Na osnovu člana 50 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) izdavalac MINEL-FAD A.D., BEOGRAD, Uralska 9
objavljuje GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2012. GODINI
I OPŠTI PODACI
1.Poslovno ime, sedište i adresa; MB i PIB;
MINEL FAD A.D.,BEOGRAD,Uralska 9, MB 070277770, PIB 101520069
2. e-mail adresa; WEB site;
[email protected]; NEMA
3. Broj i datum rešenja o upisu u APR
BD.198574/2006 od 29.11.2006
4. Delatnost (šifra i opis);
2814-PROIZVODNJA OSTALIH SLAVINA I VENTILA
5. Broj zaposlenih;
18
6. Broj akcionara;
212
7. Deset najvećih akcionara
Akcionari
Broj akcija na dan 31.12.2012.god.
Učešće u osnovnom kapitalu u %
PAJIĆ RADIŠA
70.999
71.9749
LUKIĆ LJUBIVOJE
265
0.26864
BRTKA JANKO
264
0,26763
MANOJLOVIĆ SLOBODAN
263
0,26662
MATIĆ DRAGIŠA
263
0,26662
NIKOLIĆ LENJIN
263
0,26662
PETKOJ MIODRAG
263
0,26662
SARIĆ RADOŠ
263
0,26662
ŠĆEKIĆ MILUTIN
263
0,26662
ðURIĆ SLOBODAN
262
0.26560
8. Vrednost osnovnog kapitala
49.326.000,00
9. Broj izdatih akcija; CFI kod; ISIN broj;
98.644; ESVUFR; RSINNVE
10. Podaci o zavisnim društvima;
NEMA ZAVISNIH DRUSTAVA
11. Poslovno ime revizorske kuće koja je revidirala poslednji
BOJIĆ REVIZIJA d.o.o., Šabac
finasijski izveštaj; sedište i adresa;
Ul. Cara Dušana 1/II/14 tc Triumf
12. Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije
BEOGRADSKA BERZA A.D., BEOGRAD
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1. Navesti članove i njihov status u Odboru direktora (OD)
Ime, prezime i
Funkcija
Članstvo u NO
Isplaćeni neto
Broj i % akcija koje
prebivalište
drugih društava
iznos nadoknade
poseduje u A.D. društvu
IVANKA JOJIĆ
Izvršni direktor i zakonski zastupnik
Ne
ALEKSANDAR
Neizvršni direktor i Predsednik OD
Ne
RAJKOVIĆ
JELENA PAJIĆNeizvršni direktor
Ne
NEðIĆ
2. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web site na kome je objavljen: NEMA
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1. Izveštaj uprave o realizaciji poslovne politike (ukoliko je bilo odstupanja navesti razloge)
2. ANALIZA POSLOVANJA
u 000 RSD
Ukupan prihod
4.483
Ukupan rashod
25.407
Bruto dobit/gubitak
-20.924
Prihod od delatnosti
3.128
Prihod od prodaje roba
153
Prihod od prodaje proizvoda i usluga
2.070
2.1. Pokazatejli poslovanja
Ekonomičnost poslovanj (poslovni prihodi/poslovni rashodi)
18,02
Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihod)
Likvidnost (obrtna imovina/obaveze)
21,01
Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/sopstveni kapital)
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/kapital)
Poslovni neto dobitak (neto dobitak/poslovni prihodi)
Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/poslovna pasiva)
37,02
Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/kroz kratkoročne
0,02
obaveze)
Likvidnost II stepena (obrtna imovina-zalihe/kratkoročne obaveze)
4,26
Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoročne obaveze) u 000
-80,055
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu)
NIJE ODREðENA CENA NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU
Tržišna kapitalizacija 31.12.2012.godine
Dobitak po akciji
NEMA
Isplaćena dividenda za poslednje 3 godine
NEMA
3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Prihod od prodaje eksternim kupcima
------------------Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva ------------------Rezultati svakog segmenta
------------------Imovina i obaveze segmenata
------------------Kupci i dobavljači koji učestvuju sa više od 10% u ukupnom
Kupci: OPREMA PIGO-R
prihodu tj obavezama društva prema dobavljačima
Dobavljači: ELEKTRODISTRIBUCIJA BGD
Način formiranja transfernih cena
------------------4.Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih vrednosti veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u
Imovini i obavezama
Obaveze društva prema dobavljačima manje su u odnosu na 2011. Godinu
43,80% ali su druge finansijske obaveze veće 28,91% jer je i dalje evidentan pad
proizvodnje i proizvodne aktivnosti.
Neto dobitku/gubitku
Neto gubitak 2012.god. u odnosu na 2011.god. veći je 9,73%. Ukupan prihod u
2012.godini veći je 5,4 puta u odnosu na 2011.god. jer je znatno manji uticaj
smanjenja zaliha na ukupan rezultat poslovanja.
5. Navesti slučajeve kod kojih postoji Velika prisutnost fiksnih i relativno fiksnih troškova – porezi i doprinosi na
neizvesnost naplate prihoda ili mogućih zarade, porez na imovinu, grañevinsko zemljište, zaostala dugovanja prema
budućih troškova koji mogu značajno dobavljačima, kao i sudski sporovi za neisplaćene zaostale zarade iz ranijih
uticati na finasijsku poziciju društva
godina, i dalje značajno otežavaju tekuće poslovanje društva.
6. Podaci o sopstvenim akcijama
Broj akcija
% od ukupnog broja izdatih akcija
Sticanje sopstvenih akcia
------------------------------------Prodaja sopstvenih akcija
------------------------------------Poništenje sopstvenih akcija
------------------------------------7. Ulaganja u:
Razvoj osnovne delatnosti
Nema
Informacione tehnologije
Nema
Ljudske resurse
nema
8. Navesti iznos, način formiranja i
Nove rezerve nisu formirane, a postojeće su korišćene za pokriće gubitaka iz
upotrebu rezervi u poslednje dve godine
2010. i 2011. godine i biće korišćene za pokriće gubitka 2012.godine.
9. Navesti sve bitne poslovne dogañaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja
10. Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni
NAPOMENA: Uz Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.godinu objavljuje se i Izvod iz finansijskih izveštaja za 2012.godinu
30.04.2013.
MINEL-FAD a.d. JOJIĆ IVANKA
Download

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2012. MINEL FAD.pdf