Lični podaci
Prezime i ime
E-mail
Državljanstvo
Datum
rođenja
Obrazovanje
Bajraktarevic Jasna
[email protected]
BIH
17.01.1970.
•
2001.
Doktorat, Filozofski fakultet Sarajevo - Psihologija ličnosti - «Dimenzije ličnosti i
stil ponašanja aktivnih učesnika u sportu»
•
1999.
Magisterijum, Filozofski fakultet Novi Sad - Psihologija ličnosti - “Predikcija
uspešnosti sportista na osnovu ključnih dimenzija ličnosti - agresivnost, inferiornost,
superiornost, moralnost i anksioznost”.
•
1995.
Filozofski fakultet Novi Sad, Odsjek Psihologija
•
1991.
Gimnzija «Koča Kolarov», Zrenjanin
Akademsko zvanje
___________________________________________________________________________
•
2009.
Odlukom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru izabrana u zvanje vanrednog
profesora za predmete Psihologija sporta i za predmete iz uže oblasti Socijalna
psihologija (Socijalna psihologija, Socijalna percepcija i stavovi, Psihologija grupa i
međugrupnih odnosa, Primjenjena socijalna psihologija, Psihologija socijalne
pravde)
•
2009.
Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Pedagoškog fakulteta u Sarajevu izabrana u
zvanje vanrednog profesora za predmete Uvod u psihologiju, Razvojna psihologija,
Psihologija odgoja i obrazovanja i Pedagoška psihologija
•
2007.
Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabrana u
zvanje vanrednog profesora za predmete Socijalna psihologija i Metodologija
psiholoških istraživanja
•
2002.
Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabrana u
zvanje docenta.
Radno iskustvo
___________________________________________________________________________
•
Profesor na Pedagoškoj akademiji Univerziteta u Sarajevu na predmetima
Psihologija odgoja i obrazovanja, Komunikacijske veštine, Pedagoška psihologija,
Mentalno zdravlje, Razvojna psihologija i Opšta psihologija (od 2009. -) 1
•
Profesor na predmetima Socijalna gerontologija i Opšta psihologija sa razvojnom,
na I ciklusu studija i Psihologija na II ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka
Sarajevo (2008.-)
•
Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta, Stres menadžment, Psihologija
komuniciranja i Psihologija menadžmenta na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja,
Sarajevo (2003.- )
•
Profesor za nastavne predmete Psihologija ličnosti, Socijalna psihologija,
Multivarijatna analiza i Kognitivna psihologija na Filozofskom fakultetu na
Palama (2007.-)
•
Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta na Kineziološkom fakultetu u
Travniku (2007.-2011.)
•
Profesor na master studiju za nastavni premet Psihologija edukacijskog procesa,
Kineziološki fakultet Travnik (2009.-2011.)
•
Profesor za nastavni predmet Psihologija menadžmenta, na Fakultetu za
menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku (2007.-)
•
Profesor na master studiju za nastavni predmet Organizaciono ponašanje na
Fakultetu za menadžment poslovnu ekonomiju u Travniku (2009.-)
•
Predavač na Poslediplomskom studiju - modul Kineziologija na Fakultetu sporta i
tjelesnog odgoja Sarajevo (2005.-2010.)
•
Predavač na poslediplomskom studiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta
„Džemal Bijedić“ u Mostaru na modulu Komunikologija (2008.-2012.)
•
Licencirani predavač Agencije Qualitas za teme iz oblasti socijalne psihologije:
stres, komunikologija, menadžment
•
Predavač na Poslediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog
fakulteta u Sarajevu (2007.- 2008.) 2
•
Član Radne grupe za izradu Izveštaja BiH o primjeni Međunarodne konvencije o
eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (CERD) Ministarstva za ljudska prava
i izbeglice BIH (2007 – 2009)
•
RAP – Regionalna savetodavna komisija – Mostar, Banja Luka, Sarajevo u
organizaciji RAK-a BIH (2007-2009)
•
Član Radne grupe za sadržaj DTT foruma pri RAK-u za uvođenje digitalne
televizije u BIH (2007-2009)
(2008. -) označava godinu početka angažmana koji još uvek traje
(2007-2009) označava trajanje angažmana koji više nije aktivan
11
2
2
•
Angažovana u svojstvu Stručnog savetnika za psihološku analizu i primjenu
programskih standarda u RAK-u za socijalnopsihološka istraživanja u oblasti
komunikologije i medija (2007.-2009.)
•
Profesor za nastavni predmet Metodologija psiholoških istraživanja Socijalna
psihologija i poverena nastava za predmete Motivacija i emocije, Psihologija
sporta i Psihologija komuniciranja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta
u Sarajevu (2002.-2007).
•
Profesor za nastavni predmet Pedagoška psihologija na Odsjeku za pedagogiju
Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2004-2007).
•
Profesor za predmet Opća psihologija i Socijalna psihologija na Odsjeku za
filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2004.- 2007.)
•
Predavač na Poslediplomskom studiju "Razvoj pedagoške djelatnosti u procesu
reformiranja škole" na modulima Socijalna psihologija i Metodologija psiholoških
istraživanja Filozofski fakultet Srajevo - Odsjek za pedagogiju (2005.-2008.)
•
Docent za nastavni predmet Socijalna psihologija na Fakultetu političkih nauka,
Sarajevo (2004.-2005.)
•
Docent za nastavni predmet Komunikacijske vještine na Pedagoškoj akademiji
Sarajevo (2005.-2006)
•
Profesor za nastavni predmet Poslovno i službeno komuniciranje na Fakultetu za
javnu upravu, Sarajevo (2006.-2007).
•
Predavač na DPO Odsjek Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (2005.2007).
•
Profesor za nastavne predmete Psihologija odgoja i obrazovanja, Psihologija
sporta, Socijalna psihologija, Psihologija učenja, Metodologija psiholoških
istraživanja, Povijest psihologije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“, na
Nastavničkom fakultetu u Mostaru (2005.- 2009.)
•
Licencirani predavač iz oblasti psihologije sporta na UEFA programu za edukaciju
trenera (1999.-2005.)
•
Član Komisije za sprovođenje Bolonjske konvencije na Filozofskom fakultetu u
Sarajevu (2005-2007).
Vannastavni angažman
_________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
(2012. -) Potpredsednik Skupštine KK „BOSNA“
2011. Sertificirani predavač Agencije za državnu službu BIH
(2010. – ) Sportski psiholog u KK „BOSNA ASA BH TELEKOM"
(2010. - ) Predsjednik Upravnog odbora JU TZ „KAMPUS“ Rakovica Sarajevo
2005.-2008. Predavač na seminarima Agencije Qualitas i Fakulteta za javnu
upravu Sarajevo
(2005. -) Predavač na seminarima Centra za edukaciju sudija i tužilaca
2007.-2008. Stručni saradnik Košarkaške Udruge trenera Hrvatske
3
•
•
•
•
(2006.-) Osnivač porodičnog i bračnog psihološkog savetovališta „TEENSA
2001“ u Sarajevu,
2001.-2008. Sportski psiholog TK „TEENSA 2001“ Sarajevo
1999.-2007. Sportski psiholog u NK »ŽELJEZNIČAR«, KK »BOSNA«, TK
»TENIS PRO«, TK »TENNSA 2001« i u FK »BUBAMARA«.
1995-1999
o Asistent na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu na predmetima Opšta
psihologija i Psihologija sporta,
o Psiholog u TK “Trijumf” iz Novog Sada i TK “Novi Sad”.
o Psiholog odbojkaške reprezentacije Jugoslavije u pripremama za Svetsko
prvenstvo u Japanu 1998. (osvojili srebrnu medalju).
o Psiholog stonoteniske reprezentacije Jugoslavije, sezona 1998/1999.
o Psiholog u RK »Jugović« Kać, KK »Vojvodina« iz Novog Sada i sa HK
»Vojvodina« iz Novog Sada.
Doktorati
___________________________________________________________________________
MENTORSTVA NA URAĐENIM DOKTORSKIM DISERTACIJAMA
rb
PREZIME I IME
1.
Krneta Ljiljana
2.
Purić Nada
3.
Nevenka Pavličić
TEMA
Osobine učenika kao faktor
percepcije radne efikasnosti
nastavnika
Socio-statusna i psihološka
obilježja učenika kao faktor
njihovog školskog postignuća
Psihološki aspekt validnosti i
pouzdanosti kvaliteta sistema za
procjenu radnih performansi i
njegova primjena u razvoju
ljudskih resusrsa u državnoj
upravi Crne gore
FAKULTET
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar
Nastavnički fakultet
Odsjek za psihologiju
ODBRANA
26. 1. 2010.
30. 6. 2012.
9.07.2012.
ČLANSTVO U KOMSIJAMA NA URAĐENIM DOKTORSKIM DISERTACIJAMA
rb
PREZIME I IME
TEMA
1.
Gavrić Miroslav
Subjektivni faktori
distance menadžera
2.
Tišma Mariana
Psihološki izvori stresa u sportu
3.
Koledin Gorjana
4.
Fehim Rošić
5.
Dženan Skelić
socijalne
Identifikacija
socijalnih
i
psiholoških faktora u funkciji
predikcije
kriminogenog
ponašanja učenika
Vaspitni značaj i uticaj stila
roditeljstva u procesu formiranja
pojma o sebi
Razlika u strukturi ličnosti u
odnosu na stepen religioznosti
KOMISIJA
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
ODBRANA
2007.
12. 1. 2011.
5. 5. 2011.
2009.
25.10.2006.
4
MENTORSTVA NA DOKTORSKIM DISERTACIJAMA KOJE SU U TOKU IZRADE
rb
1.
PREZIME I IME
TEMA
Nermin
Mulaosmanović
Percepcija uzroka uspjeha i selfkoncept
kao
prediktori
postignuća kod adolescenata
2.
Azra Kurtić
3.
Solaković Šuajb
4.
Kostić Nataša
5.
Snježana Krstić
Tačnost pepoznavanja facijalno
izraženih emocija kao indikator
empatije
kod
medicinskih
sestara
Rezulati na testovima kao
prediktori
uspješnosti
menadžera
Psihosocijalni izvori ličnih i
društvenih vrijednosti
Relacije izmedju psiholoških
karakteristika
i
stavova
nastavnika
o
aktuelnim
promjenama u obrazovanju
KOMISIJA
Univerzitet
„Džemal
Mostar
Nastavnički fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Tuzli
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Bijedić“
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
SAGL.
SENATA
2012.
2012.
11. 4. 2011.
15. 7. 2011.
2012.
ČLANSTVO U KOMSIJAMA NA DOKTORSKIM DISERTACIJAMA KOJE SU U
TOKU IZRADE
rb
PREZIME I IME
1.
Šahim
Kahrimanović
2.
Mašnić Jelena
3.
Miletić Bojana
4.
Malinić Jelena
TEMA
Uticaj
društvenog
aspekta
modela terapijske zajednice na
kvalitet
života
ovisnika
uključenih u tretman
Percepcija ponašanja nastavnika
i vrednovanja vlastitog školskog
postignuća
Vaspitni stilovi roditelja i odnos
adolescenata prema školi
Relacije između osobina ličnosti
učenika i oblika vršnjačkog
nasilja u školi i društvu
KOMISIJA
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
SAGL.
SENATA
2011.
25.11. 2011.
1. 3. 2012.
Juli, 2012.
5
Magisterijumi
___________________________________________________________________________
MENTORSTVA NA URAĐENIM MAGISTARSKIM RADOVIMA
rb
1.
PREZIME I IME
Kočević Maida
2.
Barlov Minela
3.
Karadžić Elma
4.
Baralić Srđan
5.
Perić Antonija
6.
Mašnić Jelena
7.
Kučević Alma
8.
Dušanka Savić
9.
Sinan Letuka
10.
Miletić Bojana
11.
Perović Bjanka
12.
Đurđić Marko
13.
Lirija Kruša
TEMA
Istraživanje predispitne
anksioznosti kod studenata
dodiplomskih studija na fakultetu
političkih nauka
Igra u funkciji socioemocionalnog razvoja
predškolske djece.
Predrasude prema romima kao
društveno marginaliziranoj
skupini, u kantonu sarajevo
Komparativna analiza socijalnopsiholoških
izvora
stavova
radnika i menadžera o političkim
strankama u BiH
Posljedice PTSP- a u
svakodnevnom životu oboljelih
osoba
Socijalno-psihološki
faktori
formiranja stavova o ženama
liderima u Crnoj Gori
Osobine ličnosti nezaposlenih
kao
prediktori
stavova
o
vrijednosti aktivnog traženja
posla
Alkoholizam u porodici sa
posebnim
osvrtom
na
alkoholizam mladih (studija
slučaja distrikt brčko)
Zloupotreba droga i sigurnost
bosanskohercegovačkog društva
Percepcija osobina rukovodilaca
kao faktor motivacije zaposlenih
Tretman osuđenih lica kao
determinanta njihove percepcije
osobina vaspitača
Socijalno-psihološki
izvori
nacionalnih
predrasuda
i
stereotipija kod mladih u Crnoj
Gori
Autopercepcija mjesta u društvu
slijepih i slabovidih lica
Fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
ODBRANA
13.07.2012.
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet pedagoških nauka
6.06.2012.
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
10.05.2012.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
25. 10. 2011
9.06.2011.
2. 7. 2010.
2. 7. 2010.
30.06.2011.
8.07.2011.
Januar 2011
25. 10. 2011.
2011.
2006.
6
ČLANSTVO U KOMSIJAMA NA URAĐENIM MAGISTARSKIM RADOVIMA
rb
1.
2.
3.
4.
PREZIME I IME
Hadžispahić
Mersiha
Joksimović Dina
Danijela Hamzić
Divčić Jelena
TEMA
Socijalno-psihološki faktori koji
utiču na nivo stresa zaposlenih u
srednjim i osnovnim školama
Povezanost
zakermanovih
bazičnih
crta
ličnosti,
anksioznosti
i
težnje
ka
senzacijama
sa
bavljenjem
ekstreminim sportom
Povezanost
konstrukta
samopoštovanja i percepcije
socijalne podrške na ponašanja
koja odredjuju aktivno traženje
posla
Rano iskustvo, osobine ličnosti i
školsko postignuće
5.
Krstić Snežana
Socijalno-psihološki
mobinga
6.
Hajder Muradif
Osobine ličnosti nastavnika kao
faktor njihovog odnosa prema
promjenama u obrazovanju
7.
Muhamed Bikić
8.
Aida Rizvanović
9.
Muhamed
Halilović
10.
Gorica Tomić
11.
Almira Isić
12.
Dženana
Husremović
13.
Elvedina Dervović
faktori
Uticaj
odgojno-obrazovne
ambijetalnosti na razvoj djece sa
Down sindromom
Relacije između konativnih i
rgulativnih
mehanizama
i
rezultatske
uspješnosti
u
sportskim igrama kod učenika
srednje škole
Relacije između regulativnih
sistema ličnosti i školskog
postignuća učenika
Uticaj
religioznosti
na
samopoimanje adolescenata
Validacijska studija modela
profesionalne orijentacije za
učenike osnovnih škola
Prilagodba
osuđenika
u
zatvorskom okruženju sa aspekta
interakcijskog pristupa (analiza
stanja u sarajevskom zatvoru)
KOMISIJA
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
ODBRANA
12.07.2012.
Univerzitet u Zenici
Pedagoški fakultet
2011.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Sarajevu
FASTO Sarajevo
Univerzitet u Zenici
Pedagoški fakultet
2011.
12.07.2012.
10. 5. 2010.
9. 5. 2010.
23.09.2009.
15.09.2010.
Univerzitet u Sarajevu
FASTO Sarajevo
2010.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
2010.
2006.
2006.
2006.
7
MENTORSTVO U KOMSIJAMA NA MAGISTARSKIM RADOVIMA KOJI SU U
TOKU IZRADE
rb
PREZIME I IME
TEMA
Libido teorija – uticaj na
stvaranje kulture i religije
1.
Briga Vildana
2.
Čelik Meliha
Psihološka analiza dečijeg crteža
Belma Turajlić
Nasilje medju vršnjacima u
odgojno-obrazovnom sistemu
Nina Memić
Agresivno ponašanje u ranoj
adolescenciji
Sanja Mušinović
Psihološki aspekt povezanosti
stresa i školskog uspjeha
Belma Duvnjak
Uticaj društvenih mreža na
razvoj socijalne inteligencije
3.
4.
5.
6.
KOMISIJA
Univerzitetu Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet pedagoških nauka
Univerzitet
„Džemal
Mostar
Nastavnički fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet
„Džemal
Mostar
Nastavnički fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet
„Džemal
Mostar
Nastavnički fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet
„Džemal
Mostar
Nastavnički fakultet
Odsjek za psihologiju
ODBRANA
2012.
2012.
Bijedić“
2012.
Bijedić“
2012.
Bijedić“
2012.
Bijedić“
2012.
ČLANSTVO U KOMSIJAMA NA MAGISTARSKIM RADOVIMA KOJI SU U TOKU
IZRADE
rb
PREZIME I IME
1.
Biloš Svjetlana
2.
Kulidžan Bojana
3.
Tomić Gorica
TEMA
Psihološki izvori percepcije o
socijalnoj funkciji rada
Oblici
ranih
problemskih
ponašanja počinilaca krivičnih
djela kao prediktor asocijalnog
ponašanja učenika
Relacije između regulativnih
sistema ličnosti i školskog
postignuća učenika
KOMISIJA
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
ODBRANA
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
8
Recenzije
___________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
Tahirović, S., (2012): Psihološki razvoj djece i mladih – iskre odrastanja,
Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojniica, Sarajevo
Hasković, M., (2012): Uvod u psihologiju, Fakultet za kriminalistiku,
kriminilogiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Pehar, L: (2012):Kad medicina (za) ostaje, što preostaje, Šahinpašić, Sarajevo
Malacko, J., Rađo,I., (2006): Menadžment ljudskih resursa, FASTO, Sarajevo
Žećo J., (2005): Psihologija, udžbenik za treći razred gimnazije, "Denfas"
Tuzla
Kendić, S. i saradnici (2005): Zdravstvena i psihosocijalna zaštita malog i
predškolskog djeteta, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Bihaću, Pedagoški
faklutet, Bihać
Rošić F., (2003): Kako pomoći djetetu koje se boji, Dom štampe, Zenica
Kongresi i konferencije
___________________________________________________________________________
•
III DANI BOSANSKOHERCEGOVAČKOAMERIČKE AKADEMIJE
NAUKA I UMJETNOSTI, BHAAA 3rd International Critical Care Seminar,
Zenica 2011
October 13 and 14, 2011, Zenica, Bosna i Hercegovina
Jasna Bajraktarević, Sarajevo-How to find a way to happiness and satisfaction
•
4rd Days of BHAAAS in B&H / Dani BHAAAS u BiH – Sarajevo 2012.
IV međunarodni simpozijum iz intenzivne medicine- Savremeni pristup
problemima u intenzivnoj medicini
Jasna Bajraktarević (Sarajevo, BiH): Team Communication: Road to
professional satisfaction
•
28.08.2012. “Psihologija komuniciranja u svijetlu jačanja povjerenja javnosti u
policiju”, Konferencija “Policija i medij”, Sarajevo
27.09.2010.Bajraktarević, J.,: “Operacionalizacija mobinga kao hipotetskog
konstrukta i konstrukcija upitnika za potrebe istraživanja”, 3.Međunarodna
naučno-stručna konferencija na temu: “Uloga korporativnog menadžmenta u
održivom razvoju i u razvoju savremenog turizma”, Univerzitet u Travniku,
Fakultet za menadžment I poslovnu ekonomiju, Neum
1.11.2010. Predrasude i stereotipi – učenje o različitostima, Udruženje za
pomoć dece sa posebnim potrebama, Pedagoški fakultet Sarajevo
28.10.2010. "Psihološka zaštira svedoka ratnih zločina", Federalno tužilaštvo
BIH, Neum
16.09.2010. “Konferencija o sprečavanju nasilja na sportskim takmičenjima”,
Sarajevo
•
•
•
•
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.-5.04.2009 Prvi evropski Kongres o Down sindromu u BIH, Sarajevo
22.12. 2009. “Alkohol kao uzročnik saobraćajnih nezgoda” FMUP, Sarajevo
19.11.2009. “Zaštita djece od neprimjerenih televizijskih sadržaja” Rak,
Sarajevo
12..11.2009. “Dani sigurnosti i zaštite” Međunarodni poslovni susreti,
Skenderija, Sarajevo
26.11.2008. Međunarodna konferencija na temu „Programski sadržaj u
digitalnom emitovanju“, Sarajevo
22.05.2008. DTT forum, Međunarodna konferencija “Strategija prelaska na
digitalno emitovanje u BIH”, Sarajevo
14.-18.05.2008. 27.Konferencija EPRE, Riga, Latvija
26.09.2007, Konferencija za medije, prezentacija DTT Foruma Bosne i
Hercegovine, Sarajevo
20.09.2007, DTT Forum, Konferencija „Digitalno emitovanje u Bosni i
Hercegovini“ Sarajevo
20.06.2006. Konferencija «Medijske slobode i pravo na privatnost“ RAK,
Media centar, Sarajevo
Seminari – u svojstvu predavača po pozivu
__________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.11.2012. „Poslovna komunikacija“ Institut internih revizora, Sarajevo
27.09.2012. „Komunikacija u zdravstvu“ Institut za naučnoistraživački rad i
razvoj KCUS-a Sarajevo, www.eZdravlje.info
10.07.2012.ROCSHE AKADEMIJA, Komunikacija u zdravstvu, Sarajevo
13.06.2012. . "Psihološki aspekt komunikacije" Klinički centar Zenica
7.03.2012. "Psihološki aspekt komunikacije" Klinički centar Univerziteta u
Sarajevu
Maj, 2011. ADS – Agencija za državnu službu – Edukacija uposlenika u javnoj
upravi
16.10.2010.: "Psihološka priprema igrača i trenera u košarci"III Međunarodni
seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić
27.-29.2010. Psihološki aspekti pomoći svjedocima I svjedocima-žrtvama u
predmetima ratnih zločina", Treće stručno savetovanje tužilaca u BIH, Neum
16.10.2010. "Psihološka priprema igrača i trenera u košarci" III Međunarodni
seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić
27.-29.2010. Psihološki aspekti pomoći svjedocima I svjedocima-žrtvama u
29.-31.01.2009. „Komunikacija sa strankama u državnoj upravi“, seminar u
organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo, Dubrovnik
4.02.2009. Analiza policijske odgovornosti, Forum glasnogovornika agencija
za provođenje zakona: “Struktuiranje i profilizacija PR aktivnosti u policiji”,
AquaReumal Fojnica
16-18.10.2009. II Međunarodni seminar “Uloga sporta u očuvanju zdravlja”,
Vlašić
21.10.2009. Drugo stručno savetovanje tužilaca Federacije Bosne I
Hercegovine, Neum
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11.11.2009. Seminar KK KOŠ, “Psihološki aspekt treninga”, izlagač i
moderator, Sarajevo
13-15.03.2008. "Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom
postupku", FJU, Dubrovnik
24.03.2008. Privredna komora, "Komunikacija organa uprave i stranaka u
upravnom postupku", FJU, Sarajevo
25.-28.2008. „Uspeh u sportu“, Međunarodni seminar Udruge košarkaških
trenera Hrvatske, Poreč
25.-28.2008. „Vodič za košarkaške trenere“, Međunarodni seminar Udruge
košarkaških trenera Hrvatske, Poreč
22.-24.08.2008. Seminar za košarkaške trenere, Košarkaški savez BIH,
Sarajevo
19.- 21.11.2008. „Mobing, stres i komunikacija“, Fakultet za javnu upravu –
FJU, Neum
19.-20.12.2008. Seminar “Osnove teorije treninga”, Psihološka priprema
21-23.06.2007."Poslovno komuniciranje u javnom sektoru" Neum, FJU,
Sarajevo
27.-30.2007. „Motivacija u sportu“, Međunarodni seminar Udruge košarkaških
trenera Hrvatske, Poreč
25.-28.2007. „Psihološka priprema igrača“, Međunarodni seminar Udruge
košarkaških trenera Hrvatske, Poreč
27.04.2007. Seminar za sudije i tužioce na temu "Djeca kao svjedoci i njihovi
iskazi" organizacija Vijeća Evrope i CIDA, Sarajevo
21.02.2006., "Stres Menadzment", Zenica, Agencija Qualitas
28.03.2006. „Komunikacija u sudskoj praksi“, Centar za edukaciju sudija i
tužioca, Sarajevo
29.03.2006. „Stres i načini suočavanja sa njim “, Centar za edukaciju sudija i
tužioca, Sarajevo
27.04.2006., "Tehnike rješavanje stresnih situacija", seminar u organizaciji
Fakulteta za javnu upravu Sarajevo , Sarajevo
14-16.09.2006."Efikasan administrativni uposlenik u javnoj upravi", seminar u
organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo, Sarajevo
26-28.09.2005. "Poslovno ponašanje u administraciji", Neum ", Agencija
Qualitas
Bibliografija
___________________________________________________________________________
•
Đedović, D.,Bajraktarević, F., Bajraktarević, J., Vuk, N., (2011): Faktorska
analiza skale perfekcionizma kod sportskih menadžera u sportskim
organizacijama
sa
područja
hercegovačko-neretvanskog
kantona”
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.3 broj 2, str.6977 ISSN 1840-3999 Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bajraktarević, J.,(2011): “Operacionalizacija mobinga kao hipotetskog
konstrukta i konstrukcija upitnika za potrebe istraživanja”, Univerzitetska
hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.3 broj 1, str.7-19 ISSN 18403999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
Bajraktarević, J., Bajraktarevic, F.(2010): “Psihološki aspekt marketinga u
reklamnim porukama i sublimirajuće delovanje na ličnost potrošača”,
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.2broj 2, str.3545 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
Bajraktarević, J., Bajraktarevic, F.(2010): “Organizaciono ponašanje”,
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2broj 2, str.93101 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
Bajraktarević, F., Bajraktarevic, J.(2010): “Upravljanje znanjem”,
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2broj 2, str.131141, ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
Bajraktarević, J.: (2010) "Psihološka priprema igrača i trenera u košarci "III
Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić, Zbornik
radova
Bajraktarević, J.:(2009): Hiperaktivnost i poremećaj u ponašanju osoba sa
Dowun sindromom, Prvi evropski Kongres o Down sindromu 2.-5.04.2009. u
BIH, Knjiga rezimea, Sarajevo
Bajraktarević, J.,(2009): Latentne komunikološke implikacije u funkciji
struktuiranja platforme za razvoj kvalitetnog komunikološkog modela u
sportu“, II Međunarodni seminar „Uloga sporta u očuvanju zdravlja“, Zbornik
pristiglih radova i sažetaka, SSSBK/KSB i Zavod za javno zdravstvo
SBK/KSB, str.94-105.
Bajraktarević, J.(2009): „Uticaj televizije na djecu i maloljetnike iz ugla
psihologije“, “Zaštita djece od neprimjerenih televizijskih sadržaja” RAK,
Sarajevo, www.rak.ba
Bajraktarević, J. (2008): Vodič za košarkaške trenere, Udruga košarkaških
trenera, Međunarodni simpozij, Poreč
Bajraktarević, J. (2008): Uspeh u košarsci, Udruga košarkaških trenera,
Međunarodni simpozij, Poreč
Bajraktarević,J.:“Psihologija sporta – vodič za trenere i sportiste“ Sportekspert,
Vol.I, No.2,2008., ISSN:1840-3638
Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.(2008): „Uticaj psiholoških faktora na
efikasnost menadžera u sportskim organizacijama“, Sportekspert, Vol.I,
No.2,2008., ISSN:1840-3638
Bajraktarević, J. (2007): Psihološka priprema košarkaša, Udruga košarkaških
trenera, Međunarodni simpozij, Poreč
Bajraktarević, F., Bajraktarević, J. „Motiv sportskog postignuća kao faktor
selekcije menadžera u sportu“ Sportski Logos, BR.8/9 2007.ISSN 1512-875X
Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.: »Procjena sportske uspešnost u funkciji
menadžmenta u sportu« Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512-875X
Bajraktarević, F. Bajraktarević, J.: »Anksioznost i ekstraverzija kao odrednice
uspešnog bavljenja sportom organizacijom sporta u BIH« Sportski Logos,
BR.8/9 2007. ISSN 1512-875X
Bajraktarević, J. (2006): „Psihološki aspekti prevencije ozleda u sportu“,
Zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije „Prevencija ozleda u
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sportu“, Kondicijska priprema sportaša 2006, Zagreb, 24.-25.02.2006. (str.6775), Kineziološki fakultet, Zagreb
Bajraktarević, J. (2005): „Psihološki aspekti oporavka tokom i nakon
treninga“, Zbornik radova 3. godišnje međunarodne konferencije „Oporavak u
sportu“, Kondicijska priprema sportaša 2005, Zagreb, 25.-26.02.2005.
(str.133.-139), Kineziološki fakultet, Zagreb
Bajraktarević, J. (2005): Nove tendencije u psihologiji sporta, Zbornik radova I
međunarodnog simpozijuma „Nove tehnologije u sportu“ april 2005., Fakultet
sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
Bajraktarević, J. (2005):“De Melov orao”, Kondicijski trening, volumen 3 broj
2, ISSN 1334-2991, 78-79
Bajraktarević, J. (2004):“NE MOGU” - psihološke implikacije i konotativno
značenje za trenažni proces”, Kondicijski trening 2 (2) ISSN 1334-2991, 65-68
Bajraktarević, J. (2003): Anksioznost kao karakteristika predstartnog stanja,
Savremeni sport, br.1-2, str.20, UDK 796, ISSN 1512-8342, Banja Luka,
Bajraktarević, J. (2003): Ispitni materijal, Metodologija psiholoških
istraživanja, skripta, Filozofski fakultet, Sarajevo.
Bajraktarević, J. (2000): Psihološka priprema nogometaša, BILTEN, Glasilo
nogometnog saveza BIH, Godina V, Vanredni broj.
Ignjatović, I., Karanjac, J. (1998): Neka pitanja i neka nagađanja u opštoj
teoriji anksioznosti, Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998.,
saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa
Srbije, Beograd 79str.
Mitrović, D., Karanjac, J. (1998): Relacije čestica skale CORAM i skraćene SR skale "LED", Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998., saopštenje
na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa Srbije, Beograd
88 str.
Trogrlić, A., Karanjac, J. (1998): Relacije ajtema skraćene S-R skale "BEG" i
upitnika CORAM, Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998.,
saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa
Srbije, Beograd 81 str.
Dunđerović,R.,Lazarević,Lj.Karanjac,J.(1998): Primer psihodijagnostikovanja
osobina sportista sa ciljem obavljanja dugoročnije psihološke pripreme, Knjiga
rezimea, FIS komunikacije, Niš.
Dunđerović, R. Karanjac, J. (1998): Factor of their opinion about the teacher of
phisical education, 6th International Congress of Physical Education and Sport,
Komotini, Greece,
Dunđerović, R., Karanjac, J. (1998): Psihološki faktori koji izazivaju stres u
sportskim situacijama, Knjiga rezimea, Međunarodni simpozijum FIS
komunikacije, Niš.
Dundjerović, R., Karanjac, J., (1998): Personal traits of the pupil as
determinants of their perception of the teacher of physical education,
International Congress of Physical Education and Sport, Komotini, Greece,
Karanjac, J.,(1996): Kanoničke relacije indikatora Fromovog konstrukta
produktivnog karaktera i skale paranoidne vaspitne klime (skala FROMET),
44. Naučno stručni skup psihologa Srbije SABOR 1996.Knjiga rezimea,
Društvo psihologa Srbije, Vrnjačka Banja, str. 43-43.
Dunđerović, R., Kalajdžić, D., Karanjac, J., (1996): Pokušaj projektovanja
modela protokola za posmatranje trenažnih efekata u sferi psihološke
13
•
•
pripremljenosti sportske ekipe, Godišnjak 8, Fakultet fizičke kultre, Beograd,
str. 130-136.
Hubert, I., Karanjac, J., Vasić, A., (1996): Odnosi fiksacije libida merenih
upitnikom FR-3 i dimenzija ličnosti merenih testom MK-241, u Genc, L.,
Ignjatović, I., piredili, Ličnost u višekulturnom društvu, Vol. 3, 154-167 str.
Mr Mirjana Franceško i Jasna Karanjac: Bibliografija “Zbornika radova Institta
za Pedagogiju, Zbornik sveska deseta, Odsk za Pedgogiju i Odsek za
Psihologiju, Novi Sad, 1994. Str 115-125.
Knjige
__________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
Bajraktarević, J.(2012): Psihologija sporta - teorija i empirija, Univerzitetski
udžbenik, Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojniica, četvrto izmenjeno i dopunjeno
izdanje ISBN 978-9958-17-013-3 COBISS.BH-ID 19490310
Bajraktarević, J.(2012): Psihološka priprema sportista, Univerzitetski
udžbenik, Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojniica, četvrto izmenjeno i dopunjeno
izdanje ISBN 978-9958-17-012-6, COBISS.BH-ID 19479814
Bajraktarević, J: (2011): Humanost i znanje, JU Terapijska zajednica Kampus,
Dobra knjiga, d.o.o. Sarajevo (monografija, koautor hrestomatije), ISBN 9789958-27-013-0 COBISS.BH-ID 18863366
Bajraktarević, J.(2004): Tjelesna kultura za 1. i 2. razred osnovne škole,
udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-338-9 COBISS. BH –
ID 13427462
Bajraktarević, J.(2004): Tjelesna kultura za 3. i 4. razred osnovne škole,
udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-339-7 COBISS. BH –
ID 13427974
Bajraktarević, J.(2003): Tjelesna kultura od 5.do 8. razreda osnovne škole,
udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-261-7 COBISS. BH –
ID 12240390
Publikacije
________________________________________________________________________
• Bajraktarević, J.(2009): “Komunikacija sa strankama u državnoj upravi”,
izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2008): “Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom
postupku”, izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2008): “Poslovno komuniciranje u javnom sektoru II”,
izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2008): “Mobing, stres i komunikacija”, izdavač Fakultet za
javnu upravu, Sarajevo
14
• Bajraktarević, J.(2007): “Poslovno komuniciranje u javnom sektoru”, izdavač
Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2006): “Stres Menadzment”, izdavač Agencija Qualitas,
Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2006): “Komunikacija u sudskoj praksi”, izdavač Agencija
Qualitas, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2006): “Stres i načini suočavanja sa njim”, izdavač Agencija
Qualitas, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2006): “Efikasan administrativni uposlenik u javnoj upravi”,
izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2006): “Tehnike rješavanje stresnih situacija”, izdavač
Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
• Bajraktarević, J.(2005): “Poslovno ponašanje u administraciji”, izdavač
Agencija Qualitas, Sarajevo
Projekti
___________________________________________________________________________
•
Koordinator istraživanja međunarodnog projekta „Uspostavljanje strategije
sigurnosti na cestama u Bosni i Hercegovini, planovi i mjere ublažavanjana na
visoko-rizičnim dionicama“ izvršenog od strane Swe Road, Švedska
administriranog od strane JP Ceste FbiH 2011. Godine.
15
Download

Lični podaci Prezime i ime Bajraktarevic Jasna E