2
3
4
5
6
7
8
Na osnovu člana 50. Zakona o trţištu kapitala i člana 8. Pravilnika o sadrţini formi i načinu
objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava i Uputstva o načinu na
9
koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od
vrednosti,
GASALARM AD BEOGRAD
objavljuje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2013.GOD
Opšti podaci
1 Poslovno ime, sedište i adresa, MB i PIB GASALARM AD BEOGRAD, DOBROPOLJSKA
.akcionarskog društva
72A, 07526512 M.BR, 100284761 PIB
2 Web site i e-mail adresa
.
www.gasalarmbeograd.rs,
[email protected]
3 Broj i datum rešenja o upisu u registar БД 30913/2005
.privrednih subjekata
4 Delatnost: šifra i opis
.
2651 PROIZVODNJA I PROMET
REGULACIONE OPREME
5 Broj zaposlenih
.
7
6 Broj akcionara
.
6
10 najvećih akcionara
MERNO-
ŠVRAKA KATARINA
7
.
VUKIĆEVIĆ ZORKA
NIKOLIĆ GRADIMIR
NIKOLIĆ ALEKSANDAR
KATUŠIĆ PREDRAG
PETROVIĆ ZORAN
8. Vrednost osnovnog kapitala u hiljadama RSD
9.
Broj izdatih akcija (običnih sa ISIN brojem i 485
CFI kodom)
10. Podaci o zavisnim društvima
11.
3375
AB BOR SISTEM, SRPSKI TRGOVNISKI CENTAR
Poslovno ime, sedište i poslovna adresa DST REVIZIJA BEOGRAD
revizorske kuće koja je revidirala poslednji
10
finansijski izveštaj
12.
Poslovno ime organizovanog trţišta na koje su BEOGRADKSA BERZA
uključene akcije
Podaci o upravi društva
1. Članovi nadzornog odbora (na dan 31.12.2013.)
Ime, prezime, prebivalište
Isplaćeni neto
iznos naknade
Broj i procenat
akcija koje
poseduju u
akcionam društvu
Obrazovanje, sadašnje zaposlenje, Isplaćeni neto
članstvo u drugim UO i NO
iznos naknade
Broj i procenat
akcija koje
poseduju u
akcionam društvu
Obrazovanje, sadašnje zaposlenje,
članstvo u drugim UO i NO
2. Izvršni odbor
Ime, prezime, prebivalište
Aleksandar Nikolić
Vladimir Nikolić
Ivana Širac
Podaci o poslovanju društva
11
12
13
14
15
16
17
1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navodjenjem slučajeva i razloga za
odstupanje i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vodjenje poslova:
Gasalarm ad Beograd
2. Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza
Proizvodjač sistema za detekciju gasa u Srbiji. Postoji od 1991.g., Broj ugrađenih sistema
za detekciju gasa (720 sistema), fokusira se samo na izradi i odrţavanju opreme za detekciju
gasova i para.
Sledi detaljna analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza.
Analiza prihoda
Opis
Iznos (u hiljadama dinara)
Prihodi
2013.
Poslovni prihodi
7996
%
2012.
2013.(procena
t u odnosu na
ukupne
prihode)
2012.
.(procenat u
odnosu na
ukupne
prihode)
9345
100
100
9345
100
100
9345
100
100
9345
100
100
2013/2012
(indeks)
100
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Ukupno
7996
100
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
7996
100
Ostali poslovni prihodi
Ukupno
7996
100
Analiza rashoda
Opis
Rashodi
Iznos (u hiljadama dinara)
2013.
2012.
2013.
(procenat u
odnosu na
ukupne
2012.
(procenat u
odnosu na
ukupne
2013/2012
(indeks)
18
Poslovni rashodi
7882
rashode)
rashode)
9140
100
100
9140
100
100
2503
100
100
6258
100
100
80
100
100
299
100
100
9140
100
100
100
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
Ukupno
7882
100
Poslovni rashodi
Nabavna vr. prodate robe
Troškovi materijala
1798
Troškovi zarada i ostali lični
rashodi
5698
Troškovi amortizacije i
rezervisanja
144
Ostali poslovni rashodi
242
Ukupno
7882
100
100
100
100
100
Analiza rezultata poslovanja
Opis
Iznos (u hiljadama dinara)
Rezultati poslovanja
2013
2012
Poslovni dobitak
114
205
Poslovni gubitak
0
0
Finansijski dobitak
0
0
Finansijski gubitak
0
0
Ostali dobitak
0
0
Ostali gubitak
0
0
Dobitak pre oporezivanja
114
205
Gubitak pre oporezivanja
0
0
Poreski rashod perioda
17
20
Odloţeni poreski rashod perioda
0
0
Neto dobitak
97
185
Nego gubitak
19
Racio analiza i analiza pokazatelja poslovavanja
2013.
2012.
2013./2012.
(indeks)
Prinos na ukupan kapital (dobitak iz
redovnog poslovanja pre oporezivanja /
kapital)
114
205
55.61
Prinos na imovinu (poslovni dobitak /
poslovna imovina)
5712
6512
87.71
Neto prinos na sopstveni kapital (neto
dobitak / kapital)
97
185
52.43
Stepen zaduţenosti (dugoročna
rezervisanja i obaveze / ukupna pasiva)
2279
938
242.93
I stepen likvidnosti (gotovinski ekvivalenti
i gotovina / kratkoročne obaveze)
170
646
26.31
II stepen likvidnosti (kratkoročna
potraţivanja, plasmani i gotovina /
kratkoročne obaveze)
1418
2089
67.88
Opis
Iznos (u hiljadama dinara)
Neto obrtni kapital (obrtna imovina (bez
odloţenih poreskih sredstava) - kratkoročne
obaveze)
2013.
2012.
2013./2012.
(indeks)
5137
5793
88.67
Analiza pokazatelja u vezi akcija i tržišne kapitalizacije
Opis
Isplaćena dividenda po akciji
2013.
din.
2012.
din.
2011.
din.
0
0
0
3.Glavni kupci i dobavljači
2013.
2012.
2013./2012.
(indeks)
JKP BGD TO NBGD
1733
1420
22.04
MESSER TEHNOGAS
801
782
2.43
Glavni kupci
Glavni dobavljači
Izos (u hiljadama dinara)
Izos (u hiljadama dinara)
2013.
2012.
2013./2012.
(indeks)
ORAŢ GROUP
5492
4200
30.76
MIKROPRINC
1007
982
2.55
20
4. Promena bilansnih vrednosti
Bilansna pozicija
Iznos (u hiljadama dinara) 2013/2012.
(indeks)
2013.
2012.
Razlog promene
Nematerijalna ulaganja
Dugoročni finansijski plasmani
Kratkoročna potraţivanja
plasmani i gotovina
Kratkoročne obaveze
Neto dobitak - gubitak
5.
Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i
poništenju sopstvenih akcija
6.
Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u
poslednje dve godine (u hiljadam dinara)
7. Najznačajniji poslovi sa povezanim licima
Izdavanje u zakup poslovnog prostora povezanim
licima (u hiljadam dinara)
Obaveze prema povezanim licima za nabavljenu 2279
robu i pruţene usluge (u hiljadam dinara)
Veće angaţovanje na promociji proizvoda i usluga u Srbiji, sagledavanje mogućih uključivanja
Društva u različite oblike povezivanja (Labaratorije, instituti, udruţenja...) kako bi se šanse za
dobijanje poslova povećale, a rizici smanjili. Društvo je izloţeno političkoj nestabilnosti, skupim
bankarskim uslugama, jakoj konkurenciji poslovno agresivnih firmi na trţištu
8. Ne primenjuje se kodeks korporativnog upravljanja
Beograd, 17.04.2014.
Generalni direktor, Nikolić Aleksandar
21
_____________________________
22
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MERNO-REGULACIONE OPREME
"GASALARM" a.d.
11000 BEOGRAD,
Dobropoljska 72a
tel/fax: 2652 079
e-mail:
[email protected]
matični broj: 7526512
šifra delatnosti: 2651
registarski broj: 01607526512
pib:100284761
tekudi račun: 205 - 28170 - 65
HOV
OMLADINSKIH BRIGADA 1
NOVI BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Beograd, 30.04.1014.
Aleksandar Nikolid, jmbg, 0404966710229, Senjačka 50a, Beograd, na mestu direktora privrednog
društva „Gasalarm“ ad Beograd daje slededu
Izjavu
kojom izjavljujem da su podaci koji su iskazani u finansijskim izveštajima za 2013.g. istiniti i
verodostojni i prikazuju stvarno stanje u finasijskom izveštaju za 2013.g.
_____________________
Gasalarm ad, Beograd
Aleksandar Nikolid
Slobodan Jovanovid, jmbg 310976710152, Vojvođanska 96a, Beograd, lice odgovorno za
sastavljanje finasijskih izveštaja za privredno društvo „Gasalarm“ a.d. Beograd daje slededu:
Izjavu
kojom izjavljujem da su podaci koji su iskazani u finansijskim izveštajima za 2013.g. istiniti i
verodostojni i prikazuju stvarno stanje u finasijskom izveštaju za 2013.g.
____________________
Slobodan Jovanovid
Agencija Zlatibor SMJ
23
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MERNO-REGULACIONE OPREME
"GASALARM" a.d.
11000 BEOGRAD,
Dobropoljska 72a
tel/fax: 2652 079
e-mail:
[email protected]
matični broj: 7526512
šifra delatnosti: 2651
registarski broj: 01607526512
pib:100284761
tekudi račun: 205 - 28170 - 65
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
OMLADINSKIH BRIGADA 1
NOVI BEOGRAD
Beograd, 30.04.1014.
Aleksandar Nikolid, jmbg, 0404966710229, Senjačka 50a, Beograd, na mestu direktora privrednog
društva „Gasalarm“ ad Beograd daje slededu:
Izjavu
kojom izjavljujem da do 30.04.2014.g. nije održana Skupština akcionara privrednog društva
„Gasalarm“ ad Beograd.
Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja, odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora i odluku
o raspodeli dobiti dostavidemo odmah nakon usvajanja na Skupštini akcionara privrednog društva
„Gasalarm“ ad Beograd.
_____________________
Gasalarm ad, Beograd
Aleksandar Nikolid
24
NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2013. GODINU
Privredno društvo Gasalarm ad
Beograd
25
– BEOGRAD, 01.02. 2014. GODINE –
26
II. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.
1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU
1.1. Osnovni podaci o društvu
Pun naziv društva: preduzeće za proizvodnju i promet mernoregulacione opreme
Gasalarm ad Beograd
Skraćeni naziv društva: Gasalarm ad Beograd
Sedište društva: Dobropoljska 72a, Beograd
Veličina društva: mikro pravno lice
Oblik organizovanja:akcionarsko društvo
Matični broj: 07526512
Šifra delatnosti:2651
PIB: 100284761
1.2. Istorijat društva
Privredno društvo »Gasalarm« a.d. se bavi proizvodnjom, prometom i održavanjem
merno-regulacione opreme, uredjaja za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova i para. Sam
program je nastao u »Institutu za Fiziku« Zemun, gde smo kao grupa radili, a kada je obim
proizvodnje prešao granice institutskog rada, cela grupa koja se bavila tim poslom prelazi u
»Tehnogas Inženjering«. Inicijativom za privatizaciju, grupa se izdvaja iz »Tehnogasa« i osniva
1991 godine »Gasalarm«. Od tada poslujemo samostalno trudeći se da primenjujemo
savremenu tehnologiju iz ove oblasti. Privredno društvo »Gasalarm« a.d. je poznato po svojoj
tradiciji i kvalitetu koji traje više od 23 godine, dugogodišnje održavanje visokog nivoa kvaliteta
uređaja za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova i para i pružavanje praktičnog iskustva
usluga ordžavanja uređaja našim klijentima je uvek bilo i uvek će biti naš prioritet.
1.3. Delatnost
Pretežna delatnost Gasalarm ad Beograd je 2651 proizvodnja mernih, istraživačkih i
navigacionih instrumenata i aparata.
Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti: servis,
održavanje i kalibracija uređaja za detekciju zapaljivih gasova i para u vazduhu;
1.4. Organi društva
Prema Statutu, organi društva su:
– Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
– Odbor direktora, upravljanja;
– Direktor, kao organ poslovođenja;
– Nadzorni odbor, kao organ nadzora.
1.5. Broj zaposlenih u društvu
Gasalarm ad Beograd je na dan 31. decembra 2013. godine imalo 7 zaposlenih.
Kvalifikaciona struktura zaposlenih je sledeća:
27
– visoka stručna sprema (VIII)
1
– visoka stručna sprema (VII-2)
– visoka stručna sprema (VII-1)
– viša stručna sprema (VI)
1
– visokokvalifikovani radnici (V)
– srednja stručna sprema (IV)
5
– kvalifikovani radnici (III)
– polukvalifikovani radnici (II)
– niža stručna sprema (I)
– nekvalifikovani radnici
Ukupno:
7
2. OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE
2.1. Osnovi za prikazivanje finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa Međunarodnim
računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
(MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASC), Zakonom o
računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim
propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim
računovodstvenim politikama društva.
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti
koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o
sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008, 2/2010, 101/2012 i
118/2012).
2.2. Uporedni podaci
U finansijskim izveštajima za 2013 godinu kao mininum prikazani su uporedni podaci za
prethodnu godinu. Zbog korigovanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu, dati su
korigovani podaci za prethodnu godinu.
2.3. Korišćenje procena
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja korišćene su najbolje moguće procene i
pretpostavke u odmeravanju imovine i obaveza, prihoda i rashoda kao i potencijalnih obaveza.
28
Procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do datuma odobrenja
finansijskih izveštaja za njihovo obelodanjivanje.
2.4. Primene pretpostavke stalnosti poslovanja
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Gasalarm ad Beograd
nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na
dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za proizvodima i
uslugama Gasalarm ad Beograd. U narednim godinama Gasalarm ad Beograd ne očekuje
značajnije promene u ekonomskom i poslovnom okruženju Gasalarm ad Beograd.
2.5. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja
Za finansijske izveštaje Gasalarm ad Beograd odgovorna su sledeća lica:
– Nikolić Aleksandar direktor privrednog društva :
– Jovanović Slobodan rukovodilac službe računovodstva.
3. PREGLED ZNAĈAJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA
Moguć je i ovakav redosled kako je ovde dat. Po pravilu prvo se objašnjavaju politike u
vezi imovine i obaveza, zatim politike priznavanja prihoda i rashoda i na kraju politike zaštite od
rizika.
3.1. Poslovni prihodi
Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od
aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina
po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge
prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.
3.2. Poslovni rashodi
Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja,
amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata,
bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.
3.3. Preraĉunavanje stranih sredstava plaćanja i raĉunovodstveni tretman kursnih
razlika
Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovorajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije
u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku
godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.
3.4. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja
nematerijalnih ulaganja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno.
29
3.5. Osnovna sredstva
Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja
fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja
osnovnog sredstva.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po
revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu
za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po
osnovu gubitaka zbog obezvređenja.
Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno.
U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim
Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.
3.6. Zalihe
Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni.
Obračun izlaza zaliha se vrši po FIFO-metodu ili metodu prosečnih ponderisanih cena.
3.7. Kratkoroĉna potraţivanja
Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka
vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana.
3.8. Kratkoroĉne obaveze
Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije.
4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA
U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski
prihodi i ostali prihodi.
Uporedni pregled ostvarenih prihoda dat je u narednoj tabeli.
Redni
Podbilansi prihoda
broj
iz bilansa uspeha
1
2
1.
Poslovni prihodi
2.
Finansijski prihodi
3.
Ostali prihodi
4.
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI PRIHODI
(u hiljadama dinara)
Ostvareni
Ostvareni
prihodi u
prihodi u
2013.
2012.
3
4
7996
9345
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
7996
9345
30
Ne
5. ANALITIĈKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA
5.1. Poslovni prihodi
Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne
prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka i robe,
prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr.
(u hiljadama dinara)
2013.
2012.
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
7871
9068
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
125
277
7996
9345
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
Prihodi od tantijema i licencnih naknada
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu;
domaće tržište učestvuje sa 97%, a inostrano sa 3%. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni
prihodi su manji za 14.43%.
31
6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA
U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi.
Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.
(u hiljadama dinara)
iz bilansa uspeha
Ostvareni
rashodi u
2013.
Ostvareni
rashodi u 2012.
2
3
4
Redni
Podbilansi rashoda
broj
1
1.
Poslovni rashodi
2.
Finansijski rashodi
3.
Ostali rashodi
4.
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI RASHODI
7882
9140
7882
9140
7. ANALITIĈKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA
7.1. Poslovni rashodi
Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i
drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.
(u hiljadama dinara)
2013.
2012.
Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno grupa 50:
Troškovi materijala za izradu
1798
2503
15
28
5018
5685
680
573
208
183
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno grupa 51:
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
32
2013.
2012.
Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade
Ukupno grupa 52:
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Troškovi razvoja
Troškovi ostalih usluga
Ukupno grupa 53:
Troškovi amortizacije
144
80
Troškovi rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno grupa 54:
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
33
2013.
Troškovi platnog prometa
2012.
34
36
9140
9011
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno grupa 55:
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)
Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala,
troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i
inventara. Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa
100%.
Za 2013. godinu zarade su obračunate za svih dvanaest meseci, a isplaćene
zaposlenima za dvanaest meseci. godine. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni.
Ostali izdaci i naknade, od kojih se najveći iznos odnosi na izdatke za ishranu i smeštaj radnika
na terenu, otpremnine, nagrade, pomoći i druge naknade zaposlenima, isplaćivani su u skladu
sa Opštim aktom, odnosno Ugovorom o radu, Statutom i Odlukom odbora direktora. Isplate su
vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.
8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA
(u hiljadama dinara)
Podbilansi finansijskog
Ostvareno
Ostvareno
rezultata
u 2013.
u 2012.
2
3
4
R.b.
1
1.
Poslovni dobitak
2.
Poslovni gubitak
3.
Dobitak finansiranja
4.
Gubitak finansiranja
5.
Dobitak na ostalim prihodima
6.
Gubitak na ostalim rashodima
7.
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
8.
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
114
205
34
Podbilansi finansijskog
Ostvareno
Ostvareno
rezultata
u 2013.
u 2012.
2
3
4
R.b.
1
9.
Poreski rashod perioda
10.
Odloženi poreski rashodi perioda
11.
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO DOBITAK
17
20
97
185
NETO GUBITAK
Na iznos ostvarenog dobitka pre oporezivanja od 114 hiljada dinara obračunat je porez
na dobit po poreskom bilansu na izračunatu poresku osnovicu od 114 hiljada dinara po stopi od
15% i iznosi 17 hiljada dinara. Poreska obaveza nije umanjena.
9. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI
U MRS 16 i MRS 41 je propisano da se pod osnovnim sredstvima smatraju prirodna
bogatstva (zemljišta i šume), građevinski objekti, oprema, alat i inventar sa kalkulativnim
otpisom, višegodišnji zasadi, osnovno stado i ostala osnovna sredstva, kao i ulaganje u
pribavljanje osnovnih sredstava.
Revizijom su obuhvaćena osnovna sredstva navedena u sledećoj tabeli:
R.b.
Kategorije osnovnih sredstava
1
2
1.
Zemljište
2.
Građevinski objekti
3.
Postrojenja i oprema
4.
Investicione nekretnine
5.
Osnovno stado
6.
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
7.
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
8.
Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
9.
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
(u hiljadama dinara)
Stanje na dan Stanje na dan
31.12.2013. (po 31.12.2012. (po
nabavnoj vred- nabavnoj vrednosti)
nosti)
3
4
575
719
35
R.b.
Kategorije osnovnih sredstava
1
2
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA
Stanje na dan Stanje na dan
31.12.2013. (po 31.12.2012. (po
nabavnoj vred- nabavnoj vrednosti)
nosti)
3
4
575
719
NAPOMENA:
Privredno društvo, poseduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad nekretninama,
postrojenjima i opremom.
10. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE
Privredno društvo je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope
amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.
Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:
Stopa amortizacije %
– Građevinski objekti
– Postrojenja i oprema
10 %
– Nameštaj
– Kompjuteri
– Alat i inventar
11. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA
Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću
pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:
(u hiljadama dinara)
Redni
Kategorije osnovnih sredstava
Uĉešće u %
Iznos
broj
1.
Zemljište
2.
Građevinski objekti
3.
Postrojenja i oprema
4.
Investicione nekretnine
5.
Osnovno stado
719
100%
36
Redni
Kategorije osnovnih sredstava
Uĉešće u %
Iznos
broj
6.
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
7.
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
8.
Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
9.
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA
719
100%
Privredno društvo se u računovodstvenim politikama opredelilo za model nabavne
vrednosti, tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po
nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka
zbog obezvređivanja. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacija osnovnih sredstava nije
vršena.
Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine.
Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama,
postrojenjima i opremi u toku godine nema.
12. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA
(u hiljadama dinara)
Red.
Opis dinamike
broj
plasmana
I
NABAVNA
VREDNOST
1
Poĉetno stanje
2
Povećanje
2.1
Nove nabavke
2.2
Procena
2.3
Procena kapitala
2.4
Viškovi
2.5
Investicione
nekretnine
Zemljište
GraĊevinski
objekti
UlagaOstale
nja na
Investi- nekretn- Osnovna Avansi
PostrotuĊim
cione
ine,
sredstva
za
jenja i
osnovn- Ukupno
nekretni- postro- u pripre- osnovna
oprema
im
ne
jenja i
mi
sredstva
sredstvoprema
ima
2.6
37
3
Smanjenje
3.1
Prodaja osnovnih
sredstava
3.2
Manjkovi
3.3
Rashod
224
224
719
719
144
144
Stanje na kraju
godine
(31.12. 2012.)
II
ISPRAVKA
VREDNOSTI
1
Poĉetno stanje
2
Povećanje
2.1
Otuđenje
osnovnih
sredstava
2.2
Amortizacija
2.3
2.4
3
Smanjenje
3.1
Manjkovi
3.2
Rashod
3.3
Isknjiženje
ispravke
4
III.
Stanje na kraju
godine
(31.12.2012.)
SADAŠNJA
VREDNOST
OSNOVNIH
SREDSTAVA
575
575
13. UPOREDNI PREGLED ZALIHA
Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i
goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i
zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova i sitnog inventara
38
se vrši po ponderisanoj prosečnoj nabavnoj ceni. Zalihe učinaka se vode po planskim cenama,
a na kraju godine se procenjuju po ceni koštanja. Magacin gotovih proizvoda se zadužuje po
planskim cenama koje su iste u celom obračunskom periodu.
Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za
reprodukciju se direktno raspoređuje na mesta troškova i pojedinačne proizvode na osnovu
trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i amortizacija
se direktno raspoređuju na mesta troškova, a u okviru mesta troškova – indirektno na pojedine
proizvode, srazmerno sa utrošenim materijalom za izradu. Indirektni troškovi se alociraju na
pojedine nosioce na osnovu ključa (navesti ključ), a ostali troškovi koji ne ulaze u cenu koštanja
se alociraju na troškove perioda.
(u hiljadama dinara)
2013
Materijal
2012.
3549
2940
3549
2940
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Nekretnine pribavljene radi prodaje
Dati avansi
UKUPNO ZALIHE
Revizor nije prisustvovao popisu zaliha, ali je revizorski tim u toku vršenja revizije, izvršio
reviziju godišnjeg popisa i pregledom glavnog magacina uverio se u sledeće:
Magacin je pregeledan sa uredno obeleženim artiklima, lako dostupnim za merenje i
uredno razvrstani po kvalitetu i veličinama
14. KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Prema MRS 1, kratkoročnim potraživanjima se smatraju potraživanja po osnovu prodaje,
ostala potraživanja iz poslovanja i ostala kratkoročna potraživanja koja dospevaju do godinu
dana.
Na rednom broju 015 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna
potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
u iznosu od 1588 hiljada dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
Kupci – matična i zavisna pravna lica
-
Kupci – ostala povezana pravna lica
-
Kupci u zemlji
1418-
Kupci u inostranstvu
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Potraživanja od izvoznika
-
39
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
-
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
-
Potraživanja od zaposlenih
-
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
-
Ostala potraživanja
-
Potraživanja za više plaćen porez na dobit
-
Kratkoročni finansijski plasmani
-
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
-
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
-
Ukupno potraţivanja
1418-
15. KUPCI
U okviru rednog broja 016 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 1418
hiljada dinara, od čega se na neto potraživanja od kupaca odnosi iznos od 1182 hiljada dinara.
16. KUPCI U ZEMLJI
U skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je
dostavilo dužnicima spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS). Usaglašavanje stanja je vršeno
sa svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u tekućoj godini i sa kupcima koji su
brisani iz Registra Agencije za privredne registre.
Od ukupnog broja poslatih obrazaca IOS:
– usaglašeno je sve odnosno 100%;
– nije usaglašeno.........., odnosno .........%, jer kupci nisu vratili overene obrasce IOS;
– nije usaglašeno .........., odnosno ........%, jer kupci koji su tuženi i kojima su obrasci
IOS slati poštom nisu te obrasce overili i vratili.
U nastavku teksta dat je pregled kupaca sa saldom.
(u hiljadama dinara)
Red.
broj
Naziv kupca i mesto
Iznos
Usaglašeno
Neusaglašeno
1
2
3
4
5
1.
2.
40
Red.
broj
Naziv kupca i mesto
Iznos
Usaglašeno
Neusaglašeno
1
2
3
4
5
3.
4.
UKUPNO
1418
100%
/
Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12. 2013. godine sa saldom iznosila su 1418
hiljada dinara. Na osnovu toga se može zaključiti da je naplativost zadovoljavajuća.
17. KUPCI U INOSTRANSTVU
Na računu 20300 – Potraživanja od kupaca u inostranstvu po osnovu izvoza sopstvenih
proizvoda, odnosno robe i usluga, na dan 31.12.2013. godine su iskazana u iznosu od
........../............. hiljada dinara. Podaci su dati u tabeli u nastavku teksta.
(u hiljadama dinara)
Red.
broj
Naziv kupca i mesto
Iznos
Usaglašeno
Neusaglašeno
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
UKUPNO
/
Ukupna potraživanja od kupaca u inostranstvu na dan 31.12. 2013. godine sa saldom
iznosila su 0 dinara.
18. STAROSNA STRUKTURA POTRAŢIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
Podaci o starosnoj strukturi potraživanja od kupaca daju se da bi korisnici izveštaja o
reviziji sagledali stepen postojanja rizika naplate i preduzeli mere poslovne politike radi naplate,
utuženja ili otpisa pojedinih sumnjivih potraživanja.
(u hiljadama dinara)
R.b.
Naziv starosne grupe
1.
Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu
2.
Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca
Iznos
% učešća
41
3.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do
šest meseci
4.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest
meseci do jedne godine
5.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne
do dve godine
6.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do
tri godine
7.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine
UKUPNO POTRAŢIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
1418
100%
1418
100%
Potraživanja od kupaca u zemlji starija od godinu dana iznose / hiljada dinara.
19. STAROSNA STRUKTURA POTRAŢIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU
Podaci o starosnoj strukturi potraživanja od kupaca u inostranstvu se daju da bi korisnici
izveštaja o reviziji sagledali stepen postojanja rizika naplate i preduzeli mere poslovne politike
radi naplate, utuženja ili otpisa pojedinih sumnjivih potraživanja.
(u hiljadama dinara)
R.b.
Naziv starosne grupe
1.
Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu
2.
Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca
3.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do
šest meseci
4.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest
meseci do jedne godine
5.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne
do dve godine
6.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do
tri godine
7.
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine
Iznos
% učešća
UKUPNO POTRAŢIVANJA OD KUPACA U
INOSTRANSTVU
42
20. USAGLAŠENOST POTRAŢIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
Opis
Broj kupaca
Vrednost u hiljadama dinara
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)
b) Usaglašeno 100%
35
1418
c) Usaglašeno delimično
/
/
d) Nije usaglašeno
/
/
21. USAGLAŠENOST POTRAŢIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU
Opis
Broj kupaca
Vrednost u hiljadama dinara
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)
b) Usaglašeno 100%
c) Usaglašeno delimično
/
/
d) Nije usaglašeno
/
/
22. POTRAŢIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak obuhvataju preplaćeni porez na dobitak.
Privredno društvo potražuje na dan 31.12.2013. godine za akontaciono plaćen porez na dobitak
iznos od 0 dinara.
23. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Na rednom broju 019 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski
ekvivalenti i gotovina u iznosu od 646 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
2013.
2012.
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi
107
113
63
533
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
43
2013.
2012.
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
170
646
24. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA
Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 0 dinara i
sastoji se od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
 PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi .................................................................................  PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi ............................................................................  Potraživanja za više plaćen PDV ..................................................................................................  Unapred plaćeni troškovi ..............................................................................................................  Potraživanja za nefakturisani prihod .............................................................................................  Razgraničeni porez na dodatu vrednost .......................................................................................  Ostala aktivna vremenska razgraničenja ......................................................................................  UKUPNO...................................................................................................................................... -
25. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU
Prema MRS i zakonskim i podzakonskim propisima, kapital čini osnovni kapital (akcijski
kapital, udeli društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, društveni kapital,
zadružni udeli i ostali kapital), neuplaćeni upisani kapital, emisiona premija, kapitalne rezerve,
revalorizacione rezerve, rezerve iz dobiti (zakonske, statutarne i ostale), dobitak iz ranijih godina
i dobitak iz tekuće godine, umanjeno za nerealizovane gubitke po osnovu hartija od vrednosti,
gubitak i otkupljene sopstvene akcije.
26. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
(u hiljadama dinara)
2013.
Akcijski kapital
2012.
1005
1005
193
193
Udeli d.o.o.
Ulozi
Državni kapital
Društveni kapital
Zadružni udeli
44
2013.
Ostali osnovni kapital
UKUPNO
2012.
2177
1930
3375
3128
Za akcionarska društva
Akcionari društva su:
(u hiljadama dinara)
Iznos akcionarskog kapitala
Vrsta akcija
% uĉešća
2013.
Akcionar
2012.
1005
1005
1005
1005
Akcionar
Akcionar
Manjinski interes
UKUPNO
Većinski vlasnik sa 65.15% akcija je privredno društvo Gasalarm ad Beograd
Osnovni kapital je nastao uplatom osnivačkog uloga u društvo sa ograničenom
odgovornošću prilikom registracije privrednog društva 1991 godine.
26.1. Dugoroĉni krediti u zemlji i inostranstvu
Dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu dati su u pregledu koji sledi:
(u hiljadama dinara)
Stanje na dan
31.12.2013.
Dugoroĉni krediti u zemlji
Pravno lice .............
Ostali ..........
Svega
Dugoroĉni krediti u inostranstvu
Pravno lice ..............
45
Stanje na dan
31.12.2013.
Pravno lice .............
Ostali ..........
Svega
UKUPNO
0
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine od dana bilansa se iskazuje u
okviru kratkoročnih finansijskih obaveza. Kredit je za redovno obavljanje poslova
46.5.1. Dugoroĉni krediti u zemlji
Nema dugoročnih kredita u zemlji
27. KRATKOROĈNE OBAVEZE
Kratkoročne obaveze u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 2337 hiljada dinara i
sastoje se od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
2013.
2012.
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog
poslovanja namenjenih prodaji
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Ukupno grupa 42:
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
2279
938
46
2013.
2012.
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Ukupno grupa 43:
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno grupa 44:
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje
se refundiraju
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
3993
4795
301
317
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
727
573
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
680
573
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog
koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca
koje se refundiraju
Ukupno grupa 45:
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku
godine
Ostale obaveze
47
2013.
2012.
Ukupno grupa 46:
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih
avansa) od 18%
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim
primljenih avansa) od 8%
Obaveze za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi od 18%
1594
1695
Obaveze za PDV po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od
18%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi od
8%
Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog
poreza
Ukupno grupa 47:
Obaveze za porez na promet i akcize
Obaveze za poreze iz rezultata
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret
troškova
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Ukupno grupa 48:
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihodi budućeg perioda
Naplaćeni PDV
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
Razgraničeni PDV
Ostala pasivna vremenska razgraničenja
48
2013.
2012.
Ukupno grupa 49:
UKUPNE KRATKOROĈNE OBAVEZE
28. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2013. imaju sledeću strukturu:
(u hiljadama dinara)
Podgrupa
raĉuna
430
Opis
Primljeni avansi
431
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
432
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
433
Obaveze prema dobavljačima u zemlji
434
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
439
440
441
442
449
Saldo 31.12.2013.
2279
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza na tuđ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
UKUPNO:
2279
28.1. DOBAVLJAĈI U ZEMLJI
U okviru rednog broja 119 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze u
ukupnom iznosu od 938 hiljada dinara, od čega se na obaveze prema dobavljačima u zemlji
odnosi iznos od 938 hiljada dinara. U narednoj tabeli dati su dobavljači u zemlji sa saldom:
(u hiljadama dinara)
R.b.
1.
Naziv dobavljača i mesto
Iznos
2279
Usaglašeno
Neusaglašeno
2279
0
2.
8.
49
Naziv dobavljača i mesto
R.b.
Iznos
Usaglašeno
Neusaglašeno
4.
5.
UKUPNO
2279
2279
0
U ovoj tabeli uneti dobavljače koji čine 100% obaveza.
28.2. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAĈIMA U ZEMLJI
Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja sledi.
(u hiljadama dinara)
Red.
broj
Pozicija starosne strukture dobavljača
1.
Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele
2.
Neisplaćene obaveze do tri meseca
3.
Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana
4.
Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine
5.
Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine
6.
Neisplaćene obaveze starije od tri godine
% učešća
Iznos
UKUPNO
2279
100%
2279
100%
28.3. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAĈIMA U ZEMLJI
Usaglašenost sa dobavljačima u zemlji je data u pregledu koji sledi.
(u hiljadama dinara)
Broj dobavljača
Iznos
1. Dobavljači sa saldom
3
2. Usaglašeno 100%
3
3. Delimično usaglašeno
4. Neusaglašeno
50
29. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE
Na rednom broju 120 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne
obaveze u iznosu od ................. hiljada dinara:
(u hiljadama dinara)
2013.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada
Obaveze za poreze na zarade i
naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog
Obaveza za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
2012.
3993
4795
301
317
724
573
680
573
5698
6258
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret
zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarade na teret
poslodavca koje se refundiraju
Obaveze po osnovu kamate i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku
godine
Ostale obaveze
UKUPNO
30. OBRAĈUN PDV
Društvo vodi dvostruku evidenciju obračuna i plaćanja PDV, i to preko knjige ulaznih i
izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47.
U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.
Prihodi za 2013. godinu i plaćeni PDV
(u hiljadama dinara)
Opis
Prihod
20%
PDV 20%
Prihod
18%
PDV 18%
Prihod 8%
PDV 8%
Obraĉunati
PDV
51
Prihod
20%
Opis
PDV 20%
Prihod
18%
PDV 18%
Prihod 8%
PDV 8%
Obraĉunati
PDV
Maloprodaja
Usluge
7871
1574
1574
7871
1574
1574
Veleprodaja
Ukupno
Manjkovi
Prihod
od
izvoza robe –
oslobođeno
plaćanja PDV
UKUPNO
31. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
Na rednom broju 122 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze po osnovu
poreza na dobitak za 2013. godinu u iznosu od 17 hiljada dinara.
32. ZALOGE I HIPOTEKE
Privredno društvo poseduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad svim sredstvima i
potraživanjima i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima.
Za privredno društvo
Begrad
Dana
01.februar 2014
Gasalarm ad Beograd
Nikolić Aleksandar
52
7PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MERNO-REGULACIONE OPREME
"GASALARM" a.d.
KOMISIJA ZA HARTIJE
OD VREDNOSTI I FINANSIJSKO TRŽIŠTE
Omladinskih brigada 1 (VII sprat)
11070 NOVI BEOGRAD
11000 BEOGRAD,
Dobropoljska 72a
tel/fax: 2652 079
e-mail:
[email protected]
matični broj: 7526512
šifra delatnosti: 2651
registarski broj: 01607526512
pib:100284761
DOPIS
Predmet: Dostava godišnjeg izveštaja
akcionarskog društva „GASALARM“ AD BEOGRAD
tekudi račun: 205 - 28170 - 65
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Poštovani,
dostavljamo Vam godišnji izveštaj akcionarskog društva „GASALARM“ AD
BEOGRAD, a u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala i Pravilniku o sadržini , formi i
načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društva „Sl.glasnik
RS 14/2012“
Prilog:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fin.izveštaj + potvrda o prijemu fin. izv 2013.g.
Izjava da nije održana skupština akcionara
Izjava o tačnosti podataka
GFI – pd 01.01.2013-31.12.2013.g.
Godišnji izveštaj o poslovanju 2013.g.
Napomene uz fin,izv.2013g.
Odluka o usvajanju fin izv 2013.g.
Propratni CD
Beograd, 30.04.2014.g
S poštovanjem,
„GASALARM“ AD BEOGRAD
_______________________________
53
7PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MERNO-REGULACIONE OPREME
"GASALARM" a.d.
11000 BEOGRAD,
Dobropoljska 72a
tel/fax: 2652 079
e-mail:
[email protected]
matični broj: 7526512
šifra delatnosti: 2651
registarski broj: 01607526512
pib:100284761
tekudi račun: 205 - 28170 - 65
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
на пдржанпј редпвнпј седници пдбпра директпра , предузећа „Гасаларм“
а.д. Бепград, једнпгласнп , дана 20.03.2014. гпдине дпнета је:
ОДЛУКА
о усвајању финансијског извештаја за 2013.годину
Усвајају се финансијски извештај за 2013. гпдину и извештај п ппслпваоу за
2013.гпдину, за привреднп друштвп „Гасаларм“а.д. Бепград.
Саставни деп пве пдлуке је финансијски извештај за 2013.гпдину.
Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа.
Дпставити:
1. Акципнарима
2. Секретару Друштва
3. Архиви
„Гасаларм“ а.д.
Никплић Александар,
председник пдбпра директпра
54
Download

Dokumentacija Gasalarm Beograd