Broj: __________
Novi Sad: 19.11.2013. god.
BEOGRADSKA BERZA
11070 NOVI BEOGRAD
--------------------------------Omladinskih brigada 1
OBAVEŠTENJE IZDAVAOCA „NEOPLANTA“ AD NOVI SAD O
PROMENAMA U ZNAČAJNOM UČEŠĆU
U skladu sa članovima 57. i 59. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike
Srbije“ br. 31/2011, u daljem tekst Zakon), izdavalac „NEOPLANTA“ AD Novi Sad
izveštava javnost o promenama u značajnom učešću i to kada neko lice (fizičko ili pravno)
dostigne, pređe ili padne ispod 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50% i 75% prava glasa nad
akcijama javnog akcionarskog društva „NEOPLANTA“ AD Novi Sad, čijim se akcijama
trguje na regulisanom tržištu Beogradske berze.
1) Poslovno ime, sedište, adresa i drugi podaci javnog akcionarskog društva,
izadavaoca akcija:
Poslovno ime: „Neoplanta“ AD Novi Sad
Adresa i sedište: Primorska 90,Novi Sad
MB: 08142289
Izvršni direktor: Vasilić Slobodan
2) Podaci o fizičkom ili pravnom licu koje je dostiglo, prešlo ili palo ispod praga
propisanog članom 57. Zakona:
1. Podaci o licu koje je prešlo prag od 5%:
Poslovno ime: „Diart“ doo Beograd
Matični broj: 07903693
Adresa i sedište: Grčića Milenka 3, Beograd
Odgovorna lica u pravnom licu: Bogdanov Sremčević Jelena
3) Podaci o konstrolisanim društvima preko kojih lice iz tačke 2) i 3), kao i
podaci o licu koji za račun tog akcionara ostvaruje pravo glasa shodno članu
37. Zakona:
-------4) Podaci o akcionaru, ako je akcionar različit od lica iz tačke 2) i 3), kao i podaci
o licu koji za račun tog akcionara ostvaruje pravo glasa shodno članu 37.
Zakona:
-------5) Podaci o ispravi i načinu na osnovu koga se dostiže, prelazi ili pada ispod
propisanog praga:
Akcionar „Diart“ doo Beograd je stekao akcije izdavaoca,nakon potpisivanja Naloga
za prenos akcija dana 07.11.2013. godine kada je stekao 440.000 (10,04%) akcija
emitenta Neoplanta ad Novi Sad.
-26) Podaci o broju glasova u apsolutnom i relevantnom iznosu kojim se dostiže,
prelazi ili pada ispod propisanog praga, a na osnovu podataka izdavaoca o
ukupnom broju izdatih akcija sa pravom glasa:
Ukupan broj glasova izdavaoca: 4.383.723
Prag od 5%: 219.186
Broj posedovanih glasova pre prelaska praga iznad 5%:
1. Akcionar „Diart“ doo Beograd je imao 0 akcija pre potpisivanja Ugovora
07.11.2013.godine (odnosno pre potpisivanja Ugovora 07.11.2013..godine je imao
0% u odnosu na 4.383.723 ukupno emitovanih akcija).
7) Podaci o ukupnom broju glasova u apsolutnom i relevantnom iznosu koji je
dostignut, pređen ili ispod kojeg se palo:
1. Akcionar „Diart“ doo Beograd je stekao 07.11.2013.godine 440.000 glasova ili
10.04% glasova u odnosu na ukupan broj glasova.
.
Datum kada je prag dostignut, prekoračen ili ispod kojeg se palo:
07.11.2013. godine.
8) Datum kada je izdavaoc primio Obaveštenja o značajnom učešću:
19.11.2013. godine.
Novi sad, 19.11.2013. godine
IZVRŠNI DIREKTOR
Vasilić Slobodan
Download

Značajno učešće obaveštenje Neoplanta novembar 2013