JAVNO PREDUZEĆE
“JEDINSTVO”
KLADOVO
PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2014.GODINU
OSNIVAČ: Opština Kladovo
Delatnost: 3530
Matični broj: 07213573
Sedište: Kladovo, Dunavska 15
Kladovo, septembar 2013.god.
JP “Jedinstvo” Kladovo
SADRŽAJ
1.PROFIL
-Istorijat Preduzeća
-Zakonski okvir
-Organizaciona struktura
2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2014.GODINE
-Procena rezultata za 2013.godinu
-Analiza poslovnog okruženja
-Procena resursa javnog preduzeća
3.MARKETING STRATEGIJA
-Cenovna strategija
-Pozicioniranje
-Plan promotivnih aktivnosti
4.PLAN PROIZVODNJE
5.KADROVI
6.FINANSIJSKI PLAN
7. PRILOZI
2
JP “Jedinstvo” Kladovo
1.PROFIL
Javno Preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i toplote „Jedinstvo”Kladovo
formirano je 01.04.1970. godine kod Okružnog privrednog suda u Zaječaru rešenjem br. FI
152/70 . Upisano je formiranje radne organizacije za vršenje poslova I zadataka u oblasti
stambeno komunalne privrede na području opštine Kladovo pod nazivom Stambeno
komunalno preduzeće Kladovo. Predmet poslovanja preduzeća je oblast stambene privrede I
oblast komunalnih delatnosti, i do danas je pretrpelo niz transformacija. Prvobitni naziv
preduzeća bio je „22 septembar”, a zatim još i „Elin”, „Opeka” i JKP”Jedinstvo”.
Današnji naziv Javno Preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i toplote „Jedinstvo”
Kladovo datira iz 2001. godine kada se upisuje kod trgovinskog suda u Zaječaru po rešenju
br.
FI-209/02 od 08.04.2002.godine , a upisano u registar Privrednih subjekata u
Agenciji za privredne registre Beograd br. BD 26726/2005. Od 27.06.2005. godine.
Sve transformacije preduzeća nastale su izmenama zakonskih propisa , odlukama SO
Kladovo , a radi rešavanja stambenih i komunalnih potreba građana opštine Kladovo.
Do 1989. godine Preduzeće je obavljalo poslove u oblasti : čistoće grada , gradskog
zelenila , pijace ,organizacije vašara , pogrebnih usluga , snabdevanje vodom i toplotnom
energijom , prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda .
Danas JP,,Jedinstvo,, Kladovo pored osnovne delatnosti proizvodnje i distribucije vode
i toplote obavlja i delatnosti vezane za mašinsku obradu,viklovanje motora i održavanje
kućnih instalacija vode,kanalizacije i grejanja.
U svom sastavu JP”Jedinstvo” Kladovo ima sledeće radne jedinice :
1.
2.
3.
4.
RJ „Toplana”
RJ „Vodovod i kanalizacija”
RJ „Tekuće i investiciono održavanje” i
Službu zajedničkih poslova.
Sedište preduzeća je u Kladovu ,u ulici Dunavskoj br. 15. Šifra delatnosti je
3530,matični broj 07213573 , registarski br. 6137005625 , PIB 100696048.
3
JP “Jedinstvo” Kladovo
2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2014. GODINE
JP“Jedinstvo“ Kladovo postoji i funkcioniše na teritoriji opštine Kladovo,koja se proteže
na gradsko područje i većinu seoskih područja .Raspolaže sa oko 433 aktivnih pravnih lica
priključenih na vodu,grejanje i kanalizaciju, 10647 fizičkih lica priključenih na vodovodnu
mrežu i oko 1/3 priključenih na kanalizacionu mrežu, kao i 1795 fizičkih lica priključenih na
grejanje kroz vid zajedničkog stanovanja. Konkurenciju na ovom tržištu nemamo.
U resurse JP“Jedinstvo“ Kladovo ubrajamo nekretnine - objekte toplana u Kladovu
(dve) i Brzoj Palanci(jedna) .Takođe raspolaže objektima i opremom za pružanje usluga za
proizvodnji i distribuciji vode i kanalizacije (9 vodosistema koja nisu međusobno povezana u
jednu celinu) .
3.MARKETING STRATEGIJA
Kod izrade kalkulacija cena vode i grejanja, cena koštanja proizvoda i usluga nije u
funkciji sticanja profita, već pokriva najnužnije troškove za normalno funkcionisanje.
JP "Jedinstvo" Kladovo planira povećanje cena od 01.01.2014.god. i to za vodu i
kanalizaciju 5 % (bez cena poslovnog prostora), kao i za grejanje 5 % u odnosu na
postojeće cene ,za korisnike sa ugrađenim mernim uređajima . Kod korisnika koji usluge
isporuke toplotne energije plaćaju po kvadraturi ,taj procent je 3,97 % za poslovni prostor i
3,12 % za stambeni prostor.
4
JP “Jedinstvo” Kladovo
KALKULACIJA CENE VODE
NAZIV TROŠKOVA
Materij.I tek.održ.opreme
Kancel.materijal
Štamparske usluge
Utrošena drva
Gorivo za vozila
El.energija
PTT troškovi
Bakt. pregled vode
Nabavka hlora
Izvoženje smeća
HTZ oprema
Amortizacija
Zarade radnika
Doprin.na ter.poslod.
Dnevnice
Prevoz radnika
Reprez.I hrana za radnike
Premije osig.imovine
Jub.nagrad.,solid.pom.,otpr.
Naknade član. nadzornog odbora
Bankarske usluge
Kamata po kratk.kreditu
SVEGA TROŠKOVI :
UKUPNI PRIHODI
NEGATIVNA RAZLIKA
11.104.300
350.000
500.000
43.000
4.000.000
10.217.000
580.000
3.000.000
350.000
175.000
300.000
2.743.300
43.514.071
8.017.477
250.000
1.676.000
450.000
550.000
2.120.000
360.000
200.000
1.360.000
91.860.148
79.365.880
12.494.268
VODA I KANALIZACIJA
PRIHODI PO VAŽEĆIM CENAMA
VODA – stambeni prostor
KANALIZACIJA – stambeni prostor
VODA - poslovni prostor
KANALIZACIJA – poslovni prostor
1. 177.609
628.278
200.356
115.198
m ³ x 34,55 din/ m ³
m³ x 24,96 din/ m³
m³ x 85,34 din/ m³
m³ x 51,21 din/ m³
UKUPNO :
= 4 0.686.391
= 15. 681.819
= 17.098.381
= 5. 899.289
79 .365,880
51,27 %
19, 76 %
21,54 %
7, 43%
100 %
NEGATIVNE RAZLIKE
VODA – stambeni prostor
KANALIZACIJA – stambeni prostor
VODA - poslovni prostor
KANALIZACIJA – poslovni prostor
12 .494.268
12. 494.268
12. 494.268
12. 494.268
X
X
X
X
5 1,27%
19, 76%
21,54 %
7, 43%
= 6.405.811
= 2.468.867
= 2.691.265
=
928 .325
PROJEKICIJA PRIHODA
VODA – stambeni prostor
KANALIZACIJA – stambeni prostor
VODA - poslovni prostor
KANALIZACIJA – poslovni prostor
40.686.391
15. 681 .819
1 7.098.381
5.899.289
UKUPNO :
+ 6. 405 .811
+ 2. 468 .867
+ 2. 691.265
+ 9 28.325
=
=
=
=
47.092 .202
1 8.150 .686
19.789.646
6. 827.614
91.860.148
PROSEČNA CENA
VODA – stambeni prostor
KANALIZACIJA – stambeni prostor
VODA - poslovni prostor
KANALIZACIJA – poslovni prostor
47. 092.202 : 1. 177.609 =
18. 150.686
: 6 28.278 =
19.
789.646
: 200.356 =
6.8 27 .614
: 115.198 =
39,99 din/ m³
28,89 din/ m³
98,77 din/ m³
59,27 din/ m³
5
JP “Jedinstvo” Kladovo
KALKULACIJA CENE GREJANJA
PARAMETRI :
Potrošnja (kg)
1.800.000
900.000
mazut
ugalj
Specifična potrošnja
Troškovi el.energije
Troškovi pripreme i vode
Fiksni troškovi godišnje
m² / godišnje
m² / mesečno
Stambeni prostor
Poslovni prostor
Ukupno :
mazut
ugalj
Ukupno proizvedena energija (ugalj i mazut)
Cena (din/kg)
69,32
11,65
Toplotna moć (Hd=KJ/kg)
40.739
16.513
g=140 kWh/m²
6.783.000 din/god
300.000 din/god
53.257.700 din/god
385,33 din/m² godišnje
385,33 / 12 = 32,11 din/m² mesečno
Grejna površina (m²)
91.238,03
46.974,34
138.212,37
15.024.204 kWh
2.885.400 kWh
17.909.604 kWh
CENA PO kWh -VARIJABILNI TROŠKOVI
Tv = 3600 x Cgor. / (Hd x ƞi x ƞm) din/kWh
Tv mazut = 3.600 x 69,32 / 40.739 KJ/kg x 0,82 x 0,9 = 8,30 din/kWh
Tv ugalj = 3.600 x 11,65 / 16.513 KJ/kg x 0,7 x 0,9 = 4,03 din/kWh
Tv maz./ug. = 7,62 din/kWh
Tv voda = 300.000 din. / 17.909.604 kWh = 0,02 din/kWh
Tv struja= 6.783.000 din. / 17.909.604 kWh = 0,38 din/kWh
X – stambeni prostor(66%)
Y– poslovni prostor (34%)
X : Y = 1 : 1,5
0,66 X + 0,34 Y = 7,62
Y = 1,5 X
=>
X =6,52
cena stambenog prostora = X + Tv voda + Tv struja = 6,52 + 0,02 +0,38 = 6,92 din/kWh
cena poslovnog prostora = cena stambenog prostora x 1,5
= 10,38 din/kWh
stambeni prostor = 6,92 din/kWh
poslovni prostor = 10,38 din/kWh
CENA PO OPRAVDANIM FIKSNIM TROŠKOVIMA
Tf =
53.257.700 din. / 138.212,37 m² = 385,33 din/ m²
NAJVIŠA PROSEČNA CENA
PARAMETRI :
g = 140 kW/m²
n = 12 meseci
Cg max = (Tf + Tv x g ) / n
sa stvarnim troškovima
Cg max = (385 din/m² + 8,02 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 125,65 din/m² (prosečno)
Cg max = (385 din/m² + 6,92 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 112,82 din/m² stambeni
Cg max = (385 din/m² +10,38 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 153,18 din/m² poslovni
po uredbi
Cg max = (360 din/m² + 8,02 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 123,57 din/m² (prosečno)
Cg max = (360 din/m² + 6,92 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 110,73 din/m² stambeni
Cg max = (360 din/m² +10,38 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 151,10 din/m² poslovni
6
JP “Jedinstvo” Kladovo
Plan korekcije cena za 2014.god.
Cena vode (din/m³)-Planirani rast 5% od 01.01.2014.god.
Datum primene
Stambeni prostor
Poslovni prostor
01/03/12
29,87
85,34
01/08/12
32,59
85,34
01/08/13
34,55
85,34
01/01/14
36,28
85,34
Cena kanalizacije (din/m³)- Planirani rast 5% od 01.01.2014.god.
Datum primene
Stambeni prostor
Poslovni prostor
01/03/12
21,78
51,21
01/08/12
23,55
51,21
01/08/13
24,96
51,21
01/01/14
26,21
51,21
Cena grejanja (din/m²)- Planirani rast 3,12% (stambeni prostor) i 3,97%
(poslovni prostor ) od 01.01.2014.god.
Datum primene
Stambeni prostor
Poslovni prostor
01/03/12
81,90
148,52
01/08/12
90,00
148,52
01/11/12
101,30
137,10
01/08/13
107,38
145,33
01/01/14
110,73
151,10
Cena grejanja sa mernim uređajem(din/kwh)- Planirani rast 5 % od
01.01.2014.god.
Datum primene
Stambeni prostor
Poslovni prostor
01/03/12
4,00
11,28
01/08/12
5,00
11,28
01/11/12
6,12
9,18
01/08/13
6,49
9,73
01/01/14
6,82
10,22
7
JP “Jedinstvo” Kladovo
Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, rekreaciju radnika,
propagandu i prezenataciju
1. Pomoć radnicima
2. Rekreacija radnika
3. Propaganda i prezentacija
Kriterijumi su usvojeni na sednici Upravnog odbora od 14.02.2005.god. odlukom broj
301.
POMOĆ RADNICIMA
Radnici JP “Jedinstvo”Kladovo ostvaruju prava na pomoć na teret poslovanja u
slučajevima kada je ugrožena njihova egzistencija, ili egzistencija njihove porodice, a u
sledećim slučajevima: bolest, povreda, smrt, šteta na objektu za stanovanje izazvana
elementarnom nepogodom, požarom, ratnim razaranjem ili drugom stihijom ili većom
havarijom, izuzetno teška socijalna situacija.
U pojedinačnim slučajevima, po zahtevima radnika odlučuje Nadzorni odbor
preduzeća.
U 2014 godini za ove namene može se utrošiti najviše do 800.000 din.
REKREACIJA RADNIKA
Radnici preduzeća mogu organizovati rekreativne aktivnosti na teret poslovanja
preduzeća.
O utrošku sredstava za ove namene odlučuje Nadzorni odbor preduzeća u posebnom
programu rekreativnih aktivnosti koji predlaže komisija koju obrazuje sindikat, odnosno
sindikati na paritetnom principu.
Za ove namene može se utrošiti najviše do 0,2 % fakturisane realizacije na godišnjem
nivou. Za plansku 2014. godinu planira se iznos od 250.000 dinara.
PROPAGANDA
U planskoj 2014.godini za potrebe propagande nisu planirana sredstva , ali se ovi
poslovi obavljaju u okviru svakodnevnih aktivnosti radnika i poslovodstva neposrednim
kontaktom sa korisnicima što predstavlja i preduslov uspešnog obavljanja poverenih poslova.
REPREZENTACIJA
U skladu sa poslovnim običajima i domaćinskim poslovanjem može se utrošiti do 0,4 %
naplaćene realizacije za troškove reprezentacije. U 2014. god. predviđena su sredstva od
900.000 din. i to :
1. u prostorijama preduzeća za osveženje poslovnih partnera, topli i hladni
napici do 200.000
2. u ugostiteljskim objektima, ishrana i osveženje poslovnih partnera koji dođu
sa područja izvan teritorije opštine Kladovo 450.000
3. hrana za produženi rad radnika angazovanih na intervencijama do 250.000
O ovim troškovima za potrebe reprezentacije odlučuje direktor preduzeća kao i za
svečano obeležavanje državnih praznika i dana osnivanja preduzeća (1.april)
8
JP “Jedinstvo” Kladovo
POSLOVODSTVO PREDUZEĆA
Direktor preduzeća:
 predstavlja i zastupa preduzeće
 organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje preduzeća u skladu sa
Zakonom, aktima preduzeća i odlukama Nadzornog odbora
 predlaže akta koje donosi Nadzorni odbor
 donosi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 odlučuje o pojedinačnim pravima i odgovornostima radnika preduzeća u skladu sa
Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu
 imenuje i razrešava lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u preduzeću
 sprovodi odluke Nadzornog odbora
 obavlja i druge poslove utvrdjene Statutom i aktima preduzeća, kao i druge poslove
koji Republičkim zakonom, Statutom nisu stavljeni u delokrug drugih organa.
Direktora preduzeća imenuje osnivač, na predlog Nadzornog
odbora.
Direktor samostalno donosi Odluke iz svoje nadležnosti i odgovoran je za rezultate
poslovanja i zakonitost rada preduzeća.
9
JP “Jedinstvo” Kladovo
4.PLAN PROIZVODNJE
Fizički obim proizvodnje - usluga
(u jedinicama mere)
Red.
br.
1
2
3
4
Naziv
proizvoda
usluge
2
Grejanje
Voda i kanaliz.
Razne usluge
Jed. Ostvareno
mere
2012
3
m²
m³
čas
Plan
2013
4
1.500.000
2.275.600
29.000
Procena
2013
5
1.510.000
2.500.000
26.000
Plan
2014
indeks
6
7
1.550.000 1.550.000
2.250.000 2.300.000
28.000
36.000
5/4
6/4
7/6
8
1,01
1,10
0,90
9
1,03
0,99
0,97
10
1,00
1,02
1,00
Ukupan prihod
Red.
br.
Naziv
proizvoda
usluge
1
2
3
4
5
6
7
2
Grejanje
Voda i kanal.
Raz.usluge
Subvencija
Državna davanja
Ukupno
Ostvareno
2012
Plan
2013
Procena
2013
Plan
2014
indeks
3
4
5
6
142.848.775
172.272.972
158.052.336
170.811.580
80.491.479
89.048.639
82.705.011
85.988.483
28.956.389
26.350.000
28.907.503
36.034.785
-
-
-
-
-
-
-
-
252.296.643
287.671.611
269.664.850
292.834.848
4/3
7
5/3
8
6/5
9
1,21
1,11
0,91
1,14
1,11
1,03
1,00
1,07
1,08
1,04
1,25
1,09
Ukupni troškovi i rashodi
(u dinarima)
Red.
br.
Vrste troška
usluge
Ostvareno
2012
Plan
2013
Procena
2013
Plan
2014
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
Grejanje
Voda i kanalizacija
Razne usluge
Subvencija
Državna davanja
Ukupno
174.846.094 196.438.719 159.851.613 196.766.700
80.625.727
87.432.892 102.740.884 91.860.148
5.961.200
3.800.000
4.300.000
4.208.000
261.433.021 287.671.611 266.892.497 292.834.848
indeks
4/3 5/3 6/5
7
8
9
1,12
1,08
0,64
1,10
0,91
1,27
0,72
1,02
1,23
0,89
0,98
1,10
10
JP “Jedinstvo” Kladovo
5.KADROVI
R.br.
Osnovna
delatnost
Administracija
Menadžment
Ukupno
Kvalifikacija
VŠS
VSS
NK
PK
KV
SSS
VKV
17
4
41
15
15
2
1
/
18
/
/
4
/
/
41
7
/
22
1
/
16
5
/
7
PLAN
2014
95
Indeks
2013/2014
1
PLAN
2013
95
5
1
7
19
1
115
19
1
115
1.00
1.00
1.00
1,00
Red.
br.
Kvalifikaciona
struktura
Plan
2013
Procena
2013
Plan
2014
Indeks
4/3
Indeks
5/4
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
9
NK
PK
KV
SSS
VKV
VŠ
VSS
UKUPNO
18
4
40
27
12
7
7
115
18
4
40
27
12
7
7
115
18
4
40
27
12
7
7
115
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Tabela po godinama starosti
Starosna
struktura
Godina
Od 20 do 30
God.
Od 30 do 40
God.
Od 40 do 50
God.
Od 50 do 60
God.
Preko 60
God.
UKUPNO
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
KVALIFIKACIJA
NK
PK
KV
SSS
VKV
VŠS
VSS
Ukupno
radnika
/
/
5
4
1
2
/
12
3
1
14
6
1
1
1
27
8
1
8
10
2
1
3
33
3
2
10
7
7
3
3
35
4
18
/
4
3
40
/
27
1
12
/
7
/
7
8
115
Starosna
struktura
Godina
Od 20 do 30
God.
Od 30 do 40
God.
Od 40 do 50
God.
Od 50 do 60
God.
Preko 60
God.
UKUPNO
Plan
2013
Procena
2013
Plan
2014
Indeks
4/3
Indeks
5/4
3
12
4
12
5
12
6
1,00
7
1,00
28
28
28
1,00
1,00
25
25
27
1,00
1,08
45
45
44
1,00
0,97
5
5
4
1,00
0,80
115
115
115
1,00
1,00
11
JP “Jedinstvo” Kladovo
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Godine
radnog staža
Godina
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
preko 40
UKUPNO
Plan
2013
3
18
12
18
9
20
12
19
7
0
115
Procena
2013
4
13
11
13
13
21
18
20
6
0
115
Plan
2014
5
16
13
15
14
10
14
21
10
2
115
Indeks
4/3
6
0,72
0,92
0,72
1,44
1,05
1,5
1,05
0,86
1,00
Indeks
5/4
7
1,23
1,18
1,15
1,08
0,48
0,78
1,05
1,67
1.00
U 2014.god. planirana su ukupno 115 radnika odnosno na nivou planiranih u 2013.god.
12
JP “Jedinstvo” Kladovo
6.
FINANSIJSKI PLAN
I PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
1. Prihod od grejanja
- poslovni prostor
- stambeni prostor
2. Prihod od vode i kanalizacije
- poslovni prostor
- stambeni prostor
3. Razne usluge
- usluge opravke i održavanja
- usluge vodene cisterne
- usluge fekalne cisterne i Volvo
- usluge rada rovokopača
4. Prihodi od kamata
II UKUPNI PLANIRANI PRIHODI ZA 2014.g.(1+2+3+4)
247.300.063
165.111.580
62.846.529
102.265.051
82.188.483
22.997.669
59.190.814
36.034.785
25.000.000
9.000.000
1.834.785
200.000
9.500.000
292.834.848
13
JP “Jedinstvo” Kladovo
PLANIRANI POSLOVNI RASHODI
PROJEKCIJA 2014.
I
TROŠKOVI ROBE I USLUGA
 troškovi energenata
I. mazut 1.800.000kg x 69,32
II. ugalj 1.000t x 11.650
III. drva
 Troškovi el.energije
 materijal i usluge za tek.održ.
 gorivo i maziva za vozila i reg. voz.
 amort.objekta i opreme
 troš. bakt.pregl.vode i hem.anal.
 nabavka hlora
 izvoženje smeća
 kanc.mater.časop.sl.gl.publ.i semi.
 štamparske usluge
 zaštita na radu i HTZ oprema
 premije osiguranja imovine i lica
 PTT usluge i usluge transporta
 bankarske usluge
 reprezentacija
- topli i hladni napici u prost.preduz.
- hrana za produženi rad radnika
- repr.poslov.part.van opšt. Kladovo



II
kamate po kratk.kred. i zatezne
ostali rashodi
naknade za koriscenje voda
RASHODI ZA ZAPOSLENE
● zarade zaposlenih
● doprinosi na teret poslod.
● troškovi prevoza radn.
● Dnevnice
● jubilarne nagrade(8 radnika)
● solidarna pomoć za slučaj bolesti
● solidarna pomoć za slučaj smrti
● učešće radnika na sportskim igrama
● davanja poklon paketića deci zaposl.
● otpremnine pr.odl.u penz. (5 radnika)
● prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika
● isplata članovima Nadzornog odbora
III
UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2014.g. (I+II)
202.038.300
136.551.000
124.776.000
11.650.000
125.000
17.000.000
16.087.300
6.000.000
7.000.000
3.000.000
350.000
350.000
700.000
1.000.000
600.000
1.000.000
900.000
700.000
900.000
200.000
250.000
450.000
6.000.000
3.000.000
900.000
90.796.548
70.919.071
13.077.477
2.450.000
500.000
500.000
500.000
300.000
280.000
200.000
1.100.000
250.000
720.000
292.834.848
14
JP “Jedinstvo” Kladovo
Ukupan prihod
Red.
br.
Naziv proizvoda
usluge
Plan
2013
Procena
2013
1
1
2
3
4
5
2
grejanje
voda i kanalizacija
Raz.usluge
subvencija
ukupno
3
4
172.272.972
89.048.639
26.350.000
287.671.611
158.052.336
82.705.011
28.907.503
269.664.850
Plan
2014
5
4/3
6
indeks
5/3
7
5/4
8
170.811.580
85.988.483
36.034.785
292.834.848
0,92
0,93
1,10
0,94
0,99
0,97
1,37
1,02
1,08
1,04
1,25
1,09
Iz prikazane tabele poslovnih prihoda procenjeni prihodi za2013.godinu su manji u odnosu na planirane za 18.006.761 din. ,
planirani za 2014.god. u odnosu na planirane za 2013.god. su veći za 5.163.237 din., a planirani za 2014.god. u odnosu na
procenjene za 2013.god. su veći za 23.169.998 din.
Ukupni troškovi i rashodi
red.br.
vrsta troška usluge
1
2
(u dinarima)
Ostvarenje
Plan
Procena
Plan
2012
2013
2013
2014
7
8
9
116.700.000
136.551.000
1,08
0,96
1,17
Troš.el.energije
14.198.466
19.000.000
17.000.000
17.000.000
1,34
1,20
1,00
Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr.
12.131.661
22.609.899
22.000.000
16.087.300
1,86
1,81
0,73
Goriv.i maz.za voz. i reg. voz.
5.022.732
4.500.000
4.500.000
6.000.000
0,90
0,90
1,33
5
Amort.objek. i opreme
6.521.002
6.500.000
6.500.000
7.000.000
1,00
1,00
1,08
6
Troš.bak.pregl. vod.i hem.an.
1.903.173
3.000.000
2.850.000
3.000.000
1,58
1,50
1,05
7
Nabavka hlora
206.710
250.000
250.000
350.000
1,21
1,21
1,40
8
Izvoženje smeća
301.650
300.000
300.000
350.000
0,99
0,99
1,17
9
Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.
872.112
600.000
600.000
700.000
0,69
0,69
1,17
10
Štamparske usluge
994.480
1.000.000
950.000
1.000.000
1,01
0,96
1,05
11
Zašt.na radu i HTZ oprema
46.406
800.000
800.000
600.000 17,24
17,24
0,75
12
Premije osig. imovine
1.186.472
1.200.000
900.000
1.000.000
1,01
0,76
1,11
13
PTT usluge
876.772
800.000
800.000
900.000
0,91
0,91
1,13
14
Bankarske usluge
362.300
500.000
500.000
700.000
1,38
1,38
1,40
15
Topl.i hlad.napici u prost.preduz.
251.722
200.000
200.000
200.000
0,79
0,79
1,00
16
Hrana za produzeni rad radnika
251.183
250.000
250.000
250.000
1,00
1,00
1,00
17
Repr.- posl. part.van ops.klad.
433.557
450.000
450.000
450.000
1,04
1,04
1,00
18
Kamate na kratk.kredite
6.823.111
6.300.000
4.000.000
5.800.000
0,92
0,59
1,45
19
Zatezne kamate
343.886
300.000
150.000
200.000
0,87
0,44
1,33
20
Naknad.za utroš. vodu
394.300
1.000.000
800.000
900.000
2,54
2,03
1,13
21
Ostali rashodi
6.638.326
2.000.000
2.000.000
3.000.000
0,30
0,30
1,50
22
Zarade zaposlenih
64.339.107
67.541.972
67.541.972
70.919.071
1,05
1,05
1,05
23
Dopr.na ter.poslod.
11.547.339
12.454.740
12.454.740
13.077.477
1,08
1,08
1,05
24
Prevoz radnika
2.077.090
2.200.000
2.250.000
2.450.000
1,06
1,08
1,09
25
dnevnice
441.098
500.000
450.000
500.000
1,13
1,02
1,11
26
Jubilarne nagrade
337.091
450.000
431.028
500.000
1,33
1,28
1,16
27
Sol.pomoć za sl. bolesti
185.901
500.000
199.981
500.000
2,69
1,08
2,50
28
Sol. pomoć za sl.smrti
295.438
300.000
150.000
300.000
1,02
0,51
2,00
29
Učešće radn.na sport.igrama
232.118
250.000
229.390
280.000
1,08
0,99
1,22
30
Davanja pokl.pak.deci zaposl.
190.210
150.000
150.000
200.000
0,79
0,79
1,33
31
Otpremn.pril.odl. u penz.
655.878
540.000
182.688
1.100.000
0,82
0,28
6,02
32
Preve. radne inv. i rek.odm.radn.
-
200.000
-
250.000
-
-
-
33
Ispl. člana nadz. odbora
-
400.000
340.650
720.000
-
-
2,11
34
Ispl.po ugovoru o delu
70.721
-
12.048
-
-
0,17
-
261.433.021
287.671.611
266.892.497
292.834.848
1,10
1,02
1,10
2
3
4
Ukupno
5
6
6/5
130.625.000
Troš.energ.(maz.,ug.,drv.)
4
5/3
121.301.009
1
3
index
4/3
Poslovni rashodi za 2014. su povećani u odnosu na procenu realizacije za 2013.godinu za 25.942.351 din .
15
JP “Jedinstvo” Kladovo
BILANS STANJA
IZNOS U 000 DINARA
Grupa
računa
POZICIJA
AOP
Plan
2013
INDEKS
REALIZACIJA PLAN
Realizacija
201 3 Plan201 4
2013
2014
Plan2013
Plan 2013
AKTIVA
A.STALNA IMOVINA
(002+003+004+007)
00
01
IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI
PLASMANI
(008 + 009)
030 do 0321.Učešća u kapitalu
2.ostali dugoročni finansijski
033 do 039-037
plasmani
B.OBRTNA IMOVINA
(011+012+017)
10 do15 I.ZALIHE
II.KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,PLASMANI I
GOTOVINA
(013+014+015+016)
20,21,22 1.potraživanja
23-237 2.kratkoročni finansijski plasmani
24
3.gotovinski ekvivalenti i gotovina
27 i 28 osim 288 4.porez na dodatu vrednost i AVR
III.ODLOŽENA PORESKA
288
SREDSTVA
88
73.400
54.925
58.100
0,75
0,79
-
-
-
-
-
73.400
54.925
58.100
0,75
0,79
005
73.400
54.925
58.100
0,75
0,79
006
-
-
-
-
-
007
-
-
-
-
-
008
-
-
-
-
-
009
-
-
-
-
-
010
72.267
93.091
91.700
1,29
1,27
011
13.500
24.100
17.000
1,79
1,26
012
58.767
68.991
74.700
1,17
1,27
013
014
015
016
53.700
1.467
3.600
65.000
1.500
2.491
70.000
1.800
2.900
1,21
1,02
0,69
1,30
1,23
0,81
017
-
-
-
-
-
145.667
148.016
149.800
1,02
1,03
-
-
-
-
-
145.667
148.016
149.800
1,02
1,03
-
-
-
-
-
I.NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 002
II.NEMATERIJALNA ULAGANJA
003
III.NEKRETNINE,POSTROJENJA,O
PREMA I
004
BIOLO.SREDSTVA(005+006)
020,022,023,
024,026,027 1.Nekretnine ,postrojenja,oprema
(deo) i 028
(deo)
021,025,027
2.biološka sredstva
(deo)i028(deo )
29
001
C.POSLOVNA
018
IMOVINA(001+010)
D.GUBITAK IZNAD VISINE
019
KAPITALA
E.UKUPNA
020
AKTIVA(018+019)
F.VANBILANSNA AKTIVA
021
16
JP “Jedinstvo” Kladovo
Grupa
računa
POZICIJA
AOP
Plan
2013
INDEKS
REALIZACIJA PLAN
Realizacija
201 3 Plan201 4
2013
2014
Plan2013
Plan 2013
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106107-108)
I.OSNOVNI
I OSTALI KAPITAL
30
II NEUPLAĆENI UPISAN KAPITAL
31
III REZERVE
32
IV REVALORIZACIONE REZERVE
33
V NERASPOREĐENA DOBIT
34
VI GUBITAK
VII OTKUPLJENE SOPSTVENE
037 i 237
AKCIJE
B. DUGOROČNA
REZERVISANJAI OBAVEZE
40
41
(110+111+114+119)
I DUGOROČNA REZERVISANJA
II DUGOROČNE OBAVEZE
(112+113)
1. DUGOROČNI KREDITI
2. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
III KRATKOROČNE OBAVEZE
(115+116+117+118)
42
43 i 44
1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
3. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA
DODATU VREDNOST I OST. JAV.
PRIHODA
45,46 i 49 4. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I
osim 498 PVR
47 i 48
498
89
101
40.032
33.952
33.952
0,85
0,85
102
103
104
105
106
107
25.041
962
14.029
-
25.041
962
7.949
-
25.041
962
7.949
-
1,00
1,00
0,57
-
1,00
1,00
0,57
-
108
-
-
-
-
-
109
105.635
114.064
115.848
1,08
1,10
110
-
-
-
-
-
111
-
-
-
-
-
112
113
-
-
-
-
-
114
105.635
114.064
115.848
1,08
1,10
115
116
48.800
4.721
67.700
8.400
70.196
9.200
1,39
1,78
1,44
1,95
117
-
-
-
-
-
118
52.114
37.964
36.452
0,73
0,70
-
-
-
-
-
120
145.667
148.016
149.800
1,02
1,03
121
-
-
-
-
-
IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 119
C. UKUPNA PASIVA
(101+109)
D. VANBILASNA PASIVA
17
JP “Jedinstvo” Kladovo
BILANS USPEHA
Grupa
računa
POZICIJA
IZNOS U 000 DINARA
INDEKS
Realiz. 2013 Plan2014
Plan2013
Plan 2013
AOP
PLAN 2013
REALIZACIJA
2013
PLAN
2014
201
279.672
260.046
283.335
0,93
1,01
202
279.672
260.046
283.335
0,93
1,01
203
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
205
206
207
208
209
280.672
176.735
262.743
142.200
286.835
175.638
0,94
0,80
1,02
0,99
85.087
84.053
90.797
0,99
1,07
6.500
6.500
7.000
1,00
1,08
213
214
215
216
217
218
12.350
1.000
8.000
7.000
-
29.990
2.697
9.619
4.150
-
13.400
3.500
9.500
6.000
-
2,43
2,70
1,20
0,59
-
1,09
3,50
1,19
0,86
-
219
-
2.762
-
-
-
220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A. PRIHODI I RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204205+206)
60 i 61 1.prihodi od prodaje
2.prihodi od aktiviranja učinaka i
robe
3.povećanje vrednosti zaliha
630
učinaka
631 4.smanjenje vred. zaliha učinaka
64 i 65 5.ostali poslovni prihodi
62
II.POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1.nabavna vred.prodate robe
2.troškovi materijala
3.troš. zar.,nakn.zarada i ostali lični
52
210
rashodi
4.troškovi amortizacije i
54
211
rezervisanja
53 i 55 5.ostali poslovni rashodi
212
50
51
III.POSLOVNA DOBIT (201-207)
IV.POSLOVNI GUBITAK (207-201)
66
V.FINANSIJSKI PRIHOD
56
VI.FINANSIJSKI RASHOD
67 i 68 VII.OSTALI PRIHODI
57 i 58 VIII.OSTALI RASHODI
IX.DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(213-214+215-216+217-218)
X.GUBITAK IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
(214-213-215+216-217+218)
B. VANREDNE STAVKE
69 osim
699
59 osim
599
I. vanredni prihodi
221
-
-
-
-
-
II. vanredni rashodi
222
-
-
-
-
-
223
-
-
-
-
-
224
-
-
-
-
-
225
-
2.762
-
-
-
226
-
-
-
-
-
227
-
-
-
-
-
228
-
2.762
-
-
-
229
-
-
-
-
-
III.dobit po osnovu vanrednih
stavki(221-222)
IV.gubitak po osnovu
vanrednih stavki(222-221)
C. DOBIT PRE
OPOREZIVANJA
(219+223-220-224)
D.GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA
(220+224-219-223)
E.POREZ NA DOBIT
F.NETO DOBIT
(225-227)
G.NETO GUBITAK
(227-225)ili(226+227)
18
JP “Jedinstvo” Kladovo
Investiciona ulaganja
R.b
r.
1
1
Naziv objekta
Plan
2013
Procena
2013
Plan
2014
(u dinarima)
5/4
Indeks
6/4
6/5
3
4
5
6
7
8
9
5.332.010
13.900.000
1.000.000
1.000.000
0,07
0,07
1,00
6.000.000
2.500.000
8.500.000
Vozila
baždarnica
592.457
4.500.000
600.000
5.000.000
Zgrada
uprave i
toplane
4.333.786
5.000.000
3.000.000 13.000.000
5 Toplovod
6 Radionice
ek.krug
4.000.000
7 Toplana
1.500.000
8 Vodovodna
mreža
324.100
400.000
9 Video nadzor
objek.
375.246
1.500.000
10 Poslovno
inf.sistem
10.957.599
29.400.000 7.100.000 34.900.000
11 Svega:
*u 2013. god.planirana sredstva su iskorištena za:
– rekonstrukciju zgrade uprave
– izgradnju i rekonstrukciju dela toplovoda u Kladovu i Brzoj Palanci,
–
investiciono održavanje opreme,
–
opremanje podstanica automatskom regulacijom
–
video nadzor
–
računarska oprema
*u 2014.god. planirana sredstva biće iskorištena za :
- nabavku opreme podstanica,
- rekonstrukciju zgrade uprave,
- rekonstrukciju krova toplane i radionice ,
- nabavku pumpi (cirkulacionih ,mazutnih ,utopnih , fekalnih i ...)
- nabavku 2 vozila ( vodena cisterna i vozilo za intervencije).
0,42
1,42
3,40
-
-
-
0,13
1,11
8,33
0,60
2,60
4,33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,24
1,19
4,92
2
3
4
2
Ostvareno
2012
crpne stanice i
podstanice
(oprema)
19
JP “Jedinstvo” Kladovo
Tehnička struktura investicija – ukupno
R.br
.
1
1
2
3
4
Naziv
objekta
Ostvaren
o 2012
Plan
2013
Procena
2013
Plan
2014
5/4
1
1
2
3
4
5
6/5
2
3
4
5
6
7
8
9
Građevinski
objekti
Oprema
Ostalo
Svega:
4.926.243
3.500.000
3.600.000
18.000.000
1,03
5,14
5,00
5.707.256
19.900.000
1.000.000
4.500.000
0,05
0,23
4,50
324.100
6.000.000
2.500.000
12.400.000
0,42
2,07
4,96
10.957.599
29.400.000
7.100.000
34.900.000
0,24
1,19
4,92
Izvori finansiranja – ukupno
R.br.
(u dinarima)
Indeks
6/4
(u dinarima)
izvorisredstva
Ostvareno
2012
Plan
2013
Procena
2013
Plan
2014
5/4
Indeks
6/4
2
3
4
5
6
7
8
9
7.957.599
10.000.000
7.100.000
5.000.000
0,71
0,50
0,70
3.000.000
4.000.000
-
15.000.000
-
3,75
-
-
9.900.000
-
9.900.000
-
1,00
-
-
5.500.000
-
5.000.000
-
0,91
-
10.957.599
29.400.000
7.100.000
34.900.000
0,24
1,19
4,92
Sopstvena
sredstva
Budžet
grada
Bankarski
krediti
Donacije
Svega:
6/5
20
JP “Jedinstvo” Kladovo
PLANIRANA MASA ZARADA ZA 2014. god.
1.Isplaćena bruto zarada za 2013.god....................................
67.541.972 din.
procenat povećanja 5 % ( 67.541.972 x 1,05 ) ..................
70.919.071 din.
Zarade u 2014.god. - Plan
a)za radnike
MESEC(2014)
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
BRUTO
5.807.025
5.780.985
5.736.041
5.736.041
5.806.525
5.756.422
5.758.522
5.757.922
BROJ RADNIKA
114
114
114
114
114
114
114
114
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
5.758.446
5.758.446
5.758.446
5.758.450
69.173.271
114
114
114
114
114
b)za organe poslovodstva-direktor preduzeća
MESEC(2014)
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
BRUTO
144.900
144.900
144.900
144.900
145.400
145.400
145.400
146.000
146.000
146.000
146.000
146.000
BROJ RADNIKA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.745.800
1
BRUTO
5.951.925
5.925.885
5.880.941
5.880.941
5.951.925
5.901.822
5.903.922
5.903.922
5.904.446
5.904.446
5.904.446
5.904.450
70.919.071
BROJ RADNIKA
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
Ukupno a+b
MESEC(2014)
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
21
JP “Jedinstvo” Kladovo
7. PRILOZI
Zarade i izdaci u 2013.god. - Plan
PRILOG 1.PLAN
(novčani iznosi u dinarima)
MESEC
ZARADA
(iz programa
poslovanja
za2011god .)*
Isplate po
ugovorima
Druga primanja
Naknada troškova (za
(jubilarne
službena putovanja,za
nagrade,solid.pomoć, dolazak i odlazak sa
otpremnine)
rada i za rad na terenu)
1
2
3
4
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
5.668.500
5.643.700
5.600.896
5.600.896
5.668.500
5.620.783
5.622.783
5.622.783
5.623.282
5.623.282
5.623.282
5.623.285
67.541.972
0
0
0
0
0
0
65.000
65.000
65.000
65.000
70.000
70.000
400.000
60.000
60.000
60.000
510.000
65.000
65.000
250.000
70.000
250.000
70.000
70.000
260.000
1.790.000
Zarada iz
dobiti
(dividenda)
Broj
zaposlenih
Broj lica
angažovanih
po ugovoru
5
6
7
8
220.000
220.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
235.000
2.700.000
-
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
3
3
3
3
3
3
3
*bez poreza i doprinosa poslodavca
*u 2013.god. planirana su sredstva za bruto zarade u iznosu od 67.541.972 din.
– za otpremninu za odlazak u penziju ( 3 radnika) u iznosu od 540.000 din.
– za jubilarne nagrade ( 5 radnika ) u iznosu od 450.000 din.
Zarade i izdaci u 2013.god. - Procena
PRILOG 2.
(novčani iznosi u dinarima)
MESEC
ZARADA
(iz PP OD i ZIP
obrazaca)*
Isplate po
ugovorima
Druga primanja
Naknada troškova (za
(jubilarne
službena putovanja,za
nagrade,solid.pomoć,
dolazak i odlazak
otpremnine)
sarada i za rad na
terenu)
1
2
3
4
5
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
5.668.497
5.643.698
5.600.893
5.600.894
5.668.498
5.620.781
5.622.782
5.622.783
5.623.282
5.623.282
5.623.282
5.623.300
67.541.972
56.775
56.775
56.775
56.775
113.550
340.650
18.000
447.028
39.497
76.484
182.688
50.000
50.000
50.000
50.000
963.697
214.282
212.558
219.922
274.724
236.608
249.932
251.542
206.359
208.500
208.500
208.530
208.543
2.700.000
Zarada iz
dobiti
(dividenda)
Broj
zaposlenih
Broj lica
angažovanih
po ugovoru
6
7
8
-
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
3
3
3
3
3
3
22
JP “Jedinstvo” Kladovo
Zarade i izdaci - Plan 2014.god. - Starozaposleni
PRILOG 3.
(novčani iznosi u dinarima)
MESEC
ZARADA
(iz PP OD i ZIP
obrazaca)*
Isplate po
ugovorima
Druga primanja
Naknada troškova (za
(jubilarne
službena putovanja,za
nagrade,solid.pomoć,
dolazak i odlazak
otpremnine)
sarada i za rad na
terenu)
Zarada iz
dobiti
(dividenda)
Broj
zaposlenih
Broj lica
angažovanih
po ugovoru
1
2
3
4
5
6
7
8
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
5.951.925
5.925.885
5.880.941
5.880.941
5.951.925
5.901.822
5.903.922
5.903.922
5.904.446
5.904.446
5.904.446
5.904.450
70.919.071
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
720.000
286.600
286.600
66.600
567.000
65.000
65.000
280.000
70.000
66.200
287.000
70.000
290.000
2.400.000
240.000
240.000
240.000
250.000
250.000
250.000
246.000
246.000
247.000
247.000
247.000
247.000
2.950.000
-
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
*bez poreza i doprinosa poslodavca
*planirana masa zarada za zaposlene u 2014.god. Formirana u skladu sa fiskalnim pravilima.
Polazni osnov – isplaćena bruto zarada za 2013.g. uvećana za 5% .
*sredstva za jubilarne nagrade planirana su za 8 (osam) radnika,sredstva za otpremnine
planirana su za 5 (pet) radnika.
PRILOG 4.
RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)
Troškovi ugovora o privremenim i
povremenim poslovima
Ugovori o delu
Autorski ugovori
Troškovi naknada članovima
nadzornog odbora
Ukupno(1+2+3+4)
br.
Prethodna
godina
(Plan)
Tekuća
godina
%
tekuća/prethodna
1
-
-
-
2
3
4
400.000
720.000
-
5
400.000
720.000
-
Za rad članova nadzornog odbora (3 člana) je predviđena isplata naknade počev od
VII/2013 .
PRILOG 5.
DRUGA PRIMANJA(u dinarima)
Otpremnine
Solidarna pomoć
00Ukupno(1+2)
Jubilarne nagrade
Ukupno(3+4)
br.
Prethodna
godina
(Plan)
Tekuća
godina
%
tekuća/prethodna
1
540.000
800.000
1.340.000
450.000
1.790.000
1.100.000
800.000
1.900.000
500.000
2.400.000
2,04
1,00
1,42
1,11
1,34
2
3
4
5
U toku 2013. godine predviđena su davanja po osnovu otpremnine za odlazak u
penziju 3(tri) radnika a u 2014.god. to pravo stiču 5(pet) radnika .
23
JP “Jedinstvo” Kladovo
PRILOG 6.
NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)
br.
Prethodna
godina
(Plan)
Tekuća
godina
%
tekuća/prethodna
Naknada troškova smeštaja i ishrane
na službenom putu
Naknada troškova prevoza na
službenom putu
Naknada troškova prevoza na radno
mesto i sa radnog mesta
Naknade troškova za smeštaj i ishranu
na terenu
Ostale naknade troškova zaposlenima
Ukupno(1+2+3+4)
1
500.000
500.000
1,00
2
-
-
-
3
2.200.000
2.450.000
1,11
4
-
-
-
5
2.700.000
2.950.000
1,09
6
*sredstva za dolazak i odlazak sa posla isplaćuju se za sve radnike-putnike u iznosu od 100%
vrednosti prevozne karte.
PRILOG 7.
ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)
Prethodna
godina
(Plan)
Prethodna
godina
(Realizacija)
Tekuća
godina
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-
Zarade iz dobiti
%
%
(3/1)*100 (3/2)*100
PRILOG 8.
MESEC
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
Jubilarne Jubilarne Jubilarne
Broj
Broj
Broj
nagrade
nagrade
nagrade
Primalaca Primalaca Primalaca
(Plan2013) (Realizacija (Plan2012) (Plan2013) (Realizacija (Plan2014)
2013)
2013)
Prosek
(1/4)
Prosek
(2/5)
Prosek
(3/6)
%
%
(3/1*100) (7/9)*100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000
500.000
5
5
5
5
8
8
450.000
450.000
431.028
431.028
90.000 86.206 62.500
90.000 86.206 62.500
111
111
144
144
Pojedinačnim Kolektivnim ugovorom JP”Jedinstvo”Kladovo predviđena su davanja na ime
jubilarnih nagrada za navršenih 40,30,20 i 10 godina radnog staža provedenih u
preduzeću .U toku 2014god. to pravo stiče 8 radnika i to :
 30 godina staža - 1 radnik
 20 godina staža - 1 radnik
 10 godina staža – 6 radnika
24
JP “Jedinstvo” Kladovo
PRILOG 9. Otpremnine (u dinarima).
MESEC
Otpremnine Otpremnine Otpremnin
Broj
Broj
Broj
(Plan2013) (Realizacija
e
primalaca primalaca
primalaca
2013)
(Plan2014) (Plan2013) (Realizacija (Plan2014)
2013)
1
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
180.000
180000
180.000
540.000
2
3
220.000
220.000
220.000
182.688
220.000
220,000
182.688 1.100.000
4
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
5
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
1
-
3
1
Prosek
(1/4)
Prosek
(2/5)
Prosek
(3/6)
7
8
9
220.000
220.000
180.000
220.000
182.688
220.000
220.000
180.000 182.688 220.000
%
%
(3/1*100) (7/9)*100
10
11
122
122
204
82
82
*planirana sredstva zbog potencijalnog odlaska radnika u penziju za 5 (pet) radnika.Radnici
ispunjavaju jedan od zakonskih uslova za penziju.
DIREKTOR
ZORAN PETROVIĆ
25
Download

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014.GODINU