Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
SRBIJA – TURIST AD NIŠ
Trg Kralja Milana bb
18000 Niš
Novi Sad, 28.02.2014.
.
IZVEŠTAJ O VEŠTAČENJU
PROCENA VREDNOSTI AKCIJE SRBIJA-TURIST AD NIŠ
1
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
Uvodne napomene ……………………………………………………………………………………………………………..3
Osnovni identifikacioni podaci…………………………………………………………………………………………….4
Dokumentaciona osnova…………………………………………………………………………………………………….5
Nominalna cena akcije…………………………………………………………………………………………………………5
Tržišna cena akcije……………………………………………………………………………………………………………….5
Knjigovodstvena vrednost akcije….……………………………………………………………………………………..6
Procena vrednosti akcije-metodi…………………….……………………………………………………………..…..6
Metoda diskontovanih novčanih tokova…………………………………………………………………………....8
Bilans stanja…………………………………………………………………………………………………………………………9
Bilans uspeha……………………………………………………………………………………………………………………….10
Ostvareni i projektovani bilans uspeha………………………………………………………………………………..11
Projektovani radni kapital…………………………………………………………………………………………………….11
Projektovani plan kapitalnih ulaganja………………………………………………………………………………….12
Projektovani novčani tokovi………………………………………………………………………………………………..12
Diskontna stopa…………………………………………….…………………………………………………………………....12
Proračun rezidualne vrednosti……………………………………………………………………………………………..14
Konačan rezultat DNT metode…………………………………………………………………………………………….15
Rezime procene……………………………………………………………………………………………………………………17
Prilog:
1.Rešenje Ministarstva Pravde Republike Srbije o imenovanju sudskog veštaka
2.Odluka 6. Vanredne Skupštine akcionara o pokriću gubitka na teret akcijskog kapitala
3.Zaključni list na dan 31.12.2013.
4.Zaključni list na dan 28.02.2014.
2
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
Uvodne napomene
Sudski veštak je angažovan od strane preduzeća SRBIJA-TURIST AD NIŠ da utvrdi procenjenu vrednost
akcije SRBIJA-TURIST AD NIŠ.
Zadatak veštaka je:
da utvrdi procenjenu vrednost akcije SRBIJA-TURIST AD NIŠ na dan 28.02.2014. godine
Sudski veštak je odgovoran za kvalitet procene dok je naručilac posla odgovoran za kvalitet prezentiranih
informacija.
Predmet procene je ukupni kapital podeljen na akcije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim
standardima tj. prinosnom snagom na bazi metoda diskontovanih novčanih tokova-metoda prinosa.
Sudski veštak je izvršio i određena istraživanja da bi došao do knjigovodstvene vrednosti kapitala radi
komparacije vrednosti kapitala.
Sudski veštak u poslu procene vrednosti kapitala nastupa u svojstvu samostalnog, nezavisnog i
nepristrasnog procenjivača kapitala rukovodeći se profesionalnim kodeksima koji važe za profesiju
sudskog veštaka. Interesno je nezavisan od društva koje procenjuje, ne učestvuje i neće učestvovati u
bilo kakvim transakcijama društva.
U svrhu procene vrednosti kapitala , standard vrednosti je tržišna vrednost kao:
„Cena po kojoj bi se mogla obaviti kupoprodajna transakcija između zainteresovanog prodavca i
zainteresovanog kupca, u uslovima kada nijedan ni drugi nisu pod prinudom da prodaju odnosno kupe
imovinu koja je predmet prodaje i u kojima obe strane raspolažu odgovarajućim informacijama o svim
relevantnim činjenicama“.
3
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
Osnovni identifikacioni podaci :
Pun naziv
Skraćeni naziv
Pravni status
Adresa i sedište
Matični broj
PIB
Šifra delatnosti
Osnovna delatnost
Direktor-Lice ovlašćeno za zastupanje
Broj zaposlenih
Telefon
Fax
e-mail
Tekući račun
SRBIJA-TURIST akcionarsko društvo za
ugostiteljstvo, turizam,spoljnu i
unutrašnju trgovinu i igre na sreću
SRBIJA-TURIST ad Niš
Akcionarsko društvo
Trg Kralja Milana bb, Niš, Srbija
07173598
102043614
5510
Hoteli i sličan smeštaj
Petar Ilić
30
018-505-700
018-505-750
[email protected]
355-1002378-91
Vojvođanska Banka
325-9500800000080-03 OTP Banka
160-163088-80
Banca Intesa
205-64978-27
Komercijalna Banka
Osnovni podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija
CFI kod
ISIN broj
Vrsta i klasa hartije
Prava iz akcija
1.425.913
ESVUFR
RSSRTUE02696
Akcije, obične akcije
Pravo glasa, pravo upravljanja, pravo na
učešće u stečajnoj masi i druga prava u skladu
sa Zakonom i aktima društva
4
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
I Procena je obavljena po osnovu:
1.Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2011)
2.Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011)
3.Godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2012., 2011. I 2010.godinu
4.Zaključnog lista društva na dan 31.12.2013. i na dan procene tj. 14.02.2014.
5. Informacijama o planiranom investiranju u objekte i postrojenja na kojima bi društvo moglo da obavlja
radove u 2014.godini i narednim godinama
II a Nominalna cena akcije
Društvo je inicijalno emitovalo 1.425.913 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara
Dana 12.02.2014. godine održana je 6. Vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva
SRBIJA-TURIST ad Niš gde je donesena odluka da se gubici iz ranijeg perioda u iznosu 1.260.507.092,00
RSD pokriju na teret osnovnog kapitala,tako da novi iznos akcijskog kapitala nakon pokrića gubitaka
iznosi 165.405.908,00 RSD.Kada se akcijski kapital podeli sa ukupnim brojem emitovanih akcija od
1.425.913 dobijamo novu nominalnu vrednost jedne akcije u iznosu od 116 RSD
II b Tržišna (ponderisana) cena akcije-trgovanje na Beogradskoj berzi
Odlukom Beogradske berze od 19.10.2004.godine preduzeće SRBIJA-TURIST ad Niš je uvršteno na
vanberzansko tržite sa prvim trgovanjem od 27.10.2004.godine. Trenutno se akcijama SRBIJA-TURIST ad
Niš trguje na MTP tržištu Beogradske berze.
Poslednja cena zabeležena na Beogradskoj berzi iznosi 130 dinara.
U poslednjih godinu dana nije zabeležena nijedna transakcija akcijama preduzeća SRBIJA-TURIST AD NIŠ .
Kako u periodu od poslednjih šest meseci nije istrgovano 0,50% akcija i kako u tri meseca nije
istrgovano minimum 0,05 % od ukupnog broja akcija na mesečnom nivou, na osnovu člana 259.
Zakona o privrednim društvima, nije ispunjen uslov za određivanje tržišne vrednosti akcije na osnovu
trgovanja na regulisanom tržištu odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi.
5
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
IIc Knjigovodstvena vrednost akcije
Korigovana knjigovodstvena vrednost kapitala se dobija tako što se na dan procene ukupna aktiva
umanji za iznos gubitka iznad visine kapitala i iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza kao i za iznos
odloženih poreskih obaveza.
UKUPNA AKTIVA
Gubitak iznad visine
kapitala
Dugoročna rezervisanja i
obaveze
Odložene poreske
obaveze
Knjigovodstvena
vrednost kapitala
Broj akcija
AOP
024
31.12.2012. 31.12.2013.
1.609.062.000 1.902.929.000
023
0
-32.965.000
111
-1.400.852.000
-1.902.929.000
123
-9.176.000
-5.611.000
199.034.000
-38.576.000
1.425.913
1.425.913
139,58
-27,05
Knjigovodstvena
vrednost akcije
Korigovana knjigovodstvena vrednost akcije dobija se tako što se knjigovodstvena vrednost kapitala
podeli sa ukupnim brojem akcija .
KKV= - 38.576.000 / 1.425.913 = - 27,05
Korigovana knjigovodstvena vrednost jedne akcije SRBIJA-TURIST AD NIŠ iznosi:
-27,05 dinara
III Procena vrednosti akcije
Procena vrednosti akcije se radi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.
METODOLOGIJA:
Postoje tri tradicionalna pristupa proceni vrednosti koji se mogu koristiti za utvrđivanje tržišne vrednosti
privrednog društva:
(a) Prinosni pristup;
6
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
(b) Tržišni pristup; i
(c) Troškovni pristup.
U okviru ova tri pristupa, različiti metodi se mogu koristiti za procenu vrednosti. Sledi pregled ova tri
pristupa:
PRINOSNI PRISTUP
Prinosnim pristupom se utvrđuje tržišna vrednost bazirana na vrednosti ekonomske dobiti koje Društvo
očekuje da stvori u budućnosti. Naša analiza se zasniva na slobodnim novčanim tokovima dostupnim
svim izvorima kapitala kao adekvatnoj meri ekonomske dobiti. Analiza slobodnog novčanog toka
razmatra sadašnju vrednost dve komponente, (i) projektovanih slobodnih novčanih tokova u
definisanom periodu projekcije, i (ii) rezidualne vrednosti. Očekivani slobodni novčani tokovi će uzeti u
obzir istorijske podatke i projekcije menadžmenta Društva. Rezidualna vrednost predstavlja buduće
slobodne novčane tokove Društva nakon projektovanog perioda. Rezidualna vrednost se izračunava
koristeći metod perpetuiteta ili izlazni multiplikator, koji kapitalizuje slobodne novčane tokove u
poslednjoj godini projekcije. Projektovani slobodni novčani tokovi i rezidualna vrednost se onda
diskontuju na sadašnju vrednost primenom adekvatne diskontne stope.
TRŽIŠNI PRISTUP
Tržišni pristup je metod procene vrednosti koji uzima u obzir cene sličnih kompanija na tržištu. Osnova
ovog pristupa je upoređivanje Društva sa društvima iz iste industrije, kako bi se pronašli pokazatelji za
upoređivanje. Nakon toga se vrši poređenje između Društva i pronađenih uporedivih društava, čijim
akcijama se aktivno trguje na nekoj od svetskih berzi. Multiplikatori namenjeni proceni vrednosti za ta
društva se utvrđuju i analiziraju. Pored toga, može se koristiti i pristup gde se umesto sličnih društava
izlistanih na berzi uzimaju u obzir transakcije preuzimanja i spajanja u kojima su učestvovala slična
društva, kao i ranije transakcije Društva, ako ih je bilo. tržišni metodi nisu korišćeni zbog velike
verovatnoće da rezultati budu nepouzdani iz razloga što na našem tržištu ne postoje transparentni
podaci.
TROŠKOVNI PRISTUP
Troškovni pristup polazi od principa supstitucije, odnosno od pretpostavke da razboriti kupac neće platiti
više nego što bi ga koštalo da zameni/reprodukuje predmetnu imovinu. Ovaj pristup utvrđuje tržišnu
vrednost Društva korigovanjem bilansa stanja Društva njihovim tržišnim vrednostima. Ovaj pristup se
bazira na identifikaciji i proceni kompletne imovine i obaveza Društva. S obzirom da su finansijski
izveštaji društva korigovani od strane revizora kao i da je glavna imovina društva nekretnine koje su u
7
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
aktivi iskazane na nivou 1.814.231.000 RSD a društvo ima procenu ovlašćenog procenjivača Logos
business solution doo Niš koji je nekretnine procenio po manjoj vrednosti nego što se vode u
knjigovodstvu, procena vrednosti akcija po ovoj metodi bila bi manja nego što je knjigovodstvena
vrednost koja je negativna te je nema smisla upotrebljavati.
Bitno je napomenuti da preduzeće SRBIJA-TURIST ad Niš na dan procene ima blokirane tekuće račune na
osnovu prinudne naplate. Blokada na dan procene iznosi 84.623.480,20 dinara i traje neprekidno 317
dana tj. od 17.04.2013. Praktično preduzeće jedine prihode ostvaruje od zakupa nepokretnosti koje ima
u svom vlasništvu i doveden je u pitanje sam opstanak preduzeća. Svi hoteli (osim hotela Grand) koji su u
vlasništvu društva se nalaze u ruiniranom stanju i neophodna su ogromna ulaganja kako bi se doveli u
stanje koje zadovoljava prihvatljive standarde u hotelskoj industriji. Procena vrednosti akcije biće
urađena metodom diskontovanih novčanih tokova koji se i u praksi najčešće koristi ali iz pomenutih
razloga nemoguće je čak ni približno projektovati poslovanje u budućem periodu uz pretpostavku da su
svi hoteli u funkciji već je pretpostavka da društvo nastavi sa trenutnim vidom poslovanja u kome je
osnovni prihod iz poslovanja prihod od zakupa nekretnina koje društvo ima u svom vlasništvu.
PRINOSNI PRISTUP - METOD DISKONTOVANIH NOVČANIH TOKOVA
Projekcije novčanih tokova polaze od projekcije prihoda, rashoda, potrebama za trajnim obrtnim
(radnim) kapitalom i ulaganjima, uz korekcije za nenovčane pozicije.
Vrednost dobijena kao zbir diskontovanih novčanih tokova i rezidualne vrednosti predstavlja procenjenu
vrednost biznisa. Ovu vrednost treba korigovati za neto finansijske obaveze (finansijske obaveze na
kontima 41 i 42 umanjene za stanje gotovine na kontu 24) i plasmane Društva koji nisu u funkciji osnovne
delatnosti (konta 23 ). S obzirom da se finansijske obaveze društva odnose na obaveze prema povezanim
pravnim licima UHL Holdings ltd, Los Angeles, USA kao i REDWOOD doo Ruma, po međunarodnim
računovodstvenim standardima navedene finansijske obaveze nisu odbijene od vrednosti biznisa.
Za rezidualni period je predviđena prinosna moć i potreba za radnim kapitalom na bazi 2018. godine.
Stopa rasta u rezidualnom periodu iznosi 3 %.
Prihodi od prodaje su projektovani realno-optimističkim scenariom u skladu sa trenutnim stanjem da
na tržištu. Troškovi bruto zarada su projektovani da rastu 3% godišnje . Podaci za projekciju su dobijeni
od menadžmenta društva. Na kraju 2013. Godine društvo je imalo 13 zaposlenih radnika+18 koji su na
raznim vidovima bolovanja,porodiljskog I sl.
Troškovi amortizacije su projektovani odvojeno za postojeća sredstva i za nova sredstva (predmet
planiranih ulaganja u novu opremu i rekonstrukcije). Za troškove amortizacije postojećih sredstava je
izvršena ekstrapolacija korišćenjem baze osnovnih sredstava (postojećih amortizacionih stopa i sadašnje
8
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
vrednosti na dan procene). Za troškove amortizacije novih sredstava su pretpostavljeni sledeći vekovi
upotrebe: oprema 3-5 i 10 godina (stopa amortizacije 30-20 i 10%) a nekretnine 50 godina(stopa
amortizacije 2%).
Porez na dobit je obračunat po stopi od 15%, a računica je uzela u obzir poreski kredit za ulaganja u
budućem periodu, osim vrednosti nabavljenih automobila, u skladu sa aktuelnim poreskim propisima.
Radni kapital je projektovan na osnovu ostvarenog vremena držanja zaliha, naplate potraživanja i
plaćanja obaveza u 2013., 2012.,2011. I 2010. godini.
Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2012. godine
Naziv pozicije
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
1
1.524.815
iznosi u 000
dinara
Prethodna
godina
1.373.984
4
1.462
10
IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA,
OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
5
1.523.353
1.373.974
6
1.523.353
1.373.974
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
12
84.247
48.823
I. ZALIHE
13
3.179
2.167
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
15
81.068
46.656
1. Potraživanja
16
8.700
7.034
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
19
776
560
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
20
71.592
39.062
21
0
361
G. POSLOVNA IMOVINA
(001+012+021)
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
22
1.609.062
1.423.168
24
1.609.062
1.423.168
E. VANBILANSNA AKTIVA
25
12.103
11.357
A. KAPITAL (102+103+104+105+106107+108-109-110)
I. OSNOVNI I KAPITAL
101
199.034
784.430
102
1.459.844
1.081.825
VIII. GUBITAK
109
1.260.810
297.395
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
111
1.400.852
633.598
112
448
1.846
AOP
Tekuća godina
9
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)
113
891.758
121.293
1. Dugoročni krediti
114
891.758
121.293
III. KRATKOROČNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
116
508.646
510.459
117
55.353
421.748
3. Obaveze iz poslovanja
119
33.432
23.137
4. Ostale kratkoročne obaveze
120
382.328
43.744
5. Obaveze po osnovu poreza na
dodatu vrednost i ostalih javnih
prihoda i pasivna vremenska
razganičenja
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
121
37.533
21.830
123
9.176
5.140
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
1.609.062
1.423.168
D. VANBILANSNA PASIVA
125
12.103
11.357
Bilans uspeha u periodu od 01.01.2012 do 31.12.2012. godine
Naziv pozicije
I. POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
201
68.745
iznosi u 000
dinara
Prethodna
godina
108.065
202
61.992
99.739
5. Ostali poslovni prihodi
206
6.753
8.326
II. POSLOVNI RASHODI (208 do
212)
2. Troškovi materijala
207
313.263
188.209
209
46.604
45.563
3. Troškovi zarada, naknada zarada i
ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i
rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
210
176.599
75.441
211
38.812
40.042
212
51.248
27.163
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
244.518
80.144
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
1.425
1.095
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
335.020
18.523
VII. OSTALI PRIHODI
217
1.806
2.442
VIII. OSTALI RASHODI
218
4.692
1.718
X. GUBITAK IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
(214-213-215+216-217+218)
220
580.999
96.848
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
2. Odloženi poreski rashodi perioda
224
580.999
96.848
226
4.397
945
AOP
Tekuća godina
10
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
E. NETO GUBITAK (224223+225+226-227+228)
230
585.396
97.793
Na osnovu bilansnih pokazatelja za prošle tri godine rađena je projekcija bilansnih pokazatelja za
narednih 5 godina, do 2017. godine.
Tabela1. Ostvareni i projektovani bilans uspeha (u 000 dinara)
←ostvareno planirano→
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Rezidual
99,739
61,992
6,808
7,995
8,795
9,674
11,125
11,904
8,326
6,753
14,758
15,874
17,461
18,334
21,085
22,561
108,065
68,745
21,566
23,869
26,256
28,008
32,210
34,464
0
0
0
0
0
0
0
0
Troškovi materijala
45,563
46,604
22,174
21,047
22,520
23,646
26,011
27,311
Troškovi bruto zarada
75,441
176,599
57,506
12,585
12,963
13,351
13,752
14,165
Ostali poslovni rashodi
27,163
51,248
27,577
25,327
22,384
23,056
24,669
25,903
UKUPNO RASHODI
148,167
274,451
107,257
58,959
57,867
60,053
64,432
67,379
EBITDA
-40,102
-205,706
-85,691
-35,090
-31,611
-32,045
-32,223
-32,915
EBITDA margina
-37.11%
-299.23%
-397.34%
-147.01%
-120.40%
-114.41%
-100.04%
-95.50%
Troškovi amortizacije i rezervisanja
40,042
38,812
42,775
38,877
37,038
36,493
35,684
34,947
-60
-166,894
-42,916
3,787
5,427
4,448
3,461
2,032
-0.06%
-242.77%
-199.00%
15.87%
20.67%
15.88%
10.75%
5.90%
0
568
814
667
519
305
-42,916
3,219
4,613
3,781
2,942
1,728
-199.00%
13.49%
17.57%
13.50%
9.13%
5.01%
Prihodi
Prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO PRIHODI
Rashodi
Nabavna vrednost prodate robe
EBIT
EBIT margina
Porez
NOPAT-poslovni dobitak posle
poreza
NOPAT margina
Tabela 2. Projektovani radni (obrtni) kapital (u 000 dinara)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
rezidual
Zalihe
2.167
3.179
1.331
2.638
2.852
2.938
3.097
3.265
Kupci
7.034
8.700
20.589
19.922
17.855
16.984
15.269
14.177
23.137
33.432
121.826
109.766
98.344
89.221
75.172
62.833
-13.936
-21.553
-99.906
-87.206
-77.637
-69.299
-56.806
-45.391
-12.700
-9.569
-8.338
-12.493
-11.415
Dobavljači
Radni kapital
Promena u radnom kapitalu
11
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
Tabela 3. Projektovani plan kapitalnih ulaganja ( u 000 dinara)
Plan kapitalnih ulaganja
oprema
infrastruktura
ukupno
2014
1500
4000
5500
2015
1500
5000
6500
2016
1500
6000
7500
2017 rezidual ukupno
1500
2000
8000
7000
8000
22000
8500
10000
30000
Tabela 4. Projektovani novčani tokovi (u 000 dinara)
2014
2015
2016
2017 Rezidual
3,787
5,427
4,448
3,461
2,032
-568
-814
-667
-519
-305
Amortizacija
38,877
37,038
36,493
35,684
34,947
CAPEX
-5,500
-6,500
-7,500
-8,500
-10,000
-12,700
-9,569
-8,338
-12,493
-11,415
23,896
25,582
24,436
17,633
15,259
Novčani tokovi
EBIT
Porez
Promene u radnom kapitalu
UKUPNO novčani tokovi
Izračun diskontne stope:
Diskontna stopa je utvrđena nakon detaljne analize stanja u Društvu, koje je značajno determinisano
ekonomskom krizom u Srbiji i recesijom u privredi Evro zone .
Za izračunavanje diskontne stope koristiće se Metod zidanja.Aktuelna metodologija definiše tri nivoa
rizika čijim sabiranjem dobijamo diskontnu stopu :
1) realna stopa prinosa na ulaganja bez rizika
2) premija za rizik na ulaganje u SRBIJA-TURIST AD Niš
3.) premija za rizik na ulaganja u Republiku Srbiju .
12
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
1) Stopa bez rizika
U skladu sa zakonskom regulativom ,stopu bez rizika određuje Agencija za privatizaciju i to na
šestomesečnom nivou .Agencija je za prvi period utvrdila realnu stopu prinosa na ulaganja bez rizika u
visini od 4,5 %koja se još uvek primenjuje .
2) Stopa rizika tj.premija za rizik ulaganja u SRBIJA-TURIST ad Niš
Stopa rizika tj.premija za rizik za ulaganje u društvo predstavlja nivo poslovnog i finansijskog rizika
ulaganja u konkretno društvo određenog na bazi analiziranog specifičnog nivoa rizika .
Ukupnu stopu rizika prema našoj metodologiji procene određuje procenitelj ,uzimajući u
obzir pet elemenata .Svaki element može generisti stopu rizika od najviše 5% ,a ukupna suma ne sme
biti manja od 5 % odnosno maksimalna stopa rizika ulaganja u društvo može biti 25 % .
1.
2.
Veličina Preduzeća
Kvalitet organizacije,
Rukovodstva i kadrova
*
*
3.
4.
5.
Finansijski položaj
Proizvodno-prodajni potencijal
Mogućnost pouzdanog predviđanja
poslovanja
Ukupno :
*
*
*
1%
1%
*
*
*
*
3%
1%
3%
9%
3) Premija za rizik ulaganja u Republiku Srbiju
Prema pozitivnim zakonskim odredbama Agencija za privatizaciju određuje stopu ulaganja u zemlju na
šestomesečnom nivou ,i za prvi period je definisana na nivou od 7 % .
Sabiranjem sva tri nivoa rizika dobili smo diskontnu stopu u iznosu od ………….. 20,5%
1) realna stopa prinosa na ulaganja bez rizika …………………………………………… 4,5%
2) premija za rizik na ulaganje u SRBIJA-TURIST ad Niš………..………..……………… …9 %
3) premija za rizik na ulaganja u Republiku Srbiju ……………………………………….... 7 %
Diskontna stopa iznosi:
20,50 %
13
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
Izračun rezidualne vrednosti:
Period eksplicitne projekcije predstavlja period u kome se očekuju promenjivi novčani tokovi i
promenjivi rast poslovne aktivnosti. Nakon tog perioda realno je očekivati stabilizaciju novčanih tokova i
ulazak u zrelu fazu razvoja preduzeća. Iz tog razloga, potrebno je odrediti vrednost preduzeća nakon
ulaska u zrelu fazu i prepostavljenog nastavka poslovanja. Stopa rasta u rezidualnom periodu je
pretpostavljena na nivou od 3%.
U praksi se najčešće koriste vrednosti između 1% i 4 %, ali sa obzirom da se radi o delatnosti koja je
relativno visoko zavisna od kretanja u celokupnoj privredi odlučio sam se za stopu rasta u rezidualu od
3%. Izračun rezidualne vrednosti se u praksi radi tzv. Gordonovim modelom čija formula glasi:
RV= CFt+1 * (1+g) / (r-g)
Gde je:
RV-rezidualna vrednost
CFt+1 - novčani tok u poslednjoj godini projekcije
r – diskontna stopa tj. WACC
g- stopa rasta u rezidualu
Tabela 8. Izračun rezidualne vrednosti (u 000 din)
Novčani tok poslednje godine
stopa rasta u rezidualu
WACC
Rezidualna vrednost
15.259
3%
20,50%
89.810
14
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
Prinosni pristup- metod diskontovanih novčanih tokova – rezultat procene vrednosti
Tabela 9. Konačan rezultat DNT metode
Novčani tokovi
Ukupno
Rezidualna vrednost
WACC
diskontni faktor
sadašnja vrednost novčanih tokova
sadašnja vrednost rezidualne vrednosti
Vrednost biznisa na dan 01.01.2012.
korektivni faktor 28.02.2014.
2012
2013
2014
2015
2016
23,896
25,582
24,436
17,633
15,259
89,810
0.829876 0.688693
19,831
17,618
59 dana
Vrednost biznisa na dan 28.02.2014.
(000 din)
Neto dug na dan 28.02.2014. (000 din)
0.57153 0.474299
13,966
8,363
20.50%
0.393609
6,006
35,350
101,134
1.0331
104,485
47,645
Vrednost kapitala 1 na dan 28.02.2014.(000 din)
plasmani na dan 28.02.2014. (000 din)
56,840
1
Vrednost kapitala 2 na dan 28.02.2014.(000 din)
56,841
broj akcija
Procenjena vrednost akcije
1,425,913
39.86
Kada od vrednosti biznisa oduzmemo neto finansijski dug u iznosu 47.645.000 (iz neto finansijskog duga
su isključene obaveze prema povezanim pravnim licima) dobijamo vrednost kapitala 1 na koju dodamo
plasmane i stanje gotovine na kontima 23 i 24 dobijamo vrednost kapitala 2 na dan 28.02.2014. godine.
15
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
Iz svega navedenog proizilazi da vrednost kapitala 2 privrednog društva SRBIJA-TURIST AD NIŠ na dan
28.02.2014. godine iznosi 56.841.000 dinara. Kada podelimo vrednost kapitala 2 sa ukupnim brojem
emitovanih akcija 1.425.913 dobijamo procenjenu vrednost jedne akcije RSSRTUE02696 na dan
28.02.2014. godine.
Procenjena vrednost jedne akcije SRBIJA-TURIST AD NIŠ na dan 28.02.2014. iznosi:
39,86 dinara
16
Procena vrednosti akcije preduzeća SRBIJA-TURIST ad Niš
ZAKLJUČAK
Na osnovu svega navedenog utvrđujem da je:
preduzeće:
CFI kod
ISIN broj
broj emitovanih akcija
Nominalna vrednost
Tržišna vrednost
Knjigovodstvena vrednost
Procenjena vrednost na dan
28.02.2014.
SRBIJA-TURIST ad Niš
ESVUFR
RSSRTUE02696
1.425.913
Vrednost kapitala (din):
Vrednost jedne akcije (din):
165.405.908
nije je moguće utvrditi po Zakonu
o privrednim društvima
116
nije je moguće utvrditi po Zakonu o
privrednim društvima
-38.576.000
-27,05
56.841.000
39,86
17
Download

Izvestaj o vestacenju Srbija