PUNOMOĆJE
Za glasane na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD "NIVA" Novi Sad koja se održava dana .
24.07.2012. godine u prostorijama AD "NIVA" u Novom Sadu, Privrednikova br.2 sa početkom u
10,00 časova.
( Ako je akcoinar fizičko lice)
Ja/ puno ime i prezime akcionara/ ___________________________________
Adresa prebivališta _______________________________________________
Broj lične karte __________________________________________________
Broj u knjizi akcionara ____________________________________________
( Ako je akcionar pravno lice )
Kao ovlašćeni zastupnik ( naziv i sedište)_______________________________
Matični broj _______________________
Broj u knjizi akcionara _______________
O V L A Š Ć U J E M
___________________________________iz_____________________ lk.br.________________
(ime i prezime)
(prebivalište-sedište)
da u moje ime koristi pravo glasa sadržano u ukupno posedovanih _________ akcija
RSNIVAE88693 emitenta AD"NIVA" iz Novog Sada na redovnoj sednici Skupštine akcionara po
sledećim tačkama dnevnog reda:
Instrukcija o načinu glasanja:Glasanje se vrši zaokruživanjem reči ZA PROTIV UZDRŽAN.
1.Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
2.Izveštaj komisije za glasanje
(utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine)
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
4.Davnaje saglasnosti Odboru direktora za
pregovaranje sa Erste bankom u cilju zaključenja
eventualnog sudskog poravnanja
Ovlašćenje se daje za jednu Skupštinu.
Ukoliko to ne učine, nemaju pravo prisustva na sednici Skupštine.
Akcionar može u svako vreme opozvati dato punomoćje.
Potpis lica koje daje punomoćje ______________________
Datum davanja punomoćja
Mesto
____________
2012. god.
___________________
Download

PUNOMOĆJE O V L A Š Ć U J E M