obezvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvredjenje ostale imovine
Rashodi po osnovu direktnog otpisa
Za godinu:
Ostali nepomenuti rashodi
naknade stete,sudski troskovi,sravnjenja i
troškovi ranijih god.
Rashod trajni otpis
Obezvredjenje nekretnine, postrojenja i opreme
Osnivanje R.M.Inzinjering plus
Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana
Brisanje iz APR-a R.M.Neimar
Brisanje iz APR-a R.M.Cacka
Obezvredjenje kratkoročnih fin.plasmana
ispravka potraživanja - privremeni otpis
Rashod po osn.ispravke grešaka iz
ran.god.
2011.
2010.
21
0
0
81,662
205
227
30.646
0
1.303
114,064
2.162
154
9
8.045
0
1.222
39.588
0
8.955
60.135
81,662
1.303
205
227
30.646
0
-100.106
DEVIZNI KURSEVI
37
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Zvanični devizni kursevi Narodne Banke Srbije, korišćeni za preračun deviznih pozicija na dan
31.decembra 2011. godine i 31. decembra 2010. godine u funkcionalnu valutu (RSD), za pojedine strane
valute su:
U RSD
EUR
USD
CHF
GBP
31.12.2011.
31.12.2010.
104.6409
80.8662
85.9121
124.6022
105,4982
79,2802
84,4458
122,4161
ZARADA PO AKCIJI
3.14. Zarada po akciji
Emitovano je ukupno
Nominalne vrednosti
Usaglašeno
644.807 akcija
1.410,00 dinara
STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
u hiljadama din.
2011.
Besplatne akcije
Konvertovane deonice u akcije
Akcijski kapital FOND PIO
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA (neupisan)
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA (odustanci)
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA (odustanci)
Otplaćene akcije (II krug sa popustom)
Ukupno:
2010.
347.659
62.419
58.239
29.755
107.363
0
39.372
644.807
347.659
62.419
58.239
29.755
107.363
0
39.372
644.807
27.297
644.807
42,33
239.533
644.807
371,48
Zarada po akciji
Dobit
Broj akcija
Zarada po akciji
LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Jasminka Stopić
GENERALNI DIREKTOR
Predrag Ilić
38
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka VI: Razmatranje i usvajanje godišnjeg
konsolidovanog finansijskog
izveštaja za 2011. godinu
Izvestilac: Predrag Ilić
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik
RS" br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd, svojom odlukom broj 512/6/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže
Skupštini da u okviru odeljka 2 tačka 6 utvrdjenog dnevnog reda, donese
sledeću
O D L U K U
o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja
Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. za 2011. godinu
I
Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Kompanije “Ratko
Mitrović” a.d. Beograd za 2011. godinu, kao deo Godišnjeg računa za 2011.
godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.
II
Usvaja se konsolidovani bilans uspeha sa sledećim bilansnim
pozicijama:
1.
2.
3.
Ukupni prihodi (pos.fin.ostali)
Ukupni rashodi (pos.fin.ostali)
Neto dobit/neto gubitak
u hiljadama dinara
560.206
531.042
29.164
Raspodela dobiti, odnosno pokriće gubitka biće uredjeni posebnom
odlukom.
III
Usvaja se bilans stanja sa sledećim bilansnim pozicijama:
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
UKUPNA AKTIVA (AOP 024)
Stalna imovina
Obrtna imovina
Poslovna imovina
Vanbilansna aktiva
u hiljadama dinara
2.340.248
856.585
1.483.663
2.340.248
372.848
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
UKUPNA PASIVA (AOP 124)
Kapital
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Kratkoročne obaveze
Vanbilansna pasiva
2.340.248
1.224.760
1.106.181
1.103.498
372.848
IV
Usvaja se konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu, koji je
sastavni deo ove odluke.
V
Usvaja se konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima, sa
gotovinom od 3.175 hiljada dinara, koji je sastavni deo ove odluke.
VI
Usvaja se konsolidovani Statistički aneks, koji je sastavni deo ove
odluke.
VII
Usvaja se konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu za
statističku obradu, koji je sastavni deo ove odluke.
VIII
Usvajaju se Napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj
Kompanije «Ratko Mitrović» a.d. koji su sastavni deo ove odluke.
IX
Finansijski izveštaj, kao i ovu odluku, dostaviti u zakonskom
roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije
od vrednosti.
X
Poverioci Kompanije, članovi, akcionari, zaposleni i druga
zainteresovana lica mogu se obavestiti o poslovanju Kompanije putem uvida
u finansijske izveštaje.
XI
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, odluka o usvajanju konsolidovnog finansijskog izveštaja
Kompanije za 2011. godinu se donosi običnom većinom glasova prisutnih
akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
Kompanija „Ratko Mitrović „ AD
Novi Beograd
KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ
ZA 2011 GODINU
Naziv: HK "RATKO
MITROVIĆ" AD
Sedište: NOVI BEOGRAD
Matični broj: 7043783
Šifra delatnosti: 74150
Poreski identifikacioni broj:
100002670
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
POZICIJA
AOP
2
3
račun
1
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
Tekuća
% Prethodna % INDEX
godina
5
UČ
6
godina UČ
7
8
9
856,585
37
867,561 35
99
OO5
596,592
25
626,004 25
95
020,022,023,024,026,02 1. Nekretnine, postrojenja i
7,(deo) i 028 (deo)
oprema
OO6
591,704
25
621,032 25
95
020,022,023,026,027de
2. Investicione nekretnine
o,029
OO7
4,888
0
021, 025, 027 (deo) i
028 (deo)
3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
259,993
11
030 do 032,039deo
1. Učešća u kapitalu
O10
188,867
033do039 minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
O11
71,126
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
O12
1,483,663
I. ZALIHE
O13
OO
12
O1bez012
10 do 13,15
14
OO1
Napo
mena
broj
4
OO2
OO3
OO4
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMAN
O15
I i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
0
98
241,557 10
108
8
172,414
7
110
3
69,143
3
103
63 1,615,200 65
92
355,173
15
93
6,298
0
1,122,192
4,972
382,404 15
6,298
0
100
48 1,226,498 49
91
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
Đ. VANBILANSNA
AKTIVA
O16
1,045,454
45 1,011,817 41
103
O17
13,040
1
120
O18
59,679
3
102,054
4
58
O19
3,175
0
109,630
4
3
O20
844
0
2,877
0
29
2,340,248 100 2,482,761 100
94
2,340,248 100 2,482,761 100
94
0 10,867
O21
O22
O23
O24
O25
372,848
16
263,830 11
141
Iznos
Grupa računa,
račun
1
30
31
32
330 i 331
332
333
34
35
037 i 237
40
41
POZICIJA
2
PASIVA
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
Napo
AOP
mena
broj
3
4
IND
EX
Tekuća
% Prethodna
%
godina
5
UČ
6
UČ
8
101
1,224,760
102
godina
7
9
52 1,152,199
46 106
912,488
39
912,505
37 100
140,378
6
140,378
6 100
209,318
82
103
104
105
106
107
108
171,894
109
110,002
4
47 1,317,808
53
84
110
111
1,106,181
112
1,895
0
101,895
4
2
113
788
0
2,781
0
28
414.415
1. Dugoročni krediti
114
19
0
39
0
49
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
769
0
2,742
0
28
116
1,103,498
47 1,213,132
49
91
117
8,608
8,968
0
96
37 1,017,742
41
85
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze
i pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
0
118
119
861,884
120
60,747
3
56,798
2 107
121
172,164
7
123,723
5 139
122
95
0
5,901
0
2
123
9,307
0
12,754
1
73
2,340,248 100 2,482,761 100
94
124
125
372,848
16
263,830
11 141
Naziv: KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Sedište: Beograd
Matični broj: 7043783
Šifra delatnosti: 74150
Poreski identifikacioni broj: 100002670
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
60 i 61 1. Prihodi od prodaje
62
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
630
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
u hiljadama dinara
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
297,941
258,390
16
20,595
100
87
0
7
522,722
630,283
436
100
121
0
57
41
4
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
219
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222221)
18,940
367,043
42,031
89,897
128,210
25,755
81,150
6
100
11
24
35
7
22
116,935
8,938
457,628
5,402
84,446
130,682
27,364
209,734
65,094
22
2
100
1
18
29
6
46
212
80
778
106
98
94
39
69,102
65,774
34,257
196,491
129,742
184,676
73,843
134,087
75,451
36
46
147
172
29,164
234,563
12
220
221
3,391
222
223
29,164
237,954
12
280
21,995
1
224
G. POREZ NA DOBIT
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
722
723
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
226
227
228
229
230
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
6,641
3,448
32,332
209,318
15
32332
209318
15
231
232
233
234
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ“ AD - BEOGRAD
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011.
Beograd, 30. april 2012. godine
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1.
OPŠTE INFORMACIJE O MATIČNOM DRUŠTVU
Kompanija „Ratko Mitović“, akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje
učešća u kapitalu zavisnih društava (u daljem tekstu: Matično društvo) – Beograd,
osnovano je rešenjem Vlade FNRJ Pov.br. 5965/48 od 10.07.1948 godine, kao državno
preduzeće.
Od 23.05.1991 godine, transformacijom je promenjen status u deoničarsko društvo
„Ratko Mitrović – Holding“ – Beograd.
Tokom 1998 godine,Matično društvo se po završenom I. krugu privatizacije uskladilo sa
Zakonom o uslovima i postupku pretvaranje društvene svojine izdavanjem akcija
zaposlenima i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na dan 12.12.2006 godine, kod
Agencije za privredne registre, upisana je promena.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 29893/2005 od 05.08.2005 godine,
registrovano je prevodjenje iz Trgovinskog suda u Registar privrednih subjekata.
Matično društvo je izvršilo uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, Rešenjem
Agencije za privredne registre br. BD 252136/2006 od 20.12.2006 godine.
Osnovna delatnost Matičnog društva su holding poslovi (šifra delatnosti: 06420).
Društvo je 100% privatizovano. Najveći broj akcija poseduju „Ratko Mitrović – Dedinje“
d.o.o. (31,59922%) i Žarko Dragićević (10,62318%).
Akcije Društva se kotiraju na Beogradskoj berzi.
Sedište Društva je na Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina br. 177.
Matični broj Društva je: 07043783, PIB 100002670.
Matično društvo ima 100% učešća u kapitalu 8 zavisnih društava ,jedno zavisno društvo
90% učešća u kapitalu i jedno zavisno društvo 75% učešća u kapitalu.Dva društva brisana
su iz evidencije APR-a i to :Ratko Mitrović Neimat doo,Ratko Mitrović Čačak doo.
Pretežna delatnost Grupe je projektovanje,odnosno izrada projektne dokumentacije i
pružanja niz građevinskih usluga.
Prosečni broj zaposlenih Grupe na dan 31.decembar 2010.godine je 180,odnosno 159
31.decembar 2011.godine.
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno
primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.
2.1
Osnove za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja
Konsolidovani finansijski izveštaji obuhvataju finansijske izveštaje Matičnog društva
Kompanije "Ratko Mitrović"a.d. Novi Beograd i finansijske izveštaje sledećih zavisnih
društava za period 01. januar do 31. decembar 2011. godine, kako sledi:
2
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Ratko Mitrović – Požega” d.o.o. - Požega
Ratko Mitrović – International” d.o.o. - Beograd
Ratko Mitrović – Inžinjering plus” d.o.o. - Beograd
Ratko Mitrović – Ran – Bulevar” d.o.o. - Beograd
Ratko Mitrović – Ciglana” d.o.o. – Čačak
Ratko Mitrović – Standard” d.o.o. – Dobanovci, Surčin
Ratko Mitrović – Mehanizacija” d.o.o. – Beograd
Ratko Mitrović - Izgradnja” d.o.o. – Beograd
Ratko Mitrović – Invest” d.o.o. - Beograd
“Ratko Mitrović – Srbija” – Soči
u hiljadama dinara
% učešća
100
100
100
100
100
100
100
75
100
90
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Požega” d.o.o. Požega, sa sedištem u Požegi u ulici
Zelena pijaca br.9, osnovano je 27.07.1998. godine i ima pretežnu delatnost - grubi
gradjevinski radovi i specifični radovi niskogradnje. Osnovni kapital zavisnog društva čine
100% udeli Matičnog društva Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Beograd. Matični broj
zavisnog drištva je 06992153, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 101002798.
Prosečni broj zaposlenih je 25 na dan 31.decembar 2010. godine, odnosno 28 na dan 31.
decembar 2011. godine.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – International” d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Jurija
Gagarina 177, osnovano je 05.05.1997. godine i ima pretežnu delatnost - rušenje i
razbijanje objekata i zemljani radovi. Osnovni kapital zavisnog društva čine 100% udeli
Matičnog društva Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Beograd. Matični broj zavisnog
društva je 17168363, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 100266945. Prosečni
broj zaposlenih je 1 na dan 31.decembar 2010. godine, odnosno 0. na dan 31. decembar
2011. godine.
Zavisno društvo – Inžinjering plus d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Kružni put broj 125,
osnovano je 04.05.2011. godine, i ima pretežnu delatnost - održavanje i popravka
motornih vozila. Osnovni kapital zavisnog društva čine 100% udeli Matičnog društva
Kompanije " Ratko Mitrović" a.d. Novi Beograd. Matični broj zavisnog drištva je 20734671 a
poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 107060802. Prosečni broj zaposlenih je 4. na
dan 31.decembar 2011. godine, osnovano u 2011.godini.
Zavisno društvo – Invest d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Kružni put broj 125, osnovano
je 04.05.2011. godine, i ima pretežnu delatnost – izgradnja stanbenih i nestanbenih
zgrada. Osnovni kapital zavisnog društva čine 100% udeli Matičnog društva Kompanije "
Ratko Mitrović" a.d. Novi Beograd. Matični broj zavisnog drištva je 20734612 a poreski
indentifikacioni broj broj (PIB) je 107060819. Prosečni broj zaposlenih je 0. na dan
31.decembar 2011. godine, osnovano u 2011.godini.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović - Ran – Bulevar” d.o.o. - Beograd, sa sedištem u ulici i
Kružni put broj 125, osnovano je 26.08.2008. godine, i ima pretežnu delatnost – ostali
gradjevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove, osnovni kapital zavisnog društva
čine 100% udeli Matičnog društva Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Beograd. Matični
broj zavisnog društva je 020452595, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je
105767586. Prosečni broj zaposlenih je 0 na dan 31. decembar 2010.godine, odnosno 0 na
dan 31. decembar 2011. godine.
3
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Ciglana” d.o.o. Čačak, sa sedištem u ulici Vojvode Stepe
br.78., osnovano je 27.07.1998.godine, i ima pretežnu delatnost - proizvodnja opeke,
crepa i sl., od gline. Osnovni kapital zavisnog društva čine 100% udeli Matičnog društva
Kompanije " Ratko Mitrović"a.d. Novi Beograd.Matični broj zavisnog društva je 06991351, a
poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 101113048. Društvo nema zaposlenih 0 na dan
31. decembar 2010. godine, kao i 0 na dan 31. decembar 2011. godine.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Standard” d.o.o. Dobanovci, Surčin sa sedištem u ulici
Slovačka broj 90, osnovano je 27.07.1998.godine, osnovna delatnost - restorani. Osnovni
kapital zavisnog društva čine 100% udeli Matičnog društva Kompanije “Ratko Mitrović" a.d.
Novi Beograd. Matični broj zavisnog drištva je 06971539, a poreski indentifikacioni broj
(PIB) je 101672831. Prosečni broj zaposlenih je 61 na dan 31. decembar 2010. godine,
odnosno 57 zaposlenih na dan 31.decembar 2011. godine.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Mehanizacija” d.o.o., sa sedištem u ulici Kružni put
broj 125, osnovano je 27.07.1998. godine, i ima pretežnu delatnost - održavanje i
opravka motornih vozila.
Osnovni kapital zavisnog društva čine 100% udeli Matičnog društva Kompanije "Ratko
Mitrović" a.d. – Novi Beograd. Matični broj zavisnog drištva je 06971571, a poreski
indentifikacioni broj broj (PIB) je 101113048. Prosečni broj zaposlenih je 65 na dan 31.
decembar 2010.godine, odnosno 49 na dan 31.decembar 2011.godine.
Zavisno društvo “Izgradnja” d.o.o. –Beograd, sa sedištem u ulici Kružni put br. 125,
osnovano je 08.12.2008.godine, i ima pretežnu delatnost – trgovina na veliko drvetom i
građevinskim materijalom. Osnovni kapital zavisnog društva čine 100 % udeli Matičnog
društva Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Beograd. Matični broj zavisnog društva je
20472923, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 101113048. Prosečni broj
zaposlenih je 0 na dan 31. decembar 2010. godine, odnosno 0 na dan 31.decembar
2011.godine. ( pravni sledbenik “Ramak Kermike” d.o.o. sa sedištem Jurija Gagarina 177)
Zavisno društvo –“Ratko Mitrović – Srbija” o.o.o, Soči ul. Dagominskaja broj 19., Rusija, u
registru privrednih društava u inostranstvu pod brojem 2548, po rešenju Ministarstva
ekonomije i regionalnog razvoja br. 031-00-14/2007-02. Osnovni kapital zavisnog društva
čine 90% udeli Matičnog društva Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Beograd. Društvo nema
zaposlenih, niti je poslovala u toku 2010.godine,kaoi 2011.godine.
Matično društvo je uskladu MRS 28 primenilo metod učešća kod pridruženih društava i to
R.M.Dedinje 42.97% učešća,R.M.Kragujevac 30% učešća,u 2011 god.društvo je izkazalo
gubitak prelazi vrednos udela,Kompanija nije u obavezi pokrića gubitka.Ostala
pridružena društva R.M.Konstruktor 24% učešća je u stečaj i R.M.Bulevar Plus 25% učešća
nisu imali prometa u toku godine.
Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe sastavljeni su u skladu sa profesionalnom
regulativom koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje konsolidovanih
finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Okvir); Medjunarodne računovodstvene standarde
(u daljem tekstu: MRS), odnosno Medjunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u
daljem tekstu: MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda, izdatim od strane
Odbora za medjunarodne računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenje
medjunarodnog finansijskog izveštavanja.
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti, tj.
istorijskih troškova modifikovanih za revalorizaciju gradjevinskih objekata i investicionih
nekretnina, čiji su efekti promena u fer vrednostima, na dan 01.01.2004 godine,
4
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
evidentirani u Bilansu stanja na poziciji revalorizacionih vrednosti, odnosno Bilansu
uspeha.
Grupa je sastavila ove konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“ br. 46/2009 i 111/2009), koji zahteva da
konsolidovani finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI, kao i
propisima izdatim od strane Ministarstva finansija RS.
Imajući u vidu razliku ove dve regulative, ovi konsolidovani finansijski izveštaji
odstupaju od MSFI 1 u sledećem:
- vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu Bilans stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze;
- gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka aktive, koja po definiciji MSFI
nema karakter sredstava.
Rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije, objavljenim u Službenom glasniku RS,
broj 77/2010 od 25. oktobra 2010. godine, utvrđeni su prevodi osnovnih tekstova MRS i
MSFI koje čine MRS, odnosno MSFI izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene
standarde do 1. januara 2009. godine, kao i tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje
računovodstvenih standarda do 1. januara 2009. godine, u obliku u kojem su izdati,
odnosno usvojeni.
a) Novi standardi, tumačenja i izmene u primeni od 1. januara 2010. godine
Do datuma sastavljanja priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja, nisu prevedeni i
zvanično objavljeni sledeći MRS, MSFI i tumačenja koja su sastavni deo standarda, kao i
njihove izmene, a koji su obavezni za primenu za godišnje periode koji počinju 1.
januara 2010. godine:
•
IFRIC 18 ‘Prenos imovine od strane kupaca’ (primenjuje se na prenos imovine od
strane kupaca primljene 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma),
•
Izmene IFRIC 9 ‘Ponovna procena ugrađenih derivata’ i MRS 39 ’Finansijski
instrumenti: Priznavanje i odmeravanje’ (primenjuju se na godišnje periode koji
počinju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma),
•
Izmene IFRIC 16 ‘Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju’ (primenjuje se
na godišnje periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma)
•
’Unapređenje obelodanjivanja u vezi finansijskih instrumenata’ (izmene IFRS 7)
(primenjuju se na godišnje periode koji počinju 1. januara 2009. godine ili nakon tog
datuma)
•
Izmene različitih standarda i tumačenja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne računovodstvene
standarde objavljenog u aprilu 2009. godine (MSFI 2, MSFI 5, MSFI 8, MRS 1, MRS 7,
MRS 17, MRS 18, MRS 36, MRS 38, MRS 39, IFRIC 9 i IFRIC 16, IFRIC 18), prvenstveno
radi otklanjanje nekonzistentnosti i izmene koje su terminološke ili uređivačke
prirode. Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2010.
godine ili nakon tog datuma.
5
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
•
Izmene različitih standarda i tumačenja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne računovodstvene
•
standarde objavljenog u maju 2010. godine (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 1, MRS 27,
MRS 34 i IFRIC 13). Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji počinju 1.
januara 2011. godine ili nakon tog datuma.
b) Novi standardi, tumačenja i izmene koje nisu još u primeni
Na dan izdavanja ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja sledeći novi standardi i
njihove izmene i tumačenja su objavljeni, ali nisu još u primeni za godinu koja počinje
1. januara 2010. godine:
•
MSFI 9 ’Finansijski instrumenti’ (stupa na snagu 1. januara 2013. godine)
•
MRS 24 (revidiran) ’Obelodanjivanje odnosa sa povezanim stranama’ (stupa na snagu
1. januara 2011. godine.
•
‘Klasifikacija prava emitovanja’ (izmene MRS 32) (primenjuje se na godišnje periode
koji počinju 1. februara 2010. godine ili nakon tog datuma)
•
IFRIC 19 ’Izmirivanje finansijskih obaveza instrumentima sopstvenog kapitala’ (stupa
na snagu 1. jula 2010. godine)
•
‘Pretplata minimalnih zahteva fonda’ (izmene IFRIC 14). (primenjuje se na godišnje
periode koji počinju 1. januara 2011. godine ili nakon tog datuma)
Pored toga, računovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI u sledećem 1:
•
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike (Službeni glasnik RS broj 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010), koji
odstupa od prezentacije i naziva pojedinih finansijskih izveštaja opšte namene, kao
i od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa Revidirani
MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja;
•
Učešće zaposlenih u dobiti se evidentira, u skladu sa mišljenjem Ministarstva
finansija Republike Srbije kao smanjenje neraspoređenog dobitka, a ne na teret
rezultata perioda, kako se to zahteva po MRS 19 – Primanja zaposlenih.
•
U skladu sa odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom
okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni
glasnik RS broj 114/2006, 119/2009 i 9/2009 – u daljem tekstu: Pravilnik), kod
sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008. godinu Društvo je odlučilo da efekte
obračunate ugovorene valutne klauzule iskaže u finansijskim prihodima, odnosno
rashodima tekućeg perioda, kao i da efekte obračunatih kursnih razlika po osnovu
potraživanja i obaveza u stranoj valuti iskaže u prihodima, odnosno rashodima
tekućeg perioda.
1
6
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
•
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i
sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike (Službeni Glasnik RS broj 4/2010), kod sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2009. godinu, Društvo je odlučilo da neto efekat obračunate ugovorene
valutne klauzule sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine po osnovu
dugoročnih potraživanja i obaveza u dinarima sa valutnom klauzulom, kao i neto
efekat obračunatih kursnih razlika sa stanjem na taj dan po osnovu dugoročnih
potraživanja i obaveza u stranoj valuti, iskaže u prihodima odnosno rashodima
tekućeg perioda.
S obzirom na napred izneto, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji nisu usaglašeni
sa svim zahtevima MSFI i ne mogu se smatrati konsolidovanim finansijskim izveštajima
sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI.
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno
primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.
Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu
izvesnih ključnih računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi
svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika Grupe. Oblasti koje zahtevaju
prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i
procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4.
2.2. Uporedni podaci
u hiljadama dinara
konto
Naziv konta
2011
2010(bilo)
korigovano
Klasa 3.
30
32
34
35
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Nerasporedjena dobit
Gubitak
1.224.760
912.488
140.378
171.894
1.232.101
912.505
140.378
209.318
30100
2010
1.152.199
912.505
140.378
209.318
110.002
Klas 4.
Klas 4.
42
43 i 44
45 i 46
Dugoročna rezervisanja
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze na osnovu pdv-a i ostali
javni prihodi
Obaveza po osnovu poreza na
dobitak
Odloženo poresko sredstvo
UKUPNO:
Stanje na dan 31.12.
1.106.181
1103.498
8.806
861.884
60.747
1.237.906
1.133.230
8.896
1.017.742
56.798
1.317.808
1.213.132
8.968
1.017.742
56.798
172.164
43.821
123.723
95
9.307
5.901.
12.8754
5.901.
12.754
2.340.248
2.482.761
2.482.761
47 i 48
481
498
Korigovana je struktura kapitala kto. 350.i obaveze kto,489 kod matičnog društva – za
79.902.kamata iz ranijih godina blok 38,nemenja oporezivu dobit.
7
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.3. Preračunavanje stranih valuta
a) Funkcionalna i izveštajna valuta
Stavke uključene u konsolidovane finansijske izveštaje Grupe se odmeravaju i prikazuju u
dinarima (“RSD“), koji predstavlja valutu primarnog ekonomskog okruženja u kojem Grupa
posluje (funkcionalna valuta). Sve finansijske informacije prikazane u RSD su zaokružene na
najbližu hiljadu, osim ako nije drugačije naznačeno.
b)Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih
kurseva važećih na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmeravaju.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna
monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u
bilansu uspeha.
2.4. Nematerijalna ulaganja
Početno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni
koštanja ako je to ulaganje nastalo korišćenjem sopstvenih učinaka.
Naknadno vrednovanje vrši se primenom troškovnog modela u skladu sa MRS 38, odnosno po
nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane
amortizacije i obezvredjenja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primenom proporcionalne metode u
periodu od pet godina, odnosno po stopi od 20% na godišnjem nivou. Osnovicu za obračun
amortizacije čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja.
2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao
sredstvo, odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti odnosno,
ceni koštanja.
Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava, što uključuje
fakturna vrednost (uključujući carinske dažbine i PDV), sve troškove koji se direktno pripisuju
dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati
na način na koji rukovodstvo očekuje, inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja
sredstva i obnove područja na kom je sredstvo locirano, kao i kapitalizovane troškove
pozajmljivanja .
Nakon početnog priznavanja kao sredstva, stavke nekretnina, postrojenja i opreme su
odmerena po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i eventualne kumulirane
gubitke po osnovu obezvređenja.
8
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno
sredstvo, ukoliko je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Grupa u budućnosti
imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano odmeriti.
Knjigovodstvena vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg
održavanja terete bilans uspeha perioda u kome su nastali.
Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje sredstva se priznaju u bilansu uspeha
perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u visini razlike
između novčanog priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primenom
proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog
procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
Naziv
Gradjevinski objekti od čvrstog materijala
Računarska oprema
Vozila i gradjevinske mašine
Kancelarijska oprema
Telekomunikaciona oprema
Ostala oprema
Stopa (%)
2 -10
25
12.50 – 20
12.50 – 16.67
20 - 25
10 – 33.33
Korisni vek upotrebe sredstva se revidira i po potrebi koriguje na datum svakog bilansa stanja.
Matično društvo ima hipoteku na nekretninama u Dobanovcima,Slovačka 90 u korist Poreske
uprave i filijala Novi Beograd.Knjigovodstvena sadašnja vrednost je 319.291.145,97 rsd.
2.6. Investicione nekretnine
Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.
Troškovi transakcije se uključuju u početno priznatu vrednost.
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se iskazuju po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za umanjenje
vrednosti. Amortizacija investicionih nekretnina se obračunava primenom proporcionalne
metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog procenjenog veka
trajanja.
Ako postoje bilo kakve indicije, da je došlo do umanjenja vrednosti investicione nekretnine,
Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost kao veću od upotrebne vrednosti i fer vrednosti
umanjene za procenjene troškove prodaje. Knjigovodstvena vrednost investicione nekretnine
se otpisuje do njene nadoknadive vrednosti kroz tekući bilans uspeha.
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi
povezane sa tim izdacima pripasti Grupi i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali
troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu.
9
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.7. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Zavisna pravna lica predstavljaju ona pravna lica koja su pod kontrolom Matičnog društva, pri
čemu se pod kontrolom podrazumeva moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama
pravnog lica sa ciljem ostvarenja koristi od njegovog poslovanja. Smatra se da kontrola postoji
kada Matično društvo poseduje, direktno ili indirektno (preko drugih zavisnih pravnih lica) više
od polovine prava glasa u drugom društvu. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica iskazana su
po prvobitnoj vrednosti ulaganja umanjenoj za eventualne kumulirane gubitke po osnovu
obezvređenja.
2.8. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
Grupa klasifikuje stalna sredstva kao sredstva namenjena prodaji kada se njihova
knjigovodstvena vrednost može nadoknaditi prevashodno kroz prodaju, a ne daljim
korišćenjem. Stalna sredstva namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu
prodaju u svom trenutnom stanju isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaje takve
vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.
Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer
vrednosti umanjene za troškove prodaje.
Grupa ne amortizuje stalna sredstva dok su ona klasifikovana kao stalna sredstva namenjena
prodaji.
2.9. Finansijski instrumenti
Finansijska sredstva
Grupa priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju
kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog
sredstva, i kada je Grupa izvšila prenos svih rizika i koristi koji proističu iz vlasništva nad
finansijskim sredstvom.
Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive
transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju
po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se
transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja finansijskih
sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Grupa obavezala da će kupiti ili
prodati sredstvo.
Finansijska sredstva Grupe uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, hartije od vrednosti
kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i
pozajmice, kao i učešća u kapitalu (osim učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih društava i
zajedničkih poduhvata).
Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi on njihove klasifikacije. Finansijska
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka
10
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo
vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
a)
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u
bilansu uspeha
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu
uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u
ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se
takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao
instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao kratkoročna
sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti ove kategorije iskazuju se u
bilansu uspeha u okviru pozicije Ostali prihodi/rashodi u periodu u kome su nastali.
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti
evidentirane u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana.
b) Zajmovi i potraživanja
Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Izuzetno od opšteg
pravila početnog priznavanja finansijskih sredstava, kratkoročna beskamatna potraživanja kod
kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj
vrednosti.
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca i
druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice povezanim pravnim licima
evidentiranim u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana i date stambene kredite
zaposlenima evidentiranim u okviru dugoročnih finansijskih plasmana.
Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti
obezvređenih potraživanja. Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne
analize i istorijskog iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.
Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos
umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda.
Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu
date matičnim, zavisnim, ostalim povezanim i trećim licima, kao i beskamatna i kamatonosna
potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni zajmovi
zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne stope po kojoj bi
Grupa mogla da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi.
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da
Grupa neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova
potraživanja.
c)
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili
utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i
mogućnost da drži do dospeća.
11
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti koje
se drže do dospeća evidentiranim u okviru dugoročnih finansijskih plasmana.
d)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivatna sredstva koja su svrstana
u ovu kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Finansijska sredstva
raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja odmeravaju po fer vrednosti, pri čemu
se nerealizovani dobici i gubici prikazuju u okviru kapitala.
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata učešća u kapitalu
banaka i pravnih lica evidentiranim u okviru dugoročnih finansijskih plasmana.
Finansijske obaveze
Grupa priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje
kada Grupa ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili
istekla. U slučaju gde je postojeća finansijska obaveza zamenjena drugom obavezom prema
istom poveriocu, ali pod značajno promenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće
obaveze značajno izmenjeni, takva zamena ili promena uslova tretira se kao prestanak
priznavanja prvobitne obaveze sa istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika
između prvobitne i nove vrednosti obaveze priznaje u bilansu uspeha.
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza,
kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno
se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.
Finansijske obaveze Grupe uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz
poslovanja kao i primljene kredite od banaka.
Finansijske obaveze Grupe se, u smislu MRS 39, klasifikuju kao zajmovi i krediti. Rukovodstvo
vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se
vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj
vrednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene
kamatne stope. Efekti primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se
zahteva u skladu MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni
rukovodstva Grupe nemaju materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje. Krediti su
odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene kredite
razgraničavaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.
Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa
Grupe, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se
klasifikuju kao dugoročne.
Međusobno prebijanje finansijskih instrumenata.
12
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se
priznaje u bilansu stanja, ako, i samo ako, postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši
prebijanje priznatih iznosa i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se
istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.
Fer vrednost finansijskih instrumenata.
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije
od vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na
kotiranim tržišnim cenama na dan bilansa stanja. Kotirana tržišna cena koja se koristi za
finansijska sredstva Grupe predstavlja tekuću cenu ponude.
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se
različitim tehnikama procene.
2.10.Zalihe
Zalihe Grupe obuhvataju: materijal, alat i inventar, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode
i robu.
Nabavna vrednost materijala i robe predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećanu za
transportne i ostale zavisne troškove nabavke. Izlaz za zaliha utvrđuje se metodom prosečne
ponderisane nabavne cene.
Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine,
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje
(zasnovane na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Cena koštanja isključuje
troškove pozajmljivanja /Troškovi pozajmljivanja se mogu kapitalizovati samo u slučaju da je
za zalihe potreban značajan vremenski period da bi se pripremile za prodaju/. Izlaz sa zaliha
se utvrđuje metodom prosečne ponderisane cene.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u uobičajenom toku poslovanja,
umanjena za procenjene varijabilne troškove prodaje.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha materijala i robe u slučajevima
kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost.
2.11.Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod
banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri
meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu
uključena su u obaveze po kreditima u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza.
2.12.Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva odnose se na obaveze po osnovu jemstva povezanim pravnim licima, a za
obezbedjenje nijhovih kreditnih zaduzenja kod poslovnih banaka.
13
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.13. Osnovni kapital
a) Akcijski kapital
Akcijski kapital čini 644.807 običnih akcija iz kojih sledi pravo na upravljanje, dividendu, kao i
pravo na deo stečajne mase.
b) Ostali oblici osnovnog kapitala
Ostali kapital se, na 31. decembar 2011. godine, odnosi na izvore vanposlovnih sredstava, koje
je Grupa, u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru reklasifikovalo na poziciju ostali kapital
prilikom prve primene MRS.
2.14. Raspodela dobiti
Raspodela dobiti vlasnicima kapitala Grupe priznaje se kao obaveza u periodu u kome su
vlasnici kapitala Grupe odobrili raspodelu dobiti.
2.15.Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih
da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja se priznaje u
rashodima perioda.
Kada je efekat vremenske vrednosti novca značajan, iznos rezervisanja je sadašnja vrednost
očekivanih izdataka zahtevanih da se obaveza izmiri, dobijen diskontovanjem pomoću stope
pre poreza koja odražava tekuće tržišne procene vremenske vrednosti novca i rizike specifične
za obavezu. Kada se koristi diskontovanje, knjigovodstvena vrednost rezervisanja se povećava
u svakom periodu, tako da odražava protok vremena. Ovo povećanje se iskazuje kao trošak
pozajmljivanja.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja
najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju
ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Potencijalne obaveze se ne priznaju u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Potencijalne
obaveze se obelodanjuju u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje, osim ako je
verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Grupa ne priznaje potencijalna sredstva u konsolidovanim finansijskim izveštajima.
Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv
ekonomskih koristi verovatan.
14
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.16.Zakupi
Grupa kao zakupac
Finansijski zakup
Zakup se klasifikuje kao finansijski zakup ako se njim suštinski prenose na zakupca svi rizici i
koristi povezani sa vlasništvom. Finansijski zakupi se kapitalizuju na početku zakupa po
vrednosti nižoj od fer vrednosti zakupljenog sredstva i sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja
zakupnine. Svaka zakupnina se raspoređuje na obaveze i finansijske rashode kako bi se
postigla konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Finansijski rashodi
se priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose. Zakupljena sredstva na bazi
finansijskog zakupa amortizuju se u toku perioda kraćeg od korisnog veka trajanja sredstva ili
perioda zakupa.
Grupa kao zakupodavac
Finansijski zakup
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog zakupa, neto investicija u zakup se
priznaje kao potraživanje.
Prihod od zakupa se priznaje u toku perioda trajanja zakupa primenom metode neto ulaganja,
koja odražava konstantnu periodičnu stopu povraćaja.
2.17.Tekući i odloženi porez na dobit
Troškovi poreza za period obuhvataju tekući i odloženi porez. Porez se priznaje u bilansu
uspeha, osim do visine koja se odnosi na stavke koje su direktno priznate u kapitalu. U tom
slučaju porez se takođe priznaje u kapitalu.
Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske
poreske regulative Republike Srbije gde Grupa posluje i ostvaruje oporezivu dobit.
Rukovodstvo periodično vrši procenu stavki sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti
u kojima primenjiva poreska regulativa podleže tumačenju, i vrši rezervisanje, ako je
primereno, na osnovu iznosa za koje se očekuje da će biti plaćeni poreskim organima.
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za
privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih
knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava
prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se
očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili
odložene poreske obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za
oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
2.18.Primanja zaposlenih
a)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
15
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Grupa je u obavezi da plaća
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove
obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim
po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Grupa je takođe, obavezna da od
bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima.
Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Grupa nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja.
Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji
se odnose.
b)
Otpremnine i jubilarne nagrada
Grupa obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Pravo na ove
naknade je obično uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice
određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža.
Grupa ne vrši procenu troškova za otpremnine i jubilarne nagrade zbog malog broja
zaposlenih, tj. minimalnog učešća ovih troškova u ukupnim troškovima Grupe (MRS 19).
2.19. Priznavanje prihoda
Grupa priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će
u budućnosti Grupa imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti
primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog
poslovanja Grupe. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.
Takođe, sledeći specifični kriterijumi za priznavanje moraju da budu ispunjeni pre nego što se
prihod prizna.
a)
Prihod od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od vlasništva
nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom isporuke
proizvoda i robe.
Najveći deo poslovnih prihoda Grupa ostvaruje po osnovu obavljenih radova i izvršenih usluga
trećim licima i, po tom osnovu, ispostavljenih privremenih situacija na projektima na kojima
je angažovano, u skladu sa zaključenim ugovorima.
b)
Prihod od kamata
Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na zatezne
kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu sa
ugovornim odredbama. Prihodi od kamata se priznaju u periodu u kome je Grupa stekla pravo
da se kamata primi.
c)
Prihod od zakupnina
Prihod od zakupnina potiče od davanja investicionih nekretnina, opreme i objekata u zakup i
obračunava se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
16
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
d)
Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo da se dividenda primi.
f) Prihodi ili efekti
Prihodi koji zbog fundamentalne greške ili promene računovodstvene politike nisu iskazani u
Finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uključuju se u dobit ili gubitak
tekućeg perioda, već se naknadno ustanovljene greške i efekti promena računovodstvene
politike ispravljaju u Finansijskim izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
Fundamentalnu grešku i materijalno značajan efekat promene računovodstvenih politika
smatraju se prihodi i efekti ne veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu
Kompanije tekuće godine.
2.20. Priznavanje rashoda
Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i
odnose se na troškove materijala, energije i goriva, troškova zarada i naknada zarada,
amortizaciju, proizvodne usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje rashoda vrši se
istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja
prihoda i rashoda).
Rashodi koji zbog fundamentalne greške ili promene računovodstvene politike nisu iskazani u
Finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uključuju se u dobit ili gubitak
tekućeg perioda, već se naknadno ustanovljene greške i efekti promena računovodstvene
politike ispravljaju u Konsolidovnim finansijskim izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
Fundamentalnu grešku i materijalno značajan efekat promene računovodstvenih politika
smatraju se rashodi i efekti ne veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu
Matičnog društva.
2.21.Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
Za svrhe ovih finansijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno
lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i
poslovne odluke drugog lica, što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje povezanih strana“.
Odnosi između Matičnog društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj
osnovi i po tržišnim uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan izveštavanja, kao i
transakcija u toku izveštajnih perioda nastale sa povezanim pravnim licima posebno se
obelodanjuju.
3.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
3.1. Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da će Grupa biti suočena sa poteškoćama u izmirivanju svojih
finansijskih obaveza. Grupa upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće,
17
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i
ugrožavanja svoje reputacije.
Planiranje novćanog toka vrši se na nivou poslovnih aktivnosti Društva i zbirno za Grupu kao celinu.
Finansije Grupe nadziru planiranje likvidnosti u pogledu zahteva Grupe da bi se obezbedilo da Grupa
uvek ima dovoljno gotovine da podmiri poslovne potrebe kao i da ima slobodnog prostora u svojim
nepovučenim kreditnim aranžmanima.
Eventualni višak gotovine poslovnih aktivnosti iznad salda zahtevanih obrtnih sredstava, ulaže
se u kamatonosne tekuće račune, oročene depozite ili hartije od vrednosti za trgovanje,
birajući instrumente sa odgovarajućim dospećima ili sa dovoljnom likvidnošću koja
obezbeđuje dovoljan prostor kakav je određen gore navedenim planom.
3.2. Upravljanje rizikom kapitala
Cilj upravljanja kapitalom je da Grupa zadrži sposobnost da nastavi da posluje u
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo
povraćaj (profit), a koristi ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi očuvalo optimalnu
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.
Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Grupa može da izvrši korekciju isplata
dobiti, vrati kapital vlasnicima kapitala, poveća kapital, ili, pak, može da proda sredstva kako
bi smanjila dugove.
Grupa prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti. Ovaj koeficijent se izračunava iz
odnosa neto dugovanja Grupe i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se
ukupni krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, kao što je prikazano u bilansu stanja)
umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital,
iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom
iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će
u datim okolnostima biti razumna.
4.1. Ključne računovodstvene procene i pretpostavke
Grupa pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. O
procenama i pretpostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne
korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine
biće reči u daljem tekstu.
Obezvređenje nefinansijske imovine
Na dan izveštavanja, rukovodstvo Grupe analizira vrednosti po kojima su prikazana
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Grupe. Ukoliko postoji indikacija da
je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio
18
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od
vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do
visine nadoknadive vrednosti. Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva subjektivno
prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje
generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.
Rezervisanje po osnovu sudskih sporova-ukinuto u 2011 godini
Grupa je uključena u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njenog svakodnevnog
poslovanja i odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a
koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja. Grupa rutinski procenjuje
verovatnoću negativnih ishoda ovih sporova, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena
gubitaka. Potrebno rezervisanje se može promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili
dobijanja novih informacija. Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju
kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Odložena poreska sredstva
Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do koje
je izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni
poreski krediti mogu iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva Grupe je neophodna
da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda
nastanka i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.
Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome će
sredstvo generisati prihode. Procenu periodično vrši Rukovodstvo Društva i vrši odgovarajuće
izmene, ukoliko se za tim javi potreba. Promene u procenama mogu da dovedu do značajnih
promena u sadašnjoj vrednosti i iznosima koji su evidentirani u bilansu uspeha u određenim
periodima.
4.2. Ključna prosuđivanja o efektima svetske ekonomske krize
Grupa je u procesu razmatranja ekonomskih parametara i pretpostavki neophodnih za
usklađivanje aktivnosti sa nastalom situacijom izazvanom svetskom finansijskom krizom. Ova
razmatranja obuhvataju uticaj krize na postojeću i buduću likvidnost (prvenstveno do kraja
2011. godine) sa stanovišta naplate potraživanja od kupaca čiju likvidnost i solventnost
trenutno nije moguće proceniti, sposobnosti izmirenja obaveza prema dobavljačima i
bankama, kao i mogućnosti pribavljanja povoljnih izvora kreditiranja za premošćavanje
kritičnih situacija. Rukovodstvo Grupa ne očekuje značajnije probleme u naplati svojih
potraživanja u narednom periodu i tokovima gotovine, ali smatra da će upravljanje rizikom
likvidnosti i obezbeđenje odgovarajućih izvora finansiranja biti ključno opredeljenje za
upravljanje Grupom u narednom periodu.
Rukovodstvo smatra da, u datim okolnostima, preduzima sve neophodne mere kako bi
obezbedilo održiv rast i razvoj Grupe. Takođe, rukovodstvo Grupe nije u mogućnosti da
19
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu 31. decembra 2011 godine
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
pouzdano proceni dalje efekte krize na ekonomsko okruženje u Republici Srbiji, kao ni uticaj
na finansijski položaj i rezultate poslovanja Grupe, ali smatra da ni u kom slučaju efekti krize
neće dovesti u pitanje nastavak njegovog poslovanja.
20
KONSPLIDOVANI 2011
KOMPANIJA-Ratko Mitrović AD
DOO
10 HOLDING
14 IZGRADNJA
UK. PRIHODI
289.446.728,40
REZULTAT POSLOVANJA PREDUZEĆA KOJA ULAZE U KONSOLIDACIJU ZA 2011 GODINU
UK.RASHODI
DOBIT
POREZ
KTO.288
-265.210.390,90
24.236.337,50
-129.432,52
KTO498
3.190.144,50
0,00
NETO DOBIT
GUBITAK
KTO.288
27.297.049,48
KTO.498 KTO.290
KTO.351
0,00
195.000,00
-16.080,00
178.920,00
-17.892,00
161.028,00
5.195.842,54
-4.829.714,47
366.128,07
-32.299,00
333.829,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.089.870,23
-73.084.171,18
1.005.170,00
-100.040,85
905.129,15
34.820,00
-699.385,07
1.000,00
-1.000,00
-7.700,00
-7.700,00
-7.700,00
90 STANDARD
94.989.123,53
-105.197.473,41
-10.208.349,88
-10.208.349,88
95 MEHANIZACIJA
96.901.040,07
-98.995.144,58
-2.094.104,51
560.853.424,77
-548.041.059,61
16 INŽINJERING PLUS
17 INVEST
25 POŽEGA
40 INTERNACIONAL
61 RAN BULEVAR
0,00
0,00
-664.565,07
0,00
0,00
0,00
257.356,72
0,00
-407.208,35
0,00
0,00
0,00
79 SRBIJA
85 CIGLANA
UKUPNO
020 Kragujevac
050 Dedinje
6 Soči
Korekcija/95,25.16
ukupno
25.786.555,57
-279.664,37
3.190.144,50
0,00
28.697.035,70
0,00
16.352.233,50
-12.974.719,46
-2.094.104,51
257.356,72
0,00
-10.216.049,88
0,00
16.352.233,50
-2.501.312,86
0,00
16.352.233,50
-529,05
577.205.658,27
-548.041.588,66
42.138.789,07
-279.664,37
3.190.144,50
0,00
45.049.269,20
-12.974.719,46
257.356,72
0,00
-10.216.049,88
-2.501.312,86
REZULTAT 2011 GOD.
UKUPNO NETO DOBIT
45.049.269,20
bruto dobit
porez na dobit
poreski prih.
neto dobit
UKUPNO NETO GUBITAK
-12.717.362,74
DOBIT
GUBITAK
32.331.906,46
0,00
29.164.069,61
-279.664,37
3.447.501,22
32.331.906,46
Napomena: Ratko Mitrovic Kragujevac izkazao je gubitak u 2011 god. 30% gubitka je 6.592.000,00 rsd,neuključuje se u konsolidaciju jer bi osnivački bio negativan.U 2010 god.
sveo se na 0 (vrednost osnivačkog 26.932.918.50 rsd,)Kompanija nema obavezu pokrića gubitka.
Filijala Soči nije konsolidovana jer način na koji se vode knjige onemogućava konsolidovanje.Njihov bilans biće predočen Skupštini akcionara.
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
TABELA
AOP -101- BILANSA STANJA
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine
u hiljadama dinara
Akcijski
kapital
Stanje na dan: 01.01.2010. godine
909,178
Ostali
kapital
3,327
Rezerve
140,378
Revalori
zacione
rezerve
Nerealizovani
dobici po
osnovu hartija
od vrednosti
Nerealizovani
gubici po
osnovu hartija
od vrednosti
Neraspore
đeni
dobitak
-
-
-
209,318
Ispravka materijalno značajne greške i
promena računovodstvene politike
Korigovano početno stanje
Gubitak
Ukupno
(30,100)
957,815
(79,902)
909,178
3,327
140,378
-
-
-
Povećanje
209,318
(110,002)
32,332
1,152,199
142,334
Izdvajanje iz dobiti za rezerve
-
Smanjenje
(17)
(69,756)
110,002
69,773
Prodaja / (sticanje) sopstvenih akcija (udela)
Pokriće gubitka
-
Raspodela dividende
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu
hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
Ostalo
Neto rezultat perioda
909,178
3,310
140,378
-
-
-
171,894
-
1,224,760
Stanje na dan: 31.12.2010. godine
909,178
3,310
140,378
-
-
-
171,894
-
1,224,760
PRIHOD
31.12.2011
BILANS USPEHA
KTO
602
610
611
612
613
621
630
631
650
659
Ukupno prihod
57.879.224,55
4.189.029,99
12.760.236,33
187.907.255,17
30.450,00
16.115,85
22.450.715,30
-1.855.619,57
30.555.469,55
359.630,65
661
662
663
664
669
670
673
675
676
677
678
679
685
15.637.929,92
4.112.917,95
29.578.474,53
46.873,55
53.103,45
6.434.590,56
502.712,56
25.552,47
3.917.613,00
14.654,67
100.000.000,00
85.764.494,29
472.000,00
ukupno
korekcije
610
611
612
612
612
612
612
612
560.853.424,77
679
679
679
679
661
-1.175.416,83
1.175.416,83
332.324,39
2.352.214,08
16.352.233,50
-1.500.000,00
1.500.000,00
-854.587,25
854.587,25
-322.210,00
322.210,00
-760.000,00
760.000,00
Izuzima se
-4.189.029,99
-1.269.830,48
-11.974.335,32
-7.257,26
-2.150.000,00
19.590.453,05
Konsoliduje se
57.879.224,55
0,00
14.260.236,33
186.220.627,44
30.450,00
16.115,85
20.595.095,73
0,00
18.581.134,23
359.630,65
standard
31.990.163,42
4.112.917,95
29.578.474,53
46.873,55
45.846,19
6.434.590,56
502.712,56
25.552,47
3.917.613,00
14.654,67
100.000.000,00
85.123.615,93
472.000,00
560.207.529,61
1.500.000,00
mehanizacija-deinje
1.500.000,00
požega
-854.587,25
standard
-322.210,00
760.000,00
inznj.dedinje
760.000,00
doo Dedinje
332.324,39
2.352.214,08
16.352.233,50
kor/doo
kor/doo
kor/dedinje
doo/kor/
doo dedinje
-1.175.416,83
ukupno
579.890.196,74
19.682.667,13
BILANS USPEHA
RASHOD
31.12.2011
KTO
501
511
512
513
520
521
522
524
525
526
529
530
531
532
533
535
539
540
Ukupan iznos
42.031.312,13
69.786.428,21
2.707.493,61
17.667.702,94
81.761.332,60
14.734.124,21
159.036,00
4.505.935,89
647.712,00
10.523.366,00
16.004.877,25
37.050.235,12
3.214.184,26
3.225.092,74
12.471.902,32
177.916,89
11.374.714,24
25.754.565,80
550
551
552
553
554
555
556
559
560
562
563
564
569
570
6.444.111,80
2.227.257,15
651.930,00
1.143.821,18
233.582,05
17.182.870,70
10.384,20
2.349.735,98
1.006.937,13
30.135.167,73
4.073.346,75
7.686,02
40.796,27
3.633.687,66
Izuzima se
-264.598,91
-76.800,56
-49.600,00
-10.000,00
-342.107,61
-1.197.525,25
-360.000,00
-490.683,85
-7.257,26
-43.705,00
-2.150.000,00
1.006.937,13
Konsoliduje se
42.031.312,13
69.786.428,21
2.707.493,61
17.403.104,03
81.684.532,04
14.734.124,21
159.036,00
4.505.935,89
647.712,00
10.523.366,00
15.955.277,25
37.008.720,12
2.872.076,65
2.027.567,49
137.567,10
177.916,89
10.884.030,39
25.754.565,80
6.436.854,54
2.183.552,15
651.930,00
1.143.821,18
233.582,05
15.032.870,70
10.384,20
2.349.735,98
0,00
30.135.167,73
4.073.346,75
7.686,02
40.796,27
3.633.687,66
574
576
579
582
583
584
585
591
Ukupno:
korekcije
530
530
533
533
560
579
579
561
579
Ukupno:
30.000,00
8.119.404,14
84.296.042,86
204.913,16
227.412,59
1.855,59
32.222.114,15
70,29
548.041.059,61
-31.515,00
31.515,00
-11.974.335,22
11.974.335,22
-1.006.937,13
1.006.937,13
2.684.538,47
0,00
529,05
550.726.127,13
-3.985.341,31
30.000,00
8.119.404,14
85.303.509,04
204.913,16
227.412,59
1.855,59
32.222.114,15
70,29
531.043.460,00
požega
-31.515,00
požega,standard,meh.
-11.974.335,22
-1.006.937,13
doo standard
1.006.937,13
-2.684.538,47
0,00
529,05
-19.682.667,13
mehanizacija-holding
doo
Kragujevac
31.12.2011.
BILANS STANJA
AKTIVA
KTO
010
isp.
020
022
isp.
023
isp.
024
isp.
027
028
030
031
032
03900
03992
034
038
03901
klasa 0
korekcije
030
030
030
032
doo
stecaj
031
031
031
031
klasa 0
Ukupan iznos
71.062.605,42
-71.062.605,42
85.837.797,64
848.861.321,45
-384.328.568,38
252.911.441,26
-213.739.052,75
5.696.134,79
-808.281,60
2.160.838,72
0,01
87.045.803,84
163.764.805,88
24.831.075,01
-5.932.208,20
-18.064.498,09
1.853.142,19
69.273.654,42
0,00
919.363.406,19
Izuzima se
-87.045.803,84
84.396,75
-84.396,75
-16.451.695,65
16.451.695,65
16.451.695,65
0,00
Konsoliduje se
85.837.797,64
464.532.753,07
39.172.388,51
4.887.853,19
2.160.838,72
0,01
-87.045.803,84
171.581.039,38
17.286.064,37
1.853.142,19
69.273.654,42
0,00
856.585.531,50
16.451.695,65
bulevar
bulevar
0,00
0,00
0,00
16.352.233,50
-26.933.000,00
18.397.000,00
927.264.036,44
16.352.233,50
-26.933.000,00
18.397.000,00
-70.678.504,94
doo Kragujevac 2011
doo Dedinje
2011
doo Kragujevac 2010 p.s
doo Dedinje 2010 p.s
AKTIVA
KTO
101
102
103
isp.
110
111
120
130
131
132
134
136
141
150
isp.
klasa 1
Ukupan iznos
4.100.723,60
4.378.082,59
5.927.057,76
-9.396.703,36
277.483.310,89
0,00
64.055.915,26
0,00
1.589.642,85
0,00
138.155,00
-65.217,99
-0,20
6.297.886,19
43.935.789,74
-39.507.471,91
358.937.170,42
korekcije
isp109
isp109
isp109
isp109
ukupno
4.232.516,99
-1.348.254,70
703.439,27
138.088,11
362.662.960,09
isp109
-5.670.913,69
Izuzima se
Konsoliduje se
4.100.723,60
4.378.082,59
256.144,07
277.483.310,89
0,00
64.055.915,26
0,00
1.589.642,85
0,00
0,00
72.937,01
-0,20
6.297.886,19
1.192.006,13
1.192.006,13
pozega
3.236.311,70
361.470.953,96
4.232.516,99
-1.348.254,70
703.439,27
138.088,11
1.192.006,13
mehanizacija
standard
standard
doo
AKTIVA
KTO
200
Isp.
Isp.
201
202
Isp.
203
Isp.
218
220
221
222
223
228
230
ISP.
231
232
Isp.
234
238
241
243
244
246
248
270
271
272
278
279
287
288
289
klasa 2
korekcija
288
200
201
230
Isp.
Ukupan iznos
254.257.998,38
-105.076.639,89
219.595.709,77
631.524.371,56
-67.838.909,90
230.218.980,18
-75.145.714,95
0,00
88.144.654,15
1.014.932,60
96.920,75
13.039.932,71
56.261,91
69.110.102,49
-51.972.165,07
59.325.121,92
4.300.000,00
-4.000.000,00
53.471,50
0,00
-16.888,75
27.604,83
254.626,79
209,29
4.951,47
312.261,10
Izuzima se
Konsoliduje se
149.181.358,49
237.354.351,83
563.713.555,67
155.073.265,23
0,00
88.144.654,15
1.014.932,60
96.920,75
13.039.932,71
56.261,91
17.137.937,42
59.325.121,92
300.000,00
53.471,50
0,00
2.889.239,60
27.604,83
254.626,79
209,29
4.951,47
312.261,10
-90.641,51
-90.641,51
-628,19
69.348,29
506.750,98
0,00
204.332,07
45.675,00
1.268.022.629,48
-628,19
69.348,29
506.750,98
0,00
0,00
45.675,00
1.122.191.865,92
-204.332,07
-17.426.317,67
17.426.317,67
-14.423.288,18
14.423.288,18
166.319.295,91
-204.332,07
-17.426.317,67
17.426.317,67
bul.stecaj
bul.stecaj
bul.stecaj
231
Isp.
24110
201
239
24140
202
klasa 2
14.423.288,18
-14.423.288,18
2.934.222,36
332.324,39
37.548.876,89
-28.094,01
28.094,01
1.308.633.721,05
bul.stecaj
2.934.222,36
332.324,39
37.548.876,89
-28.094,01
28.094,01
186.441.855,13
doo
mehanizacija
doo
kompanija/poz/doo
doo standard
PASIVA
KTO
300
301
309
321
322
340
341
350
351
klasa 3
290/291
ukupno
korekcije
p.s
350
340
341
340
340
ukupno
korekcije
340
350
340
340
340
340
350
34
ukupno
34
35
35
35
korekcije
Ukupan iznos
909.177.870,00
70.678.504,94
3.310.034,03
209.897,73
140.167.997,86
363.916.354,82
28.697.035,70
-128.955.704,59
-2.501.312,86
1.384.700.677,63
-117.324.265,96
1.267.376.411,67
-26.933.000,00
18.397.000,00
16.352.233,50
37.154,48
208.208.523,86
1.258.840.411,67
84.396,75
-1.348.054,70
4.232.516,99
703.439,27
138.088,11
2.934.222,61
-8.536.000,00
1.754.236,69
-37.154,28
37.548.876,89
-14.423.287,78
-2.917.055,60
-20.208.523,86
-37.144,63
Izuzima se
70.678.504,94
70.678.504,94
Konsoliduje se
909.177.870,00
0,00
3.310.034,03
209.897,73
140.167.997,86
139.662.112,39
32.331.906,46
1.224.859.818,47
-26.933.000,00
18.397.000,00
16.352.233,50
37.154,48
20.208.523,86
70.678.504,94
84.396,75
-1.348.054,70
4.232.516,99
703.439,27
138.088,11
2.934.222,61
-8.536.000,00
1.754.236,69
-37.154,28
37.548.876,89
-14.423.287,78
-2.917.055,60
-20.208.523,86
-37.144,63
krag./dedinje
PASIVA
KTO
402
409
414
419
420
422
425
429
430
431
432
433
434
442
449
450
451
452
453
454
460
461
463
464
465
469
470
471
472
476
479
480
481
482
489
491
497
498
499
klasa 4
Ukupan iznos
1.894.892,24
0,00
19.255,23
768.710,89
45.124.507,06
-304,20
2.055.569,08
11.551.755,39
343.723.161,75
108.170.643,82
29.605.787,74
322.318.318,52
170.996.242,66
0,00
200.000,00
15.101.312,97
919.544,74
1.924.752,17
1.637.652,86
0,00
259.113,64
32.758.330,59
3.587.778,43
3.495.433,98
564.867,73
498.441,98
1.411.205,13
12.457,33
60.410,54
-1.540,90
5.879.387,07
-1.131,90
94.888,54
13.559.702,38
149.480.306,49
264.987,10
0,00
9.510.832,73
1.499.520,33
1.278.946.794,11
Izuzima se
Konsoliduje se
1.894.892,24
0,00
19.255,23
768.710,89
45.124.507,06
-304,20
2.055.569,08
6.551.755,39
343.723.161,75
108.170.643,82
153.295.150,88
32.625.388,07
314.539.929,95
170.996.242,66
0,00
0,00
15.101.312,97
919.544,74
1.924.752,17
1.637.652,86
0,00
259.113,64
32.758.330,59
3.587.778,43
3.495.433,98
564.867,73
498.441,98
1.411.205,13
12.457,33
60.410,54
-1.540,90
5.879.387,07
-1.131,90
94.888,54
13.559.702,38
149.480.306,49
264.987,10
0,00
9.306.510,65
1.499.520,33
1.115.488.532,91
klasa 4
korekcije
498
431
-204.322,07
2.781.348,80
433
431
-7.778.388,57
7.778.388,57
449
-200.000,00
420
429
420
200.000,00
-2.000.000,00
2.000.000,00
429
-3.000.000,00
420
431
432
431
420
420
431
ukupno
3.000.000,00
-3.019.600,33
3.019.600,33
2.812.977,91
1.445.252,05
2.917.055,20
14.423.287,78
1.303.122.393,78
-204.322,07
2.781.348,80
7.778.388,57
200.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
-3.019.600,33
3.019.600,33
2.812.977,91
1.445.252,05
2.917.055,20
14.423.287,78
187.633.860,86
doo
Kompanija
doo standard
doo standard
doo
mehanizacija
doo
mehanizacija
doo inzinjering plus
doo inzinjering plus
doo
mehanizacija
doo
mehanizacija
brlevar u stecaju
brlevar u stecaju
doo/raz
doo /poz
doo inzinjering plus
raz.ran.god
KLASA KTO-A
0
1
2
3
4
856.585.531,50
361.470.953,96
1.122.191.865,92
1.224.859.818,47
1.115.488.532,91
2.340.348.351,38
2.340.248.351,38
AKTIVA
0
1
2
3
4
IZUZIMA SE
70.678.504,94
1.192.006,13
186.441.854,73
PASIVA
70.678.504,94
187.633.860,86
258.312.365,80
258.312.365,80
AKTIVA
IZUZIMA SE
PASIVA
258.312.365,80
258.312.365,80
Napom.br.
Konto
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
u hilj.
dinara
Naziv konta
2011
2010
Prihodi od prodaje
600
601
602
610
611
612
613
621
630
631
Prihodi od prod.robe pove.prav.lica
Prihodi od prod.robe osta. pove.prav.lica
Prihodi od prod.robe
Prihodi od prod.mat.zav.prav lica
Prihodi od prod.ostala pov.prav.lica
Prihodi od prod.na domacem tr.
Prih.od prod.na ino trzistu
UKUPNO:
14.260
186.221
30
258.390
0
0
4.615
0
23.522
601.707
439
630.283
UKUPNO:
16
16
437
437
20.595
20.595
0
-116.935
-116.935
18.581
359
18.940
8.907
31
8.938
42.031
5.402
0
5.402
57.879
Prihodi od aktiviranja
Povecanje zaliha ned.proizvodnje
Smanjene zaliha ned.proizvodnje
UKUPNO:
Ostali poslovni prihodi
650
659
Prihod od zakupnina
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO:
Toskovi materijala
501
502
Nabavna vrd.prod.robe
Nabavna vrd.prod.nekr
UKUPNO:
511
510
512
513
Tros.mat. Za izradu
Tros.nabavke materijala
Tros.ost.mat.
Tros.goriva i energije
42.031
69.786
UKUPNO:
2.708
17.403
89.897
52.096
0
9.862
22.488
84.446
Troskovi zarada I naknada zarade
520
521
522
524
525
526
529
Tros.zarada i nakn.zarada
Tros.dop.na zarad.na ter.posl.
Troskovi nak.po ugovoruo delu
Tros.po ug.o priv.i pov.poslovima
Troš.naknade fizičkim licima
Tros.nakn.clan.upra.odbo.
Ost.licni rash.i naknade
UKUPNO:
81.685
14.734
159
4.506
648
10.523
15.955
128.210
88.218
15.827
1.581
5.250
8.003
11.803
130.682
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
Napom.br.
Konto
2011
u hilj.
dinara
2010
25.755
27.365
UKUPNO:
25.755
27.365
UKUPNO:
37.009
2.872
2.028
137
0
178
0
10.884
6.437
2.183
652
1.144
233
15.033
10
2.350
81.150
148.638
4.817
5.870
6.807
0
253
2
8.836
7.502
2.174
1.574
958
265
17.941
240
3.857
209.734
UKUPNO:
31.990
4.113
29.578
47
46
65.774
90.898
74.581
19.191
6
0
184.676
0
30.135
4.073
8
41
26.933
10.185
34.001
1.171
1.553
Naziv konta
Troskovi amortizacije i rezervisanja
540
545
Troskovi amortizacije
Troskovi za naknade dr.ben.
zaposlenihnije mat.značajan (mali br.
zaposlenih.pojed.otpr.nisu značajn,
u toku god ispl. Jedna ili dve.stan.19
Ostali poslovni rashodi
530
531
532
533
534
535
537
539
550
551
552
553
554
555
556
559
Troskovi uslu.na izrad. Ucinaka
Troskovi tran.uslu.
Tros.usluga odrzavanja
Troskovi zakupnine
Troskovi sajmova
Troskovi reklame
Troskovi razvoja
Tros.osta.usliga
Tros.nepro.usluga
Tros.reprez.
Tros.prem.i osiguranja
Tros.plat.prometa
Troskovi clanarine
Tros-poreza
Troskovi doprinosa
Ostali nepo.tros.
Finansijski prihodi
661
662
663
664
669
Fin.prih.(ost.pov.prv.lica)
Prih.od kam.
Pozit.kursne raz.
Prih.po osn.rev.i efekta ug.zast.od riz.
Ostali fin.prihodi
Finansijski rashodi
561
562
563
564
569
Fin.rash.(ost.pove.pravna lica)
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Neg.efekat ugo.rev.i val.kla.
Ostali finan.rashodi
UKUPNO:
34.257
73.843
2011
u hilj.
dinara
2010
6.434
0
503
0
25
3.918
15
100.000
85.124
0
472
196.491
9.049
0
628
0
4.167
959
10
42.635
65.404
0
11.235
134.087
3.634
0
30
8.119
85.303
205
227
2
32.222
0
129.742
4.743
154
695
8.955
18.564
0
1.222
7
41.111
0
75.451
0
0
0
0
103.498
0
-100.107
3.391
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
Napom.br.
Konto
Naziv konta
Ostali prihodi
670
672
673
674
675
676
677
678
679
681
685
Dobici od prod.nem.ulag.i nekret.
Dobici od prod.ucesca
Dobici od prod.mat.
Viskovi
Napl.otpis.pot.
Prih.po osn.efek.ugov.zast.od rizika
prih.od smanjenja obaveza
Prih.o ukid.rezerv.
Ostali nepomenuti prih.
Prih.od uskl.vred.nema.ulaganja
Prih.od uskl.vred.potra.i krat.fina.plamana
UKUPNO:
Ostali rashodi
570
573
574
576
579
582
583
584
585
589
Gubici po osn.rash.i prod.nemat.ulag.post.i opre.
Viskovi od prod.materijala
Manjkovi
Rash.po osno.totalnog otpisa
Ost.nepom.rashodi
Obezvedjenje nekret.post.I oprema
Obezv.dug.fin.plasm.
Obezvredjenje zalihe materijala
Obezv.krat..fin.plasm.
Obezvredjenje imovine
UKUPNO:
Neto dobit ili gubitak koji se obustavlja
691
590
591
Prih.po osn.isp.gres.iz ran.god.
Gubit.poslovanja koji se obustavlja
Rshod po osn.ispr.gres.iz ran.god.
UKUPNO:
Zarada po akciji
Emitovano je ukupno 644.807 akcija
nominalne vrednosti 1.410.00. dinara
Usaglaseno
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
STRUKTURA AKCISKOG KAPITALA
Besplatne akcije
Konvervtovane deonice u akcije
Akcijski kapital FOND PIO
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA(neupisan)
Akcijski kap.AKCIJSKOG FONDA (odustanci)
Otplacene akcije(II krug sa popustom)
UKUPNO:
Broj uplacenih akcija
2011
347.659
62.419
58.239
29.755
38.070
39.372
644.807
0
2010
347.659
62.419
58.239
29.755
38.070
39.372
644.807
0
Zarada po akciji
Dobit
Br. Akcija
Zarada po akciji:
32.332
644.807
50,15
209.318
644.807
324,62
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
u hilj. dinara
2011
Naziv konta
0
Neuplacene upisane akcije
2010
UKUPNO:
0
0
UKUPNO:
85.838
464.533
39.172
2.161
591.704
88.206
487.119
43.546
2.161
621.032
UKUPNO:
4.888
4.888
4.973
4.973
Ucesca u kap.mat.zav.prav.lica
Ucesca u kap.ost.pov.prav.lica
Ucesca u kap.dr.prav.lica i dr.hart.od vred.
Ispravka vred.uc.u kap.ost.prav.lica(*032)
UKUPNO:
0
171.581
41.283
-23.997
188.867
0
155.022
41.389
-23.997
172.414
1.853
0
69.273
2.582
Nekretnine, postrojenja I oprema
*020
*022
*023
*027
*024
Zemljiste
Gradjevinskim objekti
Postrojenja i oprema
Investicije utoku,nekretnine post.i opr.
Investicione nekretnine
Dugorocni plasmani
*030
*031
*032
*039
Ostali dugorocni plasmani
*034
*036
*038
*039
Dug.kred.u zem.
Dug.hart.od vred.koje se drze do dosp.
Ostali dug.plsmani
Ispr.vred.ost.dug.plasmani
UKUPNO:
71.126
66.561
0
69.143
4.101
4.378
5.927
-5.671
277.483
0
64.056
0
1.589
0
73
0
42.744
-39.507
355.173
4.454
3.869
13.582
-13.466
255.033
0
65.911
0
3.588
0
908
0
67.583
-19.058
382.404
Zalihe
101
102
103
109
110
111
120
130
131
132
134
139
150
159
Materijal
Rezervni delovi
Alat i inventar
Ispravka( 103)
Nedovrsena proizvodnja
Nedovrsene usluge
Gotovi proizvodi
Obracun nabavke robe
Roba u magacinu
Roba u prometu na veliko
Roba u prometu na malo
isp.roba u prom.na malo
Dati avansi
Ispravka avansa
UKUPNO:
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
141
u hilj. dinara
2011
Naziv konta
Stalna sredstva namenjena prodaji
UKUPNO:
2010
6.298
6.298
6.298
6.298
0
237.354
631.553
-67.839
230.219
-75.146
0
88.145
0
1.015
97
56
1.045.454
0
256.123
584.022
231.908
-134.315
146
72.507
0
1.035
97
294
1.011.817
UKUPNO:
13.040
13.040
121
121
Krat.kred.i pls.od mat.pred.
Isp.pot.
Krat.kred.i plas.ostla pov.
Krat.kred.i plas.i ostali
Ostali dugorocne obaveze/dospece jedna godina
Ostali krat.plasmani
UKUPNO:
0
-4.000
59.325
4.300
54
0
59.679
0
-4.000
59.500
21.500
54
25.000
102.054
2.889
0
27
254
0
5
3.175
102.806
0
25
6.394
405
109.630
312
-90
1.088
-81
Kratkorocna potrazivanja i plasmani
200
201
202
209
203
209
218
220
229
221
222
228
Kupci-mat.i zav.prav.lica
Kupci-pov.pra.lica do 50%
Kupci u zemlji
Ispravka vred.pot.od kupaca
Kupci u ino
Ispravka vred.pot.od kupaca-ino
Ostala potrazivanja iz specificnih poslova
Pot.za kam.i div.
Isp.ost.pot.
Pot.od zaposlenih
Pot.od drzavnih org.i organizacija
Ost.potrazivanja
UKUPNO:
223
Potrazivanja za vise pl.poreza
Kratkorocni finansijski plasmani
230
239
231
232
234
238
Gotovina
241
242
243
244
246
248
Tekuci (poslovni)racuni
Izdvojena novcana sredstva
Blagajna
Devizni racun
Devizna blagajna
Ostala nov.sred.
UKUPNO:
Porez na dodatu vrednost i razgranicenja
270
271
PDV za prim.fak.18%
PDV za prim.fak.8%
272
278
279
280
287
289
Pot.za vise placen PDV
PDV naknade za poljopivredu
Pot.za vise placen PDV
Unapred placeni troskovi
Razgranicenje PDV
Ostala aktivna vrem.razgranicenja
0
69
507
0
0
46
844
UKUPNO:
0
70
286
0
31
1.483
2.877
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
u hilj. dinara
Napom.br.
Konto
288
Naziv konta
2010
Odloozena poreska sredstva
2010
UKUPNO:
0
0
0
0
UKUPNO:
909.178
3.310
912.488
909.178
3.327
912.505
210
140.168
140.378
210
140.168
140.378
UKUPNO:
0
0
0
0
UKUPNO:
139.562
32.332
171.894
0
209.318
209.318
UKUPNO:
0
0
-30.099
-30.099
UKUPNO:
1.895
1.895
1.895
1.895
0
100.000
100.000
19
19
39
39
769
2.743
Kapital
300
309
Akcijski kapital
Ostali kapital
321
322
Zakonske rezerve
Statutarne rezerve
332
Nerealizovani dobici po osn.HOV
340
341
350
Dobitak ranijih god.
Dobici tekuće god.
Gubitak ran.god.
Dugorocne obaveze
402
Rezer.-za zadrzane kaucije i dep.
409
Rezer.-za sudske sporove
414
Dugorocni kred.u zemlji
UKUPNO:
419
Ostale dug.obaveze-lizing
UKUPNO:
769
2.743
UKUPNO:
0
0
2.056
6.552
8.608
0
2.466
1.874
4.628
8.968
Ostale dugorocne obaveze
420
422
425
429
Kratkorocni kred.pov.
Kratkorocni kred.u zemlji
Ostale obaveze/dospece jedna godina
Ostale obaveze
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
Naziv konta
u hilj. dinara
2011
2010
Obaveze iz poslovanja
430
432
433
434
442
449
Primljeni avansi
Dobavljaci-ostala pov.prav.lica
Dobavljci-treca lica
Dobavljaci u ino.
Obaveza za komisionu I konsignacione prodaje
Ostale obav.iz spec.poslova
UKUPNO:
343.723
32.625
314.540
170.996
0
0
861.884
450.758
79.790
320.402
165.795
-19
1.016
1.017.742
15.101
920
1.925
1.638
0
0
0
259
32.758
3.495
3.588
565
498
60.747
13.345
1.691
1.868
1.654
-9
0
0
357
32.758
911
3.890
-2
335
56.798
1.411
12
60
-1
5.879
-1
180
143
0
-1
14.737
160
Ostale kratkorocne obaveze
450
451
452
453
454
455
456
460
461
464
463
465
469
Obaveze za neto zarade
Obaveze porez na zarade
Obaveze za dop.na tert zaposlenih
Obaveze za dop.na teret poslod.
Obav.za neto nak.zar.koje se ref
Obav.za poreze I dop.na nak.na ter.zap.koje ref.
Obav.za por.I dop.na ter.posl..koji se ref.
Obaveze po osn.kamata i tr.fin.
Obaveze za dividende
Obaveze uprani odbor
Obavez prema zaposlenima
Obaveze prema fizickim licima
Ostale obaveze
UKUPNO:
Obaveze za poreze I aktivna vremenska razgranicenja
470
471
472
476
479
480
Obaveze za PDV 118%
Obaveze za PDV 8%
Obaveze za PDV-avansi
Obaveze za PDV-prod.za gotovinu
Obaveze za PDV
Obaveze na porez na prom.i akcize
482
487
489
491
497
499
481
498
Obaveze za car.i dr.dazbine
Obaveze razgranicenje pdv
Obaveze za por.i dop.i dr.daz.
Rezervisanja prihoda
Razgranicenje PDV
Ostale pas.razg.ob.za upis.neup.akcije
UKUPNO:
13.560
0
149.480
265
0
1.499
172.164
22.007
0
4.614
265
104
1.612
43.821
UKUPNO:
95
95
5.902
5.902
UKUPNO:
9.307
9.307
12.755
12.755
Obaveze za porez iz rezultata
Odlozene poreske obaveze
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
Naziv konta
u hilj. dinara
2011
2010
Vanbilansna aktiva/pasiva
887
897
Garancije i druga jemstva
Obveze za garancije i dr.jemstva
372.848
-372.848
263.830
-263.830
31.12.2011.
104,6409
80,8662
31.12.2010.
105,4982
79,2802
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
VALUTA
EURI
USD
LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Jasminka Stopić
GENERALNI DIREKTOR
Predrag Ilić
Naziv: Ratko Mitrović Izgradnja DOO
Sedište: Beograd
Matični broj: 20482923
Šifra delatnosti:
Poreski identifikacioni broj: 105895372
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
OO
12
O1bez012
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA
IMOVINA
(002+003+004+005+
009)
I. NEUPLAĆENI
UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III.
NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA,
OPREMA i
BIOLOŠKA
SREDSTVA
(006+007+008)
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
3
OO3
OO4
OO5
OO6
020,022,023,026,027deo,029
2. Investicione
nekretnine
OO7
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo)
3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI
PLASMANI
(010+011)
OO9
1. Učešća u kapitalu
O10
2. Ostali dugoročni
finansijski plasmani
B. OBRTNA
IMOVINA
9
OO2
1. Nekretnine,
postrojenja i oprema
033do039 minus 037
godina UČ godina UČ
5
6
7
8
OO1
020,022,023,024,026,027,(deo) i 028
(deo)
030 do 032,039deo
broj
4
O11
O12
8,160 100
40,984 100
20
(013+014+015)
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
I. ZALIHE
O13
II. STALNA SRED.
NEMANJENA
PRODAJI I
O14
SREDSTVA
POSLOV. KOJE SE
OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PL
ASMANI i
O15
GOTOVINA
(016+017+018+019+0
20)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više
plaćen porez na
dobitak
3. Kratkoročni
finansijski plasmani
3. Gotovinski
ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu
vrednost i aktivna
vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA
PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA
IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK
IZNAD VISINE
KAPITALA
D. UKUPNA
AKTIVA (022+023)
Đ. VANBILANSNA
AKTIVA
8,160 100
40,984 100
20
O16
7,999 98
7,804 19
102
O17
16
0
34
0
47
0
17,500 43
0
2
15,646 38
1
8,160 100
40,984 100
20
8,160 100
40,984 100
20
O18
O19
145
O20
O21
O22
O23
O24
O25
Iznos
Grupa računa,
račun
1
30
POZICIJA
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
2
3
PASIVA
A. KAPITAL
(102+103+104+105+
101
106-107+108-109110)
I. OSNOVNI i
102
OSTALI KAPITAL
broj
4
godina UČ godina UČ
5
6
7
8
9
660
8
499
1
132
48
1
48
0
100
31
32
330 i 331
332
333
34
35
037 i 237
40
41
414.415
41 bez 414 i415
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
II. NEUPLAĆENI
UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV.
REVALORIZACION
E REZERVE
V.
NEREALIZOVANI
DOBICI PO
OSNOVU HARTIJA
OD VREDNOSTI
VI.
NEREALIZOVANI
GUBICI PO
OSNOVU HARTIJA
OD VREDNOSTI
VII.
NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE
AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE
(112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
II. DUGOROČNE
OBAVEZE
(114+115)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne
obaveze
III.
KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+
121+122)
1. Kratkoročne
finansijske obaveze
2.Obaveze po osnovu
sred. namenjenih
prodaji i sredstava
poslovanja koje se
obustavljaju
3. Obaveze iz
poslovanja
5. Ostale kratkoročne
obaveze i pasivna
vremenska
103
104
105
106
107
108
612
451
136
7,500 92
40,485 99
19
116
7,500 92
40,485 99
19
117
7,500 92
40,485 99
19
109
110
111
112
113
114
115
118
119
120
razgraničenja
47 i 48, osim 481
481
498
89
4. Obaveze po osnovu
poreza na dodatnu
vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu
poreza na dobitak
IV. ODLOŽENE
PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA
PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA
PASIVA
121
122
123
124
125
8,160 100
40,984 100
20
Naziv: Ratko Mitrović Izgradnja
Sedište: Beograd
Matični broj: 20482923
Šifra delatnosti: 74300
Poreski identifikacioni broj: 105895372
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
60 i 61 1. Prihodi od prodaje
62
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
630
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
631
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
64i65 5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
50
51
52
54
53i55
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
67i68 VII. OSTALI PRIHODI
57i58 VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
69-59
59-69
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
280 100
280 100
0
0
16 100
190 100
8
16 100
190 100
90
8
0
16
195
19
1,026
179
109
164
1
0
108
166
220
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
221
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220219+222-221)
222
223
224
179
721
722
722
723
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
18
11
164
161
97
166
Naziv: "RM Inženjering Plus" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20734671
Šifra delatnosti: 4520
Poreski identifikacioni broj: 107060802
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
OO
12
O1bez012
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
3
OO1
broj
4
godina UČ godina UČ
5
6
7
8
8,269 55
OO2
OO3
OO4
OO5
8,269 55
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
8,269 55
020,022,023,026,027deo,029
OO7
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
030 do 032,039deo
033do039 minus 037
10 do 13,15
14
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
1. Učešća u kapitalu
O10
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
I. ZALIHE
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
O11
O12
O13
O14
6,660 45
9
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
Grupa računa,
račun
1
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
6,660 45
1. Potraživanja
2,158 14
O16
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
O17
O18
2,000 13
O19
2,501 17
O20
1
O21
O22
14,929 100
O23
O24
14,929 100
Đ. VANBILANSNA AKTIVA O25
POZICIJA
2
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
332
333
34
35
037 i 237
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI
PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
101
8,111 54
102
7,778 52
103
104
105
106
107
108
109
110
333
40
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
111
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
113
414.415
1. Dugoročni krediti
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza na
dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza na
dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
6,818 46
116
6,818 46
117
5,420 36
118
119
974
120
29
121
369
122
26
7
2
123
124
125
14,929 100
Naziv: "RM Inženjering Plus" d.o.o.
Sedište: Beograd,
Matični broj: 20734671
Šifra delatnosti: 4520
Poreski identifikacioni broj: 107060802
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
5,178 100
5,016 97
162
3
4,796 100
580
3,143
196
877
382
18
23
12
365
220
221
222
223
365
12
66
4
18
721
722
722
723
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
32
333
Naziv: "Ratko Mitrović Invest"d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20734612
Šifra delatnosti: 4120
Poreski identifikacioni broj: 107060819
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
OO
12
O1bez012
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
OO1
0
0
0
0
OO3
OO4
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
OO5
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
020,022,023,026,027deo,029
OO7
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
0
OO2
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
2. Investicione nekretnine
0
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030 do 032,039deo
1. Učešća u kapitalu
O10
033do039 minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
O11
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
Grupa računa,
račun
1
30
31
32
330 i 331
332
333
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
I. ZALIHE
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potraživanja
O12
0
0
0
0
0
0
0
0
O13
O14
O15
O16
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
POZICIJA
2
PASIVA
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI
PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
101
102
103
104
105
106
107
0
0
34
35
037 i 237
40
41
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
108
109
110
111
113
1. Dugoročni krediti
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
0
0
0
0
0
0
0
112
414.415
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza na
dodatnu vrednost i ostalih javnih
prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza na
dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
0
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Naziv: "Ratko Mitrović Invest"d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20734612
Šifra delatnosti: 4120
Poreski identifikacioni broj: 107060819
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208
do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
0
0
0
0
213
0
0
214
0
0
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
215
216
217
218
69-59
59-69
721
722
722
723
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
219
0
0
220
0
0
0
0
0
0
229
0
0
230
0
0
221
222
223
224
225
226
227
228
231
232
233
234
Naziv: "Ratko Mitrović - Požega" d.o.o.
Sedište: Požega
Matični broj: 06992153
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 101002798
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
8,791 19
8,884 24
99
OO5
8,791 19
8,884 24
99
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
8,791 19
8,884 24
99
020,022,023,026,027deo,029
OO7
38,419 81
28,531 76
135
OO
12
O1bez012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
030 do 032,039deo
033do039 minus 037
OO1
OO2
OO3
OO4
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
1. Učešća u kapitalu
O10
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
O11
O12
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
Grupa računa,
račun
1
I. ZALIHE
O13
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potraživanja
O16
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
POZICIJA
2
11,879 25
12,940 35
92
26,540 56
15,591 42
170
26,334 56
13,658 37
193
O17
O18
O19
115
0
1,877
5
6
O20
91
0
56
0
163
47,210 100
37,415 100
126
47,210 100
37,415 100
126
O21
O22
O23
O24
O25
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
332
333
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
101
9,908 21
9,003 24
110
102
8,312 18
8,312 22
100
7
7
100
103
104
105
106
107
0
0
34
35
037 i 237
40
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
108
111
414.415
1. Dugoročni krediti
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
37,302 79
28,412 76
131
37,302 79
28,412 76
131
112
113
427
232
110
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
42 osim 427
684
109
41
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
1,589
116
117
3,131
7
2,994
8
105
22,951 61
134
118
119
30,648 65
120
1,998
4
1,668
4
120
121
1,458
3
779
2
187
122
67
0
20
0
335
37,415 100
126
123
124
125
47,210 100
Naziv: "Ratko Mitrović - Požega" d.o.o.
Sedište: Požega
Matični broj: 06992153
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 101002798
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
73,458 100
75,024 102
47,938 100
48,278 101
153
155
1,856
3
290
0
72,860 100
1,135
2
795
2
51,791 100
164
36
141
34,835
19,718
230
18,077
598
21,301
15,088
153
15,249
164
131
150
119
48
27
0
25
41
29
0
29
3,853
6
691
4,805
1,100
28
12
1,006
267
377
1,006
267
377
66
194
566
30
220
221
222
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
224
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odloženi poreski rashodi perioda
226
722
723
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
227
228
229
230
231
232
233
234
100
25
400
906
242
374
Naziv: "Ratko Mitrović - Ran Bulevar" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20452595
Šifra delatnosti: 45250
Poreski identifikacioni broj: 105767586
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
OO
12
O1bez012
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
OO1
OO2
OO3
OO4
OO5
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
020,022,023,026,027deo,029
OO7
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
030 do 032,039deo
033do039 minus 037
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
1. Učešća u kapitalu
O10
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
O11
O12
1,359
3
1,359
3
100
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
I. ZALIHE
O13
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potraživanja
1,359
3
1,359
3
100
1,255
2
1,255
2
100
104
0
104
0
100
O22
1,359
3
1,359
3
100
O23
50295
97
100
O24
51,654 100
51,654 100
100
O16
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
O17
O18
O19
O20
O21
97 50295
Đ. VANBILANSNA AKTIVA O25
Iznos
Grupa računa,
POZICIJA
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
račun
broj
1
2
3
4
godina UČ godina UČ
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
332
333
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
101
102
103
104
105
106
107
38
0
38
0
100
34
35
037 i 237
40
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
108
109
0
100
51,654 100
51,654 100
100
116
51,654 100
51,654 100
100
117
30,049 58
30,049 58
100
16,861 33
16,861 33
100
111
113
414.415
1. Dugoročni krediti
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
38
112
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
42 osim 427
0
110
41
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
38
118
119
120
4,233
8
4,233
8
100
121
458
1
458
1
100
122
53
0
53
0
100
51,654 100
100
123
124
125
51,654 100
Naziv: "Ratko Mitrović -Ran Bulevar" DOO
Sedište: Beograd
Matični broj: 20452595
Šifra delatnosti: 45250
Poreski identifikacioni broj: 105767586
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208
do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
207
2,184
100
208
209
333
15
210
322
15
211
682
31
212
847
39
213
214
2,184
215
216
217
218
50
1
1
959
8,308
69-59
59-69
721
722
722
723
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
219
220
9,483
221
222
223
224
9,483
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
9,483
Naziv: "Ratko Mitrović-Internacional" DOO
Sedište: Jurija Gagarina 177
Matični broj: 17168363
Šifra delatnosti: 45110
Poreski identifikacioni broj: 100266945
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
3
godina UČ godina UČ
5
6
7
8
7
6
OO5
574
7
0
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
574
7
0
020,022,023,026,027deo,029
OO7
12
O1bez012
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
030 do 032,039deo
37
0
9
611
OO
OO1
broj
4
OO2
OO3
OO4
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
37
0
37
0
100
1. Učešća u kapitalu
O10
37
0
37
0
100
033do039 minus 037
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
I. ZALIHE
O11
O12
7,664 98
7,848 93
98
O13
1,505 19
1,505 18
100
6,159 78
6,343 75
97
O16
6,029 77
6,029 71
100
O17
52
52
1
100
81
1
0
181
2
43
7,855 100
8,459 100
93
7,855 100
8,459 100
93
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
1
O18
O19
O20
78
1
O21
154
2
O22
O23
O24
Đ. VANBILANSNA AKTIVA O25
Iznos
Grupa računa,
POZICIJA
račun
1
2
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
3
broj
4
godina UČ godina UČ
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
101
102
1,302 17
1,709 20
76
149
2
149
2
100
348
4
348
4
100
103
104
105
332
333
34
35
037 i 237
40
41
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
106
107
108
4,904
4,904
100
109
4,099 52
3,692 44
111
111
6,553 83
6,647 79
99
112
1,895 24
1,895 22
100
4,658 59
4,752 56
98
110
113
414.415
1. Dugoročni krediti
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
116
117
332
4
332
4
100
4,214 50
100
118
119
4,224 54
120
121
102
1
206
2
50
123
0
103
1
0
124
7,855 100
8,459 100
93
122
125
Naziv: "Ratko Mitrović- Internacional" DOO
Sedište: Beograd
Matični broj: 17168363
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 100266945
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208
do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
207
618
100
1,196
100
52
208
209
44
7
199
17
22
198
17
681
57
84
118
10
0
210
211
574
212
93
213
214
618
1,196
52
215
216
217
218
35
81
1
6,265
8,568
1
1
219
69-59
59-69
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
220
664
3,500
19
664
3,500
19
221
222
223
224
G. POREZ NA DOBIT
721
722
722
723
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
225
226
227
192
257
228
229
230
231
232
233
234
407
3,692
11
Naziv: "Ratko Mitrović - Ciglana" d.o.o.
Sedište: Čačak
Matični broj: 06991351
Šifra delatnosti: 26400
Poreski identifikacioni broj: 101113048
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
OO
12
O1bez012
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
OO1
OO2
OO3
OO4
OO5
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
020,022,023,026,027deo,029
OO7
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030 do 032,039deo
1. Učešća u kapitalu
O10
033do039 minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
O11
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
O12
491
2
491
2
100
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
Grupa računa,
račun
1
I. ZALIHE
O13
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
112
1
112
1
100
379
2
379
2
100
1. Potraživanja
379
2
379
2
100
O22
491
2
491
2
100
O23
20769
98
100
O24
21,260 100
21,252 100
100
O16
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
O17
O18
O19
O20
O21
98 20761
Đ. VANBILANSNA AKTIVA O25
POZICIJA
2
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
332
333
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
101
102
103
104
105
106
107
99
0
99
0
100
34
35
037 i 237
40
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
108
109
0
100
21,260 100
21,252 100
100
21,260 100
21,252 100
100
119
20,953 99
20,945 99
100
120
40
0
40
0
100
121
265
1
265
1
100
122
2
0
2
0
100
21,252 100
100
111
113
414.415
1. Dugoročni krediti
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
99
112
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
42 osim 427
0
110
41
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
99
116
117
118
123
124
125
21,260 100
Naziv: "Ratko Mitrović - Ciglana" d.o.o.
Sedište: Čačak
Matični broj: 06991351
Šifra delatnosti: 26400
Poreski identifikacioni broj: 101113048
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208
do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
207
8
100
61
100
13
67
20
208
209
210
20
211
212
8
100
41
213
214
215
216
217
218
219
8
61
3
2,347
2,465
13
69-59
59-69
721
722
722
723
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
220
8
182
4
8
182
4
8
182
4
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Naziv: "Ratko Mitrović - Standard" d.o.o.
Sedište: Dobanovci
Matični broj: 06971539
Šifra delatnosti: 55300
Poreski identifikacioni broj: 101672831
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
OO
12
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
OO1
3,625
4
3,566
4
102
OO2
OO3
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
OO4
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
OO5
897
1
1,031
1
87
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
897
1
1,031
1
87
020,022,023,026,027deo,029
OO7
2,728
3
2,535
3
108
2,728
3
2,535
3
108
42,291 52
100
O1bez012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030 do 032,039deo
1. Učešća u kapitalu
O10
033do039 minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
O11
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
O12
I. ZALIHE
O13
10 do 13,15
42,294 46
1,909
2
2,005
2
95
14
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
40,385 44
40,286 49
100
20,21 i 22 osim 223
1. Potraživanja
O16
40,200 44
36,540 45
110
223
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
O17
1
0
1
0
100
23 minus 237
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
O18
O19
59
0
2,725
3
2
O20
125
0
1,020
1
12
45,857 56
100
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
Grupa računa,
račun
1
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
POZICIJA
2
O21
O22
45,919 50
O23
46261
O24
92,180 100
50 36052
44
128
81,909 100
113
O25
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
332
333
34
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
101
0
102
20,217 22
103
104
105
106
107
108
0
35
VIII. GUBITAK
109
037 i 237
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
110
40
41
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
111
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
81,909 100
113
92,180 100
81,909 100
113
7
11,168 14
55
78,610 85
65,237 80
120
113
1. Dugoročni krediti
42 osim 427
92,180 100
112
414.415
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
20,217 22
116
117
6,144
118
119
120
5,652
6
4,015
5
141
121
1,774
2
1,489
2
119
81,909 100
113
122
123
124
125
92,180 100
Naziv: "Ratko Mitrović - Standard" d.o.o.
Sedište: Dobanovci
Matični broj: 06971539
Šifra delatnosti: 55300
Poreski identifikacioni broj: 101672831
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208
do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
94,688
100
83,068
100
114
202
94,312
100
82,521
99
114
203
16
0
436
1
4
206
360
0
111
0
324
207
102,124
100
90,117
100
113
208
209
2,616
43,117
3
42
4,079
36,362
5
40
64
119
210
41,216
40
34,601
38
119
211
172
0
284
0
61
212
15,003
15
14,791
16
101
204
205
213
214
7,436
7,049
105
215
216
217
218
301
1,250
749
188
51
1,268
40
665
219
1,823
144
69-59
59-69
721
722
722
723
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
220
10,208
7,705
132
10,208
7,705
132
10,208
7,705
132
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Naziv: "Ratko Mitrović - Mehanizacija" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 06971571
Šifra delatnosti: 50200
Poreski identifikacioni broj: 100164678
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
1,521
3
6,728
7
23
OO5
43
0
5,226
5
1
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
43
0
5,226
5
1
020,022,023,026,027deo,029
OO7
1,478
2
1,502
2
98
1,478
2
1,502
2
98
93,111 93
63
35,355 35
5
OO
12
O1bez012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
OO1
OO2
OO3
OO4
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030 do 032,039deo
1. Učešća u kapitalu
O10
033do039 minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
O11
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
O12
I. ZALIHE
O13
10 do 13,15
58,627 97
1,759
3
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
Grupa računa,
račun
1
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
POZICIJA
2
6,298 10
6,298
6
100
50,570 84
51,458 52
98
O16
49,599 82
45,682 46
109
O17
378
1
189
0
200
O19
179
0
4,109
4
4
O20
414
1
1,478
1
28
O21
50
0
50
0
100
O22
60,198 100
99,889 100
60
60,198 100
99,889 100
60
O18
O23
O24
O25
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
332
333
34
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
101
11,673 19
21,417 21
55
102
37,348 62
37,348 37
100
23
23
100
103
104
0
0
105
106
107
108
1,406
1,404
100
35
VIII. GUBITAK
109
037 i 237
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
110
40
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
27,104 45
17,358 17
156
48,525 81
78,472 79
62
116
48,525 81
78,472 79
62
117
7,035 12
111
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE
(114+115)
113
414.415
1. Dugoročni krediti
114
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
4,100
4
172
118
119
28,111 47
62,091 62
45
120
12,188 20
10,572 11
115
121
1,191
2
1,709
2
70
99,889 100
60
122
123
124
125
60,198 100
Naziv: "Ratko Mitrović - Mehanizacija" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 06971571
Šifra delatnosti: 50200
Poreski identifikacioni broj: 100164678
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208
do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
88,737
100
88,771
100
100
202
88,000
99
87,843
99
100
206
737
1
928
1
79
207
84,051
100
80,830
100
104
208
209
39,415
6,918
47
8
1,324
21,353
2
26
2,977
32
210
17,906
21
37,504
46
48
211
825
1
815
1
101
212
18,987
23
19,834
25
96
213
4,686
7,941
59
25
2,222
8,139
12,724
20
7,152
125
31
38
33,484
203
204
205
214
215
216
217
218
69-59
59-69
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
219
220
771
2,096
221
222
223
224
771
2,096
G. POREZ NA DOBIT
721
722
722
723
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
771
2,096
Naziv: "Ratko Mitrović - Dedinje" DOO
Sedište: Beograd,
Matični broj: 06971547
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 100002653
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
OO
12
O1bez012
020,022,023,024,026,027,
(deo) i 028 (deo)
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
1. Nekretnine, postrojenja i
oprema
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
OO1
2,389,890 63 2,736,051 77
87
OO2
OO3
OO4
7
92
OO5
2,042,800 54 2,322,957 65
88
OO6
1,989,784 52 2,269,941 64
88
020,022,023,026,027deo,029 2. Investicione nekretnine
OO7
021, 025, 027 (deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030 do 032,039deo
1. Učešća u kapitalu
033do039 minus 037
224,339
53,016
6 243,979
1
53,016
1
100
122,751
3 169,115
5
73
O10
110,765
3 156,610
4
71
2. Ostali dugoročni finansijski
O11
plasmani
11,986
0
0
96
12,505
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
Grupa računa,
račun
1
B. OBRTNA IMOVINA
(013+014+015)
I. ZALIHE
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMAN
I i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potraživanja
O12
POZICIJA
2
173
O13
247,481
6 271,119
8
91
O14
121,188
3 115,190
3
105
1,044,235 27 431,267 12
242
O15
O16
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
Đ. VANBILANSNA
AKTIVA
1,412,904 37 817,576 23
998,312 26 331,356
9
301
O17
1,332
0
2,246
0
59
O18
22,720
1
68,970
2
33
O19
12,147
0
18,660
1
65
O20
9,724
0
10,035
0
97
O21
7,641
0
4,621
0
165
3,810,435 100 3,558,248 100
107
3,810,435 100 3,558,248 100
107
O22
O23
O24
O25
Iznos
AOP Napomena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj
godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
PASIVA
30
31
32
330 i 331
332
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
101
675,657 18 678,277 19
100
102
316,033
8 316,033
9
100
306,637
8 307,205
9
100
103
104
105
106
333
34
35
037 i 237
40
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
107
108
52,987
55,039
96
109
110
111
112
3,134,778 82 2,879,971 81
189,225
5 231,729
109
7
82
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE
113
(114+115)
599,077 16 887,720 25
67
414.415
1. Dugoročni krediti
114
295,592
8 480,464 14
62
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
303,485
8 407,256 11
75
116
2,346,476 62 1,760,522 49
133
117
823,220 22 689,989 19
119
1,413,630 37 988,993 28
143
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
118
119
120
49,584
1
57,795
2
86
121
60,042
2
23,745
1
253
3,810,435 100 3,558,248 100
107
122
123
124
125
Naziv: "Ratko Mitrović - Dedinje" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 06971547
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 100002653
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka
i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
(208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate
robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
3,502,695
100 2,782,876 100
202
3,387,647
203
105,965
3
204
634
0
205
77
0
206
8,526
0
207
3,332,814
208
525,121
16
871,423
34
60
209
859,897
26
336,361
13
256
210
271,070
8
248,632
10
109
211
111,697
3
90,517
4
123
212
1,565,029
47 1,019,846
40
153
213
169,881
216,097
79
31,637
186,051
343,001
308,725
13,998
163,993
310,452
322,101
226
113
110
96
97 2,717,179
126
98
125
19,224
1
551
338
0
188
0
46,135
2
18
100 2,566,779 100
130
214
215
216
217
218
69-59
59-69
721
722
722
723
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
219
49,743
54,453
91
220
221
222
2,634
223
47,109
54,453
87
12,074
13,012
93
3,020
1,374
220
38,055
42,815
89
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Naziv: "Ratko Mitrović-Kragujevac" d.o.o
Sedište: Kragujevac
Matični broj: 06991165
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 100563690
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA
ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,
POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
AOP
3
Tekuća
% Prethodna % INDEX
godina
5
UČ godina UČ
6
7
8
9
48,623
9
91,965 23
53
OO5
28,099
5
91,879 23
31
020,022,023,024,026,027,(deo) 1. Nekretnine, postrojenja i
i 028 (deo)
oprema
OO6
28,099
5
91,879 23
31
020,022,023,026,027deo,029
OO7
OO
12
O1bez012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo) 3. Biološka sredstva
030 do 032,039deo
033do039 minus 037
OO1
Napom
ena
broj
4
OO2
OO3
OO4
OO8
V. DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
20,524
4
86
0 23,865
1. Učešća u kapitalu
O10
20,524
4
86
0 23,865
2. Ostali dugoročni finansijski
plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
O11
O12
347,644 65
188,826 47
184
(013+014+015)
10 do 13,15
14
20,21 i 22 osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
288
29
88
I. ZALIHE
O13
II. STALNA SRED.
NEMANJENA PRODAJI I
O14
SREDSTVA POSLOV. KOJE
SE OBUSTAVLJA
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
O15
i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potraživanja
O16
2. Potraživanja za više plaćen
porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski
plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i
aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD
VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
(022+023)
16,227
3
7,524
1
6
67
323,893 61
164,514 41
197
323,696 61
154,756 38
209
O17
24,312
97
0
97
0
100
O19
49
0
47
0
104
O20
51
0
9,614
2
1
O21
264
0
264
0
100
O22
396,531 74
281,055 69
141
O18
O23
O24
137624
26 123428
534,155
10
0
31
112
404,483 100
132
Đ. VANBILANSNA AKTIVA O25
Iznos
Grupa računa,
račun
1
30
31
32
POZICIJA
AOP
2
3
PASIVA
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI
KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI
KAPITAL
III. REZERVE
Napom
Tekuća
ena
broj
godina
4
5
% Prethodna % INDEX
UČ
6
godina UČ
7
8
9
101
102
89,561
17
89,561 22
100
104
11
0
11
100
7,776
1
103
330 i 331
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
0
333
34
35
037 i 237
40
VI. NEREALIZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI
DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE
SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA
REZERVISANJA
107
108
458
458
100
109
97,806
18
90,030 22
109
534,073 100
404,401 100
132
110
111
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE
113
(114+115)
18,695
5
414.415
1. Dugoročni krediti
114
18,336
5
41 bez 414 i415
2. Ostale dugoročne obaveze
115
359
0
42 osim 427
427
43 i 44
45,46 i 49 osim 498
47 i 48, osim 481
481
498
89
III. KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske
obaveze
2.Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i
pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza
na dodatnu vrednost i ostalih
javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
(101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
116
117
534,073 100
385,706 95
138
51,354
10
43,597 11
118
119
386,544
72
265,992 66
145
120
92,944
17
75,846 19
123
121
3,229
1
269
0
1,200
122
2
0
2
0
100
123
82
0
82
0
100
124
534,155 100
404,483 100
132
118
125
Naziv: "Ratko Mitrović- Kragujevac" d.o.o.
Sedište: Kragujevac
Matični broj: 06991165
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 100563690
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3. Povećanje vrednosi zaliha
učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208
do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i
ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201207)
IV. POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Iznos
AOP Napomena Tekuća
Prethodna
broj
godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
172,262
100
81,037
100
213
202
188,372
109
80,721
100
233
204
686
0
205
17,667
10
206
871
1
316
0
276
207
205,356
100
155,988
100
132
208
209
122,157
59
55,789
36
219
210
69,938
34
49,361
32
142
211
3,426
2
4,476
3
77
212
9,835
5
46,362
30
21
203
213
214
33,094
74,951
44
215
216
217
218
9,152
28,015
7,741
14,953
12,693
31,478
61
221
25
69-59
59-69
IX. DOBIT IZ REDOV.
POSLOVANJA (213-214+215216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV.
POSLOVANJA (214-213215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK
POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA (220219+222-221)
219
220
21,972
108,689
20
21,972
108,689
20
21,972
108,689
20
221
222
223
224
G. POREZ NA DOBIT
721
722
722
723
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi
perioda
3. Odloženi poreski prihodi
perioda
D. Isplaćena lična primanja
poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI
PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po akciji
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA
Izjavljujem da je prema našem najboljem saznanju godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz
primenu odgovarajućih medjunarodnih standarda finansijskog izveštaja i daje istinite i objektivne
podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima
gotovine i promenama na kapitalu Kompanije, uključujući i njena društva koja su uključena u
konsolidovane izveštaje.
Ime i prezime
Naziv radnog mesta i
dužnost koje lice obavlja u društvu
Jasminka Stopić
Stručni saradnik iz oblasti knjigovodstva
Šef knjigovodstva
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ A.D.
BEOGRAD
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka VII: Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora
za reviziju finansijskog i konsolidovanog
finansijskog izveštaja za 2011. godinu
Izvestilac: Predrag Petrović
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/7/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 7 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora po finansijskom izveštaju i
po konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2011. godinu, u tekstu kao u
prilogu ove odluke.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora po
finansijskom izveštaju i po konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2011.
godinu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd se donosi običnom većinom
glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo
glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ“ AD,
Beograd
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
i
Izveštaj nezavisnog revizora
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenama na kapitalu
Statistički aneks
Napomene uz finansijske izveštaje
1-4
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Kompanije “RATKO
MITROVIĆ“ AD, Beograd (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.
decembra 2011. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i
izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. Statistički aneks predstavlja
sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na
Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/2006 i
111/2009), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled
kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije
izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Zbog pitanja opisanih u pasusu
Osnove za uzdržavajuće mišljenje, međutim, mi nismo bili u stanju da pribavimo dovoljno
odgovarajućih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za naše revizijsko mišljenje.
Osnove za uzdržavajuće mišljenje
1. a)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.5. uz finansijske izveštaje, vrednost
nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2011. godine iznosi RSD
573.704 hiljade, od čega se iznos od RSD 413.498 hiljada odnosi na deo zemljišta
i građevinskih objekata koje Društvo izdaje u zakup i ostvaruje prihod po tom
osnovu. Društvo nije pomenuta sredstva evidentiralo u skladu sa MRS 40
“Investicione nekretnine“, iz čega proizilazi da su nekretnine, postrojenja i
oprema precenjeni a investicione nekretnine potcenjene na dan 31. decembra
2011. godine za iznos od RSD 413.498 hiljada. Pomenuto nema uticaja na neto
rezultat tekuće godine.
b)
Vrednost zemljišta Društva na dan 31. decembra 2011. godine iznosi RSD 78.258
hiljada, od čega se na zemljište koje je u vlasništvu Društva odnosi RSD 25.142
hiljade, dok se ostatak odnosi na zemljište na kojem Društvo ima pravo
korišćenja. Uvidom u popisne liste i vlasničku dokumentaciju utvrđeno je da
Društvo raspolaže pravom korišćenja na određenom broju parcela koje nisu
evidentirane u poslovnim knjigama Društva. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo
vrednost pomenutog zemljišta, kao i koliki bi efekat po tom pitanju bio na
finansijske izveštaje Društva za godinu završenu 31. decembra 2011. godine.
c)
Vrednost građevinskih objekata na dan 31. decembra 2011. godine iznosi RSD
464.533 hiljada. U toku revizije identifikovali smo da Društvo nije evidentiralo u
svojim finansijskim izveštajima objekte koji se najvećim delom odnose na
stanove. Nije nam prezentovana dovoljna i potkrepljujuća dokumentacija na
osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost pomenutih objekata, kao i koliko
je po tom osnovu potcenjena vrednost građevinskih objekata Društva na dan
bilansa stanja.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
2. a)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.7. uz finansijske izveštaje, dugoročni
finansijski plasmani Društva na dan 31. decembra 2011. godine iznose RSD
318.528 hiljada. Društvo nije izvršilo procenu nadoknadive vrednosti učešća u
kapitalu zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica kod kojih postoje naznake o
umanjenju vrednosti u skladu sa zahtevima MRS 36 “Umanjenje vrednosti
imovine“. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da
kvantifikujemo eventualne efekte gubitka od umanjenja vrednosti učešća u
kapitalu.
b)
Pored toga, u toku revizije identifikovali smo da Društvo nije evidentiralo u
svojim finansijskim izveštajima učešće koje ima u ZAO „Kompanija GRAMS“ Soči Rusija. Nije nam prezentovana dovoljna i potkrepljujuća dokumentacija na
osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost pomenutog učešća, kao i koliko je
po tom osnovu potcenjena vrednost dugoročnih finansijskih plasmana Društva na
dan bilansa stanja. Po rečima Rukovodstva Društva, prikupljanje dokumentacije
od strane ZAO „Kompanija GRAMS“ Soči je u toku.
3. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.10. uz finansijske izveštaje, nedovršena
proizvodnja i gotovi proizvodi Društva na dan 31. decembra 2011. godine iznose RSD
333.303 hiljada, od čega se na nedovršene garaže odnosi RSD 243.390 hiljada a na
izgrađeni poslovni prostor RSD 55.367 hiljada. Na osnovu prezentovane dokumentacije
nismo bili u mogućnosti da se uverimo da li su sve pomenute garaže i poslovni prostor
u stvarnom posedu Društva, kao ni da procenimo koliki efekat na finansijske izveštaje
može imati ova činjenica. Po rečima Rukovodstva Društva, prikupljanje
dokumentacije od strane ovlašćene komisije je u toku.
4. a)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.1. uz finansijske izveštaje, potraživanja
Društva na dan 31. decembra 2011. godine iznose RSD 1.042.925 hiljada, od čega
se na potraživanja starija od godinu dana, za koja Društvo nije izvršilo ispravku
vrednosti i za koja ne postoje obaveze u knjigama Društva, odnosi RSD 536.378
hiljada. Pomenuta potraživanja uključuju potraživanja od povezanih pravnih lica
u iznosu od RSD 297.259 hiljada. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili
u mogućnosti da procenimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti ispravku
vrednosti pomenutih potraživanja.
b)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.1 i 2.9.e uz finansijske izveštaje,
potraživanja iz poslovanja i obaveze za primljene avanse Društva na dan 31.
decembra 2011. godine iznose RSD 1.042.925 hiljada i RSD 337.333 hiljade,
respektivno. Zahtev za nezavisnom potvrdom stanja je poslat kupcima u
ukupnom iznosu od RSD 1.136.298 hiljada. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna
potvrda stanja nije dobijena od strane kupaca čiji saldo iznosi RSD 850.913
hiljada na dan bilansa stanja. Nismo bili u mogućnosti da potvrdimo da li bi bilo
materijalno značajnih efekata na finansijske izveštaje da je usaglašenje izvršeno.
2
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
5. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.2. uz finansijske izveštaje, kratkoročni
finansijski plasmani Društva na dan 31. decembra 2011. godine iznose RSD 74.817
hiljada, od čega se na plasmane starije od godinu dana, za koje Društvo nije izvršilo
ispravku vrednosti i za koje ne postoje obaveze u knjigama, odnosi RSD 12.221
hiljada. Pomenuti kratkoročni finansijski plasmani se u potpunosti odnose na
plasmane date povezanim pravnim licima. Na osnovu raspoložive dokumentacije,
nismo bili u mogućnosti da procenimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti ispravku
vrednosti pomenutih plasmana.
6. Prema pregledu sudskih sporova dobijenog od Rukovodstva Društva vrednost sudskih
sporova koji se vode protiv Društva na dan 31. decembra 2011. godine iznosi RSD
789.716 hiljada. Društvo u Napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo
pregled sudskih sporova kao ni procenu finansijskih efekata istih na datum bilansa
stanja a kako to zahteva MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna
imovina“. Iznos potencijalnih gubitaka može biti uvećan za zatezne kamate do
datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po sporovima. Na
osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procenimo moguće
negativne efekte koje na finansijske izveštaje Društva mogu imati ovi sudski sporovi.
Pored toga, Društvo je u toku 2011. godine izvršilo ukidanje dugoročnih rezervisanja
za sudske sporove u iznosu od RSD 100.000 hiljada u korist ostalih prihoda za šta nam
nije prezentovana adekvatna dokumentacija.
7. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.e uz finansijske izveštaje, obaveze prema
dobavljačima na dan 31. decembra 2011. godine iznose RSD 457.300 hiljada. Zahtev
za nezavisnom potvrdom stanja je poslat dobavljačima u ukupnom iznosu od RSD
428.764 hiljada. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna potvrda stanja nije dobijena od
strane dobavljača čiji saldo iznosi RSD 418.841 hiljadu. Nismo bili u mogućnosti da
potvrdimo da li bi bilo materijalno značajnih efekata na finansijske izveštaje da je
usaglašenje izvršeno.
8. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.19.2 uz finansijske izveštaje, finansijski
prihodi Društva za 2011. godinu iznose RSD 48.823 hiljade od čega se iznos od RSD
24.314 hiljada odnosi na pozitivne kursne razlike po osnovu kursiranja potraživanja od
Inter-kop d.o.o., Šabac i Tehnikom Construction d.o.o., Beograd. Društvo je efekte
kursiranja pomenutih potraživanja, koji se najvećim delom odnose na prethodni
period, evidentiralo u okviru finansijskih prihoda tekuće godine zbog čega su
finansijski prihodi tekuće godine više iskazani u iznosu od RSD 24.314 hiljada dok su
neraspoređena dobit i finansijski rashodi tekuće godine manje iskazani za RSD 25,062
hiljade i RSD 748 hiljada, respektivno.
9. Ostali prihodi Društva za 2011. godinu iznose RSD 188.391 hiljadu od čega se iznos od
RSD 74.200 hiljada odnosi na ispravku pogrešno kursiranih obaveza za primljene
avanse iz ranijih godina prema društvu Putevi Cyprus Ltd, Nikosia. Društvo nije
izvršilo pomenutu korekciju u skladu sa zahtevima MRS 8 »Računovodstvene politike,
promene računovodstvenih procena i greške«. Na taj način su ostali prihodi tekućeg
perioda precenjeni a neraspoređena dobit manje iskazana za RSD 74.200 hiljada.
10. Obaveze Društva po osnovu datih jemstava na dan 31. decembra 2011. godine iznose
RSD 372.848 hiljada. Društvo nije u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodanilo
strukturu pomenutih obaveza što odstupa od zahteva MRS 37 „Rezervisanja,
potencijalne obaveze i potencijalna imovina“.
3
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
11. Društvo je dana 19. marta 1996. godine donelo Odluku o formiranju Sočinske filijale
Ratko Mitrović AD, Beograd u Rusiji. Pomenuta filijala nema svojstvo pravnog lica, već
obavlja sve vrste delatnosti koje su predviđene Statutom Društva i zastupa interese
Društva na teritoriji Rusije. Društvo nema evidentiranu nijednu poslovnu transakciju u
svojim poslovnim knjigama a koja se odnosi na poslovanje Filijale Društva u Sočiju,
niti ima evidentiranu imovinu koja se koristi od strane Filijale Društva. Nismo dobili
podatke o imovini, obavezama, prihodima i rashodima filijale Društva u Sočiju. Nismo
bili u mogućnosti da utvrdimo za koliko su potcenjeni imovina, obaveze, prihodi i
rashodi Društva po osnovu neevidentiranja poslovanja pomenute filijale Društva u
Sočiju.
12. Poreska uprava, filijala Novi Beograd I je donela Rešenje broj 47-00793/2010-0131000 (broj predmeta 602413404) dana 15. aprila 2011. godine a po osnovu Zapisnika
broj 47-00793/2010-0131-000 (broj predmeta 602413404) od 27. decembra 2010.
godine, kojim se utvrđuje obaveza Društva za porez na dodatu vrednost po onovu
izgradnje objekta u okviru grupacije „G“ u bloku 40 na Novom Beogradu u iznosu od
RSD 126.685 hiljada. Društvo je trošak po osnovu pomenute obaveze u iznosu od RSD
79,902 hiljade evidentiralo preko kapitala dok je ostatak u iznosu od RSD 46,783
hiljade evidentiralo u okviru ostalih rashoda tekućeg perioda. Na taj način je rezultat
tekućeg perioda precenjen a neraspoređena dobit ranijeg perioda više iskazana za
iznos od RSD 46,783 hiljade.
13. Društvo je evidentiralo deo prihoda od dividendi od povezanog društva na osnovu
Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu u iznosu od RSD 59.268 hiljada, u okviru
finansijskih prihoda u toku 2010. godine, umesto preko neraspoređene dobiti ranijeg
perioda. Društvo nije izvršilo korekciju uporednog podatka u finansijskim izveštajima
za 2011. godinu što odstupa od zahteva MRS 8 »Računovodstvene politike, promene
računovodstvenih procena i greške«.
14. Tekući računi Društva su na dan ovog Izveštaja u neprekidnoj blokadi počevši od 9.
septembra 2011. godine, sa ukupnim iznosom blokade od RSD 146.322 hiljade. Obim
poslovnih aktivnosti Društva je značajno smanjen, imajući u vidu da ostvareni prihodi
od prodaje za 2011. godinu iznose samo RSD 414 hiljada. Takvo stanje ukazuje na to
da postoji bitna neizvesnost koja može da izazove značajnu sumnju u pogledu
mogućnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti pravnog lica, odnosno da
neće biti u stanju da realizuje svoja sredstva i izmiri obaveze u normalnom toku
poslovanja. Priloženi finansijski izveštaji ne obelodanjuju ovu činjenicu.
Uzdržavajuće mišljenje
Zbog značaja pitanja opisanih u pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u
mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za
revizijsko mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima Društva
za 2011. godinu.
Beograd, 24. maj 2012. godine
Igor Radmanović
Ovlašćeni revizor
4
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ“ AD,
Beograd
Konsolidovani finansijski izveštaji
za 2011. godinu
i
Izveštaj nezavisnog revizora
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Konsolidovani bilans stanja
Konsolidovani bilans uspeha
Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine
Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu
Konsolidovani statistički aneks
Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje
1-5
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Kompanije “RATKO
MITROVIĆ“ AD, Beograd (u daljem tekstu Matično preduzeće) i njegovih zavisnih društava
(zajedno u daljem tekstu “Grupa“), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31.
decembra 2011. godine i odgovarajući konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o
promenama na kapitalu i konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava
na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz konsolidovane
finansijske izveštaje. Konsolidovani statistički aneks predstavlja sastavni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji,
zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/2006
i 111/2009), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi
konsolidovanih finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale
usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima na
osnovu revizije izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Zbog pitanja opisanih u
pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, međutim, mi nismo bili u stanju da pribavimo dovoljno
odgovarajućih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za naše revizijsko mišljenje.
Osnove za uzdržavajuće mišljenje
1. a)
Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2011. godine iznosi
RSD 596.592 hiljade, od čega se iznos od RSD 413.498 hiljada odnosi na deo zemljišta
i građevinskih objekata koje Grupa izdaje u zakup i ostvaruje prihod po tom osnovu.
Grupa nije pomenuta sredstva evidentirala u skladu sa MRS 40 “Investicione
nekretnine“, iz čega proizilazi da su nekretnine, postrojenja i oprema precenjeni a
investicione nekretnine potcenjene na dan 31. decembra 2011. godine za iznos od
RSD 413.498 hiljada. Pomenuto nema uticaja na neto rezultat tekuće godine.
b)
Vrednost zemljišta Grupe na dan 31. decembra 2011. godine iznosi RSD 85.838
hiljada, od čega se na zemljište iskazano u finansijskim izveštajima Matičnog
preduzeća odnosi RSD 78.258 hiljada. Vrednost zemljišta koje je u vlasništvu
Matičnog preduzeća iznosi RSD 25.142 hiljade, dok se ostatak odnosi na zemljište na
kojem Matično preduzeće ima pravo korišćenja. Uvidom u popisne liste i vlasničku
dokumentaciju utvrđeno je da Matično preduzeće raspolaže pravom korišćenja na
određenom broju parcela koje nisu evidentirane u poslovnim knjigama. Nismo bili u
mogućnosti da utvrdimo vrednost pomenutog zemljišta, kao i koliki bi efekat po tom
pitanju bio na konsolidovane finansijske izveštaje Grupe za godinu završenu 31.
decembra 2011. godine.
c)
Vrednost građevinskih objekata Matičnog preduzeća na dan 31. decembra 2011.
godine iznosi RSD 464.533 hiljada. U toku revizije identifikovali smo da Matično
preduzeće nije evidentiralo u svojim finansijskim izveštajima objekte koji se
najvećim delom odnose na stanove. Nije nam prezentovana dovoljna i potkrepljujuća
dokumentacija na osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost pomenutih
objekata, kao i koliko je po tom osnovu potcenjena vrednost građevinskih objekata
Matičnog preduzeća na dan konsolidovanog bilansa stanja.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
2. a)
Dugoročni finansijski plasmani Grupe na dan 31. decembra 2011. godine iznose
RSD 259.993 hiljade. Grupa nije izvršila procenu nadoknadive vrednosti učešća u
kapitalu ostalih povezanih pravnih lica kod kojih postoje naznake o umanjenju
vrednosti u skladu sa zahtevima MRS 36 “Umanjenje vrednosti imovine“. Na
osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo
eventualne efekte gubitka od umanjenja vrednosti učešća u kapitalu.
b)
Pored toga, u toku revizije identifikovali smo da Matično preduzeće nije
evidentiralo u svojim finansijskim izveštajima učešće koje ima u ZAO „Kompanija
GRAMS“ Soči - Rusija. Nije nam prezentovana dovoljna i potkrepljujuća
dokumentacija na osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost pomenutog
učešća, kao i koliko je po tom osnovu potcenjena vrednost dugoročnih
finansijskih plasmana Grupe na dan konsolidovanog bilansa stanja. Po rečima
Rukovodstva Grupe, prikupljanje dokumentacije od strane ZAO „Kompanija
GRAMS“ Soči je u toku.
3. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi Grupe na dan 31. decembra 2011. godine
iznose RSD 341.539 hiljada, od čega se na nedovršene garaže odnosi RSD 243.390
hiljada a na izgrađeni poslovni prostor RSD 55.367 hiljada. Na osnovu prezentovane
dokumentacije nismo bili u mogućnosti da se uverimo da li su sve pomenute garaže i
poslovni prostor u stvarnom posedu Grupe, kao ni da procenimo koliki efekat na
konsolidovane finansijske izveštaje može imati ova činjenica. Po rečima Rukovodstva
Grupe, prikupljanje dokumentacije od strane ovlašćene komisije je u toku.
4. a)
Potraživanja Grupe na dan 31. decembra 2011. godine iznose RSD 1.045.454
hiljade, od čega se na potraživanja starija od godinu dana, za koja Grupa nije
izvršila ispravku vrednosti i za koja ne postoje obaveze u knjigama, odnosi RSD
433.621 hiljadu. Pomenuta potraživanja uključuju potraživanja od povezanih
pravnih lica u iznosu od RSD 194.502 hiljade. Na osnovu raspoložive
dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procenimo da li je i u kom iznosu
potrebno izvršiti ispravku vrednosti pomenutih potraživanja.
b)
Potraživanja iz poslovanja i obaveze za primljene avanse Grupe na dan 31.
decembra 2011. godine iznose RSD 1.045.454 hiljade i RSD 343.723 hiljade,
respektivno. Zahtev za nezavisnom potvrdom stanja je poslat kupcima u
ukupnom iznosu od RSD 1.009.722 hiljade. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna
potvrda stanja nije dobijena od strane kupaca čiji saldo iznosi RSD 850.913
hiljada na dan konsolidovanog bilansa stanja. Nismo bili u mogućnosti da
potvrdimo da li bi bilo materijalno značajnih efekata na konsolidovane
finansijske izveštaje da je usaglašenje izvršeno.
2
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
5. Prema pregledu sudskih sporova dobijenog od Rukovodstva Matičnog preduzeća
vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Matičnog preduzeća na dan 31. decembra
2011. godine iznosi RSD 789.716 hiljada. Grupa u Napomenama uz konsolidovane
finansijske izveštaje nije obelodanila pregled sudskih sporova kao ni procenu
finansijskih efekata istih na datum konsolidovanog bilansa stanja a kako to zahteva
MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“. Iznos
potencijalnih gubitaka može biti uvećan za zatezne kamate do datuma okončanja
sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po sporovima. Na osnovu raspoložive
dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procenimo moguće negativne efekte koje
na konsolidovane finansijske izveštaje Grupe mogu imati ovi sudski sporovi. Pored
toga, Matično preduzeće je u toku 2011. godine izvršilo ukidanje dugoročnih
rezervisanja za sudske sporove u iznosu od RSD 100.000 hiljada u korist ostalih
prihoda za šta nam nije prezentovana adekvatna dokumentacija.
6. Obaveze prema dobavljačima Grupe na dan 31. decembra 2011. godine iznose RSD
518.161 hiljadu. Zahtev za nezavisnom potvrdom stanja je poslat dobavljačima u
ukupnom iznosu od RSD 418.501 hiljadu. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna potvrda
stanja nije dobijena od strane dobavljača čiji saldo iznosi RSD 415.821 hiljadu. Nismo
bili u mogućnosti da potvrdimo da li bi bilo materijalno značajnih efekata na
konsolidovane finansijske izveštaje da je usaglašenje izvršeno.
7. Finansijski prihodi Grupe za 2011. godinu iznose RSD 65.774 hiljade od čega se iznos
od RSD 24.314 hiljada odnosi na pozitivne kursne razlike po osnovu kursiranja
potraživanja od Inter-kop d.o.o., Šabac i Tehnikom Construction d.o.o., Beograd.
Grupa je efekte kursiranja pomenutih potraživanja, koji se najvećim delom odnose na
prethodni period, evidentirala u okviru finansijskih prihoda tekuće godine zbog čega
su finansijski prihodi tekuće godine više iskazani u iznosu od RSD 24.314 hiljada dok
su neraspoređena dobit i finansijski rashodi tekuće godine manje iskazani za RSD
25,062 hiljade i RSD 748 hiljada, respektivno.
8. Ostali prihodi Grupe za 2011. godinu iznose RSD 196.491 hiljadu od čega se iznos od
RSD 74.200 hiljada odnosi na ispravku pogrešno kursiranih obaveza za primljene
avanse iz ranijih godina prema društvu Putevi Cyprus Ltd, Nikosia. Grupa nije izvršila
pomenutu korekciju u skladu sa zahtevima MRS 8 »Računovodstvene politike, promene
računovodstvenih procena i greške«. Na taj način su ostali prihodi tekućeg perioda
precenjeni a neraspoređena dobit manje iskazana za RSD 74.200 hiljada.
9. Obaveze Grupe po osnovu datih jemstava na dan 31. decembra 2011. godine iznose
RSD 372.848 hiljada i u potpunosti se odnosi na obaveze Matičnog preduzeća. Grupa
nije u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodanila strukturu pomenutih obaveza
što odstupa od zahteva MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna
imovina“.
3
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
10. Matično preduzeće je dana 19. marta 1996. godine donelo Odluku o formiranju
Sočinske filijale Ratko Mitrović AD, Beograd u Rusiji. Pomenuta filijala nema svojstvo
pravnog lica, već obavlja sve vrste delatnosti koje su predviđene Statutom Matičnog
preduzeća i zastupa interese Matičnog preduzeća na teritoriji Rusije. Matično
preduzeće nema evidentiranu nijednu poslovnu transakciju u svojim poslovnim
knjigama a koja se odnosi na poslovanje Filijale u Sočiju, niti ima evidentiranu
imovinu koja se koristi od strane Filijale Matičnog preduzeća. Nismo dobili podatke o
imovini, obavezama, prihodima i rashodima filijale Matičnog preduzeća u Sočiju.
Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo za koliko su potcenjeni imovina, obaveze,
prihodi i rashodi Grupe po osnovu neevidentiranja poslovanja pomenute filijale
Matičnog preduzeća u Sočiju.
11. Poreska uprava, filijala Novi Beograd I je donela Rešenje broj 47-00793/2010-0131000 (broj predmeta 602413404) dana 15. aprila 2011. godine a po osnovu Zapisnika
broj 47-00793/2010-0131-000 (broj predmeta 602413404) od 27. decembra 2010.
godine, kojim se utvrđuje obaveza Matičnog preduzeća za porez na dodatu vrednost
po onovu izgradnje objekta u okviru grupacije „G“ u bloku 40 na Novom Beogradu u
iznosu od RSD 126.685 hiljada. Matično preduzeće je trošak po osnovu pomenute
obaveze u iznosu od RSD 79,902 hiljade evidentiralo preko kapitala dok je ostatak u
iznosu od RSD 46,783 hiljade evidentiralo u okviru ostalih rashoda tekućeg perioda. Na
taj način je rezultat tekućeg perioda precenjen a neraspoređena dobit ranijeg
perioda više iskazana za iznos od RSD 46,783 hiljade.
12. Tekući računi Matičnog preduzeća su na dan ovog Izveštaja u neprekidnoj blokadi
počevši od 9. septembra 2011. godine, sa ukupnim iznosom blokade od RSD 146.322
hiljade. Takvo stanje ukazuje na to da postoji bitna neizvesnost koja može da izazove
značajnu sumnju u pogledu mogućnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu
stalnosti pravnog lica, odnosno da neće biti u stanju da realizuje svoja sredstva i
izmiri obaveze u normalnom toku poslovanja. Priloženi konsolidovani finansijski
izveštaji ne obelodanjuju ovu činjenicu.
13. Grupa je evidentirala deo prihoda od dividendi od povezanog društva na osnovu
Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu u iznosu od RSD 59.268 hiljada, u okviru
finansijskih prihoda u toku 2010. godine, umesto preko neraspoređene dobiti ranijeg
perioda. Grupa nije izvršila korekciju uporednog podatka u konsolidovanim
finansijskim izveštajima za 2011. godinu što odstupa od zahteva MRS 8
»Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške«.
14. U Napomenama uz priložene konsolidovane finansijske izveštaje, Grupa nije izvršila
sva neophodna obelodanjivanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja.
4
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Uzdržavajuće mišljenje
Zbog značaja pitanja opisanih u pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u
mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za
revizijsko mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o konsolidovanim finansijskim
izveštajima Grupe za 2011. godinu.
Beograd, 24. maj 2012. godine
Igor Radmanović
Ovlašćeni revizor
5
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka VIII: Donošenje Odluke da ostvarena dobit
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd
po završnom računu za 2011. godinu
ostane nerasporedjena
Izvestilac: Nikola Zagorac
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/8/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 8 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Ukupno ostvarena neto dobit Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd,
po završnom računu za 2011. godinu, se ne rasporedjuje.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova
prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka IX: Donošenje odluke o usvajanju
Izveštaja o radu Internog
revizora Kompanije
Izvestilac: Nikola Zagorac
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/9/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 9 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Usvaja se Izveštaj o radu Internog revizora Kompanije “Ratko
Mitrović” a.d. Beograd, u tekstu kao u prilogu ove odluke.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, Izveštaj o radu Internog revizora Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd usvaja se običnom većinom glasova prisutnih
akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
IZVEŠTAJ INTERNOG REVIZORA SKUPŠTINI AKCIONARA
U skladu sa članovima 72, 73, 74 i 75 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. Beograd, kao spolja angažovani interni revizor Kompanije dostavljam
skupštini akcionara sledeći izveštaj:
I Na mestu spolja angažovanog internog revizora nalazim se od decembra
2011. godine. Iz navedenog razloga nisam neposredno pratio poslovanje u
najvećem delu 2011. godine.
II U 2011. godini i 2012. godini, najvažniji problem je bila blokada
poslovnog računa Kompanije od strane Poreske uprave.
Poslovni račun je blokiran od strane Poreske uprave, 9.9.2011. godine,
zbog neplaćenog PDV-a i kamate na PDV iz ranijeg perioda, koji na današnji
dan okvirno iznose više od 155 miliona dinara, dok je sam iznos blokade oko
143 miliona dinara.
Povodom te navedene blokade Kompanija vodi upravni spor protiv
Poreske uprave.
Kompanija nije imala sredstava da sama izmiri navedenu obavezu
odjedanput. Zbog toga je Poreskoj upravi podnet zahtev da se izvrši plaćanje
obaveze u ratama. Na ovom zahtevu su radili član upravnog odbora Nikola
Zagorac i direktor Kompanije Predrag Ilić. Njih dvojica su vršili operativni
posao, i podnosili odgovarajuće zahteve Poreskoj upravi da bi ostvarili pravo na
plaćanje u ratama.
Postupak se rastegao zbog složenosti postupka i ćutanju administracije u
Poreskoj upravi. U toku postupka je, zbog odredbi zakona, na Poresku upravu
morala biti upisana hipoteka na građevinske objekte Kompanije u
Dobanovcima, čija je sadašnja knjigovodstvena vrednost 319 miliona dinara.
Na kraju dana 04.05. 2012. godine, doneto je rešenje o plaćanju iznosa
od 122 miliona dinara u ratama, a ostala je blokada od 23 miliona dinara za
koju su pregovori u toku.Zbog ćutanja administracije Kompanija je podnela
tužbu.
Ukoliko blokada bude ostala do 9.9.2012. godine, nad Kompanijom će se
pokrenuti postupak automatskog stečaja.
III Ostale bitne aktivnosti u kojima sam kao interni revizor delimično
učestvovao su:
1. Zbog značaja za poslovanje preduzeća preduzete su mere za
utvrđivanje stvarnog stanja poslovanja Kompanije u Sočiju. Filijala Kompanije
u Sočiju je sastavni deo Kompanije, i Kompanija svom svojom imovinom
odgovara za njeno poslovanje. Pored filijale Kompanije u Sočiju, Kompanija je
u Sočiju imala još tri zavisna preduzeća (za čiju delatnost odgovara, sem pod
određenim okolnostima, samo do visine uloga), to su Grams, Ramit i „Ratko
Mitrovič Serbija“.
Osnovni problem sa poslovanjem u Sočiju je to što je tamošnje
poslovanje dugi niz godina bilo potpuno autonomno (čak u većoj meri nego
zavisnih društava Kompanije) i faktički bez efektivne kontrole Kompanije.
Zbog značaja poslovanja u Sočiju za Kompaniju, Upravni odbor je doneo
odluku da se utvrdi precizno sve o poslovanju u Sočiju, i to je stavljeno u
zadatak direktoru Kompanije Predragu Iliću.
Direktor Predrag Ilić je u tom cilju bio nekoliko puta u Sočiju. Do sada je
preuzeo direktnu kontrolu nad Gramsom. Što se tiče poslovanja Sočinske
filijale, ono nije stavljeno još uvek pod punu efektivnu kontrolu, mada je
napravljen određen napredak. Razlog za to je to što filijala ima aktivno
poslovanje na tlu Sočija, i bilo kakve velike i nagle promene bi mogle naneti
mnogo veću štetu Kompaniji od potencijalnih koristi, zbog specifične prirode
tamošnjeg okruženja i poslovnih partnera. Takođe, izvršena je prodaja zavisnog
preduzeća „Ratko Mitrovič Serbija“, na preporuku direktora Sočinske filijale,
zbog toga što je po podacima dobijenim od njega preduzeće bilo neaktivno.
Za potrebe Upravnog odbora, kao Interni revizor, sačinio sam izveštaj o
poslovanju Sočinske filijale. Predmet navedenog izveštaja je kako bi se trebalo
računovodstveno evidentirati poslovanje filijale, koje su nepravilnosti
napravljene do sada, i izvršena je određena analiza poslovanja. Suštinski
problem tog izveštaja, je to što se podaci o poslovanju Sočinske filijale koji se
u njemu nalaze ne mogu smatrati pouzdanim, a u njima su uočene i određene
nelogičnosti. Zbog toga se Izveštaj ne može smatrati adekvatnim za širu
upotrebu, već pre kao pokazatelj smera u kom treba operativno delovati i
mogućih posledica po društvo.
Takođe, zbog nepouzdanosti izveštaja i podataka uočenim u izveštajima
dobijenim iz Sočija, predlog internog revizora, koji je podržao Upravni odbor,
je da se izvrši revizija poslovanja u Sočiju od strane lokalnog revizora. Zadatak
da angažuje revizora je preuzeo direktor Kompanije Predrag Ilić.
2. Upravni odbor i interni revizor nisu prihvatili popis zemljišta u
vlasništvu kompanije, i imenovana je posebna popisna komisija, čiji je cilj da
utvrdi koje su tačno katastarske parcele zemljišta u vlasništvu Kompanije.
Navedene aktivnosti su prvi koraci, koji su morali biti preduzeti. Nakon
razrešenja gore uočenih problema, moraće se nastaviti, redom, dalja analiza i
detektovanje ostalih problema u okviru Kompanije, koji očigledno postoje, ali
dosadašnje relativno kratko vreme provedeno na poziciji intenog revizora nije
dozvolilo njihovu dublju analizu.
IV Eksternu (statutarnu) reviziju Kompanije je izvršilo preduzeće za
reviziju „BDO BC Excell“. Radi se o revizorskom preduzeću koje se može
smatrati kompetentnim i ozbiljnim. Prema informacijama dobijenim od njih,
kvalifikacije koje će izneti u svom Izveštaju će biti u suštini one iste, koje su
bile iznošene i u prethodnom periodu. Analiza će biti moguća tek po dobijanju
izveštaja revizije.
V Radi ispravnog shvatanja situacije Kompanije, neophodno je sagledati i
situaciju u građevinskoj delatnosti i društvu uopšte. Što se građevinske
delatnosti tiče, u skorije vreme propali su, odnosno stigli do predstečajnog
postupka ili stečaja, «Koling» i «Montera», nešto pre toga Nibens grupa (koja
uključuje nekad ugledna i moćna preduzeća za puteve, kao što su PZP Beograd,
PZP Niš i druga) ali i brojna druga, manje poznata građevinska preduzeća u
raznim delovima zemlje.
Razlozi za krizu i propast su izrazito slaba prodaja novoizgrađenih
stanova u zemlji, i mali broj privatnih investitora koji angažuju građevinska
preduzeća. Zato je najveći investitor država, koja najčešće plaća sa velikim
zakašnjenjem. Kašnjenja u plaćanju države dovode do nelikvidnosti, zbog čega
se uzimaju krediti od banaka sa ogromnim kamatama.
Pored toga, država je preduzimala akcije kontrole plaćanja građevinskim
preduzećima, u kojima su često obračunavane ogromne kazne.
Sve navedene okolnosti snašle su i Kompaniju i druga preduzeća iz
sistema, što je opšti okvir koji je doveo do stanja u kom se Kompanija nalazi.
Interni revizor Kompanije
Predrag Petrović
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka X: Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja
o radu Upravnog odbora Kompanije
za period juni – juli 2012. godine
‘
Izvestilac: Nikola Zagorac
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/10/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 10 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Kompanije “Ratko Mitrović”
a.d. Beograd za period juni 2011 – juni 2012. godine, u tekstu kao u prilogu ove
odluke.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, Izveštaj o radu Upravnog odbora Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd usvaja se običnom većinom glasova prisutnih
akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
Kompanija,,RatkoMitrovii,, a.d.
Br o j : 53 8
Be o g r a d ,a n a 2 5 .5 .220. g
1odine
IZVESTAJ
o radu UpravnogodboraKompanije,,RatkoMitrovii,, a.d. Beograd
za p e ri o do d 15.Q7.201
1. godinedo 09.S.ZO12.
godine
ovim lzveitajemobuhvaienje periodrada UpravnogodboraizmeduXX redovneSkupitine
akcionara
odrZane
dana15.07.2011.
godineiXXl redovne
Skupltine
akcionara
kojaseodrZava
dana27.06
godine.
.2012..
Na konstitutivnoj
sedniciUpravnog
odboraodrZanojdana 28.07.2011.
godine,na osnovu
OdtukeSkupitineakcionara
br. 1055/ll
/Yla,odriane
dina 15.07.2011.
godi"ne,
je
konstituisan
UpravniodborKompanije
u sastavu:
1. BoikoMarkovii,
2. NikotaZagorac,
3. DejanRadenkovii,
4. DuikoPolii,
5. Dragan
Mitovanovii.
Na is-tojkonstitutivnoj
sedniciza predsednika
Upravnog
odboraizabranje Duikopotii, dipt.
lni. Sumarstva,
koji izbortraje do danas,kogau'stuiaju"spredenosti
rur"n1r1ufUn Ujiuvnl!
odboraDragan
Milovanovii,
dipt.pravnik.
Na istoj konstitutivnojsedniciza vriiocaduZnostigeneratnog
direktoraimenovanje predrag
A. ltii, dipl.pravnik,
bezogranidenja
u unutrainjem
i spotjnotigovinskom
prometu.
Na-konferencijskoj
sedniciodrZanojdana06.09.2011.
godinerazreSen
je funkcijevriioca
duZnosti
direktora,,RMInZenjering
Ptus"d.o.o.Mirkottlc,dokje za vriiocaduZnosti
direktora
Ptus"d.o.o.imenovan
,,RMInzenjering
DejanRadenkovii,
dipt.'ekonomista.
NaredovnojsedniciUpravnog
odboraodrianojdana19.09.2011.
godineusvojenisu Zapisnici
saredovnih
sednica
Upravnih
odbora,i to:
- Redovnih
sednica:br.640od 18.04.2011.
godine,br.670od 04.05.2011.
godinei br.g45
o d 3 0 . 0 5 . 2 0 1g1o.d i n e
- Konferencijskih
sednica:br.677od 28.04.2011.
godine,br.730od 11.05.2011.
godine,
br.830od 24.05.201
1. godine,br.1055
od 11.07.2011
. godinei br.1064
od 1Z.Oi
.2011
.
godine
- Konstitutivne
sednice
br.11Z4
od 29.07.2011.
godine
Shodno
Informaciji
v.d.generatnog
direktorao aktuetnoj
probtematici
u postovanju
Kompanije
i druitavau njenomsastavu,donetje Zaktjudak
kojim su se obavezatisvi dtanoviupravnihi
poslovodnih
strukturaKompanije
da se neposredno
i aktivnouktjudeu razreiavanju
probtema
nastalihu poslovanju,prouzrokovanih
aktiviranjemReienjaPbreskeuprave- tiUjate ttovi
BeogradI br.47-00793/2010'0131-010
od 15.04.2011.
godinekojom je utvrdenaobaveza
ptaianjaPDVza periodpoiev od 01.03.- 31.03.2006.
godine,u iznosuod 146.7g3.432,00
dinara,sapripadajuiom
kamatom.
Prihvaienisu i podrZanipredtoziv.d. direktora
,,RatkoMitrovii - Mehanizacija,,
d.o.o. na
sprovodenjuradnji i mera koje je neophodno
preduzetiu citju reiavanja problemau
poslovanju
istog.
Zaktjudkom
natozenoje v.d. generalnom
direktorusadinjavanje
sveobuhvatnog
izveitajao
postovanju
druitva ,,RatkoMitrovii standarJ;'i.o.o.
kao
i
reatnim
moguinostima
o
pobotjianj
u postovanja
istog.
odobrenoje druitvu ,,Ra.tko
Mitrovii - Poiega"d.o.o. zaktjudenjeugovorasa
Koncernom
- tivnica,,Polega"u.ol-o ituoi"niu
MB"
Sabac
"Farmakom
gradevinskii
radova
na
izgradnji
proizvodne
haleu.
fabrikeukupnevrednosti16.663.224,60
dinara,
ft,gy
a
direktoru
Zvezdanu
Stamatoviiu
potpisivanj
e i menovanog
Ugovora.
Razmatrana
su pitanja raskidaUgovorao kupoprodaji
sa p_okojnim
Dragostavom
Krivokuiom,
te zahtevaMitojaDrndarevii,penzionisanog
zapost"nog-,
,RatlioMitrovi?- Dedinje,,
d.o.o.
NasedniciodrZanojdana19.10.2011.
godineusvojenisu izvodiiz Zapisnika
sa konferencijske
sednicebr'1235/izvod 06'09.2011.
godineoa oo.og.zoll.godinei redovnesednice
br.
1243/izvod 19'09'2011'
godine'shoJnornrormaciji
ion"t je Zaktjuiaku citju debtokade
radunaKompanijeo razmatranju
11h raspotoilvihnadina , iir'"rrtni, pregovorimasa
rukovodstvom
Poreskeuprave- fitijata
Novi ---p'-aeogrud't,t" o dostavi,uih infor*acija od
znadaja
za utvrdenjedinjenica
od znidaia.
Naistoj sednicidonetaje odtukao izborunovogkorporativnog
agenta,,BDD
WiseBroker,,
a.d.
je centralnapopisnakomisija.
Formirana
=u rpiouoi"nie poplsaimovine,sredstava,
opreme,
potraiivanjai obavez.a
i usktadivanja
kniigovo'artuunog'sa
stvarnimstanjem,u sastavu:Duiko
obradovii- predsednik
i dtanovi:Mirkot[li, cortcaNai?esr<i
i sneZana
Maksimovic.
je neopozivaostavkaLjitjane Mitovanovii,
Konstatovana
dipt. ecc. na datje obavtjanje
funkcijeinternogrevizora u funkciji nadrornogorganaKompanije,
te je na istu funkciju
imenovan
Predragpetrovii,dipt. ecc.
ovtaiien je v'd. generatnog
direktorada nastavipregovore
- 19g5,,
sa druitvom,,Neimar
d'o'o' kaozainteresovanim
kupcemza.otkupudeta, ,,Ritko,uitrovii
xratrjuuu.,,d.o.o.
Donetaje odtukao dostavipotrebnih_obaveitenia"o-postovanju
i
,,RatkoMitrovic.Soiinska
fitijatau Rusiji"I osnovnom
tuiitaitvuu Beogradu.
Na konferencijskoj
sednicio-drZanoj
dana 03.11.2011.godineodobrenoje ,,RatkoMitrovii
PoZega"
d.o.o. Poiegazaktjudenjetigovorasa xonilrno,i
,,Farmakom,ttg,,'iabac
o izvodenju
gradevinskih
radovana uredenjusaobraiajnica
i izradtpotpornogzidaza potrebelK Guda
ukupnevrednosti24.832:203,
39 dinara.
Na sedniciodrianoj dana 07.12.2011.godineusvojenisu izvodi
Zapisnika,i to: redovne
sednice br'1361
/izv od 19.10'2011
. godine i konferencijskesednice br. 1491
/izv od
0 3 . 1 1 . 2 01g1o. d i n e .
Na istoj sednici nalozenoje direktoru
,,RatkoMitrovii standard,,d.o.o. da dostavi
sveobuhvatnu
anatizupostovanja,da naftaii ;;-p;;razivanja
druitva po osnovupruienih
izmirenjizarada'zapostenimi
reii xrozoos;voriu,,Ratko
Mitrovii
tsl,tJ,ti;,Ii.j:.ottunju
je od v'd' generalnog
Zahtevana
direktoraKompanijegg:!l.yuvidenjamogucnosti
kupovine
-
GMBH"
imau'Ratko
Mitrovii
Dedinje
:1;:i1r:i1l,5iiL;#'5,ff;:f""'s undHandets
je NikotaZagorac
Zaduzen
da sa struinimstuibamaKompanije
utvrdiosnovi metodotogiju
utvrdenjazakupnine
za sredstvadatau zakupruuirnir, ostatimpovezanim
i treiim licima.
Razreienje datjeg
direktora
,obavtjanjafuncije vriioca duZnostigeneralnog
- '-'
Kompanije,te
rmenovan
za generatnog
direktoraKompanije
predrag[ic, alpt. pru*il..
Predragltii, dipt' pravnik. imenovan.
je zastupnikakapitata Kompanije
u skupitini
_
akcionara
ZAO,,Kompanija
GRAMS,,u
Sociju_ R;J;:"""'
Na sedniciodrZanojdana20.12.2011'godineshodno
lnformacijio zahtevuporeskeupraveFitijataNoviBeograd
lbr' 433/R13'19/'1r
oo og-iz.zolr. goai.re
za oueineoivanje
naptate
poreskog
dugadonetje zaktjudako nas.tavku
zapoieit' akt'ivnosti,
i"-rt*cunju
moguinosti
uspostavtjanja
hipotekena nepokretnostima
Kompanije,
kuopor"rkogobveznika.
Naistoj sednicidonetje zaktjuiakkojimse obavezuju
generatnidirektori finansijske
stuZbe
Kompanije
na sastavtjanie
prebitansnih
pokazatetj;poitJuun:u
Kompanije
u
2o1L
godini,
koji
bi uz pisnana
miitjenjafosiovodnih
organa
xompinijei ,Ratko,uitrirviiGdinl",,d.o.o.iinite
osnovza donoienje
odlukepo ponudi,",\4ak
Engen;;;;gundHandels
_ GMBH,,.
Dataje sagtasnost
na predtogAtbertaKarakajn,
vtasnikau druitvu ,,Ratko
Mitrovii
srbija"sodi,Rusijakoji je sadrzanu pismuoir i:._manjinskog
lz.znlt-.godineo izmeniosnivackog
udetuu
istom i zavrinomo.tlypYutoga.Kompanije.odtukaje
prostedena
skupitini
akcionara,
te
je generatni
zaduzen
direktorzi konadnu
reatizaciju
isie.
Natozenoje Predra.gu
lli.iu,
.zastupnikukapitataKompanijeu skupitini akcionara,,Ratko
Mitroviisrbija"sodi,Rusijada
pokrenepostupak
promenepostovnog
imenaistogdruitva,a
ito j e osnovreatizacij e promene'
osnivaiki
h,#; u"r,i"n"ouunom
druitvu.
Na sedniciodrianoj dana 27.12.2011.g.oqTeusvojeni
su izvodi iz Zapisnikasa redovnih
sednicaupravnogodbora br. 15gg/izr od 07.12.2011.
godine
i br. 1679'/izv
od 20.12.2011.
godine.
Donetje Zaktjuiakkojimsu prihvaieneJnformacije
sadrianeu pismimageneratnog
direktora
Kompanije
i direktora,,RatkoMitrovii oecinjel;i.":;: Lr. 1662
od
14.iz.zot1.
godine
i br.
3345od 21'12'2011.'.
godinekoje predstavliaju
opr"at:"n;u
plema
ponudi
rng"neering
l,uur
- GMBH"za prenosudetau orniuu.tor
undHandels
rirjrtuiu ,Ratko,r,ritrouic'budinje,,
d.o.o.
je
Doneta odtukao neprihvatanju
ponu.de
- GMBH,,
-davaniu
,,MakEngeneering
und Handets
o prenosu
Komanijiudetau ,,RatkoMitrovii Dedinje"a.o.ol te
sagtasnosti
da
svoj
kapitatuimenovanog
druitva ponudetreiim tichu pJ liim uitoviriasadrzanim udeo u
u ponudiod
06.12.2011.
godine.
je Draganu
NirtoZeno
Mitovanovii,zastupniku
kapitataKompanije,
da se na Skupitinidruitva
Mitrovii Dedinje"izjasnio predtogu,,MakEngeneering
,,Ratko
und Handels- GMBH,,
izjasniu
skladusaodtukomupravnog
odboraKompanijeodzlllz.2o11.'godine.
je natoZeno
Zaktjudkom
da interni revizorizvrii sveobuhvatnu
kontrolupostovanja
druitva
MitrovicStandard"
,,Ratko
d.o.o.u citjudovodenja
istoj na nivodugotrajno
profitabitnog
deta
Kompanije.
Zaktjuikomje natoZenogeneralnom
direktorui DraganuMilovanoviidavanjemiitjenja o
postovanju,,Ratko
Mitrovii.Sodinska
fitijata u Rusiji; sa osvrtomna zakonske
obavezei
konsekvence
koje bi Kompanija
mogl,aimiti u stucajunastavka
angaZovanja
prekoFitijatena
istompodruiju.
odtukomje imenovanNikotaZagoracza predstavnika
Kompanijeu odbor poveritaca,
a kao
predstavnika
istogOdborau ,,Montaia,,
a.d. u stedaju.
Na konferencijskoj
sedniciupravnog
odboraodrZanojdana 30.01.2012.
godine,donetaje
odtukao obavezivanju
Kompanijedi radi obezbedivania
potraiivan;aivp-oAtpeAdriaBank
a'd' po osnovuUgovora
o kratkoroinom
kredituu iznosuod 500.000,00
eu6 zaktju-enim
u
korist,,RatkoMitrovii Dedinje"d.o.o. kao i po osnovusvih buduiihAnexa,
upiie
zatoino
pravo na nepokretnostibr. 4526 Ko Novi Beograd,i to na
1333/zo4zudeta na zgradi
- restorandruitveneishr_ane,
'ugostitetjstva
broj zgrade1, povriinezo4z;2, broj etaZa"pnt,
SP2, u[' Jurija Gagarinabr.177,kp 4920/13.cln6ratni direktorovtaiien
i" au overizaloZnu
izjavu.
Na sedniciodrZanojdana 31.01.2012.godine, usvojenje izvod iz Zapisnika
br. 17zg
27.12.2011.
godinei izmenjenizvodiz Zapisnika
br.84tizvod ro.ot.2011.godine.
Donetje Zaktjudak
o usktadivanju
Kompanije
i zavisnihdruitavaiste sa odredbama
novog
Zakonao privrednimdruStvima.Konstatovana
je ostavkadtana ,pruunogodbora Boika
Markovii,te je donetaodtukada na mestoistogakoji je ostavkudaoiz tidnihraztoga
kooptira
MirkoUroievii,dipt.ing.arhitekture.
Usvojenje lzveitaj o izvrienompopisuimovine,obavezai potraZivanja
Kompanije,te
predtozisadrZaniu izveitaju centralne popisnekomisije za
usktadivanjestvarnogsa
knjigovodstvenim
stanjem.
Donete
suOdtuke:
' Da se iz poslovnih
knjigaKompanije
isknjiii iznosod 14.969.g13,4.1
dinara,sa konta
026premapopisnojlisti u pritogu
- PotraZivanja
za dati avanszbog nemoguinostiutuienja usted brisanjaprivrednog
druitvaiz Registra
u iznosuoa l.1sq.l97:godinara
- obavezeza primtjeneavansekoje su zastarete dati na trajni otpis
knjiZiti u korist prinooau iznosuod
501.684,74
dinara
- Potraiivanjana ime avansakoja nisu
realizovana
u roku od 60 dana u iznosuod
21.659.519,69
dinaraknjiZitinaispravku
' PotraZivanja kupaca koja nisu reatizovana
u roku od 60 dana u iznosuod
9.d
9.041.405,97
dinaradinaraknjiZitinaispravku
- Obaveze
premadobatjadima
starijeod tri godineu iznosuod762.507,g6
dinaraknji2iti
u koristprihoda
-
Sa Konta24840Beogradskabanka, fitijata Beobanka
isknjiZizbogzastaretosti
iznosod
48.334,62dinara
Rashoduju
se osnovna
sredstvaKompanije
nabavne
i otpisanevrednosti1.296.974,9g
dinara
Rashoduju
se osnovnasredstvaKompanijekoja su bita u zakupu ,,RatkoMitrovii
Dedinje" d.o.o. dija je nabavna vrednost 10.704.031,67
dinara, otpisana
10.678.948,34,
a sadainja25.083,33
dinara
- Rashoduju
se osnovnasredstvaKompanijekoja su bita u zakupu ,,RatkoMitrovii
Standard"d.o'o. dija je nabavnavrednost1.542.434,45
dinara,iednakaispravci
vrednostipremapopisnoj[isti od rednogbroja1 do 2
' Rashoduju
se osnovnasredstvaKompanijekoja su bita u zakupu ,,RatkoMitrovii
Poiega"d.o.o. cija je nabavnavrednostZ.O:,8.Zql,Og
dinara, iednakaispravci
vrednostipremapopisnojtisti od rednogbroja1 do 2
' Rashoduju
se osnovnasredstvaKompanijekoja su bita u zakupu ,,RatkoMitrovii
International"
d.o.o. cija je nabavnavrednostjednakaispravciviednostiprema
popisnoj
[istiu iznosuod 631.681.42
dinara
- Rashoduju
se osnovnasredstvaKompanijekoja su bita u zakupu,,RatkoMitrovii
Mehanizacija"
d.o.o.cija je nabavna
vrednost70.994.235,81
dinara,jednakaispravci
vrednostipremapopisnoj[istiod rednogbroja1 do 1OT
- Rashoduje
se inventarKompanije..koji
j_ekoristioposeban
organizacioni
deo Kopmanije
Mitrovii
odmaratiSte
Zlatibor"dija je vrednost910,80dinara,premapopisnbi
,,Ratko
tisti
' Rashoduje
se atat u upotrebiKompanije
dija je vrednost38.748,12
dinara,prema
popisnojlisti
' Rashoduju
se osnovnasredstvaRatkoMitrovicMehanizacija
d.o.o. cija je nabavna
vrednostjednakaispravcivrednostiu iznosuod 6.968.047,33
dinara,premapopisnoj
listi od rednogbroja 1 do 264
- Dasemanjaksitnoginventarau iznosuod 12Q.411,83
dinaraknjiienna teret matidnog
druitva,obradunati
PDV
je generatnomdirektoru formiranjeposebneKomisijekoja ce uz saradnjusa
NatoZeno
internim revizoromusagtasitipodatkeo imovini sa evidencijompoitojeiom u nadteZnim
katastarski
m opitinama.
je natoienoda se rashodovana
Zaktjudkom
sredstvaodstraneiz radnihprostorijai magacina
Kompanije,
te prodajutreiim licima.
je zaktjudkomInformacijageneralnog
Prihvaiena
direktorao re5avanjuprobtemadebtokade
raiunaKompanije
po poreskom
reienjuporeskeuprave.
Odtukomje usvojenaInformacijapodnetau formi lzveitajao obavtjenojstuZbenojposeti
RatkoMitrovii.Sodinska
fitijatau Rusijiu perioduod 18.01-21.01.201r.,
te konstatovano
da
ostajeobaveza
internogrevizorana sagtedavanju
postovanja
fitijate.
odtukomdata je sagtasnotda se finansijskasredstvaostavarenaprodajomrashodovanih
osnovnihsredstavaupotrebeza reatizacijuProgramareiavanjaviika zapostenihu Ratko
MitroviiMehanizacij
a.
je odtukada se MitojuDrndarevii,
Doneta
penzionisanom
zapostenom
u Kompaniji
izvrii otpis
preostatog
dugapo osnovuUgovora
o otkupustanau druitvenojsvojiniu iznosuod+g7.2e5,'00
dinara.
je izvod
izZapisnika
i anariza
)fli:iT:::ni::x?iiix:o;31oiolo'.,:r:?1ffiJ:"ojen
rearizacije
Donetje zaktjuiako nastavku
aktivnostina debtokadi
te na ubrzavanju
postupka
reSavanja
sporakoji protivReienjaMi;;;;;;;". _raduna.Kompanije,
finansija
tede
pred
Upravnim
u Beogradu.
sudom
je odtukao izmenama
Doneta
i dopunama
osnivadkog
akta,,RatkoMitrovii
lzgradnja,,d.o.o.
je
Doneta odtukao izmenama
i dopunama
osnivaikog
akta,,Ratko
Mitroviistandard,,
d.o.o.
Donetaje odtuka
duinosticlanovaupravnogodboraRatko
.otazfgSqv?nju
Mitrovii standard
d.o.o,i to: Radomir
iosii, ,Uite'radakovic
i Mirkolh:il'''
Donetaje odtukao ukidanjufunkcije
upravnogo.dbgJa,
te-zamenjivanju.
iste funkcijom
direktora'te je za direktoia imenovan
iladomi,Z*ic, sa detvorogodiinlrm
mandatomi
neogranideni
m ovtaiienji ma u unurrainj;, ;
i;ij noiloui nrr,omzatupanj
u.
NasedniciodrZanojdana26'04.2012.
godine^usvojen
je izvodiz Zapisnika
i analizaakatasa
sednice
upravnog
odborabr. 313oa lo.-oq.zorz.
goline|
Donetje Zaktjudakkojim je u citju prevazilazenja
ukupnihprobtemau Kompanijipotrebno
izvriiti popissve nepokretneimovineod
strane'xoriiii" ooru=ouunu
neienlemgeneratnog
direktorabr Z1Zod 06.03.2012.
i br. 306od OZ.Oi.iOtZ.
goOine,
sagtedati
sveraspotoiive
resursei moguinostangaiovanja
istih, op.redetiti
prioiitete, r"ruru-i portrp.iru u kojima
oftimalno
oafosliie,t" oiruJeiiti
strategii;;r!;:ih
organizacionih
iJr5lj:tffii.il,'"1''
konsoridovanog
rinansijskog
izveitaja
i rzveitaja
o
f:iffffrl"rJif1il?nl?''oounjivanje
Na sedniciodrzanojdana 09.05.2012. godine
usvojenaje ostavkadirektora Ratko
Mitrovii
standardd'o'o' Radomiraiosiia, te je-usvoj"nu
ooluL o imenovanjuMirka ltica za vriioca
duinostidirektoraistog
druituupod*-oo r o"ds.zoiz-.'
goain".
Zaktjudkom
je v'd' direktoruRatkoMitrovii
standard
d.o.o.natozeno
da odmahpreduzme
sve
mere u citju nesmetanog
poslovanja
druitva, te-ooaur;anjaminimumaprocesa
rada
do
obustavljanja
Strajkazaposienih
u lstom.Nalozeno
ie ai sa toriiniciru urtrgusmeitajau
drustvu,i to,,RatkoMitroviiDedinje,,d.o.o.
i ,,Ratko
ruitloylcNiskogradnja,,d.o.o.
dogovori
isplatujednezaostare
zaraderadniiima,r to najoarl"a" r 1.05.2012.
godine.
upravnog
odbora
kaoi donete
odruke
mosu
senaiiu rzvodima
,SJ:fifl,i:t::?if::t;?.t:dnica
ZA UPRAVNI
ODBOR
DraganMilovanovii,dipt. pravnik
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka XI: Radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim
društvima, donošenje odluke o:
a) Razrešenju članova Upravnog odbora Kompanije
b) Razrešenju Internog revizora Kompanije
c) Imenovanju članova Nadzarnog odbora Kompanije
“Ratko Mitrović” a.d. Beograd
Izvestilac: Radomir Planinčić
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), koje regulišu način i rokove uskladjivanja
privrednih subjekata sa novim Zakonom, Upravni odbor Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 512/11a/Pr.SA od 28.05.2012.
godine, predlaže Skupštini da u okviru odeljka 2 tačka 11 pod a utvrdjenog
dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Menja se organ upravljanja Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd,
tako što se ukida funkcija Upravnog odbora kao organa upravljanja, a istu će
nadalje obavljati Nadzorni odbor.
II
Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd i to:
1.
2.
3.
4.
5.
Duško Polić, iz Beograda, Prote Mateje 62
JMBG:2805961793411
Dragan Milovanović, iz Beograda,Krunska 77
JMBG: 2307971751024
Nikola Zagorac, iz Valjeva, Birčaninova 108
JMBG: 2803975770012
Dejan Radenković, iz Prištine, Nikole Pašića 23/19
JMBG: 0909971910001
Mirko Urošević, iz Novog Beograda, Bulevar Zorana Djindjića 48a
JMBG: 1103976710360
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67
Statuta Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova
prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), koje regulišu način i rokove uskladjivanja
privrednih subjekata sa novim Zakonom, Upravni odbor Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 512/11b/Pr.SA od 28.05.2012.
godine, predlaže Skupštini da u okviru odeljka 2 tačka 11 pod b utvrdjenog
dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Predrag Petrović, diplomirani ekonomista razrešava se daljeg obavljanja
funkcije Internog revizora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, počev od
dana donošenja ove odluke.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67
Statuta Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova
prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), koje regulišu način i rokove uskladjivanja
privrednih subjekata sa novim Zakonom, Upravni odbor Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd, je doneo odluku broj 512/11c/Pr.SA od 28.05.2012.
godine, kojom upućuje Skupštini (u okviru odeljka 2 tačka 11 pod c utvrdjenog
dnevnog reda), sledeći
P R E D L O G
KANDIDATA ZA ČLANOVE
NADZORNOG ODBORA
1.
2.
Za nezavisnog člana Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. Beograd (bira se jedan član) predlaže se:
- Milanko Pantović, diplomirani ekonomista
JMBG 0805965792617
Za ostale članove Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd (bira se dva člana), predlažu se:
- Duško Polić, diplomirani inženjer šumarstva,
iz Beograda, Prote Mateje 62,
JMBG 2805961793411
- Mirko Urošević, diplomirani inženjer arhitekture,
iz Novog Beograda, Bulevar Zorana Djindjića 48a,
JMBG 1103976710360
Način donošenja odluke:
Skupština akcionara u prethodnom postupku utvrdjuje konačnu listu
kandidata za izbor članova Nadzornog odbora, a potom se pristupa izboru (bira
se ukupno tri člana Nadzornog odbora).
Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora mogu dati i akcionari
koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda.
Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, najkasnije deset
dana pre dana održavanja Skupštine, sa navodjenjem podataka o:
- podnosiocu zahteva
- kandidatu koji se predlaže za člana Nadzornog odbora sa sledećim
podacima ; ime i prezime, JMBG, kratka biografija, dokaz o ispunjenosti
zakonskih uslova.
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67
Statuta Kompanije, odluka o izboru kandidata se donosi običnom većinom
glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo
glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka XII: Donošenje odluka o:
a) davanju prethodne salasnosti na zaključenje
ugovora o naknadama za rad članovima
Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. Beograd
b) o naknadama članovima Nadzornog odbora
za rad u ovom organu
Izvestilac: Radomir Planinčić
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/12a/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 12 pod a utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora
o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Kompanije
I
Skupština akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd,
daje prethodnu saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova
Nadzornog odbora u svemu prema predlogu Upravnog odbora Kompanije koji
predstavlja sastavni deo ove odluke.
II
Obavezuje se generalni direktor da na svakoj redovnoj sednici
Skupštine informiše Skupštinu o realizaciji naknada za rad Nadzornog odbora.
III
Ovlašćije se generalni direktor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. da
potpiše ugovore iz tačke I ove odluke sa članovima Nadzornog odbora
Kompanije.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova
prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
U G O V O R
O NAKNADI ZA RAD ČLANA NADZORNOG ODBORA
KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“ A.D. BEOGRAD
Zaključen dana ............2012. godine
izmedju:
1.
i
2.
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, sa sedištem u
Novom Beogradu, Jujrija Gagrina 177 (u daljem tekstu:
Kompanija)
.........................., iz Beograda, ulica ..................
(u daljem tekstu: ............................)
Član 1.
Na osnovu odluke Skupštine akcionara Kompanije sa XXI redovne sednice
održane dana 27.06.2012. godine, .............................. je izabran za člana Nadzornog
odbora Kompanije na period od četiri godine, počev od 27.06.2012. godine.
Pošto je ................................ preuzeo obavezu da obavlja funkciju
člana Nadzornog odbora Kompanije, ugovorne strane ovim Ugovorom utvrdjuju visinu
naknade za rad u Nadzornom odboru, kao i druga prava koja se odnose na medjusobna
prava i obaveze izmedju Kompanije i .............................
Član 2.
..............................., će u skladu sa propisima i odredbama Statuta
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd obavljati funkciju člana Nadzornog odbora.
.............................. ima pravo i dužnost da učestvuje u radu
Nadzornog odbora, da blagovremeno bude obavešten i informisan o svim bitnim pitanjima
za rad i odlučivanje na sednici Nadzornog odbora.
............................. preuzima obavezu da čuva podatke i materijale koji
su u skladu a aktima Kompanije proglašeni za poslovnu tajnu, za sve vreme trajanja svog
mandata, kao i po prestanku obavljanja ove funkcije u skladu sa propisima i aktima
Kompanije.
Član 3.
Za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, ...........................
Kompanija isplaćuje mesečnu naknadu u
visini ...........................................................................
.................................................................................................
Mesečnu naknadu iz stava 1. ovog člana, Kompanija će
isplaćivati .................. u periodu od 01. do 15. u mesecu za prethodni mesec na račun
br. ................................. kod ................... banke.
Član 4.
............................... je dužan da izvršava svoje poslove savesno, sa
pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu
Kompanije.
Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva
se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje,
veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u društvu.
............................. je dužan da svoja postupanje zasniva i na
informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruje
da su u tom slučaju savesno postupala.
............................. kada postupa u skladu sa ovim članom nije
odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Kompaniju.
Član 5.
............................... je dužno da Nadzorni odbor ovbavesti o
postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji
Kompanija zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Kompanija preduzima.
Smatraće se da postoji lični interes u slučaju:
1.
njim
zaključivanja pravnog posla izmedju Kompanije i .............................. (ili sa
povezanih lica) ili
2.
pravne radnje (preduzimanja radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanja od
prava i
slično) koju Kompanija preduzima prema .............................. (ili prema sa
njim
povezanim licem) ili
3.
zaključivanja pravnog posla izmedju Kompanije i trećih lica, odnosno preduzimanja
pravne radnje Kompanije prema trećem licu, ako je to treće lice
sa ...................
(ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da
postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
4.
zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Kompanije iz
koje
treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa ............................ (ili
sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da
postojanje
tog odnosa utiče na njegovo postupanje.
Član 6.
.............................. odgovara Kompaniji za štetu koju mu prouzrokuje
kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.
Izuzetno, .......................... neće biti odgovoran za štetu ako je
postupao u skladu sa odlukom Skupštine.
Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog
odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali.
U slučaju iz stava 3. ovog člana, ......................... koji je bio uzdržan od
glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.
U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako ............................. nije bio
prisutan na sednici Nadzornog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na
drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za
štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za
njeno donošenje.
Član 7.
Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora, u skladu sa odredbama Statuta
Kompanije dodje do prestanka obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora Kompanije,
ovaj Ugovor će se smatrati raskinutim.
Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka od kojih po dva (2)
za svaku ugovornu stranu.
UGOVORNE STRANE
Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd
....................................
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/12b/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 12 pod b utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
o naknadama članovima Nadzornog odbora
Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd
za rad u ovom organu
I
Za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Kompanije
“Ratko Mitrović” a.d., članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mesečna
naknada u neto iznosu od 100.000,00 dinara (sto hiljada dinara) u tekućem
mesecu za prethodni mesec.
II
U skladu sa posebnom odlukom Skupštine akcionara Kompanije
„Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, uzimajući u obzir finansijske rezultate
poslovanja Kompanije iskazane kroz bilansne pokazatelje poslovanja za
odredjenu poslovnu godinu, članovi Nadzornog odbora mogu ostvariti i
naknadu koja se isplaćuje u akcijama, odnosno drugim hartijama od vrednosti
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav
1 Statuta Kompanije, odluka o usvajanju sistema nagradjivanja članova
Nadzornog odbora Kompanije se donosi običnom većinom glasova prisutnih
akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o
odredjenom pitanju.
Postupak izjašnjavanja se sprovodi tajnim glasanjem.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE II
Tačka XIII: Donošenje odluke o izboru člana
Komisije za reviziju
Izvestilac: Radomir Planinčić
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Beograd
28. maj 2012. godine
Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i
odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i
99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom
odlukom broj 512/13/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u
okviru odeljka 2 tačka 13 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću
O D L U K U
I
Predrag Petrović, diplomirani ekonomista, imenuje se za člana Komisije
za reviziju, kao lice koje u svemu ispunjava uslove utvrdjene odredbama
Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” 36/2011 i 99/2011) za
obavljanje funkcije člana navedene komisije.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67
Statuta Kompanije, odluka o izboru člana Komisije za reviziju se donosi običnom
većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji
imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
XXI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
TEKST PUNOMOĆJA
PUNOMOĆJE
Dato po Obaveštenju Upravnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d., za
glasanje na XXI redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. sazvanoj za 27.06.2012. godine u Beogradu.
važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara
važi za sve naredne sednice Skupštine do opoziva punomoćja
Ja,
__________________________________ ____________________________________
JMBG
_________________________________________________________________________________________
(JMBG-jedinstveni matični broj građana)
(prezime akcionara koji daje punomoćje)
adresa-prebivalište
(ime akcionara koji daje punomoćje)
_________________________________________________________________________________________
(poštanki broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)
ovlašćujem__________________________________ ____________________________________
(prezime lica kojem djajem punomoćje)
JMBG
(ime lica kojem dajem punomoćje)
_________________________________________________________________________________________
(JMBG-jedinstveni matični broj građana lica kojem dajem punomoćje)
adresa-prebivalište
Broj akcija
_________________________________________________________________________________________
(poštanki broj, mesto prebivališta, adresa lica kojem dajem punomoćje)
_________________________________________________________________________________________
(broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoćje daje)
da u moje ime učestvuje u radu sednice/a Skupštine akcionara, uključujući i pravo da
glasa;
(Zaokružiti opciju I ili II)
I.
Bez instrukcija – punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svom izboru po svim tačkama
dnevnog reda
II.
Sa sledećim instrukcijama po tačkama dnevnog reda (tačke o kojima se glasa)
Instrukcije:
1.
Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd
ZA
2.
PROTIV
UZDRŽAN
Razmatranje predloga i donošenje Odluke o organizovanju Kompanije “RatkoMitrović” a.d.
Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, radi usaglašavanja
sa Zakonom o privrednim društvima
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
3.
Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije “Ratko Mitrović”a.d.
Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
ZA
4.
UZDRŽAN
PROTIV
UZDRŽAN
PROTIV
UZDRŽAN
Donošenje odluke da ostvarena dobit Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd po završnom računu
za 2011. godinu ostane nerasporedjena.
ZA
9.
PROTIV
Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog
izveštaja za 2011. godinu
ZA
8.
UZDRŽAN
Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
ZA
7.
PROTIV
Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2011. godinu
ZA
6.
UZDRŽAN
Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
Kompanije
ZA
5.
PROTIV
PROTIV
UZDRŽAN
Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Internog revizora Kompanije
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
10.
Donošenje odluke o usvajanju Izveštja o radu Upravnog odbora Kompanije za period juni 2011 – juni
2012. godine
ZA
11.
PROTIV
UZDRŽAN
Radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, donošenje odluke o:
a) Razrešenju članova Upravnog odbora Kompanije
b) Razrešenju Internog revizora Kompanije
c) Imenovanju članova Nadzornog odbora Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd
ZA
12.
PROTIV
UZDRŽAN
Donošenje odluka o:
a) davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članovima Nadzornog
odbora Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd
b) o naknadama članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu
ZA
13.
PROTIV
UZDRŽAN
Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
(Zaključno sa rednim brojem 13)
(
(
(
Napomena-instrukcije:
•
Ako je akcionar strano fizičko lice umesto JMBG unosi broj
pasoša;
•
Ako je akcionar domaće pravno lice umesto imena i
prezimena unosi poslovno ime, umesto JMBG unosi matični
broj i sedište;
•
Ako je akcionar strano pravno lice umesto imena i
prezimena unosi poslovno ime, umesto JMBG unosi broj
registracije ili drugi identifikacioni broj sedište;
•
Ostali podaci za popunjavanje važe u svim slučajevima.
AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE
_______________________________
(potpis)
_______________________________
(datum)
_______________________________
(mesto)
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
Formular za glasanje
u odsustvu
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA
ZA XXI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMPANIJE “RATKO MITROVID” A.D. BEOGRAD
SAZVANU ZA 27.06.2012. GODINE
U SALI HOTELA “M”, BULEVAR OSLOBODJENJA 56a SA POČETKOM U 12 ČASOVA
U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” 36/2011 i 99/2011)
(prezime akcionara)
pravnog lica)
(ime akcionara)
/ poslovno ime akcionara domadeg ili stranog
JMBG /matični broj/broj
registracije
_____________________________________________
(jedinstveni matični broj akcionara / matični broj i sedište akcionara koje je domade pravno
lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)
adresa –
prebivalište/sedište
_____________________________________________
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)
Broj akcija po kojima se ostvaruje pravo glasa _____________________________________
Glasam pisanim putem bez prisustva sednici na osnovu prava glasa sadržanog u akcijama
Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d. Beograd, uz overu potpisa na ovom formularu za glasanje u
odsustvu o slededim tačkama dnevnog reda:
1.
Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d. Beograd
ZA
2.
PROTIV
UZDRŽAN
Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije “Ratko
Mitrovid” a.d. Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
ZA
4.
UZDRŽAN
Razmatranje predloga i donošenje Odluke o organizovanju Kompanije “Ratko
Mitrovid” a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, radi usaglašavanja
sa Zakonom o privrednim društvima
ZA
3.
PROTIV
PROTIV
UZDRŽAN
Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
akcionara Kompanije
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
5.
Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije
za 2011. godinu
ZA
6.
UZDRŽAN
PROTIV
UZDRŽAN
PROTIV
UZDRŽAN
Donošenje odluke o usvajanju Izveštja o radu Upravnog odbora Kompanije za
period juni 2011 – juni 2012. godine
ZA
11.
PROTIV
Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Internog revizora Kompanije
ZA
10.
UZDRŽAN
Donošenje odluke da ostvarena dobit Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d. Beograd
po završnom računu za 2011. godinu ostane nerasporedjena.
ZA
9.
PROTIV
Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog
finansijskog izveštaja za 2011. godinu
ZA
8.
UZDRŽAN
Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za
2011. godinu
ZA
7.
PROTIV
PROTIV
UZDRŽAN
Radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, donošenje odluke o:
a) Razrešenju članova Upravnog odbora Kompanije
b) Razrešenju Internog revizora Kompanije
c) Imenovanju članova Nadzornog odbora Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d.
Beograd
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
12.
Donošenje odluka o:
a) davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad
članovima Nadzornog odbora Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d. Beograd
b) o naknadama članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu
ZA
13.
PROTIV
UZDRŽAN
Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
(Zaključno sa rednim brojem 13)
AKCIONAR
________________________________
(potpis)
________________________________
(datum)
________________________________
(mesto)
MESTO ZA OVERU
oRATKo
KoMqANIJA
MtrRovtc, A,D. BE2GRAD
U SKLADUSA ODLUKOMIJPRAVNOG
ODBORABROJ512OD
28,05,2072, GODINE O ZAKAZIVANJTJREDOVNEXXI
,RATKI MtrRovtc,
sxupinue AKctoNARA
KoMpANtJE
A,D, BEoGRAD
r u SKLADTJ
sA aBAVEZAMA
snonzeMM IJ
zAKoNUo pRlvREDmM
onusrwMA, poztv t RADNI
MATERIJAL
OOtESEru
SU SA MOOUCUOSCU
PRETJZIMANJA
28.05.2072.
GODINE,
Download

XXI РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ