PP ”FEKETIĆ” a.d.SOMBOR
Broj:186/12
Dana:22.06.2012.Godine
SOMBOR,V.V.R.Putnika 1.
tel.025/437584
ZAPISNIK
Sa Redovne godišnje skupštine akconara PP “FEKETIĆ”a.d.Sombor održane dana 22.06.2012. godine
sa početkom u 10,30 časova u prostorijama PP “FEKETIĆ”a.d.Sombor,V.V.R.Putnika 1. (kancelarija
generalnog direktora).
Prisutni su: Vladislav Samardžić,dipl.ing. , Marija Vučković,advokat iz Sombora,Milorad Vujačić, dipl.
ekonomista, punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor ,Zorica Vučković,poslovni sekretar
Društva , i akcionar,Dragica Bulat Mauker, dipl.pravnik, Jadranka Mračević, kao akcionar i kao članovi
Komisije za glasanje Nada Dugandžić, predsednik komisije i članovi Ljiljana Protulipac i Biljana Sadžak.
Skupštinu je u 10,30 časova otvorio Vladislav Samardžić,dipl.ing. , i za predsednika Skupštine
predložio Mariju Vučković, dipl.pravnika, advokata iz Sombora .
Pošto je predsednik Skupštine preuzeo vođenje Skupštine , Marija Vučković je objavila i utvrđen je :
DNEVNIRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvaranje redovne sednice skupštine akcionara;
Izbor radnih tela skupštine:
a.
Izbor Predsednika Skupštine (odluka se donosi običnom većinom glasova
prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
b.
Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanja (odluka se donosi običnom većinom
glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
Utvrđivanje kvoruma i otvaranje redovne sednice;
Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 25.04.2012 (odluka se donosi
običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
Usvajanje Odluke o Izmenama i dopunama Osnivačkog akta, u skladu sa obavezom
usklađivanja sa Zakonom (odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih
akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju);
Usvajanje Odluke o Izmenama i dopunama Statuta, u skladu sa obavezom usklađivanja sa
Zakonom (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju
pravo glasa po ovom pitanju);
Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora (odluka se donosi običnom
većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju);
Davanje prethodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i
obaveza sa između Društva i neizvršnog direktora (odluka se donosi običnom većinom
glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju);
9.
10.
11.
12.
Davanje prethodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i
obaveza sa između Društva i nezavisnog direktora (odluka se donosi običnom većinom
glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju);
Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora.
Donošenje odluke o imenovanju eksternog revizora za 2012. godinu
Razno.
Nakon utvrđenog dnevnog reda počelo se raspravljati po pojedinim tačkama dnevnog reda.
AD-1
Izvestilac po prvoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković . Upoznala je prisutne da je za današnji
dan zakazana Redovna godišnja Skupština akcionara PP”FEKETIĆ”a.d. Sombor. Za Predsednika
Skupštine je predložena Marija Vučković, dipl.pravnik, advokat iz Sombora.Nakon toga sednica je
otvorena .
AD-2
Izvestailac po drugoj tačci dnevnog reda je bila Komisija za glasanje, koja je uvidom u knjigu akcionara
i uvidom u priložena punomoćja konstatovala da je u knjigu akcionara upisano 332.380 akcija a da je
AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMBOR priložio punomoć za 241.015 akcija sa pravom glasa ,za svog
punomoćnika Milorada Vujačića,dipl.ekonomista , te da je kao akcionar prisutna Jadranka Mračević,
sa 77 akcija i Zorica Vučković, sa 51 akcijom, tako da je ukzpno prisutno akcionara sa 241.143 akcija,
odnosno glasa, tako da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.
AD-3
Po trećoj tačci dnevnog reda izvestilac je bio Milorad Vujačić ,punomoćnik, gde je za predsednika
Skupštine predložio Mariju Vučković ,dipl.pravnika , advokata iz Sombora , za zapisničara Dragicu
Bulat Mauker, za predsednika Nadu Dugandžić i članove komisije za glasanje Ljiljanu Protulipac i
Biljanu Sadžak.Nakon razmatranja predloga, od ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih 241.143
akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržan,javnim
glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
a) za predsednika Skupštine PP “Feketić ”a.d.Sombor za 22.06.2012.imenuje MARIJA VUČKOVIĆ
dipl.pravnik, advokat iz Sombora.
b) u Komisiju za glasanje imenuju se Nada Dugandžić, za predsednika,za članove Ljiljana
Protulipac i Biljana Sadžak.
c) za zapisničara, Dragica Bulat Mauker,dipl.pravnik.
AD -4
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković .Upoznao je prisutne sa zapisnikom sa
vanredne srednice akcionara održane dana 25.04.2012. godine.
Nakon razmatranja predloga, od ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih 241.143 akcija sa
pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržan,javnim glasanjem,
doneta je sledeća:
ODLUKA
Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice akcionara PP“Feketić “a.d.Sombor, održane dana 25.04.2012.
godine, bez primedbi i predloga.
AD-5
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković.Upoznala je prisutne sa predlogom
Odluke o Izmenama i dopunama Osnivačkog akta, u skladu sa obavezom usklađivanja sa Zakonom o
privrednim društvima. Nakon razmatranja predloga, od ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih
241.143 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova
uzdržan,javnim glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta PP“Feketić“a.d.Sombor , u skladu sa
obavezom o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima, bez primedbi i predloga.
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.
Osnivački akt je sastavni deo zapisnika.
Za potpis i overu ovog Osnivačkog akta, pred nadležnim sudom, ovlašćuje se Marija Vučković,
dipl.pravnik,advokat iz Sombora, predsednik ove Skupštine.
AD-6
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković .Upoznala je prisutne sa predlogom
Odluke o Izmenama i dopunama Statuta, u skladu sa obavezom usklađivanja sa Zakonom o
privrednim društvima. Nakon razmatranja predloga, od ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih
241.143 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova
uzdržan,javnim glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Stauta PP“Feketić“a.d.Sombor , u skladu sa obavezom
usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, bez primedbi i predloga.
Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na interenet stranici Društva.
Statut je sastavni deo zapisnika.
Za potpis i overu ovog Statuta, pred nadležnim sudom, ovlašćuje se Marija Vučković, dipl.pravnik,
advokat iz Sombora, predsednik ove Skupštine.
AD-7
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda je bila Zorica Vučković.Upoznala je prisutne sa predlogom
Odluke o imenovanju članova Odbora direktora . Nakon razmatranja predloga, od ukupno
upisanih332.380 akcija, a prisutnih 241.143 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa ZA, bez
glasova protiv, bez glasova uzdržan,javnim glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
I
Članovi Odbora direktora Društva
1.1.
Sledećim licima prestaju funkcije članova Upravnog odbora:
a)
Gospodin Ronan Martin Conroy, državljanin Republike Irske, broj pasoša
PB5401853;
b)
Gospodin Branko Jevremov, državljanin Republike Srbije, matični broj
2509975710138 i
c)
Gospodin Sadžak Darko, državljanin Republike Srbije, matični broj
2201973810025.
1.2.
Sledeća lica se imenuju za članove Odbora direktora:
a)
Gospodin Ronan Martin Conroy, državljanin Republike Irske, broj pasoša
PB5401853, kao neizvršni direktor;
b)
Gospodin Vladislav Samardžić , državljanin Republike Srbije, matični broj
1603957830021 Vrbas, Vinogradska 53, kao izvršni direktor;
c)
Gospodja Milica Subotić,advokat iz Beograda,Ruzveltova 27 matični broj
1509976177650 kao neizvršni i nezavisni direktor.
1.3.
Odbor direktora vodi poslove Društva u skladu sa ovlašćenjima koja su određena
Zakonom i statutom, ovoj odluci kao i drugim odlukama Skupštine akcionara i drugim
aktima Društva.
II
Zastupanje Društva
2.1.
g. Vladislav Samardžić, zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom
prometu, sa neograničenim ovlašćanja.
III Interna ograničenja u zastupanju
3.1.
Gospodin Vladislav Samardžić, zastupa Društvo uz prethodno pismeno odobrenje
Odbora direktora u pravnim poslovima čija vrednost prelazi iznos od 20.000, 00 EUR.
3.2.
Izvršni direktor (zastupnik) je dužan da poštuje i postupa u skladu sa svim
ograničenjima u zastupanju koja su utvrđena ovom odlukom kao i nalozima
utvrđenim odlukom Skupštine, ili drugim odgovarajućim aktom Društva, a u
suprotnom odgovara za štetu koju nanesu Društvu prekoračenjem granica svojih
ovlašćenja.
IV Završne odredbe
4.1.
4.2.
Imenovanja iz stava 1. stupa na snagu danom donošenja ove Odluke.
Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi registracije u Registar
privrednih subjekata.
AD-8
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković.Upoznala je prisutne sa potrebom
davanje prethodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa
između Društva,PP“Feketić “a.d.Sombor i neizvršnog direktora. Nakon razmatranja predloga, od
ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih 241.143 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa
ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržan,javnim glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza
između Društva PP“Feketić “a.d.Sombor i neizvršnog direktora.
Ugovor je sastavni deo zapisnika.
AD-9
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković .Upoznala je prisutne sa potrebom
davanje prethodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa
između Društva, PP“Feketić “a.d.Sombor i nezavisnog direktora. Nakon razmatranja predloga, od
ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih 241.143 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa
ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržan,javnim glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza
između Društva,PP“Feketić“a.d.Sombor i nezavisnog direktora
Ugovor je sastavni deo zapisnika.
AD-10
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković .Upoznala je prisutne sa Izveštajem o
radu Upravnog odbora za period 01.01.2011. godine do 22.06.2012.godine. Nakon razmatranja
predloga, od ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih 241.143 akcija sa pravom glasa, od toga sa
241.143 glasa ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržan,javnim glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora PP“Feketić “a.d.Sombor, za period 01.01.2011. godine do
22.06.2012. godine , bez primedbi i predloga.
AD-11
Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda bila je Zorica Vučković .Upoznala je prisutne sa potrebom
imenovanja eksternog revizora za 2012. Godinu.Predložena je revizorska kuća Confida finodit
a.d.Beograd., a prema ponudi od 20.06.2012. godine .Nakon razmatranja predloga, od ukupno
upisanih 332.380 akcija, a prisutnih 241.143 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.143 glasa ZA, bez
glasova protiv, bez glasova uzdržan,javnim glasanjem, doneta je sledeća:
ODLUKA
Za eksternog revizora za 2012. Godinu za PP“Feketić “a.d.Sombor, određuje se Confida Finodit d.o.o.
Beograd, poslovna jedinica Finodit-Sombor, Sombor.
AD-12
Po ovoj tačci dnevnog reda nije bilo predloga,pitanja, niti odluka
Dovršeno u 11,00 časova
Zapisničar
DRAGICA BULAT MAUKER
Predsednik Skupštine
MARIJA VUČKOVIĆ advokat
……………………………………………..
……………………………………………..
Komisija za glasanje
Nada Dugandžić, predsednik
……………………………………………..
Ljiljana Protulipac, član
……………………………………………..
Biljana Sadžak, član
……………………………………………..
Download

PP ”FEKETIĆ” a.d.SOMBOR Broj:186/12 Dana:22.06.2012.Godine