Mati~ni broj: 07042230
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVE[TAJ
POQOPRIVREDNE KORPORACIJE BEOGRAD A.D.
ZA 2008. GODINU
Padinska Skela
PKB KORPORACIJA A.D.
Beograd - Padinska Skela
Industrijsko naselje b.b.
E-mail: [email protected]
Mati~ni broj: 07042230
[ifra delatnosti: 01210
PIB 100000717
1.
OSNIVAWE I DELATNOST
Sistem PKB ima dugu istoriju i tradiciju, ~iji koreni se`u u pro{lost vi{e
od 60 godina.
PKB je osnovan 27.12.1945. godine, Odlukom Vlade Republike Srbije, kao
Poqoprivredno dobro "Pan~eva~ki Rit" sa zadatkom da snabdeva Beograd
osnovnim proizvodima ishrane: `itom, povr}em, mesom i mlekom.
U svojoj istoriji PKB je pro{ao kroz nekoliko organizacionih oblika i to:
-
od
od
od
od
od
osnivawa 1945. god. do 1975. - Jedinstveno preduze}e,
1975. god. do 1989. god. - Slo`ena organizacija udru`enog rada - SOUR,
1989. god. do 1991. god. - Slo`eno preduze}e,
juna 1991. god. do kraja 1993. god. - Holding Korporacija,
1994. god. do sada - Korporacija.
Dana{wi Sistem PKB-a ~ine:
1. Poqoprivredna korporacija "Beograd" a.d. - Beograd - Padinska Skela,
skra}eni naziv PKB Korporacija a.d. Beograd.
2. PKB Korporacija a.d. je vlasnik dela kapitala i nosilac adekvatnog dela
upravqa~kih prava u pet zavisnih i dva pridru`ena dru{tva.
PKB Korporacija
kapitalom.
a.d.
je
akcionarsko
dru{tvo
sa
ve}inskim
dru{tvenim
Re{ewem 19566/2005 od 26.08.2005. godine u Beogradu, sprovedeno provo|ewe
privrednog dru{tva u Registar privrednih subjekata i Re{ewem 99725/2005 od
12.12.2005. godine usvaja se zahtev da u Registar privrednih subjekata registruje
promena podataka tj. upisuje se Odluka o pove}awu kapitala usled konverzije
potra`ivawa Republike Srbije u osnovni kapital od 16.05.2005. godine.
Agencija za privredne registre - Beograd, Re{ewem BD 146465/2008, od
17.12.2008. godine u registru privrednih subjekata je registrovala promenu
podataka Poqoprivredne korporacije Beograd a.d. Beograd - Padinska Skela,
Industrijsko naseqe b.b. odnosno upisano Re{ewe Ministarstva Ekonomije i
regionalnog razvoja br. 300-023-02-644/2008-08 veza: 105/99-1-2 od 28.11.2008.
godine kojim je verifikovana procena ukupnog osnovnog kapitala na dan 31.12.2007.
godine u iznosu od 10.044.714.000,00 dinara iskazan u 6.352.936 akcija od ~ega 65%
dru{tveni kapitali 35% akcijski kapital.
napomen8
1
Osnovna delatnost dru{tva je sto~arsko - ratarska, {ifra delatnosti 01210.
Delatnost PKB Korporacije a.d. obavqa se po wenim organizacionim delovima
sa i bez ovla{}ewa u pravnom prometu utvr|enim Pravilima o unutra{woj
organizaciji koja donosi Upravni odbor PKB Korporacije a.d. na predlog
generalnog direktora.
Glavna delatnost u okviru poqoprivrede je sto~arsko - ratarska proizvodwa i
to:
-
proizvodwa
proizvodwa
proizvodwa
proizvodwa
mleka i mesa u govedarstvu,
mesa u sviwarstvu i ov~arstvu,
`itarica, industrijskog biqa, povr}a,
krmnog biqa za sto~nu hranu i dr.
Na dan Bilansa stawa PKB Korporacija a.d. je imala 2.410 zaposlenih.
2.
OSNOVA ZA SASTAVQAWE FINANSIJSKIH IZVE[TAJA
Finansijski izve{taj PKB Korporacije a.d. Beograd, Padinska Skela za
obra~unski period koji se zavr{ava 31.12.2008. godine sastavqen je po svim
materijalno zna~ajnim pitawima, u skladu sa Me|unarodnim ra~unovodstvenim
standardima,
Me|unarodnim
standardima
finansijskog
izve{tavawa
(MRS/MSFI), Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji (Slu`beni glasnik RS br.
46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i
izabranim i usvojenim ra~unovodstvenim politikama koje su utvr|ene
Pravilnikom o ra~unovodstvu i ra~unovodstvenim politikama br. 705 usvojen
na sednici Upravnog odbora PKB Korporacije a.d. Beograd dana 02.02.2007.
godine kao i izmena i dopuna Pravilnika o ra~unovodstvu i ra~unovodstvenim
politikama usvojenog na sednici Upravnog odbora 25.01.2008. godine pod brojem
536.
Svi podaci su iskazani u hiqadama dinara (RSD). Ra~unovodstveni izve{taji
su sastavqeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti.
3.
PREGLED ZNA^AJNIH RA^UNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1. KOREKCIJA GRE[AKA KOJE SU NASTALE U JEDNOM A UO^ENE SU
U NAREDNOM OBRA^UNSKOM PERIODU
Materijalno zna~ajne gre{ke ili promene ra~unovodstvene politike ispravqaju se
u finansijskom izve{taju za prethodnu godinu odnosno vr{i se korekcija
po~etnog stawa realizovanih dobitaka ili gubitaka iz ranijih godina.
Ispravke se vr{e u bilansu stawa ako se odnosi na prihode i rashode kroz
korekcije po~etnog stawa prethodnog rezultata, dok ostale korekcije koje diraju
aktivu i pasivu kroz odgovaraju}e pozicije bilansa stawa u po~etnom stawu.
Materijalno zna~ajna gre{ka se smatra u visini utvr|enoj po kriterijumima
Zakona o porezu na dobit preduze}a Republike Srbije. Korekcija materijalno
bezna~ajnih gre{aka iz ranijeg perioda vr{i se preko prihoda odnosno rashoda
teku}eg perioda.
napomen8
2
3.2. PRIZNAVAWE I VREDNOVAWE IMOVINE
3.2.1. NEMATERIJALNA IMOVINA
Sredstva bez fizi~kog sadr`aja koja se mogu identifikovati, a koja se poseduju
radi kori{}ewa u proizvodwi ili snabdevawu robom i uslugama u svrhu
iznajmqivawa, od kojih se o~ekuje ostvarewe ekonomske koristi, priznaju se
kao nematerijalna sredstva.
Nematerijalna sredstva se po~etno vrednuju po nabavnoj vrednosti. nakon
po~etnog priznavawa odmeravaju se po tro{ko nabavke, umawenom za ispravku
vrednosti i gubitke umawene vrednosti.
Nematerijalna
sredstva
se
amortizuju
amortizacije, a ne du`e od 10 godina.
prema
propocijalnoj
metodi
3.2.2. NEKRETNINE, POSTROJEWA I OPREMA
Zemqi{te, gra|evinski objekti, postrojewa i oprema po~etno se priznaju po
nabavnoj vrednosti koja se sastoji od nabavne cene, uve}ane za sve zavisne
tro{kove nabavke, a umawene za bilo koje trgovinske popuste i rabate.
Gra|evine, postrojewa i oprema proizvedena u sopstvenoj re`iji priznaju se u
visini cene ko{tawa, uz uslov da ne prelaze neto tr`i{nu vrednost.
Ulagawa koja imaju za posledicu poboq{awe stawa sredstava produ`ava
korisni vek upotrebe smatra se investicijom, od kada se ukqu~uje u
kwigovodstvenu vrednost (aktiviraju) otpisuju se u preostalom korisnom veku
upotrebe.
Ulagawa po osnovu teku}eg odr`avawa, popravke i sli~no, ako zameweni delovi
ne traju du`e od jedne godine, takvi izdaci predstavqaju rashod perioda u kome
su nastali.
Kod prve primene MRS-a od 01.01.2004. godine u utvr|ivawu po~etnog stawa
izvr{ena je procena svakog osnovnog sredstva po po~etnoj vrednosti, utvr|en
preostali vek kori{}ewa, metod i stope za amortizaciju (primewen metod
revalorizacije).
Amortizacija nekretnina, postrojewa i opreme se obra~unava propocijalnom
metodom na nabavnu vrednost prema procewenom korisnom veku upotrebe
sredstva.
Stopa amortizacije na nematerijalna ulagawa iznosi 18 %. Stopa amortizacije
za objekte se kre}e od 1,3% do 5,0 %. Stopa amortizacije za opremu se kre}e od
5,0% do 20%.
napomen8
3
PREGLED
STOPA ZA OBRA^UN AMORTIZACIJE IMOVINE
I
1,3%
1,5%
2%
2,5%
5%
II
5%
6,7%
8,3%
10%
12,5%
14,3%
15,5%
16,5%
18%
20%
III
4%
22,22%
11,20%
8,57%
9,52%
17,14%
17,14%
STOPE AMORTIZACIJE ZA GRA\EVINSKE OBJEKTE OD 1,3% DO 5%
Upravne zgrade
[tale, sviwci
restorani, radionice, seware, bunari
Magacini, nastre{nice, tren~ silosi, prodavnice
Plastenici
STOPE AMORTIZACIJE ZA OPREMU SE KRE]U OD 5% DO 20%
Oprema za navodwavawe, oprema koja ~ini tehnolo{ku celinu,
agregati i bunarske pumpe, kancelarijski name{taj
Poqoprivredna mehanizacija (traktori - gibli, kombajni, plugovi i
tawira~e) i ostala stara mehanizacija
Traktori "John Deere", "Fendi", kombajni "Jaguar" i "John Deere",
Bigbaler prese "Krone"
Traktori "Legend" i "Same", oprema za mu`u
Vezni sistemi i putni~ka vozila
Iz|ubriva~i i teretna vozila
Fiskalne kase
Klima ure|aji
Ra~unari i aplikativni softver
Inventar sa kalkulativnim otpisom
STOPE AMORTIZACIJE BIOLO[KIH SREDSTAVA OD 4% DO 22,22%
Vo}waci
Krave
Bikovi
Ovnovi
Ovce
Krma~e
Nerastovi
Obezvre|ewe sredstava se priznaje na dan bilansirawa svake godine, a
revalorizacija po osnovu ostatka vrednosti sredstava, preostali vek i metod
amortizacije i stope se proveravaju svake godine.
Posle po~etnog priznavawa zemqi{ta, oprema i postrojewa prenose se po
revalorizovanom iznosu koji predstavqa wihovu fer vrednost na datum
revalorizacije, umawene za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog
umawewa vrednosti.
Kada se kwigovodstvena vrednost nekog sredstva uve}a kao rezultat
revalorizacije, to pove}awe se pripisuje kapitalu, kao revalorizacione
rezerve. Revalorizaciono uve}awe se priznaje kao prihod do iznosa u kome se
poni{tava revalorizaciono umawewe istog sredstva, prethodno priznatog kao
rashod.
Revalorizacione rezerve koje su sastavni deo kapitala, a odnose se na
nekretnine, postrojewa i opremu mogu se direktno preneti na neraspore|enu
dobit u bilansu stawa kada se sredstvo iskwi`i, a revalorizacione rezerve po
istom sredstvu nisu iskori{}ene.
3.2.3. VI[EGODI[WI ZASADI
napomen8
4
Vi{egodi{wi zasadi, po~etno se priznaju po nabavnoj vrednosti ili ceni
ko{tawa podizawa po godinama do sazrevawa, odnosno do godine stupawa na
puni rod, tada se iz pripreme aktivira vo}wak u vi{egodi{wi zasad. Posle
po~etnog priznavawa vo}waka, procena obezvre|ewa priznaje se na datum
bilansirawa svake godine, a revalorizacija po osnovu ostatka vrednost
vo}waka, metod i stopa amortizacije proverava se svake tre}e godine.
3.2.4. INVESTICIONE NEKRETNINE
Investiciona nekretnina je imovina po osnovu koje se ostvaruje prihod od
zakupnine ili pove}ava vrednost kapitala. Priznavawe investicione
nekretnine se vr{i ako su ispuweni slede}i uslovi:
- postoji izvesnost u vezi sa ostvarivawem budu}ih ekonomskih koristi,
povodom posedovawa investicione nekretnine,
- tro{kovi pribavqawa tih nekretnina pouzdano se mogu odmeriti.
Vrednovawe investicione nekretnine u momentu pribavqawa se vr{i u visini
nabavne vrednosti ili cene kapitala ko{tawa izra|enih u sopstvenoj re`iji.
Vrednovawe svih investicionih nekretnina nakon po~etka priznavawa se vr{i po
metodu fer vrednosti, pa se u skladu sa tim ne vr{i obra~un amortizacije.
Procenu fer vrednosti vr{i stru~na komisija koju odredi generalni direktor
na neodre|eno vreme uvek kada se uo~e zna~ajna odstupawa fer vrednosti u
odnosu na kwigovodstvenu vrednost investicionih nekretnina.
Pozitivno uskla|ivawe kwigovodstvene vrednosti sa fer vredno{}u
investicione nekretnine evidentira se kao prihod grupe 68, a ako je odstupawe
negativno evidentira se kao rashod u grupi 58.
3.2.5. OSNOVNO STADO
Kod aktivirawa osnovnog stada po~etno priznavawe se odmerava po nabavnoj
vrednosti ili ceni ko{tawa.
Prilikom sastavqawa bilansa, ranije priznata vrednost osnovnog stada se
mo`e smawiti - obezvre|ivawem na teret rashoda.
Za svaku vrstu osnovnog stada utvr|uje se prose~an vek eksploatacije i stopa
amortizacije kao i procewena klani~na vrednost posle zavr{ene
eksploatacije.
Ako se pojedina~no grlo stoke dr`i u eksploataciji du`e od prose~nog veka
nastavqa se amortizacija.
3.2.6. FINANSIJSKI LIZING
Zakup opreme kod koje se potpuno prenose svi rizici i koristi koje proisti~u
iz vlasni{tva nad sredstvima, ra~unovodstveno se obuhvataju kao finansijski
lizing.
Korisnik lizinga, u momentu zakqu~ewa Ugovora o finansijskom lizingu,
priznaje sredstvo u bilansu stawa po fer vrednosti kao i finansijsku obavezu
iskqu~uju}i iznos kamate, za pla}awe budu}ih zakupnina.
Amortizacija sredstava koja su predmet lizinga vr{i se tokom veka upotrebe po
amortizacionim grupama kako se vr{i obra~un za ista sredstva u vlasni{tvu.
Tro{kovi kamate terete rashod perioda na propocionalnoj osnovi.
3.2.7. DUGORO^NA FINANSIJSKA SREDSTVA
napomen8
5
Finansijska sredstva se po~etno odmeravaju u visini obra~una na datum
trgovawa. Priznavawe se vr{i u visini fer vrednosti. U nabavnu vrednost se
ukqu~uju transakcioni tro{kovi nabavke, a ne ukqu~uju se transakcioni
tro{kovi koji mogu da nastanu prilikom otu|ewa.
Ulagawa u zavisna dru{tva vr{i se primenom metode nabavne vrednosti, dok se
ulagawa u pridru`ena dru{tva nakon po~etnog priznavawa primenom metoda
kapitala.
Nakon po~etnog priznavawa sva finansijska sredstva se odmeravaju po fer
vrednosti, osim sredstava sa fiksnim rokom dospe}a.
Svaka razlika izme|u fer vrednosti i kwigovodstvene vrednosti bilo kog
finansijskog srdstava na datum bilansa direktno se priznaje kao prihod ili
rashod perioda u kome je nastao.
3.3. ZALIHE
Zalihe u momentu pribavqawa vrdnuju se po tro{kovima nastalim za wihovo
pribavqawe ili neto prodajne vrednosti, a u zavisnosti od toga koja je od ove
dve vrednosti ni`a.
Zalihe robe i materijala se vrednuju prema tro{ku nabavke. Tro{kovi kupovine
podrazumevaju fakturnu vrednost i direktne tro{kove nabavke, a trgova~ki
popusti, rabati i sli~ne stavke smawuju fakturnu cenu.
Zalihe nedovr{ene proizvodwe i gotovih proizvoda vrednuju se po neto
prodajnim vrednostima ili ceni ko{tawa ako je ni`a.
Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha ni`a od wihove cene ko{tawa, vr{i
se delimi~an otpis do neto prodajne vrednosti vrednosti i priznaje se kao
rashod perioda u kome je nastala.
Poqoprivredni proizvodi mere se i priznaju po wihovoj po{tenoj vrednosti
na bazi tr`i{nih cena pribavqawa umaweni za tro{kove prodaje na mestu
uzgoja, u trenutku `etve, berbe za svaki proizvod kada se prima u zalihe.
Od momenta zaprimawa u zalihe primewuje se MRS-2.
Za poqoprivredne proizvode za koje ne postoji tr`i{te koristi se vrednost
sli~nih proizvoda i utvr|eni pariteti iz niza godina i tako utvr|ena cena
ko{tawa se daje kod zaprimawa.
Kod prerade, dorade sva ulagawa se dodaju po tro{ku nabavke ili neto prodajnoj
ceni u zavisnosti koja je vrednost ni`a.
Zalihe stoke u tovu i uzgoju na da bilansirawa se vrednuju po po{tenoj fer
vrednosti na bazi neto tr`i{nih cena pribavqawa.
Gubici i dobici koji mogu nastati kod ovakvog vrednovawa poqprivrednih
proizvoda optere}uju period u kome su nastali.
Zalihe usluga ~ine direktni tro{kovi i indirektni tro{kovi nastali u vezi
sa pru`awem usluga.
Tro{kovi zaliha se prikazuju prema metodu prose~nih cena.
3.3.1. STALNA SREDSTVA NAMEWENA PRODAJI
napomen8
6
Stalna sredstva namewena prodaji mogu da imaju oblik pojedina~nog stalnog
sredstva ili grupe sredstava raspolo`ive za prodaju. Vrednovawe stalnih
sredstava i grupe sredstava raspolo`ivih za prodaju, vr{i se po nekoj od
slede}ih dveju vrednosti:
- kwigovodstvena vrednost
- fer vrednost umawena za tro{kove prodaje
Nakon po~etnog priznavawa vr{i se uskla|ivawe kwigovodstvene vrednosti sa
fer vredno{}u stalnih sredstava namewenih prodaji. Rezultat ovih
uskla|ivawa je evidencija na prihodima i rashodima.
Za stalna sredstva namewena prodaji ne vr{i se obra~un amortizacije.
3.4. KRATKORO^NA [email protected] I PLASMANI
Potra`ivawa od kupaca od zavisnih i pridru`enih pravnih lica i ostali
kupci u zemqi i u inostranstvu priznaju se u trenutku obavqawa transakcije.
Pri po~etnom priznavawu potra`ivawe se vrednuje u iznosu prodajne
vrednosti smawena za iznos rabata, a uve}ana za iznos PDV-a.
Prihod se priznaje u visini neto prodajne cene, prema na~elu nastanka
poslovnog doga|aja pod uslovom da u samom momentu prodaje ne postoji zna~ajna
neizvesnost naplate potra`ivawa. Ukoliko postoji zna~ajna neizvesnost
naplate prihod se odla`e.
Ukoliko je prihod od prodaje priznat, a naknadno se pojavio rizik naplate,
potra`ivawe se indirektno koriguje na teret rashoda, a direktno samo ako je
nemogu}nost naplate izvesna i dokumentovana.
Potra`ivae od kupaca iz inostranstva po~etno se vrednuju u protivrednosti
inostrane valute u odnosu na dnevni kurs na datum transakcije. Za uticaj
promene deviznog kursa priznaju se kursne razlike od datuma transakcije do
datuma naplate koje se evidentiraju u korist ili na teret prihoda. Nenapla}eno
potra`ivawe na dan bilansa priznaje se prema zakqu~nom kursu, a kursna
razlika se priznaje kao prihod ili rashod perioda.
Kratkoro~na potra`ivawa na dan bilansirawa kaja nisu napla}ena u roku od 60
dana od dana isteka roka za naplatu indirektno se otpisuju u visini
nominalne vrednosti potra`ivawa.
3.5. PROMENE KURSEVA STRANIH VALUTA
Poslovne promene nastale u stranoj valuti se prera~unavaju u dinare po
sredwem kursu utvr|enom od strane Narodne banke Srbije na dan poslovnih
promena.
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti se na dan bilansa prera~unavaju u
dinare po sredwem kursu NBS (zakqu~ni kurs).
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih
transakcija u stranoj valuti kwi`e se u korist prihoda ili na teret rashoda.
napomen8
7
3.6. TRO[KOVI POZAJMQIVAWA
Tro{kovi pozajmqivawa u vezi sa kupovinom i izgradwom dugoro~nih
materijalnih sredstava bi}e pripisani vrednosti tih sredstava pod uslovom da
se pozajmqena sredstva koriste za tu namenu.
Ukoliko se pozajmqena sredstva ne koriste namenski za kupovinu i izgradwu
tro{kovi pozajmqivawa se tretiraju kao rashod perioda u kome su nastali.
tro{kovi pozajmqivawa u vezi sa nabavkom sirovine (robe) tretira}e se kao
rashod perioda u kome su nastali.
3.7. OBAVEZE
Sve finansijske obaveze osim obaveza koje se dr`e za trgovawe odmeravaju se po
nabavnoj vrednosti. Dobitak ili gubitak za obaveze koje se dr`e radi trgovawa
koji nastanu usled promene u fer vrednosti treba ukqu~iti u dobit ili gubitak
perioda u kome su nastale.
3.8. PRIHODI I RASHODI
Prihodi se priznaju po fer vrednosti potra`ivawa ili primqenih naknada.
Naknadno odobreni popusti priznaju se kao rashod.
Unapred primqeni avansi ne priznaju se kao prihod ve} kao obaveza.
Kamata i prihod od dividende se priznaje po obra~unskoj osnovi.
Rashodi predstavqaju rashode nastale u toku redovne aktivnosti i gubitke
dru{tva. Rashodi se priznaju u obra~unskom periodu na koji se odnose.
Priznati rashodi direktno se povezuju sa priznatim prihodima u poslovnom
rezultatu obra~unskog perioda.
3.9. DOGA\AJI NAKON DATUMA BILANSA STAWA
Doga|aji nakon datuma bilansa stawa su doga|aji koji nastaju izme|u datuma na
koji se sastavqa finasnijski izve{taj i datuma na koji se finansijski
izve{taj dostavqa NBS.
Materijalno zna~ajni efekti doga|aja koji su u direktnoj vezi sa okolnostima
koje su postojale na datum bilansa stawa, predstavqaju efekte korigovanih
doga|aja po osnovu kojih se vr{i korekcija.
Materijalno zna~ajni efekti doga|aja koji su nastali posle datuma bilansa
stawa, a odnose se na okolnosti koje nisu postojale na datum bilansa nemaju za
posledicu korekciju, ve} se u napomenama uz finsnijski izve{taj vr{i
obelodawivawe prirode doga|aja i procena wihovih finansijskih efekata.
napomen8
8
3.10. FINANSIJSKE OBAVEZE
Obaveze se priznaju na datum sastavqawa bilansa stawa kada je verovatno da }e
odliv sredstava koja sadr`e ekonomske koristi biti rezultat izmirewa
sada{we obaveze.
Finansijske obaveze se pri po~etnom priznavawu na osnovu nabavne cene koja
predstavqa fer vrednosti primqene naknade.
Posle po~etnog odmeravawa i priznavawa sve finansijske obaveze odmeravaju
se po nabavnoj vrednosti.
Dobitak ili gubitak na osnovu finansijske obaveze koja se dr`i radi
trgovawa, koja nastane usled promene u fer vrednosti finansijske obaveze,
treba ukqu~iti u neto dobit ili gubitak perioda u kome je nastao.
3.11. POREZ NA DOBIT
Porez na dobit predstavqa iznos koji se obra~unava i pla}a u skladu sa
Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije i poreska osnovica se utvr|uje u
skladu sa Poreskim bilansom.
Poreski propisi RS ne predvi|aju mogu}nost da se poreski gubici iz teku}eg
perioda mogu koristiti kao osnova za povra}aj poreza pla}enog u prethodnim
periodima.
Teku}i porez je stvarno plativa poreska obaveza i osnovu poslovawa dru{tva u
obra~unskom periodu.
Vrednovawe teku}ih poreskih obaveza vr{i se u iznosu koji se o~ekuje da }e
biti pla}en nadle`nom poreskom organu.
Iznos koji nije pla}en priznaje se kao obaveza teku}e godine.
Vi{e pla}en iznos poreza za teku}i i prethodni period od iznosa dospelog za
pal}awe priznaje se kao srdstvo (potra`ivawe).
Odlo`eni porez predstavqa posledicu su~eqavawa poreskih efekata poslovnih
transakcija sa wihovim ra~unovodstvenim efektom.
Odlo`ena poreska obaveza priznaje se kao oporeziva privremena razlika.
Odlo`eno poresko sredstvo se priznaje po osnovu odbitne privremene razlike
do iznosa u kojem se u budu}em periodu o~ekuje dobit ili oporeziva dobit.
Odlo`eno poresko sredstvo se priznaje po osnovu:
- sredstva koja podle`u amortizaciju
- prenetih i unapred priznatih gubitaka
- prenetih neiskori{}enih kredita i drugim osnovama.
napomen8
9
NAPOMENE UZ BILANS STAWA
4.1. Korekcija bilansa stawa pod 01.01.2008. godine
- po osnovu procene vrednosti kapitala na dan 31.12.2007. godine
- po osnovu Zapisnika Poreske Uprave (topli obrok za 2006. i 2007. god.) dato pod napomen.
15.1.
Pr. - rn
Pozicija AO
030 do 032
I Aktiva
Nekretnine,
postrojewa i opreme
U~e{}e u kapitalu
30
330
34
35
45 i 46
II Pasiva
Osnovni kapital
Revalor. rezerve
Nerasp. dobitak
Gubitak
Ostale kratk. obaveze
020,022,023
Korekcija
Stawe
31.12.2007.
001
4.122.550
006
010
4.318.550
(196.000)
10.016.518
497.090
102
105
108
109
120
4.122.550
3.557.766
(526.590)
(4.104)
969.572
125.906
10.044.714
125.906
1.909.172
Posle izvr{ene procene vrednosti kapitala od strane revizorske ku}e
"Fineks" na dan 31.12.2007. godine, do korekcije vrednosti nekretnina,
postrojewa i opreme, tako da je efekat procene odn. pove}awe vrednosti
slede}e:
- zemqi{te
- gra|evinski objekti
- oprema
- gubitak ukinut u iznosu od
2.517.373
1.360.342
440.835
1.095.478
4.2. Pregled
stawa nematerijalnih ulagawa nekretnina, postrojewa,
opreme, investicija i osnovnog stada na dan 31.12.2008. godine
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pozicija stalne
imovine
Nematerijalna ulagawa
Zemqi{te
Vo}waci
Gra|evinski objekti
Stanovi i drugi gra|.
Postrojewe i oprema
Osnovno stado
Ostala osnovna sredstva
Sredstva u pripremi
Nabavna
vrednost
262
3.591.978
3.244
7.457.852
218.318
3.412.960
967.983
15.875
Ispravka
vrednosti
130
560
3.046.483
42.336
1.697.963
425.819
-
u 000 din.
Sada{wa
vrednost
132
3.591.978
2.684
4.411.369
175.982
1.714.997
542.164
15.875
Ostala nematerijalna ulagawa bilansirana su na dan 31.12.2008. godine u iznosu
od 132 hiqada dinara, a odnose se na ulagawe u aplikativni softver koji nije
sastavni deo hardvera i to: softver Windows - licencirani, softever za brzo
crtawe, za Web prezentacije, za izradu projekata.
napomen8
10
TABELA - PREGLED STALNE IMOVINE PO RA^UNIMA UZ NAPOMENU 4.2.
R.
br.
Opis
1. Nabavna vrednost
S0 na dan 01.01.2008.
Ostala
nemat.
ulag.
014
Zemqi{te
020
1.074.605
Vi{egod.
zasadi
021
3.283 7.656.444
3.216.471
Osnovno
stado
025
921.175
Ostala osn.
sred.
026

Invest.
u toku
027
8.655
2.517.373
3. Pove}awa
4. Smaw. (rashod, otu|ewa)
262
3.591.978
83
-
12.886.895
2.517.373
2.517.373
620.326
620.326
(343.872)
(343.872)
(12.250)
(12.250)
337.572
(6.367)
(40.702)
(296.764)
16.589
17.261
3.244 7.676.170
3.412.960
967.983
15.875 15.668.472
15.668.472
436 4.324.024
1.934.183
403.796
6.662.522
6.662.522
(1.360.342)
(440.835)
(1.801.177)
(1.801.177)
130
138.325
246.364
182.892
567.758
567.758
(6)
(1.757)
(40.930)
(168.169)
(203.562)
(203.562)
(11.431)
(819)
(12.250)
(12.250)
560 3.088.819
1.697.963
425.819
5.213.291
5.213.291
15.875 10.455.181
10.455.181
2.a Korekc. po~et. stawa
47
12.886.895
u 000 din.
Ukupno
osnovna
sredstva
Avansi
219.930
(39)
53.320
Ukupno
9.504
5. Prenos sa inv. u toku
3.a Amort. teku}e godine
4.a Ispr. vrednosti
kumuliranih
u
nab.
sred.
5.a Ispr. vrednosti
kumulir. u otu|. sred.
Oprema i
postrojewa
023
262
2. Korekc. po~et. stawa
6. Ostalo
7. S0 na dan 31.12.2008.
(1+2+3+4+5+6)
1.a Kumulirana ispr. vred.
S0 na dan 01.01.2008.
Gra|ev.
objekti
022
(46.100)
6.a Prenos sa inv. u toku
7.a Ostalo
8.a S0 na dan 31.12.2008.
(1a+2a+3a+4a+5a+6a+7a)
9. Sada{wa vredn. na dan
31.12.2008. (7+8a)
10. Sada{wa vredn. na dan
31.12.2007.
130
132
3.591.978
2.684 4.587.351
1.714.997
542.164
179
1.074.605
2.847 3.332.420
1.282.288
523.379
8.655
6.224.373
6.224.373
11
5.
U^E[]A U KAPITALU
U~e{}a u kapitalu zavisnih i pridru`enih privrednih dru{tava u celokupnom
iznosu od 497.090 hiqada dinara na dan 31.12.2008. godine odnosi se na:
1.
2.
3.
4.
5.
U~e{}e u kapitalu zavisnog preduze}a
U~e{}e u kapitalu povezanih preduze}a
Nabavna vrednost:
Minus: Ispravka
Ukupno (3-4)
31.12.2008.
5.210.302
900.076
6.110.378
(5.613.288)
497.090
u 000 din.
31.12.2007.
5.210.302
900.075
6.110.378
(5.613.288)
497.090
5.1. U~e{}a u kapitalu zavisnih privrednih dru{tava na dan 31.12.2008.
godine iznosi 52.204 hiqada dinara:
R.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Naziv zavisnog pravnog lica
i % u~e{}a u kapitalu
2
Eko Lab 71%
INI Agroekonomik 54,23%
Poq. avijacija 64,88%
Veterinar. stanica 100%
Sirpak 100%
Mali`gan 71%
Orvin Orahovac 71%
Metohija Vino 71%
Mintespek, Zrze 71%
Poqoprivreda, Pe} 71%
Primarna proizvodwa 71%
Metohija - promet 71%
Gorwe Dobrevo 71%
Kosmlek 71%
Pe}ka pivara 71%
Vo}ar, Pri{tina 71%
Trgopromet 71%
Kosovovino 71%
UKUPNO:
Nabavna
vrednost
3
23.748
62.559
503
1.587
86
118.444
984.082
503.517
265.901
148.772
1.327.872
9.868
141.024
144.308
787.598
70.532
54.204
565.697
5.210.302
Ispravka
4
950
35.203
40
86
118.444
984.082
503.517
265.901
148.772
1.327.872
9.868
141.024
144.308
787.598
70.532
54.204
565.697
5.158.098
u 000 din.
Stawe plasmana
31.12.2008. god.
5 (3-4)
22.798
27.356
463
1.587
52.204
Iznos od 5.121.818 hiqade dinara se odnosi na pregled stawa sa zavisnim
privrednim dru{tvima sa Kosova i Metohije koja nisu usagla{ena sa 1999.
godinom. Zbog poznate situacije na Kosovu i Metohiji prestala je svaka
saradwa PKB Korporacije a.d. sa ovim privrednim dru{tvima pa je izvr{en
indirektan otpis u~e{}a u kapitalu tih dru{tava po finansijskom izve{taju
za 2001. godinu.
napomen8
12
5.2. U~e{}e u kapitalu pridru`enih privrednih dru{tava odnosi se na:
u 000 din.
R. Naziv povezanog dru{ta i
Nabavna
Ispravka
Stawe
br.
procenat u~e{}a
vrednost
plasmana
31.12.2008.
1
2
3
4
5 (3-4)
1.
PKB Trebi~ 30%
128.709
128.709
2.
Vo}ar. planta`e 24,27%
688.677
292.683
395.994
3.
Biopak 30%
18.169
18.169
4.
Inshra 30%
62.898
15.583
47.315
5.
Semeks PKB 20%
1.623
46
1.577
UKUPNO:
900.076
455.190
444.886
Plasmani PKB Korporacije a.d. Beograd u kapitalu PKB Vo}arske planta`e se
obezvre|uju, po{to je ekonomsko - finansijska situacija u navedenom
privrednom dru{tvu krajwe neizvesna, konstantno posluje sa gubicima.
Privredno dru{tvo je u postupku svojinske transformacije tj. nalazi se pred
aukcijskom prodajom. Na osnovu procene vrednosti kapitala plasman PKB
Koporacije a.d. u kapitalu PKB Vo}arske planta`e d.o.o. je umawen za
196.000.000 dinara na dan 31.12.2007. godine.
Procenu je uradila Revizorska ku}a "Fineks", i ista je verifikovana u
Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja 28.11.2008. godine.
5.3. OSTALI DUGORO^NI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoro~ni finansijski plasmani na dan 31.12.2008. godine odnose se na:
R.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv banke
2
Beobanka u ste~aju a.d.
Beogradska banka a.d.
Jugobanka a.d.
Investbanka a.d.
PKB Banka u ste~aju
Jumbes banka a.d.
Agrobanka
Hibrid
Dunav osigurawe
UKUPNO:
Nabavna
vrednost
3
113.752
29.741
11
207
3.337
10.424
69.187
2.192
4.928
233.777
Ispravka
4
113.752
29.741
11
207
3.337
6.946
62.024
1.457
3.942
221.416
u 000 din.
Stawe
plasmana
31.12.2008.
5 (3-4)
3.478
7.163
735
986
12.361
U okviru bilansne pozicije Hartije od vrednosti obi~ne akcije, a na osnovu
primene Pravilnika o ra~unovodstvu i ra~unovodstvenim politikama br. 705
od 02.02.2007. godine ~lan 59. stav 3. iznos od 14.175 hiqada dinara umawio je
vrednost plasmana na osnovu uskla|ivawa sa tr`i{nom vredno{}u na dan
31.12.2008. godine (Agrobanka 10.367, Dunav osigurawe 750, Hibrid 73, Jubmes
banka 2.985).
u 000 din.
Opis
31.12.2008. 31.12.2007.
1.
Obi~ne akcije
233.777
233.023
2.
Dugoro~ni krediti u zemqi
50
50
3.
Dati dugoro~ni depoziti
1.221
4. Dati dugoro~ni krediti radnicima za re{avawe
stambenih pitawa
81.058
81.707
5.
Ukupno (1+2+3+4):
314.885
316.001
6.
Minus: Ispravka
(221.416)
(179.944)
Ukupno (5-6):
93.469
136.057
napomen8
13
6.
ZALIHE
Struktura zaliha na dan 31.12.2008. godine i u po~etnom stawu je slede}a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.
7.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Materijal
Nedovr{ena proizvodwa
biqna proizvodwa
nedovr{eni poluproizvodi
sto~arska proizvodwa
seme bika i nerasta
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
Ukupno (1+2+3+4+5):
Minus: Ispravka
Ukupno (6-7):
u 000 din.
31.12.2008. 31.12.2007.
254.712
241.899
2.663.055
2.188.898
1.287.381
821.328
663.656
715.737
672.456
601.709
39.562
50.124
434.155
227.343
291
584
792
3.352.213
2.659.516
(35.097)
(30.374)
3.317.116
2.629.142
[email protected]
Struktura potra`ivawa na dan 31.12.2008. godine i u po~etnom
stawu je slede}a:
Potra`ivawa po osnovu prodaje
Potra`ivawa iz specifi~nih poslova
Ostala potra`ivawa
Ukupno (1+2+3):
Minus: Ispravka
Ukupno (4-5):
u 000 din.
31.12.2008. 31.12.2007.
266.519
227.185
7.603
7.258
48.017
44.774
322.140
279.217
9.738
(9.690)
312.401
269.527
7.1.1. Struktura potra`ivawa po osnovu prodaje na dan 31.12.2008. godine je
slede}a u hiqadama dinara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Potra`ivawa po osnovu prodaje - zavisna dru{tva
Potra`ivawa po osnovu prodaje - pridru`ena dru{tva
Potra`ivawa od kupaca u zemqi
Ukupno (1+2+3):
Minus: Ispravka
Ukupno (4-5):
napomen8
u 000 din.
14.249
1.322
250.949
266.520
(9.738)
256.782
14
7.1.2.
PREGLED [email protected] OD KUPACA ZA ^IJU JE NAPLATU PRO[AO ROK OD 60 DANA OD DANA DOSPE]A
[ifra
parnera
0000161
0000252
0000393
0000457
0000548
0000932
0001078
0001199
0001459
0001477
0001524
0001613
0001622
0001629
0001636
0001697
0001751
0001768
0001870
0002063
0002114
0002140
0002149
0002267
0002282
0002283
0002303
15
Naziv partnera
Laki SZR za proizv. pite
Kolos d.o.o.
Nicco - Agrar
Idea d.o.o.
Hortikultura - consalting
Metro d.o.o.
Mikron - Sirig
BG sportski centar Kovilovo
Farma Dejan Trajkovi}
Nixa - stcr - Ivkovi} @ivka
Lucar Holstejn farms a.d.
Ra|enovi} - vet. amb.
Ateqe Antre
Poting Beograd
Autoprevoznik "Savi} Trans"
Titel Agro d.o.o.
Koranpromet d.o.o.
Apis - vet d.o.o.
Zenit oil d.o.o.
Agroeminent group
Merlini d.o.o.
Agora d.o.o.
Belmo{ - Bo`i} Nedeqko
Micko d.o.o.
Fond za razv. poq.
Pekabella d.o.o.
Banatski klas d.o.o.
Ukupno
potra`ivawe
preko 60 dana
76.402,73
646.272,00
132.410,40
1.358.783,25
35.036,61
73.623,60
27.647,21
853.031,57
101.930,00
98.203,23
35.400,00
20.000,00
131.688,00
3.565,35
44.457,68
109.504,00
65.193,64
15.340,80
349.600,00
166.994,80
2.084,27
20.002,60
18.000,00
4.525,20
81.000,00
9.910,70
3.024,00
Otpisano
potra`ivawe
30.09.2008.
76.402,73
Potra`ivawe
za otpis
Obaveze prema
dobavqa~ima
Napla}eno
do 31.12.2008.
646.272,00
132.410,40
29.198,93
22.192,12
73.623,60
88.761,58
266.490,02
35.400,00
28.225,80
131.688,00
3.565,35
197.104,80
Napla}eno
do 31.01.2009.
Potra`ivawe
za otpis
646.272,00
1.358.783,25
12.844,49
676.680,88
405,00
27.647,21
853.031,57
101.930,00
98.203,23
27.647,21
29.198,93
682.102,37
12.439,49
88.761,58
853.031,57
266.490,02
98.203,23
101.930,00
8.225,80
44.457,68
109.504,00
65.193,64
44.457,68
197.104,80
109.504,00
65.193,64
15.340,80
166.994,80
2.084,27
20.002,60
18.000,00
4.525,20
81.000,00
6.727,56
3.024,00
349.600,00
349.600,00
3.183,14
3.183,14
[ifra
parnera
Naziv partnera
0002311
0002391
0002404
0180000
0510000
0520000
1118000
1233000
1303-10
1303000
135-496
135-613
2031-30
2110000
2990000
3655000
3854000
4065000
4250000
1180000
4708000
4765000
4890000
6036-10
6139000
6645000
7957000
8361-10
8368000
Taurus Agro konsalting d.o.o.
@ivitiv vodoinst. radwa
Lav trade d.o.o.
PKB "Imes"
Imlek a.d.
Frikom - ind. smrz. hrane
PIK Be~ej - poqopri.
Agro - arm
"Palilula" - agencija JAZ
Omladinska zadr. - Palilula
Plav{i} Mita-poq.gaz.
Autoprevoznik-Nestorovi} Dragan
IMT a.d.
Mladost JKP
Partner graditeq
Fudbalski klub PKB
Vazduhopl. savez Lisi~ji jarak
Ambar d.o.o.
Glutin - d.p.
Gradske robne rezerve
KUD PKB Korporacija
Inst. za ratar. i povrtar.
Jabuka - trg. pred.
Agro`iv a.d. u ste~aju
Pekara Golub
Fudb. klub Kovilovo
Vanas d.o.o.
Agro pak d.o.o.
Zomiks s.t.r. - \elma{ D.
16
Ukupno
potra`ivawe
preko 60 dana
5.000,00
4.078,08
80,00
427,50
7.490.125,04
1.645.570,00
38.830,00
24.893,22
59.000,00
81.619,29
5.313,60
11.484,94
441,86
14.136,40
3.716,34
112.772,60
57.396,21
5.417,28
2.415.047,52
3.297.665,44
12.493,54
1.242.600,11
11.124,00
26.749,59
137.484,00
290.446,33
16.520,00
650.077,00
235.397,08
Otpisano
potra`ivawe
30.09.2008.
20.400,00
Potra`ivawe
za otpis
Obaveze prema
dobavqa~ima
Napla}eno
do 31.12.2008.
Napla}eno
do 31.01.2009.
Potra`ivawe
za otpis
15.400,00
4.078,08
80,00
427,50
7.490.125,04
1.645.570,00
4.078,08
80,00
427,50
7.490.125,04
1.645.570,00
38.830,00
24.893,22
59.000,00
81.619,29
24.893,22
59.000,00
81.619,29
441,86
441,86
3.716,34
26.727,00
28.726,53
3.716,34
505.189,56
3.297.665,44
12.493,54
1.242.600,11
138.162,60
2.941.754,05
12.493,54
137.484,00
225.537,11
16.520,00
650.077,00
47.573,85
25.728,41
56.070,00
5.313,60
11.484,94
14.136,40
14.736,36
86.045,60
28.669,68
5.417,28
1.909.857,96
14.736,36
26.727,00
28.726,53
367.026,96
355.911,39
1.242.600,11
11.124,00
26.749,59
186.114,22
226.384,77
121.205,00
226.662,18
38.561,54
111.755,59
169.467,11
16.520,00
423.414,82
47.573,85
[ifra
parnera
Naziv partnera
8533000
8780-10
9055000
9308-10
9308-20
9401000
9640000
0002207
0002309
1430000
1477000
8435000
Zlatar a.d.
Telekom Srbija a.d.
Sportsko dru{tvo PKB
Delta Maksi
Delta Agrar d.o.o.
Pentaks t.t.
Semex P.K. b.b.
Celpap d.o.o.
Vitam a.d. Srbislav Gligorijevi}
Agros a.d. Opovo
Mihajlo Pupin - inst.
Ekometal - komerc d.o.o.
Ukupan zbir (strana 15+16+17)
Otpisano potra`ivawe
30.09.2008.
Napla}eno otpisano potra`ivawe
do 31.12.2008.
Potra`ivawe za otpis
31.12.2008.
Ukupno potra`ivawe za otpis
31.12.2008.
17
Ukupno
Otpisano
potra`ivawe potra`ivawe
preko 60 dana
30.09.2008.
20.552,00
20.552,00
12.701,06
1.060,82
8.690,72
8.690,72
650.208,55
636.708,55
3.000,00
11.888,44
11.888,44
99.224,82
99.224,82
826,00
826,00
20.400,00
20.400,00
330.902,65
330.902,65
38.410,70
38.410,70
482.950,40
482.950,40
25.943.293,95 5.639.642,06
5.639.642,06
1.654.234,60
5.613.410,88
9.598.818,34 *
Obaveze prema
dobavqa~ima
Napla}eno
do 31.12.2008.
12.701,06
12.701,06
1.060,82
13.500,00
3.000,00
13.500,00
3.000,00
Potra`ivawe
za otpis
19.200.396,74
11.941.415,86
826,00
20.400,00
330.902,65
38.410,70
482.950,40
1.654.234,60
Napla}eno
do 31.01.2009.
1.645.570,00
Potra`ivawe
za otpis
5.613.410,88
Ispravka vrednosti potra`ivawa izvr{ena je na osnovu procene rukovodstva o
wihovoj nenaplativosti i odluke u okviru usvajawa izve{taja Centralne
popisne komisije PKB Korporacije a.d. Beograd. U evidenciji su zadr`ana
potra`ivawa starosti do 60 dana, a preko 60 dana su indirektno otpisana i
zadr`ana u evidenciji.
7.2. Struktura kratkoro~nih finansijskih plasmana na dan 31.12.2008.
godine u hiqadama dinara je slede}a:
u 000 din.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kratkoro~ni krediti i plasmani - mat. dru{tva
Kratkoro~ni krediti u zemqi
Otali kratkoro~ni finansijski plasmani
Ukupno (1+2+3):
Minus: Ispravka
Ukupno (4-5):
31.12.2008.
31.12.2007.
2.714
125.495
43.175
171.384
171.384
1.962
124.680
5.675
132.317
132.317
Kratkoro~ni kredit u zemqi u iznosu od 100.000 hiqada dinara je odobren
privrednom dru{tvu "Dragan Markovi}" a.d. Obrenovac u roku od godinu dana
po~ev od 01.10.2004. godine do kraja 2005. godine.
Kredit je "Dragan Markovi}" a.d. Obrenovac bio obavezan da vrati u roku od 12
meseci, s tim da je grejs period 6 meseci od dana po~etka kori{}ewa kredita.
Obezbe|ewe urednog vra}awa kredita je upis ru~ne zaloge na nepokretnostima u
vlasni{tvu preduze}a "Dragan Markovi}" a.d..
19.01.2007. godine je potpisan Aneks Ugovora o poslovno - tehni~koj saradwi i
proizvodnoj kooperaciji br. 1173/1 od 17.02.2005. godine br. 326 izme|u "Dragan
Markovi}" a.d. i PKB Korporacije a.d. - Beograd kojim se pove}ava iznos
sredstava zajma prema navedenim privrednom dru{tvu u iznosu od 19.967 hiqada
dinara {to je konstatovano Zapisnikom br. 9390 od 23.11.2006. godine.
8.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
u 000 din.
31.12.2008.
31.12.2007.
49.148
702
62
49.912
2.360
1.163
93
3.616
1.
2.
3.
4.
5.
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalent
@iro ra~un
Blagajna
Devizni ra~un
Ostala nov~ana sredstva
Ukupno (1+2+3+4+5):
9.
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI^EWA I POREZ NA DODATU VREDNOST
1.
2.
Pretplata po osnovu prethodnog PDV-a
Unapred pla}eni tro{kovi (premije osigurawa, stru~na
literatura, markice I/2008., OZ Palilula
Ostala aktivna vremenska razgrani~ewa (kamata lizinga, PDV
iz ra~una koji se odnose na 2008. god. a stigli I 2009. god.
Ukupno (1+2+3):
3.
napomen8
76.676
40.223
78.060
194.959
18
10.
10.1.
1.
2.
3.
4.
OSNOVNI KAPITAL
Struktura osnovnog kapitala "PKB Korporacije" a.d. na dan
31.12.2008. godine je slede}a:
Akcijski kapital - zaposlenih radnika
Akcijski kapital - pravna lica
Akcijski kapital dr`avni
Dru{tveni kapital
Ukupno (1+2+3+4):
u 000 din.
24.300
4.592
3.486.915
6.528.907
10.044.714
Posle verifikacije procewene vrednosti ukupnog osnovnog kapitala "PKB
Korporacije" a.d. od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br.
300-023-02-644/2008-08 veza 105/99-1-2 od 28.11.2008. godine, koji je na dan
31.12.2007. godine iznosio 10.044.714 iskazan u 6.352.936 akcija, i to sa
slede}om strukturom:
a) Dru{tveni kapital iskazan u 4.129.309 akcija odn. 65% = 6.528.907 hiq. din.
b) Akcijski kapital iskazan u 2.223.627 akcija odnosno 35% od ~ega je:
- akcijski kapital Republike Srbije
2.205.354 akcija - 34,713% = 3.486.915 hiq. din.
- akcijski kapital fizi~kih lica
15.369 akcija - 0,241% = 24.300 hiq. din.
- akcijski kapital Fonda za razvoj
2.648 akcija - 0,042% = 4.187 hiq. din.
- akcijski kapital DD za osigurawe "Dunav"
256 akcija - 0,004% = 405 hiq. din.
U toku je usagla{avawe kapitala PKB Korporacije AD u Centralnom registru
hartije od vrednosti.
Revalorizacione rezerve koje su na dan bilansa 31.12.2007. godine iznosile
526.590, po proceni vrednosti kapitala od strane revizorske ku}e "Fineks" su
ukinute, tako da posle kwi`ewa procene ova bilansna pozicija ne postoji.
11.
DUGORO^NA REZERVISAWA
Dugoro~na rezervisawa na dan 31.12.2008. godine iznose 34.713 hiqada dinara.
R.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OPIS
2
Po~etno stawe 01.01.2008.
Ispravka gre{ke
Dodat. rezerv.izvr{. u 2008.
Iskori{}ewa rezerv. u 2008.
Ukinuta rezervisawa u 2008.
Krajwe stawe 31.12.2008.
napomen8
Rezer. za nakn. zaposlenih
otpremnine
jub. nagrade
3
4
10.703
25.321
1.616
17.713
2.090
9.938
8.613
1.616
33.096
Ukupno
5 (3+4)
36.024
19.330
12.028
8.613
34.713
19
STAWE KRATRKORO^NIH I DUGORO^NIH OBAVEZA PO KREDITIMA I LIZINGU NA DAN 31.12.2008. GOD
Red.
br.
1.
Agrobanka
01-03/98
2.
Agrobanka
01-40/98
3.
4.
Agrobanka
AIK Banka
5.
6.
AIK Banka
Beobanka AD u ste~.
7.
8.
Naziv banke
Beobanka
Komercijalna banka
Ugovor
2118-862145/050
105050452001304562
116-6001
Masej ferguson
00-410-02021305
9.
10.
Komercijalna banka
Meridian banka
Landini III tr.
00-420-0780059-7
11.
Meridian banka
00-420-07772127
12.
Meridian banka
00-420-07769770
13.
Fond za razvoj RS
svi ugovori
14.
15.
16.
Fond za razvoj RS
Delta Agrar
PIO
/
Fendt trakt.
17.
MK Commerce - Holmer
8814-4370/05
18.
S Leasing
svi ugovori
19.
20.
21.
22.
Fond za stanove solidar.
Raiffeisen leasing
EFG Leasing
Trgova~ka banka
PKB Inshra
S0= 31.12.2008.
svi ugovori
svi ugovori
/
Konto
41400
42420
41400
42420
46000
42200
46000
42200
41400
42420
46000
42440
41400
42420
46000
42440
42200
46000
42200
46000
42200
46000
41410
42430
46060
41460
41960
41410
42430
41920
42500
41920
41950
42500
41920
41950
42500
41920
41950
42500
42420
42110
Iznos po
kontima u din.
784.819,80
241.606,60
60.000,00
20.000,00
13.308,80
31.891.820,08
879.915,59
15.000.000,00
7.658.484,60
17.869.797,40
11.081.512,94
116.483.755,20
105.489.347,36
79.191.295,59
1.311.937,22
8.626.481,31
16.699.475,72
306.044,73
17.251.924,22
525.343,12
26.252.927,28
737.764,79
46.628.293,68
86.591.716,27
795.460,02
373.740.124,57
123.705.000,98
34.586.286,36
8.646.571,59
12.847.145,00
13.290.150,00
2.731.620,20
100.854,52
4.602.771,46
225.888.539,26
29.736.274,76
117.921.671,86
29.162.378,78
4.184.462,88
9.094.593,21
930.000,00
108.131,00
1.583.689.608,75
stkrid
/
S0= 31.12.2008.
din.
1.046.426,40
U 000
din.
1.046
/
80.000,00
80
13.308,80
32.771.735,67
13
32.772
15.000.000,00
15.000
36.609.794,94
36.610
116.483.755,20
116.484
EUR/CHF/USD
/
359.948,76
/
/
/
/
/
1.851.888 USD
1.190.611,25
893.796,96
/
97.363,25
188.479,54
194.714,78
/
296.305,09
/
526.272,77
977.322,11
8.978,00
/
/
390.360,00
97.590,00
145.000,00
150.000,00
30.830,58
1.138,30
51.949,43
2.549.503,2 7
335.620,08
1.330.929,36
490.916,08 CHF
70.440,76 CHF
153.097,32 CHF
/
/
9.816.713,43 EUR
1.851.888,00 USD
714.454,16 CHF
185.992.580,17
185.993
8.626.481,31
17.005.520,45
8.626
17.006
17.777.267,34
17.777
26.990.692,07
26.991
134.015.469,97
134.015
373.740.124,57
123.705.000,98
43.232.857,95
373.740
123.705
43.233
26.137.295,00
26.137
7.435.246,18
7.435
DUGORO^NE OBAVEZE
KTO
=
=
41400
41410
41460
41920
41950
41960
42110
42200
42420
42430
42440
42500
=
=
=
=
373.547
42.441.434,87
42.441
930.000,00
108.131,00
1.583.689.608,75
113.993
81.215
373.740
270.630
34.021
123.705
997.303.632,75
997.303
KRATKORO^NE OBAVEZE
=
108.131,00
108
=
107.096.147,30
107.096
=
98.272.699,59
98.273
=
95.238.287,86
95.238
=
125.110.236,51
125.110
=
144.909.186,53
144.909
570.734.688,79
570.734
OBAVEZE ZA KAM. PO KRED.
46000
46060
S0= 31.12.08
373.546.485,88
113.992.651,76
81.214.580,04
373.740.124,57
270.629.683,24
34.021.592,16
123.705.000,98
=
=
14.855.827,19
795.460,02
15.651.287,21
14.856
796
15.652
1.583.689.608,75
1.583.689
930
108
1.583.689
20
DUGORO^NE OBAVEZE PO KREDITIMA I LIZINGU NA DAN 31.12.2008. GODINE
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kred.
odobren
Agrobank
a
Agrobank
a
Beobanka
A.D. u st.
Komer. b.
Fond za
razvoj RS
Fond za
razvoj RS
Fond za
razvoj RS
Fond za
razvoj RS
Fond za
razvoj RS
DeltaAgrar
S Leasing
Raiffeisn
leas.
EFG leasing
14.
MK
Komerc
Iznos dugor. kred.
Ugov. - partija
EUR/CHF
/
Rok vra}awa
Kam.
stopa
Grejs
period
Zaloge
obezbe|.
Obaveze po kred.
31.12.2008. god.
EUR/CHF
DIN.
/
784.819,80
DIN
2.616.066,00
01-03/98
31.12.2012.
1%
5 god.
Zemqi{te
200.000,00
01-40/98
31.12.2012.
1%
5 god.
Zemqi{te
/
25.528.282,00
116-6001
31.12.2012.
1%
5 god.
Zemqi{te
00-410-02021305
/
Konto
785
41400
60.000,00
60
41400
/
7.658.484,60
7.659
41400
/
2.084.408,11
194.305,05
172.990.031,63
15.000.000,00
17.10.2010.
36 mes.
8,5%
1%
6 mes.
12 mes.
menice
menice
1.190.611,25
105.489.347,36
2068
73.980,55
6.554.750,71
105.489
6.555
41400
41410
115.227,64
9.500.000,00
2435
36 mes.
1%
12 mes.
menice
43.845,98
3.884.797,67
3.885
41410
247.111,57
20.000.000,00
601
36 mes.
1%
12 mes.
menice
154.114,77
13.654.722,73
13.655
41410
244.678,55
20.000.000,00
1066
36 mes.
1%
12 mes.
menice
152.752,48
13.534.022,48
13.534
41410
101.578,99
9.000.000,00
2170
36 mes.
1%
12 mes.
menice
101.578,99
9.000.000,09
9.000
41410
690.937,20
54.402.898,10
Fend trakt.
01.08.2011.
1%
6 mes.
zalo`. pr.na
pokr.stv.
390.360,00
34.586.286,36
34.586
41410
310.360,72
25.167.969,54
Svi ugovori
16.08.2010.
menice
31.968,88
2.832.474,72
2.832
8.183.161,93
708.130.761,18
Svi ugovori
menice
2.885.123,35
255.624.814,02
255.625
995.434,41
47.551.163,40
Svi ugovori
01.07.2013.
561.356,84 CHF
33.346.841,66
33.347
413.000,00
35.311.500,00
8814-4370/05
7 god.
145.000,00
12.847.145,00
12.847
41920
41950
41920
41950
41920
41950
41920
12.584.769,76
1.097.847.508,45
995.443,41
47.551.163,40
5.169.336,25 ∈
561.356,84 CHF
499.858.507,20
499.859
0
S
men. i zem.
= 968.780.201,57
113.992.651,76
81.214.580,04
270.629.683,24
34.021.592,16
S0=499.858.507,20
stkrid
U 000
din.
113.993
81.215
270.630
34.021
499.859
41400
41410
41920
41950
21
12.2. KRATKORO^NE OBAVEZE PO KREDITIMA I DUGORO^NI KREDITI
KOJI DOSPEVAJU DO JEDNE GODINE - STANJE NA DAN 31.12.2008. GODINE
Iznos kratkoro~ne obav. 31.12.08.
R.
Br.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kredit odobren od
Meridian banka
Meridian banka
Meridian banka
AIK Banka
AIK Banka
Beobanka AD u ste~.
Agrobanka
Agrobanka
Komercijalna banka
Trgova~ka banka
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Fond za razvoj R.S.
Delta Agrar
Komercijalna banka
Beobanka
S Leasing
Raiffeisen Leasing
EFG Leasing
MK Commerce
S0 = 31.12.2008.
Ugovor/partija
00-420-0780059.7
00-420-0777212.7
00-420-0776977.0
2118-862145/050
1304562
116-6001
01-03/98
01-40/98
00-410-02021305
/
0361
2068
2435
601
1066
03364/02103
03364/02104
04566/03012
04566/03013
Fendt traktori
Landini
Masey Ferguson
Svi Ugovori
Svi Ugovori
Svi Ugovori
Holmer
eur/chf/$
Din.
188.479,54∈
194.714,78∈
296.305,09∈
359.948,76∈
/
/
/
/
893.796,86∈
/
78.384,96∈
122.268,37∈
72.534,24∈
92.996,80∈
91.926,07∈
46.372,56∈
8.183,43∈
278.154,95∈
186.500,73∈
97.590,00∈
97.363,25∈
1.851.888$
51.949,43∈
1.330.929,37∈
153.097,32 chf
150.000,00∈
4.638.399,19∈
1.851.888,00$
153.097,32chf
16.699.475,72
17.251.924,22
26.252.927,28
31.891.820,08
15.000.000,00
17.869.797,40
261.606,60
20.000,00
79.191.295,59
930.000,00
6.944.985,84
10.833.099,85
6.426.606,20
8.239.609,48
8.144.741,73
4.108.655,19
725.060,08
24.644.806,72
16.524.151,18
8.646.571,59
8.626.481,31
116.483.755,20
4.602.771,46
117.921.671,86
9.094.593,21
13.290.150,00
570.626.557,79
107.096.147,30
98.272.699,59
95.238.287,86
125.110.236,51
144.909.186,53
0
S = 570.626.557,79
0baveze
U hiljadama
din,
16.699
17.252
26.253
31.892
15.000
17.870
262
20
79.191
930
6.945
10.833
6.427
8.240
8.145
4.108
725
24.645
16.524
8.646
8.626
116.484
4.603
117.922
9.094
13.290
570.626
107.096
98.273
95.238
125.110
144.909
570.626
Konto
42200
42200
42200
42200
42200
42420
42420
42420
42420
42420
42430
42430
42430
42430
42430
42430
42430
42430
42430
42430
42440
42440
42500
42500
42500
42500
42200
42420
42430
42440
42500
22
12.3. OBAVEZE PO KREDITIMA KOJE SU IZMIRENE U CELOSTI DO 19.02.2009. GODINE
R.
br.
1.
2.
3.
4.
Naziv banke
Meridian banka
Meridian banka
Meridian banka
Komerc. banka
obavpokr
Broj ugovora
Broj izvoda
00-420-07769770
00-420-07772127
00-420-07800597
9929002-330
Landini-III tran{a
9929002-005-330
9929002-330
992N001-330
Datum izmirewa
obaveza
06.01.2009.
06.01.-12.01.2009.
06.01.2009.
05.01.2009.
UKUPNO:
Iznos u valuti
(EUR)
296.305,09
194.714,78
188.479,54
97.363,25
776.862,66
Iznos u din.
26.665.351,20
17.761.127,75
16.869.099,08
8.852.422,47
70.148.000,50
23
13. Date hipoteke u PKB Korporaciji
na dan 31.12.2008. godine
13.1.
Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima
nepokretnosti br. 59 KO Kovilovo.
koje
su
upisane
u
list
1. Katastarska parcela br. 1483, wiva 3 klase ukupne povr{ine 32ha
85a 32m2.
2. Katastarska parcela br. 1663, wiva 2 klase ukupne povr{ine 17ha
68a 77m2.
Obe katastarske parcele imaju ukupnu povr{inu 50ha 54a 09m2.
Hipoteka konstituisana u korist Beobanke A.D. - Ugovor o pretvarawu
kratkoro~nih potra`ivawa u dugoro~ni kredit br. 36 od 05.05.1998.
godine (rok vra}awa kredita 15.12.2012. godine).
13.2.
Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima koje su upisane u
nepokretnosti br. 59 KO Kovilovo, katastarska parcela br. 1715.
-
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
list
poqoprivrede, magacin i upravna zgrada
poqoprivrede - magacin
poqoprivrede - su{ara
poqoprivrede - magacin
poqoprivrede - magacin
poqoprivrede - pomo}na zgrada
poqoprivrede - magacin semenskog `ita
Hipoteka je konstituisana u korist Komercijalne banke A.D. i to:
13.2.1. Ugovor o davawu meni~nog avala br. 5511 od 21.05.2003. godine na osnovu
koga je Komercijalna banka A.D. Beograd avalirala 22 blanko solo
menice izdate od strane nalogodavca u korist Fonda za razvoj
Republike Srbije u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Odobravawe avala iz
prethodnog stava se vr{i u skladu sa Ugovorom o kreditu br. 3364
izme|u PKB Korporacije i Fonda za razvoj Republike Srbije.
(Rok vra}awa kredita 31.12.2009. godine).
napomen8
24
13.3.
Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima koje su upisane
nepokretnosti br. 59 KO Kovilovo, katastarska parcela br. 1376
u
list
Hipoteka je ukwi`ena u korist Komercijalne bankea A.D. Beograd kao
Poverioca radi obezbe|ewa potra`ivawa Poverioca od du`nika
Instituta PKB Agroekonomik DOO Beograd.
PKB Korporacija AD kao tre}e lice – Jemac je saglasan da se na
nepokretnostima u wegovom vlasni{tvu konstitui{e hipoteka na
nepokretnostima:
-
Poqoprivredna zgrada – Centar za istra`ivawe u sto~arstvu
Ugovor o davawu meni~nog avala br. 5523 od 04.08.2003. godine na
DINARA: 1.500.000,00
Navedenim ugovorom, Banka se obavezala da avalira 22 blanko sopstvene
menice izdate od strane Nalogodavca u korist Fonda za razvoj
Republike Srbije
napomen8
25
13.4. Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima koje su upisane
u Listu nepokretnosti br. 644 KO Besni Fok od 22.08.2003. godine
1.
Ukwi`ba zalo`nog prava na nepokretnostima - gra|evinskim objektima
sto~arske proizvodwe "PKB Dunavac" - Dunavac, sagra|enim na kat.
parceli 43 objekti 1-5 i 8; kat. parcela 45/1 objekti od 1-10 i 49-72;
gra|evinskim objektima sto~arske proizvodwe "PKB Pionir" - Besni
Fok, sagra|enim na kat. parceli 1226, objekti od 4-8; 10-27 i 30-38 na kat.
parceli 1227, objekat broj 4, kat. parceli 1261, objekti 9, 10, 12-24 i 27-36 u
korist Komercijalne banke a.d. Beograd, kao obezbe|ewe po Ugovoru o
regulisawu me|usobnih odnosa po osnovu kori{}ewa inostranog kredita.
II
tran{a Landini - kreditna linija u iznosu od 1.104.150,00 evra, Ugovor od
19.09.2003. godine, kao i iznos od 288.702,75 evra po Ugovoru br. 6545-200165.
III Tran{a Landini - kreditna linija u iznosu od 973.632,50 evra, Ugovor od
19.09.2003. godine, kao i iznos 254.576,26 evra po Ugovoru 6545-9-00164.
(26.11.2008.)
(Kredit je vra}en. U 2009. godini bi}e skinuta hipoteka.)
13.5. Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima koje su upisane
u Listu nepokretnosti br. 581 KO Lepu{nica
Na ime obezbe|ewa nov~anog potra`ivawa po Ugovoru o davawu meni~nog avala
br. 6046515357 od 19.10.2004. godine na dinara 134.000.000,00 u korist
Poverioca Komercijalne banke, Du`nik PKB Korporacija - Beograd je
saglasna da se zasnuje upis zalo`nog prava - hipoteke na nepokretnostima u
vlasni{tvu zalo`nog du`nika i to na:
-
wivi
wivi
wivi
wivi
wivi
wivi
wivi
wivi
2
2
2
2
2
2
3
3
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
P-1054 32 a 34 m2, potes - Stare Livade KP 892/1
P-414 03 a 34 m2, potes - Podele KP 893
P-824 22 a 17 m2, potes - Podele KP 896
P-774 74 a 22 m2, potes - Podele KP 898
P-744 46 a 20 m2, potes - Podele KP 900
P-834 34 a 44 m2, potes - Stare Livade KP 902
P-1474 28 a 26 m2, potes - Nove Livade KP 904
P-844 54 a 00 m2, potes - Nove Livade KP 905
Sve upisane u List nepokretnosti br. 581 KO Lepu{nica.
Navedenim Ugovorom banka se obavezala da avalira 18 sopstvenih blanko
menica izdatih od strane Du`nika u korist Fonda za razvoj Republike Srbije.
(31.12.2009.)
napomen8
26
13.6.
Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima koje su
nepokretnosti br. 427, katastarska parcela br. 1481.
-
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
poqoprivredna
poqoprivredna
poqoprivredna
poqoprivredna
poqoprivredna
-
upisane
u
list
hala
upravna zgrada
aneks proizvodne hale
dezinfekcija kamiona
trafo stanica
Hipoteka je ukwi`ena u korist Meba - Sa Group, Novi Sad.
Kreditna Linija (okvirni kredit0 br. Ugovora 00-420-1975554.6 i
Aneks Ugovora br. 1 od 30.12.2008. godine.
u iznosu od
EUR: 1.500.000,00
(Rok vra}awa kreditne Linije do 23. decembra 2009. godine)
13.7.
Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima koje su upisane u list
nepokretnosti br. 1107, katastarska Op{tina Progar katastarske parcele
(u prilogu)
Hipoteka je konstituisana u korist AIK Banka AD Ni{ filijala
Beograd
Br. Ugovora 21118-862145/050 od 19.02.2008. godine
u iznosu od 150.000.000,00 dinara
(Rok vra}awa 20.12.2008.godine)
13.8.
Hipoteka ukwi`ena na nepokretnosti
Zgrada poqoprivrede - Glavna upravna zgrada, spratnosti Pr+3, naseqe
Padinska Skela, opisanoj na kat. parceli broj 1740kao broj zgrade 1,
upisanoj u listu nepokretnosti broj 59 KO Kovilovo.
Hipoteka je ukwi`ena u korist Komercijalne banke AD Beograd.
Dugoro~ni kredit - kreditna partija broj 00-410-02021305 od 02.10.2008.
godine u iznosu dinarske protivrednosti eur 2.084.408,11 {to po
sredwem kursu na dan odobrewa kredita ~ini RSD 160.000.000,00.
Rok vra}awa kreita 17.10.2010. godine.
napomen8
27
13.9. Ugovor o zalozi hartija od vrednosti br. 00-420-1975554.6. zakqu~en dana
30. decembra 2008. godine izme|u Meba - Sa Group AD Novi Sad, Bra}e
Ribnikara 4 - 6 (Zajmoprimac) i PKB Korporacije A.D., Industrijsko
naseqe b.b. Padinska Skela (Zalogodavac) ugovoreno je da kao obezbe|ewe
Ugovora o kreditnoj liniji (okvirni kredit) br. Ugovora 00-4201975554.6 i Aneksa Ugovora br. 1 da se zasnuje zalo`no pravo na hartijama
od vrednosti emitenta PB "Agrobanka" a.d. Beograd ISIN broj
RSAGROE02462 CFI kod ESVUFR, Tiker AGROAS 2464, Pojedina~ne
nominalne vrednosti RSD 10.000,00 (slovima deset hiqada dinara i
00/100) odnosno ukupne nominalne vrednosti 17.530.000,00 RSD.
(Rok vra}awa kreditne linije 23. decembar 2009.)
napomen8
28
13.10. Za obezbe|ewe potra`ivawa Poverioca Meridian Bank Credit Agricole
Group a.d. Novi Sad, po osnovu kreditne linije Ugovor br. 00-420-1975554
6 i Aneksa Ugovora br. 1 od 30.12.2008. godine zasnovano je zalo`no pravo
na pokretnim stvarima:
-
Merkantilni kukuruz JUS kvaliteta roda 2008. godine, u koli~ini od
11.000.000 kg, u vrednosti od 82.500.000,00 dinara.
(Rok vra}awa kreditne linije 30.12.2009. godine)
13.11. Za obezbe|ewe nov~anog potra`ivawa Poverioca Komercijalne banke a.d.
Beograd prema Du`niku preduze}u PKB Korporacija Beograd a.d., a po
osnovu Ugovora o davawu meni~nog avala br. 6046515357 od 19.10.2004.
godine, na osnovu koga je Komercijalna banka a.d. Beograd avalirala 18
sopstvenih blanko menica u korist Fonda za razvoj Republike Srbije,
zasnovano je zalo`no pravo na osnovnom stadu, kravama muzarama koje su
upisane u Specifikaciji, a koja je sastavni deo procene vrednosti stada
od 22.10.2004. godine.
I
Farma Mladost
-
Krave muzare popisane u tabeli 1A od r.br. 1-1056
Krave muzare popisane u tabeli 1B od r.br. 1-408
II
Farma Lepu{nica
-
Krave muzare popisane u tabeli 2A od r.br. 1-958
Krave muzare popisane u tabeli 2B od r.br. 1-378
III
Farma Partizanski Prelaz
-
Krave muzare popisane u tabeli 3B od r.br. 1-264
(31.12.2009.)
napomen8
29
PRIMQENE HIPOTEKE
13.12. Hipoteke ukwi`ene na nepokretnostima koje su upisane
u Listu nepokretnosti br. 272 KO Ratari
Ukwi`ba zalo`no pravo - hipoteka zalo`nog du`nika "Dragan Markovi}"
Obrenovac, Kraqa Petra I br 27 a u korist poverioca Poqoprivredne
Korporacije a.d. "Beograd" - Padinska Skela, Industrijsko naseqe bb na
nepokretnosti ozna~enoj u V listu 1. deo i to: zgradi br. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
povr{ine u gabaritu sve po 1.526 m2 na kat. parc. br. 596, kao i zgrada br. 1
povr{ine 1.254 m2 izgra|en, t.j. na kat. parceli br. 608.
Hipoteka upisana na osnovu re{ewa br. 187/05 od 03.06.2005. godine
Op{tinskog suda u Obrenovcu radi obezbe|ewa nov~anog potra`ivawa u iznosu
od 100.000.000,00 dinara u korist Poqoprivredne Korporacije a.d. "Beograd" Padinska Skela, Industrijsko naseqe bb.
napomen8
30
14.
OBAVEZE IZ POSLOVAWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Primqeni avansi
Dobavqa~i - mati~na i zavisna preduze}a
Dobavqa~i - ostala pridru`ena dru{tva
Dobavqa~i u zemqi
Dobavqa~i iz inostranstva
Obaveze iz specifi~nih poslova
Ukupno (1+2+3+4+5+6):
15.
OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
250.816
32.731
95.799
948.067
15.973
416
1.343.802
86.729
28.161
77.946
713.099
242
1.141
907.318
15.1. Ostale kratkoro~ne obaveze
1.
2.
Obaveze po osnovu zarada
Druge obaveze
Ukupno (1+2):
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
2.357.300
882.713
3.240.011
1.531.680
377.492
1.909.172
Po re{ewu Poreske uprave - filijala Palilula, br. 47-00426/2008-0015-010 br.
predmeta 401243330 od 21.07.2008. godine, posle obavqene terenske kontrole
obra~unavawe i pla}awe poreza na ostale javne prihode, obra~unavawe i
pla}awe poreza i doprinosa po odbitku - porez na dohodak, odnosno kontrolom
obra~una i pla}awe PDV-a za mesec maj 2008. godine, utvr|eno je da topli
obrok koji su radnici koristili u periodu od 01.01.2006. godine do 31.05.2008.
godine nije ukqu~en u zaradu radnika i na taj iznos nije obra~unat i pla}en
porez na zarade i socijalni doprinosi.
Odredbama ~l. 105 i ~lana 118. Zakona o radu nesumqivo je utvr|eno da se topli
obrok smatra zaradom, tako da je "PKB Korporacija" a.d. du`na da vrednost
toplog obroka ukqu~i u zaradu. Korekcija za 2006. i 2007. godinu je kwi`ena na
teret gubitka u iznosu od 125.905.603,88 dinara. Korekcijom u po~etnom stawu
dato pod napomenom 4.1. ovih napomena.
15.2. Obaveze po osnovu poreza i pasivnih vremenskih razgrani~ewa
31.12.2008.
1.
2.
3.
4.
Obaveze za porez na promet i akcize
Obaveze za porez iz rezultata
Obaveze za druge da`bine
Pasivna vremenska razgrani~ewa
Ukupno (1+2+3+4):
napomen8
6
2.571
45.418
5.427
53.421
u 000 din.
31.12.2007.
2.571
27.536
718
30.825
31
16.
VANBILANSNA AKTIVA I VANBILANSNA PASIVA
Vanbilansna aktiva i vanbilansna pasiva na dan 31.12.2008. godine iznose
17.547.260 hiqada dinara, a odnosi se na slede}e pozicije:
1.
2.
3.
4.
Sredstva drugih lica
Hartije od vrednosti
Dati avali i garancije
Druga vanbilansna aktiva
Ukupno (1+2+3+4):
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
16.320.705
123.655
1.500
1.101.400
17.547.260
16.169.936
140.695
90.469
990.068
17.391.168
Pored procene vrednosti kapitala "PKB Korporacije" a.d. na dan 31.12.2007.
godine od strane revizorske ku}e "Fineks" vr{ena je i procena vrednosti
dr`avnog zemqi{ta koje je dato "PKB Korporaciji" a.d. na kori{}ewe tako da
je korekcija vrednosti dr`avnog zemqi{ta 11.040.336 hiq. dinara, a ukupno
dr`avno zemqi{te je 15.882.630 hiq. din.
Ukupna vanbilansna aktiva i pasiva na dan 31.12.2007. je iznosila 17.391.168
hiq.din.
NAPOMENE UZ BILANS USPEHA
17.
17.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRIHODI OD PRODAJE
Struktura prihoda od prodaje
Prihodi od prodaje robe na doma}em tr`i{tu
Prih.
Prih.
Prih.
Prih.
od
od
od
od
prodaje
prodaje
prodaje
prodaje
proizvoda i usluga zavisnim dru{t.
proizv. i usluga pridru`enim dru{.
proizvoda i usluga na dom. tr`i{tu
proizvoda na ino tr`i{tu
Ukupno (2+3+4+5):
Sve ukupno (6+1):
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
69.791
29.761
10.265
3.637.828
3.677.854
3.747.645
59.559
26.335
12.871
2.804.305
335
2.843.846
2.903.405
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma}em tr`i{tu odnose se na
prodaju mleka, p{renice, je~ma, suncokreta, {e}erne repe, soje, mesa,
industrijskog povr}a.
17.2.
Struktura prihoda od aktivirawa u~inka i robe od 01.01. - 31.12.
u
000 din.
1.
2.
Prihodi od aktivirawa ili potro{we roba za
sopstvene potrebe
Prihodi od aktivirawa proizvoda i usluga za
sopstvene potrebe
Ukupno (1+2):
napomen8
31.12.2008.
31.12.2007.
17.065
13.777
594.455
611.520
678.230
692.007
32
17.3. Pove}awe
vrednosti zaliha nedovr{ene proizvodwe, gotovih
proizvoda od 01.01.-31.12.2008. godine u hiqadama dinara iznosi
770.315.
17.4. Smawewe
vrednosti zaliha nedovr{ene proizvodwe, gotovih
proizvoda od 01.01.-31.12.2008. godine u hiqadama dinara iznosi
89.347.
17.5. Struktura ostalih poslovnih prihoda
31.12.2008.
1.
2.
3.
17.6.
1.
2.
3.
4.
Prihodi od premije, subvencije
Prihodi od zakupa
Ostali poslovni prihodi
Ukupno (1+2+3):
u 000 din.
31.12.2007.
128.090
7.829
76.702
212.621
192.918
7.065
55.630
255.613
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
352
722
50.519
227
51.820
19
12.062
13.470
2.593
28.144
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
11.075
1.083
85
1.957
8.613
8.269
809
2.573
4.092
1.892
984
330.931
354.728
6.703
89.287
114.625
Struktura finansijskih prihoda
Prihodi od kamata
Prihodi od kursnih razlika
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi
Ukupno (1+2+3+4):
17.7. Ostali prihodi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dobici od prodaje nem. ulagawa, nekretnina,
postrojewa, opreme, biolo{kih sredstava
Dobici od prodaje materijala
Vi{kovi
Napla}ena otpisana potra`ivawa
Prihodi od ukidawa dug. rez.
Prihodi od smawewa obaveza
Prihodi od uskla|ivawa vrednosti dugoro~nih
fin. plasmana, potra`ivawa
Ostali nepomenuti prihodi
Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8):
U okviru pozicije ostali nepomenuti prihodi iznos od 330.931 hiqada dinara
~ine prihodi po osnovu nepla}enih penala, kapara u iznosu od 87.033 hiqada
dinara i ostali prihodi od 132.000 hiqada dinara koji se najve}im delom
odnosi na prenos prava iskori{}ewa za zemqi{te "Euroluks petrol ELP".
napomen8
33
18.
18.1.
1.
2.
3.
RASHODI
Struktura tro{kova materijala za izradu
Tro{kovi materijala za izradu
- tro{ak semena
- tro{ak mineralnog |ubriva
- sredstva za za{titu
- veterinarski lekovi
- tro{kovi koncentrata
- ostalo
Tro{kovi re`ijskog materijala
Tro{kovi goriva i energije
Ukupno (1+2+3):
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
1.497.751
88.429
281.816
230.350
13.316
677.662
206.178
232.527
602.119
2.332.397
1.179.279
71.800
143.748
242.702
11.998
540.285
168.746
148.409
458.447
1.781.135
18.2. Ostali poslovni rashodi po osnovu li~nih primawa
31.12.2008.
1.
2.
3.
4.
5.
18.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7a
8.
9.
10.
11.
Tro{kovi zarada i naknada zarada
Tro{kovi poreza i doprinosa na zarade
Ukupno (1+2):
Tro{kovi naknada po autorskom ugovoru
Ostali rashodi po osnovu ugovora privremenim i
povremenim poslovima
Ukupno (3+4+5):
u 000 din.
31.12.2007.
1.942.899
317.556
2.260.455
1.450.948
256.640
1.707.588
-
162.547
2.423.002
171.539
1.879.127
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
93.036
10.729
17.750
2.525
6.114
26.235
46.206
184.369
11.432
73.619
4.241
476.256
90.711
8.307
11.582
2.804
6.253
20.575
42.299
147.476
10.938
14.452
30.185
390.012
Ostali poslovni rashodi
Tro{kovi usluga na izradi u~inaka
Tro{kovi transportnih usluga
tro{kovi usluga odr`avawa
Tro{kovi zakupa
Tro{kovi sajmova
Tro{kova reklame i propagande
Tro{kovi premije osigurawa
Tro{kovi ostalih usluga
Tro{kovi platnog prometa
Ostali nematerijalni tro{kovi
Tro{kovi reprezentacije
Ukupno (od 1-10):
napomen8
34
18.4. Tro{kovi amortizacije u periodu od 01.01.-31.12.2008. godine iznose
567.758 hiqada dinara.
18.5. Tro{kovi dugoro~nih rezervisawa u periodu od 01.01.-31.12.2008.
godine iznose 19.330 hiqada dinara, a odnose se na projektovane
tro{kove otpremnina i jubilarnih nagrada za 2008. godinu.
18.6. Finansijski rashodi
1.
2.
3.
4.
Rashodi kamata
Kursne razlike
rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski rashodi
Ukupno (1+2+3+4):
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
570.749
18.526
167.118
2.181
758.574
310.630
3.876
32.460
33
346.999
31.12.2008.
u 000 din.
31.12.2007.
38.964
139
12.953
55.596
107.652
55.957
520
13.697
39.787
109.961
18.7. Ostali rashodi
1.
2.
3.
4.
Gubici po osnovu rashodovawa imovine
Gubici od prodaje materijala
Ostali napomenuti rashodi
Obezvre|ewe potra`ivawa i dugoro~nih plasmana
Ukupno (1+2+3+4):
Iznos od 43.269 hiqada dinara se odnosi na obezvre|ewe plasmana nastale po
osnovu korekcije kwigovodstvene vrednosti prema fer vrednosti plasmana.
napomen8
35
19.
[email protected] PORESKA SREDSTVA
U PKB Korporaciji a.d. "Beograd" primawa MRS-12 - Porez na dobitak u
hiqadama dinara izgleda:
u 000 din.
1.
2.
3.
2005. godina
Kwigovodstvena vrednost
Poreska osnovica
Razlika (1-2)
4.910.619
5.589.369
678.750 h 10%=67.875
U 2005. godini je registrovano odlo`eno poresko sredstvo u iznosu od 67.875
hiqada dinara koje je proisteklo iz prethodne procene.
20.
[email protected] PORESKA OBAVEZA
1.
2.
3.
2006. godina
Kwigovodstvena vrednost
Poreska osnovica
Razlika (1-2)
u 000 din.
5.175.592
4.955.024
220.568 h 10%=22.057
U 2006. godini je registrovana odlo`ena poreska obaveza u iznosu od 22.057
hiqada dinara.
u 000 din.
1.
2.
3.
2007. godina
Kwigovodstvena vrednost
Poreska osnovica
Razlika (1-2)
5.141.113
4.717.334
423.779 h 10%=42.378
U 2007. godini je registrovana odlo`ena poreska obaveza u iznosu od 42.378
hiqada dinara po{to je za 2006. godinu ukalkulisano 22.057, u 2007. godini je
ukalkulisana razlika od 20.321 hiqada dinara.
u 000 din.
1.
2.
3.
2008. godina
Kwigovodstvena vrednost
Poreska osnovica
Razlika (1-2)
6.847.326
4.594.554
2.252.772h10%=225.277
U 2008. godini je registrovana odlo`ena poreska obaveza u iznosu od 225.277
hiqada dinara po{to je za 2007. godinu ukalkulisano 42.378 hiqada dinara, u
2008. godini je ukalkulisana razlika od 182.899 hiqada dinara.
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Opis
Bruto gubitak
Kapitalna dobit
Uskla|ivawe rashode
Ra~unovodstvena amortizacija
Poreska amortizacija
Oporeziva dobit/gubitak (1+2+3+4+5)
Teku}i porez (2h10%)
Umawewe po osnovu ulagawa u osnovna sredstva
Obra~unati teku}i porez po umawewu (7-8)
Odlo`ena poreska obaveza (rashod)
Neto gubitak (1+9+10)
Neto gubitak koji bi se iskazao bez utvr|ivawa
odlo`enog poreza (1+9)
napomen8
2008.
(1.118.677)
486.335
567.758
(615.539)
(680.123)
(182.899)
(1.301.576)
(1.118.677)
36
21.
PREGLED SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31.12.2008. GODINE PO GODINAMA
21.1. Teku}e parnice i drugi sporovi u kojima je Preduze}e tu`ilac
2001. godina
br.
Tu`ena strana
1. Prva srpska fab. {e}era
2. Dr`ava Srbija
Predmet
spora
dug
dug
Vrednost
Trenutni status
spora u din.
spora
391.742,71 ste~ajni postupak
30.847,76 sledi izvr{ewe
2002. godina
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Tu`ena strana
Stankov Branislav
Kompanija @ivkovi}
Kolubara ugostiteq.
"Gavrilovi}"
Flori Mugurel
Predmet
spora
radi duga
prij. potr.
radi duga
dug
dug
Vrednost
spora u din.
2.074,74
675.573,57
572.839,35
164.004,16
15.300,00
Trenutni status
spora
izvr{ni postupak
postup. u ste~aju
odbijen tu`. zah.
ivr{ni postupak
izvr{ewe
2003. godina
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Tu`ena strana
Makevi} Jovo i dr.
Nikolovski Nada i dr.
Milo{evi} Radomir
Moldovan @eqko
Agroteks Beograd
Mobi Escargots
AD In`ewering YE
Elektrosrbija Biopak
Saragosa Beograd
Alani DOO Pan~evo
TP "Tvins" DOO N. Sad
"Agrobel" Zemun
"Boras" Beograd
"Tim Trans" Novi Bgd.
"Srem" - Jakovo
IMR Rakovica Beograd
Inst. Mihajlo Pupin
Kosmaj kop junior
"Bo`i}" Bor~a
Metalogradwa
Ribarsko gazdinstvo
Vo}ar Palanka
PKB Srem
MB Komerc
napomen8
Predmet
spora
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
Vrednost
spora u din.
88.055,53
23.375,57
69.080,00
130.181,54
111.993,51
57.121,83
60.807,20
192.000,00
10.436,75
10.052,34
8.177,88
201.755,00
91.227,00
29.656,68
12.000,00
331.993,66
51.995,16
79.620,00
11.289,27
32.104,38
24.548,88
194.217,94
990.000,00
34.695,66
Trenutni status
spora
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
ivr{ni postupak
izvr{ni postupak
postupak ste~aja
izvr{ni postupak
povu~ena tu`ba
postupak ste~aja
postupak u toku
postupak izvr{ewa
postupak izvr{ewa
postupak izvr{ewa
postupak izvr{ewa
Izvr{ni postupak
Postupak u ste~aju
Postup. likvidacije
Postupak u toku
izvr{ni postupak
postupak u ste~aju
postupak izvr{ewa
postupak izvr{ewa
postupak u toku
postupak u toku
37
2004. godina
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tu`ena strana
Spasi} Dragana
Milican Komerc Negotin
Stoiqkovi} Miroslav
Andreji} Miloje
Mitrovi} Vojislav
Vuj~in Mom~ilo
Ribo{ki} @ivojin
Kazanxi} Qubi{a
Veli~kovi} Dragan
10. Zlatkovi} @ivko
11. Matovac Ivan
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Autopr. Matijevi} Pero
TMN Kalu|erica
Elektronika MM
ZZ [ajka{
AIK Wego{
br.
Tu`ena strana
N.P. Eks.-Imp. - Krwa~a
"Agroba~ka" u ste~aju
"Kentaur"
"Kentaur"
Vu~kovi} Milica
Nikoli} Dragan
Predmet
spora
isp. duga
dug
ispuw.Ug.
ispuw.Ug.
ispuw.Ug.
ispuw.Ug.
ispuw.Ug.
ispuw.Ug.
neosn.boga}
.
neosn.boga}
.
neosn.boga}
.
Vrednost
spora u din.
87.719,15
1.435.000,00
26.142,00
30.264,60
14.500,00
5.000,00
5.676,00
1.332,00
13.540,00
Trenutni status
spora
izvr{ni postupak
postupak ste~aja
izvr{ni postupak
ivr{ni postupak
pla}eno
postupak u toku
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
18.882,60 pla}eno
9.360,40 izvr{ni postupak
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
dug
19.680,00
17.342,72
88.104,00
32.292,00
3.000,00
9.500,00
20.296,80
154.000,00
750.017,26
80.214,91
5.388,00
postupak izvr{ewa
postupak izvr{ewa
postupak ste~aja
postupak ste~aja
postupak ste~aja
postupak izvr{ewa
Postupak izvr{ewa
postupak izvr{ewa
postupak izvr{ewa
postupak u toku
postupak u toku
2005. godina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
AD Imperijal
AD Imperijal
AD Imperijal
AD Imperijal
Kurte{i Azis
Mari} Divna
Biopak
AD Strela osigurawa
DP Jastrebac Ni{
Krnkomerc
FK Sveti Stefan
Maleti} Neboj{a
napomen8
Predmet
spora
dug
dug
dug
dug
dug
neosn.boga}
.
dug
dug
dug
dug
dug
dug
Vrednost
spora u din.
79.135,92
10.013,63
74.619,50
12.314,00
1.340,60
64.211,24
15.980.933,36
20.000,00
28.464,00
1.009.880,40
38.000,00
15.133,61
Trenutni status
spora
postupak
postupak
postupak
postupak
likvidacije
likvidacije
likvidacije
likvidacije
tu`eni preminuo
izvr{ewe u ratama
postupak u ste~aju
postupak likvidacije
izvr{ni postupak
postupak u toku
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
38
2006. godina
br.
Tu`ena strana
1. Milovi} Milan
2. Dan~ula \ur|ina
3. Dutka Petar
4. Pavlovi} Branka
5. Obradinovi} Dragan
6. Vukobrad Drago
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SZMKR Golija
DOO Medi}
EKA DOO Ni{
Pobeda NEGI DOO
SZR Gica
PP Mati}
ZZ Banat Vr{ac
Bioin`ewering
Zonadeks a.d.
1. oktobar @abaq
17.
18.
19.
20.
Wego{ Lov}enac
@igosig - Po`ar
Jana}kovi} Ivan
Jaxi} Milan
21.
22.
23.
24.
25.
Rexepi Aki
Lali} Svetozar
Stankovi} Nenad
To{i} \or|e
Marinkovi} Lazar
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
ZZ Nauportus
DP Agroin`ewering
Univerzal grupa DOO
Nedeqkovi} Sreten
Glutin DOO
Ko`ara @ivkovi}
Rest. "Sport" Beograd
STR "Stek" Zemun
Predmet
spora
isp. duga
neosn.boga}
.
neosn.boga}
.
neosn.boga}
.
neosn.boga}
.
neosn.boga}
.
prij. potr.
ispuw.Ug.
napl.potr.
ispl. potra.
ispl.potra.
ispuw.Ug.
ispl.potra.
ispl.potra.
ispl.potra.
prij. potr.
prij. potr.
dug
dug
neosn.boga}
.
dug
dug
dug
dug
neosn.boga}
.
napl.potr.
napl.potr.
napl.potr.
napl.potr.
napl.potr.
napl.potr.
napl.potr.
dug
dug
Bukovica Global Komerc dug
"Kati} farma"
dug
Stoj~i} Jovica
dug
Radanovi} Nenad
dug
Vujovi} Zoran
dug
Radinovi} DOO
napl.potr.
^olakovi} Slobodan
poni{.Ug.
^olakovi} Slobodan
dug
Petkovi} Dragan Pe}inci
napomen8
Vrednost
Trenutni status
spora u din.
spora
288.883,65 izvr{ni postupak
28.720,90 pla}awe u ratama
14.097,50 postupak po `albi
8.720,00 postupak po `albi
8.522,00 postupak po `albi
5.962,30 izvr{ni postupak
377.964,00
324.954,73
103.745,64
33.970,00
30.000,00
1.028.658,82
14.196,40
689.542,75
68.347,50
24.252,83
25.179,18
7.700,00
32.435,35
23.895,80
izvr{ni postupak
postupak u toku
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
postupak u toku
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak i
prijava potr. u ste~.
prinudno napl}eno
izvr{ni postupak
postupak po `albi
izvr{ewe u ratama
17.505,80
19.621,00
30.290,50
28.034,90
10.657,10
izvr{ewe u ratama
izvr{ewe u ratama
izvr{ewe u ratama
postupak po `albi
presuda sledi
45.960,00
942.038,38
890.299,48
31.067,20
6.540.970,74
190.290,24
7.000,00
29.945,00
22.226,40
17.802,66
8.640,00
484.137,08
290.655,28
319.695,64
90.000,00
150.000,00
4.800,00
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
izvr{ni postupak
pla}eno u celosti
postupak u toku
presuda, sl. izvr{.
prekid postupka
izvr{ni postupak
postupak u toku
postupak izvr{ewa
39
2007. godina
br.
Tu`ena strana
1. STR Miki
2. Imperijal osigurawe u
ste~aju
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Predmet
spora
dug
nakn.{t.po
os. autoodg.
Obu}a Nenadovi}
New octan plus postupak
ZZ "Zemqoradnik"
ZZ "Lubelula"
"Klas plus" doo postup.
"Panonija" DOO postup.
DOO "Prole}e" postup.
Mobtel Srbija postupak
Pik Zemun postupak
Agrokomp NS
Nikola Novoselas
13. Milanovi} Vladeta
izvr{ewe
dug
dug
izvr{ewe
dug
dug
dug
dug
dug
izvr{ni
postupak
dug
br.
Predmet
spora
dug
Vrednost
Trenutni status
spora u din.
spora
48.778,70 pla}eno
ste~ajni postupak
14.238,63
32.697,16 pla}eno
24.988,77 izvr{ni postupak
193.910,70 izvr{ni postupak
5.503,68 pla}eno
39.002,00 izvr{ni postupak
27.148,80 izvr{ni postupak
27.148,80 izvr{ni postupak
4.894,64 izvr{ni postupak
438.167,43 izvr{ni postupak
20.827,80 izvr{ni postupak
49.560,00 prvostepeni postup.
2008. godina
Tu`ena strana
1. TR "Zomiks"
2. "Dete Pekabete" DOO
3.
4.
5.
6.
"Nova Srbijanka" DOO
"PKB Vo}arske planta`e"
"Agro`iv" AD Pan~evo
PKB "Agroin`ewering"
napomen8
dug
dug
dug
dug
dug
Vrednost
spora u din.
Trenutni status
spora
izvr{ni
postupak
147.677,19 napla}. (67.506,28)din
86.918,01 izvr{ni
postupak
napla}.
(42.640,00)din.
481.050,36 napla}.(565.633,77)din.
1.969.282,38 izvr{ni postupak
841.901,36 ste~ajni postupak
79.404,09 izvr{ni postupak
40
21.2. Teku}e parnice i drugi sporovi u kojima je Preduze}e tu`ena strana
2001. godina
br.
Tu`ilac
1. DOO "Mikend"
2. Davidovi} Staza
Milutinovi} Miroslav
^u|uz Jelica
3. Paji} Gordana
4. Risti} Aleksandar
5. Gaji} Vitomir
6. Mrdaq Mirko
7. BIM Slavija
Predmet
spora
dug
naknada
{tete
Vrednost
Trenutni status
spora u din.
spora
81.000,00 Odbijen tu`. zahtev
256.366,00 postupak po `albi
480.000,00 postupak u toku
usvojen tu`. zahtev
29.000,00 pla}eno 03.06.2008.
61.328,00 delim. usvoj.tu`.zah.
/ postupak u toku
/ postupak u toku
nakn. {tete
nakn. {tete
radi ispl.
radi utvr|.
radi utvr|.
prava rasp.
2002. godina
br.
Tu`ilac
1. Milutinovi} Leposava
2. Kuli} Danica
Kuli} Dragana
Kuli} Draga
3. Stojanovi} Nada i Vesna
4. Mi}i} Slobodan i
]opi} Mirko
5. Sto{i} Dragan
6. stojakovi} Verica
7. Dangubi} Neboj{a
8. @ivkovi} Alksandar
9. Ivanovi} Dragoje
Predmet
spora
nakn.{tete
poni{taj
odluke kom.
rad.saveta
nakn. {tete
nakn. {tete
isplata
razl. zarade
ispl.razl.
zaade
nakn. {tete
poni{.re{.
o otkazu
isplata
razl. zarade
Vrednost
Trenutni status
spora u din.
spora
1.400.000,00 postupak po `albi
/ postupak u toku
91.632,00 postupak po `albi
2.450.000,00 okon~an postupak
prvostepeni postup.
68.000,00
postupak u toku
25.000,00
50.000,00 usvojen tu`. zahtev
postupak po `albi
73.569,99
pla}eno 02.11.2008.
100.000,00
1.225.124,00 postupak u toku
3.106.716,58 postupak po `albi
10.619,05 usd
376.643,92 usd postupak po `albi
postupak po `albi
310.000,00
10. MEAT UNION
11. "Srbijagas"
dug
dug
12. "Srbijagas"
13. Stojanovi} Miroslav
dug
br.
Predmet
Vrednost
Trenutni status
spora
spora u din.
spora
nakn.{tete
140.000,00 postupak u toku
dug
638.090,57 usd prinudno
radi poni.
o stam.kom.
2003. godina
Tu`ilac
1. Sto{i} Dragan
2. NIS Energogas Bgd.
3. Brajovi} Mile
4. Lasica Bo`o
napomen8
napl.delimi~.u 2007. a
za ost.je obust.post.
nakn. {tete
pon.re{.o
pres.rad.od.
200.000,00 pla}eno 23.12.2008.
25.000,00 odbijen tu`. zahtev
41
2004. godina
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Tu`ilac
Dmitrovi} Danica
Bawa{ Dominika
Mi}evi} Mile
Baveqi} Mirjana
Petrovi} Sa{a
6. Rajkov Cvetko
7. Kentaur
Predmet
spora
nakn. {tete
nakn. {tete
nakn. {tete
ispl. otpre.
pon.re{.o
preme{taju
radni spor
dug
Vrednost
spora u din.
250.000,00
345.000,00
290.000,00
100.000,00
/
Trenutni status
spora
okon~an
postupak u toku
postupak u toku
prinudno napla}eno
okon~an
200.000,00 tu`ba povu~ena
1.204.660,83 postupak izvr{ewa
2005. godina
br.
1.
2.
3.
4.
Tu`ilac
Ili} Slobodan
Krsti} Trajko
Ilijevski Guta
Milosavqevi} Zoran
5. \oki} Mileta
6. Peri} Sreten
7. Petrovi} Sa{a
8. Baveqi} Mirjana
9. Milinkovi} Zorica
Predmet
spora
nakn. {tete
nakn. {tete
nakn. {tete
pon.re{.o
otk.ug. o radu
Vrednost
spora u din.
23.055,00
290.000,00
1.520.000,00
/
Trenutni status
spora
okon~an
usvojen tu`.zahtev
okon~ano
postupak u toku
800.000,00 postupak po `albi
101.000,00 postupak po `albi
/ postupak o `albi
nakn. {tete
nakn. {tete
pon.re{. o
otkazu
radi ispla.
nakn. {tete
815.242,80 postupak u toku
100.000,00 postupak u toku
2006. godina
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tu`ilac
"Krankomerc'
Obu}ina Dragica
\or|evi} Bobi
Radovi} Qubi{a
Davidovi} Verica
GZ Vlasina
7. Vigwevi} Dosta
8. Jovanovi} Igor
9. Stani} Demirka
Vasov Blagojka
Zarkovski Trajka
10. Mikron
11. Danilovi} Milica
12. Borisavqevi} Slavica
napomen8
Predmet
spora
dug
isplata
ispl. {tete
nakn. {tete
poni{.re{.
smet.
poseda
{teta
raspore|.
utvr|ivawe
jubilarne
nagrade
dug
nakn. {tete
poni{. re{.
Vrednost
spora u din.
121.840,00
60.649,00
2.880.000,00
700.000,00
/
/
Trenutni status
spora
usvojen tu`.zahtev
postupak u toku
prvostepeni postupak
postupak po `albi
povu~ena tu`ba
prvostepeni postupak
1.700.000,00 postupak po `albi
50.000,00 postupak u toku
povu~ena tu`ba
50.000,00
116.277,34 okon~an
750.000,00 postupak u toku
/ postupak u toku
42
2007. godina
br.
Tu`ilac
Predmet
spora
Vrednost
Trenutni status
spora u din.
spora
760.000,00 postupak po `albi
/ postupak po `albi
1. @igi} Jovan
2. Vasiqik Stevan
nakn. {tete
poni{tewe
aneks ugov.
3. Krankomerc
dug
268.688,00 usv.tu`.zah.25.11.2008.
4.
5.
6.
7.
preme{taj
/ postupak u toku
318.301,69 postupak po `albi
100.000,00 usv.tu`.zah.dato na pl.
napla}eno 420.000,00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Drakuli} Dragan
JP Srbijagas N. Sad
Stoiqkovi} Svetlana
\or|evi} Novica i dr.
zap. gaz.Dunavac
\or|evi} Srba
\or|evi} Stanika
Milanovi} Vladimir
i dr.ap.gazd.Pad. Skela
Jovanovi} Drina
Ivanovi} Milo{
Raji} Biserka
Petri} \ura
dug
prekov. rad
prekov. rad
prvostepeni postupak
100.000,00
prvostepeni postupak
nakn. {tete
2.700.000,00
postupak po `albi
prekov. rad
nakn. {tete
nakn. {tete
nakn. {tete
nakn. {tete
100.000,00
2.100.000,00
1.700.000,00
2.200.000,00
920.000,00
14. DOO IVMA
dug
400.000,00
15. Krsti} @eqko
16. Bogojev Radojka
stic.bez osn.
radi utvr|.
100.000,00
32.036,00
17. Peteu Qubica
18. Dunav osigurawe
radi utvr|.
radi regres.
/
40.552,00
19. Vektor in`ewering
radi duga
20.
21.
22.
23.
radni spor
radi utvr|.
radi utvr|.
radi utvr|.
Jovan [ukovi}
Milo{evi} Dragoqub
Grad Beograd
Grad Beograd
24. Milovanov Jovica
25. Ivawac Radenko
26. DPP Proteika
nakn. {tete
nakn. {tete
radi duga
27. Puzovi} Bo`idar
neosn.boga}
.
radi duga
izvr{ewe
izvr{ewe
izvr{ewe
28.
29.
30.
31.
RTB Bor
Medicina - V DOO
Vanas doo
TP ^elik
napomen8
prvostep. u toku
prvostep. u toku
prvostep. u toku
povu~ena tu`ba, {tetu
naplatio u celosti kod
Dunav osigurawa
delim.usv.tu`.zah. dat.
na pla}.218.784,45d.
prvostepeni postupak
postup.
po
`al.na
re{.
prvostepeni postupak
obustavqeno
izvr{ewe
682.502,40 tu`ba pov. izmiren
dug 02.06.2008.
/ postupak po `albi
/ postupak po `albi
/ prvostepeni post.
/ usvojen tu`. zah. za
utvr|.prava
1.200.000,00 prvostepeni postup.
900.000,00 prvostepeni postup.
1.586.026,20 pla}en gl. dug usv.
tu`. zah. za kam.
dato na pla}awe
300.000,00 prvostepeni postup.
304.833,67
23.484,04
465.648,24
356.247,94
usvojen tu`. zahtev
pla}eno
obustavqen postup.
pla}eno
43
2008. godina
br.
1.
2.
3.
4.
Tu`ilac
Predmet
spora
Vesna Sap doo
STR Miki
Krankomerc doo
Puzovi} Bo`idar
izvr{ewe
dug
izvr{ewe
pon.odl.o
ime.gen.dir.
5. ATP Stamenkovi} Jovan
izvr{ewe
Vrednost
spora u din.
302.935,18
48.778,70
54.322,00
/
Trenutni status
spora
potra`ivawe osnov.
pla}eno
pla}eno
postupak u toku
830.290,78 ~eka se odl.po predl.
za povr.u pre|.stawe
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pekara Golub
Jugobanka u ste~aju
Qepoja Branko
Marinkovi} Goran
Ja{ovi} Radmilo i dr.
Radomirov Branislav
1.250.000,00 postupak u toku
100.000,00 postupak u toku
100.000,00 postupak u toku
postupak u toku
poni{taj odluke o
dug
dug
dodeli stana
poni{taj odluke o
dodeli stana
poni{taj odluke o
dodeli stana
12. Okoli} Dragan
13. Mrvi} Blagoje
14. Mitrovi} Milenko
dr.
15. Ostoji} Dragan
16.
17.
18.
19.
i prek. rad.
Zoran Tripkovi}
Radojevi} Milovan
Blanu{a Milica
Tasi} Bo{ko
20. Stoji} Dejan
21. Tasi} Bo{ko
22. Te{i} Milan
23. Spasojevi} Milomir
24. Rankovi} Vesna
25. DOO Metaling
izvr{ewe
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
izvr{ewe
prekov. rad
prekov. rad
napomen8
tu`ba povu~ena
postupak u toku
postupak u toku
postupak u toku
postupak u toku
postupak u toku
postupak u toku
zastoj postupka
150.000,00 povu~ena tu`ba
1.650.000,00 postupak u toku
napl.u
dec.
360.157,96 prin.
2008.
izvr{ewe
ZZ Euroagrar
Tomi} Stevo i dr.
Gaji} Savo
\or|evi} Bobi i dr.
Jovanovi} Igor i dr.
Ran|elovi} Du{ko i dr.
Na}i} Jagoda i dr.
Vu~kovi} Desimir
Kondor doo
postupak u toku
100.000,00 postupak u toku
poni{taj odluke o
dodeli stana
100.000,00
prek. rad.
poni{taj re{. o tokazu
800.000,00
nakn. {tete
poni{taj
13.500,00
Aneksa
nakn. {tete
1.800.000,00
poni{taj
/
Aneksa
Vrh. sud je
usv. tu`.zah.
26. Gvo`|arelektro doo
27. Dimi} Sretenije
28. Graditeq doo
38. \uri} Branko i dr.
39. Stojkovi} Borivoje
Raji} Aleksandar
Raji} Tijana
tu`ba povu~ena
ste~ajni postupak
izvr{ewe
izvr{ewe
nakn. {tete
izvr{ewe
nakn. {tete
izvr{ewe
735.013,00 povu~en predlog
550.000,00 postupak u toku
161.273,11 obustavqen
postupak
2.182.344,00 delimi~mo pla}eno
100.000,00 postupak u toku
100.000,00 postupak u toku
100.000,00 tu`ba se odbacuje
100.000,00 postupak u toku
100.000,00 postupak u toku
100.000,00 postupak u toku
540.000,00 postupak u toku
1.258.470,55 izvr. bilo odl. do
20.12.2008. pla}eno
100.000,00 postupak u toku
2.100.000,00 postupak u toku
44
22.
DEVIZNI KURSEVI
Devizni kursevi za predra~un pozicija u dinarima na dan 31.12.2008. godine za
pojedine valute su:
1 USD = 62,9000 din.
1 EUR = 88,6010 din.
1 CHF = 59,4040 din.
Rukovodilac
Slu`be kwigovodstva
napomen8
Odgovorno lice
45
Download

napomene uz finansijski izve[taj poqoprivredne korporacije