Na osnovu člana 92 Zakona o hatijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00,
10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 06/13), i člana
13 tačka 13.1 alineja 1 Statuta Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica
(broj 02-196 od 30.06.2008), Skupština akcionara Centralne Depozitarne
Agencije a.d., na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.12.2014. godine, donosi
PRAVILA
O IZMJENAMA PRAVILA CENTRALNE DEPOZITARNE AGENCIJE a.d.
Član 1
U Pravilima Centralne Depozitarne Agencije a.d. ("Sl. list Crne Gore", br. 40/12
od 27.07.2012) u poglavlju I u tački 2. Značenje izraza, stav 7 mijenja se i glasi:
“Datum saldiranja (T+2) označava drugi radni dan od dana zaključivanja
trgovine na berzi kada se vrši prenos vlasništva sa prodavca HOV na kupca HOV.“
Član 2
U poglavlju IV, u tački 3.19 i u tački 7.8 riječi „T+3“ zamjenjuju se riječima „T+2“.
Član 3
U poglavlju IV, u tački 5.5 brišu se riječi „T+3“.
Član 4
Pravila stupaju na snagu, po prethodno dobijenoj saglasnosti Komisije za hartije
od vrijednosti Crne Gore, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu
Crne Gore”.
Pravila će se primjenjivati od 01.01.2015.godine.
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Dr Vladimir Kašćelan, s.r.
Download

Pravila o izmjenama Pravila CDA.pdf