Na osnovu članovima 64. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS, br.47/2006) i člana 4.
Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS, br. 100/2006),
„POMORAVLJE“ AD NIŠ
objavljuje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2010. GODINU
Opšti podaci
1) Poslovno ime, sedište i adresa, MB i PIB akcionarskog društva
„Pomoravlje“ AD Niš, Bulevar 12. Februar 129, MB 7211279, PIB 100618045
2) Web site i e-mail adresa:
www.pomoravlje-nis.co.rs, [email protected]
3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
BD 84400/2005 od 04.08.2005. godine
4) Delatnost: šifra i opis
2030 – Proizvodnja boja i lakova
5) Broj zaposlenih
57
6) Broj akcionara
258
7) Deset najvećih akcionara
Broj akcija
Učešćeu kapitalu
KONZORCIJUM
262610
71,49 %
AKCIJSKI FOND RS
17928
4,88 %
FIZIČKA LICA
86782
23,63 %
8) Vrednost osnovnog kapitala
367.320.000,00
9) Broj izdatih akcija (ob. i prio. sa ISIN i CFI)
Obične akcije 367.320; Nomin. vr. 1000,00 RSD; ISIN broj RSPONIE 19055; CFI kod ESVUFR
10) Podaci o zavisnim društvima (do pet najznačajnijih subjekata konsolidacije, poslovno ime, sedište i poslovna adresa)
11) Poslovno ime, sedište i p.adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji fin. izveštaj
„FIN REVIZIJA“ DOO, Beograd
12) Poslovno ime organ. tržitša na koje su uključene akcije Vanberzansko tržište „Beogradska berza“ AD Novi Beograd, Omladinskih brigada 1
Podaci o upravi društva
1) Članovi uprave (na dan 31.12.2010.)
Ime, prezime, prebivalište
Obrazovanje, sadašnje zaposlenje, članstvo u drugim UO i NO
Slaviša Andrijašević, Niš
predsednik UO, generalni direktor „Kosanica“ Niš
Ljiljana Goranović
Član UO
Dejan Svetozarević
Član UO
Milutin Gašević
Član UO
Zoran Petković
Član UO
2) Članovi nadzornog odbora (na dan 31.12.2010.)
Branka Milenković
predsednik
Nikola Matović
Član NO
Dragan Paunović
Član NO
3) Izvršni direktori društva (na dan 31.12.2010.)
Dejan Andrijašević, Generalni direktor, diplomirani inženjer arh.
Nataša Andrijašević, Izvršni direktor, diplomirani inženjer elek.
Podaci o poslovanju društva
1) Izveštaj uprave o realiz. usvojene p.politike, sa navođenjem sl. i razloga za odstupanje i dr načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova
2) Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga sa posebnim osvrtom na
solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promene u pravnom položaju društva.
Ukupan prihod
120.350.000,00
Ukupan rashod
131.721.000,00
Gubitak pre oporezivanja
11.371.000,00
Prihod od prodaje na domaćem tržištu
11.529.000,00
Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
78.596.000,00
Prihod od prodaje proizvoda na inostranom tržištu
7.669.000.00
Pokazatelji poslovanja
Prinos na ukupni kapital
Neto prinos na sopstveni kapital
Stepen zaduženosti
34.89%
I stepen likvidnosti
6.47%
II stepen likvidnosti
215.68%
Neto obrtni kapital
174.224.000,00
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu, ako se trgovalo – posebno za redovne, posebno za prioritetne)
Tržišna kapitalizacija
Dobitak po akciji
Isplaćena dividenda po redovnoj i prioritetnoj akciji, za poslednje tri godine, pojedinačno po godinama
Nije isplaćena dividenda
Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Promene bilansnih vrednosti veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu
Imovina
Nematerijalna ulaganja
Smanjena su nematerijalna ulaganja
Dugoročni finansijski plasmani
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Povećanje potraživanja je posledica većeg obima prodaje,dužih valutnih rokova i otežane naplate
Obaveze
Povećanje kratkoročnih obaveza (prvenstv. obaveza prema dobavljačima) je posledica povezana sa otežanom naplatom potraživanja
Neto dobitak
Rizici i neizvesnoti koji mogu značajnije uticati na finansijsku poziciju društva.
Nema sopstvenih akcija
Sopstvene akcije (broj sopstvenih akcija, procenat učešća, datum sticanja)
Značajna ulaganja
Rezerve
Obraložiti ostale bitne promene podataka
Navesti ostale bitne inf. koje nisu obuhvaćene a od značaja su za razumevanje pravn, fin i prinos položaja, a bitna za procenu vred. hartija od vred.
Društvo odgovara za istinitost i tačnost podataka navedenih u izveštaju na isti način kao i za istinitost i tačnost podataka navedenih u prospektu.
U Nišu, dana 22.06.2011.god.
Generalni direktor „POMORAVLJE“ AD
Dejan Andrijašević
Download

Na osnovu članovima 64. i 67. Zakona o tržištu hartija