Na osnovu člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju
akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006),
SUPERPROTEIN AD ZRENJANIN Pančevačka 70
OBJAVLJUJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2011. GODINI
1.Poslovno ime, sedište i adresa;
MB i PIB;
I OPŠTI PODACI
Suprprotein AD Zrenanin, Pančevačka 70
MB 08001952
2. e-mail adresa;
WEB site;
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar
privrednih subjekata;
4. Delatnost (šifra i opis);
5. Broj zaposlenih;
6. Broj akcionara;
7. Deset najvećih akcionara
Akcionari
PIB 100652078
[email protected]
www.superprotein.rs
BD 12171/2005 14.05.2005.
1091 Proizvodnja gotove hrane za životinje
55
231
Broj akcija na dan
31.12.2011.godine
Učešće u osnovnom kapitalu
u%
Magnavita holding AD
288048
93,00
IPP Banat Kikinda
2463
0,80
Masnikosa Biljana
2187
0,71
Marić Petar
1421
0,46
Stevanov Vojislav
1146
0,37
BIM Slavija Beograd
1085
0,35
Mačkić Ljubica
737
0,23
Bank Austria cred.
703
0,23
Simonovski Ivica
469
0,15
Dan Slavuj
438
0,14
8. Vrednost osnovnog kapitala;
189015
9. Broj izdatih akcija;
309709
CFI kod;
ESVUFR
ISIN broj;
RSSPRTE77425
10. Podaci o zavisnim društvima;
Susfarma doo Zrenjanin, Pančevačka 70
Poslovno ime;
Agrobiznis sistem +, Nikšić , Crna Gora
Sedište i poslovna adresa;
11. Poslovno ime revizorske kuće koja je
MOOR STEPHENS Revizija i računovodsto d.o.o.
revidirala poslednji finasijski izveštaj za 2011.
Beograd
sedište i adresa;
Studentski trg 4/V
12. Naziv organizovanog tržišta na koje su
Beogradska berza AD Beograd
uključene akcije;
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1. Navesti članove i njihov status u Upravnom odboru
Ime, prezime i
Obrazovanje i
Članstvo u UO ili
Isplaćeni neto
Broj i % akcija koje
prebivalište
sadašnje zanimanje NO drugih društava
iznos nadoknade
poseduje u A.D.
društvu
Branko Radulović
Predsednik
AD MAGNAVITA
Slovenija
Dipl.ecc
HOLDING
Radomir
član
Radaković
spec.veter.medicine
Zrenjanin
Zagorka
član
Adamov
dipl.ecc
Zrenjanin
2. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru
Ime, prezime i
Obrazovanje i
Članstvo u UO ili
Isplaćeni neto
Broj i % akcija koje
prebivalište
sadašnje
NO drugih društava
iznos nadoknade
poseduje u A.D.
zanimanje
društvu
Ne postoji
3. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web site na kome je
objavljen; ne
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1. Izveštaj uprave o realizaciji poslovne
Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo
politike (u koliko je bilo odstupanja
u skladu sa usvojenom politikom društva.
navesti razloge)
2. Analiza poslovanja
000 RSD
Ukupan prihod
571.270
Ukupan rashod
595.196
Bruto gubitak
- 23.926
Prihod od delatnosti ,od toga
565.644
Prihod od prodaje roba
66.622
Prihod od prodaje proizvoda i usluga
499.022
2.1. Pokazatejli poslovanja
Ekonomičnost poslovanj (poslovni prihodi/poslovni
1.036863
rashodi)
Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni
prihod)
NIJE ISKAZANA ZBOG GUBITKA
Likvidnost (obrtna imovina/obaveze)
1.214558
Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/sopstveni
kapital)
NIJE ISKAZAN ZBOG GUBITKA
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/kapital)
NIJE ISKAZAN ZBOG GUBITKA
Poslovni neto dobitak (neto dobitak/poslovni prihodi)
NIJE ISKAZANA ZBOG GUBITKA
Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/poslovna
0.2237339
pasiva)
Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/kroz
0.11566
kratkoročne obaveze)
Likvidnost II stepena (obrtna imovina2.41583
zalihe/kratkoročne obaveze)
Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoročne
133.486
obaveze) u 000
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu)
Tržišna kapitalizacija 31.12.2011. godine
Dobitak po akciji
Isplaćena dividenda za poslednje 3 godine
3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Prihod od prodaje eksternim kupcima
Nema izdvajanja po segmentim
Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru istog
društva
Rezultati svakog segmenta
Imovina i obaveze segmenata
Kupci i dobavljači koji učestvuju sa više od 10% u
Dobavljači preko 10%
ukupnom prihodu tj obavezama društva prema
Agrotrading d.o.o. Novi Sad
dobavljačima
Bankom d.o.o. Beograd
Eraković d.o.o.Kula
Kupci preko 10%
Susfarma doo Zrenjanin
Imes PKB Beograd
Bankom d.o.o Beograd
Način formiranja transfernih cena
4.Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih vrednosti veću od 10% u odnosu na
prethodnu godinu u;
Imovini i obavezama
Neto dobitku/gubitku
Dobit 2010. Gubitak 2011
5. Navesti slučajeve kod kojih postoji
U 2011. god. Izvršena ispravka indirektnim metodom
neizvesnost naplate prihoda ili mogućih
tuženih i spornih kupaca u iznosu od 18.731 hilj
budućih troškova koji mogu značajno
rsd,kao i otpis dugoročnih fin.plasmana po osnovu
uticati na finasijsku poziciju društva
jemstva u iznosu od 3.099 hilj.rsd. . U 2012. god. Se
očekuje naplata ispravljenih potraživanja od kupaca.
6. Podaci o sopstvenim
% od ukupnog broja izdatih
Broj akcija
akcijama
akcija
Stcanje sopstvenih akcia
Nije bilo ni kupovine ni prodaje
Prodaja sopstvenih akcija
Poništenje sopstvenih akcija
7. Ulaganja u;
Razvoj osnovne delatnosti
U 2011. Godini nije bilo investicija-ulaganja u novu
opremu. Vršena samo tekuća održavanja.
Informacione tehnologije
Redovno održavanje licenci za softver
Ljudske resurse
Nije bilo.
Sistem kvaliteta
Redovna godišnja provera i obnavljanje certifikata,
standarda ISSO, HACCP. Reviziju vrši ovlašćena
kuća „TUV Srbija „ doo Beograd
Nije bilo formiranja ni upotrebe rezervi.
8. Navesti iznos, način formiranja i
upotrbu rezervi u poslednje dve godine;
9. Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana
podnošenja izveštaja.
Nema.
10. Obrazložiti i ostale bitne promene podataka koji nisu napred navedeni;
Zavisno pravno lice Susfarma doo Zrenjanin je u decembru 2011 god. izvršilo prodaju svoje
Ukupne imovine (nepokretne i pokretne). Superprotein AD nije izvršio prodaju svog učešća- udela.
Kako se u 2012 planira gašenje ovog pravnog lica putem postupka redovne likvidacije društva,
Okončanjem ovog postupka utvrdiće se konačan iznos obezvredjenja učešća i izvršiti adekvatna
knjiženja.
Namera obelodanjenja u Napomenama Finansijskog izveštaja za 2011. god.
11. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. do isteka roka za
Objavljivanje 30.04.2012. NIJE DONETA,odn. GFI NIJE USVOJEN.
12. Odluka nadležnog organa o raspodeli dobiti/pokriću gubitka do dana objavljivanja NIJE DONETA.
Društvo posluje u okviru grupe MAGNAVITA HOLDING AD NOVI SAD koju čine AD MAGNAVITA HOLDING
iz Novog Sada, DOO PROTEINKA iz Šapca, , DOO SUSFARMA iz Zrenjanina i DOO AGROBIZNIS SISTEM
iz Nikšića.
Grupom upravlja Upravni odbor AD MAGNAVITA HOLDING koji čine Branko Radulović –član, Gregor
Dolenec - član,Anton Forint –član, Michael Culinane – predsednik.
Unutar grupe se obavljaju poslovi prodaje, nabavke i finansija.
Sukob interesa pojedinog društva i drugih povezanih društava rešava se u skladu s Zakonom o privredim
društvima.
-------------------------------------Predsednik Upravnog odbora
Branko Radulović
PB0103553
*
________________________
Generalni direktor
Zonai Zoltan
210697685017
Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju ..
Download

Na osnovu člana 4