Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres
First Bosnian-Herzegovinian Congress in Slavic Studies
Program
Programme
SARAJEVO | 26–28. 5. 2011.
1
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres
Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
Organizator
Slavistički komitet, Franje Račkog 1, Sarajevo
Domaćin
Filozofski fakultet u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
Organizacioni odbor
Prof. dr. Senahid Halilović, Filozofski fakultet u Sarajevu (predsjednik)
Prof. dr. Josip Baotić, Filozofski fakultet u Sarajevu
Prof. dr. Enes Duraković, Filozofski fakultet u Sarajevu
Prof. dr. Dejan Đuričković, Filozofski fakultet u Sarajevu
Prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić, Filozofski fakultet u Sarajevu
Doc. dr. Sanjin Kodrić, Filozofski fakultet u Sarajevu
Prof. dr. Drago Tešanović, Filološki fakultet u Banjoj Luci
Sekretarijat Organizacionog odbora
Dina Abazović
Linda Babić-Prugo
Nudžejma Softić
Elma Turković
Počasni odbor
Rasim Bajrović, direktor Hotela „Europe”
Nj. E. Jerzy Chmielewski, ambasador Republike Poljske u BiH
Akademik Dževad Karahasan, Filozofski fakultet u Sarajevu
Prof. dr. Ivo Komšić, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Nj. E. Miroslav Mojžita, ambasador Republike Slovačke u BiH
Amina Rizvanbegović-Džuvić, direktorica Bošnjačkog instituta
Nj. E. Tomáš Szunyog, ambasador Republike Češke u BiH
Prvi dan (četvrtak 26. 5. 2011):
Veliki amfiteatar
8:00-8:30 Registracija učesnika
Otvaranje Kongresa: prof. dr. Senahid Halilović, predsjednik
Organizacionog odbora
8:30-9:30
Pozdravne riječi: prof. dr. Ivo Komšić, dekan Filozofskog fakulteta u
Sarajevu, Nj. E. Jerzy Chmielewski, ambasador Republike Poljske u BiH
akademik Dževad Karahasan, Filozofski fakultet u Sarajevu
Dodjela nagrade „Povelja bana Kulina“
9:30-10:00 Pauza – koktel (Svečana sala, hol)
3
Lingvistika
Prvi dan (četvrtak 26. 5. 2011): Rad u plenumu
Veliki amfiteatar
10:00-10:15 Svein Mønnesland (Oslo, Norveška):
Dvadeset godina bosanskog jezika
10:15-10:30 Dževad Jahić (Sarajevo, BiH): Glavni pravci razvoja bosnistike od Prvog
simpozija o bosanskom jeziku do danas
10:30-10:45 Rajka Glušica (Nikšić, Crna Gora): Restandardizacijski procesi u
bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku
10:45-11:00 Branko Tošović (Graz, Austrija): Standardološki red i haos 11:00-11:15 Paul-Louis Thomas (Pariz, Francuska): Kako napraviti zajedničku
gramatiku BCHS (bosanskog, crnogorskog, hrvatskog, srpskog) jezika?
11:15-11:30 Diskusija
11:30-11:45 Pauza
11:45-12:00 Ivo Pranjković i Lada Badurina (Zagreb – Rijeka, Hrvatska):
Načini izražavanja imperativnosti 12:00-12:15 Marina Katnić-Bakaršić (Sarajevo, BiH):
Uloga zamjenica mi i oni u konstrukciji odnosa moći u diskursu
12:15-12:30 Helena Grochola-Szczepanek (Krakov, Poljska):
Informacje o płci w słownikach języka polskiego i bośniackiego
12:30-12:45 Snežana Velkovska (Skoplje, Makedonija):
Статусот на турцизмите во македонскиот и во босанскиот јазик
12:45-13:00 Zinka Zorko (Maribor, Slovenija): Sintaksa in leksika v sodobni literaturi
Porabskih Slovencev na Madžarskem (nadnarečni knjižni jezik)
13:00-13:15 Diskusija
13:15-15:15 Pauza za ručak
15:15-15:30 Jagoda Jurić-Kappel (Beč, Austrija): Sistem žanrova u srednjovjekovnoj
bosanskoj vjerskoj pismenosti / književnosti
15:30-15:45 Václav Čermák (Prag, Češka):
Sistem obrade grčko-staroslavenskog indeksa
15:45-16:00 Dimitar Pandev (Skoplje, Makedonija): Когнитиваната лингвистика во
славистиката (врз примери од македонскиот, босанскиот, хрватскиот
и српскиот јазик)
16:00-16:15 Anna Plotnikova (Moskva, Rusija):
Этнолингвистическая география Боснии и Герцеговины
16:15-16:30 Aleksander Urkom (Budimpešta, Mađarska):
Obrada tekstova jezika u dijaspori metodom korpusne lingvistike
16:30-16:45 Diskusija
16:45-17:00 Pauza
17:00-17:15 Ursula Doleschal (Klagenfurt, Austrija):
Dvujazyčie v Karintii: nekotorye nabljudenija otnositel’no situaciji
bosnijskogo, chorvatskogo ili serbskogo jazykov
17:15-17:30 Marko Jesenšek (Maribor, Slovenija):
Slovenski jezik v stiku podonavskega in alpskega prostora
4
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres; Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
17:30-17:45 Jovan Ajduković (Beograd, Srbija): Šta je novo u srpskoj i hrvatskoj
lingvističkoj kontaktologiji u prvoj deceniji XXI veka
17:45-18:00 Mijo Lončarić (Zagreb, Hrvatska):
Prilog istraživanju govora Neuma i okolice
18:00-18:15 Senahid Halilović (Sarajevo, BiH):
Bosanskohercegovački lingvistički atlas: Dvije ankete i jedna izoglosa
18:15-18:30 Diskusija
20:00 Večera
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
SALA L1 Sekcija I/1
8:00-8:15 Josip Baotić (Sarajevo, BiH): Alternacije velara u imenicama a-vrste u
bosanskom standardnom jeziku
8:15-8:30 Ana Marić (Novi Sad, Srbija): Glasovne promene u imeničkoj deklinaciji
slovačkog i srpskog jezika 8:30-8:45 Amela Šehović (Sarajevo, BiH): Novi anglicizmi u bosanskom jeziku –
neriješeno pitanje njegove ortografske norme
8:45-9:00 Emira Mešanović-Meša (Sarajevo, BiH): Rječnici bosanskoga jezika
9:00-9:15 Ante Bičanić (Zagreb, Hrvatska): Pravopisna norma i standardizacija
hrvatskoga jezika krajem 20. i početkom 21. stoljeća
9:15:9:30 Diskusija
9:30-9:45 Pauza
Sekcija I/2
9:45-10:00 Andrea Sapunar Knežević i Marijana Togonal (Zagreb, Hrvatska):
Hrvatski jezični standard u jeziku javne komunikacije
10:00-10:15 Tamara Gazdić-Alerić (Zagreb, Hrvatska):
Jezična kultura javnih govornika
10:15-10:30 Anastazija Vlastelić i Borana Morić Mohorovičić (Rijeka, Hrvatska):
Sintaksa u hrvatskim jezičnim savjetnicima 20. i 21. stoljeća
10:30-10:45 Katarina Aladrović-Slovaček (Zagreb, Hrvatska): Razvojna obilježja
dječjega jezika u ovladavanju sinataksom hrvatskoga jezika
10:45-11:00 Dunja Pavličević-Franić (Zagreb, Hrvatska):
Razvoj ranoga leksikona u hrvatskome jeziku
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
Sekcija II/1
11:30-11:45 Maksim Karanfilovski (Skoplje, Makedonija): За некои функции на
императивот во македонскиот јазик и во другите словенски јазици –
прашањето на глаголскиот вид при негација
11:45-12:00 Ana Makišova (Novi Sad, Srbija):
Gramatička sredstva izražavanja negacije
12:00-12:15 Milivoj Alanović (Novi Sad, Srbija):
Синтаксички и семантички типови објеката уз каузативне глаголе
Lingvistika
5
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
12:15-12:30 Iva Nazalević i Jelena Cvitanušić Tvico (Zagreb, Hrvatska i Bon,
Njemačka): Načini izražavanja dopusnosti u hrvatskome jeziku
12:30-12:45 Mirela Omerović (Sarajevo, BiH):
O nekim konstrukcijama sa značenjem namjene u bosanskome jeziku
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
Sekcija II/2
15:00-15:15 Bernardina Petrović i Ivana Brač (Zagreb, Hrvatska):
Semantički opis jednosložnih riječi u hrvatskome jeziku
15:15-15:30 Arno Wonisch (Graz, Austrija):
Južnoslavenske zamjenice – sličnosti i razlike 15:30-15:45 Darko Matovac (Edirne, Turska): O prijedlozima u hrvatskom jeziku
15:45-16:00 Halid Bulić (Živinice, BiH):
Veznik dok u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku
16:00-16:15 Alica Arnaut (Zenica, BiH): Modalne riječi i rečenično ustrojstvo 16:15-16:30 Diskusija
16:30-16:45 Pauza
Sekcija II/3
16:45-17:00 Marija Milosavljević-Todorović i Marina Spasojević (Beograd, Srbija):
Граматичка структура исказа у дискурсу оглашавања на интернету
17:00-17:15 Marina Nikolić (Beograd, Srbija): Диферентивно степеновање у
сложеним реченицама cавременог српског језика
17:15-17:30 Milanka Stankić (Subotica, Srbija):
Sinonimija padeža – didaktički pristup
17:30-17:45 Jasmin Hodžić (Mostar, BiH): O jednom sintaksičkom modelu s
figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i
prostornim značenjem
17:45-18:00 Lidija Nerandžić-Čanda (Sombor, Srbija): Tvorba i tvorbene kategorije
deverbativnih imenica u savremenom srpskom jeziku
18:00-18:15 Diskusija
18:15-18:30 Pauza
SALA L2 Sekcija V/1
8:00-8:15 Vlado Pandžić (Zagreb, Hrvatska): Hrvatski jezik i bosanski jezik u
Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine (1994.)
8:15-8:30 Hasnija Muratagić-Tuna (Sarajevo, BiH):
Status bosanskog jezika u Srbiji, Makedoniji i Kosovu
8:30-8:45 Suljo Mustafić (Bar, Crna Gora): Bosanski jezik u Crnoj Gori
8:45-9:00 Amela Ljevo-Ovčina (Sarajevo, BiH): Imenovanje bosanskog jezika u
Rusiji: Ima li bosanskog u ruskom?
9:00-9:15 Olgica Dodevska-Mihajlovska (Skoplje, Makedonija): Статусот на
македонскиот јазик кај Бошњаците во Република Македонија
9:15-9:30 Diskusija
9:30-9:45 Pauza
6
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres; Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
Sekcija V/2
9:45-10:00 Marko Alerić i Tamara Gazdić-Alerić (Zagreb, Hrvatska):
Čimbenici koji utječu na stavove o standardnome jeziku
10:00-10:15 Neda Pintarić (Zagreb, Hrvatska): Emotivno vrjednovanje iskaza
pomoću komunikacijskih priloga u hrvatskom i poljskom jeziku
10:15-10:30 Ivana Vidović Bolt (Zagreb, Hrvatska):
Stereotipi u hrvatskoj i poljskoj etnonimskoj frazeologiji
10:30-10:45 Sandra Zlotrg i Jasmina Čaušević (Sarajevo, BiH):
Diskriminacija u jeziku: Istraživanja u Bosni i Hercegovini
10:45-11:00 Drago Tešanović (Banja Luka, BiH): Ћириличко писмо у очима
свјетских моћника: Бењамина Калаја и високих представника у
Републици Српској
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
Sekcija V/3
11:30-11:45 Vesna Grahovac-Pražić i Katica Balenović (Gospić, Hrvatska):
Mali jezici u kontekstu globalizacije
11:45-12:00 Diana Stolac (Rijeka, Hrvatska):
Poučavanje hrvatskoga jezika u Australiji
12:00-12:15 Helena Burić i Josip Lasić (Waterloo, Kanada i Split, Hrvatska):
Materinski jezik u multikulturalnom prostoru Australije
12:15-12:30 Timea Bočkovac (Pečuh, Mađarska): Dvadeseta obljetnica Odsjeka za
hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
12:30-12:45 Alma Granov (Sarajevo, BiH):
Značaj i mjesto standardnog bosanskog jezika u digitalnom okruženju
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
Sekcija VI/1
15:00-15:15 Danilo Capasso (Italija) i Martina Knežević (Banja Luka, BiH):
Italijanski jezik i jezici BHS: Lažni prijatelji, pravi prijatelji i novi prijatelji
15:15-15:30 Pavao Knezović (Zagreb, Hrvatska):
Plurilingvizam hercegovačkih franjevaca
15:30-15:45 Svetlana Davkova-Gjorgieva (Skoplje, Makedonija): Лексички
паралели на називите од лексичко-семантичката област (со посебен
акцент на балканските турцизми)
15:45-16:00 Bojana Mojsilović (Beograd, Srbija):
О мађаризмима у савременом српском језику
16:00-16:15 Simona Gruevska-Madjoska (Skoplje, Makedonija): За влијанието
на англискиот јазик врз македонскиот и врз другите балкански
словенски јазици на лексички план
16:15-16:30 Diskusija
16:30-16:45 Pauza
Lingvistika
7
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
Sekcija VI/2
16:45-17:00 Safet Kešo (Sarajevo, BiH):
Identične fonetske pojave distantnih slavenskih područja
17:00-17:15 Sabine Pawischitz (Beč, Austrija):
Glagolski vid u gradišćanskohrvatskom jeziku
17:15-17:30 Dragana Cvijović (Beograd, Srbija): О вулгаризмима у Речнику
српскохрватскога књижевног језика Матице српске
17:30-17:45 Hatidže Burnić (Bihać, BiH): Negativni utjecaj njemačkog jezika na
maternji jezik Bosanaca koji žive u Njemačkoj
17:45-18:00 Jelena Vignjević (Zagreb, Hrvatska): Sociolingvistički aktivizam u školi
18:00-18:15 Diskusija
18:15-18:30 Pauza
SALA L3 Sekcija VII/1
8:00-8:15 Remzija Hadžiefendić-Parić (Zagreb, Hrvatska):
Objasnidbene (eksplikativne) konstrukcije u naučnom stilu
8:15-8:30 Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić (Rijeka, Hrvatska):
Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji 8:30-8:45 Cecilija Jurčić-Katunar (Rijeka, Hrvatska):
Sažetak kao podžanr znanstvenoga teksta
8:45-9:00 Bernisa Puriš (Sarajevo, BiH):
Poetska slika Drugoga u bosanskohercegovačkim putopisima 9:00-9:15 Zvonko Orešković (Beč, Austrija):
Deskriptivni diskurs u putopisu o Bosni njemačkog putopisca druge
polovice 19. stoljeća Johanna Rośkiewicza
9:15-9:30 Diskusija
9:30-9:45 Pauza
Sekcija VII/2
9:45-10:00 Željka Matulina, Zrinka Ćoralić i Merisa Kulenović (Zadar, Hrvatska
i Bihać, BiH): Lingvostilistički aspekti upotrebe germanizama u
književnome tekstu (na korpusu djela suvremenih hrvatskih i
bosanskohercegovačkih pisaca)
10:00-10:15 Vesna Mikolič (Koper, Slovenija):
Jezik bosanske i slovenske ljubavne poezije i proze Josipa Ostija
10:15-10:30 Safet Tipura (Lozana, Švicarska):
Jezičke varijante u književnom djelu Hasana Kikića
10:30-10:45 Vesna Bjedov (Osijek, Hrvatska): Jezik priča Suza i radost didova Ivana
Ićana Ramljaka u nastavi hrvatskoga jezika
10:45-11:00 Alojzija Tvorić (Vrbovec, Hrvatska):
Stilske posebnosti tekstova u Ogledalu misničkom Ivana Ančića
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
8
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres; Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
Sekcija III/1
11:30-11:45 Jožica Škofic (Ljubljana, Slovenija): Slovenska narečja v stiku s
hrvaškimi – raziskave za Slovenski lingvistični atlas
11:45-12:00 Željko Jozić (Zagreb, Hrvatska): O posavskim govorima s obiju strana Save
12:00-12:15 Refik Bulić (Tuzla, BiH): Ekavsko-jekavski govori u Bosni i Hercegovini
12:15-12:30 Enisa Ivojević (Sarajevo, BiH):
Doprinos Asima Pece razvoju bosanskohercegovačke dijalektologije
12:30-12:45 Niaza Imamović (Sarajevo, BiH): Doprinos Dalibora Brozovića
istraživanju bosanskohercegovačkih govora
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza
Sekcija III/2
15:00-15:15 Đuro Blažeka i Almira Džanić (Zagreb, Hrvatska i Bihać, BiH):
Govor Velike Kladuše
15:15-15:30 Belkisa Dolić (Bihać, BiH): Govor naselja Skokovi
15:30-15:45 Elmedina Alić (Travnik, BiH): Govor Travnika krajem XIX stoljeća
15:45-16:00 Sanja Heraković (Travnik, BiH): Govor Doca kod Travnika
16:00-16:15 Alma Genjac-Nakičević (Sarajevo, BiH):
Govor Bošnjaka u Turskoj: Fonetsko-fonološke osobenosti
16:15-16:30 Diskusija
16:30-16:45 Pauza
Sekcija III/3
16:45-17:00 Elena Uzeneva (Moskva, Rusija): Этнолингвистические методы в
изучении Карпато-балканского региона
17:00-17:15 Silvana Vranić i Sanja Zubčić (Rijeka, Hrvatska):
Turcizmi u frazemima hrvatskih govora
17:15-17:30 Danijela Stanić i Jelena Janković (Beograd, Srbija):
Називи за боје у источнохерцеговачком дијалекту
17:30-17:45 Zenaida Karavdić (Visoko, BiH): Dijalektološka sintaksa
17:45-18:00 Diskusija
18:00-18:30 Pauza
SALA L4 Sekcija IV/1
8:00-8:15 Johannes Reinhart (Beč, Austrija):
Historija bosanskoga jezika u srednjem vijeku u svjetlu isprava
8:15-8:30 Lejla Nakaš (Sarajevo, BiH): Jezik i grafija revidiranih natpisa sa stećaka
8:30-8:45 Edim Šator (Mostar, BiH): Suglasnik h u natpisima na stećcima
8:45-9:00 Amira Turbić-Hadžagić i Indira Smajlović (Tuzla, BiH):
Jezik bijeljinskih natpisa iz 14. stoljeća 9:00-9:15 Muhamed Arnaut (Zenica, BiH):
Neke jezičke osobine Nikoljskog evanđelja
9:15-9:30 Diskusija
9:30-9:45 Pauza
Lingvistika
9
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
Sekcija IV/2
9:45-10:00 Sofija Gadžijeva (Zagreb, Hrvatska): Tendencija izjednačavanja
prezentske i infinitivne osnove kod glagola s vokalskom alternacijom
u korijenu: usporedba podataka staroslavenskih i hrvatskih
crkvenoslavenskih tekstova 10:00-10:15 Ivana Lovrić Jović (Zagreb, Hrvatska): Prodor bosanskih leksičkih
značajka u dubrovački govor 17. i 18. st. 10:15-10:30 Ruggero Cattaneo (Milano, Italija): Lastrićevi prevoditeljski postupci u
Testimonium Bilabium na primjeru XVII. homilije 10:30-10:45 Marijana Horvat (Zagreb, Hrvatska):
Sufiksalne imeničke izvedenice u Voltićevu Ričoslovniku 10:45-11:00 Sanja Perić Gavrančić (Zagreb, Hrvatska): Knjixica ruczna za mladiche
latinski jezik usceche u bosanski izgovor sloxena (1832.) fra Ambroza
Matića
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
Sekcija IV/3
11:30-11:45 Alen Kalajdžija (Mostar, BiH):
Klasifikacija bosanskih leksema u Makbuli-arifu 11:45-12:00 Aida Lončar (Travnik, BiH): Fonetske, morfološke i leksičke osobine
poezije Abdulvehhaba Ilhamije pisane na bosanskom
12:00-12:15 Munir Drkić (Sarajevo, BiH):
Bilježenje vokala bosanskog jezika u arebici Omera Hume
12:15-12:30 Petra Košutar (Zagreb, Hrvatska):
Europski uzori i hrvatski jezični priručnici u 18. stoljeću
12:30-12:45 Anđelka Lazić (Šabac, Srbija):
Eksplikacija orijentalizama u rečniku mačvanske tradicionalne kulture
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
Veliki amfiteatar
18:30-18:45 ZATVARANJE KONGRESA
20:00 Zajednička večera
(Hotel „Europe“)
10
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres; Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
Književnost i kulturalne studije
Prvi dan (četvrtak 26. 5. 2011): Rad u plenumu
Novi amfiteatar
10:00-10:15 Zvonko Kovač (Zagreb, Hrvatska): Bosanska (i) međukulturna
književnost (opseg pojmova, granice i prekograničnost)
10:15-10:30 Sanjin Kodrić (Sarajevo, BiH): Bosanskohercegovačka i bošnjačka
književnost u književnokanonizacijskoj koncepciji M. Begića
10:30-10:45 Sead Porobić (Hamburg, Njemačka):
Proces sekularizacije u književnosti BiH
10:45-11:00 Izet Muratspahić (Uppsala, Švedska):
Bosanskohercegovačka književnost u nordijskim zemljama
11:00-11:15 Renate Hansen-Kokoruš (Graz, Austrija):
Genderne imaginacije u dramama Ahmeda Muradbegovića
11:15-11:30 Diskusija
11:30-11:45 Pauza
11:45-12:00 Stevka Šmitran (Teramo, Italija): Ivo Andrić, pjesnik
12:00-12:15 Alija Pirić (Sarajevo, BiH): Elementi karnevalizacije u pripovijetkama Ive
Andrića
12:15-12:30 Irina Ivanova (Moskva, Rusija): Travnik kao orijentalni balkanski grad
(Ivo Andrić: Travnička hronika)
12:30-12:45 Dragana Francišković (Subotica, Srbija):
Ivo Andrić, esejističko-kritički i putopisni radovi
12:45-13:00 Muhidin Džanko (Sarajevo, BiH): Andrić, Krleža i bogumilstvo
13:00-13:15 Diskusija
13:15-15:15 Pauza za ručak
15:15-15:30 Elbisa Ustamujić (Mostar, BiH):
Susretanje svjetova u romanesknom izrazu Selimovićeve umjetnosti
15:30-15:45 Sava Anđelković (Pariz, Francuska): Boravišta komike u dramama o
novobalkanskom ratu u Bosni i Hercegovini
15:45-16:00 Đurđa Strsoglavec (Ljubljana, Slovenija):
Priča po mjeri (Proza Snježane Mulić i Lamije Begagić)
16:00-16:15 Jasmina Mojsieva-Gusheva (Skoplje, Makedonija):
Идентитетот во современиот свет
16:15-16:30 Tatjana Bečanović (Nikšić, Crna Gora): Dezintegracija tradicionalnog
vrednosnog sistema u naraciji Mirka Kovača
16:30-16:45 Diskusija
16:45-17:00 Pauza
Rašid Durić (Bochum, Njemačka): Bošnjačko-muslimanska recepcija
17:00-17:15
Njegoševa Gorskog vijenca kroz stilematiku turcizama
Catherine Mary MacRobert (Oxford, Velika Britanija):
17:15-17:30
How well did Hval know the Psalter?
Isa Memishi (Priština, Kosovo): Šeh Hilmi Maliqi – autor dvije
17:30-17:45
alhamijado pjesme na bosanskom jeziku
Galina Miškinienė (Vilnius, Litva):
17:45-18:00
Славянская арабскоалфавитная письменность литовских татар
Književnost i kulturalne studije
11
Zdeněk Valenta (Ústí nad Labem, Češka):
Josip Milaković kao prvi propagator Lužičkih Srba
18:15-18:30 Diskusija
20:00 Večera
18:00-18:15
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
SALA K1 Sekcija I/1
9:45-10:00 Mirsad Kunić (Tuzla, BiH): Problem ruba i centra u bošnjačkoj epici
(O krajiškom / graničnom identitetu još jednom)
10:00-10:15 Sead Šemsović (Sarajevo, BiH):
Osobenosti Međedovićevog doživljaja epskog arhetipa
10:15-10:30 Nirha Efendić (Sarajevo, BiH):
Porodične pjesme kao sastavnica bošnjačke usmene lirike
10:30-10:45 Ibnel Ramić (Zenica, BiH): Bošnjačka balada kao muzej kolektivnog
historijskog pamćenja: historijska uvjetovanost i recepcija balade u
bošnjačkoj književnoj kritici
10:45-11:00 Adriana Car-Mihec i Iva Rosanda Žigo (Rijeka, Hrvatska):
Zašto i kako – tri Hasanaginice i jedan Hasanaga?
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
Sekcija I/2
11:30-11:45 Amira Dervišević (Bihać, BiH): Postojanost novelističkog sižejnog
obrasca na primjerima iz bošnjačke i hrvatske usmene proze
11:45-12:00 Mirna Brkić (Mostar, BiH):
Predaje o vilama u tradiciji Hrvata Bosne i Hercegovine
12:00-12:15 Ana Pintarić (Osijek, Hrvatska):
Interpretacija povijesne pripovijetke Djevojački grob Ćire Truhelke
12:15-12:30 Marina Gabelica (Zagreb, Hrvatska): Bosna ponosna: interkulturalni
elementi u narodnim pričama Jelice Belović-Bernadzikowski
12:30-12:45 Ružica Jovanović (Šabac, Srbija): Kratke bosanskohercegovačke
folklorne forme u Dnevniku Ignjata Vasića (vođen 1872–1878)
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
Sekcija I/3
15:00-15:15 Emilian Pralat (Poznanj, Poljska): Rukopisna baština srednjovjekovne Bosne i
Hercegovine kao primjer kulturalnih odnosa između Istoka i Zapada
15:15-15:30 Velid Draganović (Sarajevo, BiH): Orijentalni identitet
bosanskohercegovačke književnosti: historijski presjek
15:30-15:45 Alena Ćatović (Sarajevo, BiH): Orijentalno-islamska književna tradicija u
stvaralaštvu Hasana Zijaije Mostarca
15:45-16:00 Dolores Grmača (Zagreb, Hrvatska):
Književnost franjevaca Bosne Srebrene u književnoj historiografiji
16:00-16:15 Vanda Babić i Denis Vekić (Zadar, Hrvatska):
Gizdelin Jure Radojević od Olova
16:15-16:30 Diskusija
12
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres; Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
SALA K2 Sekcija II/1
9:45-10:00 Marina Martynova (Moskva, Rusija):
Etnološko proučavanje Balkana u Rusiji
10:00-10:15 Adnan Kadrić (Sarajevo, BiH): Ivan Frano Jukić i Ahmed Dževdet-paša o
Bosni: Stereotipi, stanovništvo, jezik i književnost
10:15-10:30 Marina Protrka (Zagreb, Hrvatska): Svoja, žuđena, nikad zadobivena:
Predodžbe Bosne u novijoj hrvatskoj književnosti
10:30-10:45 Lidija Vukčević (Samobor, Hrvatska): Mitem / mitologem Bosne u
suvremenoj književnosti (od I. Andrića do Dž. Karahasana)
10:45-11:00 Naida Mujkić Osmanbegović (Zenica, BiH):
Egzil i slika domovine u poeziji Jozefine Dautbegović
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
Sekcija II/2
11:30-11:45 Vesna Mojsova-Čepiševska (Skoplje, Makedonija):
Проксемите како идеологеми
11:45-12:00 Suzana Coha (Zagreb, Hrvatska): Predodžbe i značenja granice u
hrvatskoj kulturi prve polovice 19. stoljeća
12:00-12:15 Lidija Kapuševska-Drakulevska (Skoplje, Makedonija):
Границата како траума (низ примери од македонската книжевност)
12:15-12:30 Dženan Kos (Travnik, BiH): Travnička hronika I. Andrića: Roman kao
mjesto nastanka pluralnih kulturalnih identiteta
12:30-12:45 Elvira Mezit (Mostar, BiH): Granica i drugost u romanima Istočni diwan i
Šahrijarov prsten Dževada Karahasana
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
Sekcija II/3
15:00-15:15 Dijana Hadžizukić (Mostar, BiH): Kasaba kao semiotički prostor u
pripovijetkama Zije Dizdarevića, romanima Ive Andrića i putopisu Zuke
Džumhura
15:15-15:30 Nihada Lubovac (Sarajevo / Beč, BiH / Austrija):
Grad u bosanskohercegovačkoj književnosti
15:30-15:45 Mirta Bijuković Maršić (Osijek, Hrvatska):
Prostor grada u romanima Jasmina Imamovića
15:45-16:00 Mirzana Pašić Kodrić (Sarajevo / Zenica, BiH):
Putopisni prostori Z. Džumhura
16:00-16:15 Dženita Karić (Sarajevo, BiH):
Bošnjački hodočasni putopis od 1992. do 2010.
16:15-16:30 Diskusija
SALA K3 Sekcija III/1
9:45-10:00 Safet Sarić i Irma Marić (Mostar, BiH): Orijentacija i karakterizacija
pripadnosti nacionalnim književnostima unutar države Bosne i
Hercegovine te paralelizmi u južnoslavenskim okvirima
Književnost i kulturalne studije
13
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
10:00-10:15 Bogusław Zieliński (Poznanj, Poljska): Meša Selimović naspram
problemâ interpretacije stvaralaštva i kanona bosanskohercegovačke
književnosti
10:15-10:30 Miroslav Artić (Zagreb, Hrvatska):
Uz kontinuitet literarnog zajedništva u BiH
10:30-10:45 Patricia Marušić (Zagreb, Hrvatska): Kanon i književnost
10:45-11:00 Nataša Urošević (Pula, Hrvatska): Tvorba identiteta u pograničnim
književnostima – Artikulacija kulturnog identiteta Istre u književnom
stvaralaštvu Mate Balote
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
Sekcija III/2
11:30-11:45 Muris Bajramović (Zenica, BiH): Retradicionaliziranje svijeta u
postmodernističkoj bosanskohercegovačkoj književnosti
11:45-12:00 Andrijana Kos-Lajtman (Čakovec, Hrvatska): Tri postmodernističke
autorske prakse različitih nacionalnih habitusa – komparativno čitanje
točaka srodnosti između romanesnog diskursa Dževada Karahasana,
Milorada Pavića i Jasne Horvat
12:00-12:15 Emilija Kovač (Čakovec, Hrvatska): Hrvatsko-bosanskohercegovačka
paralela u ženskom ratnom diskursu
12:15-12:30 Lidija Ban (Edirne, Turska): Muško ljubavno pismo u suvremenoj
hrvatskoj i bosanskoj književnosti
12:30-12:45 Šeherzada Džafić (Bihać, BiH):
Irfan Horozović: bosansko-hrvatska interkulturalna veza
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
Sekcija III/3
15:00-15:15 Almedina Čengić (Sarajevo, BiH): Ekspresionistički porivi Miroslava
Krleže i Ahmeda Muradbegovića kao antagonizam ratovanju (Vučjak i
Pomrčina krvi)
15:15-15:30 Almir Bašović (Sarajevo, BiH): „Smijeh kroz suze“ na primjerima iz
ruske i bosanskohercegovačke drame
15:30-15:45 Ivica Baković (Zagreb, Hrvatska):
Hrvatska i makedonska „bosanska drama“
15:45-16:00 Vildana Pečenković (Bihać, BiH): Univerzalizam
bosanskohercegovačkog sonetarija u okviru estetskog kanona
južnoslavenske sonetistike
16:00-16:15 Adijata Ibrišimović-Šabić (Sarajevo, BiH):
Prijevod jedne pjesme M. Dizdara na ruski jezik
16:15-16:30 Diskusija
SALA K4 Sekcija IV/1
9:45-10:00 Ivan Majić (Zagreb, Hrvatska): Sjećanje, melankolija i trauma: aspekti
identiteta u romanima Meše Selimovića
14
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres; Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
10:00-10:15 Sonja Dolžan (Litija, Slovenija):
Ahmet Šabo između analepse i prolepse
10:15-10:30 Adam Walko (Budimpešta, Mađarska):
Pitanje identiteta u romanima Miljenka Jergovića i Sime Mraovića
10:30-10:45 Magdalena Polczynska (Rijeka / Poznanj, Hrvatska / Poljska):
Graničnost pripovijedanja u prvome licu
10:45-11:00 Vedrana Živković (Osijek, Hrvatska):
Interkulturalnost u romanima Ante Gardaša
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
Sekcija IV/2
11:30-11:45 Kornelija Kuvač-Levačić (Zadar, Hrvatska): Motivi ranih majčinskih
praksa unutar konstrukcije književnih ideologema (J. E. Tomić, Melita,
1899. i Mara Švel-Gamiršek, Mati, 1942.)
11:45-12:00 Josipa Dragičević (Zagreb, Hrvatska):
Žene i slavenska ideja u hrvatskim preporodnim časopisima
12:00-12:15 Ivana Prakaturović (Osijek, Hrvatska):
Tragovi prošlosti Vilme Vukelić u emancipaciji žena na slavenskom jugu
12:15-12:30 Jolán Mann (Budimpešta, Mađarska):
Reprezentacija ženskosti u djelima Envera Čolakovića
12:30-12:45 Edisa Gazetić (Zenica, BiH):
Rodne i ideološke granice u romanima D. Sušića
12:45-13:00 Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
Sekcija IV/3
15:00-15:15 Lejla Žujo (Mostar, BiH): Umjetnica između stvaralačkog Erosa i ratnog
Tanatosa u romanu Nermine Kurspahić i Jasmine Musabegović
15:15-15:30 Anisa Trumić (Živinice, BiH):
U potrazi za identitetom (Mraz i pepeo Jasne Šamić)
15:30-15:45 Sanja Franković (Labin, Hrvatska): Obiteljska kronika o prerastanju
povijesnih i kulturnih granica (Jasminka Domaš, Nebo na Zemlji)
15:45-16:00 Elena Popovska (Graz, Austrija): Perspektiva deteta u romanu Kako
vojnik popravlja gramofon Saše Stanišića
16:00-16:15 Sanja Vrcić-Mataija (Gospić, Hrvatska): Identitet dječjeg lika
16:15-16:30 Diskusija
16:30-16:45 Pauza
Sekcija IV/4
16:45-17:00 Dragica Dragun (Osijek, Hrvatska): Usporedno čitanje
bosanskohercegovačke i hrvatske dnevničke proze za djecu i mlade
(Zlatin dnevnik Zlate Filipović i Mali ratni dnevnik Stjepana Tomaša)
17:00-17:15 Irena Vodopija i Valentina Majdenić (Osijek, Hrvatska):
Zavičaj kao prostor interpretacije
Književnost i kulturalne studije
15
Drugi dan (petak 27. 5. 2011): Rad u sekcijama
17:15-17:30 Nenad Veličković (Sarajevo, BiH):
Tiltovo doba u aktuelnim bh. čitankama
17:30-17:45 Ana Ćavar i Dinka Pasini (Zagreb, Hrvatska): Stereotipizirane predodžbe
i međukulturna kompetencija u nastavi hrvatskoga na stranim
sveučilištima
17:45-18:00 Anđelko Mrkonjić (Osijek, Hrvatska):
Motiv sjene u likovnom i književnom djelu
18:00-18:15 Diskusija
18:15-18:30 Pauza
Veliki amfiteatar
18:30-18:45 ZATVARANJE KONGRESA
20:00 Zajednička večera
(Hotel „Europe“)
Treći dan (subota 28. 5. 2011):
9:00-13:00
Posjeta muzejima
(Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Muzej Ars Aevi)
13:00-15:00 Pauza za ručak
15:00-18:00 Posjeta Bošnjačkom institutu; razgledanje grada
19:00-20:20
Amira Medunjanin: Koncert sevdalinki
(Bošnjački institut)
20:20-21:00
Koktel
(Bošnjački institut)
Poslovnik o radu Kongresa
Radom rukovodi Radno predsjedništvo. Izlaganje se ograničava na 15 minuta. U toku
jedne sekcije svaki učesnik Kongresa ima pravo na diskusiju u trajanju do 5 minuta.
Sudjelovanje u diskusiji prijavljuje se Radnom predsjedništvu na odgovarajućem listiću.
Referenti imaju pravo na repliku u trajanju do 5 minuta.
Radni jezici
Svi slavenski jezici i engleski.
16
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres; Sarajevo, 26–28. 5. 2011.
Download

Program Programme - Slavistički komitet u BiH