ZAPISNIK
sa IV redovne sednice skupstine hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“
a.d. Beograd
Sednica skupštine hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd (u
daljem tekstu: „Društvo“) održana je dana 18.06.2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u
sedištu društva, u Beogradu, ul.Milovana Milovanovića br.1.
U okviru prethodnog postupka, na početku sednice skupštine Društva, pristupilo se imenovanju
Predsednika skupštine, koga je predložio većinski vlasnik, te je doneta sledeća:
ODLUKA
-o izboru Predsednika skupštineI BIRA SE za Predsednika Skupštine Društva Rade Vasković.
II Izabrano lice će funkciju Predsednika Skupštine Društva vršiti na redovnoj sednici i
eventualno ponovljenoj sednici skupštine Društva.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Nakon imenovanja Predsednika skupštine, isti se zahvalio prisutnima i pristupio je imenovanju
zapisničara i Komisije za glasanje, te je doneta sledeća:
ODLUKA
-o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanjeI IMENUJE SE za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine Društva Tatjana Dukić.
II IMENUJU SE za članove Komisije za glasanje sledeća lica:
- Irena Tasković
- Olivera Marković
- Nikolina Grubić
Lica imenovana za članove Komisije za glasanje nisu direktori, članovi nadzornog odbora,
kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja.
1
Imenovani zapisničar i Komisija za glasanje su utvrdili da je prisutno ukupno 9 akcionara koji
poseduju 47.547 glasova, od kojih je u ime akcionara Stevović Gordane, vlasnika 100 akcija
(CFI kod ESVUFR ISIN broj RSASTRE17563) prisutan punomoćnik advokat Aleksandar
Stanimirović, a u ime Konzorcijuma grupe pravnih lica koja zajednički istupaju u postupku
prodaje društvenog kapitala subjekta privatizacije iz društveno ugostiteljskog i turističkog
preduzeća Astorija iz Beograda na javnoj aukciji Miodrag Peković, ovlašćen na učestvovanje u
radu skupštine i na glasanje punomoćjem koje je dostavio. Skupštini su prisustvovali i direktor
Tihomir Barjaktarović, advokat Marija Tasić, advokatski pripravnik Jelena Stefanović, i Dušimir
Zabunović, predsednik Upravnog odbora privrednog društva „Progres“ a.d. Mladenovac, člana
Konzorcijuma, većinskog vlasnika.
Spisak prisutnih akcionara nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.
Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum za glasanje jer je ukupan broj akcija
127.358, od kojih su 61.685 sopstvene akcije, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u
obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, te je ukupan broj akcija sa pravom glasa 65.673 akcija.
Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa
pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 32.838 akcija, a prisutni su akcionari koji
poseduju 47.547 akcija, te je utvrđen kvorum za rad skupštine.
Komisija za glasanje utvrdila je da su dostavljena punomoćja valjana.
Predsednik skupštine je pročitao i predložio sledeći dnevni red u okviru redovnog postupka:
1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvešaja i izveštaja o poslovanju za 2011.
godinu .
3. Donošenje Odluke o izboru revizora;
4. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju hotelsko ugostiteljskog i turističkog
društva „ASTORIA“ a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva
„ASTORIA“ a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine hotelsko ugostiteljskog i
turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd;
9. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija i
10. Razno.
1) U okviru prve tačke dnevnog reda, rasprave nije bilo, te se pristupilo usvajanju zapisnika sa
poslednje održane sednice skupštune. Punomoćnik akcionara koji čini Konzorcijum, vlasnika
45.971 akcija, Miodrag Peković je za navedenu odluku glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici
1.576 akcija su bili „UZDRŽANI“. Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina
za donošenje odluke te je doneta sledeća:
2
ODLUKA
-o usvajanju zapisnikaI USVAJA SE zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane dana 13.06.2011.
godine.
II Zapisnik iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2) Prilikom odlučivanja o drugoj tački dnevnog reda Aleksandar Stanimirović, punomoćnik
Stevović Gordane, izjavio je da Skupština nije sazvana na propisani način i da akcionarima nisu
dostavljeni materijali za sednicu. Predsednik Skupštine je dao reč Mariji Tasić, punomoćniku,
koja je dala objašnjenje tako što se izjasnila na izjavu Aleksandra Stanimirovića i izjavila da su
akcionarima dostavljeni materijali za sednicu na način kako su akcionari tražili, u svom Zahtevu
za uvid i kopiranje dokumentacije. Punomoćnik Konzorcijuma, vlasnika 45.971 akcija, Miodrag
Peković je za navedenu odluku glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici 1.576 akcija su bili
„PROTIV“. Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je
doneta sledeća:
ODLUKA
-o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju-
I USVAJAJU SE finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2011. godinu i to:
1. finansijski izveštaj na dan 31.12.2011. godine;
2. revizorski izveštaj i Mišljenje revizorske kuće „Dij-audit“ d.o.o. Beograd na dan
31.12.2011. godine;
3. godišnji izveštaj o poslovanju sa izveštajima UO i NO o primeni korporativnog
upravljanja
4. izveštaj Nadzornog odbora
II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.
IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3) U okviru treće tačke rasprave nije bilo, te se pristupilo donošenju odluke o izboru revizora za
vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu. Punomoćnik akcionara Konzorcijuma,
vlasnika 45.971 akcija, Miodrag Peković je za navedenu odluku glasao „ZA“, a ostali akcionari,
3
vlasnici 1.576 akcija su bili „PROTIV“. Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna
većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:
ODLUKU
-o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinuI BIRA SE za nezavisnog ovlašćenog revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja
Društva za 2012. godinu “Dij-audit” d.o.o. Beograd kao najpovoljniji ponuđač.
II OVLAŠĆUJE SE Direktor Društva da sa ovlašćenim revizorom iz stava I ove Odluke
zaključi ugovor o obavljanju revizije finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4) Prilikom odlučivanja o četvrtoj tački dnevnog reda, predsednik je dao reč Mariji Tasić,
punomoćniku koja je dala objašnjenje za donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova
Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora, odnosno da je potrebno da se radi usklađivanja sa
odredbama novog Zakona o privrednim društvima pristup razrešenju članova Upravnog odbora i
razrešenju članova Nadzornog odbora, s obzirom da je u Društvu predviđen jednodomni sistem
upravljanja. Nakon obraćanja Marije Tasić pristupilo se donošenju ove odluke. Punomoćnik
akcionara Konzorcijuma, vlasnika 45.971 akcija, Miodrag Peković je za navedenu odluku
glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici 1.576 akcija su bili „PROTIV“. Predsednik skupštine je
utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:
ODLUKU
-o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora –
I RAZREŠAVAJU SE članovi Upravnog odbora Društva i to:
1. Zoran Đokanović, JMBG: 0106953710032, predsednik Upravnog odbora
2. Zoran Zabunović, JMBG: 1610991710228, član Upravnog odbora
3. Dejan Zabunović, JMBG: 2912992710043, član Upravnog odbora
II RAZREŠAVAJU SE članovi Nadzornog odbora Društva i to:
1. Zagorka Marjanović, predsednik Nadzornog odbora
4
2. Mina Marjanović, član Nadzornog odbora
3. Vesna Milenković, član Nadzornog odbora
III Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5) Prilikom odlučivanja o petoj tački dnevnog reda, rasprave nije bilo, te se pristupilo usvajanju
Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“
a.d. Beograd radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima. Punomoćnik
akcionara Konzorcijuma, vlasnika 45.971 akcija, Miodrag Peković je za navedenu odluku
glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici 1.576 akcija su bili „PROTIV“. Predsednik skupštine je
utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:
ODLUKU
-o usvajanju Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju hotelsko ugostiteljskog i turističkog
društva „ASTORIA“ a.d. Beograd I USVAJAJU SE Izmene i dopune Ugovora o osnivanju privrednog društva „ASTORIA“ a.d.
Beograd (dalje: „Osnivački akt“), u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim
društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) i iste čine sastavni deo ove Odluke.
II NALAŽE SE Direktoru, kao zakonskom zastupniku Društva, da sačini i potpiše prečišćeni
tekst Osnivačkog akta Društva.
III Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja i njegovim stupanjem na snagu prestaje da
važi Odluka o organizovanju hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d.
Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt
društva, zav. br. 4-10/10 od 30.11.2010. godine, Ov.br. 50400 od 24.12.2010. godine.
6) Radi usklađivanja Statuta Društva sa odredbama novog Zakonom o privrednim društvima, u
okviru šeste tačke dnevnog reda, rasprave nije bilo, te se pristupilo usvajanju Izmena i dopuna
Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd. Punomoćnik
akcionara Konzorcijuma, vlasnika 45.971 akcija, Miodrag Peković je za navedenu odluku
glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici 1.576 akcija su bili „PROTIV“. Predsednik skupštine je
utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:
ODLUKU
-o usvajanju Izmena i dopuna Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva
„ASTORIA“ a.d. Beograd 5
I USVAJAJU SE Izmene i dopune Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva
„ASTORIA“ a.d. Beograd (dalje: „Statut“), u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o
privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) i iste čine sastavni deo ove
Odluke.
II NALAŽE SE Direktoru, kao zakonskom zastupniku Društva, da sačini i potpiše prečišćeni
tekst Statuta Društva.
III Statut stupa na snagu danom donošenja i njegovim stupanjem na snagu prestaje da važi
Statuta akcionarskog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd, usvojenog na sednici Skupštine održane
dana 30.11.2010. godine, zav. br. 3-10/10 od 30.11.2010. godine.
7) U okviru sedme tačke dnevnog reda, rasprave nije bilo, te se pristupilo imenovanju članova
Odbora direktora, takođe radi usklađivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima.
Punomoćnik akcionara Konzorcijuma, vlasnika 45.971 akcija, Miodrag Peković je za navedenu
odluku glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici 1.576 akcija su bili „PROTIV“. Predsednik
skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:
ODLUKU
-o imenovanju članova Odbora direktora DruštvaI IMENUJU SE za direktore Društva, sledeća lica:
1. Tihomir Barjaktarović, izvršni direktor, JMBG: 0406977270029;
2. Slađana Milenković, neizvršni direktor, JMBG: 1512977715339 i
3. Zoran Đokanović, neizvršni i nezavisni direktor, JMBG: 0106956710032.
II Direktori iz stava I ove Odluke čine Odbor direktora.
III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
IV Ova odluka se evidentira i upisuje u Registar privrednih subjekata Republike Srbije.
8) U okviru osme tačke dnevnog reda rasprave nije bilo te se pristupilo donošenju odluke o
usvajanju Poslovnika o radu Skupštine hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“
a.d. Beograd. Punomoćnik akcionara Konzorcijuma, vlasnika 45.971 akcija, Miodrag Peković je
za navedenu odluku glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici 1.576 akcija su bili „PROTIV“.
Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta
sledeća:
6
ODLUKU
-o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd –
I USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva
„ASTORIA“ a.d. Beograd (dalje: „Poslovnik“), u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o
privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011).
II Poslovnik se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.
IV Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i njegovim stupanjem na snagu prestaje da važi
Poslovnik o radu Skupštine HUTP Astoria Beograd, br. 23/4 od 13.02.1998. godine.
9) U okviru devete tačke dnevnog reda, rasprave nije bilo, te se pristupilo donošenju odluke
kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija. Punomoćnik akcionara Konzorcijuma, vlasnika
45.971 akcija, Miodrag Peković je za navedenu odluku glasao „ZA“, a ostali akcionari, vlasnici
1.576 akcija su bili „PROTIV“. Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za
donošenje odluke te je doneta sledeća:
ODLUKU
-O odobravanju sticanja sopstvenih akcija hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva
„ASTORIA“ a.d. BeogradI ODOBRAVA SE sticanje sopstvenih akcija sa pravom glasa hotelsko ugostiteljskog i
turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd („Društvo“), CFI kod ESVUFR I ISIN broj
RSASTRE17563 pod sledećim uslovima:
Maksimalni broj akcija koji se stiče
Do 12.736 (slovima:
dvanaesthiljadasedamstotridesetšest) akcija, odnosno
10 % od ukupno izdatih akcija Društva
Rok u kome Društvo može steći 2 godine od dana donošenja Odluke o odobravanju
sopstvene akcije
sticanja sopstvenih akcija
Minimalna i maksimalna cena za
sticanje sopstvenih akcija
1.000.00 (hiljadu) dinara
Način raspolaganja stečenim akcijama
Poništenje u roku od 1 godine od dana sticanja, uz
smanjenje osnovnog kapitala Društva po tom osnovu
7
II OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora da uputi ponudu za otkup svim akcionarima Društva u
roku od 3 meseca od dana odnošenja ove Odluke.
III Odbor direktora je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su
uslovi iz člana 282. stav 2. tačke 2)-4) ZPD-a i o tome sačini pisani izveštaj i to:
- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog
osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa
ZPD-om i/ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene
za sticanje sopstvenih akcija;
-
da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene i
-
ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne
vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10%
osnovnog kapitala Društva.
IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.
10) U okviru desete tačke dnevnog reda, odnosno tačke Razno, akcionari su postavljali pitanja u
vezi cene akcija i postupka otuđivanja akcija. Predsednik je dao reč Dušimiru Zabunoviću i
Mariji Tasić, punomoćniku, koji su odgovorili da su načini otuđenja akcija prodajom na berzi i
prodajom društvu preko instituta sticanja sopstvenih akcija, a da bi bilo koji drugi način otuđenja
predstavljao manipulaciju na tržištu, koja je krivično delo. U nastavku se niko od prisutnih nije
javio za reč, te je sednica završena u 13,15h časova.
Prilog:
-
Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine i
-
Dokaz o propisnom sazivanju sednice skupštine.
Rade Vasković
Predsednik Skupštine
_____________________
Zapisničar
Tatjana Dukić
______________________
Komisija za glasanje
1.
Irena Tasković
____________________
2.
Olivera Marković
_____________________
3.
Nikolina Grubić
______________________
8
Download

„ASTORIA“ ad Beograd S