Centrala: +381-11-22-03-200;
Fax: +381-11-2289-278
www.rmkompanija.co.rs
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
XXII REDOVNA SKUPŠTINA
AKCIONARA KOMPANIJE
Beograd, 28. 06. 2013. g.
PIB: 100002670;
Mat.br. 07043783;
Tekući račun: 205-44290-11
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
POZIV AKCIONARIMA
ZA XXII REDOVNU SKUPŠTINU
Beograd, 28. 06. 2013. g.
Na osnovu člana 441. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik
RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 73. Tačka 7. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. od 27 06. 2012. g., a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Kompanije br.
463/1 od 22. 05. 2013. godine
KOMPANIJAĆ„RATKOĆMITROVI “ĆADĆBEOGRAD
oĆbĆjĆaĆvĆljĆuĆjĆeĆĆiĆĆuĆpĆuĆ ĆuĆjĆe
akcionarima КоmpanijeĆ„RatkoĆMitrovi “Ća.d.
POZIV
za XXII redovnu sednicu
SkupštineĆakcionara
Saziva se redovna Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. Beograd, za 28. 06. 2013. godine, sa sledećim
D N E V N I M
R E D OM
I
prethodni postupak
1.
Otvaranje sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd i izbor radnih tela:
а.) imenovanje Komisije za glasanje,
b.) imenovanje zapisničara
2.
Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara, punomoćnika
i utvrdjivanje kvoruma
II
redovan postupak (radni deo)
I
Izbog predsednika Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd
II
Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o
poslovanju Kompanije za 2012. godinu,
Izvestilac: Nikola Zagorac i Branko
Dostanić
III
Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja
Kompanije za 2012. godinu,
Izvestilac: Nikola Zagorac i Branko
Dostanić
IV
Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i
konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu,
1
Izvestilac: Predrag Petrović
V
Donošenje Odluke da ostvarena dobit Kompanije “Ratko Mitrović” a.d.
Beograd po završnom računu za 2012. godinu ostane nerasporedjena,
Izvestilac: Duško Polić
VI
Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za
period juni 2012. – juni 2013. godine,
Izvestilac: Duško Polić
VII
Donošenje odluke o verifikaciji – naknadnom odobrenju Odluka sa sednice
Nadzornog odbora od 25. 10. 2012. g. o upisu hipoteke i davanju jemstva za
obaveze „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. Beograd,
Izvestilac: Duško Polić
VIII
Donošenje odluke o odobrenju prodaje nepokretnosti - poslovne zgrade u
Novom Beogradu, Jurija Gagarina 177,
Izvestilac: Duško Polić i Branko
Dostanić
Sednica Skupštine akcionara održaće se u sali Odmarališta „Ratko Mitrović!
a.d. na Zlatiboru, naselje Jezero br. 25, sa početkom u 9,00 časova.
Kompanija “Ratko Mitrović” a.d. Beograd na dan donošenja odluke o
zakazivanju Skupštine akcionara i upućivanja poziva akcionarima ima ukupno
644.807 akcija, III emisije, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRATMEO3384, običnih akcija sa
pravom glasa.
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova
običnih akcija sa pravom glasa.
Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa,
potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih
punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim
putem.
U skladu sa odredbama člana 328 Zakona o privrednim društvima, pravo na
lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan
akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, a lista akcionara se
utvrdjuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa
članom 331 Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS”, br 36/2011 i 99/2011).
Kao dan akcionara sa kojim se utvrdjuje lista akcionara sa pravom učešća na
Skupštini, odredjuje se dan 18. 06. 2013. godine i samo akcionari koji su akcionari
Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.
Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% ukupnog broja
2
akcija Društva, imaju pravo da predlože dopune navedenog dnevnog reda, pisanim
putem, uz dostavu predloga odluke i obrazloženja, najkasnije 20 dana pre dana
održavanja godišnje sednice.
Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo da
direktorima i članovima organa Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke
dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj
su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na
tačke dnevnog reda sednice.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% ukupnog broja akcija,
imaju+pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:
A.
1)
2)
3)
4)
PrekoĆzajedničkogĆpunomo nika,Ćkoji ne može biti lice koje je:
kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom
kontrolnog akcionara.
direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to
svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u
društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje
je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom
kontrolnog akcionara
revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice
koje ima to svojsvo u drugom društvu koje pod kontrolom kontrolnog
akcionara
Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice
koje će ih zastupati na Skupštini.
Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i
može biti preuzet sa internet stranice Kompnije: www.rmkompanija.co.rs.
Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.
Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u
skladu sa Zakonom kojim se uredjuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje
elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom
u skladu sa Zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis.
Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave
društvu putem preporučene pošte ili neposredno, najkasnije do 25. 06. 2013.
godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem, u istom roku, može se
dostaviti Kompaniji na e-mail [email protected]
B.
Da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 Zakona , tako što će
glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje. Popunjeni
formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu uz overu potpisa sa
fotokopijom svoje lične karte ili pasoša ako je fizičko lice ili izvod iz APR ako je
akcionar pravno lice, radi indentifikacije.
Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilkom
odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.
BankaĆkojaĆvodiĆzbirneĆiliĆkastodiĆračune koja se u jedinstvenoj evidenciji
akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se
punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom
pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za
zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo glasa u odnosu na svakog
3
od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri)
dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća u radu Skupštine, a u
slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje
dostavi na adresu poslovnih prostorija Kompanije u Beogradu, Kružni put
voždovački 125 ili na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do
25. 06. 2013. godine, sa naznakom : za Komisiju za glasanje.
Poziv, materijal za sednicu Skupštine, formular punomoćja i formular za
glasanje objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa
slanjem ovog poziva, na internet stranici Kompanije www.rmkompanija.co.rs
Ovaj poziv se istovremeno smatra i izveštajem o bitnim dogadjaju, u skladu
sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011).
Ovaj poziv se objavljuje:
- na internet stranici Kompanije: www.rmkompanija.co.rs
- na intenet stranici Agencije za privredne registre: www.apr.gov.rs
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne
trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva: www.belex.rs
Materijali za sednicu Skupštine istaknuti su i mogu se preuzeti sa internet
stranice www.rmkompanija.co.rs
4
KOMPANIJA „RATKO MITROVI “ AD BEOGRAD
POGLAVLJE I
PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje XXII sednice Skupštine akcionara
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd
- izbor i imenovanje radnih tela:
a) izbor predsednika Skupštine,
b) imenovanje Komisije za glasanje,
c) imenovanje zapisni ara
NAPOMENA: U skladu sa lanom 333. Zakona o privrednim društvima skupštinom
predsedava predsednik skupštine, odnosno lice koje skupština na
svakoj sednici bira u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine. Kako
je l. 46. Statuta Kompanije predviđeno da se predsednik bira na
neodređeno vreme, do izbora novog predsednika, predlaže se
razrešenje dosadašnjeg i izbor novog predsednika Skupštine.
U skladu sa lanom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik
Skupštine imenuje zapisni ara i lanove Komisije za glasanje.
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD
Beograd, 22. 05. 2013. g.
Na osnovu člana 73. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i
odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)
Nadzorni odbor Lompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 463/1/1
od 22. 05. 2013. g., predlaže Skupštini da shodno čl. 333 Zakona o privrednim društvima
u okviru poglaclja I tačka1, pod a) utvrđenog dnevbog reda, donese sledeću
ODLUKU
1. Razrešava se dužnosti dosadašnji predsednik Skupštine akcionara
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd - Predrag Ilić.
2. Predlaže se Skupštini akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd, da za predsednika Skupštine akcionara Kompanije izabere Dragan Milovanović,
dipl. pravnik.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
Odluka o izboru predsednika Skupštine se donosi običnom većinom
glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo
glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe
utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su
glasali pisanim putem.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Broj: /SA/1b
Beograd, 28. 06.2013. godine
Na osnovu lana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“
36/2011 i99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 28. 06. 2013 godine, u
radna tela za rad XXII redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije ČRatko
MitrovićČ a.d. - Beograd,
IMENUJE
I.
1.
2.
3.
lanove Komisije za glasanje:
__________________ predsednik
__________________ lan
__________________ lan.
II. lanovi Komisije za glasanje imaju zadatak da:
- utvrde spisak lica koja u estvuju u radu sednice, a posebno akcionara i
njihovih punomoćnika, pri emu posebno navodi koje akcionare ti
punomoćnici zastupaju, osim u slu aju akcionara ije akcije kastodi banka
drži u svoje ime a njihov ra un;
- utvrde ukupan broj glasova i broj glasova svakog prisutnog akcionara i
punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- utvrde valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broje glasove;
- utvrde i objave rezultate glasanja;
- ukoliko se o pojedinim pitanjima sprovodi postupak tajnog glasanja,
predaju glasa ke listiće Izvršnom odboru Kompanije na uvanje,
- vrše i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine
III Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema
akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani
izveštaj.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Broj: /SA/1c
Beograd, 28 .06. 2013. godine
Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik
RS“ 36/2011 i 99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 28. 06. 2013.
godine
IMENUJE
________________________ , za zapisničara o radu XXII redovne
Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
POGLAVLJE I
PRETHODNI POSTUPAK
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska
prisutnih akcionara i utvrdjivanje kvoruma
(zapisnik Komisije za glasanje)
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Broj: ___ /SA/2
Beograd, __.06.2013. godine
ZAPISNIK
KOMISIJE ZA GLASANJE
Komisija za glasanje u sastavu:
1. __________, predsednik,
2. __________, član i
3. __________, član.
utvrdila je sledeće:
Da je Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd emitovala 644.807 akcija.
Od ukupnog broja emitovnih akcija 644.807 su akcije sa pravom upravljanja.
Da je odlukom Upravnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, o
sazivanju XXIi redovne Skupštine akcionara u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim
društvima utvrdjeno da pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari, odnosno
njihovi ovlašćeni predstavnici koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom
glasa.
Da je Nadzorni odbor Kompanije na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8 i člana 331
Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), svojom odlukom broj
_____ od __.05.2013. godine, utvrdio __. 06. 2013. godine, kao dan za odredjivanje liste
akcionara (dan akcionara). Na osnovu uvida u Knjigu akcionara, dostavljenu od Centralnog
registra, utvrdjeno je da navedenog dana ________akcionara poseduju akcije Kompanije, sa
pravom upravljanja, od kojih:
1. Pravo učešća u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini steklo je ___vlasnika i
ovlašćenih predstavnika akcionara koji raspolažu sa __________akcija sa pravom
upravljanja, odnosno ______ od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja.
2. _______akcionara, koji raspolažu sa _______ glasa koji nisu nikoga ovlastili,
odnosno ________ od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja;
Od _____ vlasnika i ovlašćenih predstavnika akcionara, na sednici Skupštine
prisustvuje ___ koji raspolažu sa ukupno _____ akcija sa pravom upravljanja, odnosno ___%.
Na osnovu napred iznetog, a u skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima, Komisija za
glasanje konstatuje da prisutni vlasnici i ovlašćeni predstavnici raspolažu sa više od jedne
polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je obezbedjen kvorum i Skupština
može punopravno da odlučuje.
U Beogradu, __.06.2013. godine
___________________________
1.
___________________________
2.
___________________________
3.
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
POGLAVLJE II
TAČKA I: Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o
poslovanju Kompanije za 2012. godinu
KOMPANIJAĆ"RATKOĆMITROVI "ĆAD
Beograd
22. 05.2013. godine
Na osnovu člana 73. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i Zakona
o privrednim društvima, Nadzorni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.
Beograd, svojom odlukom broj 463/2 od 22. 05. 2013. g., predlaže Skupštini da u
okviru odeljka II, tačka I, utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću
ODLUKU
oĆusvajanjuĆfinansijskogĆĆizveštajaĆiĆizveštajaĆoĆposlovanju
KompanijeĆ“RatkoĆMitrovi ”Ća.d.Ćza 2012. godinu
I.
Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Kompanije
“Ratko Mitrović” a.d. Beograd za 2012. godinu, kao deo Godišnjeg računa
za 2012 godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.
II.
Usvaja se bilans uspeha sa sledećim bilansnim pozicijama:
u hiljadama dinara
1.
2.
3.
Ukupni prihodi (posl+finan+ostali)
Ukupni rashodi (posl+finan+ostali)
Neto dobit/neto gubitak (poslovni)
280. 169
265. 452
14. 717
Raspodela dobiti, odnosno pokriće gubitka biće uredjeni posebnom
odlukom.
III.
Usvaja se bilans stanja sa sledećim bilansnim pozicijama:
u hiljadama dinara
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
UKUPNA AKTIVA (AOP 024)
Stalna imovina
Obrtna imovina
Poslovna imovina
Vanbilansna aktiva
UKUPNA PASIVA (AOP 124)
Kapital
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Kratkoročne obaveze
Vanbilansna pasiva
2.
1.
1.
2.
308. 459
014. 380
294. 079
308. 459
437. 065
2 .308. 459
1. 363. 828
935. 173
935. 154
437. 065
IV.
Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu, koji je sastavni deo ove
Odluke.
V.
Usvaja se Izveštaj o novčanim tokovima, sa gotovinom od 176 hiljada
dinara, koji je sastavni deo ove odluke.
VI.
Usvaja se Statistički aneks, koji je sastavni deo ove odluke.
VII.
Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu,
koji je sastavni deo ove odluke.
VIII.
Usvajaju se Napomene uz finansijski izveštaj Kompanije «Ratko
Mitrović» a.d. koji su sastavni deo ove odluke.
IX.
Finansijski izveštaj, kao i ovu odluku, dostaviti u zakonskom roku
Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od
vrednosti.
X.
Poverioci Kompanije, članovi, akcionari, zaposleni i druga
zainteresovana lica mogu se obavestiti o poslovanju kompanije putem uvida u
finansijske izveštaje.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta Kompanije,
odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2012.
godinu se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika
akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja većine za
odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
dipl.inž.šumarstva Duško Polić
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“AD
NOVI BEOGRAD
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“AD
ZA 2012.GODINU
1.OPŠTEĆINFORMACIJEĆOĆMATI NOMĆDRUŠTVU
Kompanija „Ratko Mitović“, akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje
i sticanje u ešća u kapitalu zavisnih društava , osnovano je rešenjem Vlade FNRJ
Pov.br. 5965/48 od 10.07.1948 godine, kao državno preduzeće.
Od 23.05.1991 godine, transformacijom je promenjen status u deoni arsko društvo
„Ratko Mitrović – Holding“ – Beograd.
Tokom 1998 godine,Mati no društvo se po završenom I. krugu privatizacije uskladilo
sa Zakonom o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine izdavanjem akcija
zaposlenima i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na dan 12.12.2006 godine,
kod Agencije za privredne registre, upisana je promena.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 29893/2005 od 05.08.2005 godine,
registrovano je prevodjenje iz Trgovinskog suda u Registar privrednih subjekata.
Mati no društvo je izvršilo uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima,
Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 252136/2006 od 20.12.2006 godine.
Osnovna delatnost Mati nog društva su holding poslovi (šifra delatnosti: 06420).
Društvo je 100% privatizovano. Najveći broj akcija poseduju „Ratko Mitrović –
Dedinje“d.o.o).Redosled prvih deset akcionara po broju akcija je sledeći:
-Ratko Mitrović Dedinje d.o.o od ukupan broj akcija poseduje
31,59922%
-Dragićević Žarko ----------------------------------------------10,62318%
-BIG LINE----------------------------------------------------------3,43529%
-Einfalt Bojan----------------------------------------------------3,38504%
-AIK banka kastodi ra un---------------------------------------1,78038%
-AIK banka kastodi ra un---------------------------------------1,64918%
-Đukić Aleksandar-----------------------------------------------1,31807%
-AIK Banka ad Niš Kastodi ra un------------------------------1,00805%
-Bogojević Dušan------------------------------------------------0,99984%
-Dosinvest doo ------------------------------------------------0,82583%
Akcije Društva se kotiraju na Beogradskoj berzi.
Sedište Društva je na Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina br. 177.
Mati ni broj Društva je: 07043783, PIB 100002670.
Mati no društvo ima 100% u ešća u kapitalu u sledećim zavisnim društvima :
-Ratko Mitrović Standard
doo
-Ratko Mitrović Požega
doo
-Ratko Mitrović Konstruktor doo
-R. M.Inženjering plus
doo
-Ratko Mitrović Invest
doo
-Ratko Mitrović Bulevar
doo
-Ratko Mitrović Internacional doo
-Ratko Mitrović Ran Bulevar doo
-Ratko Mitrović Ciglana
doo
-Ratko Mitrović Mont Budva doo
Sa 42,97% u ešća u kapitalu je u Ratko Mitrović Dedinje doo,sa 30% u ešća u kapitalu
je u Ratko Mitrović Kragujevac doo, sa 25% u ešća u kapitalu je u Ratko Mitrović Bulevar
plus i sa 20% u ešća je u Ratko Mitrović Elektroizgradnja doo.
Prose ni broj zaposlenih Kompanije na dan 31.decembar 2012.godine je 17.
2.ORGANI UPRAVLJANJA
Zakonski zastupnik Kompanije je VD Generalnog direktora Dostanić Branko.
NadzorniĆ odborĆ KompanijeĆ ine: Duško Polić-predsednik,Pantović Milanko- lan i
epić Đuro- lan.
IzvršniĆodborĆKompanijeĆ ine: Dostanić Branko,Dušan Basara i Radenković Dejan.
SkupštinaĆakcionara ,presednik skupštine Predrag Ilić.
3.EKONOMSKE AKTIVNOSTI
Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2012.godini ,merene bruto
domaćim proizvodom i iskazane u celinama predhodne godine, imaju realan pad od
1,9% u odnosu na 2011.godinu.Posmatrano po aktivnostima,najveći rast bruto dodate
vrednosti
zabeležen
je
u
sledećim
sektorima:informisanje
i
komunikacije,stru ne,nau ne,inovacione i tehni ke delatnosti,administrativne i
pomoćne uslužne delatnosti. Najveći pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u
sektoru poljoprivreda,šumarstvo i ribarstvo,ostale uslužne delatnosti i sektoru
usluge smeštaja i ishrane.
Industrijska proizvodnja u 2012.imala je pad fizi kog obima od 3.4%.Ovom padu
najviše je doprineo sektor snabdevanja elektri nom energijom,gasom i
parom.Procenjeno je da je poljoprivredna proizvodnja u 2012.imala pad od 17,5%.
Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2012.beleži rast od 3.7 %.
Promet u trgovini na malo beleži pad od 2,5 % dok je promet u trgovini na veliko
imao rast.
Broj zaposlenih u 2012. manji je u odnosu na predhodnu godinu za 1.1%.Stopa
nezaposlenosti u aprilu 2012.iznosila je 25.5%.
Zarade bez poreza i doprinosa nominalno su veće u 2012.godini, u odnosu na 2012,za
9.3 %.
Procenjeno je da će godišnja stopa inflacije iznositi 13 %. Visoka stopa inflacije i
nezaposlenosti i pad privredne aktivnosti karakterišu srpsku privredu na kraju
2012.godine pa nema optimisti kih prognoza o privrednom rastu u 2013. godini.
4.GRAĐEVINSKAĆDELATNOST
Pod uticajem svetske ekonomske krize ,sve ozbiljnijeg nedostatka privatnih
investicija,građevinska industrija se nalazi u najtežem stanju od
2002.godine.Ukupan obim radova i prometa u građevinskoj industriji u
januaru i februaru 2012.dostigao je minimum u poslednjih deset godina(od
2002. do danas).Poseban problem predstavljaju i narasli dugovi prema
kooperantima,dobavlj ima građevinskog materijala, ,sektoru usluga i brojna
potraživanja koja su zbog propasti mnogih preduzeća sa kojima su
građevinske kompanije radile ostala nenaplativa.Trenutno je oko 165.000
hiljada ovakvih potraživanja koje građevinske kompanije u Srbiji imaju u
svojim bilansima.Zbog ovakve situacije veliki broj srednjih i velikih
građevinskih firmi je pred ste ajem.Mnoga preduzeća zadužena kod banaka
ne uspevaju da naplate svoje dugove i kašnjenja u otplati kredita i zatezne
kamate iz dana u dan rastu.Ukupan broj registrovanih firmi u građevini
trenutno je 8926, a gotovo 24% njih ima privremenu obustavu rada ili je u
ste aju.U 2012.godini zatvoreno je ak 2539 građevinskih firmi.Broj
zaposlenih u građevinskoj industriji trenutno iznosi 72405.
Alarmantna je injenica da u građevinarstvu radi više od 11.000
preduzeća sa više od 80.000 zaposlenih, a da je više od 70% preduzeća u
blokadi. Prose na zarada, onih koji je primaju je 30.000 dinara. Osnovni
problemi u funkcionisanju građevinarstva ogledaju se u loše uređenom tržištu
jer u mnogim poslovima prioritet se daje stranim, a ne domaćim firmama.
5.KOMPANIJAĆRATKOĆMITROVI ad
Sve gore navedene okolnosti snašle su i Kompaniju „Ratko Mitrović” ad i
druga preduzeća iz sistema.
Kompanija je vršila upravlja ke poslove u 2012.godini,trudeći se da sa uva
imovinu i pored neprekidne blokade svih poslovnih ra una od
09.09.2011.godine do 31.12.2012.Zbog blokade ra una poslovanje Kompanije
je jako otežano. Poslovanje takođe otežava veliki broj sudskih sporova koji su
nasleđeni iz predhodnog perioda a ije rešavanje zahteva određena
finansijska sredstva.Poslovodstvo Kompanije je uložilo dosta napora oko
reprograma poreskog duga i deblokade poslovnih ra una u decembru
2012.godine.Na kraju poslovne godine blokada se znatno smanjila .
6.DOGAĐAJIĆNAKONĆISTEKAĆPOSLOVNEĆGODINE
Zna ajan događaj posle završene poslovne 2012. godine bila je deblokada svih
poslovnih ra una Kompanije. Svi poslovni ra uni su deblokirani
08.03.2013.godine.
7.KOMPANIJA I DOO
Kompanija u okviru sistema zadržala je trend upravljanja,koliko stanje u
privredi dozvoljava i teška situacija u samom sistemu.
Većih poslova u okviru sistema nije bilo.
IzveštajĆoĆposlovanjuĆKompanijeĆ„RatkoĆMitrovi “adĆuĆ 2012.godini
Kompanija se u 2012 . godini bavila svojom osnovnom delatnošću, a to je osnivanje
i upravljanje zavisnim društvima. Napori rukovodstva su bili usmereni na
minimiziranje troškova funkcionisanja neoperativnih i neprofitabilnih delova
Sistema i na osnivanje novih zavisnih društava koja u kriznom privrednom
okruženju mogu profitabilno poslovati. U skladu sa zadatom poslovnom politikom u
2012. godini zaklju eni su ste ajni postupci i iz Registra privrednih subjekata
brisano je zavisno društvo:“Ratko Mitrović-Konstruktor“d.o.o.Beograd, ”. U 2012.
godini otvoren je ste aj nad „Ratko Mitrović-Kragujevac“ d.o.o. Kragujevac u
kojem Kompanija ima 30% udela u osnovnom kapitalu.Zavisno društvo “Ratko
Mitrović Izgradnja”d.o.o je u 2012.godini promenilo naziv u “Ratko Mitrović
Konstruktor “d.o.o Beograd.
. Prose an broj zaposlenih u 2012. godini na nivou Sistema bio je 111 , a samo u
Kompaniji na dan 31.12.2012. bilo je 17 zaposlenih.
Konsolidovani finansijski izveštaj obuhvata finansijski izveštaj Mati nog društva
Kompanije “ Ratko Mitrović“a.d i finansijske izveštaje sledećih zavisnih društava
za period 01. januar do 31. decembar 2012.godine,kako sledi:
-„RM Inženjering Plus“d.o.o Beograd -----------100% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović Požega“d.o.o Požega-----------100% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović-Internacional“d.o.oBeograd---100% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović Ran Bulevar“d.o.o Beograd--- 100% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović Ciglana“d.o.o a ak------------100% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović Standard“d.o.o Beograd-------100% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović Mehanizacija“d.o.o Beograd—100% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović Konstruktor“d.o.o Beograd------ 75% udeo Kompanije
Mati no društvo je u skladu MRS 28 primenilo metod u ešća kod pridruženih
društava i to:
-„Ratko Mitrović Dedinje“d.o.o-------------------42,97% udeo Kompanije
-„Ratko Mitrović Kragujevac“d.o.o---------------30% udeo Kompanije
Na nivou Sistema u 2012.godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu od
426.470.267,96dinara a ukupan rashod od 437.203.900,55 dinara. Iskazan je
gubitak na nivou Sistema 14.763.047,11 dinara.
- Kompanija je u 2012.godini ostvarila bruto dobit 14.716.645,79 dinara,što ini
94,16% od ukupno ostvarene bruto dobiti na nivou Sistema(92,97% od neto dobiti).
Osim Kompanije još tri zavisna društva su iskazala dobit i to:“Ratko Mitrović
Konstruktor“ d.o.o, „RM Inženjering Plus“d.o.o i „Ratko Mitrović Požega“d.o.o.
-„RatkoĆ Mitrovi Ć Konstruktor“d.o.o je ostvario bruto dobit 8.039,00 dinara ,što
ini 0,06% od ukupno ostvarene bruto dobiti u Sistemu(0,059% od neto dobiti)
-„RMĆInženjeringĆPlus“d.o.o je iskazalo bruto dobit od 478.157,46 dinara,3,06% od
ukupno ostvarene bruto dobiti(3,29% od neto dobiti).
- „RatkoĆMitrovi ĆPožega“d.o.o je ostvarilo dobit od 426.019,17 dinara,2,73% od
ukupno ostvarene dobiti( 3,67% od neto dobiti).
U poslovnoj 2012.godini sledeća društva su iskazala gubitak:“RatkoĆ Mitrovi
Standard“d.o.o iĆ„RatkoĆMitrovi ĆMehanizacija“d.o.o.
-„RatkoĆ Mitrovi Ć Standard“d.o.o je iskazao gubitak od 18.508.707,78
dinara,70,21% od ukupno iskazanog gubitka na nivou Sistema.
-„RatkoĆ Mitrovi Mehanizacija“d.o.o, je iskazala gubitak od 7.853.786,23
dinara,29,79% od ukupno iskazanog gubitka.
U Konsolidovani finansijski izveštaj nije uklju en „Ratko Mitrović
Kragujevac“d.o.o, gde Kompanija ima 30% udela. Oni su iskazali gubitak od
6.592.000,00 dinara u 2011. godini ali nije bio uklju en u konsolidaciju ni u
2011.godini, jer gubitak prelazi vrednost udela. Kompanija nema obavezu pokrića
gubitka.
U Konsolidaciju nije ušlo ni poslovanje Filijale So i, jer nije dostavljen finansijski
izveštaj za 2012.godinu.
„Ratko Mitrović Ran Bulevar“d.o.o, „Ratko Mitrović Internacional“d.o.o i „Ratko
Mitrović Ciglana“d.o.o u 2012.godini nisu imali prihode i rashode i samim tim
nemaju ni dobit.
Kompanija je u 2012.godini iskazala ukupno prihode 280.399.675,70 dinara i
rashode u iznosu od 265.683.029,91 dinara.
Ukupne prihode KompanijeĆ ineĆ etiriĆpodstavke:
-poslovni prihodi
-finansijski prihodi
-ostali prihodi
-prihodi iz ranijih godina
Ukupni prihodi
UkupneĆrashodeĆ ineĆtakođeĆ etiriĆvrsteĆrashoda:
-poslovni rashodi
-finansijski rashodi
-rashodi ranijih godina
-ostali nepomenuti rashod
Ukupni rashodi
115.129.579,45 dinara
16.409.374,77 dinara
148.631.325,23 dinara
229.396,20 dinara
---------------------------280.399.675,45 dinara
-----------------------------
179.273.097,46 dinara
26.952.384,95 dinara
4.660.929,00 dinara
54.796.617,76 dinara
---------------------------265,683.029,91 dinara
----------------------------
Kada se od ukupnih prihoda oduzmu ukupni rashodi-preostaje ostvarena bruto
dobit od 14.716.645,79 dinara.
StrukturuĆposlovnihĆprihodaĆ ine:
-prihod od prodaje proizvoda i usluga
-prihodi od zakupa
276.218,00 dinara
26.449.000,00 dinara
-prihodi od prodaje
Ukupni poslovni prihodi iznose
StrukturuĆfinansijskihĆprihodaĆ ine:
-prihodi od kamata
-prihodi od pozitivnih kursnih razlika
Ukupni finansijski prihodi
StrukturuĆostalihĆnepomenutihĆprihodaĆ ine:
-prihodi od prodaje opreme i nekretnine
-prihodi od prodaje rashodovane opreme
-prihodi od naplate potraživanja po usaglašavanju
-zaštita od rizika
-prihodi od prodaje RM Srbija
-prihodi od Interkop Šabac(povraćaj imovine)
-prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme
Ukupni ostali nepomenuti prihodi
88.404.361,45 dinara
-----------------------115.129.579,45 dinara
419.600,76 dinara
15.989.774,01 dinara
-------------------------16.409.374,77dinara
5.456.969,00dinara
3.322.340,46 dinara
13.903,91 dinara
247.481,60 dinara
1.569.336,07 dinara
101.228.091,92 dinara
36.793.202,27 dinara
----------------------------148.631.325,23 dinara
Strukturu prihoda iz ranijihĆgodinaĆ ini:
-prihodi od naplate po tužbi iz ran. god.(Napredak Kragujevac) 229.396,20 dinara
StrukturuĆposlovnihĆrashodaĆ ine:
-troškovi amortizacije
-troškovi zarada
-troškovi poreza na zarade
-troškovi doprinosa na zarade
-troškovi naknade lan.upravnog odbora
-troškovi zanatskih usluga(Modulor)
-troškovi ostalih usluga (modulor)
-troškovi ugovora o delu
-troškovi smeštaja radnika Dedinja u Standardu.
-troškovi na ime naknade za uređ.građ.zemlj.
-troškovi poreza na imovinu
-sudski troškovi
-zbir svih ostalih sitnih troškova
Ukupno poslovni troškovi
StrukturuĆfinansijskihĆrashodaĆ ine:Ć
-troškovi kamata
-troškovi na ime negativne kursne razlike
Ukupno
23.105.000,00 dinara
15.944.000,00 dinara
2.488.000,00 dinara
7.908.811,00 dinara
7.009.172,00 dinara
87.078.951,07 dinara
13.141.614,36 dinara
1.445.783,00 dinara
5.485.364,00 dinara
4.199.193,22 dinara
1.903.621,79 dinara
2.408.741,19 dinara
7.154.845,90 dinara
-------------------------179.273.097,46dinara
2.435.071,05 dinara
24.517.313,90dinara
--------------------------26.952.384,95 dinara
StrukturuĆostalihĆnepomenutihĆrashodaĆ ine:
-troškovi ispravke potraživanja (po popisu)
28.481.169,09 dinara
-troškovi-trajni otpis
142.085,95 dinara
-troškovi otpisa u ešća u kapitalu pov.i drug.pravnih lica
823.259,00 dinara
-troškovi za kazne i prekršaje
495.098,50 dinara
-rashodi po ostalim osnovama(zemljište Moduloru prodato u 2006
I prihodovano)
18.492.652,18 dinara
-gubici po osnovu rashoda i prodaje nekret.i opreme
5.861.263,52 dinara
-naknadno utvrđeni rashodi iz ran.god.
22,52 dinara
-direkni otpis
501.067,00 dinara
------------------------Ukupno
54.796.617,76 dinara
------------------------StrukturuĆtroškovaĆizĆranijihĆgodinaĆĆ ine:
-troškovi po raznim sudskim taksama i kursna razlika(Interkop)4.660.929,90 dinara
------------------------Ukupno
4.660.929,90 dinara
-----------------------Poslovanje Kompanije u 2011. a i u 2012. godini u mnogome je otežano blokadom
poslovnih ra una od strane Poreske uprave Novi Beograd. Naime, Rešenjem
Poreske uprave od 15.04.2011. godine blokiran je ra un Kompanije za
126.685.730,00 dinara, a po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrednost po
Ugovoru za izvođenje radova u bloku 40 ,zaklju enom 2006. godine sa „Partner
inženjeringom“ i Pro Credit bankom.Poslovodstvo Kompanije je uspelo da dug
prema Poreskoj upravi Novi Beograd za iznos glavnog duga za PDV 39.385.849,83
dinara i iznos kamate od 131.115.268,25 dinara stavi u stanje mirovanja.
Poslovanje Kompanije takođe otežava veliki broj sudskih sporova koji su nasleđeni
iz predhodnog perioda, a ije rešavanje zahteva određena finansijska sredstva.
Na kraju, želi da aglasi da je eizves ost po pita ju udućih dogadjaja,
jed a od os ov ih spe ifič osti poslova ja u uslovi a tre ut og tržiš og
privred og a ije ta, koja se ogleda u više ogućih, od os o pote ijal ih
ishoda.
Usled takve eizves osti, to jest usled epoz ava ja i esigur osti koji će se od
pote ijal ih dogadjaja stvar o desiti, Ko pa ija je u poslova ju izlože a
raz ovrs i rizi i a, a koji ogu i ati uti aj a je u uduću tržiš u pozi iju.
Sagledavajući ukup o ereše e pro le e u poslova ju, nastale u periodu pre
2012. godine, konstatovano je postoja je z ačaj og roja asledje ih takvih
pote ijal ih rizika koji u različito i tezitetu ogu da i aju egativa uti aj
na stanje i poslovanje Kompanije.
O o a šta pose o želi da ukaže , to je ko sta ta i u duže vre e sko
periodu prisutan pro le likvid osti, od os o rizik da će se Ko pa ija i sa jo
poveza a društva i u ared o periodu, izves o susresti sa teškoća a a
iz iriva ju dospelih o aveza i održava ju potre og o i a i strukture o rt ih
sredstava.
Stvaranje uslova za finansijsko ko solidova je Ko pa ije i održava je
fi a sijske sta il osti u ared o periodu, kroz a gažova je svih raspoloživih
resursa, či iće pri ara zadatak i opredeljujući prava delova ja upravljačkih i
poslovod ih struktura društva.
VD GENERALNOG DIREKTORA
Dostanić Branko,dipl.građ.ing.
Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja
Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je
uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i
daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i
poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu
javnog društva, uključujući i društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.
Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja:
Zakonski zastupnik:
Naziv: Kompanija "Ratko Mitrović" a.d.
Sedište: Novi Beograd
Matični broj: 7043783
Šifra delatnosti: 110620, 74150
Poreski identifikacioni broj: 100002670
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Napo
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
2
AOP mena Tekuća % Prethodna % INDEX
broj godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
OO1
OO
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
OO2
12
II. GOODWILL
OO3
O1bez012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA,
OPREMA i BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
OO5
020,022,02
3,024,026,
027,(deo) i
028 (deo) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
OO6
020,022,02
3,026,027d
eo,029
2. Investicione nekretnine
OO7
021, 025,
027 (deo) i
028 (deo) 3. Biološka sredstva
OO8
V.
DUGOROČNI
FINANSIJSKI
PLASMANI (010+011)
OO9
030
do
032,039de
o
1. Učešća u kapitalu
O10
033do039
minus 037 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
O11
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) O12
10
do
13,15
I. ZALIHE
O13
II. STALNA SRED. NEMANJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOV. KOJE
14
SE OBUSTAVLJA
O14
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
i
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
O15
######
44
897.120
38
113
######
30
578.592
24
121
######
28
573.704
24
114
44.842
2
4.888
0
917
######
14
318.528
13
99
######
11
250.811
11
100
63.599
######
3
67.717
56 #######
3
62
94
88
335.475
14
44
50 #######
48
101
######
######
6
20,21 i 22
osim 223
223
23 minus
237
24
27 i 28
osim 288
288
29
88
Grupa
računa,
račun
1
1. Potraživanja
O16
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
O17
######
8.103
3. Kratkoročni finansijski plasmani
O18
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
O19
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
O20
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA O21
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)O22
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITAL O23
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
O24
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O25
67.967
176
3
0
15
0
POZICIJA
2
30
31
32
330 i 331
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO
OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
34
35
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO
OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
107
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
108
VIII. GUBITAK
109
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA i
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
1. Dugoročni krediti
40
41
414,415
41 bez 414
i415
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
42
osim
427
1. Kratkoročne finansijske obaveze
44
1
103
74.817
176
3
0
91
100
28
0
54
###### 100 ####### 100
98
###### 100 ####### 100
###### 19 372.848 16
Iznos
98
117
AOPapomena
Tekuća % Prethodna % INDEX
broj godina UČ godina UČ
3
4
5
6
7
8
9
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
037 i 237
46 #######
0
12.593
101
102
103
104
105
######
######
######
59 #######
39 909.178
0
6 140.000
######
79.902
383.767
79.902
3
103
100
41 #######
42
93
3
57
38
0
6
101
100
100
110
111
112
113
114
######
19
19
115
116
117
######
0
0
788
19
0
0
2
100
0
769
0
0
41
999.845
42
94
0
2.056
0
0
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih
prodaji i sredstava poslovanja koje se
obustavljaju
427
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna
osim 498 vremenska razgraničenja
47 i 48, 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu
osim 481 vrednost i ostalih javnih prihoda
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
89
G. VANBILASNA PASIVA
118
119
######
30
794.633
34
89
120
57.816
3
36.607
2
158
121
122
123
124
125
######
8 166.549
7
0
0
9.458
0
9.458
0
###### 100 ####### 100
###### 19 372.848 16
105
100
98
117
Naziv: Kompanija "Ratko Mitrović" a.d.
Sedište:Novi Beograd
Matični broj: 07043783
Šifra delatnosti: 74150
Poreski identifikacioni broj: 100002670
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
721
722
722
723
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+2041. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
u hiljadama dinara
Napo
Iznos
AOP mena Tekuća
Prethodna
broj godina %UČ godina %UČ INDEX
3
4
5
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
207
208
209
210
211
212
213
214
215
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA
(214-213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
115.129 100
276.218 240
52.233 100
220
414
1 66.719
0
187.538 163
26.449 23
22.451
179.272 100
1.298 1
40.773 23
23.105 13
114.096 64
43
0
56
90
119.572 100
150
29.368
4.668
46.354
23.758
44.792
4
39
20
37
0
28
88
97
255
64.143
16.409
67.339
48.823
34
216
217
218
26.952
148.631
54.796
31.575
188.391
114.064
85
79
48
219
19.149
24.236
79
24.236
61
220
221
222
4.432
223
14.717
224
225
226
227
228
229
230
231
129
3.190
14.717
27.297
54
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
233
234
KOMPANIJA “RATKOĆMITROVI “ĆADĆĆ- BEOGRAD
NAPOMENEĆUZĆPOJEDINA NEĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJEĆ
za godinu završenu 31. decembra 2012.
Beograd, 28. februar 2013. godine
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
1.
OPŠTEĆINFORMACIJE
Kompanija „Ratko Mitović“, akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje
u ešća u kapitalu zavisnih društava (u daljem tekstu: Društvo) – Beograd, osnovano je
rešenjem Vlade FNRJ Pov.br. 5965/48 od 10.07.1948 godine, kao državno preduzeće.
Od 23.05.1991 godine, transformacijom je promenjen status u deoni arsko društvo
„Ratko Mitrović – Holding“ – Beograd.
Tokom 1998 godine, Društvo se po završenom I. krugu privatizacije uskladilo sa Zakonom
o uslovima i postupku pretvaranje društvene svojine izdavanjem akcija zaposlenima i
Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na dan 12.12.2006 godine, kod Agencije za
privredne registre, upisana je promena.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 29893/2005 od 05.08.2005 godine,
registrovano je prevodjenje iz Trgovinskog suda u Registar privrednih subjekata.
Društvo je izvršilo uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, Rešenjem Agencije
za privredne registre br. BD 252136/2006 od 20.12.2006 godine.
Osnovna delatnost Društva su holding poslovi (šifra delatnosti: 06420).
Društvo je 100% privatizovano. Najveći broj akcija poseduju „Ratko Mitrović – Dedinje“
d.o.o. (31,59922%) i Žarko Dragićević (10,62318%).
Akcije Društva se kotiraju na Beogradskoj berzi.
Sedište Društva je na Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina br. 177.
Mati ni broj Društva je: 07043783, PIB 100002670.
Ovi pojedina ni finansijski izveštaji odobreni su od strane Upravnog odbora Kompanije
„Ratko Mitrović“ a.d. – Beograd, dana 28. februara 2012. godine. Odobreni finansijski
izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljenja revizora, a u skladu sa
važećim propisima.
2.
PREGLEDĆZNA AJNIHĆRA UNOVODSTVENIHĆPOLITIKAĆ
Osnovne ra unovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije druga ije nazna eno.
2.1. OsnoveĆzaĆsastavljanjeĆfinansijskihĆizveštajaĆ
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa profesionalnom regulativom koja
podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (u daljem tekstu:
Okvir); Medjunarodne ra unovodstvene standarde (u daljem tekstu: MRS), odnosno
Medjunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), kao i
tuma enja koja su sastavni deo standarda, izdatim od strane Odbora za medjunarodne
ra unovodstvene standarde i Komiteta za tuma enje medjunarodnog finansijskog
izveštavanja.
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti, tj. istorijskih
troškova modifikovanom za revalorizaciju gradjevinskih objekata i investicionih
nekretnina, iji su efekti promena u fer vrednostima, na dan 01.01.2004 godine,
evidentirani u Bilansu stanja na poziciji revalorizacionih vrednosti, odnosno Bilansu
uspeha.
Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o ra unovodstvu i
reviziji („Sl. glasnik RS“ br. 46/2009 i 111/2009), koji zahteva da finansijski izveštaji
budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI, kao i propisima izdatim od strane Ministarstva
2
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
finansija RS. Imajući u vidu razliku ove dve regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju
od MSFI 1 u sledećem:
- vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu Bilans stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze;
- gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka aktive, koja po definiciji MSFI
nema karakter sredstava.
Rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije, objavljenim u Službenom glasniku RS,
broj 77/2010 od 25. oktobra 2010. godine, utvrđeni su prevodi osnovnih tekstova MRS i
MSFI koje ine MRS, odnosno MSFI izdati od Odbora za međunarodne ra unovodstvene
standarde do 1. januara 2009. godine, kao i tuma enja izdata od Komiteta za tuma enje
ra unovodstvenih standarda do 1. januara 2009. godine, u obliku u kojem su izdati,
odnosno usvojeni.
a) Novi standardi, tumačenja i izmene u primeni od 1. januara 2010. godine
Do datuma sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja, nisu prevedeni i zvani no
objavljeni sledeći MRS, MSFI i tuma enja koja su sastavni deo standarda, kao i njihove
izmene, a koji su obavezni za primenu za godišnje periode koji po inju 1. januara 2010.
godine:






IFRIC 18 ‘Prenos imovine od strane kupaca’ (primenjuje se na prenos imovine od
strane kupaca primljene 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma),
Izmene IFRIC 9 ‘Ponovna procena ugrađenih derivata’ i MRS 39 ’Finansijski
instrumenti: Priznavanje i odmeravanje’ (primenjuju se na godišnje periode koji
po inju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma),
Izmene IFRIC 16 ‘Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju’ (primenjuje se
na godišnje periode koji po inju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma)
’Unapređenje obelodanjivanja u vezi finansijskih instrumenata’ (izmene IFRS 7)
(primenjuju se na godišnje periode koji po inju 1. januara 2009. godine ili nakon tog
datuma)
Izmene razli itih standarda i tuma enja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne ra unovodstvene
standarde objavljenog u aprilu 2009. godine (MSFI 2, MSFI 5, MSFI 8, MRS 1, MRS 7,
MRS 17, MRS 18, MRS 36, MRS 38, MRS 39, IFRIC 9 i IFRIC 16, IFRIC 18), prvenstveno
radi otklanjanja nekonzistentnosti i izmene koje su terminološke ili uređiva ke
prirode. Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji po inju 1. januara 2010.
godine ili nakon tog datuma.
Izmene razli itih standarda i tuma enja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne ra unovodstvene
standarde objavljenog u maju 2010. godine (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 1, MRS 27,
MRS 34 i IFRIC 13). Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji po inju 1.
januara 2011. godine ili nakon tog datuma.
b) Novi standardi, tumačenja i izmene koje nisu još u primeni
Na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja sledeći novi standardi i njihove izmene i
tuma enja su objavljeni, ali nisu još u primeni za godinu koja po inje 1. januara 2010.
godine:
3
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno





MSFI 9 ’Finansijski instrumenti’ (stupa na snagu 1. januara 2013. godine)
MRS 24 (revidiran) ’Obelodanjivanje odnosa sa povezanim stranama’ (stupa na snagu
1. januara 2011. godine)
‘Klasifikacija prava emitovanja’ (izmene MRS 32) (primenjuje se na godišnje periode
koji po inju 1. februara 2010. godine ili nakon tog datuma)
IFRIC 19 ’Izmirivanje finansijskih obaveza instrumentima sopstvenog kapitala’ (stupa
na snagu 1. jula 2010. godine)
‘Pretplata minimalnih zahteva fonda’ (izmene IFRIC 14). (primenjuje se na godišnje
periode koji po inju 1. januara 2011. godine ili nakon tog datuma)
Pored toga, ra unovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI u sledećem1:




Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike (Službeni glasnik RS broj 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010), koji
odstupa od prezentacije i naziva pojedinih finansijskih izveštaja opšte namene, kao
i od na ina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa Revidirani
MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja;
U ešće zaposlenih u dobiti se evidentira, u skladu sa mišljenjem Ministarstva
finansija Republike Srbije kao smanjenje neraspoređenog dobitka, a ne na teret
rezultata perioda, kako se to zahteva po MRS 19 – Primanja zaposlenih.
U skladu sa odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini ra una u kontnom
okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni
glasnik RS broj 114/2006, 119/2009 i 9/2009 – u daljem tekstu: Pravilnik), kod
sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008. godinu Društvo je odlu ilo da efekte
obra unate ugovorene valutne klauzule iskaže u finansijskim prihodima, odnosno
rashodima tekućeg perioda, kao i da efekte obra unatih kursnih razlika po osnovu
potraživanja i obaveza u stranoj valuti iskaže u prihodima, odnosno rashodima
tekućeg perioda.
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i
sadržini ra una u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike (Službeni Glasnik RS broj 4/2010), kod sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2009. godinu, Društvo je odlu ilo da neto efekat obra unate ugovorene
valutne klauzule sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine po osnovu
dugoro nih potraživanja i obaveza u dinarima sa valutnom klauzulom, kao i neto
efekat obra unatih kursnih razlika sa stanjem na taj dan po osnovu dugoro nih
potraživanja i obaveza u stranoj valuti, iskaže u prihodima odnosno rashodima
tekućeg perioda.
S obzirom na napred izneto, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima
MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI.
Osnovne ra unovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije druga ije nazna eno.
4
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih klju nih
ra unovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u
primeni ra unovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena
ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni zna aj
za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4.
2.2. Uporedni podaci
u hiljadama dinara
Konto
3
30
34
35
Naziv konta
Kapital
Osnovni kapital
Nerasporedjena dobit
Gubitak
42
43 i 44
45 i 46
489
4
4
Kratkorocni fin.plasmani
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkorocne obaveze
Obaveze po osnovu poreza
Kratkorocne obaveze
Dugorocne obaveze
2012.
1.367.761
909.178
383.768
79.902
2011.
1.353.043
909.178
383.767
79.902
703.293
57.816
174.045
939.773
935.154
2.056
794.633
36.607
166.549
999.845
1.000.633
2.3. Prera unavanjeĆstranihĆvaluta
a) Funkcionalna i izveštajna valuta
Stavke uklju ene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u dinarima (“RSD“),
koji predstavlja valutu primarnog ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje
(funkcionalna valuta). Sve finansijske informacije prikazane u RSD su zaokružene na najbližu
hiljadu, osim ako nije druga ije nazna eno.
b) Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se prera unavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih
kurseva važećih na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmeravaju.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz prera una
monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u
bilansu uspeha.
2.4. Nematerijalna ulaganja
Po etno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni
koštanja ako je to ulaganje nastalo korišćenjem sopstvenih u inaka.
Naknadno vrednovanje vrši se primenom troškovnog modela u skladu sa MRS 38, odnosno po
nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane
amortizacije i obezvredjenja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obra unava se primenom proporcionalne metode u
periodu od pet godina, odnosno po stopi od 20% na godišnjem nivou. Osnovicu za obra un
amortizacije ini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja.
5
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao
sredstvo, odmeravaju se prilikom po etnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti odnosno,
ceni koštanja.
Nabavna vrednost uklju uje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava, što uklju uje
fakturna vrednost (uklju ujući carinske dažbine i PDV), sve troškove koji se direktno pripisuju
dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati
na na in na koji rukovodstvo o ekuje, inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja
sredstva i obnove podru ja na kom je sredstvo locirano, kao i kapitalizovane troškove
pozajmljivanja .
Nakon po etnog priznavanja kao sredstva, stavke nekretnina, postrojenja i opreme su
odmerena po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i eventualne kumulirane
gubitke po osnovu obezvređenja.
Naknadni troškovi se uklju uju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno
sredstvo, ukoliko je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti
imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano odmeriti.
Knjigovodstvena vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg
održavanja terete bilans uspeha perioda u kome su nastali.
Dobici i gubici koji proisti u iz rashodovanja ili prodaje sredstva se priznaju u bilansu uspeha
perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u visini razlike
između nov anog priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obra unava primenom
proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog
procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
Naziv
Gradjevinski objekti od vrstog materijala
Ra unarska oprema
Vozila i gradjevinske mašine
Kancelarijska oprema
Telekomunikaciona oprema
Ostala oprema
Stopa (%)
2 -10
25
12.50 – 20
12.50 – 16.67
20 - 25
10 – 33.33
Korisni vek upotrebe sredstva se revidira i po potrebi koriguje na datum svakog bilansa stanja.
Kompanija ima hipoteku na nekretninama u Dobanovcima,Slova ka 90 u korist Poreske uprave
filijala Novi Beograd .Knigovodstvena sadašnja vrednost 319.291.145.97 rsd.
2.6. Investicione nekretnine
Investicione nekretnine su nekretnine koje se drze radi zarade od zakupnine ili radi povrcanja
kapitala,ili radi i jednog i drugog.
Investicione nekretnine se pocetno priznaju po nabavnoj vrednosti,odnosno ceni
kostanja.Troskovi transakcije se ukljucuju u pocetno priznatu vrednost.Nakon pocetnog
priznavanja, investicione nekretnine se iskazuju po fer vrednosti, koja predstavlja vrednost na
otvorenom trzistu.Fer vrednost se zasniva na cenama ponude na aktivnom trzistu korigovanim
6
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
ukoliko je neophodno, za bilo koju promenu u prirodi,lokaciji ili stanju specificnog
sredstva.Profesionalni procenitelji nisu bili angazovani na proceni fer vrednosti investicionih
nekrretnina.Promene u fer vrednostima se evidentiraju u bilansu uspeha kao deo ostalih
prihoda/rashoda.
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi
povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali
troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu.
2.7. U eš aĆuĆkapitaluĆzavisnihĆpravnihĆlicaĆ
Zavisna pravna lica predstavljaju ona pravna lica koja su pod kontrolom Društva, pri emu se
pod kontrolom podrazumeva moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama pravnog lica
sa ciljem ostvarenja koristi od njegovog poslovanja. Smatra se da kontrola postoji kada
Društvo poseduje, direktno ili indirektno (preko drugih zavisnih pravnih lica) više od polovine
prava glasa u drugom društvu. U ešća u kapitalu zavisnih pravnih lica iskazana su po
prvobitnoj vrednosti ulaganja umanjenoj za eventualne kumulirane gubitke po osnovu
obezvređenja.
2.8. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
Društvo klasifikuje stalna sredstva kao sredstva namenjena prodaji kada se njihova
knjigovodstvena vrednost može nadoknaditi prevashodno kroz prodaju, a ne daljim
korišćenjem. Stalna sredstva namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu
prodaju u svom trenutnom stanju isklju ivo pod uslovima koji su uobi ajeni za prodaje takve
vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.
Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer
vrednosti umanjene za troškove prodaje.
Društvo ne amortizuje stalna sredstva dok su ona klasifikovana kao stalna sredstva namenjena
prodaji.
2.9. Finansijski instrumenti
Finansijska sredstva
Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju
kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog
sredstva, i kada je Društvo izvšilo prenos svih rizika i koristi koji proisti u iz vlasništva nad
finansijskim sredstvom.
Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive
transakcione troškove (osim u slu aju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju
po fer vrednosti iji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se
transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja finansijskih
sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da će kupiti ili
prodati sredstvo.
7
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Finansijska sredstva Društva uklju uju gotovinu, kratkoro ne depozite, hartije od vrednosti
kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i
pozajmice, kao i u ešća u kapitalu (osim u ešća u kapitalu zavisnih i pridruženih društava i
zajedni kih poduhvata).
Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi on njihove klasifikacije. Finansijska
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer
vrednosti iji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka
dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo
vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
a)
Finansijska sredstva po fer vrednosti iji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u
bilansu uspeha
Finansijska sredstva po fer vrednosti iji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu
uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u
ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se
takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao
instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao kratkoro na
sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti ove kategorije iskazuju se u
bilansu uspeha u okviru pozicije Ostali prihodi/rashodi u periodu u kome su nastali.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti
evidentirane u okviru kratkoro nih finansijskih plasmana.
b)
Zajmovi i potraživanja
Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Izuzetno od opšteg
pravila po etnog priznavanja finansijskih sredstava, kratkoro na beskamatna potraživanja kod
kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj
vrednosti.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca
i druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoro ne pozajmice povezanim pravnim licima
evidentiranim u okviru kratkoro nih finansijskih plasmana i date stambene kredite
zaposlenima evidentiranim u okviru dugoro nih finansijskih plasmana.
Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti
obezvređenih potraživanja. Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne
analize i istorijskog iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.
Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos
umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda.
Ostali dugoro ni finansijski plasmani obuhvataju dugoro ne kredite u zemlji i inostranstvu
date mati nim, zavisnim, ostalim povezanim i trećim licima, kao i beskamatna i kamatonosna
potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni zajmovi
zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne stope po kojoj bi
Društvo moglo da pribavi dugoro ne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi.
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da
8
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova
potraživanja.
c)
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili
utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i
mogućnost da drži do dospeća.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti
koje se drže do dospeća evidentiranim u okviru dugoro nih finansijskih plasmana.
d)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivatna sredstva koja su svrstana
u ovu kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Finansijska sredstva
raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja odmeravaju po fer vrednosti, pri emu
se nerealizovani dobici i gubici prikazuju u okviru kapitala.
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata u ešća u kapitalu
banaka i pravnih lica evidentiranim u okviru dugoro nih finansijskih plasmana.
Finansijske obaveze
Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje
kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili
istekla. U slu aju gde je postojeća finansijska obaveza zamenjena drugom obavezom prema
istom poveriocu, ali pod zna ajno promenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće
obaveze zna ajno izmenjeni, takva zamena ili promena uslova tretira se kao prestanak
priznavanja prvobitne obaveze sa istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika
između prvobitne i nove vrednosti obaveze priznaje u bilansu uspeha.
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila po etnog priznavanja finansijskih obaveza,
kratkoro ne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno
se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.
Finansijske obaveze Društva uklju uju obaveze prema dobavlja ima i ostale obaveze iz
poslovanja kao i primljene kredite od banaka.
Finansijske obaveze Društva se, u smislu MRS 39, klasifikuju kao zajmovi i krediti. Rukovodstvo
vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
Obaveze prema dobavlja ima i ostale kratkoro ne obaveze iz poslovanja naknadno se
vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj
vrednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene
kamatne stope. Efekti primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se
9
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
zahteva u skladu MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni
rukovodstva Društva nemaju materijalno zna ajan efekat na finansijske izveštaje. Krediti su
odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene kredite
razgrani avaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.
Obaveza je tekuća ukoliko se o ekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa
Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se
klasifikuju kao dugoro ne.
Međusobno prebijanje finansijskih instrumenata
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se
priznaje u bilansu stanja, ako, i samo ako, postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši
prebijanje priznatih iznosa i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se
istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.
Fer vrednost finansijskih instrumenata
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije
od vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na
kotiranim tržišnim cenama na dan bilansa stanja. Kotirana tržišna cena koja se koristi za
finansijska sredstva Društva predstavlja tekuću cenu ponude.
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se
razli itim tehnikama procene.
2.10. Zalihe
Zalihe Društva obuhvataju: materijal, alat i inventar, nedovršenu proizvodnju, gotove
proizvode i robu.
Nabavna vrednost materijala i robe predstavlja vrednost po fakturi dobavlja a uvećanu za
transportne i ostale zavisne troškove nabavke. Izlaz za zaliha utvrđuje se metodom prose ne
ponderisane nabavne cene.
Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine,
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje
(zasnovane na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Cena koštanja isklju uje
troškove pozajmljivanja /Troškovi pozajmljivanja se mogu kapitalizovati samo u slučaju da je
za zalihe potreban značajan vremenski period da bi se pripremile za prodaju/. Izlaz sa zaliha
se utvrđuje metodom prose ne ponderisane cene.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u uobi ajenom toku poslovanja,
umanjena za procenjene varijabilne troškove prodaje.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha materijala i robe u slu ajevima
kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost.
2.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
10
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod
banaka, druga kratkoro na visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri
meseca ili kraće i prekora enja po tekućem ra unu. Prekora enja po tekućem ra unu
uklju ena su u obaveze po kreditima u okviru kratkoro nih finansijskih obaveza.
2.12. Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva i obaveze odnose se na: bankarske garancije na ime urednog izvršavanja
ugovornih obaveza prema komitentima Društva, kao i na jemstva po osnovu kreditnog
zaduženja povezanih pravnih lica.
2.13. Osnovni kapital
a) Akcijski kapital
Akcijski kapital ini 644.807 obi nih akcija iz kojih sledi pravo na upravljanje, dividendu, kao i
pravo na deo ste ajne mase.
b) Ostali oblici osnovnog kapitala
Ostali kapital se, na 31. decembar 2010. godine, odnosi na izvore vanposlovnih sredstava, koje
je Društvo, u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru reklasifikovalo na poziciju ostali kapital
prilikom prve primene MRS.
2.14. Raspodela dobiti
Raspodela dobiti vlasnicima kapitala Društva priznaje se kao obaveza u periodu u kome su
vlasnici kapitala Društva odobrili raspodelu dobiti.
2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih
da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja se priznaje u
rashodima perioda.
Kada je efekat vremenske vrednosti novca zna ajan, iznos rezervisanja je sadašnja vrednost
o ekivanih izdataka zahtevanih da se obaveza izmiri, dobijen diskontovanjem pomoću stope
pre poreza koja odražava tekuće tržišne procene vremenske vrednosti novca i rizike specifi ne
za obavezu. Kada se koristi diskontovanje, knjigovodstvena vrednost rezervisanja se povećava
u svakom periodu, tako da odražava protok vremena. Ovo povećanje se iskazuje kao trošak
pozajmljivanja.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja
najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju
ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
11
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa
koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi
verovatan.
2.16. Zakupi
DruštvoĆkaoĆzakupac
Finansijski zakup
Zakup se klasifikuje kao finansijski zakup ako se njim suštinski prenose na zakupca svi rizici i
koristi povezani sa vlasništvom. Finansijski zakupi se kapitalizuje na po etku zakupa po
vrednosti nižoj od fer vrednosti zakupljenog sredstva i sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja
zakupnine. Svaka zakupnina se raspoređuje na obaveze i finansijske rashode kako bi se
postigla konstantna periodi na kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Finansijski rashodi
se priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose. Zakupljena sredstva na bazi
finansijskog zakupa amortizuju se u toku perioda kraćeg od korisnog veka trajanja sredstva ili
perioda zakupa.
DruštvoĆkaoĆzakupodavac
Finansijski zakup
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog zakupa, neto investicija u zakup se
priznaje kao potraživanje.
Prihod od zakupa se priznaje u toku perioda trajanja zakupa primenom metode neto ulaganja,
koja odražava konstantnu periodi nu stopu povraćaja.
2.17. Teku iĆiĆodloženiĆporezĆnaĆdobitĆ
Troškovi poreza za period obuhvataju tekući i odloženi porez. Porez se priznaje u bilansu
uspeha, osim do visine koja se odnosi na stavke koje su direktno priznate u kapitalu. U tom
slu aju porez se takođe priznaje u kapitalu.
Tekući porez na dobit se obra unava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske
poreske regulative Republike Srbije gde Društvo posluje i ostvaruje oporezivu dobit.
Rukovodstvo periodi no vrši procenu stavki sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti
u kojima primenjiva poreska regulativa podleže tuma enju, i vrši rezervisanje, ako je
primereno, na osnovu iznosa za koje se o ekuje da će biti plaćen poreskim organima.
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za
privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih
knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava
prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se
o ekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili
odložene poreske obaveze izmiriti.
12
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za
oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
2.18. Primanja zaposlenih
a)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove
obaveze uklju uju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obra unatim
po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe, obavezno da od
bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima.
Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja.
Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji
se odnose.
b)
Otpremnine i jubilarne nagrade
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Pravo na ove
naknade je obi no uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice
određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža.
Društvo ne vrši procenu troškova za otpremnine i jubilarne nagrade zbog malog broja
zaposlenih, tj. minimalnog u ešća ovih troškova u ukupnim troškovima Društva (MRS 19).
2.19. Priznavanje prihoda
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da
će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer
vrednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog
poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.
Takođe, sledeći specifi ni kriterijumi za priznavanje moraju da budu ispunjeni pre nego što se
prihod prizna.
a)
Prihod od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od vlasništva
nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobi ajeno dešava prilikom isporuke
proizvoda i robe.
Najveći deo poslovnih prihoda Društvo ostvaruje po osnovu obavljenih radova i izvršenih usluga
trećim licima i, po tom osnovu, ispostavljenih privremenih situacija na projektima na kojima
je angažovano, u skladu sa zaklju enim ugovorima.
b)
Prihod od kamata
Prihod od kamata poti e od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na zatezne
kamate koje se obra unavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu sa
ugovornim odredbama. Prihodi od kamata se priznaju u periodu u kome je Društvo steklo
pravo da se kamata primi.
13
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
c)
Prihod od zakupnina
Prihod od zakupnina poti e od davanja investicionih nekretnina, opreme i objekata u zakup i
obra unava se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
d)
Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo da se dividenda primi.
f) Prihodi ili efekti
Prihodi koji zbog fundamentalne greške ili promene ra unovodstvene politike nisu iskazani u
Finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uklju uju se u dobit ili gubitak
tekućeg perioda, već se naknadno ustanovljene greške i efekti promena ra unovodstvene
politike ispravljaju u Finansijskim izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
Fundamentalnu grešku i materijalno zna ajan efekat promene ra unovodstvenih politika
smatraju se prihodi i efekti veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu
Kompanije tekuće godine.
2.20. Priznavanje rashoda
Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i
odnose se na troškove materijala, energije i goriva, troškova zarada i naknada zarada,
amortizaciju, proizvodne usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje rashoda vrši se
istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip su eljavanja
prihoda i rashoda).
Rashodi koji zbog fundamentalne greške ili promene ra unovodstvene politike nisu iskazani u
Finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uklju uju se u dobit ili gubitak
tekućeg perioda, već se naknadno ustanovljene greške i efekti promena ra unovodstvene
politike ispravljaju u Finansijskim izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
Fundamentalnu grešku i materijalno zna ajan efekat promene ra unovodstvenih politika
smatraju se rashodi i efekti veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu
Kompanije tekuće godine.
2.21. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
Za svrhe ovih finansijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno
lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši zna ajan uticaj na finansijske i
poslovne odluke drugog lica, što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje povezanih strana“.
Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po
tržišnim uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan izveštavanja, kao i transakcija u toku
izveštajnih perioda nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju.
3.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
14
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
3.1. Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suo eno sa poteškoćama u izmirivanju svojih
finansijskih obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće,
uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i
ugrožavanja svoje reputacije.
Planiranje novćanog toka vrši se na nivou poslovnih aktivnosti Društva i zbirno za Društvo kao celinu.
Finansije Društva nadziru planiranje likvidnosti u pogledu zahteva Društva da bi se obezbedilo da
Društvo uvek ima dovoljno gotovine da podmiri poslovne potrebe kao i da ima slobodnog prostora u
svojim nepovu enim kreditnim aranžmanima.
Eventualni višak gotovine poslovnih aktivnosti iznad salda zahtevanih obrtnih sredstava, ulaže
se u kamatonosne tekuće ra une, oro ene depozite ili hartije od vrednosti za trgovanje,
birajući instrumente sa odgovarajućim dospećima ili sa dovoljnom likvidnošću koja
obezbeđuje dovoljan prostor kakav je određen gore navedenim planom.
3.2. Upravljanje rizikom kapitala
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u
neograni enom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo
povraćaj (profit), a koristi ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi o uvalo optimalnu
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.
Da bi o uvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata
dobiti, vrati kapital vlasnicima kapitala, poveća kapital, ili, pak, može da proda sredstva kako
bi smanjila dugove.
Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti. Ovaj koeficijent se izra unava iz
odnosa neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se
ukupni krediti (uklju ujući kratkoro ne i dugoro ne, kao što je prikazano u bilansu stanja)
umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital,
iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.
4.
KLJU NEĆRA UNOVODSTVENEĆPROCENEĆIĆPROSUĐIVANJAĆ
Ra unovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom
iskustvu i drugim faktorima, uklju ujući o ekivanja budućih događaja za koje se veruje da će
u datim okolnostima biti razumna.
4.1. Klju neĆra unovodstveneĆproceneĆiĆpretpostavke
Društvo pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće
ra unovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. O
procenama i pretpostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno zna ajne
korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine
biće re i u daljem tekstu.
15
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Obezvređenje nefinansijske imovine
Na dan izveštavanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazana
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija
da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio
iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od
vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do
visine nadoknadive vrednosti. Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva subjektivno
prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje
generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.
Rezervisanje po osnovu sudskih sporova
Društvo je uklju eno u veći broj sudskih sporova koji proisti u iz njegovog svakodnevnog
poslovanja i odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se ti u radnih odnosa, a
koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja. Društvo rutinski procenjuje
verovatnoću negativnih ishoda ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena
gubitaka. Potrebno rezervisanje se može promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili
dobijanja novih informacija. Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju
kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Odložena poreska sredstva
Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do koje
je izvesno da je nivo o ekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni
poreski krediti mogu iskoristiti. Zna ajna procena od strane rukovodstva Društva je neophodna
da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda
nastanka i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.
Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome će
sredstvo generisati prihode. Procenu periodi no vrši Rukovodstvo Društva i vrši odgovarajuće
izmene, ukoliko se za tim javi potreba. Promene u procenama mogu da dovedu do zna ajnih
promena u sadašnjoj vrednosti i iznosima koji su evidentirani u bilansu uspeha u određenim
periodima.
4.2. Klju naĆprosuđivanjaĆoĆefektimaĆsvetskeĆekonomskeĆkrizeĆ
Društvo je u procesu razmatranja ekonomskih parametara i pretpostavki neophodnih za
usklađivanje aktivnosti sa nastalom situacijom izazvanom svetskom finansijskom krizom. Ova
razmatranja obuhvataju uticaj krize na postojeću i buduću likvidnost (prvenstveno do kraja
16
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
2011. godine) sa stanovišta naplate potraživanja od kupaca iju likvidnost i solventnost
trenutno nije moguće proceniti, sposobnosti izmirenja obaveza prema dobavlja ima i
bankama, kao i mogućnosti pribavljanja povoljnih izvora kreditiranja za premošćavanje
kriti nih situacija. Rukovodstvo Društva ne o ekuje zna ajnije probleme u naplati svojih
potraživanja u narednom periodu i tokovima gotovine, ali smatra da će upravljanje rizikom
likvidnosti i obezbeđenje odgovarajućih izvora finansiranja biti klju no opredeljenje za
upravljanje Društvom u narednom periodu.
Rukovodstvo smatra da, u datim okolnostima, preduzima sve neophodne mere kako bi
obezbedilo održiv rast i razvoj Društva. Takođe, rukovodstvo Društva nije u mogućnosti da
pouzdano proceni dalje efekte krize na ekonomsko okruženje u Republici Srbiji, kao ni uticaj
na finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva, ali smatra da ni u kom slu aju efekti
krize neće dovesti u pitanje nastavak njegovog poslovanja.
17
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
u hiljadama dinara
NAPOMENA: 2.5 - NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Nabavna
vrednost
Gradjevinsk
Zemljiste
i
objekti
Stanje
01.01.2012.godine
78.258
Nove nabavke
Procena sredstava
preneta u
osnivacki
9.804
848.861
Postrojenja
i oprema
184.088
Ostale
nekretnine,
postrojenja i
oprema
Investic.
nekretnine
Investicije
u toku
5.696
2.161
Ukupno
1.119.065
110.940
101.136
Prenos sa
investicija u toku
Povecanje ostalo
40.038
Prodaja
413
40.038
9.103
9.516
68
4.331
4.400
949.997
170.654
45.734
Ispravka vrednosti
Stanje
01.01.2012.god.
384.329
139.212
808
524.349
Amortizacija
17.808
4661
84
22.554
Rashod i manjak
Ostalo
Stanje
31.12.2012.god.
87.649
0
2.161
1.256.127
Povecanje ostalo
Prenos sa
investicija u toku
Prodaja
413
9.103
Rashod i manjak
Ostalo
Stanje
31.12.2012.god.
69
87.649
547.791
9.516
0
17.678
44.842
0
2.161
699.708
SadašnjaĆvrednost
0
Društvo ima nepokretnosti pod hipotekom ili zalogom uspostavljenim radi obezbeđenja
urednog izmirenja svojih finansijskih obaveza.
Oprema koju je Društvo uzelo u finansijski zakup obuhvataju sledeće:
2012.
2011.
Nabavna vrednost
Akumulirana ispravka vrednosti
0
0
4.825
1.272
Neotpisana vrednost na dan 31. decembra
0
3.552
18
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Društvo uzima u zakup vozila pod uslovima ugovora o finansijskom zakupu. Rokovi ovih
ugovora su 3 godine.
Rukovodstvo Društva smatra da nekretnine i oprema na dan 31. decembra 2012. godine nisu
obezvređeni.
NAPOMENA: 2.6 - INVESTICIONE NEKRETNINE
Promene na ra unu su bile kao što sledi:
2012.
2011.
5.696
40.038
5.696
45.734
5.696
ISPRAVKA VREDNOSTI
Stanje na dan 1. januara
Amortizacija
808
84
724
84
Stanje na dan 31. decembra
892
808
44.842
4.888
NABAVNA VREDNOST
Stanje na dan 1. januara
Povecanje
Stanje na dan 31. decembra
NEOTPISANA VREDNOST:
- 31. decembra
Na datum bilansa stanja ne postoje ograni enja koja se odnose na mogućnost prodaje
investicionih nekretnina niti na ostvarivanje prihoda od zakupa i priliva novca od otuđenja.
19
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.7 - DUGORO NIĆFINANSIJSKIĆPLASMANI
2.7.1 - Ucesce u kapitalu zavisnih pravni lica
u hiljadama dinara
d.o.o
ucesce %
2012.god.
2011.god.
R.M.Inzinjering plus d.o.o Beograd
R.M.Pozega d.o.o Pozega
R.M.Intrnacional d.o.o Beograd
R.M.Ciglana d.o.o Cacak
R.M.Standard d.o.o Beograd
R.M.Mehanizacija d.o.o Beograd
R.M.Konstruktor d.o.o Bgd.
100
100
100
100
100
100
100
7.520
8.171
142
0
17.645
36.857
48
7.520
8.171
142
0
17.645
36.857
48
R.M.RanBulevar d.o.o Beograd
R.M.Invest d.o.o Beograd
R.M.Bulevar d.o.o Beograd u stecaju
R.M. Srbija DOO Soci Rusija
100
100
100
90
38
51
16.452
0
86.924
38
51
16.452
122
87.046
ucesce %
30
42,97
25
20
2012.god.
26.933
135.791
11
207
162.942
2011.god.
26.933
135.791
11
207
163.765
ucesce %
2012.god.
2011.god.
18.065
36
301
460
797
-18.065
18.065
36
301
460
797
-18.065
250.663
251.608
2.7.2 - Ucesca u kapitalu ostalih povezani pravnih lica
d.o.o
R.M.Kragujevac d.o.o Kragujevac
R.M.Dedinje d.o.o Beograd
R.M.Bulevar Plus d.o.o Beograd
R.M.Elektroizgradnja d.o.o Beograd
2.7.3 - Ucesca u kapitalu ostalih pravnih lica
naziv pravnog lica
Banke u stecaju I likvidaciji
Jubmes Banka a.d Beograd
Aviostroj,Moskva
Jugoslavijaput d.o.o Beograd
Ispravka vred. Banke u ste aju
Stanje na dan 31.12.
15,33
2.7.4 - OstaliĆdugoro niĆfinansijskiĆĆplasmani
20
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
u hiljadana dinara
Konto
*034
*036
*038
Naziv konta
Dugoro ni krediti u zemlji
Dug.hart.od vred.koje se drze do dosp.
Ostali dugoro ni palsmani
Stanje na dan 31.12.
*034
Dugoro niĆkreditiĆuĆzemlji
dugoro ni krediti dati zaposlenima
*038
OstaliĆdugoro niĆpalsmani
otkup stanova zaposlenih u Kompaniji
2012.god.
2011.god.
1.855
0
61.744
63.599
1.853
0
65.067
66.920
1.855
1.853
61.744
65.067
Dugoro ni krediti i plasmani se odnose na kredite odobrene zaposlenima. Krediti su odobreni
na rok od 10 do 40 godina, a zaštita od rizika obezvredjenja vrši se primenom Zakonom
propisanih koeficijenata revalorizacije.
U okviru dugoro nih kredita u zemlji evidentirani su i beskamatni krediti odobreni zaposlenima
Društva za potrebe rešavanja stambenog pitanja.
Rukovodstvo Društva smatra da vrednost po kojoj su krediti dati radnicima iskazani u
poslovnim knjigama odgovara njihovoj tržišnoj vrednosti.
NAPOMENA 2.10 - ZALIHE
*101
*103
*109
*110
*120
*150
*159
Materijal
Alat i inventar
Ispravka alata i inventara
Nedovrsena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Dati avansi
Ispravka avansa
UKUPNO:
0
1315
-1315
34.093
111.672
33.735
-31563
147.937
0
1.323
-1.323
277.484
55.819
41.679
-39.507
335.475
34.093
277.484
*110
Nedovrsena proizvodnja
objekat Vracar.-0
objekat PD-51 Vojvode Stepe 16.424.Blok 45 - Salon keramike 17.669.
*120
Gotovi proizvodi
objekat Vracar 111.220.
111.672
55.819
*150
Dati avansi
33.735
ČM.V. InženjeringČ 10.000.-, "Simi" doo 14.604.-
41.679
Povećanje i smanjenje vrednosti nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazuje se u
korist ili na teret poslovnih prihoda u bilansu uspeha.
21
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
U toku godine, izvršen je otpis materijala, alata i inventara u ukupnom iznosu od 1.323 hiljada
RSD, na teret ostalih rashoda u Bilansu uspeha.
NAPOMENA: 2.9.1 - POTRAŽIVANJAĆ
u hiljadama dinara
*200 Potrazivanja od kupaca- zavisna pravna lica
Ratko Mitrovic-Pozega d.o.o.Pozega
R.M.Inzenjering plus doo
Ratko Mitrovic-Internacional d.o.o.beograd
Ratko Mitrovic-Neimar d.o.o.Cacak
Ratko Mitrovic-Bulevar d.o.o.Beograd u stecaju
Ratko Mitrovic-Ciglana d.o.o Cacka
Ratko Mitrovic-Standard d.o.o Beograd
Ratko Mitrovic-Mehanizacija d.o.o Beograd
Ratko Mitrovic-Ran Bulevar d.o.o.Beograd
Ratko Mitrovic-Soci
Ukupno:
*201 Potrazivanja od kupaca-ostala pravna lica
Ratko Mitrovic-Kragujevac d.o.o.Kragujevac
Ratko Mitrovic-Konstruktor d.o.o.Beograd
Ratko Mitrovic-Dedinje d.o.o.Beograd
Ukupno:
*220 Potrazivanja za kamate i dividendu
Ratko Mitrovic-Dedinje d.o.o.Beograd
Ukupno:
*202 Kupci u zemlji
Gradjevinska direkcija Srbije 11.492Modulor 121.319
"Tehnicom" d.o.o. 11.003.
2012.god.
2011.god.
13.339
244
203.910
0
17.426
20.496
68.771
9.542
5.754
0
339.482
12.058
0
1.239
0
17.426
20.496
60.062
9.542
5.754
102.309
228.886
0
0
369.510
369.510
0
2.763
160.011
162.773
88.140
88.140
241.269
88.140
88.140
576.235
168.147
229.391
-269.229
-91.774
-75.146
-102.309
472
66
22
937.879
-240.977
-63.522
-75.146
-102.309
389
66
22
1.042.925
12.035
12.593
"Hemofarm" 22.064.*203 Kupci u inostranstvu
najveće potraživanje je od "Alumina" Skopje
43.877."Putevi Cyprus" 122.874
*209 IspravkaĆvrednostiĆpotraživanjaĆodĆkupaca
od kupaca u zemlji
od kupaca u inostrantstvu
od povezanih pravnih lica
*221 Potraživanja od zaposlenih
*222 PotraživanjaĆodĆdržavnihĆorganaĆiĆorganizacija
*228 OstalaĆpotraživanja
Stanje na dan 31. decembra
*223 PotraživanjaĆzaĆvišeĆpla enĆporez
2.9.1 - Promene na ra unu ispravke vrednosti potraživanja su:
22
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
u hiljadama dinara
Stanje na dan 1. januara
Dodatna ispravka vrednosti
Direktan otpis prethodno ispravljenih potraživanja
Naplaćena ispravljena potraživanja
Stanje na dan 31. decembra
2012.god.
2011.god.
240.977
28.481
0
-229
232.307
9.042
0
1.337
269.228
240.977
Formiranje i ukidanje ispravke vrednosti potraživanja iskazuje se u okviru ’Ostalih
rashoda/ostalih prihoda’ u Bilansu uspeha. Iznosi knjiženi u korist ispravke vrednosti
isknjižavaju se kada se ne o ekuje da će biti naplaćeni.
NAPOMENA: 2.9.2 - KRATKORO NIĆFINANSIJSKIĆPLASMANIĆ
u hiljadama dinara
*230
Kratkorocni plasmani-povezana pravna lica
Ratko Mitrovic-Pozega d.o.o.Pozega
Ratko Mitrovic-Internacional d.o.o.beograd
Ratko Mitrovic-Neimar d.o.o.Cacak
Ratko Mitrovic-Bulevar d.o.o.Beograd ustecaju
Ratko Mitrovic-Ran Bulevar d.o.o.Beograd
Ratko Mitrovic-Mehanizacija d.o.o Beograd
Ratko Mitrovic-Standard d.o.o Beograd
R.M.Izgradnja d.o.o Bgd.
R.M.Izinjering plus d.o.o Bgd.
Ukupno:
Isprav.vredn.kratkoro .plasmanaĆ- povez.prav.
*239 lica
*231 Kratkorocni plasmani-ostala pov. pravna lica
Ratko Mitrovic-Dedinje d.o.o.Beograd
*232 Kratkoro niĆkreditiĆiĆplasmani
Isprav.vredn.kratkoro .plasmanaĆ- povez.prav.
*239 lica
*234 OstaliĆdugoro ni plasmani
2012.god.
2011.god.
528
349
0
14.423
30.049
5.200
6.144
7.500
430
64.623
528
349
0
14.423
30.049
5.200
6.144
7.500
4.917
69.110
-55.972
-55.972
54.963
57.325
4.300
4.300
-55.972
-4.000
53
54
*238 OstaliĆkratkoro niĆplasmani
0
Stanje na dan 31.12.
67.967
74.817
a) Kratkoro ni krediti i plasmani
23
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Kratkoro ni krediti i plasmani se odnose na date finansijske kredite odobrene zavisnim,
ostalim, povezanim i trećim licima. Krediti su odobreni na rok do 12 meseci. Kao obezbeđenje
uredne naplate datih kredita, Društvo je dobilo blanko menice.
b) Ostali kratkoro ni plasmani
Ostali kratkoro ni plasmani uklju uju deponovana sredstva kod domaćih poslovnih banaka.
Sredstva su deponovana na period od 30 dana uz kamatnu stopu koja se kreće u rasponu od 8
do 11% na godišnjem nivou.
24
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.11 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI GOTOVINA
Konto
*241
*243
*244
*246
*248
Naziv konta
2012
2011
Tekuci (poslovni)racuni
Blagajna
Devizni racun
Devizna blagajna
Ostala nov.sred.
0
6
170
0
6
170
0
0
UKUPNO:
176
176
*241
Tekuci (poslovni)racuni
Piraeus banka
Cacanska banka
Banka Inteza
Komercijlna banka
Vojvodjanska banka
Meridijan banka
0
0
0
0
0
0
0
0
*243
Blagajna
6
6
*244
Devizni racun
Aik banka euro
Alpha banka euro
Devizni racun 540125000280
Eksim banka
Piraeus banka euro
Piraeus banka usd
Komercijalna banka euro
170
170
0
0
170
0
0
0
0
*248
Ostala nov.sred.
Novcana sredstva bolovanje
Beogradska banka –viza kartica
0
0
0
0
Sva sredstva na ra unima Društva predstavljaju nepovu ena odobrena sredstva od strane
banaka, za koja su svi uslovi neophodni za povla enje bili ispunjeni.
NAPOMENA: 2.9.4 – POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANI ENJA
2012
*279
*287
*289
*270
Pot.za vise placen PDV
Razgranicenje PDV
Ostala aktivna
vrem.razgranicenja
Razgranicenje PDV
Stanje na dan 31.12.
*270
Razgranicenje PDV
za racune koji su stigli posle 10.01.2013.godine.
2011
0
14
0
0
0
0
0
28
14
28
0
28
25
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.12 - VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Garancije i jemstva
Stanje na dan 31. decembra
2012.
2011.
437.065
372.848
437.065
372.848
26
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.13 - KAPITAL I REZERVE
IZVEŠTAJĆOĆPROMENAMAĆNAĆKAPITALU
U periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine
U hiljadama dinara
Stanje na dan
Akcijski
Ostali
kapital
kapital
909,178
-
Rezerve
140,000
Revaloriz.
Nerealiz.
Nerealiz.
Neraspoređ.Ć
Rezerve
Dobiti po
Gubici po
dobitak
osnovu hart.
osn. hartija
od vredn.
od vredn.
-
-
-
356,470
Gubitak
Ukupno
-
1.405,648
31.12.2011.g.
Ispravka materijalno
79.902
zna ajneĆgreškeĆiĆ
promena
ra unovodstveneĆ
politike
Korigovano stanje
909,178
-
140,000
-
-
-
Pove anje
356.470
79.902
27.298
1.325.746
27.298
Izdvajanje iz dobiti za
rezerve
Smanjenje
Prodaja /(sticanje
sopstvenih akcija
(udela)
Pokri eĆgubitka
Raspodela dividende
Nerealizovani
dobiti/gubici po
osnovu hartija od
vredn.ĆraspoloživihĆzaĆ
prodaju
Ostalo
Neto rezultat perioda
Stanje na dan
27.298
909,178
-
140,000
-
-
-
383.767
79.902
1.367.761.
31.12.2012.
a)
Osnovni kapital
Registrovani iznos osnovnog kapitala Društva kod Agencije za privredne registre BD
140894/2009 od 16.09.2009. godine) iznosi 10.261.485,42 eura, iskazan je kao nov ani kapital.
b)
Rezerve
Statutarne i druge rezerve uklju uju: rezerve za sticanje sopstvenih akcija.
27
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.15 - DUGORO NAĆREZERVISANJAĆ
Otpremnine
ZadržaneĆ
za odlazak u
TroškoviĆuĆ
Sudski
kaucije i
Restruktu-
garantnom roku
sporovi
depoziti
riranje
Ostala
penz. i jub. rezervinagrade
sanja
Ukupno
Stanje na dan 1. januara 2011.
Dodatna rezervisanja
Efekat diskontovanja
Iskorišćeno u toku godine
Ukidanje neiskorišćenih iznosa
Stanje na dan 31. 12.2011.
Dodatna rezervisanja
Efekat diskontovanja
Iskorišćeno u toku godine
Ukidanje neiskorišćenih
iznosa
Stanje na dan 31. decembra 2012.
0
0
a) Sudski sporovi
Prikazani iznosi obuhvataju rezervisanja za određene sudske sporove koje su protiv Društva
pokrenuli poverioci, kupci i zaposleni. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu
koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se
takve obaveze izmire. Po mišljenju rukovodstva, nakon odgovarajućih pravnih konsultacija,
ishod tih sudskih sporova neće dovesti do zna ajnijih gubitaka preko iznosa za koje je izvršeno
rezervisanje na dan 31. decembra 2012. godine.
NAPOMENA: 2.9.e - DUGORO NIĆKREDITIĆ
u hiljadama dinara
2012.
Finansijski kredit od:
- banaka u zemlji
- banaka u inostranstvu
Robni krediti od:
- dobavlja a u zemlji
- dobavlja a u inostranstvu
Ostali dugoro ni krediti
Stanje na dan 31. decembra
2011.
19
19
19
19
28
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.16 - OSTALEĆDUGORO NEĆOBAVEZEĆ
2012
2011
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
Obaveze prema mati nim i zavisnim pravnim licima
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u
periodu dužem od godinu dana
Ostale dugoro ne obaveze – lizing
0
769
Stanje na dan 31. decembra
0
769
NAPOMENA: 2.9.e - KRATKORO NEĆFINANSIJSKEĆOBAVEZEĆ
2012.
2011
Kratkoro ni krediti od mati nih i zavisnih pravnih
lica
Kratkoro ni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoro ni krediti u zemlji
Kratkoro ni krediti u inostranstvu
Deo dugoro nih kredita koji dospeva do jedne
godine (Napomena ...)
Deo ostalih dugoro nih obaveza koje dospevaju do
jedne godine (Napomena ...)
Obaveze po kratkoro nim hartijama od vrednosti
Ostale kratkoro ne finansijske obaveze (lizing)
koje dospevaju do 1. godine
0
2.056
Stanje na dan 31. decembra
0
2.056
NAPOMENA: 2.9.e - OBAVEZE IZ POSLOVANJA
u hiljadama din.
2012.
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavlja i u zemlji
Dobavlja i u inostranstvu
Dobavlja i – mati na i zavisna pravna lica
Dobavlja i – ostala povezana pravna lica
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze iz specifi nih poslova
Stanje na dan 31. decembra
2011.
145.145
180.389
157.152
17.062
203.545
337.333
262.017
157.153
10.264
27.866
703.293
794.633
29
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Obaveze prema dobavlja ima ne nose kamatu i imaju valutu plaćanja koja se kreće u rasponu
od 3 do 15 dana.
Obaveze prema dobavlja ima na dan 31. decembra 2012. godine su izražene u RSD.
Rukovodstvo Društva smatra da iskazana vrednost obaveza iz poslovanja odražava njihovu fer
vrednost na dan bilansa stanja.
NAPOMENA: 2.18 - OSTALEĆKRATKORO NEĆOBAVEZEĆ
u hiljadama din.
Naziv konta
2011.
2012.
Obaveze za neto zarade
Obaveze za porez na zarade
Obaveze za doprinose na teret zaposlenih
Obaveze za doprinose na teret poslodavca
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema fizi kim licima
Obaveze za Upravni odbor
Stanje na dan 31. decembra
9.503
1.478
2.339
2.377
8
32.758
0
1.386
7.967
57.816
88
4
5
5
8
32.758
0
426
3.313
36.607
Ostale obaveze se najvećim delom odnose na neisplaćene dividende akcionarima, po Odluci Skupštine
za 2004. i 2005. godinu.
Rukovodstvo Društva smatra da iskazana vrednost ostalih kratkoro nih obaveza odgovara njihovoj fer
vrednosti na dan bilansa stanja.
NAPOMENA: 2.9.e - OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH
PRIHODAĆIĆPASIVNAĆVREMENSKAĆRAZGRANI ENJAĆ
u hiljadama din.
Konto
*479
*482
*489
*487
*499
*491
Naziv konta
Obaveze za PDV
Obaveze za car.i dr.dazbine
Obaveze za por.i dop.i dr.daz.
Razgranicenje PDV
Obaveze za zadržani depozit
Rezervisanja prihoda
Stanje na dan 31. decembra
2012.
11.811
20.660
140.796
0
741
0
170.008
2011.
4.221
12.684
148.903
0
741
0
166.549
30
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
*479 Obaveze za PDV
obaveza za PDV - XII 2011 godine
11.811
4.221
*482 Obaveze za carine i druge dazbine
20.660
12.648
0
*481 Obaveze za porez iz rezultata
*498 Odlozene poreske obaveze
odnosi se na razliku osnovice obracuna poreske
i knigovodstvene amortizacije
0
0
9.458.
9.458
NAPOMENA: 2.17 - POREZ NA DOBITAK
a)
Porez na dobitak
Naziv konta
Dobici tekuće god. (pre oporezivanja)
Kapitalni dobiti
Kapitalni gubici
Ispravka pojedina nih potraživanja od lica kojima se i
duguje
Kamata zbog neblagovremenog plaćanja poreza,
doprinosa i drugih dažbina
Troškovi sporova prinudne naplate poreza i drugih
dugovanja
Nov ane kazne i penali
Poreti i dopeinosi i druge javne dažbine plaćene u
poreskom periodu
Knjigovodstvena amortizacija
Poreska amortizacija
Ispravka pojedina nih potraživanja ako od roka za
njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana kao i
otpis vrednosti pojedina nih potraživanja koja
predhodno nisu bila uklju ena u prihode
Dugoro na rezervisanja koja se ne priznaju u
poreskom bilansu
Rashod po osnovu obezvredjenja imovine
Obracun troškova (osim kamata)po osnovu
transvernih cena
Ispravka vrednosti pojedina nih potraživanja koja su
bila priznata na teret rashoda, a za koje u poreskom
periodu u kom se vrši otpis, nisu kumulativno
ispunjeni uslovi iz lana 16, stav 1, lan 1 Zakona
Prihodi po osnovu dividendi drugog rezidentnog
obveznika
2012.
14.717
2011.
24.236
1.294
0
4.195
558
21.101
134.298
55.327
1.246
-21.505
23.105.
22.002
5.022
23.758
22.940
1.302.732
1.172
432
1.933
501
1.933
14.970
-15.638
31
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Prihodi na osnovu neiskorišćenog rezervisanja
Obra un prihoda po osnovu transvernih cena
Obra un prihoda izmedju povezanih lica po tržišnim
cenama
Obra un prihoda po osnovu tržišne kamate izmedju
povezanih lica
Oporeziva dobit (ili negativni iznos red. br. 55 por.
bil.)
Iznos gubitka iz poreskog bilansa iz predhodnih
godina do visine oporezive dobiti
Gubitak (ili negativan iznos red. br. 54 por. bilansa)
Kapitalni dobiti
Kapitalni gubici
Ostatak kapitalnog dobitka
Poreska osnovica
8.729
-100.000
11.974
8.729
11.974
11.256
8.212
39.322
-2.053
1.294
0
1.294
1.294
39.322
b) Komponente poreza na dobitak
Glavne komponente poreskog rashoda za 2011. i 2012. godinu su sledeće:
2012.
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
Za godinu
u hiljadama din.
2011
0
9.458
129
9.458
9.458
9.587
c) Odložena poreska obaveze
Promene na ra unu odložena poreska sredstva i obaveze u toku godine bile su kao što sledi:
OdloženeĆporeskeĆobaveze:ĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
Stanje na dan 01. januara 2011.godine
Po osnovu razlike osnovice za
utvrdjivanje poreske i
knjigovodstvene amortizacije
Na teret Bilansa uspeha
Direktno na teret kapitala
Stanje na dan 31. decembar 2011.g.
9.458
Na teret Bilansa uspeha
Direktno na teret kapitala
Stanje na dan 31. decembar 2012. godine
9.458
USAGLAŠAVANJEĆPOTRAŽIVANJAĆIĆOBAVEZAĆ
32
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10 – 31.12.2012.
NAPOMENA: 2.20 - POSLOVNI PRIHODI
2.19.1 - Poslovni prihodi
u hilj.dinara
Konto
Naziv konta
2012.
2011.
Poslovni prihodi
*610
*611
*612
*621
*630
*631
*650
Prihodi od prod.mat.zav.prav lica
Prihodi od prod.ostala pov.prav.lica
Prihodi od prod.na domacem tr.
Prihodi od aktiviranja
Povecanje zaliha gotovih proizv. i ned.proizvodnje
Smanjene zaliha gotovih prioizv. i ned.proizvodnje
Prihod od zakupnina
Stanje na dan 31. decembra
*610
*611
*612
*630
*631
*650
Prihodi od prod.mat.zav.prav lica
refundacija troškova za mobilne telefone
Prihodi od prod.ostala pov.prav.lica
refundacija troškova
Prihodi od prod.na domacem tr.
Povecanje zaliha nedovrsene proizvodenje I
gotovih proizvoda(objekat na Vracaru)
Smanjenje zaliha gotovih proizvoda
prodaju (gotovih proizvoda)na Vra aru
Prihod od zakupnina
zakup od povezanih pravnih lica –
i treća lica
0
0
276.219
0
243.390
430.927
26.448
0
0
414
0
22.451
0
29.368
976.984
52.233
0
0
0
0
276.219
414
243.389
430.927
22.451
0
26.448
29.368
33
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.20 - POSLOVNI RASHODI
2.20.1 - Poslovni rashodi
u hilj.dinara
Konto
Naziv konta
*511
Troskovi materijala za izradu
*512
Troskovi ostalog materijala
*513
2012
2011
0
157
136
284
Troškovi goriva i energije
1.162
4.227
*520
Troškovi i naknade zarada
22.365
23.820
*521
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca
3.997
4.215
*524
Troškovi Ugovora o privrem. i povremen. poslovima
1.445
2.665
*526
Troškovi naknda lanovima Upravnog odbora
7.009
8.640
*529
Ostali li ni rashodi i naknade
5.955
7.014
*540
23.105
23.758
*545
Troskovi amortizacije
Procenjeni troškovi za otpremnine i jubilarne
nagrade
0
0
*530
Troškovi usluga na izradi u inaka
100.220
22.522
*531
Troškovi transpornih usluga
850
1.263
*532
Troškovi usluga odrzavanja
696
2.029
*533
Troškovi zakupnina
0
498
*539
Troškovi ostalih usluga
1.266
1.520
*550
Troškovi neproizvodnih usluga
1646
5.119
*551
Troškovi reprezentacije
92
1.113
*552
Troškovi premije osiguranja
319
479
*553
Troškovi platnog prometa
177
493
*554
Troškovi lanarine
0
0
*555
Troškovi poreza
6322
8.543
*559
Ostali nepomenuti troškovi
Stanje na dan 31. decembra
2505
1.213
179.247 119.572
*529
OstaliĆli niĆrashodiĆiĆnaknade
naknade za otpremnine, prevoz, dnevnice
*530
TroškoviĆuslugaĆnaĆizradiĆu inaka
5955
7.014
100.220
22.522
6322
8.543
,
*555
TroškoviĆporeza
34
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
na porez na imovinu, na prenos apsolutnih prava,
naknada za uredjenje gradj. zemljišta
NAPOMENA: 2.20.2 - TROŠKOVIĆMATERIJALA
2012
u hilj. din.
*511
*512
*513
Troskovi materijala za izradu
Troskovi ostalog materijala
Troškovi goriva i energije
Za godinu
2011.
0
136
1162
1.298
157
284
4.227
4.668
NAPOMENA: 2.20.3 - TROŠKOVIĆZARADA,ĆNAKNADAĆZARADAĆIĆOSTALIĆLI NIĆRASHODIĆ
2012.
2011.
22.365
23.820
*520
Troškovi i naknade zarada
*521
3.998
4.215
*524
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca
Troškovi Ugovora o privrem. i povremen.
poslovima
1.446
2.665
*526
Troškovi naknda lanovima Upravnog odbora
7.009
8.640
*529
Ostali li ni rashodi i naknade
5.955
7.014
Za godinu:
46.354
NAPOMENA: 2.20.4 - TROŠKOVIĆAMORTIZACIJEĆIĆREZERVISANJAĆ
2012.
Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja
Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme
Troškovi amortizacije investicionih nekretnina
Troškovi rezervisanja
Za godinu:
23.105
84
23.189
2011.
23.674
84
23.758
35
2
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.20.5 - OSTALI POSLOVNI RASHODI
2012.
*530
Troškovi usluga na izradi u inaka
*531
2011.
100.220
22.522
Troškovi transpornih usluga
850
1.263
*532
Troškovi usluga odrzavanja
696
2.029
*533
Troškovi zakupnina
0
498
*539
Troškovi ostalih usluga
1267
1.646
1.520
*550
Troškovi neproizvodnih usluga
*551
Troškovi reprezentacije
*552
5.119
92
1.113
Troškovi premije osiguranja
319
479
*553
Troškovi platnog prometa
177
493
*554
Troškovi lanarine
0
0
*555
Troškovi poreza
6.322
8.543
*559
Ostali nepomenuti troškovi
2.505
1.213
Za godinu:
44.792
NAPOMENA: 2.19.2 - FINANSIJSKI PRIHODI
2012.
*661
*662
*663
*664
Fin.prihodi - ostala pov. pravna lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu revalorizacije i
efekata ugovorenih zaštita od rizika
Za godinu:
*661
Finansijski prihod od ostalih pov.pravnih
lica
potraživ.po osnovu u ešća u dobiti RM-Dedinje
*662
Prihod od kamata
*663
Pozititivne kursne razlike
420
15.990
2011.
15.638
3.560
29.578
47
72.5
73.7
19.1
48.823
165.4
420
15.990
36
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
NAPOMENA: 2.20.6 - FINANSIJSKI RASHODI
u hiljadama dinara
Konto
*562
*563
*564
*562
*563
Finasnsijski rashodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Neg.efekat ugo.rev.i val.kla.
Za godinu:
Rashodi kamata
za poreze
Negativne kursne razlike
2012.
2011.
2.435
24.517
26.952
27.517
4.058
0
31.575
2.435
27.517
24.517
4.058
NAPOMENA: 2.19.3 - OSTALI PRIHODI
u hiljadama dinara
Konto
Naziv konta
*670
*673
Dobici od prodaje nekretnina
Dobici od proddaje u ešća
Prih.po osnovu efekta ugovorene zaštite
od rizika
Prihodi od ukidanja rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi
Prih.uskladjivanja vredn.potraživ.i
kratkoro .fin.plasmana
Za godinu:
*676
*678
*679
*685
*670
Dobici od prodaje nekretnina
2012.
2011.
8779
0
1.295
0
247
0
101.228
3.917
100.000
82.707
0
110.254
472
188.391
8.779
otkupa stanova (veći deo) u
Draga evskoj u a ku 1.295
*676
Prihod po osnovu efekta ugovorene
zaštiteĆodĆrizika
revalorizacija stanova koji su u otkupu
*678
Prihodi od ukidanja rezervisanja
*679
Ostali nepomenuti prihodi
Sravnjenja I prihodi ranijih godina- 80.346
247
101.228
37
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
*685
*691
Prih.uskladjivanjaĆvredn.potraživ.iĆkratkoro .fin.plasmana
.Prih.po osnovu isprav. greškeĆizĆranijihĆgod.
229
NAPOMENA: 2.20.7 - OSTALI RASHODI
u hiljadama dinara
Konto
*570
*572
*574
*579
*582
*583
*585
*589
*576
Naziv konta
Gubici po osn.rash.i prod.nemat.ulag, postroj.
i opreme
Gubici po osnovu prod.osnivackog uloga
Manjkovi
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvredjenje nekretnine, postrojenja i
opreme
Obezvredjenje dugoro nih finansijskih
plasmana
Obezvredjenje kratkoro nih finansijskih
plasmana
Obezvredjenje ostale imovine
Rashodi po osnovu direktnog otpisa
Za godinu:
2012.
2011.
5.861
0
142
18.988
21
0
0
81.662
0
205
823
227
28.481
0
501
54.796
30.646
0
1.303
114.064
*579
Ostali nepomenuti rashodi
naknade stete,sudski troskovi,sravnjenja i
troskovi ranijih god.78.971
*576
Rashod trajni otpis
501
Obezvredjenje nekretnine, postrojenja i
opreme
Osnivanje R.M.Inzinjering plus
ObezvredjenjeĆdugoro nihĆfinansijskihĆ
plasmana
Brisanje iz APR-a R.M.Neimar
Brisanje iz APR-a R.M.Cacka
Obezvredjenje kratkoročnih fin.plasmana
ispravka potraživanja - privremeni otpis
823
*582
*583
*585
*591
Rashod po osn.ispravke grešaka iz ran.god.
18.988
28.481
4.661
-100.106
38
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
DEVIZNI KURSEVI
Zvani ni devizni kursevi Narodne Banke Srbije, korišćeni za prera un deviznih pozicija na dan
31.decembra 2011. godine i 31. decembra 2012. godine u funkcionalnu valutu (RSD), za
pojedine strane valute su:
U RSD
31.12.2012
EUR
USD
CHF
GBP
113.7183
86.1763
94.1922
139.1901
31.12.2011.
104.6409
80.8662
85.9121
124.6022
39
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZĆFINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
IznosiĆsuĆiskazaniĆuĆRSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
ZARADA PO AKCIJI
3.14. Zarada po akciji
Emitovano je ukupno
Nominalne vrednosti
Usaglašeno
644.807 akcija
1.410,00 dinara
STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
2012.
Besplatne akcije
Konvertovane deonice u akcije
Akcijski kapital FOND PIO
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA (neupisan)
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA (odustanci)
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA (odustanci)
Otplaćene akcije (II krug sa popustom)
Ukupno:
347.659
62.419
58.239
29.755
107.363
0
39.372
644.807
u hiljadama din.
2011.
347.659
62.419
58.239
29.755
107.363
0
39.372
644.807
Zarada po akciji
Dobit
Broj akcija
Zarada po akciji
27.297
644.807
42,33
LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
40
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
POGLAVLJE II
TAČKA II: Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog
finansijskog izveštaja Kompanije za 2012. godinu
KOMPANIJAĆ"RATKOĆMITROVI "ĆAD
Beograd
22. 05.2013. godine
Na osnovu člana 73. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. I Zakona o
privrednim društvima Nadzorni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd,
svojom odlukom broj 463/3 od 22. 05. 2013. g. predlaže Skupštini da u okviru
poglavlja II, tačka II utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću
ODLUKU
oĆusvajanjuĆkonsolidovanogĆĆfinansijskogĆĆizveštaja
KompanijeĆ“RatkoĆMitrovi ”Ća.d.ĆzaĆ2012. godinu
I.
Usvaja se konsolidovani
finansijski izveštaj Kompanije “Ratko
Mitrović” a.d. Beograd za 2012. godinu, kao deo Godišnjeg računa za 2012.
godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.
II.
Usvaja se konsolidovani bilans uspeha sa sledećim bilansnim
pozicijama:
1.
2.
3.
Ukupni prihodi (pos.fin.ostali)
Ukupni rashodi (pos.fin.ostali)
Neto gubitak
u hiljadama dinara
411. 627
422. 361
10 734
Pokriće gubitka biće uredjeno posebnom odlukom.
III.
Usvaja se bilans stanja sa sledećim bilansnim pozicijama:
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
UKUPNA AKTIVA (AOP 024)
Stalna imovina
Obrtna imovina
Poslovna imovina
Vanbilansna aktiva
UKUPNA PASIVA (AOP 124)
Kapital
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Kratkoročne obaveze
Vanbilansna pasiva
u hiljadama dinara
2. 270. 643
990. 135
1. 280. 508
2. 270. 643
437. 065
2 .270. 643
1. 210. 254
1. 050. 878
1. 047. 760
437. 065
IV.
Usvaja se konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu, koji je
sastavni deo ove odluke.
V.
Usvaja se konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima, sa gotovinom
od 1.139 000,00 dinara, koji je sastavni deo ove odluke.
VI.
Usvaja se konsolidovani Statistički aneks, koji je sastavni deo ove
odluke.
VII.
Usvaja se konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu za
statističku obradu, koji je sastavni deo ove odluke.
VIII.
Usvajaju se Napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj Kompanije
«Ratko Mitrović» a.d. koji su sastavni deo ove odluke.
IX.
Finansijski izveštaj, kao i ovu odluku, dostaviti u zakonskom roku
Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od
vrednosti.
X.
Poverioci Kompanije, članovi, akcionari, zaposleni i druga
zainteresovana lica mogu se obavestiti o poslovanju Kompanije putem uvida u
finansijske izveštaje.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta
Kompanije, odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju
Kompanije za 2012. godinu se donosi običnom većinom glasova prisutnih
akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom
pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja
većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim
putem.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
dipl.inž.šumarstva Duško Poli
U
o-
,t
:"*
,;
"r
lf
(!
l'*
O
co
z
^;
q
ro
N
AI
^
co t \
$_
(o o)
(o co
N
l\
-;
(o
O
c\.
I
f.t
q
Ln-
;
$:
nl
r{.
t9
(o
Fo(9
ql
Y
O
O
O
f
o
o
o
slo
I
-?
:] z
E
.t
a)
z
=
sla9
c\ N
q
a
o
(}
e.i
t*
o
sX
j
)
l
a
o
c{
ro
d
t\
v
nl
|*
U
N
z s
rr)
c.)
t..r
A
o
(o
rr)-
@
cO
\q
U
OJ
lf)
c!
c!
N
N
I
ol c\l
(.o ro
co o,
co. cl
c{
\f
t
ro
oq,
\
co"
e,l o
CD
I
I
|.*
3
N
cO 6)
o
a t,
o
6)
o
ro.
K'
00
@
@
I
F
(
cf)
rO $
o
co
ro .t
O)
c.l t
co r{)
o" rOa
r I
(\l i f l @
@ o llr
aJ'
o
-15
o o
o
lf)
rIj
a
z
)<
l
J
L
"f
-;
.(r
c.)
r-- lN
(o16
N^l (o
a
LO
N
O
z
qlr
6
o-
'N
;{
=
*
u)
e
<r
*
a
a
o
ao
a{
)
=
s
io
l-J
l(/)
lo
laI
^ I
<lo
zl
<l
lf,
IN
I llJ
lq
L
o
o
I
*lY
rlO
z
o lc> a o
0)
-
F
=
o
c)
r
1...
lr)
c\
L) s-
N
at I(o co
ct^ Or^
(o
t-cO rO
t
f*
a9
@
rr) ({
@
(g
C.l \f
e
E
A
L
I
o o)
(0
!J
N
I
o-
A
o
o
J
o o o c
O
O
j
L
P
a
?
z.
t
z
J
N
c!
tr
N.
O
g_
,r) o)
(o
;
v
ro
Lr)
.-:
(o (o
s
(o
F-
c.)
C\,1
g
N
l\
co
g-
s
tr)
co r
ot
e.l
o rc
6l c\
o) o)
Tr)
I
ec (o
o @
$. (o.
o, $
co n-
-v
(!'
e
t\
|/)c)
\r
=(!
I
(u
'v
e
';i
.1.
o
o
F
o
I
a
t-
z z
^
o
J
v,
Y
:Z
t t
m m
o l( r )
o
2 z
-v
{E
J
n
J
o- 0,
U) (/>
o
t
4
o
E'
D
li
c
E z z*
Y a---)LL
)
Y
:(
U' a
I
u
zq z F. l--- $ n
cc c0
z z { l C u
!
a) ,:<
(n
o a') t Y
o -a
a n
{
z z
q
LL
C
C'
q
/) t6
6r
L
I
cC
r 0
z z
x
l
-
j
al
o_
tiJ
z
,}(
- a
fL
z z
3
Y :<
u o tz,
I
=
n
.\
:< c
f
3t
i
dqj-o
x
L J Y
o(')G)
L
J
(E : a !
v :< l o
i<
r\
o
o
E
z z o
f
o)
sd
tr .z
N T\
:f
!s
'cr
f!
tg' l fi
a
;
n)tr
i-
T
lr\
| -.1
lv
JI
arl
I
v l
(JI
IF
IS
lr\
I ^
ul
t:
a
trrs
rJ=
*>
zs:
(!
c
; e
3.,i
REZULTAT POSLOVANJA PREDUZEĆA KOJA ULAZE U KONSOLIDACIJU ZA 2012.GODINU
Ozna
R.br. ka
Naziv Doo
1
10 Kompanija "Ratko Mitrović"ad
2
14 Ratko Mitrović Konsruktor doo
3
25 Ratko Mitrović Požega doo
4
16 R. M. Inženjering plus doo
Međuzbir
5
40 Ratko Mitrović Internacional doo
6
62 Ratko Mitrović Ran Bulevar doo
7
85 Ratko Mitrović Ciglana doo
8
90 Ratko Mitrović Standard doo
9
95 Ratko Mitrović Mehanizacija doo
Ukupno
Ukupan prihod Ukupan rashod
280.399.675,70
265.683.029,91
551.560,00
543.521,00
70.363.282,99
69.937.263,82
11.032.343,32
10.554.185,86
362.346.862,01
346.718.000,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.886.408,54
61.395.116,32
21.236.997,41
29.090.783,64
426.470.267,96
437.203.900,55
Bruto dobit
Porez na dobit
Neto dobit
15.628.861,42
4.029.414,52
11.599.446,90
REZULTAT ZA 2012.GODINU
Gubitak
Neto dobit
Gubitak
26.362.494,01
11.599.446,90
14.763.047,11
Dobit
14.716.645,79
8.039,00
426.019,17
478.157,46
15.628.861,42
15.628.861,42
Porez
3.932.169,00
1.205,85
0,00
96.039,67
4.029.414,52
4.029.414,52
Neto dobit
10.784.476,79
6.833,15
426.019,17
382.117,79
11.599.446,90
0,00
0,00
0,00
11.599.446,90
Gubitak
18.508.707,78
7.853.786,23
26.362.494,01
Naziv: KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Sedište: NOVI BEOGRAD
Matični broj: 7043783
Šifra delatnosti: 74150
Poreski identifikacioni broj: 100002670
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Grupa računa,
račun
1
OO
12
O1 bez 012
POZICIJA
2
AOP Napomena
broj
3
4
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
OO1
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
OO2
II. GOODWILL
OO3
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
OPREMA
i
BIOLOŠKA
SREDSTVA
(006+007+008)
OO5
Tekuća
godina
5
Iznos
Prethodna
godina
7
%
UČ
6
%
UČ
8
INDEX
9
990.135
44
856.585
37
116
718.677
32
596.592
25
120
25
114
020,022,023,
024,026,027 deo
i 028 deo
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
OO6
673.835
30
591.704
020,022,023,026,
027deo,029
2. Investicione nekretnine
OO7
44.842
2
4.888
OO9
271.458
12
259.993
11
104
O10
203.735
9
188.867
8
108
O11
67.723
3
71.126
3
95
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
O12
1.280.304
56
1.483.663
63
86
I. ZALIHE
O13
164.101
7
355.173
15
46
021,025,027 deo
i 028 deo
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
030 do 032, 039
deo
1. Učešća u kapitalu
033 do 039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
10 do 13,15
14
20, 21 i 22
osim 223
223
1.116.203
49
1.122.192
48
99
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
O16
O17
1.045.774
8.171
46
1.045.454
13.040
45
1
100
63
O18
O19
59.521
1.339
3
59.679
3.175
3
100
42
O20
O21
1.398
204
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
O22
2.270.643
100
2.340.248
100
97
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
O23
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
O24
2.270.643
100
2.340.248
100
97
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O25
437.065
19
372.848
16
117
3. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna
27 i 28 osim 288 vremenska razgraničenja
288
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
88
OO8
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOV. KOJE SE
OBUSTAVLJA
O14
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
O15
23 minus 237
24
29
917
6.298
844
166
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
PASIVA
A.
KAPITAL
107+108-109-110)
Iznos
Prethodna
godina
7
AOP Napomena
broj
3
4
Tekuća
godina
5
101
1.210.254
53
1.224.760
52
99
912.745
40
912.488
39
100
140.378
6
140.378
6
100
%
UČ
6
%
UČ
8
INDEX
9
(102+103+104+105+106-
30
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
330 i 331
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI.
NEREALIZOVANI
GUBICI
OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
34
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
108
35
VIII. GUBITAK
109
037 i 237
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA
OBAVEZE (112+113+116)
110
PO
107
157.131
171.894
91
i
111
1.050.878
46
1.106.181
47
95
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
1.895
1.895
100
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
1.223
788
155
414, 415
1. Dugoročni krediti
114
1.223
19
6.437
41 bez 414 i 415 2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
(117+118+119+120+121+122)
115
769
OBAVEZE
116
1.047.760
46
1.103.498
47
95
42 osim 427
1. Kratkoročne finansijske obaveze
117
7.688
427
43 i 44
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavljaju
118
3. Obaveze iz poslovanja
119
766.665
34
861.884
37
89
93.186
4
60.747
3
153
180.151
8
172.164
7
105
45,46 i 49 osim 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna
498
vremenska razgraničenja
120
4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu
47 i 48, osim 481 vrednost i ostalih javnih prihoda
121
8.608
89
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
70
95
74
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
123
9.511
9.307
102
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
124
2.270.643
100
2.340.248
100
97
G. VANBILASNA PASIVA
125
437.065
19
372.848
16
117
89
Naziv: KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Sedište: Beograd
Matični broj: 7043783
Šifra delatnosti: 74150
Poreski identifikacioni broj: 100002670
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
Napo
AOP mena
broj
3
4
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
Tekuća
godina
5
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ godina %UČ INDEX
6
7
8
9
245.204
100
297.941
100
82
410.922
78
168
258.390
16
20.595
87
159
488
9
100
1
15
34
7
44
18.940
367.043
42.031
89.897
128.210
25.755
81.150
6
100
11
24
35
7
22
121
89
5
53
87
95
176
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI.
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
220
6.302
OBUSTAVLJA
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
219+222-221)
221
222
4.432
188.751
22.955
328.287
2.133
47.712
110.970
24.462
143.010
83.083
16.766
29.572
149.657
60.070
219
69.102
65.774
34.257
196.491
129.742
120
25
86
76
46
29.164
(219223
29.164
(220224
10.734
4.029
G. POREZ NA DOBIT
721
722
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
225
226
722
3. Odloženi poreski prihodi perioda
227
723
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
228
229
230
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
3.448
32.332
14.763
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
280
233
234
32.332
1.439
KOMPANIJA “RATKOĆMITROVI “ĆADĆĆ- BEOGRAD
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJEĆ
za godinu završenu 31. decembra 2012.
Beograd, 30. april 2013. godine
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
1.
OPŠTEĆINFORMACIJE OĆMATI NOMĆDRUŠTVU
Kompanija „Ratko Mitović“, akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje
u ešća u kapitalu zavisnih društava (u daljem tekstu: Mati no društvo) – Beograd,
osnovano je rešenjem Vlade FNRJ Pov.br. 5965/48 od 10.07.1948 godine, kao državno
preduzeće.
Od 23.05.1991 godine, transformacijom je promenjen status u deoni arsko društvo
„Ratko Mitrović – Holding“ – Beograd.
Tokom 1998 godine,Mati no društvo se po završenom I. krugu privatizacije uskladilo sa
Zakonom o uslovima i postupku pretvaranje društvene svojine izdavanjem akcija
zaposlenima i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na dan 12.12.2006 godine, kod
Agencije za privredne registre, upisana je promena.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 29893/2005 od 05.08.2005 godine,
registrovano je prevodjenje iz Trgovinskog suda u Registar privrednih subjekata.
Mati no društvo je izvršilo uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, Rešenjem
Agencije za privredne registre br. BD 252136/2006 od 20.12.2006 godine.
Osnovna delatnost Mati nog društva su holding poslovi (šifra delatnosti: 06420).
Društvo je 100% privatizovano. Najveći broj akcija poseduju „Ratko Mitrović – Dedinje“
d.o.o. (31,59922%) i Žarko Dragićević (10,62318%).
Akcije Društva se kotiraju na Beogradskoj berzi.
Sedište Društva je na Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina br. 177.
Mati ni broj Društva je: 07043783, PIB 100002670.
Mati no društvo ima 100% u ešća u kapitalu 8 zavisnih društava ,jedno zavisno društvo
90% u ešća u kapitalu i jedno zavisno društvo 75% u ešća u kapitalu.Dva društva brisana
su iz evidencije APR-a i to :Ratko Mitrović Neimar doo,Ratko Mitrović a ak doo.
Pretežna delatnost Grupe je projektovanje,odnosno izrada projektne dokumentacije i
pružanja niz građevinskih usluga.
Prose ni broj zaposlenih Grupe na dan 31.decembar 2011.godine je 159,odnosno 111
31.decembar 2012.godine.
2.
PREGLEDĆZNA AJNIHĆRA UNOVODSTVENIHĆPOLITIKAĆ
Osnovne ra unovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno
primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije druga ije nazna eno.
2.1
Osnove za sastavljanje konsolidovanih finansijskihĆizveštajaĆ
Konsolidovani finansijski izveštaji obuhvataju finansijske izveštaje Mati nog društva
Kompanije ČRatko MitrovićČa.d. Novi Beograd i finansijske izveštaje sledećih zavisnih
društava za period 01. januar do 31. decembar 2012. godine, kako sledi:
2
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
Ratko Mitrović
– Požega” d.o.o. - Požega
– International” d.o.o. - Beograd
– Inžinjering plus” d.o.o. - Beograd
– Ran – Bulevar” d.o.o. - Beograd
– Ciglana” d.o.o. – a ak
– Standard” d.o.o. – Dobanovci, Sur in
– Mehanizacija” d.o.o. – Beograd
- Konstruktor” d.o.o. – Beograd
– Invest” d.o.o. - Beograd
u hiljadama dinara
% u ešća
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Požega” d.o.o. Požega, sa sedištem u Požegi u ulici
Zelena pijaca br.9, osnovano je 27.07.1998. godine i ima pretežnu delatnost - grubi
gradjevinski radovi i specifi ni radovi niskogradnje. Osnovni kapital zavisnog društva ine
100% udeli Mati nog društva Kompanije ČRatko MitrovićČ a.d. Novi Beograd. Mati ni broj
zavisnog drištva je 06992153, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 101002798.
Prose ni broj zaposlenih je 28 na dan 31.decembar 2011. godine, odnosno 26 na dan 31.
decembar 2012. godine.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – International” d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Jurija
Gagarina 177, osnovano je 05.05.1997. godine i ima pretežnu delatnost - rušenje i
razbijanje objekata i zemljani radovi. Osnovni kapital zavisnog društva ine 100% udeli
Mati nog društva Kompanije "Ratko MitrovićČ a.d. Novi Beograd. Mati ni broj zavisnog
društva je 17168363, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 100266945. Prose ni
broj zaposlenih je 0 na dan 31.decembar 2011. godine, odnosno 0. na dan 31. decembar
2012. godine.
Zavisno društvo – Inžinjering plus d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Kružni put broj 125,
osnovano je 04.05.2011. godine, i ima pretežnu delatnost - održavanje i popravka
motornih vozila. Osnovni kapital zavisnog društva ine 100% udeli Mati nog društva
Kompanije " Ratko MitrovićČ a.d. Novi Beograd. Mati ni broj zavisnog drištva je 20734671 a
poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 107060802. Prose ni broj zaposlenih je 4. na
dan 31.decembar 2011. godine, odnosno 6 u 2012.g.
Zavisno društvo – Invest d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Kružni put broj 125, osnovano
je 04.05.2011. godine, i ima pretežnu delatnost – izgradnja stanbenih i nestanbenih
zgrada. Osnovni kapital zavisnog društva ine 100% udeli Mati nog društva Kompanije Č
Ratko MitrovićČ a.d. Novi Beograd. Mati ni broj zavisnog drištva je 20734612 a poreski
indentifikacioni broj broj (PIB) je 107060819. Prose ni broj zaposlenih je 0. na dan
31.decembar 2011. godine,odnosno 0 u 2012.g.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović - Ran – Bulevar” d.o.o. - Beograd, sa sedištem u ulici i
Kružni put broj 125, osnovano je 26.08.2008. godine, i ima pretežnu delatnost – ostali
gradjevinski radovi, uklju ujući i specijalizovane radove, osnovni kapital zavisnog društva
ine 100% udeli Mati nog društva Kompanije ČRatko MitrovićČ a.d. Novi Beograd. Mati ni
broj zavisnog društva je 020452595, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je
105767586. Prose ni broj zaposlenih je 0 na dan 31. decembar 2011.godine, odnosno 0 na
dan 31. decembar 2012. godine.
3
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Ciglana” d.o.o. a ak, sa sedištem u ulici Vojvode Stepe
br.78., osnovano je 27.07.1998.godine, i ima pretežnu delatnost - proizvodnja opeke,
crepa i sl., od gline. Osnovni kapital zavisnog društva ine 100% udeli Mati nog društva
Kompanije " Ratko MitrovićČa.d. Novi Beograd.Mati ni broj zavisnog društva je 06991351, a
poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 101113048. Društvo nema zaposlenih 0 na dan
31. decembar 2011. godine, kao i 0 na dan 31. decembar 2012. godine.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Standard” d.o.o. Dobanovci, Sur in sa sedištem u ulici
Slova ka broj 90, osnovano je 27.07.1998.godine, osnovna delatnost - restorani. Osnovni
kapital zavisnog društva ine 100% udeli Mati nog društva Kompanije “Ratko MitrovićČ a.d.
Novi Beograd. Mati ni broj zavisnog drištva je 06971539, a poreski indentifikacioni broj
(PIB) je 101672831. Prose ni broj zaposlenih je 57 na dan 31. decembar 2011. godine,
odnosno 48 zaposlenih na dan 31.decembar 2012. godine.
Zavisno društvo “Ratko Mitrović – Mehanizacija” d.o.o., sa sedištem u ulici Kružni put
broj 125, osnovano je 27.07.1998. godine, i ima pretežnu delatnost - održavanje i
opravka motornih vozila.
Osnovni kapital zavisnog društva ine 100% udeli Mati nog društva Kompanije ČRatko
MitrovićČ a.d. – Novi Beograd. Mati ni broj zavisnog drištva je 06971571, a poreski
indentifikacioni broj broj (PIB) je 101113048. Prose ni broj zaposlenih je 49 na dan 31.
decembar 2011.godine, odnosno 10 na dan 31.decembar 2012.godine.
Zavisno društvo “Konstruktor” d.o.o. –Beograd, sa sedištem u ulici Kružni put br. 125,
osnovano je 08.12.2008.godine, i ima pretežnu delatnost – trgovina na veliko drvetom i
građevinskim materijalom. Osnovni kapital zavisnog društva ine 100 % udeli Mati nog
društva Kompanije ČRatko MitrovićČ a.d. Novi Beograd. Mati ni broj zavisnog društva je
20472923, a poreski indentifikacioni broj broj (PIB) je 101113048. Prose ni broj
zaposlenih je 0 na dan 31. decembar 2011. godine, odnosno 4 na dan 31.decembar
2012.godine. ( pravni sledbenik “Ramak Kermike” d.o.o. sa sedištem Jurija Gagarina 177)
Mati no društvo je uskladu MRS 28 primenilo metod u ešća kod pridruženih društava i to
R.M.Dedinje 42.97% u ešća,R.M.Kragujevac 30% u ešća,u 2011 god.društvo je izkazalo
gubitak prelazi vrednos udela,Kompanija nije u obavezi pokrića gubitka.Ostala
pridružena društva R.M.Konstruktor 24% u ešća je u ste aj i R.M.Bulevar Plus 25% u ešća
nisu imali prometa u toku godine.
Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe sastavljeni su u skladu sa profesionalnom
regulativom koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje konsolidovanih
finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Okvir); Medjunarodne ra unovodstvene standarde
(u daljem tekstu: MRS), odnosno Medjunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u
daljem tekstu: MSFI), kao i tuma enja koja su sastavni deo standarda, izdatim od strane
Odbora za medjunarodne ra unovodstvene standarde i Komiteta za tuma enje
medjunarodnog finansijskog izveštavanja.
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti, tj.
istorijskih troškova modifikovanih za revalorizaciju gradjevinskih objekata i investicionih
nekretnina, iji su efekti promena u fer vrednostima, na dan 01.01.2004 godine,
evidentirani u Bilansu stanja na poziciji revalorizacionih vrednosti, odnosno Bilansu
uspeha.
Grupa je sastavila ove konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o
ra unovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“ br. 46/2009 i 111/2009), koji zahteva da
4
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
konsolidovani finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI, kao i
propisima izdatim od strane Ministarstva finansija RS.
Imajući u vidu razliku ove dve regulative, ovi konsolidovani finansijski izveštaji
odstupaju od MSFI 1 u sledećem:
- vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu Bilans stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze;
- gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka aktive, koja po definiciji MSFI
nema karakter sredstava.
Rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije, objavljenim u Službenom glasniku RS,
broj 77/2010 od 25. oktobra 2010. godine, utvrđeni su prevodi osnovnih tekstova MRS i
MSFI koje ine MRS, odnosno MSFI izdati od Odbora za međunarodne ra unovodstvene
standarde do 1. januara 2009. godine, kao i tuma enja izdata od Komiteta za tuma enje
ra unovodstvenih standarda do 1. januara 2009. godine, u obliku u kojem su izdati,
odnosno usvojeni.
a) Novi standardi, tumačenja i izmene u primeni od 1. januara 2010. godine
Do datuma sastavljanja priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja, nisu prevedeni i
zvani no objavljeni sledeći MRS, MSFI i tuma enja koja su sastavni deo standarda, kao i
njihove izmene, a koji su obavezni za primenu za godišnje periode koji po inju 1.
januara 2010. godine:







IFRIC 18 ‘Prenos imovine od strane kupaca’ (primenjuje se na prenos imovine od
strane kupaca primljene 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma),
Izmene IFRIC 9 ‘Ponovna procena ugrađenih derivata’ i MRS 39 ’Finansijski
instrumenti: Priznavanje i odmeravanje’ (primenjuju se na godišnje periode koji
po inju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma),
Izmene IFRIC 16 ‘Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju’ (primenjuje se
na godišnje periode koji po inju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma)
’Unapređenje obelodanjivanja u vezi finansijskih instrumenata’ (izmene IFRS 7)
(primenjuju se na godišnje periode koji po inju 1. januara 2009. godine ili nakon tog
datuma)
Izmene razli itih standarda i tuma enja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne ra unovodstvene
standarde objavljenog u aprilu 2009. godine (MSFI 2, MSFI 5, MSFI 8, MRS 1, MRS 7,
MRS 17, MRS 18, MRS 36, MRS 38, MRS 39, IFRIC 9 i IFRIC 16, IFRIC 18), prvenstveno
radi otklanjanje nekonzistentnosti i izmene koje su terminološke ili uređiva ke
prirode. Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji po inju 1. januara 2010.
godine ili nakon tog datuma.
Izmene razli itih standarda i tuma enja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne ra unovodstvene
standarde objavljenog u maju 2010. godine (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 1, MRS 27,
MRS 34 i IFRIC 13). Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji po inju 1.
januara 2011. godine ili nakon tog datuma.
b) Novi standardi, tumačenja i izmene koje nisu još u primeni
Na dan izdavanja ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja sledeći novi standardi i
njihove izmene i tuma enja su objavljeni, ali nisu još u primeni za godinu koja po inje
1. januara 2010. godine:
5
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno





MSFI 9 ’Finansijski instrumenti’ (stupa na snagu 1. januara 2013. godine)
MRS 24 (revidiran) ’Obelodanjivanje odnosa sa povezanim stranama’ (stupa na snagu
1. januara 2011. godine.
‘Klasifikacija prava emitovanja’ (izmene MRS 32) (primenjuje se na godišnje periode
koji po inju 1. februara 2010. godine ili nakon tog datuma)
IFRIC 19 ’Izmirivanje finansijskih obaveza instrumentima sopstvenog kapitala’ (stupa
na snagu 1. jula 2010. godine)
‘Pretplata minimalnih zahteva fonda’ (izmene IFRIC 14). (primenjuje se na godišnje
periode koji po inju 1. januara 2011. godine ili nakon tog datuma)
Pored toga, ra unovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI u sledećem1:




Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike (Službeni glasnik RS broj 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010), koji
odstupa od prezentacije i naziva pojedinih finansijskih izveštaja opšte namene, kao
i od na ina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa Revidirani
MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja;
U ešće zaposlenih u dobiti se evidentira, u skladu sa mišljenjem Ministarstva
finansija Republike Srbije kao smanjenje neraspoređenog dobitka, a ne na teret
rezultata perioda, kako se to zahteva po MRS 19 – Primanja zaposlenih.
U skladu sa odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini ra una u kontnom
okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni
glasnik RS broj 114/2006, 119/2009 i 9/2009 – u daljem tekstu: Pravilnik), kod
sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008. godinu Društvo je odlu ilo da efekte
obra unate ugovorene valutne klauzule iskaže u finansijskim prihodima, odnosno
rashodima tekućeg perioda, kao i da efekte obra unatih kursnih razlika po osnovu
potraživanja i obaveza u stranoj valuti iskaže u prihodima, odnosno rashodima
tekućeg perioda.
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i
sadržini ra una u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike (Službeni Glasnik RS broj 4/2010), kod sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2009. godinu, Društvo je odlu ilo da neto efekat obra unate ugovorene
valutne klauzule sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine po osnovu
dugoro nih potraživanja i obaveza u dinarima sa valutnom klauzulom, kao i neto
efekat obra unatih kursnih razlika sa stanjem na taj dan po osnovu dugoro nih
potraživanja i obaveza u stranoj valuti, iskaže u prihodima odnosno rashodima
tekućeg perioda.
6
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
S obzirom na napred izneto, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji nisu usaglašeni
sa svim zahtevima MSFI i ne mogu se smatrati konsolidovanim finansijskim izveštajima
sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI.
Osnovne ra unovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno
primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije druga ije nazna eno.
Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu
izvesnih klju nih ra unovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi
svoje prosuđivanje u primeni ra unovodstvenih politika Grupe. Oblasti koje zahtevaju
prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i
procene imaju materijalni zna aj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4.
2.2. Uporedni podaci
u hiljadama dinara
konto
Naziv konta
2011
2012
Klasa 3.
30
32
34
35
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Nerasporedjena dobit
Gubitak
1.224.760
912.488
140.378
171.894
1.210.254
912.745
140.378
157.131
Klas 4.
Klas 4.
42
43 i 44
45 i 46
Dugoročna rezervisanja
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze na osnovu pdv-a i ostali
javni prihodi
Obaveza po osnovu poreza na
dobitak
Odloženo poresko sredstvo
UKUPNO:
Stanje na dan 31.12.
1.106.181
1103.498
8.806
861.884
60.747
1.050.878
1.047.760
7.688
766.665
93.186
172.164
180.151
95
9.307
70
9.511
2.340.248
2.270.643
47 i 48
481
498
2.3. Prera unavanjeĆstranihĆvaluta
a) Funkcionalna i izveštajna valuta
Stavke uklju ene u konsolidovane finansijske izveštaje Grupe se odmeravaju i prikazuju u
dinarima (“RSD“), koji predstavlja valutu primarnog ekonomskog okruženja u kojem Grupa
posluje (funkcionalna valuta). Sve finansijske informacije prikazane u RSD su zaokružene na
najbližu hiljadu, osim ako nije druga ije nazna eno.
7
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
b)Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se prera unavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih
kurseva važećih na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmeravaju.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz prera una
monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u
bilansu uspeha.
2.4. Nematerijalna ulaganja
Po etno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni
koštanja ako je to ulaganje nastalo korišćenjem sopstvenih u inaka.
Naknadno vrednovanje vrši se primenom troškovnog modela u skladu sa MRS 38, odnosno po
nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane
amortizacije i obezvredjenja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obra unava se primenom proporcionalne metode u
periodu od pet godina, odnosno po stopi od 20% na godišnjem nivou. Osnovicu za obra un
amortizacije ini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja.
2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao
sredstvo, odmeravaju se prilikom po etnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti odnosno,
ceni koštanja.
Nabavna vrednost uklju uje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava, što uklju uje
fakturna vrednost (uklju ujući carinske dažbine i PDV), sve troškove koji se direktno pripisuju
dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati
na na in na koji rukovodstvo o ekuje, inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja
sredstva i obnove podru ja na kom je sredstvo locirano, kao i kapitalizovane troškove
pozajmljivanja .
Nakon po etnog priznavanja kao sredstva, stavke nekretnina, postrojenja i opreme su
odmerena po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i eventualne kumulirane
gubitke po osnovu obezvređenja.
Naknadni troškovi se uklju uju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno
sredstvo, ukoliko je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Grupa u budućnosti
imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano odmeriti.
Knjigovodstvena vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg
održavanja terete bilans uspeha perioda u kome su nastali.
Dobici i gubici koji proisti u iz rashodovanja ili prodaje sredstva se priznaju u bilansu uspeha
perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u visini razlike
između nov anog priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.
8
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obra unava primenom
proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog
procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
Naziv
Gradjevinski objekti od vrstog materijala
Ra unarska oprema
Vozila i gradjevinske mašine
Kancelarijska oprema
Telekomunikaciona oprema
Ostala oprema
Stopa (%)
2 -10
25
12.50 – 20
12.50 – 16.67
20 - 25
10 – 33.33
Korisni vek upotrebe sredstva se revidira i po potrebi koriguje na datum svakog bilansa stanja.
Mati no društvo ima hipoteku na nekretninama u Dobanovcima,Slova ka 90 u korist Poreske
uprave i filijala Novi Beograd.Knjigovodstvena sadašnja vrednost je 319.291.145,97 rsd.
2.6. Investicione nekretnine
Investicione nekretnine se po etno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.
Troškovi transakcije se uklju uju u po etno priznatu vrednost.
Nakon po etnog priznavanja, investicione nekretnine se iskazuju po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za umanjenje
vrednosti. Amortizacija investicionih nekretnina se obra unava primenom proporcionalne
metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog procenjenog veka
trajanja.
Ako postoje bilo kakve indicije, da je došlo do umanjenja vrednosti investicione nekretnine,
Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost kao veću od upotrebne vrednosti i fer vrednosti
umanjene za procenjene troškove prodaje. Knjigovodstvena vrednost investicione nekretnine
se otpisuje do njene nadoknadive vrednosti kroz tekući bilans uspeha.
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi
povezane sa tim izdacima pripasti Grupi i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali
troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu.
2.7. U eš aĆuĆkapitaluĆzavisnihĆpravnihĆlicaĆ
Zavisna pravna lica predstavljaju ona pravna lica koja su pod kontrolom Mati nog društva, pri
emu se pod kontrolom podrazumeva moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama
pravnog lica sa ciljem ostvarenja koristi od njegovog poslovanja. Smatra se da kontrola postoji
kada Mati no društvo poseduje, direktno ili indirektno (preko drugih zavisnih pravnih lica) više
od polovine prava glasa u drugom društvu. U ešća u kapitalu zavisnih pravnih lica iskazana su
po prvobitnoj vrednosti ulaganja umanjenoj za eventualne kumulirane gubitke po osnovu
obezvređenja.
9
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
2.8. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
Grupa klasifikuje stalna sredstva kao sredstva namenjena prodaji kada se njihova
knjigovodstvena vrednost može nadoknaditi prevashodno kroz prodaju, a ne daljim
korišćenjem. Stalna sredstva namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu
prodaju u svom trenutnom stanju isklju ivo pod uslovima koji su uobi ajeni za prodaje takve
vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.
Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer
vrednosti umanjene za troškove prodaje.
Grupa ne amortizuje stalna sredstva dok su ona klasifikovana kao stalna sredstva namenjena
prodaji.
2.9. Finansijski instrumenti
Finansijska sredstva
Grupa priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju
kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog
sredstva, i kada je Grupa izvšila prenos svih rizika i koristi koji proisti u iz vlasništva nad
finansijskim sredstvom.
Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive
transakcione troškove (osim u slu aju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju
po fer vrednosti iji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se
transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja finansijskih
sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Grupa obavezala da će kupiti ili
prodati sredstvo.
Finansijska sredstva Grupe uklju uju gotovinu, kratkoro ne depozite, hartije od vrednosti
kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i
pozajmice, kao i u ešća u kapitalu (osim u ešća u kapitalu zavisnih i pridruženih društava i
zajedni kih poduhvata).
Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi on njihove klasifikacije. Finansijska
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer
vrednosti iji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka
dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo
vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
a)
Finansijska sredstva po fer vrednosti iji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u
bilansu uspeha
Finansijska sredstva po fer vrednosti iji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu
uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u
ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se
takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao
10
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao kratkoro na
sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti ove kategorije iskazuju se u
bilansu uspeha u okviru pozicije Ostali prihodi/rashodi u periodu u kome su nastali.
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti
evidentirane u okviru kratkoro nih finansijskih plasmana.
b) Zajmovi i potraživanja
Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Izuzetno od opšteg
pravila po etnog priznavanja finansijskih sredstava, kratkoro na beskamatna potraživanja kod
kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj
vrednosti.
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca i
druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoro ne pozajmice povezanim pravnim licima
evidentiranim u okviru kratkoro nih finansijskih plasmana i date stambene kredite
zaposlenima evidentiranim u okviru dugoro nih finansijskih plasmana.
Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti
obezvređenih potraživanja. Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne
analize i istorijskog iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.
Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos
umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda.
Ostali dugoro ni finansijski plasmani obuhvataju dugoro ne kredite u zemlji i inostranstvu
date mati nim, zavisnim, ostalim povezanim i trećim licima, kao i beskamatna i kamatonosna
potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni zajmovi
zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne stope po kojoj bi
Grupa mogla da pribavi dugoro ne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi.
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da
Grupa neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova
potraživanja.
c)
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili
utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i
mogućnost da drži do dospeća.
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti koje
se drže do dospeća evidentiranim u okviru dugoro nih finansijskih plasmana.
d)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivatna sredstva koja su
svrstana u ovu kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Finansijska
sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja odmeravaju po fer vrednosti,
pri emu se nerealizovani dobici i gubici prikazuju u okviru kapitala.
11
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
U bilansu stanja Grupe ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata u ešća u kapitalu
banaka i pravnih lica evidentiranim u okviru dugoro nih finansijskih plasmana.
Finansijske obaveze
Grupa priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje
kada Grupa ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili
istekla. U slu aju gde je postojeća finansijska obaveza zamenjena drugom obavezom prema
istom poveriocu, ali pod zna ajno promenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće
obaveze zna ajno izmenjeni, takva zamena ili promena uslova tretira se kao prestanak
priznavanja prvobitne obaveze sa istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika
između prvobitne i nove vrednosti obaveze priznaje u bilansu uspeha.
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila po etnog priznavanja finansijskih obaveza,
kratkoro ne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno
se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.
Finansijske obaveze Grupe uklju uju obaveze prema dobavlja ima i ostale obaveze iz
poslovanja kao i primljene kredite od banaka.
Finansijske obaveze Grupe se, u smislu MRS 39, klasifikuju kao zajmovi i krediti. Rukovodstvo
vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
Obaveze prema dobavlja ima i ostale kratkoro ne obaveze iz poslovanja naknadno se
vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj
vrednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene
kamatne stope. Efekti primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se
zahteva u skladu MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni
rukovodstva Grupe nemaju materijalno zna ajan efekat na finansijske izveštaje. Krediti su
odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene kredite
razgrani avaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.
Obaveza je tekuća ukoliko se o ekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa
Grupe, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se
klasifikuju kao dugoro ne.
Međusobno prebijanje finansijskih instrumenata.
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se
priznaje u bilansu stanja, ako, i samo ako, postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši
prebijanje priznatih iznosa i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se
istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.
12
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Fer vrednost finansijskih instrumenata.
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije
od vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na
kotiranim tržišnim cenama na dan bilansa stanja. Kotirana tržišna cena koja se koristi za
finansijska sredstva Grupe predstavlja tekuću cenu ponude.
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se
razli itim tehnikama procene.
2.10. Zalihe
Zalihe Grupe obuhvataju: materijal, alat i inventar, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode
i robu.
Nabavna vrednost materijala i robe predstavlja vrednost po fakturi dobavlja a uvećanu za
transportne i ostale zavisne troškove nabavke. Izlaz za zaliha utvrđuje se metodom prose ne
ponderisane nabavne cene.
Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine,
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje
(zasnovane na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Cena koštanja isklju uje
troškove pozajmljivanja /Troškovi pozajmljivanja se mogu kapitalizovati samo u slučaju da je
za zalihe potreban značajan vremenski period da bi se pripremile za prodaju/. Izlaz sa zaliha
se utvrđuje metodom prose ne ponderisane cene.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u uobi ajenom toku poslovanja,
umanjena za procenjene varijabilne troškove prodaje.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha materijala i robe u slu ajevima
kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost.
2.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod
banaka, druga kratkoro na visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri
meseca ili kraće i prekora enja po tekućem ra unu. Prekora enja po tekućem ra unu
uklju ena su u obaveze po kreditima u okviru kratkoro nih finansijskih obaveza.
2.12. Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva odnose se na obaveze po osnovu jemstva povezanim pravnim licima, a za
obezbedjenje nijhovih kreditnih zaduzenja kod poslovnih banaka.
2.13. Osnovni kapital
a) Akcijski kapital
Akcijski kapital ini 644.807 obi nih akcija iz kojih sledi pravo na upravljanje, dividendu, kao i
pravo na deo ste ajne mase.
b) Ostali oblici osnovnog kapitala
Ostali kapital se, na 31. decembar 2012. godine, odnosi na izvore vanposlovnih sredstava, koje
je Grupa, u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru reklasifikovalo na poziciju ostali kapital
prilikom prve primene MRS.
13
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
2.14. Raspodela dobiti
Raspodela dobiti vlasnicima kapitala Grupe priznaje se kao obaveza u periodu u kome su
vlasnici kapitala Grupe odobrili raspodelu dobiti.
2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih
da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja se priznaje u
rashodima perioda.
Kada je efekat vremenske vrednosti novca zna ajan, iznos rezervisanja je sadašnja vrednost
o ekivanih izdataka zahtevanih da se obaveza izmiri, dobijen diskontovanjem pomoću stope
pre poreza koja odražava tekuće tržišne procene vremenske vrednosti novca i rizike specifi ne
za obavezu. Kada se koristi diskontovanje, knjigovodstvena vrednost rezervisanja se povećava
u svakom periodu, tako da odražava protok vremena. Ovo povećanje se iskazuje kao trošak
pozajmljivanja.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja
najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju
ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Potencijalne obaveze se ne priznaju u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Potencijalne
obaveze se obelodanjuju u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje, osim ako je
verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Grupa ne priznaje potencijalna sredstva u konsolidovanim finansijskim izveštajima.
Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv
ekonomskih koristi verovatan.
2.16. Zakupi
Grupa kao zakupac
Finansijski zakup
Zakup se klasifikuje kao finansijski zakup ako se njim suštinski prenose na zakupca svi rizici i
koristi povezani sa vlasništvom. Finansijski zakupi se kapitalizuju na po etku zakupa po
vrednosti nižoj od fer vrednosti zakupljenog sredstva i sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja
zakupnine. Svaka zakupnina se raspoređuje na obaveze i finansijske rashode kako bi se
postigla konstantna periodi na kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Finansijski rashodi
se priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose. Zakupljena sredstva na bazi
finansijskog zakupa amortizuju se u toku perioda kraćeg od korisnog veka trajanja sredstva ili
perioda zakupa.
Grupa kao zakupodavac
Finansijski zakup
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog zakupa, neto investicija u zakup se
priznaje kao potraživanje.
14
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Prihod od zakupa se priznaje u toku perioda trajanja zakupa primenom metode neto ulaganja,
koja odražava konstantnu periodi nu stopu povraćaja.
2.17. Teku iĆiĆodloženiĆporezĆnaĆdobitĆ
Troškovi poreza za period obuhvataju tekući i odloženi porez. Porez se priznaje u bilansu
uspeha, osim do visine koja se odnosi na stavke koje su direktno priznate u kapitalu. U tom
slu aju porez se takođe priznaje u kapitalu.
Tekući porez na dobit se obra unava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske
poreske regulative Republike Srbije gde Grupa posluje i ostvaruje oporezivu dobit.
Rukovodstvo periodi no vrši procenu stavki sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti
u kojima primenjiva poreska regulativa podleže tuma enju, i vrši rezervisanje, ako je
primereno, na osnovu iznosa za koje se o ekuje da će biti plaćeni poreskim organima.
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za
privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih
knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava
prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se
o ekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili
odložene poreske obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za
oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
2.18. Primanja zaposlenih
a)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Grupa je u obavezi da plaća
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove
obaveze uklju uju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obra unatim
po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Grupa je takođe, obavezna da od
bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima.
Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Grupa nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja.
Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji
se odnose.
b)
Otpremnine i jubilarne nagrada
Grupa obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Pravo na ove
naknade je obi no uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice
određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža.
Grupa ne vrši procenu troškova za otpremnine i jubilarne nagrade zbog malog broja
zaposlenih, tj. minimalnog u ešća ovih troškova u ukupnim troškovima Grupe (MRS 19).
2.19. Priznavanje prihoda
Grupa priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će
u budućnosti Grupa imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti
primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog
poslovanja Grupe. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.
Takođe, sledeći specifi ni kriterijumi za priznavanje moraju da budu ispunjeni pre nego što se
prihod prizna.
15
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
a)
Prihod od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od vlasništva
nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobi ajeno dešava prilikom isporuke
proizvoda i robe.
Najveći deo poslovnih prihoda Grupa ostvaruje po osnovu obavljenih radova i izvršenih usluga
trećim licima i, po tom osnovu, ispostavljenih privremenih situacija na projektima na kojima
je angažovano, u skladu sa zaklju enim ugovorima.
b)
Prihod od kamata
Prihod od kamata poti e od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na zatezne
kamate koje se obra unavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu sa
ugovornim odredbama. Prihodi od kamata se priznaju u periodu u kome je Grupa stekla pravo
da se kamata primi.
c)
Prihod od zakupnina
Prihod od zakupnina poti e od davanja investicionih nekretnina, opreme i objekata u zakup i
obra unava se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
d)
Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo da se dividenda primi.
f) Prihodi ili efekti
Prihodi koji zbog fundamentalne greške ili promene ra unovodstvene politike nisu iskazani u
Finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uklju uju se u dobit ili gubitak
tekućeg perioda, već se naknadno ustanovljene greške i efekti promena ra unovodstvene
politike ispravljaju u Finansijskim izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
Fundamentalnu grešku i materijalno zna ajan efekat promene ra unovodstvenih politika
smatraju se prihodi i efekti ne veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu
Kompanije tekuće godine.
2.20. Priznavanje rashoda
Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i
odnose se na troškove materijala, energije i goriva, troškova zarada i naknada zarada,
amortizaciju, proizvodne usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje rashoda vrši se
istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip su eljavanja
prihoda i rashoda).
Rashodi koji zbog fundamentalne greške ili promene ra unovodstvene politike nisu iskazani u
Finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uklju uju se u dobit ili gubitak
tekućeg perioda, već se naknadno ustanovljene greške i efekti promena ra unovodstvene
politike ispravljaju u Konsolidovnim finansijskim izveštajima za godinu u kojoj su nastali.
16
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
Fundamentalnu grešku i materijalno zna ajan efekat promene ra unovodstvenih politika
smatraju se rashodi i efekti ne veći od 2% vrednosti iskazanog ukupnog prihoda u Bilansu
Mati nog društva.
2.21. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
Za svrhe ovih finansijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno
lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši zna ajan uticaj na finansijske i
poslovne odluke drugog lica, što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje povezanih strana“.
Odnosi između Mati nog društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj
osnovi i po tržišnim uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan izveštavanja, kao i
transakcija u toku izveštajnih perioda nastale sa povezanim pravnim licima posebno se
obelodanjuju.
3.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
3.1. Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da će Grupa biti suo ena sa poteškoćama u izmirivanju svojih
finansijskih obaveza. Grupa upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće,
uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i
ugrožavanja svoje reputacije.
Planiranje novćanog toka vrši se na nivou poslovnih aktivnosti Društva i zbirno za Grupu kao celinu.
Finansije Grupe nadziru planiranje likvidnosti u pogledu zahteva Grupe da bi se obezbedilo da Grupa
uvek ima dovoljno gotovine da podmiri poslovne potrebe kao i da ima slobodnog prostora u svojim
nepovu enim kreditnim aranžmanima.
Eventualni višak gotovine poslovnih aktivnosti iznad salda zahtevanih obrtnih sredstava, ulaže
se u kamatonosne tekuće ra une, oro ene depozite ili hartije od vrednosti za trgovanje,
birajući instrumente sa odgovarajućim dospećima ili sa dovoljnom likvidnošću koja
obezbeđuje dovoljan prostor kakav je određen gore navedenim planom.
3.2. Upravljanje rizikom kapitala
Cilj upravljanja kapitalom je da Grupa zadrži sposobnost da nastavi da posluje u
neograni enom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo
povraćaj (profit), a koristi ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi o uvalo optimalnu
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.
Da bi o uvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Grupa može da izvrši korekciju isplata
dobiti, vrati kapital vlasnicima kapitala, poveća kapital, ili, pak, može da proda sredstva kako
bi smanjila dugove.
Grupa prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti. Ovaj koeficijent se izra unava iz
odnosa neto dugovanja Grupe i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se
ukupni krediti (uklju ujući kratkoro ne i dugoro ne, kao što je prikazano u bilansu stanja)
umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital,
iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.
17
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
4.
KLJU NEĆRA UNOVODSTVENEĆPROCENEĆIĆPROSUĐIVANJAĆ
Ra unovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom
iskustvu i drugim faktorima, uklju ujući o ekivanja budućih događaja za koje se veruje da će
u datim okolnostima biti razumna.
4.1. Klju neĆra unovodstveneĆproceneĆiĆpretpostavke
Grupa pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće
ra unovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. O
procenama i pretpostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno zna ajne
korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine
biće re i u daljem tekstu.
Obezvređenje nefinansijske imovine
Na dan izveštavanja, rukovodstvo Grupe analizira vrednosti po kojima su prikazana
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Grupe. Ukoliko postoji indikacija da
je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio
iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od
vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do
visine nadoknadive vrednosti. Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva subjektivno
prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje
generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.
Rezervisanje po osnovu sudskih sporova-ukinuto u 2011 godini
Grupa je uklju ena u veći broj sudskih sporova koji proisti u iz njenog svakodnevnog
poslovanja i odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se ti u radnih odnosa, a
koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja. Grupa rutinski procenjuje
verovatnoću negativnih ishoda ovih sporova, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena
gubitaka. Potrebno rezervisanje se može promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili
dobijanja novih informacija. Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju
kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Odložena poreska sredstva
Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do koje
je izvesno da je nivo o ekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni
poreski krediti mogu iskoristiti. Zna ajna procena od strane rukovodstva Grupe je neophodna
da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda
nastanka i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.
Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome će
sredstvo generisati prihode. Procenu periodi no vrši Rukovodstvo Društva i vrši odgovarajuće
izmene, ukoliko se za tim javi potreba. Promene u procenama mogu da dovedu do zna ajnih
promena u sadašnjoj vrednosti i iznosima koji su evidentirani u bilansu uspeha u određenim
periodima.
18
Kompanija „RatkoĆMitrovi “Ća.d.Ć- Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKEĆIZVEŠTAJE
zaĆgodinuĆzavršenuĆ31.ĆdecembraĆ2012 godine
Iznosi su iskazani u RSDĆhiljada,ĆosimĆukolikoĆnijeĆdruga ijeĆnazna eno
4.2. Klju naĆprosuđivanjaĆoĆefektimaĆsvetskeĆekonomskeĆkrizeĆ
Grupa je u procesu razmatranja ekonomskih parametara i pretpostavki neophodnih za
usklađivanje aktivnosti sa nastalom situacijom izazvanom svetskom finansijskom krizom. Ova
razmatranja obuhvataju uticaj krize na postojeću i buduću likvidnost (prvenstveno do kraja
2011. godine) sa stanovišta naplate potraživanja od kupaca iju likvidnost i solventnost
trenutno nije moguće proceniti, sposobnosti izmirenja obaveza prema dobavlja ima i
bankama, kao i mogućnosti pribavljanja povoljnih izvora kreditiranja za premošćavanje
kriti nih situacija. Rukovodstvo Grupa ne o ekuje zna ajnije probleme u naplati svojih
potraživanja u narednom periodu i tokovima gotovine, ali smatra da će upravljanje rizikom
likvidnosti i obezbeđenje odgovarajućih izvora finansiranja biti klju no opredeljenje za
upravljanje Grupom u narednom periodu.
Rukovodstvo smatra da, u datim okolnostima, preduzima sve neophodne mere kako bi
obezbedilo održiv rast i razvoj Grupe. Takođe, rukovodstvo Grupe nije u mogućnosti da
pouzdano proceni dalje efekte krize na ekonomsko okruženje u Republici Srbiji, kao ni uticaj
na finansijski položaj i rezultate poslovanja Grupe, ali smatra da ni u kom slu aju efekti krize
neće dovesti u pitanje nastavak njegovog poslovanja.
19
BILANS USPEHA
RASHOD
31.12.2012
KTO
501
511
512
513
520
0
521
522
524
525
526
529
530
531
532
533
535
539
540
550
551
552
553
Ukupan iznos
2.132.748,69
37.001.806,98
1.163.612,06
9.546.399,18
67.895.764,47
554
555
556
559
560
562
563
564
569
573
574
576
579
582
583
584
585
591
151.135,74
8.586.130,27
235.343,00
3.058.961,66
420.851,43
4.901.755,71
24.533.138,91
83.309,33
54.029,12
6.401,80
142.085,95
502.092,06
19.632.846,58
0,00
823.259,00
0,00
28.846.619,91
4.660.929,74
12.287.514,82
328.919,00
1.979.923,55
1.281.491,00
7.322.519,00
25.014.321,61
111.954.718,89
4.119.563,43
1.752.187,08
8.729.219,08
122.546,00
8.772.959,60
24.462.109,83
2.754.432,30
1.284.763,73
461.088,31
503.408,61
Izuzima se
5139640,8
415.292,13
8.729.219,08
172.855,00
157.054,00
420.851,43
2132748,69
37.001.806,98
1.163.612,06
9.546.399,18
67.895.764,47
0,00
12287515
328.919,00
1.979.923,55
1.281.491,00
7.322.519,00
19.874.680,81
111.954.718,89
4.119.563,43
1.336.894,95
0,00
122.546,00
8.600.104,60
24.462.109,60
2.754.432,30
1.284.763,73
461.088,31
503.408,61
151.135,74
8.429.076,27
235.343,00
3.058.961,66
0,00
4.901.755,71
24.533.138,91
83.309,33
54.029,12
6.401,80
142.085,95
502.092,06
19.632.846,58
0,00
823.259,00
0,00
28.846.619,91
4.660.929,74
Ukupno:
437.206.777,55
14.614.061,01
PRIHOD
422.592.716,54
31.12.2012
BILANS USPEHA
KTO
602
610
611
612
613
621
630
631
650
659
661
Ukupno prihod
1.449.216,20
3.732.469,00
7.322.087,21
401.564.292,71
2.323.837,49
78.266,37
243.389.981,81
-432.141.015,04
32.034.338,90
65.096,63
662
726.094,03
663
15.989.774,01
664
45.981,40
669
3.766,01
670
9.379.531,15
672
1.569.336,07
675
122.969,81
676
247.481,60
677
82.420,16
691
229.396,25
679
101.461.743,92
682
36.793.202,27
ukupno
426.470.267.96
Izuzima se
Konsoliduje se
1.449.216,20 standard
3.732.469,00
1.737.080,00
9.144.511,12
7.322.087,21
399.827.212,71
2.323.837,49
78.266,37
-188.751.033,23
22.889.827,78
65.096,63
726.094,03
15.989.774,01
45.981,40
3.766,01
9.379.531,15
1.569.336,07
122.969,81
247.481,60
82.420,16
229.396,25
101.461.743,92
36.793.202,27
14.614.060,12 411.856.207.84
31.12.2012.
BILANS STANJA
AKTIVA
KTO
010
isp.
020
022
isp.
023
isp.
024
isp.
027
028
030
031
032
03900
03992
034
038
03901
klasa 0
korekcije
031
031
030
031
doo stecaj
031
031
031
031
klasa 0
AKTIVA
KTO
101
102
103
isp.
110
111
120
130
131
132
134
Ukupan iznos
Izuzima se
71.062.605,42
-71.062.605,42
94.587.929.55
955.697.027.90
402.062.151.60
206.359.040.67
182.973.734.95
45.734.345.26
892.014.79
2.160.838.72
71.000.01
86.923.589.91
86.923.589.91
162.941.546.88
24.831.075.01
-5.932.208,20
-18.064.498,09
1.854.932.19
65.868.407.42
0,00
1.037.099.125.81 86.923.589.91
50.701.85
50.701.85
-16.451.695,65
16.451.695,65
Konsoliduje se
94.587.929.55
553.628.876.30
23.385.305.72
44.842.330.47
2.160.838.72
71.000.01
202.900.944.38
834.368.72
1.854.932.19
65.868.407.42
990.134.933.48
0,00
0,00
RM Invest
RM Invest
bulevar
16.451.695,65 bulevar
0,00
0,00
0,00 razl ran.godina
0,00
0,00
23.457.000.00
0,00
0,00
0,00
Ukupan iznos
2.683.667.65
2.349.899.09
4.956.904.81
4.987.008.16
35.989.436.14
0,00
118.694.863.84
0,00
1.589.642,85
0,00
17.328.93
0,00
Izuzima se
Konsoliduje se
2.683.667.65
2.349.899.09
30.103.35
35.989.436.14
veca ispravka
0,00
118.694.863.84
0,00
1.589.642,85
0,00
17.328.93
136
141
150
isp.
klasa 1
AKTIVA
KTO
200
Isp.
Isp.
201
202
Isp.
203
Isp.
218
220
221
222
223
228
230
ISP.
231
232
Isp.
234
281
241
243
244
246
248
270
35.406.388.62
31.563.150.28
165.293.973.49
Ukupan iznos
473.613.919,58
102.308.755,11
422.504.037,15
302.233.040,38
99.224.026,33
202.992.208,42
-75.145.714,95
0,00
88.144.654,15
1.392.418,35
96.920,75
8.170.597,38
110.805,11
64.622.584,34
-51.972.165,07
59.167.880,18
4.300.000,00
-4.000.000,00
53.471,50
550.560,00
1.152.334,12
5.873,80
179.879,84
227,44
952,72
112.870,29
1.193.006.13
1.193.006.13
Izuzima se
pozega
2.650.232.21
164.100.967.36
Konsoliduje se
371.305.164,47
625.174.194,37
203.009.014,05
127.846.493,47
0,00
88.144.654,15
1.392.418,35
96.920,75
8.170.597,38
110.805,11
12.650.419,27
59.167.880,18
300.000,00
53.471,50
550.560,00
1.152.334,12
5.873,80
179.879,84
227,44
952,72
112.870,29
271
31.909,19
31.909,19
272
278
-628,19
394,53
-628,19
394,53
616.450,15
14.593,80
204.332,07
5,00
1.297.621.630,59
616.450,15
14.593,80
204.332,07
71.380,69
1.116.407.579,76
279
287
288
289
klasa 2
korekcija
288
200
201
-202.670.157,22
202.670.157,22
383.955.583,74
veza intern.dedinje
PASIVA
KTO
300
301
309
321
322
340
341
350
351
klasa 3
290/291
ukupno
korekcije
p.s
340
PASIVA
KTO
402
409
414
419
420
422
425
429
430
431
432
433
434
442
449
450
451
452
453
454
455
456
460
461
463
464
465
469
470
471
Ukupan iznos
909.177.870,00
70.678.504,94
3.310.034,03
209.897,73
140.167.997,86
392.613.390,52
11.599.446,90
-126.851.459,26
-7.853.786,23
1.393.051.896,49
-135.832.973,74
1.257.218.922,75
Izuzima se
70.678.504,94
70.678.504,94
23.457.000,00
Ukupan iznos
1.894.892,24
0,00
19.255,23
1.203.608,13
44.024.507,06
1.946.582,53
9.698.213,91
146.842.882,62
134.225.299,53
205.672.924,69
243.152.643,96
170.996.242,66
0,00
200.000,00
31.058.324,65
3.159.639,85
5.451.835,85
5.580.410,68
14.720,00
5.259,00
3.577,00
271.647,02
32.758.330,59
3.468.558,63
8.070.868,98
1.522.266,53
1.820.435,58
533.225,00
-70.544,16
Konsoliduje se
909.177.870,00
0,00
3.567.350,11
209.897,73
140.167.997,86
133.674.618,19
23.457.000,00
1.210.254.733,89
23.457.000,00
Izuzima se
Konsoliduje se
1.894.892,24
0,00
19.255,23
1.203.608,13
44.024.507,06
3.957.250,37
1.946.582,53
0,00
5.740.963,54
146.842.882,62
134.225.299,53
200.000,00
205.672.924,69
243.152.643,96
170.996.242,66
0,00
0,00
31.058.324,65
3.159.639,85
5.451.835,85
5.580.410,68
14.720,00
5.259,00
3.577,00
271.647,02
32.758.330,59
3.468.558,63
8.070.868,98
1.522.266,53
1.820.435,58
533.225,00
-70.544,16
472
476
479
480
481
482
489
491
490
498
499
klasa 4
klasa 4
korekcije
429
420
429
420
449
420
429
420
60.410,54
-1.540,90
15.233.370,29
-1.131,90
70.364,30
21.426.385,63
141.190.097,31
264.987,10
36.904,03
9.510.832,73
1.479.520,33
1.242.795.807,22
-527.714,00
527.714,00
-429.536,37
429.536,37
-200.000,00
200.000,00
-3.000.000,00
3.000.000,00
4.157.250,37
182.407.056,96
60.410,54
-1.540,90
15.233.370,29
-1.131,90
70.364,30
21.426.385,63
141.190.097,31
264.987,10
36.904,03
9.510.832,73
1.479.520,33
1.060.388.750,26
Pozega
Pozega
Inzenjering plus
Inzenjering plus
doo mehanizacija
doo mehanizacija
doo mehanizacija
doo mehanizacija
Napom.br. Konto
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
u hilj. dinara
2011
Naziv konta
2012
Prihodi od prodaje
600
601
602
610
611
612
613
Prihodi od prod.robe pove.prav.lica
Prihodi od prod.robe osta. pove.prav.lica
Prihodi od prod.robe
Prihodi od prod.mat.zav.prav lica
Prihodi od prod.ostala pov.prav.lica
Prihodi od prod.na domacem tr.
Prih.od prod.na ino trzistu
0
0
57.879
UKUPNO:
14.260
186.221
30
258.390
1.449
7.322
399.827
2.324
410.922
UKUPNO:
16
16
78
78
20.595
20.595
0
188.751
188.751
18.581
359
18.940
22.890
65
22.955
42.031
2.133
0
2.133
621 Prihodi od aktiviranja
630 Povecanje zaliha ned.proizvodnje
631 Smanjene zaliha ned.proizvodnje
UKUPNO:
Ostali poslovni prihodi
650 Prihod od zakupnina
659 Ostali poslovni prihodi
UKUPNO:
Toskovi materijala
501 Nabavna vrd.prod.robe
502 Nabavna vrd.prod.nekr
UKUPNO:
511
510
512
513
Tros.mat. Za izradu
Tros.nabavke materijala
Tros.ost.mat.
Tros.goriva i energije
42.031
69.786
UKUPNO:
2.708
17.403
89.897
37.002
0
1.164
9.546
47.712
81.685
14.734
159
4.506
648
10.523
15.955
128.210
67.896
12.287
329
1.980
1.281
7.322
19.875
110.970
Troskovi zarada I naknada zarade
520
521
522
524
525
526
529
Tros.zarada i nakn.zarada
Tros.dop.na zarad.na ter.posl.
Troskovi nak.po ugovoruo delu
Tros.po ug.o priv.i pov.poslovima
Troš.naknade fizičkim licima
Tros.nakn.clan.upra.odbo.
Ost.licni rash.i naknade
UKUPNO:
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
Napom.br. Konto
2011
u hilj. dinara
2012
25.755
24.462
UKUPNO:
25.755
24.462
UKUPNO:
37.009
2.872
2.028
137
0
178
0
10.884
6.437
2.183
652
1.144
233
15.033
10
2.350
81.150
111.955
4.119
1.337
0
0
122
0
8.600
2.754
1.285
461
503
151
8.429
235
3.059
143.010
UKUPNO:
31.990
4.113
29.578
47
46
65.774
0
0
0
0
0
0
UKUPNO:
0
30.135
4.073
8
41
34.257
0
4.902
24.533
83
54
29.572
Naziv konta
Troskovi amortizacije i rezervisanja
540 Troskovi amortizacije
545 Troskovi za naknade dr.ben.
zaposlenihnije mat.značajan (mali br.
zaposlenih.pojed.otpr.nisu značajn,
u toku god ispl. Jedna ili dve.stan.19
Ostali poslovni rashodi
530
531
532
533
534
535
537
539
550
551
552
553
554
555
556
559
Troskovi uslu.na izrad. Ucinaka
Troskovi tran.uslu.
Tros.usluga odrzavanja
Troskovi zakupnine
Troskovi sajmova
Troskovi reklame
Troskovi razvoja
Tros.osta.usliga
Tros.nepro.usluga
Tros.reprez.
Tros.prem.i osiguranja
Tros.plat.prometa
Troskovi clanarine
Tros-poreza
Troskovi doprinosa
Ostali nepo.tros.
Finansijski prihodi
661
662
663
664
669
Fin.prih.(ost.pov.prv.lica)
Prih.od kam.
Pozit.kursne raz.
Prih.po osn.rev.i efekta ug.zast.od riz.
Ostali fin.prihodi
Finansijski rashodi
561
562
563
564
569
Fin.rash.(ost.pove.pravna lica)
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Neg.efekat ugo.rev.i val.kla.
Ostali finan.rashodi
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
Napom.br. Konto
2011
Naziv konta
u hilj. dinara
2012
Ostali prihodi
670
672
673
674
675
676
677
678
679
682
685
Dobici od prod.nem.ulag.i nekret.
Dobici od prod.ucesca
Dobici od prod.mat.
Viskovi
Napl.otpis.pot.
Prih.po osn.efek.ugov.zast.od rizika
prih.od smanjenja obaveza
Prih.o ukid.rezerv.
Ostali nepomenuti prih.
Prih.od uskl.vred.nekretnina i opreme
Prih.od uskl.vred.potra.i krat.fina.plamana
UKUPNO:
6.434
0
503
0
25
3.918
15
100.000
85.124
0
472
196.491
9.380
1.569
0
0
123
247
83
0
101.462
36.793
149.657
3.634
0
30
8.119
85.303
205
227
2
32.222
0
129.742
10.117
6
142
502
19.633
0
823
0
28.847
0
60.070
0
0
0
0
229
0
-4.661
-4.432
Ostali rashodi
570
573
574
576
579
582
583
584
585
589
Gubici po osn.rash.i prod.nemat.ulag.post.i opre.
Viskovi od prod.materijala
Manjkovi
Rash.po osno.totalnog otpisa
Ost.nepom.rashodi
Obezvedjenje nekret.post.I oprema
Obezv.dug.fin.plasm.
Obezvredjenje zalihe materijala
Obezv.krat..fin.plasm.
Obezvredjenje imovine
UKUPNO:
Neto dobit ili gubitak koji se obustavlja
691 Prih.po osn.isp.gres.iz ran.god.
590 Gubit.poslovanja koji se obustavlja
591 Rshod po osn.ispr.gres.iz ran.god.
UKUPNO:
Zarada po akciji
Emitovano je ukupno 644.807 akcija
nominalne vrednosti 1.410.00. dinara
Usaglaseno
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA
STRUKTURA AKCISKOG KAPITALA
Besplatne akcije
Konvervtovane deonice u akcije
Akcijski kapital FOND PIO
Akcijski kapital AKCIJSKOG FONDA(neupisan)
Akcijski kap.AKCIJSKOG FONDA (odustanci)
Otplacene akcije(II krug sa popustom)
UKUPNO:
Broj uplacenih akcija
Zarada po akciji
Dobit
Gubitak
Br. Akcija
Zarada po akciji:
2011
347.659
62.419
58.239
29.755
38.070
39.372
644.807
0
2012
347.659
62.419
58.239
29.755
38.070
39.372
644.807
0
32.332
0
14.763
644.807
0,00
644.807
50,15
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
u hilj. dinara
2011
Naziv konta
0 Neuplacene upisane akcije
UKUPNO:
2012
0
0
Nekretnine, postrojenja I oprema
*020
*022
*023
*027
*028
*024
Zemljiste
Gradjevinskim objekti
Postrojenja i oprema
Investicije utoku,nekretnine post.i opr.
Avansi za nek.post.i opremu
UKUPNO:
Investicione nekretnine
UKUPNO:
85.838
464.533
39.172
2.161
591.704
4.888
4.888
94.588
553.630
23.385
2.161
71
673.835
44.842
44.842
0
171.581
41.283
-23.997
188.867
0
202.901
24.831
-23.997
203.735
1.853
0
69.273
1.855
Dugorocni plasmani
*030
*031
*032
*039
Ucesca u kap.mat.zav.prav.lica
Ucesca u kap.ost.pov.prav.lica
Ucesca u kap.dr.prav.lica i dr.hart.od vred.
Ispravka vred.uc.u kap.ost.prav.lica(*032)
UKUPNO:
Ostali dugorocni plasmani
*034
*036
*038
*039
Dug.kred.u zem.
Dug.hart.od vred.koje se drze do dosp.
Ostali dug.plsmani
Ispr.vred.ost.dug.plasmani
UKUPNO:
71.126
65.868
0
67.723
4.101
4.378
5.927
-5.671
277.483
0
64.056
0
1.589
0
73
0
42.744
-39.507
355.173
2.684
2.320
4.956
-4.956
35.989
0
118.695
0
1.590
0
173
0
35.406
-32.756
164.101
Zalihe
101
102
103
109
110
111
120
130
131
132
134
139
150
159
Materijal
Rezervni delovi
Alat i inventar
Ispravka( 103)
Nedovrsena proizvodnja
Nedovrsene usluge
Gotovi proizvodi
Obracun nabavke robe
Roba u magacinu
Roba u prometu na veliko
Roba u prometu na malo
isp.roba u prom.na malo
Dati avansi
Ispravka avansa
UKUPNO:
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
141
u hilj. dinara
2011
Naziv konta
Stalna sredstva namenjena prodaji
UKUPNO:
2012
6.298
6.298
0
0
0
237.354
631.553
-67.839
230.219
-75.146
0
88.145
0
1.015
97
56
1.045.454
0
625.174
302.233
-99.224
202.992
-75.146
0
88.145
0
1.392
97
111
1.045.774
UKUPNO:
13.040
13.040
8.171
8.171
Krat.kred.i pls.od mat.pred.
Isp.pot.
Krat.kred.i plas.ostla pov.
Krat.kred.i plas.i ostali
Ostali dugorocne obaveze/dospece jedna g
Ostali krat.plasmani
UKUPNO:
0
-4.000
59.325
4.300
54
0
59.679
0
-4.000
59.168
4.300
53
2.889
0
27
254
0
5
3.175
1.152
0
6
180
1
0
1.339
312
-90
0
69
507
0
0
46
844
113
32
0
0
616
551
15
275
1.602
Kratkorocna potrazivanja i plasmani
200
201
202
209
203
209
218
220
229
221
222
228
Kupci-mat.i zav.prav.lica
Kupci-pov.pra.lica do 50%
Kupci u zemlji
Ispravka vred.pot.od kupaca
Kupci u ino
Ispravka vred.pot.od kupaca-ino
Ostala potrazivanja iz specificnih poslova
Pot.za kam.i div.
Isp.ost.pot.
Pot.od zaposlenih
Pot.od drzavnih org.i organizacija
Ost.potrazivanja
UKUPNO:
223
Potrazivanja za vise pl.poreza
Kratkorocni finansijski plasmani
230
239
231
232
234
238
59.521
Gotovina
241
242
243
244
246
248
Tekuci (poslovni)racuni
Izdvojena novcana sredstva
Blagajna
Devizni racun
Devizna blagajna
Ostala nov.sred.
UKUPNO:
Porez na dodatu vrednost i razgranicenja
270
271
272
278
279
281
287
289-288
PDV za prim.fak.18%
PDV za prim.fak.8%
Pot.za vise placen PDV
PDV naknade za poljopivredu
Pot.za vise placen PDV
Unapred placeni troskovi
Razgranicenje PDV
Ostala aktivna vrem.razgranicenja
UKUPNO:
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
u hilj. dinara
Napom.br.
Konto
288
Naziv konta
2010
Odloozena poreska sredstva
2012
UKUPNO:
0
0
0
0
UKUPNO:
909.178
3.310
912.488
909.178
3.567
912.745
210
140.168
140.378
210
140.168
140.378
0
0
0
0
UKUPNO:
139.562
32.332
171.894
157.131
0
157.131
UKUPNO:
0
0
0
0
402
Rezer.-za zadrzane kaucije i dep.
UKUPNO:
1.895
1.895
1.895
1.895
409
Rezer.-za sudske sporove
0
0
0
414
Dugorocni kred.u zemlji
UKUPNO:
19
19
19
19
UKUPNO:
769
769
1.204
1.204
Kratkorocni kred.pov.
Kratkorocni kred.u zemlji
Ostale obaveze/dospece jedna godina
Ostale obaveze
UKUPNO:
0
0
2.056
6.552
8.608
0
1.947
0
5.741
7.688
Kapital
300
309
Akcijski kapital
Ostali kapital
321
322
Zakonske rezerve
Statutarne rezerve
332
Nerealizovani dobici po osn.HOV
UKUPNO:
340
341
Dobitak ranijih god.
Dobici tekuće god.
350
Gubitak ran.god.
Dugorocne obaveze
419
Ostale dug.obaveze-lizing
Ostale dugorocne obaveze
420
422
425
429
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
u hilj. dinara
2011
Naziv konta
2012
Obaveze iz poslovanja
430
432
433
434
442
449
Primljeni avansi
Dobavljaci-ostala pov.prav.lica
Dobavljci-treca lica
Dobavljaci u ino.
Obaveza za komisionu I konsignacione prod
Ostale obav.iz spec.poslova
UKUPNO:
343.723
32.625
314.540
170.996
0
0
861.884
146.843
205.673
243.153
170.996
0
0
766.665
15.101
920
1.925
1.638
0
0
0
259
32.758
3.495
3.588
565
498
60.747
31.058
3.160
5.452
5.580
15
5
4
272
32.758
8.071
3.469
1.522
1.820
93.186
1.411
12
60
-1
5.879
-1
13.560
0
149.480
265
0
1.499
172.164
533
-71
60
-1
15.233
-1
21.426
0
37
141.190
265
0
1.480
180.151
UKUPNO:
95
95
70
70
UKUPNO:
9.307
9.307
9.511
9.511
Ostale kratkorocne obaveze
450
451
452
453
454
455
456
460
461
464
463
465
469
Obaveze za neto zarade
Obaveze porez na zarade
Obaveze za dop.na tert zaposlenih
Obaveze za dop.na teret poslod.
Obav.za neto nak.zar.koje se ref
Obav.za poreze I dop.na nak.na ter.zap.koje
Obav.za por.I dop.na ter.posl..koji se ref.
Obaveze po osn.kamata i tr.fin.
Obaveze za dividende
Obaveze uprani odbor
Obavez prema zaposlenima
Obaveze prema fizickim licima
Ostale obaveze
UKUPNO:
Obaveze za poreze I aktivna vremenska razgranicenja
470
471
472
476
479
480
482
487
490
489
491
497
499
Obaveze za PDV 118%
Obaveze za PDV 8%
Obaveze za PDV-avansi
Obaveze za PDV-prod.za gotovinu
Obaveze za PDV
Obaveze na porez na prom.i akcize
Obaveze za car.i dr.dazbine
Obaveze razgranicenje pdv
Razgra.obrac.troskovi
Obaveze za por.i dop.i dr.daz.
Rezervisanja prihoda
Razgranicenje PDV
Ostale pas.razg.ob.za upis.neup.akcije
UKUPNO:
481
Obaveze za porez iz rezultata
498
Odlozene poreske obaveze
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
Napom.br.
Konto
Naziv konta
u hilj. dinara
2011
2012
Vanbilansna aktiva/pasiva
887
897
Garancije i druga jemstva
Obveze za garancije i dr.jemstva
372.848
-372.848
437.065
437.065
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA
VALUTA
EURI
USD
LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
31.12.2011.
104,6409
80,8662
31.12.2012.
113,7183
86,1763
GENERALNI DIREKTOR
Branko Dostanic
Naziv: Ratko Mitrović Konstruktor d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20482923
Šifra delatnosti: 4673
Poreski identifikacioni broj: 105895372
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
2
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
%
UČ
6
Prethodna
godina
7
%
UČ
8
INDEX
9
AKTIVA
OO
12
O1bez012
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+00OO1
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
OO2
II. GOODWILL
OO3
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
IV.
NEKRETNINE,
POSTROJENJA,
OPREMA i BIOLOŠKA SREDSTVA
OO5
020,022,
023,024,
026,027deo
i 028 (deo) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
OO6
020,022,
023,026,
027deo, 029 2. Investicione nekretnine
OO7
021, 025,
027 (deo) i
028 (deo) 3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
030 do 032,
039deo 1. Učešća u kapitalu
033do039
minus 037 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
OO8
OO9
O10
O11
8.707
100
8.160
100
107
O15
8.707
100
8.160
100
107
O16
O17
7.999
16
92
7.999
16
98
100
100
O18
O19
141
2
145
2
97
551
6
8.707
100
8.160
100
107
29
3. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
O24
O25
8.707
100
8.160
100
107
88
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
10 do 13,15 I. ZALIHE
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
14
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI i GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
20,21 i 22
osim 223 1. Potraživanja
223
23
minus 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
237
24
27 i 28 osim
288
288
O12
O13
O14
O20
O21
O22
O23
Iznos
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
333
34
2
PASIVA
A.
KAPITAL
(102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
35
VIII. GUBITAK
109
037 i 237
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
1. Dugoročni krediti
110
30
31
32
330 i 331
332
40
41
414,415
41 bez 414
i415
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
(117+118+119+120+121+122)
43 i 44
45,46 i 49
osim 498
47 i 48,
osim 481
481
498
89
668
48
Prethodna
godina
7
8
1
660
48
%
UČ
8
INDEX
9
8
1
101
100
106
107
108
620
612
101
i
111
112
113
114
8.039
92
7.500
92
107
116
8.039
92
7.500
92
107
117
7.500
86
7.500
92
100
538
6
8.160
100
107
115
OBAVEZE
42 osim 427 1. Kratkoročne finansijske obaveze
427
101
102
103
104
105
%
UČ
6
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
118
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna
vremenska razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu
vrednost i ostalih javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
119
120
121
122
123
124
125
1
8.707
100
Naziv: Ratko Mitrović Konstruktor d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20482923
Šifra delatnosti: 4673
Poreski identifikacioni broj: 105895372
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
721
722
722
723
POZICIJA
2
RASHODI
Napo
AOP mena
broj
3
4
Iznos
Prethodna
%UČ godina %UČ
6
7
8
Tekuća
godina
5
INDEX
9
A.PRIHODI i
IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
201
202
203
204
205
206
551
551
100
100
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
207
208
209
210
211
212
213
214
215
543
100
538
99
5
8
1
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
216
217
218
1
219
9
179
5
9
179
5
1
18
6
8
161
5
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
16
100
3.394
16
100
31
16
195
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Naziv: "RM Inženjering Plus" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20734671
Šifra delatnosti: 4520
Poreski identifikacioni broj: 107060802
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
OO
12
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) OO1
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
OO2
II. GOODWILL
OO3
O1bez012
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
021, 025, 027
(deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
Prethodna
godina
7
%
UČ
8
INDEX
9
9.210
56
8.269
55
111
9.210
56
8.269
55
111
9.210
56
8.269
55
111
7.299
44
6.660
45
110
7.299
44
6.660
45
110
OO4
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
OO5
020,022,023,0
24,026,027,(de
o) i 028 (deo) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
020,022,023,0
26,027deo,029 2. Investicione nekretnine
%
UČ
6
OO6
OO7
OO8
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030 do
032,039deo
033do039
minus 037
10 do 13,15
88
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
I. ZALIHE
O11
O12
O13
22
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
288
29
O10
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA O14
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI i GOTOVINA
O15
14
20,21 i
osim 223
223
1. Učešća u kapitalu
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
O16
O17
2.427
15
2.158
14
112
3. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
O18
O19
4.205
654
25
4
2.000
2.501
13
17
210
26
O20
O21
13
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
O22
16.509
100
14.929
100
111
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
O23
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
O24
16.509
100
14.929
100
111
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O25
1
1.300
Iznos
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108109-110)
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
30
31
32
330 i 331
101
102
103
104
%
UČ
8
INDEX
9
51
47
8.111
7.778
54
52
105
100
716
4
333
2
215
8.015
49
6.818
46
118
1.204
7
115
1.204
7
116
6.811
41
6.818
46
100
117
4.850
29
5.420
36
89
118
119
1.327
8
974
7
136
120
490
121
96
48
333
34
35
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
037 i 237
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
B.
DUGOROČNA
REZERVISANJA
OBAVEZE (112+113+116)
108
109
110
i
111
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
414,415
41 bez
i415
1. Dugoročni krediti
114
414
42 osim 427
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
(117+118+119+120+121+122)
OBAVEZE
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
427
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
osim 498
razgraničenja
47 i 48, osim 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost
481
i ostalih javnih prihoda
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
123
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
124
G. VANBILASNA PASIVA
125
89
Prethodna
godina
7
8.494
7.778
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
332
%
UČ
6
16.509
29
1
369
1.690
2
26
100
14.929
26
185
100
111
Naziv: "RM Inženjering Plus" d.o.o.
Sedište: Beograd,
Matični broj: 20734671
Šifra delatnosti: 4520
Poreski identifikacioni broj: 107060802
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
721
722
722
723
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
AOP Napomena
broj
3
4
Tekuća
godina
5
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ
godina
%UČ INDEX
6
7
8
9
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
10.949
7.414
100
68
5.178
5.016
100
97
211
148
3.535
10.267
32
100
162
4.796
3
100
2.182
214
885
6.740
625
2.017
682
9
66
6
20
580
3.143
196
877
382
12
66
4
18
153
214
319
230
179
219
83
233
18
23
461
1.013
54
12
450
478
365
131
478
365
131
96
32
300
382
333
115
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Naziv: "Ratko Mitrović Invest"d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20734612
Šifra delatnosti: 4120
Poreski identifikacioni broj: 107060819
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
OO
12
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) OO1
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
OO2
II. GOODWILL
OO3
O1bez012
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
OO5
24,026,027,
(deo) i 028
(deo)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
020,022,023,0
26,027deo,029 2. Investicione nekretnine
OO7
OO8
OO9
O10
O11
10 do 13,15
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
I. ZALIHE
14
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA
O14
20,21 i
osim 223
223
88
i
O12
O13
GOTOVINA
O15
22
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
288
29
Prethodna
godina
7
OO6
021, 025, 027
(deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
030 do
032,039deo 1. Učešća u kapitalu
033do039
minus 037 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
(016+017+018+019+020)
%
UČ
6
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
O16
O17
3. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
Iznos
%
UČ
8
INDEX
9
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
30
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108109-110)
101
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
32
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
330 i 331
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
108
VIII. GUBITAK
109
332
333
34
35
103
104
037 i 237
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE
(112+113+116)
111
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
414,415
41 bez
i415
1. Dugoročni krediti
114
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
115
414
42 osim 427
OBAVEZE
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
427
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
osim 498
razgraničenja
47 i 48, osim 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i
481
ostalih javnih prihoda
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
89
G. VANBILASNA PASIVA
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
%
UČ
6
Prethodna
godina
7
%
UČ
8
INDEX
9
Naziv: "Ratko Mitrović Invest"d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20734612
Šifra delatnosti: 4120
Poreski identifikacioni broj: 107060819
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
721
722
722
723
POZICIJA
AOP Napomena
broj
3
4
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
1. Prihodi od prodaje
202
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
203
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
225
226
227
228
229
230
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
216
217
218
219
220
221
222
223
224
231
232
233
234
Tekuća
godina
5
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ godina
%UČ INDEX
6
7
8
9
Naziv: "Ratko Mitrović - Požega" d.o.o.
Sedište: Požega
Matični broj: 06992153
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 101002798
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
OO
12
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) OO1
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
OO2
II. GOODWILL
OO3
O1bez012
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
% Prethodna %
UČ
godina UČ
6
7
8
INDEX
9
8.114
19
8.791
19
92
8.114
19
8.791
19
92
8.114
19
8.791
19
92
OO4
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
OO5
020,022,023,0
24,026,027,(de
o) i 028 (deo) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
020,022,023,0
26,027deo,029 2. Investicione nekretnine
OO6
OO7
021, 025, 027
(deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
030
do
032,039deo
1. Učešća u kapitalu
033do039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
OO8
OO9
O10
O11
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
O12
34.267
81
38.419
81
89
10 do 13,15
I. ZALIHE
O13
11.477
27
11.879
25
97
14
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA O14
O15
22.790
54
26.540
56
86
O16
O17
22.380
53
26.334
56
85
368
1
115
320
91
46
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
(016+017+018+019+020)
20,21 i
osim 223
223
i
GOTOVINA
22
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
3. Kratkoročni finansijski plasmani
O18
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
O19
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
O20
288
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
29
88
O21
O22
O23
O24
O25
42
42.381
100
47.210
100
90
42.381
100
47.210
100
90
Iznos
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
30
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108109-110)
101
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
32
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
330 i 331
333
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
35
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
037 i 237
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
B.
DUGOROČNA
REZERVISANJA
OBAVEZE (112+113+116)
332
103
104
108
109
% Prethodna %
UČ
godina UČ
6
7
8
10.334
8.312
24
20
9.908
8.312
21
18
INDEX
9
104
100
7
7
100
2.015
1.589
127
110
i
111
32.047
76
37.302
79
86
116
117
32.047
2.695
76
6
37.302
3.131
79
7
86
86
118
119
25.611
60
30.648
65
84
120
2.942
7
1.998
4
147
121
122
123
124
125
778
21
2
1.458
67
3
53
31
42.381
100
47.210
100
90
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
414,415
41 bez
i415
1. Dugoročni krediti
114
414
42 osim 427
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
115
OBAVEZE
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
427
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
osim 498
razgraničenja
47 i 48, osim 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i
481
ostalih javnih prihoda
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
89
G. VANBILASNA PASIVA
Naziv: "Ratko Mitrović - Požega" d.o.o.
Sedište: Požega
Matični broj: 06992153
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 101002798
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
AOP Napomena
broj
3
4
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
69.416
68.579
100
99
73.458
75.024
100
102
94
91
1.214
2.051
69.303
2
3
100
1.856
290
72.860
3
0
100
65
707
95
32.018
20.797
248
16.240
113
46
30
0
23
34.835
19.718
230
18.077
598
48
27
0
25
92
105
108
90
10
268
937
366
66
194
566
30
15
138
166
219
426
1.006
42
426
1.006
42
220
221
222
223
224
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
722
723
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
226
227
228
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
229
230
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Tekuća
godina
5
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ
godina
%UČ INDEX
6
7
8
9
231
232
233
234
100
426
906
47
Naziv: "Ratko Mitrović - Ran Bulevar" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20452595
Šifra delatnosti: 45250
Poreski identifikacioni broj: 105767586
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AOPNapomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
OO
12
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
OO1
OO2
OO3
O1bez012
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
% Prethodna %
UČ godina UČ
6
7
8
INDEX
9
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
OO5
020,022,023,02
4,026,027,(deo
) i 028 (deo)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
OO6
020,022,023,02
6,027deo,029 2. Investicione nekretnine
OO7
021, 025, 027
(deo) i 028
3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030
do
032,039deo
1. Učešća u kapitalu
O10
033do039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
O11
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
O12
10 do 13,15
I. ZALIHE
O13
14
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA
O14
III.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI
i GOTOVINA (016+017+018+019+020)
O15
20,21 i 22 osim
223
1. Potraživanja
O16
1.359
3
1.359
3
100
1.359
3
1.359
3
100
1.255
2
1.255
2
100
223
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
3. Kratkoročni finansijski plasmani
O18
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
O19
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
O20
288
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
O21
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
O22
1.359
3
1.359
3
100
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
O23
50.295
97
50.295
97
100
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
O24
51.654
100
51.654
100
100
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O25
29
88
O17
104
104
100
Iznos
Grupa računa,
POZICIJA
račun
1
2
AOPNapomena Tekuća
3
30
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109110)
101
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
32
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
330 i 331
333
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
35
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
037 i 237
332
broj
4
godina
5
%
INDEX
UČ
6
UČ
8
9
godina
7
38
38
100
108
109
38
38
100
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE
(112+113+116)
111
51.654
100
51.654
100
100
116
117
51.654
30.049
100
58
51.654
30.049
100
58
100
100
118
119
16.861
33
16.861
33
100
120
4.233
8
4.233
8
100
1
458
1
100
103
104
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
414,415
41 bez
i415
1. Dugoročni krediti
114
414
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
42 osim 427
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
427
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 osim 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
498
razgraničenja
47 i 48, osim 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i
481
ostalih javnih prihoda
115
121
458
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
53
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
123
124
125
51.654
89
% Prethodna
53
100
51.654
100
100
100
Naziv: "Ratko Mitrović -Ran Bulevar" DOO
Sedište: Beograd
Matični broj: 20452595
Šifra delatnosti: 45250
Poreski identifikacioni broj: 105767586
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
721
722
722
723
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
201
202
203
204
205
206
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
207
208
209
210
211
212
213
214
215
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
216
217
218
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ godina %UČ INDEX
6
7
8
9
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
1
1
1
1
Naziv: "Ratko Mitrović-Internacional" DOO
Sedište: Koste Glavinića br.8
Matični broj: 17168363
Šifra delatnosti: 45110
Poreski identifikacioni broj: 100266945
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa
računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
OO1
OO
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
OO2
12
II. GOODWILL
OO3
O1bez012
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
OO5
024,026,027,
(deo) i 028
(deo)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
020,022,023,
026,027deo,0
29
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027
(deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI
(010+011)
%
UČ
6
Prethodna
godina
7
%
UČ
8
INDEX
9
37
37
100
OO9
37
37
100
O10
37
37
100
OO6
OO7
OO8
FINANSIJSKI
PLASMANI
030
do
032,039deo 1. Učešća u kapitalu
033do039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
O11
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
O12
7.664
98
7.664
98
100
10 do 13,15
I. ZALIHE
O13
1.505
19
1.505
19
100
14
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA
O14
O15
6.159
78
6.159
78
100
O16
6.029
77
6.029
77
100
O17
52
1
52
1
100
78
1
78
1
100
154
7.855
2
100
154
7.855
100
100
100
7.855
100
7.855
100
100
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
(016+017+018+019+020)
i
GOTOVINA
20,21 i 22
osim 223
1. Potraživanja
223
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
23 minus 237 3. Kratkoročni finansijski plasmani
O18
24
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
O19
27 i 28 osim 4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
288
razgraničenja
O20
288
29
88
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
O21
O22
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
O23
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
O24
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O25
Iznos
Grupa
računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
30
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108109-110)
101
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
32
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
330 i 331
333
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
35
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
108
109
037 i 237
%
UČ
6
Prethodna
godina
7
%
UČ
8
INDEX
9
1.302
149
17
2
1.302
149
17
2
100
100
348
4
348
4
100
4.904
4.099
52
4.904
4.099
52
100
100
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE
(112+113+116)
111
6.553
83
6.553
83
100
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
1.895
24
1.895
24
100
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
0
332
414,415
1. Dugoročni krediti
41 bez 414
i415
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
(117+118+119+120+121+122)
103
104
114
115
OBAVEZE
42 osim 427 1. Kratkoročne finansijske obaveze
427
43 i 44
45,46 i 49
osim 498
47 i 48, osim
481
481
498
89
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
3. Obaveze iz poslovanja
5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i
ostalih javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
116
4.658
59
4.658
59
100
117
332
4
332
4
100
118
119
4.224
54
4.224
54
100
102
1
102
1
100
7.855
100
7.855
100
100
120
121
122
123
124
125
Naziv: "Ratko Mitrović- Internacional" DOO
Sedište: Beograd
Matični broj: 17168363
Šifra delatnosti: 45210
Poreski identifikacioni broj: 100266945
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
A.PRIHODI i
POSLOVANJA
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
2
RASHODI
AOP Napomena
broj
3
4
IZ
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ
godina
%UČ INDEX
6
7
8
9
Tekuća
godina
5
REDOVNOG
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
618
100
44
7
574
93
618
1
1
35
81
219
220
664
221
222
223
224
664
G. POREZ NA DOBIT
721
722
722
723
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
257
407
Naziv: "Ratko Mitrović - Ciglana" d.o.o.
Sedište: Čačak
Matični broj: 06991351
Šifra delatnosti: 26400
Poreski identifikacioni broj: 101113048
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
OO
12
O1bez012
i
OO5
OO6
020,022,023,0
26,027deo,029 2. Investicione nekretnine
OO7
021, 025, 027
(deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
030
do
032,039deo
1. Učešća u kapitalu
033do039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
14
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA
OO9
O10
O11
O12
O13
88
2
1
491
112
2
1
100
100
379
2
379
2
100
379
2
379
2
100
491
20.769
21.260
2
98
100
491
20.769
21.260
2
98
100
100
100
100
O14
22
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
288
29
491
112
I
III.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI i
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
O15
20,21 i
osim 223
223
9
OO4
020,022,023,0
24,026,027,(de
o) i 028 (deo) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
10 do 13,15
INDEX
OO1
OO2
OO3
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
I. ZALIHE
% Prethodna %
UČ godina UČ
6
7
8
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
O16
O17
3. Kratkoročni finansijski plasmani
O18
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
O19
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
O20
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
O21
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
O22
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
O23
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
O24
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O25
Iznos
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
30
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109110)
101
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
32
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
330 i 331
333
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA
OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
35
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
037 i 237
332
% Prethodna %
UČ godina UČ
6
7
8
9
99
99
100
108
109
99
99
100
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE
(112+113+116)
111
21.260
100
21.260
100
100
21.260
100
21.260
100
100
118
119
20.953
99
20.953
99
100
120
40
0
40
0
100
121
265
1
265
1
100
103
104
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
414,415
41 bez
i415
1. Dugoročni krediti
114
414
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
42 osim 427
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sredstava
427
poslovanja koje se obustavljaju
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
osim 498
razgraničenja
47 i 48, osim 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih
481
javnih prihoda
115
116
117
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
2
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
123
124
125
21.260
89
INDEX
2
100
21.260
100
100
100
Naziv: "Ratko Mitrović - Ciglana" d.o.o.
Sedište: Čačak
Matični broj: 06991351
Šifra delatnosti: 26400
Poreski identifikacioni broj: 101113048
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
721
722
722
723
POZICIJA
2
A.PRIHODI i RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
AOP Napomena
broj
3
4
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ
godina
%UČ INDEX
6
7
8
9
Tekuća
godina
5
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
8
100
212
213
214
215
216
217
218
8
100
8
1
1
219
220
8
221
222
223
224
8
225
226
227
228
229
230
8
231
232
233
234
Naziv: "Ratko Mitrović - Standard" d.o.o.
Sedište: Dobanovci
Matični broj: 06971539
Šifra delatnosti: 55300
Poreski identifikacioni broj: 101672831
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
%
UČ
8
INDEX
9
3.426
3
3.625
4
95
741
1
897
1
83
741
1
897
1
83
2.685
2
2.728
3
98
O11
2.685
2
2.728
3
98
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
O12
50.241
42
42.294
46
119
10 do 13,15
I. ZALIHE
O13
271
1.909
2
14
14
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA
O14
OO
12
O1bez012
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
OO5
020,022,023,0
24,026,027,(de
o) i 028 (deo) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
020,022,023,0
26,027deo,029 2. Investicione nekretnine
021, 025, 027
(deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI
(010+011)
030
do
032,039deo
1. Učešća u kapitalu
033do039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
20,21 i
osim 223
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
288
88
OO6
OO7
OO8
PLASMANI
OO9
O10
III.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI
i GOTOVINA (016+017+018+019+020)
O15
49.970
42
40.385
44
124
1. Potraživanja
O16
49.969
42
40.200
44
124
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
O17
1
3. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
O18
O19
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O25
22
223
29
OO1
OO2
OO3
% Prethodna
UČ
godina
6
7
O20
O21
O22
O23
O24
1
100
59
125
53.667
64.770
118.437
45
55
100
45.919
46.261
92.180
Iznos
50
50
100
117
140
128
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
30
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109110)
101
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
32
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
330 i 331
333
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
35
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
037 i 237
332
%
UČ
8
INDEX
9
20.217
17
20.217
22
100
108
109
20.217
17
20.217
22
100
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE
(112+113+116)
111
118.437
100
92.180
100
128
116
117
118.437
6.144
100
5
92.180
6.144
100
7
128
100
118
119
93.978
17.009
14
78.610
85
22
120
568
0
5.652
6
10
121
738
1
1.774
2
42
118.437
100
92.180
100
128
103
104
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
414,415
41 bez
i415
1. Dugoročni krediti
114
414
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
42 osim 427
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
427
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
osim 498
razgraničenja
47 i 48, osim 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i
481
ostalih javnih prihoda
115
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
G. VANBILASNA PASIVA
123
124
125
89
% Prethodna
UČ
godina
6
7
Naziv: "Ratko Mitrović - Standard" d.o.o.
Sedište: Dobanovci
Matični broj: 06971539
Šifra delatnosti: 55300
Poreski identifikacioni broj: 101672831
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
Grupa
računa,
račun
1
POZICIJA
A.PRIHODI i
POSLOVANJA
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
721
722
722
723
2
RASHODI
AOP Napomena
broj
3
4
IZ
Tekuća
godina
5
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna
%UČ godina %UČ INDEX
6
7
8
9
REDOVNOG
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
42.620
42.477
78
65
60.017
133
10.916
33.663
157
15.148
100
100
100
18
56
25
94.688
94.312
16
360
102.124
2.616
43.117
41.216
172
15.003
100
100
100
3
42
40
15
45
45
488
18
59
5
25
82
91
101
17.397
255
1.160
11
218
7.436
301
1.250
234
85
93
1.823
12
18.509
10.208
181
224
18.509
10.208
181
225
226
227
228
229
230
18.509
10.208
181
219
220
221
222
223
231
232
233
234
Naziv: "Ratko Mitrović - Mehanizacija" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 06971571
Šifra delatnosti: 50200
Poreski identifikacioni broj: 100164678
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Iznos
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
% Prethodna
UČ
godina
6
7
%
UČ
8
INDEX
9
AKTIVA
OO
12
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
OO1
OO2
OO3
O1bez012
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
OO4
1.931
3
1.521
491
1
43
1.142
491
1
43
1.142
021, 025, 027
(deo) i 028
(deo)
3. Biološka sredstva
OO8
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
OO9
030
do
032,039deo
1. Učešća u kapitalu
O10
033do039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
O11
1.440
2
1.478
2
97
1.440
2
1.478
2
97
10 do 13,15
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
I. ZALIHE
58.606
3.992
97
7
58.627
1.759
97
3
100
227
14
II. STALNA SRED. NEMANJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOV. KOJE SE OBUSTAVLJA
O14
6.298
10
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA i
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
OO5
020,022,023,0
24,026,027,(de
o) i 028 (deo) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
OO6
020,022,023,0
26,027deo,029 2. Investicione nekretnine
OO7
III.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI
(016+017+018+019+020)
20,21 i 22
osim 223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
288
29
88
i
O12
O13
3
127
GOTOVINA
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
O15
54.614
90
50.570
84
108
O16
O17
O18
O19
54.090
89
49.599
378
82
1
109
O20
O21
O22
O23
O24
O25
524
50
60.587
1
60.587
179
1
100
414
50
60.198
100
127
100
101
100
60.198
100
101
Iznos
Grupa računa,
račun
1
AOP Napomena Tekuća
broj
godina
3
4
5
POZICIJA
2
30
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108109-110)
101
I. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL
102
31
32
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
330 i 331
333
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
35
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
037 i 237
332
103
104
8.427
37.348
% Prethodna
UČ
godina
6
7
14
62
11.673
37.348
%
UČ
8
INDEX
9
19
62
72
100
23
23
100
108
109
1.406
30.350
50
1.406
27.104
45
100
112
IX. OTKUPLJENE SPOSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE
(112+113+116)
111
52.160
86
48.525
81
107
116
117
52.160
4.100
86
7
48.525
7.035
81
12
107
58
118
119
34.772
57
28.111
47
124
120
10.117
17
12.188
20
83
121
122
123
124
125
3.171
5
1.191
2
266
60.587
100
60.198
100
101
40
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
113
414,415
41 bez
i415
1. Dugoročni krediti
114
414
42 osim 427
2. Ostale dugoročne obaveze
III.
KRATKOROČNE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
115
OBAVEZE
2.Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i
427
sredstava poslovanja koje se obustavljaju
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45,46 i 49 5. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska
osim 498
razgraničenja
47 i 48, osim 4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i
481
ostalih javnih prihoda
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
498
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
89
G. VANBILASNA PASIVA
Naziv: "Ratko Mitrović - Mehanizacija" d.o.o.
Sedište: Beograd
Matični broj: 06971571
Šifra delatnosti: 50200
Poreski identifikacioni broj: 100164678
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
u hiljadama dinara
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64i65
50
51
52
54
53i55
66
56
67i68
57i58
69-59
59-69
POZICIJA
2
RASHODI
A.PRIHODI i
IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosi zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troš.zarada,naknada zarada i ostali lični rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOV. POSLOVANJA (213214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOV. POSLOVANJA (214213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJAJU
B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220219+222-221)
AOP Napomena
broj
3
4
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Tekuća
godina
5
21.153
21.153
23.496
2.000
2.593
13.595
327
4.981
Iznos
Prethodna
%UČ
godina
6
7
100
100
0
0
0
0
100
9
11
58
1
21
88.737
88.000
100
99
24
24
737
84.051
39.415
6.918
17.906
825
18.987
4.686
1
100
47
8
21
1
23
0
28
5
37
76
40
26
0
2.343
8
959
76
4.636
25
2.222
8.139
12.724
7.854
2.096
224
7.854
2.096
225
226
227
228
229
230
7.854
2.096
219
220
221
222
223
G. POREZ NA DOBIT
721
722
722
723
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
231
232
233
234
%UČ INDEX
8
9
32
43
1
36
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
POGLAVLJE II
TAČKA III: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju
finansijskog i konsolidovanog izveštaja u 2012. godinu
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Kompanije “RATKO
MITROVI “ AD, Beograd (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.
decembra 2012. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i
izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. Statistički aneks predstavlja
sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na
Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/2006, 111/2009
i 99/2011), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled
kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije
izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Zbog pitanja opisanih u pasusu
Osnove za uzdržavajuće mišljenje, međutim, mi nismo bili u stanju da pribavimo dovoljno
odgovarajućih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za naše revizijsko mišljenje.
Osnove za uzdržavajuće mišljenje
1. a)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.5. uz finansijske izveštaje, vrednost
nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2012. godine iznosi RSD
655.278 hiljada, od čega se iznos od RSD 349.989 hiljada odnosi na deo zemljišta
i građevinskih objekata koje Društvo izdaje u zakup i ostvaruje prihod po tom
osnovu. Društvo nije pomenuta sredstva evidentiralo u skladu sa MRS 40
“Investicione nekretnine“, iz čega proizilazi da su nekretnine, postrojenja i
oprema precenjeni a investicione nekretnine potcenjene na dan 31. decembra
2012. godine za iznos od RSD 349.989 hiljada. Pomenuto nema uticaja na neto
rezultat tekuće godine.
b)
Vrednost zemljišta Društva na dan 31. decembra 2012. godine iznosi RSD 87.649
hiljada, od čega se na zemljište koje je u vlasništvu Društva odnosi RSD 34.946
hiljada, dok se ostatak odnosi na zemljište na kojem Društvo ima pravo
korišćenja. Uvidom u popisne liste i vlasničku dokumentaciju utvrđeno je da
Društvo raspolaže pravom korišćenja na određenom broju parcela koje nisu
evidentirane u poslovnim knjigama Društva. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo
vrednost pomenutog zemljišta, kao i koliki bi efekat po tom pitanju bio na
finansijske izveštaje Društva za godinu završenu 31. decembra 2012. godine.
c)
Vrednost građevinskih objekata na dan 31. decembra 2012. godine iznosi RSD
547.791 hiljadu. U toku revizije identifikovali smo da Društvo nije evidentiralo u
svojim finansijskim izveštajima objekte koji se najvećim delom odnose na
stanove. Nije nam prezentovana dovoljna i potkrepljujuća dokumentacija na
osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost pomenutih objekata, kao i koliko
je po tom osnovu potcenjena vrednost građevinskih objekata Društva na dan
bilansa stanja.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
2.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.6. uz finansijske izveštaje, investicione
nekretnine Društva na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 44.842 hiljade i
uključuju investicione nekretnine čija tržišna (fer) vrednost iznosi RSD 35.719
hiljada. Navedene investicione nekretnine su prenesene sa građevinskih objekata
i bile su predmet procene na dan 31. decembra 2012. godine. Društvo je efekat
procene vrednosti u iznosu od RSD 32.474 hiljade evidentiralo u korist ostalih
prihoda umesto u korist revalorizacionih rezervi kako to zahteva MRS 16
“Nekretnine, postrojenja i oprema“. Saglasno tome, tekući rezultat je više
iskazan, a revalorizacione rezerve manje iskazane za RSD 32.474 hiljade.
3. a)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.7. uz finansijske izveštaje, dugoročni
finansijski plasmani Društva na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD
314.260 hiljada. Društvo nije izvršilo procenu nadoknadive vrednosti učešća u
kapitalu zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica kod kojih postoje naznake o
umanjenju vrednosti u skladu sa zahtevima MRS 36 “Umanjenje vrednosti
imovine“. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da
kvantifikujemo eventualne efekte gubitka od umanjenja vrednosti učešća u
kapitalu.
b)
Pored toga, u toku revizije identifikovali smo da Društvo nije evidentiralo u
svojim finansijskim izveštajima učešća koja ima u ZAO „Kompanija GRAMS“ Soči –
Rusija i “Ramit – Soči” - Rusija. Nije nam prezentovana dovoljna i potkrepljujuća
dokumentacija na osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost pomenutih
učešća, kao i koliko je po tom osnovu potcenjena vrednost dugoročnih
finansijskih plasmana Društva na dan bilansa stanja. Po rečima Rukovodstva
Društva, prikupljanje dokumentacije je u toku.
4. a)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.1. uz finansijske izveštaje, potraživanja
Društva na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 1.069.881 hiljadu, od čega
se na potraživanja starija od godinu dana, za koja Društvo nije izvršilo ispravku
vrednosti i za koja ne postoje obaveze u knjigama Društva, odnosi RSD 367.924
hiljade. Pomenuta potraživanja uključuju potraživanja od povezanih pravnih lica
u iznosu od RSD 197.332 hiljade. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili
u mogućnosti da procenimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti ispravku
vrednosti pomenutih potraživanja.
b)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.1 i 2.9.e uz finansijske izveštaje,
potraživanja iz poslovanja i obaveze za primljene avanse Društva na dan 31.
decembra 2012. godine iznose RSD 1.069.881 hiljadu i RSD 145.145 hiljada,
respektivno. Zahtev za nezavisnom potvrdom stanja je poslat kupcima u
ukupnom iznosu od RSD 1.010.248 hiljada. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna
potvrda stanja nije dobijena od strane kupaca čiji saldo iznosi RSD 617.288
hiljada na dan bilansa stanja. Nismo bili u mogućnosti da potvrdimo da li bi bilo
materijalno značajnih efekata na finansijske izveštaje da je usaglašenje izvršeno.
2
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
5. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.2. uz finansijske izveštaje, kratkoročni
finansijski plasmani Društva na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 67.967
hiljada, od čega se na plasmane starije od godinu dana, za koje Društvo nije izvršilo
ispravku vrednosti i za koje ne postoje obaveze u knjigama, odnosi RSD 12.221
hiljadu. Pomenuti kratkoročni finansijski plasmani se u potpunosti odnose na
plasmane date povezanim pravnim licima. Na osnovu raspoložive dokumentacije,
nismo bili u mogućnosti da procenimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti ispravku
vrednosti pomenutih plasmana.
6. Prema pregledu sudskih sporova dobijenog od Rukovodstva Društva, vrednost sudskih
sporova koji se vode protiv Društva na dan 31. decembra 2012. godine iznosi RSD
741.897 hiljada. Društvo u Napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo
pregled sudskih sporova kao ni procenu finansijskih efekata istih na datum bilansa
stanja a kako to zahteva MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna
imovina“. Iznos potencijalnih gubitaka može biti uvećan za zatezne kamate do
datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po sporovima. Na
osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procenimo moguće
negativne efekte koje na finansijske izveštaje Društva mogu imati ovi sudski sporovi.
7. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.e uz finansijske izveštaje, obaveze prema
dobavljačima na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 558.149 hiljada. Zahtev
za nezavisnom potvrdom stanja je poslat dobavljačima u ukupnom iznosu od RSD
540.366 hiljada. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna potvrda stanja nije dobijena od
strane dobavljača čiji saldo iznosi RSD 404.526 hiljada. Nismo bili u mogućnosti da
potvrdimo da li bi bilo materijalno značajnih efekata na finansijske izveštaje da je
usaglašenje izvršeno.
8. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.9.e uz finansijske izveštaje, odložene poreske
obaveze na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 9.458 hiljada. Društvo nije
izvršilo obračun odloženih poreskih obaveza u skladu sa MRS 12 „Porezi na dobitak“.
Saglasno tome, odložene poreske obaveze su više iskazane a tekući rezultat manje
iskazan za RSD 8.719 hiljada.
9. Data jemstva Društva na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 437.065 hiljada.
Društvo nije u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodanilo strukturu pomenutih
obaveza što odstupa od zahteva MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i
potencijalna imovina“.
10. Društvo je dana 19. marta 1996. godine donelo Odluku o formiranju Sočinske filijale
Ratko Mitrović AD, Beograd u Rusiji ( u daljem tekstu: „Filijala“). Filijala nema
svojstvo pravnog lica, već obavlja sve vrste delatnosti koje su predviđene Statutom
Društva i zastupa interese Društva na teritoriji Rusije. Društvo nema evidentiranu
nijednu poslovnu transakciju u svojim poslovnim knjigama a koja se odnosi na
poslovanje Filijale, niti ima evidentiranu imovinu koja se koristi od strane Filijale.
Nismo dobili podatke o imovini, obavezama, prihodima i rashodima Filijale, pa shodno
tome, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo za koliko su potcenjeni imovina, obaveze,
prihodi i rashodi Društva po osnovu neevidentiranja poslovanja Filijale u Sočiju.
3
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
11. Poreska uprava, filijala Novi Beograd I je donela Rešenje broj 47-00793/2010-0131000 (broj predmeta 602413404) dana 15. aprila 2011. godine a po osnovu Zapisnika
broj 47-00793/2010-0131-000 (broj predmeta 602413404) od 27. decembra 2010.
godine, kojim se utvrđuje obaveza Društva za porez na dodatu vrednost po osnovu
izgradnje objekta u okviru grupacije „G“ u bloku 40 na Novom Beogradu u iznosu od
RSD 126.685 hiljada. U toku 2011. godine Društvo je trošak po osnovu pomenute
obaveze u iznosu od RSD 79.902 hiljade evidentiralo preko kapitala dok je ostatak u
iznosu od RSD 46.783 hiljade evidentiralo u okviru ostalih rashoda perioda umesto
preko neraspoređene dobiti ranijeg perioda. Društvo nije izvršilo korekciju uporednog
podatka u finansijskim izveštajima za 2012. godinu što odstupa od zahteva MRS 8
„Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške“.
12. U toku 2011. godine Društvo je evidentiralo iznos od RSD 74.200 hiljada u okviru
pozicije ostalih prihoda. Pomenuti iznos se odnosi na ispravku pogrešno kursiranih
obaveza za primljene avanse iz ranijih godina prema društvu Putevi Cyprus Ltd, Kipar.
Društvo nije izvršilo korekciju uporednog podatka u finansijskim izveštajima za 2012.
godinu što odstupa od zahteva MRS 8 „Računovodstvene politike, promene
računovodstvenih procena i greške“.
13. Društvo je evidentiralo pozitivne kursne razlike u iznosu od RSD 24.314 hiljada nastale
kursiranjem potraživanja od Inter-kop d.o.o., Šabac i Tehnikom Construction d.o.o.,
Beograd, u toku 2011. godine. Efekti kursiranja pomenutih potraživanja se najvećim
delom odnose na prethodni period. Društvo nije izvršilo korekciju uporednog podatka
u finansijskim izveštajima za 2012. godinu što odstupa od zahteva MRS 8
„Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške“.
14. Tekući računi Društva su u neprekidnoj blokadi počevši od 10. maja 2013. godine, sa
ukupnim iznosom blokade od RSD 8.448 hiljada na dan ovog Izveštaja. Takođe, i veći
deo 2012. godine računi Društva su bili u povremenim blokadama. Rukovodstvo
Društva preuzima mere za oporavak i izlazak iz krize u budućem periodu. Ove
činjenice ukazuju na to da postoji bitna neizvesnost koja može da izazove značajnu
sumnju u pogledu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti
pravnog lica, odnosno da neće biti u stanju da realizuje svoja sredstva i izmiri
obaveze u normalnom toku poslovanja. Priloženi finansijski izveštaji ne obelodanjuju
ovu činjenicu.
Uzdržavajuće mišljenje
Zbog značaja pitanja opisanih u pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u
mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za
revizijsko mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima Društva
za 2012. godinu.
Beograd, 14. juna 2013. godine
Igor Radmanović
Ovlašćeni revizor
4
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Kompanije “RATKO
MITROVI “ AD, Beograd (u daljem tekstu “Matično preduzeće”) i njegovih zavisnih društava
(zajedno u daljem tekstu “Grupa“), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31.
decembra 2012. godine i odgovarajući konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o
promenama na kapitalu i konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz
konsolidovane finansijske izveštaje. Konsolidovani statistički aneks predstavlja sastavni deo
ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji,
zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br.
46/2006, 111/2009 i 99/2011), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao
neophodne u pripremi konsolidovanih finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima na
osnovu revizije izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Zbog pitanja
opisanih u pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, međutim, mi nismo bili u stanju da
pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za naše revizijsko
mišljenje.
Osnove za uzdržavajuće mišljenje
1. a)
Vrednost zemljišta Grupe na dan 31. decembra 2012. godine iznosi RSD 94.588
hiljada, od čega se na zemljište iskazano u finansijskim izveštajima Matičnog
preduzeća odnosi RSD 87.649 hiljada. Vrednost zemljišta koje je u vlasništvu
Matičnog preduzeća iznosi RSD 34.946 hiljada, dok se ostatak odnosi na zemljište
na kojem Matično preduzeće ima pravo korišćenja. Uvidom u popisne liste i
vlasničku dokumentaciju utvrđeno je da Matično preduzeće raspolaže pravom
korišćenja na određenom broju parcela koje nisu evidentirane u poslovnim
knjigama. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo vrednost pomenutog zemljišta,
kao i koliki bi efekat po tom pitanju bio na konsolidovane finansijske izveštaje
Grupe za godinu završenu 31. decembra 2012. godine.
b)
Vrednost građevinskih objekata Matičnog preduzeća na dan 31. decembra 2012.
godine iznosi RSD 547.791 hiljadu. U toku revizije identifikovali smo da Matično
preduzeće nije evidentiralo u svojim finansijskim izveštajima objekte koji se
najvećim delom odnose na stanove. Nije nam prezentovana dovoljna i
potkrepljujuća dokumentacija na osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost
pomenutih objekata, kao i koliko je po tom osnovu potcenjena vrednost
građevinskih objekata Matičnog preduzeća na dan bilansa stanja.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
2. Investicione nekretnine Grupe na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 44.842
hiljade i uključuju investicione nekretnine čija tržišna (fer) vrednost iznosi RSD 35.719
hiljada. Navedene investicione nekretnine su prenesene sa građevinskih objekata i
bile su predmet procene na dan 31. decembra 2012. godine. Grupa je efekat procene
vrednosti u iznosu od RSD 32.474 hiljade evidentirala u korist ostalih prihoda umesto u
korist revalorizacionih rezervi kako to zahteva MRS 16 “Nekretnine, postrojenja i
oprema“. Saglasno tome, tekući rezultat je više iskazan, a revalorizacione rezerve
manje iskazane za RSD 32.474 hiljade.
3. a)
Dugoročni finansijski plasmani Grupe na dan 31. decembra 2012. godine iznose
RSD 271.458 hiljada. Grupa nije izvršila procenu nadoknadive vrednosti učešća u
kapitalu ostalih povezanih pravnih lica kod kojih postoje naznake o umanjenju
vrednosti u skladu sa zahtevima MRS 36 “Umanjenje vrednosti imovine“. Na
osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo
eventualne efekte gubitka od umanjenja vrednosti učešća u kapitalu.
b)
Pored toga, u toku revizije identifikovali smo da Grupa nije evidentirala u svojim
finansijskim izveštajima učešća koja ima u ZAO „Kompanija GRAMS“ Soči – Rusija
i “Ramit – Soči” - Rusija. Nije nam prezentovana dovoljna i potkrepljujuća
dokumentacija na osnovu koje bismo mogli da utvrdimo vrednost pomenutih
učešća, kao i koliko je po tom osnovu potcenjena vrednost dugoročnih
finansijskih plasmana Grupe na dan konsolidovanog bilansa stanja. Po rečima
Rukovodstva Grupe, prikupljanje dokumentacije je u toku.
4. a)
Potraživanja Grupe na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 1.045.774
hiljade, od čega se na potraživanja starija od godinu dana, za koja Grupa nije
izvršila ispravku vrednosti i za koja ne postoje obaveze u knjigama, odnosi RSD
258.732 hiljade. Pomenuta potraživanja uključuju potraživanja od povezanih
pravnih lica u iznosu od RSD 88.140 hiljada. Na osnovu raspoložive
dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procenimo da li je i u kom iznosu
potrebno izvršiti ispravku vrednosti pomenutih potraživanja.
b)
Potraživanja iz poslovanja i obaveze za primljene avanse Grupe na dan 31.
decembra 2012. godine iznose RSD 1.045.774 hiljade i RSD 146.843 hiljade,
respektivno. Zahtev za nezavisnom potvrdom stanja je poslat kupcima u
ukupnom iznosu od RSD 670.767 hiljada. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna
potvrda stanja nije dobijena od strane kupaca čiji saldo iznosi RSD 586.523
hiljade na dan konsolidovanog bilansa stanja. Nismo bili u mogućnosti da
potvrdimo da li bi bilo materijalno značajnih efekata na konsolidovane
finansijske izveštaje da je usaglašenje izvršeno.
5. Prema pregledu sudskih sporova dobijenog od Rukovodstva Grupe, vrednost sudskih
sporova koji se vode protiv Grupe na dan 31. decembra 2012. godine iznosi RSD
741.897 hiljada. Grupa u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje nije
obelodanila pregled sudskih sporova kao ni procenu finansijskih efekata istih na datum
bilansa stanja a kako to zahteva MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i
potencijalna imovina“. Iznos potencijalnih gubitaka može biti uvećan za zatezne
kamate do datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po
sporovima. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da
procenimo moguće negativne efekte koje na konsolidovane finansijske izveštaje
Grupe mogu imati ovi sudski sporovi.
2
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
6. Obaveze prema dobavljačima Grupe na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD
619.822 hiljade. Zahtev za nezavisnom potvrdom stanja je poslat dobavljačima u
ukupnom iznosu od RSD 523.305 hiljada. Do datuma ovog izveštaja, nezavisna potvrda
stanja nije dobijena od strane dobavljača čiji saldo iznosi RSD 401.506 hiljada. Nismo
bili u mogućnosti da potvrdimo da li bi bilo materijalno značajnih efekata na
konsolidovane finansijske izveštaje da je usaglašenje izvršeno.
7. Odložene poreske obaveze Grupe dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 9.511
hiljadu. Grupa nije izvršila obračun odloženih poreskih obaveza u skladu sa MRS 12
„Porezi na dobitak“. Saglasno tome, odložene poreske obaveze Grupe su više iskazane
a tekući rezultat manje iskazan za RSD 8.719 hiljada.
8. Data jemstva Grupe na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 437.065 hiljada.
Grupa nije u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje obelodanila
strukturu pomenutih obaveza što odstupa od zahteva MRS 37 „Rezervisanja,
potencijalne obaveze i potencijalna imovina“.
9. Grupa je dana 19. marta 1996. godine donela Odluku o formiranju Sočinske filijale
Ratko Mitrović AD, Beograd u Rusiji (u daljem tekstu: „Filijala“). Filijala nema
svojstvo pravnog lica, već obavlja sve vrste delatnosti koje su predviđene Statutom
Matičnog preduzeća i zastupa interese Grupe na teritoriji Rusije. Grupa nema
evidentiranu nijednu poslovnu transakciju u svojim poslovnim knjigama, a koja se
odnosi na poslovanje Filijale, niti ima evidentiranu imovinu koja se koristi od strane
Filijale. Nismo dobili podatke o imovini, obavezama, prihodima i rashodima Filijale,
pa shodno tome, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo za koliko su potcenjeni imovina,
obaveze, prihodi i rashodi Grupe po osnovu neevidentiranja poslovanja Filijale u
Sočiju.
10. Poreska uprava, filijala Novi Beograd I je donela Rešenje broj 47-00793/2010-0131000 (broj predmeta 602413404) dana 15. aprila 2011. godine a po osnovu Zapisnika
broj 47-00793/2010-0131-000 (broj predmeta 602413404) od 27. decembra 2010.
godine, kojim se utvrđuje obaveza Matičnog preduzeća za porez na dodatu vrednost
po osnovu izgradnje objekta u okviru grupacije „G“ u bloku 40 na Novom Beogradu u
iznosu od RSD 126.685 hiljada. U toku 2011. godine Grupa je trošak po osnovu
pomenute obaveze u iznosu od RSD 79.902 hiljade evidentiralo preko kapitala dok je
ostatak u iznosu od RSD 46.783 hiljade evidentiralo u okviru ostalih rashoda perioda
umesto preko neraspoređene dobiti ranijeg perioda. Grupa nije izvršila korekciju
uporednog podatka u konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2012. godinu što
odstupa od zahteva MRS 8 „Računovodstvene politike, promene računovodstvenih
procena i greške“.
11. U toku 2011. godine Grupa je evidentirala iznos od RSD 74.200 hiljada u okviru
pozicije ostalih prihoda. Pomenuti iznos se odnosi na ispravku pogrešno kursiranih
obaveza za primljene avanse iz ranijih godina prema društvu Putevi Cyprus Ltd, Kipar.
Grupa nije izvršila korekciju uporednog podatka u konsolidovanim finansijskim
izveštajima za 2012. godinu što odstupa od zahteva MRS 8 „Računovodstvene politike,
promene računovodstvenih procena i greške“.
3
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)
Akcionarima Kompanije “RATKO MITROVIĆ“ AD, BEOGRAD
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak)
12. Grupa je evidentirala pozitivne kursne razlike u iznosu od RSD 24.314 hiljada nastale
kursiranjem potraživanja od Inter-kop d.o.o., Šabac i Tehnikom Construction d.o.o.,
Beograd, u toku 2011. godine. Efekti kursiranja pomenutih potraživanja se najvećim
delom odnose na prethodni period. Grupa nije izvršila korekciju uporednog podatka u
konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2012. godinu što odstupa od zahteva MRS 8
„Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške“.
13. Tekući računi Matičnog preduzeća su na dan ovog Izveštaja u neprekidnoj blokadi
počevši od 10. maja 2013. godine, sa ukupnim iznosom blokade od RSD 8.448 hiljada.
Takođe, i veći deo 2012. godine računi Matičnog preduzeća su bili u povremenim
blokadama. Rukovodstvo Grupe preuzima mere za oporavak i izlazak iz krize u
budućem periodu. Ove činjenice ukazuju na to da postoji bitna neizvesnost koja može
da izazove značajnu sumnju u pogledu mogućnosti Grupe da nastavi poslovanje po
načelu stalnosti pravnog lica, odnosno da neće biti u stanju da realizuje svoja
sredstva i izmiri obaveze u normalnom toku poslovanja. Priloženi konsolidovani
finansijski izveštaji ne obelodanjuju ovu činjenicu.
14. U napomenama uz priložene konsolidovane finansijske izveštaje, Grupa nije izvršila
sva neophodna obelodanjivanja u skladu sa zahtevima Međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja.
Uzdržavajuće mišljenje
Zbog značaja pitanja opisanih u pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u
mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za
revizijsko mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o konsolidovanim finansijskim
izveštajima Grupe za 2012. godinu.
Beograd, 14. juna 2013. godine
Igor Radmanović
Ovlašćeni revizor
4
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD
Beograd
22. 05. 2013. g.
Na osnovu člana 73. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i
odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)
Nadzorni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 463/4
od 22. 05. 2013. godine, predlaže Skupštini da u okviru odeljka II, tačka III utvrđenog
dnevnog reda, donese sledeću
ODLUKU
1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju i o
konsolidovanom izveštaju za 2012. godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta
Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja
većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim
putem.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva
KOMPANIJAĆ„RATKOĆMITROVI “ĆADĆBEOGRAD
POGLAVLJE II
TA KAĆĆIV:ĆĆĆDonošenjeĆodlukeĆdaĆostvarenaĆdobitĆKompanijeĆ„RatkoĆĆ
Mitrovi “Ća.d.ĆBeogradĆpoĆzavršnomĆra unuĆzaĆ2012.godinuĆostaneĆ
neraspoređena
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD
B e o g ra d
22. 05. 2013. g.
Na osnovu člana 73. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i
odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/2011), Nadzorni
odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom br. 463/5 od 22. 05.
2013. g., predlaže Skupštini da u okviru odeljka II, tačka IV utvrđenog dnevnog reda,
donese sledeću
ODLUKU
1. Ukupno ostvarena neto dobit Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd,
po završnom računu za 2012. godinu, se ne raspoređuje.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta Kompanije,
navedena odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno
punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja većine za
odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
POGLAVLJE II
TAČKA V: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
Kompanije za period juni 2012. - juni 2013. g.
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD
Beograd
22. 05. 2013. g.
Na osnovu člana 73. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beogradi
odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/1011 i 99/2011)
Nadzorni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 463/8 od
22. 05. 2013. g., predlaže Skupštini da u okviru odeljka II, tačka V utvrđenog dnevnog
reda, donese sledeću
ODLUKU
1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d. Beograd, za period juni 2012. - juni 2013. g., u tekstu kao u prilogu ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Način donošenja odluke:
U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 63. Statuta Kompanije,
navedena odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika
akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.
Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja većine za
odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD
Broj: 463/7
Beograd, 21. 05. 2013. g.
IZVEŠTAJ
o radu Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd
za period od 28. juna 2012. g. do 22. 05. 2013. g.
Ovim Izveštajem obuhvaćen je period rada Nadzornog odbora Kompanije
između XXI redovne Skupštine akcionara održane 27. 06. 2013. g. i XXII redovne
Skupštine akcionara koja se održava dana 28. 06. 2013. g.
Na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora održanoj dana 28. 06. 2012.
g., na osnovu Odluke sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara br. 512/SA/13a,
održane dana 27. 06. 2013. g., konstituisan je Nadzorni odbor Kompanije u sasravu:
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva,
Djuro epić, dipl. pravnik i
Milanko Pantović, dipl. ekonomista.
Na istoj konstitutivnoj sednici za predsednika Nadzornog odbora izabran je
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva. Konstatovano je da su mandat, prava, obaveze i
odgovornosti predsednika i lanova Nadzornog odbora određeni Zakonom o privrednim
društvima i Statutom Kompanije.
Na navedenoj konstitutivnoj sednici izvršeno je imenovanje lanova
Izvršnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, u sastavu: Predrag A. Ilić,
Dušan Basara i Dejan Radenković, za mandatni period od 4 ( etiri) godine. Takođe, na
navedenoj sednici imenovan je Predrag A. Ilić za generalnog direktora Kompanije.
Na redovnoj sednici Nadzornog odbora Kompanije održanoj dana 20. 08.
2012. g. doneta je odluka o upisu založnog prava u korist Societe Generale Bank Srbija
a.d. Beograd, na objektima u vlasništvu Kompanije, na lokaciji Voždova ki kružni put
125 u Beogradu, za obezbeđenje obaveza „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. po osnovu: a.)
okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancuja i obavezujućih pisama o namerama
broj OUG 1387/11; b) Ugovora o kratkoro nom revolving kreditu broj STRL 151/1 i c)
Ugovora o kratkoro nom revolving kreditu broj STRL 149/11, zaklju enim između „Ratko
Mitrović Dedinje“ d.o.o. i Societe Generale Bank Srbija a.d. - Beograd.
Na redovnoj sednici Nadzornog odbora od 05. 09. 2012. g. prihvaćen je
Izveštaj predsednika Nadzornog odbora o realizaciji akata donetih na sednici Nadzornog
odbora Kompanije od 28. 06. 2012. g. i 20. 08. 2012. g. Razmatrana je aktuelna
problematika u poslovanju mati nog i zavisnih društava, sa posebnim naglaskom na
štrajk radnika u „Ratko Mitrović Standard“ d.o.o., blokadu poslovnog ra una Kompanije,
merama na ubrzanju rešavanja podnetih prigovora kod nadležnih institucija i
1
finansijskom konsolidovanju Kompanije. Izvršeno je imenovanje lanova Komisije za
reviziju u sastavu: Predrag Petrović, dipl. ecc – nezavisni lan, Nikola Zagorac, dipl. ecc
– lan i Gorica Najdeski, ecc – lan.
Na sednici Nadzornog odbora održanoj dana 25. 10. 2012. g. odobreno je
zaklju enje Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ a.d. Beograd, kao poverioca i
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d., kao jemca, po Sporazumu o na inu izmirenja duga od
24. 10. 2012. g., u iznosu od Rsd 38.573.300,03, koji je Raiffeisen banka a.d. odobrila
„Rato Mitrović Dedinju“ d.o.o. Kompanija se obavezala da na ime obezbeđenja dostavi 3
blanko solo menice sa klauzulom bez protesta, kao i 1 višekratno neopozivo ovlašćenje
za zaduženje dinarskog, odnosno deviznog ra una. Takođe, doneta je odluka da
Kompanija prihvata da kao solidarni jemac jem i za obaveze „Ratko Mitrović Dedinje“
d.o.o. po osnovu Ugovora o kratkoro nom revolving kreditu br. STRL 323/12 zaklju enog
sa Societe General Bankom Srbija AD, na iznos od 500.000,00 evra u dinarskoj
protivvrednosti, dostavljanjem 5 blanko potpisanih menica i hipotekom na zgradama br.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 sa poslovnim prostorima na KP 7505/2 KO Voždovac. Radi
obezbedjenja nov anog potraživanja izmedju poverioca AIK Banke AD Niš i dužnika
„Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. po ugovorima o kreditu i svih budućih Aneksa,
dozvoljena je uknjižba založnog prava na sama kom hotelu – odmaralištu na Zlatiboru.
Na istoj sednici je doneta i odluka da Kompanija jem i kao solidarni jemac za sve
obaveze „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. po osnovu Okvirnog ugovora o izdavanju
bankarskih garancija i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 1533/12 zaklju enog
između „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. i Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, na
iznos od 4.000.000,00 evra, i to dostavljanjem 5 blanko potpisanih solo menica i
hipotekom na objektima 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 sa poslovnim prostorima na KP
7505/2KO Voždovac. Doneta je i odluka da Kompanija kao solidarni jemac jem i za sve
obaveze „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. po osnovu Ugovora o kratkoro nom kreditu br.
STRL 326/12, zaklju enog sa Socete Generale Bank Srbija AD na iznos od 50.000.000,00
RSD, dostavljanjem 3 blanko potpisane solo menice i uspostavljanjem hipoteke na
zgradama broj 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 sa poslovnim prostorima na KP 7505/2 KO
Voždovac.
Konstatovano je da su shodno Zaklju ku Skupštine akcionara Kompanije br.
642/SA/V-7a od 27. 06. 2012. g. donete navedene odluke na sednici Nadzornog odbora
od 25. 10. 2012. g. i da iste podležu verifikaciji na prvoj narednoj sednici Skupštine
akcionara.
Na sednici održanoj dana 02. 11. 2012. g. razmatrane su preduzete mere i
upoznavanje sa tokom postupka u sporu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. i „Inter -kopa“
d.o.o. Beograd. Doneta je odluka o rezrešenju Predraga Ilića daljeg obavljanja dužnosti
lana Izvršnog odbora u funkciji generalnog direktora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d., u
skladu sa lanom 425. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Doneta je odluka o
imenovanju Branka Dostanića, dipl. inž. građ. za lana Izvršnog odbora u funkciji vršioca
dužnosti generalnog direktora Kompanije. Nadzorni odbor je zadužio v.d. generalnog
direktora i lanove Izvršnog odbora da u roku od 30 dana dostave celovit i sveobuhvatan
izveštaj o proveri zakonitosti poslovanja u tekućoj poslovnoj godini mati nog i zavisnih
društava u zemlji i inostranstvu. U cilju donošenja daljih poslovno strateških odluka
vezanih za društva i ogranak Kompanije koji posluju na teritoriji Ruske Federacije,
Nadzorni odbor je zatražio od v.d. generalnog direktora i Izvršnog odbora pribavljanje
validne statusne dokumentacije, svih važećih punomoćja i ovlašćenja, infrmacije o
mogućnostima angažovanja kompetentne lokalne advokatske kancelarije radi pune
2
zaštite interesa Kompanije u svim segmentima poslovanja njenih organizacionih delova
na Ruskom tržištu, kao i sa 01. 11. 2012. g. presek stanja poslovanja Kompanije
„Grams“, „Ramit – So i“ i „Ratko Mitrović So inska filijala u So iju“, uz poseban
analiti ki prikaz svih obaveza i potraživanja prema institucijama lokalne uprave Ruske
Federacije.
Na konferencijskoj sednici Nadzornog odbora od 19. 11. 2012. g. doneta je
odluka o formiranju Centralne popisne komisije za sprovođenje popisa imovine,
sredstava, opreme, potraživanja i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa
stvarnim stanjem u Kompaniji „Ratko Mitrović“ a.d., sa stanjem na dan 31. 12. 2012. g.,
u sastavu: Duško Obradović, predsednik, Mirko Ili , Gorica Najdeski i Snežana
Maksimović, lanovi.
Na konferencijskoj sednici Nadzornog odbora od 07. 12. 2012. g doneta je
odluka o izboru BDO d.o.o. Beograd, Knez Mihailova 10, kao ovlašćenog privrednog
društva za reviziju, za obavljanje revizije pojedina nih i konsolidovanog fimansijskog
izveštaja Kompanije.
Na sednici održanoj dana 30. 01. 2013. g. Nadzorni odbor je doneo odluku
kojom je usvojen izveštaj o radu Centralne popisne komisije o izvršenom popisu
imovine, obaveza i potraživanja Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d., uz prihvatnje predloga
sadržanih u izveštaju Centralne popisne komisije za usklađivanje knjigovodstvenog
stanja sa stvarnim stanjem na dan 31. 12. 2012. g., sa napomenom da će deo izveštaja
koji se odnosi na pregled potraživanja od kupaca koja su starija od 60 dana sa 31. 12.
2013. g., predložena za ispravku vrednosti potraživanja, biti predmet analize,
usaglašavanja i eventualnih korekcija, uz saglasnost predsednika Komisije za reviziju,
prilikom sa injavanja kona nog finansijskog izveštaja. Donete su odluke: da se
potraživanja za dati avans, koji se zbog nemogućnosti utuženja i naplate usled brisanja
pravnog lica iz APR-a u vrednosti od 901.152,72 din. da na trajni otpis; da se obaveza za
primljeni avans, koja je zastarela, knjiži u korist prihoda u vrednosti od 1.892.814,48
dinara; da se potraživanja za date avanse, koja nisu realizovana u roku od 60 dana, u
iznosu od 231.536,03 dinara, knjiže na ispravku potraživanja; da se potraživanja za date
avanse koji su na ispravci vrednosti potraživanja, u iznosu od 1.240.269,13 dinara, zbog
zastarelosti i nemogućnosti naplate daju na trajni otpis; da se potraživanja od kupaca
Građevinske direkcije Srbije, „Velimirović Inženjering“
a ak
„Ratko Mitrović
Niskogradnja“ i Štrbac Jovana, koja nisu realizovana u roku od 60 dana u iznosu od
28.481.169,09 dinara, knjiže na ispravku potraživanja; za ostala potraživanja od kupaca
koja su starija od 60 dana i koja su predložena da se daju na ispravku, doneti su
zaklju ci: 1. u vezi sa potraživanjem od kupaca za stanove i poslovni prostor na Vra aru,
formirati komisiju od stru nih lica građevinske i finansijske struke iz Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. i „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. sa ciljem da se utvrde i usaglase
međusobna potraživanja i dugovanja za radove izvedene na predmetnom objektu;
2.
potraživanje prema „Inter kopu“ Šabac (u iznosu od 80.311.890,00 dinara) izbrisati, s
obzirom da je Privredni sud u a ku, dana 30. 11. 2012. g. doneo presudu zbog
propuštanja, kojom je utvrđeno da je raskinut ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u
a ku, te da navedeno potraživanje više ne postoji; 3. da treba izvršiti proveru
potraživanja Vojnograđevinskog centra „Beograd“, s obzirom da se radi o kompleksnom
problemu, te da je potrebno da se u razrešenje istog uklju i Nikola Zagorac - finansijski
direktor „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. i predsednik Komisije za reviziju - Predrag
Petrović; 4. za potraživanje prema „Ratko Mitrović construction“ d.o.o. a ak, Nikola
3
Zagorac je predložio da se uradi knjižno odobrenje, a silos za cement i mešalice vrate na
sredstva; 5. da se za osnovna sredstva Kompanije, koja koristi „Ratko Mitrović
Niskogradnja“, a neće da plati korišćenje i upotrebu istih, niti da ih vrati Kompaniji,
podnese odgovarajuća tužba nadležnom sudu. Doneta je odluka da se
obaveze prema dobavlja ima, starije od tri godine, u iznosu od 4.749.943,14 dinara,
knjiže u korist prihoda. Doneta je odluka da se rashoduju osnovna sredstva Kompanije
„Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, ija je nabavna vrednost jednaka ispravci vrednosti
38.917,92 dinara; doneta je odluka da se rashoduje inventar Kompanije „Ratko Mitrović“
a.d.. Beograd, ija je vrednost 7.361,36 dinara; doneta je odluka da se rashoduje
inventar Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. koji je koristila RJ „Odmaralište Zlatibor“ ija
je vrednost 1.012,00 dinara (prema popisnoj listi). Doneta je odluka da se rashoduju se
osnovna sredstva Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, koja su bila u zakupu kod
„Ratko Mitrović-Dedinje“ d.o.o., ija je nabavna vrednost od 3.373.049,56 dinara
jednaka ispravci vrednosti, da se rashoduju osnovna sredstva Kompanije „Ratko
Mitrović“ a.d. Beograd, data u zakup „Ratko Mitrović Standard“ d.o.o. ija je nabavna
vrednost jednaka ispravci vrednosti 988,364,40 dinara. Doneta je odluka da se rashoduju
se osnovna sredstva „Ratko Mitrović Požega“ d.o.o. ija je nabavna vrednost jednaka
otpisanoj 51.913,46 dinara, da se rashoduju se osnovna sredstva „Ratko Mitrović
Mehanizacija“ d.o.o., ija je nabavna vrednost 430.306,78 dinara, ispravka vrednosti
430.003,26 dinara, a sadašnja vrednost 303,52 dinara, da se rashoduju se osnovna
sredstva „RM Inženjering plus“ d.o.o. nabavne vrednosti 70.700,00 dinara, otpisane
6.027,46
dinara
i
sadašnje
vrednosti
64.672,54
dinara.
Donet je zaklju ak da se zaduži Komisija koja je prilikom prošlogodišnjeg popisa bila
formirana radi procene i prodaje rashodovanih osnovnih sredstava, da izvrši procenu i
prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i iz popisa za 2012. g.
Razmatrajući zahtev Gradskog javnog pravobranioca – a ak u vezi sa KP
330/2 KO Konjevići, donet je zaklju ak da Republi ki geodetski zavod, Služba za katastar
nepokretnosti a ak donese odgovarajuću odluku na osnovu važećih propisa i dokaza koji
se nalaze u spisima predmeta.
Razmatrajući Izveštaj Komisije u vezi sa stanovima na lokaciji
„Draga evska“ u a ku, donet je zaklju ak kojim je konstatovano da je Upravni odbor
HK „Ratko Mitrović“ AD doneo odluku br. 4723/7 od 06. 11. 2006. g., kojom je data
saglasnost na predlog Izvršnog odbora sindikata „Ratko Mitrović – Neimar“ d.o.o. a ak, za dodelu na trajno korišćenje sa mogućnošću otkupa stambenog prostora koji se
nalazi u objektima nužnog smeštaja u ul. Draga evska – Dunavska u a ku, u svemu
prema zakonskim propisima, i to korisnicima koji su trenutno zaposleni ili penzionisani
radnici Kompanije i onim korisnicima koje je Kompanija kao tehnološki višak uputila na
Tržište rada. Licima koja su se neovlašćeno proširila i koriste više od 32 m2, za razliku
preko 32 m2 omogućiti kupovinu po tržišnoj ceni, koju utvrdi ovlašćeni sudski veštak, sa
rokom otplate na dve godine. U slu aju jednokratne isplate cenu umanjiti za 10%. Lica
koja se nalaze i koriste stanove na pomenutoj lokaciji, a nemaju zaklju en ugovor o
zakupu, otkupu ili kupovini stana i ne žele da ih zaklju e pod gore navedenim uslovima,
tretirati kao bespravno useljena lica.
Na konferencijskoj sednici Nadzornog odbora od 08. 02. 2013. g. doneta je
odluka kojom se utvrđuju postupci, mere i radnje koje je neophodno preduzeti u cilju
rešavanja problema u poslovanju „Ratko Mitrović Standard“ d.o.o.
Na sednici Nadzornog odbora od 12. 02. 2013. g. doneta je odluka da se
izvrši ponovno oglašavanje prodaje poslovnog prostora u vlasništvu Kompanije u ul.
4
Jurija Gagrina 177 u Novom Beogradu, u cilju daljeg preduzimanja konkretnih mera i
radnji na finansijskom konsolidovanju Kompanije. Zadužen je v.d. generalnog direktora
Kompanije da, posle izvršene procene tržišne vrednosti poslovnog prostora, u sredstvima
javnog informisanja izvrši oglašavanje prodaje navedene nepokretnosti prikupljanjem
pisanih ponuda, s tim da prodajna cena ne može biti niža od 1.400.000 evra. Obavezan
je v.d. generalnog direktora da na predstojećoj sednici Skupštine akcionara Kompanije,
upozna akcionare o razlozima koji su opredelili Nadzorni odbor za donošenje navedene
odluke, kao i realizaciji datih zaduženja.
Dana 28. 02. 2013. g. održana je konferencijska sednica Nadzornog odbora
Kompanije na kojoj je doneta odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju „Ratko Mitrović
Konstruktor“ d.o.o. Beograd, za poslovnu 2012. g.
Na redovnoj sednici Nadzornog odbora održanoj 14. 03. 2013. g. izvršena
je analiza realizacije akata sa sednica Nadzornog odbora održanih 05. 09. 2012. g., 25.
10. 2012. g. , 02. 11. 2012. g. , 19. 11. 2012. g., 30. 01. 2013. g., 08. 02. 2013. g., 12.
02. 2013. g. i 28. 02. 2013. g. i doneti su zaklju ci u vezi sa navedenim aktima.
Na sednici Nadzornog odbora od 25. 03. 2013. g. razmatrana je jedina
prispela ponuda i to od „Puteva BG Inženjering“ d.o.o. Beograd, za prodaju
nepokretnosti – poslovnog prostora u Jurija Gagarina 177 – Novi Beograd, a po javnom
pozivu objavljenom u dnevnom listu „Politika“, dana 08. 03. 2013. g. Doneta je odluka
kojom je usvojena ponuda „Puteva BG Inženjering“ d.o.o. - Beograd, Maršala Birjuzova
27/6 od 15. 03. 2013. g. za kupovinu nepokretnosti u vlasništvu Kompanije, i to:
poslovnog prostora P+1, ukupne površine 1.333 m2 (prizemlje 662 m2, sprat 667 m2) u
Ulici Jurija Gagarina 177 – Novi Beograd, izgrađenog na katastarskoj parceli 4920/13,
upisanog u list nrpokretnosti broj 4526 KO Novi Beograd i dograđenog neuknjiženog
prostora (krovne bašte) u izgradnji, na istom objektu i lokaciji, ukupne površine 72 m2,
za ponuđenu cenu od 1.400.000,00 evra.
Na sednici Nadzornog odbora održanoj dana 26. 04. 2013. g. donet je
zaklju ak da se izvrši obelodanjivanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Izveštaja o
poslovanju za 2012. godinu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, u skladu sa
obavezama sadržanim u propisima i aktima koji regulišu ovu materiju.
Imenovan je Dragan Milovanović za zastupnika kapitala Kompanije u
Skupštini akcionara ZAO „Kompanija GRAMS“ So i – Ruska Federacija, a izvršeno je
razrešenje i opoziv punomoćja datog Predragu Iliću da u estvuje u redovnim i vanrednim
Skupštinama akcionara ZAO „Kompanija GRAMS“ (Rusija, grad So i, ul. Dagomiskaja).
Razmotren je i usvojen predloga odluke o na inu finansiranja Kompanije od
strane Društava, br. 332/1 od 29. 03. 2013. g., koja je sa injena na osnovu Zaklju ka
Nadzornog odbora broj 182/2.2 od 14. 03. 2013. g.
Svi relevantni podaci sa sednica Nadzornog odbora, kao i donete odluke
mogu se naći u izvodima iz zapisnika sa tih sednica.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva
5
KOMPANIJAĆ„RATKOĆMITROVI “ĆADĆBEOGRAD
POGLAVLJE II
TAČKAĆĆVI:ĆĆĆDonošenjeĆodluke o verifikaciji – naknadnom odobrenju
Odluka sa sednice Nadzornog odbora od 25. 10. 2012. g. o upisu
hipoteke i davanju jemstvaĆzaĆobavezeĆ„RatkoĆMitrovi ĆDedinje“Ćd.o.o.Ć
Beograd
KOMPANIJAĆ„RATKOĆMITROVI “ĆAD
B eograd
22. 05. 2013. g.
Na osnovu lana 73. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i
odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)
Nadzorni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 463/8 od
22. 05. 2013. g. predlaže Skupšti ni da u okviru odeljka II, ta ka VI, utvrđenog dnevnog
reda, donese sledeću
ODLUKU
Verufikuju se odluke Nadzornog odbora Kompanije donete na sednici
održanoj dana 25. 10. 2012. godine, kojima je:
1. OdobenoĆ zaključenjeĆ UgovoraĆ oĆ jemstvu između „Raiffeisen banke“
a.d. Beograd, kao poverioca i Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, kao jemca, po
Sporazumu o na inu izmirenja duga od 24. 10. 2012. g. u iznosu od Rsd 38.573.300,03
koji je Raiffeisen banka a.d. Beograd, odobrila „Ratko Mitrović Dedinju“ d.o.o. Beograd,
sa kamatnom stopom od 1 – mese ni BELIBOR + 2,5% na godišnjem nivou u 12 rata;
2. Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. prihvatila da kao solidarni jemac, jem i
za obaveze „Ratko Mitrović Dedinja“ d.o.o. po osnovu UgovoraĆ oĆ kratkoročnomĆ
revolving kreditu br. STRL 323/12, zaključenogĆ izmedjuĆ „RatkoĆ Mitrovi Ć Dedinje“Ć
d.o.o. i Societe Generale Banke Srbija AD Beograd, na iznos od EUR 500.000,00 u
dinarskoj protivvrednosti, dostavljanjem Banci 5 blanko potpisanih solo menica sa
ovlašćenjem Banci, i uspostavljanjem hipoteke na objektima Kompanije: Zgradama broj
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10, sa poslovnim prostorijama koje se nalaze u sastavu pomenutih
zgrada broj 1, 2, 7 i 9, sve na KP 7505/2 KO Voždovac;
3. Radi obezbedjenja nov anog potraživanja poverioca AIKĆ BankeĆADĆ Niš,
Filijala Beograd i dužnika „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. po: Ugovoru o kreditu br.
105050458002546928/050 od 25. 10.Ć 2012.Ć g.Ć iĆ svihĆ budu ihĆ Aneksa,Ć UgovoruĆ oĆ
kredituĆ br.Ć 105050453000440452/050Ć odĆ 35.Ć 10.Ć 2012.Ć g.Ć iĆ svihĆ budu ihĆ Aneksa;Ć
Aneksu br. I Ugovora o kreditu broj 105050452056576229/050 od 15. 10. 2012. g. na
iznos od 44.000.000,00 din., dozvoljen upis hipoteke na sama kom hotelu –
odmaralištu na Zlatiboru sagrađenom na KP 4572/11 KO ajetina;
4. Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. prihvatila da kao solidarni jemac, jem i
za sve obaveze „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. po osnovu Okvirnog ugovora o
izdavanju bankarskihĆgarancijaĆiĆobavezuju ihĆpisamaĆoĆnameramaĆbr.ĆOUGĆ1533/12Ć
zaključenogĆizmedjuĆ„RatkoĆMitrovi ĆDedinje“Ćd.o.o.ĆiĆSocieteĆGeneraleĆBankeĆSrbijaĆ
AD Beograd, na iznos od EUR 4.000.000,00, dostavljanjem Banci 5 blanko potpisanih
solo menica sa ovlašćenjem Banci, i uspostavljanjem hipoteke na objektima Kompanije:
Zgradama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10, sa poslovnim prostorima koji se nalaze u satavu
pomenutih zgrada 1, 2, 7 i 9, sve na KP 7505/2 KO Voždovac;
5. Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd prihvatila da jem i kao
solidarni jemac za obaveze „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. po osnovu Ugovora o
kratkoročnomĆ revolvingĆ kredituĆ br.Ć STRLĆ 326/12Ć zaključenimĆ izmedjuĆ „RatkoĆ
Mitrovi ĆDedinje“Ćd.o.oĆiĆSocieteĆGeneraleĆBankeĆSrbijaĆADĆBeograd,ĆnaĆiznosĆodĆRSDĆ
50.000.000,00, dostavljanjem Banci 3 blanko potpisane solo menice sa oblašćenjem
Banci i uspostavljanjem hipoteke na objektima Kompanije, i to: Zgradama broj 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9 i 10, sa poslovnim prostorima koji se nalaze u sastavu pomenutih zgrada
broj 1, 2, 7 i 9, sve na KP 7505/2 KO VOždovac
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OĆbĆrĆaĆzĆlĆoĆžĆeĆnĆjĆe
Na sednici Nadzornog odbora Kompanije održanoj 25. 10. 2012. g., zbog
ukazane potrebe i hitnosti sprovođenja postupka odlu ivanja, donete su gore navedene
odluke o davanju jemstva za obaveze „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. Beograd.
Nadzorni odbor je navedenoj sednici doneo Zaklju ak kojum je konstatovao
„da su shodno Zaklju ku Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Broj
642/SA/V-7a od 27. 06. 2012. g., na sednici Nadzornog odbora Kompanije održanoj 25.
10. 2012. g., donete navedene odluke i da iste podležu verifikaciji na prvoj narednoj
sednici Skupštini akcionara.
Kako se „prva naredna sednica Skupštine akvionara“ održava 28. 06. 2013.
g. predlaže se donošenje odluke kao u dispozitivu.
Sastavni deo ove Odluke je Izvod iz zapisnika i Zaklju ak sa sednice
Nadzornog odbora od 25. 10. 2012. g.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
POGLAVLJE II
TAČKA VII: Donošenje odluke o odobrenju prodaje nepokretnosti –
poslovne zgrade u Novom Beogradu, Jurija Gagarina 177
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD
Beograd
22. 05. 2013. g.
Na osnovu člana 73. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i
odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. GlasnikRS“ br. 36/2011 i 99/2011),
Nadzorni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 463/10
od 22. 05. 2013. g., predlaže Skupštini da u okviru odeljka II, tačka VII utvrđenog
dnevnog reda, donese sledeću
ODLUKU
1. Odobrava se prodaja nepokretnosti u vlasništvu Kompanije, i to:
poslovnog prostora P+1, ukupne površine 1.333 m2 (prizemlje 662 m2, sprat 667 m2) u
Ulici Jurija Gagarina 177 – Novi Beograd, izgrađenog na katastarskoj parceli 4920/13,
upisanog u list nrpokretnosti broj 4526 KO Novi Beograd i dograđenog neuknjiženog
prostora (krovne bašte) u izgradnji, na istom objektu i lokaciji, ukupne površine 72 m2;
2. Određuje se najniži iznos prodajne cene od 1.400.000,00 еvra;
3. Kupac če snositi troškove prodaje, porez na prenos apsolutnih prava i sve
ostale troškove prenosa;
4. Sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti upotrebiće se za ulaganje u
nove investicije, za smanjenje finansijskih obaveza Kompanije, za plaćanje dospelih
obaveza, namirenje zaostalih zarada zaposlenima koje kasne više meseci, isplate
otpremnina, uplate poreza i doprinosa zaposlenima, smanjenje poreskih obaveza,
naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, namirenje poverilaca po izvršnim sudskim
naslovima, kao i ostalih neizmirenih obaveza, a posebno iz razloga što u sadašnjim
uslovima ekonomske krize, potrebna sredstva za opstanak Kompanije na drugi način nije
moguće ostvariti;
5. Ovlašćuje se v.d. generalnog direktora da zaključi i overi kupoprodajni
ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem;
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Duško Polić, dipl. inž. šumarstva
KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD
XXII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
TEKST PUNOMOĆJA
PUNOMOĆJE
Dato po Obaveštenju Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d., za glasanje na
XXII redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. sazvanoj za 28.
06. 2013. godine na Zlatiboru, Naselje jezero 25
važi sa o za avede u sed i u “kupšti e ak io ara
važi za sve ared e sed i e “kupšti e do opoziva pu o oćja
Ja,
__________________________________ ____________________________________
JMBG
_________________________________________________________________________________________
(JMBG-jedi stve i atič i roj građa a
prezi e ak io ara koji daje pu o oćje i e ak io ara koji daje pu o oćje
adresa-pre ivalište _____________________________________________________________
pošta ki roj,
esto pre ivališta, adresa ak io ara koji daje pu o oćje
ovlašćujem_________________________________________________________________
prezi e li a koje
djaje
pu o oćje
i e li a koje
daje
pu o oćje
JMBG _________________________________________________________________________________________
(JMBG-jedi stve i
atič i roj građa a li a koje
daje
pu o oćje
adresa-pre ivalište _______________________________________________________________________
pošta ki roj,
esto pre ivališta, adresa li a koje
daje
pu o oćje
Broj akcija _________________________________________________________________________________________
roj, vrsta i klasa ak ija za koje se pu o oćje daje
da u oje i e učestvuje u radu sed i e/a “kupšti e ak io ara, uključujući i pravo da glasa;
)aokružiti op iju I ili II
I Bez instrukcija – pu o oć ik i a sva ovlašće ja i ože glasati po svo iz oru po svi
dnevnog reda
II “a sledeći i struk ija a po tačka a d ev og reda tačke o kojima se glasa)
tačka a
Instrukcije:
1.
ZA
2.
ZA
3.
ZA
Iz or predsed ika “kupšti e ak io ara Ko pa ije Ratko Mitrović a.d. Beograd
PROTIV
U)DRŽAN
Usvaja je fi a sijskog izveštaja i izveštaja o poslova ju Ko pa ije za
PROTIV
U)DRŽAN
Usvaja je godiš jeg ko solidova og fi a sijskog izveštaja Ko pa ije za
PROTIV
. godi u
. godi u
U)DRŽAN
4.
Usvaja je Izveštaja revizora za reviziju fi a sijskog i ko solidova og fi a sijskog izveštaja za
godinu
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
5.
Do oše je odluke da ostvare a do it Ko pa ije Ratko Mitrović a.d. Beograd po završ o
raču u za
. godi u osta e erasporedje a.
ZA
PROTIV
U)DRŽAN
.
6.
Do oše je odluke o usvaja ju Izveštaja o radu Nadzor og od ora Ko pa ije za period juni 2012. –
juni 2013. godine
ZA
7.
5.
ZA
U)DRŽAN
PROTIV
Do oše je odluke o verifika iji – naknadnom odobrenju Odluka sa sednice Nadzornog odbora od
.
. g. o upisu hipoteke i dava ju je stva za o aveze „Ratko Mitrović Dedi je d.o.o. Beograd
U)DRŽAN
PROTIV
8.
Do oše je odluke o odo re ju prodaje epokret osti – poslovne zgrade u Novom Beogradu, Jurija
Gagarina 177
ZA
U)DRŽAN
PROTIV
)aključ o sa red i
Napomena-instrukcije:
Ako je ak io ar stra o fizičko li e u esto JMBG u osi roj
pasoša;
Ako je akcionar do aće prav o li e u esto i e a i
prezi e a u osi poslov o i e, u esto JMBG u osi atič i
roj i sedište;
Ako je akcionar strano pravno lice umesto imena i
prezimena unosi poslovno ime, umesto JMBG unosi broj
registracije ili drugi identifikacioni broj sedište;
Ostali poda i za popu java je važe u svi slučajevi a.
roje
8
AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE
________________________________
(potpis)
_________________________________
(datum)
__________________________________
(mesto)
KOMPANIJA “RATKO MITROVIĆ” A.D. BEOGRAD
Formular za glasanje u odsustvu
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA
ZA XXII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE “RATKO
MITROVIĆ” AD BEOGRAD, SAZVANU ZA 28. 06. 2013. GODINE, NA
ZLATIBORU, NASELJE JEZERO 25, SA POČETKOM U 9:00 ČASOVA
U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” 36/2011 i 99/2011)
____________________________________________________________________________
(prezime akcionara) (ime akcionara)
/ poslovno ime akcionara domadeg ili stranog
pravnog lica/
JMBG /matični broj/broj
registracije
_____________________________________________
(jedinstveni matični broj akcionara / matični broj i sedište akcionara koje je domade pravno
lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)
adresa –
prebivalište/sedište
_____________________________________________
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)
Broj akcija po kojima se ostvaruje pravo glasa _____________________________________
Glasam pisanim putem bez prisustva sednici na osnovu prava glasa sadržanog u akcijama
Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d. Beograd, uz overu potpisa na ovom formularu za glasanje u
odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:
1.
Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d. Beograd
ZA
2.
PROTIV
Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2012. godinu
ZA
3.
ZA
UZDRŽAN
PROTIV
UZDRŽAN
Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu
PROTIV
UZDRŽAN
4.
Usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog
izveštaja za 2012. godinu
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
5.
Donošenje odluke da ostvarena dobit Kompanije “Ratko Mitrovid” a.d. Beograd
po završnom računu za 2012. godinu ostane nerasporedjena.
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
6.
Donošenje odluke o usvajanju Izveštja o radu Nadzornog odbora Kompanije za
period juni 2012 – juni 2013. godine
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
7.
Donošenje odluke o verifikaciji – naknadnom odobrenju Odluka sa sednice Nadzornog
odbora od 25. 10. 2012. g. o upisu hipoteke i davanju jemstva za obaveze „Ratko Mitrović
Dedinje“ d.o.o. Beograd
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
8.
Donošenje odluke o odobrenju prodaje nepokretnosti – poslovne zgrade u Novom
Beogradu, Jurija Gagarina 177
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
(Zaključno sa rednim brojem 8)
AKCIONAR
________________________________
(potpis)
________________________________
(datum)
________________________________
(mesto)
MESTO ZA OVERU
Download

XXII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA KOMPANIJE Beograd