OBAVEŠTENJE IZDAVAOCA „ŽGP GP“ AD BEOGRAD O
PROMENAMA U ZNAČAJNOM UČEŠĆU
U skladu sa članovima 57. i 59. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike
Srbije“ br. 31/2011, u daljem tekst Zakon), izdavalac „GASALARM“ AD BEOGRAD
izveštava javnost o promenama u značajnom učešću i to kada neko lice (fizičko ili pravno)
dostigne, pređe ili padne ispod 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50% i 75% prava glasa nad
akcijama javnog akcionarskog društva „ŽGP GP“ AD BEOGRAD, čijim se akcijama trguje
na MTP tržištu Beogradske berze.
1) Poslovno ime, sedište, adresa i drugi podaci javnog akcionarskog društva,
izadavaoca akcija:
Poslovno ime: „ŽGP GP“ AD BEOGRAD
Adresa i sedište:Vodovodska 160,Beograd
MB: 07052952
Ovlašćeno lice: Milanko Delić
2) Podaci o fizičkom ili pravnom licu koje je dostiglo, prešlo ili palo ispod praga
propisanog članom 57. Zakona:
1. Podaci o licu koje je palo ispod praga od 5%:
Poslovno ime/Ime i prezime: Đokanović Uroš
Matični broj: 1803956172186
Adresa i sedište: Slanački put 92, Beograd
Odgovorna lica u pravnom licu: /
3) Podaci o konstrolisanim društvima preko kojih lice iz tačke 2) i 3), kao i
podaci o licu koji za račun tog akcionara ostvaruje pravo glasa shodno članu
37. Zakona:
-------4) Podaci o akcionaru, ako je akcionar različit od lica iz tačke 2) i 3), kao i podaci
o licu koji za račun tog akcionara ostvaruje pravo glasa shodno članu 37.
Zakona:
-------5) Podaci o ispravi i načinu na osnovu koga se dostiže, prelazi ili pada ispod
propisanog praga:
Do promene u strukturi kapitala „ŽGP GP“ AD BEOGRAD, došlo je nakon saldiranja
ponude za preuzimanje akcija dana 15.05.2014. godine. u kojoj je Uroš Đokanović
prodao ceo paket akcija,nakon čega je pao ispod praga od 5%, u skladu sa članom
57. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br.31/2011 i 99/2011).
6) Podaci o broju glasova u apsolutnom i relevantnom iznosu kojim se dostiže,
prelazi ili pada ispod propisanog praga, a na osnovu podataka izdavaoca o
ukupnom broju izdatih akcija sa pravom glasa:
Ukupan broj glasova izdavaoca: 18.801
Prag od 15%: 940
-2Broj posedovanih glasova pre pada ispod praga od 5%:
1. Akcionar Đokanović Uroš je imao 1.616 akcija pre trgovine od
15.05.2014.(odnosno 8,60% u odnosu na 18.801 ukupno emitovanih akcija).
Broj posedovanih glasova nakon pada ispod praga od 5%:
2. Akcionar Đokanović Uroš, nakon obvaljene trgovine od 15.05.2014.poseduje 0
glasova (odnosno 0% u odnosu na 18.801 ukupno emitovanih akcija).
7) Podaci o ukupnom broju glasova u apsolutnom i relevantnom iznosu kojim je
dostignut, pređen ili ispod kojeg se palo:
1. Akcionar Aleksandar Nikolić je prodao u ponudi za preuzimanje 1.616 akcija
izdavaoca 15.05.2014.godine ili 8,60% u odnosu na ukupan broj glasova.
Datum kada je prag dostignut, prekoračen ili ispod kojeg se palo:
15.05.2014. godine.
8) Datum kada je izdavaoc primio Obaveštenja o značajnom učešću:
16.05.2014. godine.
Beograd,16.05.2014. godine
DIREKTOR
Delić Milanko
Download

obaveštenje o promenama u značajnom učešću