ZAPISNIK
sa vanredne sednice Skupštine akcionara NIVA AD Žabalj,
održane dana 01.12.2014. godine u 10 časova u prostorijama NIVA AD, Žabalj
Čuruški put bb,
U skaldu sa odredbama važećih zakonskih propisa i Statuta društva NIVA AD Žabalj
predsednik Odbora direktora Predrag Petrović uputio je javni poziv sa predloženim
dnevnim redom akcionarima za pisustvovanje vanrednoj sednici Skupštine akcionara koju
je zakazao za 01.12.2014. godine sa početnom u 10 h u prostorijama NIVA AD Žabalj.
Odluka o sazivanju Skupštine akcionara objavljena je dana 29.10.2014. god na internet
stranici društva www.niva.rs i 06.11.2014.god. na sajtu APR-a.
tačka 1.
U skladu sa čl.40 Statuta od 23.05.2012. god. broj 1338, za predsednika Skupštine
imenovana je Jelena Petrušić.
tačka 2.
Presednik Skupštine je na početku sednice za zapisničara imenovala Milku Zubić.
Za članove Komisija za glasanje imenovane su: Vesna Agbaba, Marijana Minkači Sivč i
Marija Alimpić.
Komisija za glasanje uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara utvrdila je:
-
da je ukupan broj glasova iz jedinastvene liste akcionara na dan akconara
21.11.2014. godine - 209.355
-
da “Labudica” doo Žabalj poseduje 209.355 akcija,
Zakonom o privrednim društvima predviđeno je da Skupština može punovažno
odlučivati ako je prisutno više od polovine akcija sa pravom glasa , za odluku pod
tačkom 4. dnevnog reda predviđena je 3/4 većina glasova za odlučivanje.
Komisija za glasanje izvršila je verifikaciju mandata za učestvovanje u radu Skupštine i
utvrdila:
- da na Skupštini akcionara prisustvuje Ličina Nenad –Direktor i zakonski zastupnik
Labudica doo Žabalj koji se nalazi na rednom broju 1. Jedinstvene evidencije
akcionara na dan 21.11.2014. godine i poseduje 209.355 akcija sa pravom glasa I
koji je Komisiji za glasanje dostavio na uvid Rešene APR-a BD 137738/2013 od
31.12.2013. godine i ličnu kartu broj 000420326 PU za grad Beograd.
Page 1 of 9
Komisije za glasanje utvrdila je da je prisutno 209.355 glasova te se konstatuje da
Skupština ima kvorum za rad.
Nakon utvrđivanja kvoruma za rad otvorena je sednica Skupštine AD NIVA Žabalj i
predložen za usvajanje sledeći:
DNEVNI
RED
1. Imenovanje Predsednika skupštine,
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine
akcionara,
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme,
5. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa
regulisanog tržišta odnosno MTP-a,
6. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Odbora direktora,
7. Donošenje Odluke o imenovanju Predsednika i članova Nazornog odbora,
8. Donošeje Odluke o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora Društva,
9. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta,
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen bez primedbi i dopuna sa 209.355 glasa
ZA,uzdržanih nema,protiv nema.
Skupštini akcionara pored Ličina Nenad Direktora Labudica doo prisustvuju još i
Predsednik odbora direktora Petrović Predrag, Generalni direktor Grbić Dejan, Izvršni
direktor Ličina Željko, neizvršni direktori: Ilija Đorđević i Bogdan Petrović, Rukovodilac
finansijskog sektora Ilibašić Slobodanka.
tačka 3.
Predsednik Skupštine pročitala je zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane
dana 23.06.2014. godine je dala predlog da se bez primedbi usvoji predlog odluke dat
od strane Odbora direktora. Sprovedno je javno glasanje po ovoj tački dnevnog reda
i Komisija za glasanje konstatovala je da je odluka doneta jednoglasno.
ODLUKA
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa 209.355 glasa ZA,
uzdržanih nema,
protiv nema.
Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine održane dana 23 .06.2014.
godine, bez izmena i dopuna.
Tačka 4.
Odbor direktora na sednici od 29.10.2014. godine dostavo je predlog Odluke o promeni
pravne forme i predložio Skupštini da donese Odluku o promeni pravne forme NIVA AD.
Page 2 of 9
Uvodno izlaganje podneo je Petrović Predrag, Predsednik odbora direktora, pročitao je
Predlog Odluke o promeni pravne forme. U skladu sa čl. 481, stav 2, Zakona o privrednim
društvima Odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova
prisutnih akcionara.
Sprovedno je javno glasanje po ovoj tački dnevnog reda i Komisija za glasanje
konstatovala je da je odluka doneta jednoglasno, odnosno 100%od ukupnog broja
glasova.
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa 209.355 glasa ZA,
Uzdržanih - nema,
Protiv - nema.
ODLUKA
O PROMENI PRAVNE FORME
Član 1.
Akcionarsko društvo NIVA Žabalj, Čuruški put bb, Žabalj, matični broj: 08113521,
PIB: 100459031, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
Član 2.
Novo poslovno ime društva glasi:
Društvo sa ograničenom odgovornošću ,,NIVA” Žabalj
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
NIVA d.o.o. Žabalj
Sedište društva je na adresi:
21230 Žabalj, Čuruški put bb.
Član 3.
Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme iz akcionarskog
društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu
minimalnog osnivačkog kapitala, koji mora biti veći od 100,00 dinara.
Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva NIVA Žabalj
(u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na društvo ,,NIVA“ d.o.o. Žabalj (u daljem
tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).
Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko društvo
prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Sudski i drugi postupci i potraživanja prema Akcionarskom društvu nastavlja se prema
Društvu sa ograničenom odgovornošću.
Page 3 of 9
Član 4.
Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u
Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 209.355.000,00 dinara i podeljen
je na 209.355 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:
RSNIVAE88693.
Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u
udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.
Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u
akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog
akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću, i to:
-
Akcionar LABUDICA DOO Žabalj, matični broj: 20982608 koji poseduje 209.355 akcija ili
100% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje
član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 209.355.000,00 dinara.
Član 5.
Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene Osnivačkog akta, odluka kojom
se imenuju članovi organa Društva sa ograničenom odgovornošću, odluka kojom prestaje
svojstvo javnog akcionarskog društva, odluka o povlačenju akcija Akcionarskog društva sa
odgovarajućeg tržišta Beogradske berze a.d.
Član 6.
Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon
što Akcionarsko društvo bude brisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od
vrednosti i akcije društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze.
Član 7.
Ovlašćuje se odbor direktora Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke ako je to neophodno
za njeno izvršenje.
Član 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 5.
Uvodno izlaganje podneo je Petrović Predrag, Predsednik odbora direktora . Odbor
direktora dao je predlog Skuštini da usvoji predlog odluke o prestanku svojstva
javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MPT-a . Odluka
o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
odnosno MPT-a donosi se glasovima akcionara koji su otkupili sve akcije društva.
Kako nije bilo diskusije, sprovedno je javno glasanje po ovoj tački dnevnog reda i
Komisija za glasanje konstatovala je da je odluka doneta jednoglasno, odnosno
Page 4 of 9
100%od ukupnog broja glasova.
ODLUKA
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa 209.355 glasova ZA.
Protiv i uzdržanih – nema.
Na osnovu čl. 70. st. 2 tač. 2) Zakona o tržištu kapitala i u skladu sa Pravilnikom
o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih
akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP,
Skupština akcionara društva Niva a.d. Žabalj, MB: 08113521 (u daljem tekstu:
Društvo) na vanrednoj sednici održanoj dana 01.12.2014., donela je sledeću:
ODLUKU
O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA I POVLAČENJU AKCIJA SA
REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP
Član 1.
Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti
kao izdavalac 209.355 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po
akciji, sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSNIVAE88693, koje su uključene
na Multilateralnu trgovačku platformu Beogradske Berze a.d. Beograd, tržišni
segment MTP – akcije (u daljem tekstu: MTP).
Društvo ima status javnog akcionarskog društva.
Član 2.
Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u
skladu sa članom 70. stav 2, tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su
sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa
akcija, tako da Društvo ima jednog akcionara, ,,Labudica” d.o.o. Žabalj, koji ima
100% učešća u osnovnom kapitalu.
Član 3.
Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje
svojstvo javnog društva.
Akcije Društva, iz člana 1. ove Odluke, povlače se sa MTP Beogradske berze a.d.,
tržišni segment MTP akcije.
Član 4.
Page 5 of 9
Konstatuje se da je na Skupštini akcionara prisutan jedini akcionar Labudica
d.o.o. Žabalj sa 100% učešća u akcijskom kapitalu Društva, a prema jedinstvenoj
evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra, depo i kliring hartija od
vrednosti, na dan akcionara 21.11.2014. godine.
Član 5.
Odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu
da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne
postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.
Član 6.
Nakon registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre, društvo će
obavestiti regulisano tržište/MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija.
Član 7.
Ovlašćuje se direktor Dejan Grbić da Komisiji za hartije od vrednosti Republike
Srbije podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava kao i da
preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima
radi isključenja akcija Društva sa regulisanog tržišta/MTP i sprovođenja ove
odluke.
Član 8.
Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to
neophodno za njeno izvršenje.
Član 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 6.
Nakon uvodnog izlaganja predsednika Skupštine i upoznavanja akcionara sa
predlogom odluke Odbora direktora pristupilo se glasanju. Sprovedno je javno
glasanje po ovoj tački dnevnog reda i Komisija za glasanje konstatovala je da je
odluka doneta jednoglasno.
Skupština je sa 209.355 glasova ZA, protiv i uzdržanih –nema,
donela odluku:
ODLUKA
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa 209.355 glasova:
Page 6 of 9
Razrešavaju se dužnosti Predsednik i članovi Odbora direktora:
1. PREDRAG PETROVIĆ -predsednik,
adresa: Beograd, ul.Bulevar Mihajla Pupina 153
JMBG: 2909971710425
2. DEJAN GRBIĆ,
adresa: Beograd, ul.Glasinačka 23/13
JMBG: 2112070710019
3. ŽELJKO LIČINA,
adresa: Beograd, ul.leskovačka 006
JMBG: 1506966710149
4. ILIJA ĐORĐEVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Kosančićev venac 21
JMBG: 2703971710290
5. BOGDAN PETROVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Terazije 31
JMBG: 0304967710031
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
tačka 7.
Nakon uvodnog izlaganja predsednika Skupštine i upoznavanja akcionara sa
predlogom odluke Odbora direktora pristupilo se glasanju.
Skupština je sa 209.355 glasova ZA, protiv i uzdržanih –nema,
donela odluku:
ODLUKA
Skupština AD "NIVA" Novi Sad donosi odluku sa 209.355 glasova
Za Predsednika Nadzornog odbora imenuje se:
PREDRAG PETROVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Bulevar Mihajla Pupina 153
JMBG: 2909971710425
Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
Page 7 of 9
ILIJA ĐORĐEVIĆ,
adresa: Beograd, ul.Kosančićev venac 21
JMBG: 2703971710290
VLADIMIR GAJIĆ
Adresa:Novi Beograd, ul. Nehruova br. 62
JMBG: 0607966710189
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u skladu sa Zakonom.
tačka 8
.
Nakon uvodnog izlaganja predsednika Skupštine i upoznavanja akcionara sa
predlogom odluke Odbora direktora pristupilo se javnom glasanju po ovoj tački
dnevnog reda i Komisija za glasanje konstatovala je da je odluka doneta
jednoglasno.
Skupština je sa 209.355 glasova ZA, protiv i uzdržanih –nema,
donela odluku
ODLUKA
Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa 209.355 glasova.
Razrešava se dužnosti Generalni direktor:
DEJAN GRBIĆ
JMBG: 2112970710019,
Za Direktora društva imenuju se:
DEJAN GRBIĆ,
JMBG: 2112970710019,
Prebivalište i adresa: Beograd, Zvezdara, Gajeva 3/IV/11 .
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u skladu sa
Zakonom.
tačka 9.
Nakon uvodnog izlaganja predsednika Skupštine i upoznavanja akcionara sa
Page 8 of 9
predlogom odluke Odbora direktora pristupilo se javnom glasanju po ovoj tački
dnevnog reda i Komisija za glasanje konstatovala je da je odluka doneta
jednoglasno.
Skupština je sa 209.355 glasova ZA, protiv i uzdržanih –nema,
donela odluku:
ODLUKA
Usvaja se predlog izmena Osnivačkog akta.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u skladu sa
Zakonom.
Sednica Skupštine akcionara završena je u 12,20 časova.
Zapisničar
Milka Zubić sr.
Komisija za glasanje:
Vesna Agbaba sr.
Marija Alimpić sr.
Marijana Munkači Sivč sr.
Predsednik Skupštine
Petrušić Jelena sr.
Page 9 of 9
Download

Zapisnik sa vanredne skupstine