„ALBA“ AD NOVI SAD
Novi Sad, ul. Futoški put br.93c
Broj: 4-182.
Datum: 22.06.2012.g.
Z A P I S N I K
Sa redovne godišnje Skupštine AD „Alba“ Novi Sad, održane dana 20.06.2012.godine sa početkom u
10,00 časova, u poslovnim prostorijama „Univerexport“ DOO Novi Sad, Futoški put 93c, koje je isti ustupio radi
održavanja skupštine.
Nikola Cvijanović, predsedavajući kao predsednik skupštine, i finansijski direktor „UNIVEREXPORT“ DOO Novi Sad, u
prethodnom postupku:
1. obavestio je prisutne o licu – predsedniku skupštine saglasno članu 333.stav 1. Zakona o privrednim društvima i
objavio da je to Nikola Cvijanović, iz Novog Sada, i doneta
ODLUKA
UNIVEREXPORT DOO predložio je Nikolu Cvijanovića za Predsednika skupštine akcionara.
Javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka.
2. predložio imenovanje komisije za glasanje u sastavu Ljiljana Adžić, Stevan Borzaški i Nadica Vrbica, i Javnim
glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka.
ODLUKA
U komisiju za glasanje biraju se Ljiljana Adžić, Stevan Borzaški i Nadica Vrbica.
3. predložio imenovanje zapisničara a to je Nadica Vrbica i imenovanje overivača a to su svi članovi komisije za
glasanje, tako da je doneta
ODLUKA
A) Za zapisničara skupštine akcionara bira se Nadica Vrbica,
B) Overivači zapisnika su članovi komisije i predsednik skupštine.
Tok sednice:
Prisutni su usvojili predlog javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno ZA.
Skupština nastavlja rad, predsednik skupštine preuzeo vođenje.
I
Izveštaj komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma glasi:
ODLUKA
Komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara prozivkom i konstatuje da su prisutni sledeći akcionari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Balog Nikola – 82 akcije,
Bijanko Petar – 112 akcija,
Bojić Dragoslav – 217 akcija,
Cvijanović Obrad – 120 akcija,
Gez Janoš – 286 akcija,
Kiza Stevan – 127 akcija,
Marić Spase – 157 akcija,
Milićević Živojin – 277 akcija,
Miroslava Boroš – 285 akcija,
Smoković Vladimir – 180 akcija,
Vlaović Branislav – 15 akcija,
Vranjevac Blagoje – 255 akcija,
Cvijanović Nikola, finansijski direktor „Univerexport“ DOO Novi Sad, po Punomoći uredno overenoj i
dostavljenoj, kao ovlašćeni zastupnik većinskog akcionara „Univerexport“ – 92.359 akcija.
Akcionari koji su imali pravo na lično učešće, zajedno sa punomoćnikom UNIVEREXPORT DOO, imali su 94.016
akcija odnosno 70,532 % od ukupnog broja od 133.295 akcija, te je utvrđeno da postoji kvorum za ponovažan rad i
odlučivanje skupštine.
Pored akcionara koji su imali pravo na lično učešće, sednici skupštine prisustvovalo je i 5 akcionara koji prema broju
svojih akcija nisu imali pravo na lično učešće i glasanje na skupštini.
Agencija za privatizaciju Republike Srbije, po osnovu prenetih akcija, odnosno Komisija za davanje saglasnosti,
prosledila je pismeno obaveštenje kojim se izjasnila o korišćenju prava glasa po osnovu 11.021 akcija privrednog
društva, odnosno 8,27% akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, po uredno uručenom pozivu sa dnevnim redom,
Agencija za privatizaciju nije bila zainteresovana za učešće na ovoj skupštini, ocenjujući teme.
Nakon što je utvrđen kvorum, predsednik skupštine, dao je na glasanje sledeći:
II
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine, održane 29.06.2011.godine;
2. Razmatranje i usvajanje ugovora - osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim
društvima;
3. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
4. Razmatranje i usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni poslovnog imena društva;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizora i donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju za 2012.
godinu;
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora;
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora;
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja Generalnog direktora;
11. Donošenje odluka o prestanku mandata članovima upravnog odbora i članovima nadzornog odbora.
Dnevni red je prethodno uredno dostavljen, a na sednici jednoglasno usvojen glasovima prisutnih.
Predsedavajući skupštine je obavestio je prisutne akcionare da sve odluke predložene u dnevnom redu donose se
običnom većinom glasova, osim odluke o usvajanju osnivačkog akta i statuta, koje se donose većinom glasova svih
akcionara.Takođe, predsedavajući je dao kratak rezime obaveze usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.
Skupština je usvojila sledeće zaključke:
Po tački 1. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela
ODLUKU
o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2011.godine.
Po tački 2. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela
ODLUKU
o usvajanju Ugovora o organizovanju društva GRUPA UNIVEREXPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBA ZA
PROIZVODNJU SIJALICA I UREĐAJA ZA OSVETLJENJE, Novi Sad, koji predstavlja osnivački akt društva, a koji je
usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima ( Sl.Glasnik Republike Srbije br.36/11 i 99/11).
Po tački 3. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv,
većinom glasova svih akcionara, donela STATUT i
ODLUKU
o proglašenju Statuta društva uskladjenog sa Zakonom o privrednim društvima, u kojem je, saglasno izmenama po
čl.592. Zakona o privrednim društvima, imenovan odbor direktora koji čini 3 direktora. Skupština je ovlastila
predsednika skupštine da sa neizvršnim direktorima zaključi Ugovore o angažovanju, a sa Izvršnim direktorom Ugovor
o radu.
ODLUKU
o izboru članova odbora direktora,
1. Nezavisni neizvršni direktor Filipović Bojan iz Novog Sada, Janike Balaža br. 7,
2. Neizvršni direktor Đordan Spomenko, iz Novog Sada, Vladike Ćirića br. 37/6,
3. Izvršni direktor Popović Anica, iz Iriga, Veles Petra br.68.
Po tački 4. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo
protiv,donela
ODLUKU
o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva i
ODLUKU
o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva.
Po tački 5. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv,donela
ODLUKU
o promeni poslovnog imena društva tako da novo poslovno ime glasi GRUPA UNIVEREXPORT AKCIONARSKO
DRUŠTVO ALBA za proizvodnju, sijalica i uređaja za osvetljenje, Novi Sad, i skraćeno poslovno ime društva glasi
GRUPA UNIVEREXPORT ALBA AD NOVI SAD.
Po tački 6. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv,donela
ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja društva za 2011.godinu.
Po tački 7. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv,donela
ODLUKU
o usvajanju nalaza i i mišljenja revizora, te izveštaja za 2011.godinu koji je sačinila ovlašćena revizorska kuća „LIBRA
AUDIT“ DOO iz Novog Sada, i
ODLUKU
o izboru preduzeća revizora za 2012.god. a to je „LIBRA AUDIT“ DOO iz Novog Sada.
Po tački 8. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv,donela
ODLUKU
o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2011.godinu, i shodno tački 11.dnevnog reda
ODLUKU
o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora danom registracije novih organa društva koji su izabrani na ovoj
skupštini, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
Mandat prestaje licima:
SPOMENKO ĐORDAN, iz Novog Sada, ul. Vladike Ćirića br. 37/6, predsednik Nadzornog odbora,
RAJKO GLIGORIĆ, iz Novog Sada, ul. Bate Brkića br.28, član Nadzornog odbora,
STEVAN BORZAŠKI, iz Novog Sada, ul. Dimitrija Avramovića br. 8/4, član Nadzornog odbora.
Po tački 9. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv,donela
ODLUKU
o usvajanju izveštaja Upravnog odbora za 2011.godinu, i shodno tački 11.dnevnog reda
ODLUKU
o prestanku mandata članovima Upravnog odbora danom registracije novih organa društva koji su izabrani na ovoj
skupštini, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
Mandat prestaje licima:
NIKOLA CVIJANOVIĆ, iz Novog Sada, Bulevar Vojvode Stepe 93/1/2, predsednik Upravnog odbora.
VESNA VUČUREVIĆ, iz Novog Sada, ul. Jovana Đorđevića br.13, član Upravnog odbora.
PETAR BJANKO, iz Novog Sada, ul. Kaće Dejanović br.23, član Upravnog odbora.
Po tački 10. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo
protiv,donela
ODLUKU
o usvajanju izveštaja Generalnog direktora za 2011.godinu.
Po tački 11. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 94.016 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo
protiv,donela
ODLUKU
o prestanku mandata članovima Nadzornog i Upravnog odbora.
Sednica je zaključena u 10,30 časova.
U Novom Sadu, 22.06.2012.g.
Zapisničar:
Nadica Vrbica ____________________
Članovi komisije: Ljiljana Adžić ______________________
Stevan Borzaški __________________
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
________________________
Nikola Cvijanović
Download

„ALBA“ AD NOVI SAD Novi Sad, ul. Futoški put br.93c