AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb
Vanredna Skupština AD zakazana za 01.12.2014. god.
DNEVNI RED:
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice
Skupštine akcionara
PREDLOG ODLUKE
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa ____________ glasova
Usvaja se zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine
akcionara od 23.06.2014. godine.
Predsednik Skupštine
_________________________
AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb
Vanredna Skupština AD zakazana za 01.12.2014. god.
DNEVNI RED:
4.
Donošenje odluke promeni pravne forme
PREDLOG ODLUKE
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa ____________ glasova
Na osnovu člana 329. i članova 478. i 481. Zakona o privrednim društvima (,,Službeni glasnik RS”
broj 36/11, 99/11 i 83/2014 dr. zakon), Odbor direktora društva Niva a.d. Žabalj je na svojoj sednici
održanoj dana 20.10.2014. godine doneo sledeći:
PREDLOG ODLUKE
O PROMENI PRAVNE FORME
Član 1.
Akcionarsko društvo NIVA Žabalj, Čuruški put bb, Žabalj, matični broj: 08113521,
PIB: 100459031, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
Član 2.
Novo poslovno ime društva glasi:
Društvo sa ograničenom odgovornošću ,,NIVA” Žabalj
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
NIVA d.o.o. Žabalj
Sedište društva je na adresi:
21230 Žabalj, Čuruški put bb.
Član 3.
Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme iz akcionarskog
društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu
minimalnog osnivačkog kapitala, koji mora biti veći od 100,00 dinara.
Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva NIVA Žabalj
(u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na društvo ,,NIVA“ d.o.o. – Žabalj (u
daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).
Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanje Akcionarsko društvo
prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Sudski i drugi postupci i potraživanja prema Akcionarskom društvu nastavlja se prema
Društvu sa ograničenom odgovornošću.
Član 4.
Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u
Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 209.355.000,00 dinara i podeljen
je na 209.355 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:
RSNIVAE88693.
Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u
udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.
Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u
akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog
akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću, i to:
-
Akcionar LABUDICA DOO Žabalj, matični broj: 20982608 koji poseduje 209.355 akcija ili
100% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje
član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 209.355.000,00 dinara.
Član 5.
Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene Osnivačkog akta, odluka kojom
se imenuju članovi organa Društva sa ograničenom odgovornošću, odluka kojom prestaje
svojstvo javnog akcionarskog društva, odluka o povlačenju akcija Akcionarskog društva sa
odgovarajućeg tržišta Beogradske berze a.d.
Član 6.
Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon
što Akcionarsko društvo bude brisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od
vrednosti i akcije društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze.
Član 7.
Ovlašćuje se odbor direktora Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke ako je to neophodno
za njeno izvršenje.
Član 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb
Vanredna Skupština AD zakazana za 01.12.2014. god.
DNEVNI RED:
5.
Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju
akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP-a
PREDLOG ODLUKE
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa ____________ glasova
Na osnovu čl. 70. st. 2 tač. 2) Zakona o tržištu kapitala i u skladu sa Pravilnikom o načinu prestanka
svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa
regulisanog tržišta, odnosno MTP, Skupština akcionara društva Niva a.d. Žabalj, MB: 08113521 (u
daljem tekstu: Društvo) na vanrednoj sednici održanoj dana ______ 2014., donela je sledeću
ODLUKU
O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA I POVLAČENJU AKCIJA SA
REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP
Član 1.
Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac
209.355 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, sa CFI kodom: ESVUFR i
ISIN brojem: RSNIVAE88693, koje su uključene na Multilateralnu trgovačku platformu Beogradske
Berze a.d. Beograd, tržišni segment MTP – akcije (u daljem tekstu: MTP).
Društvo ima status javnog akcionarskog društva.
Član 2.
Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav
2, tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva
otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija, tako da Društvo ima jednog akcionara, ,,Labudica”
d.o.o. Žabalj, koji ima 100% učešća u osnovnom kapitalu.
Član 3.
Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog
društva.
Akcije Društva, iz člana 1. ove Odluke, povlače se sa MTP Beogradske berze a.d., tržišni segment
MTP akcije.
Član 4.
Konstatuje se da je na Skupštini akcionara prisutan jedini akcionar Labudica d.o.o. Žabalj sa 100%
učešća u akcijskom kapitalu Društva, a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od
Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti, na dan akcionara ______2014. godine.
Član 5.
Odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih
akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu
Skupštine.
Član 6.
Nakon registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre, društvo će obavestiti regulisano
tržište/MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija.
Član 7.
Ovlašćuje se direktor _______________ da Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese
zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava kao i da preduzme sve potrebne mere i
aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi isključenja akcija Društva sa regulisanog
tržišta/MTP i sprovođenja ove odluke.
Član 8.
Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno
izvršenje.
Član 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine
_________________________
AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb
Vanredna Skupština AD zakazana za 01.12.2014. god.
DNEVNI RED:
6.
Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Odbora direktora
PREDLOG ODLUKE
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa ____________ glasova
Razrešavaju se dužnosti Predsednik I članovi Odbora direktora:
1. PREDRAG PETROVIĆ -predsednik,
adresa: Beograd, ul.Bulevar Mihajla Pupina 153
JMBG: 2909971710425
2. DEJAN GRBIĆ,
adresa: Beograd, ul.Glasinačka 23/13
JMBG: 2112070710019
3. ŽELJKO LIČINA,
adresa: Beograd, ul.leskovačka 006
JMBG: 1506966710149
4. ILIJA ĐORĐEVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Kosančićev venac 21
JMBG: 2703971710290
5. BOGDAN PETROVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Terazije 31
JMBG: 0304967710031
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine
_________________________
AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb
Vanredna Skupština AD zakazana za 01.12.2014. god.
DNEVNI RED:
7. Donošenje odluke o imenovanju Predsednika i članova Nadzornog odbora
PREDLOG ODLUKE
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa ____________ glasova
Za Predsednika Nadzornog odbora imenuje se:
PREDRAG PETROVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Bulevar Mihajla Pupina 153
JMBG: 2909971710425
Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
ILIJA ĐORĐEVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Kosančićev venac 21
JMBG: 2703971710290
VLADIMIR GAJIĆ
Adresa:Novi Beograd, ul. Nehruova br. 62
JMBG:0607966710189
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine
_________________________
AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb
Vanredna Skupština AD zakazana za 01.12.2014. god.
DNEVNI RED:
8. Donošenje odluke o razrešenju generalnog direktora I imenovanju
PREDLOG ODLUKE
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa ____________ glasova
Razrešava se dužnosti Generalni direktor:
DEJAN GRBIĆ
JMBG: 2112970710019,
Za direktora Društva imenuju se:
DEJAN GRBIĆ,
JMBG: 2112970710019,
Prebivalište i adresa: Beograd, Zvezdara, Gajeva 3/IV/11 .
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine
_________________________
AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb
Vanredna Skupština AD zakazana za 01.12.2014. god.
DNEVNI RED:
9. Donošenje odluke o IZMENI Osnivačkog akta
PREDLOG ODLUKE
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa ____________ glasova
Usvaja se predlog izmena Osnivačkog akta.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine
_________________________
Download

Predlog odluke