FORMULAR
ZA DAVANJE PUNOMOĆJA
PUNOMOĆJE
Manjinski akcionar__________________________________čiji je JMBG____________________
(ime i prezime)
(upisati matični broj)
sa prebivalištem__________________________i brojem akcija ___________________,
(adresa stanovanja)
( upisati broj akcija)
serija _______ovlašćuje punomoćnika ___________________________sa JMBG______________
(A ili B)
(ime i prezime)
( matični broj)
i prebivalištem _____________________, da može u ime i za račun davaoca punomoćja
(adresa stanovanja)
učestvovati u radu VIII redovne sednice skupštine akcionara POMORAVLJE AD Niš zakazane za
30.06.2012. godine i da može bez ograničenja raspolagati, odnosno glasati po svim tačkama
dnevnog reda sa __________glasova.
(broj akcija)
Ovo punomoćje važi samo za zakazanu VIII redovnu sednicu skupštine akcionara POMORAVLJE
AD Niš.
Davalac punomoćja
_____________________
(ime i prezime)
______________________
(JMBG)
______________________
(adresa stanovanja)
Download

FORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA