SRPSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
VODA
"J.ČERNI"
INSTITUT ZA VODOPRIVREDU
“JAROSLAV ČERNI”, BEOGRAD
u saradnji sa “Vujić Valjevo” doo, Valjevo
39. KONFERENCIJA
O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI VODA
Drugo obaveštenje
Divčibare, 8.-11. jun 2010. godine
KONFERENCIJA "VODA 2010"
ORGANIZATORI:
Srpsko društvo za zaštitu voda u saradnji sa Institutom za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd i “Vujić Valjevo”
doo, Valjevo
ORGANIZACIONI ODBOR:
PREDSEDNIK: Rade JANJIĆ, dipl.ecc, Valjevo
POTPREDSEDNIK: Prof. Dr Milan DIMKIĆ, dipl.inž.građ., Beograd
SEKRETAR: Milena MILORADOV, Beograd
ČLANOVI:
Aleksandar PRODANOVIĆ, dipl.inž.maš., Beograd
Dr Nikola MARJANOVIĆ, dipl.inž.gradj., Beograd
Prof. dr Atila SALVAI, Novi Sad
Milutin IGNJATOVIĆ, dipl.inž., Beograd
Cvijo BABIĆ, dipl.inž.građ., Beograd
Miodrag MILOVANOVIĆ, dipl.inž.građ., Beograd
Mr Aleksandar DJUKIĆ, dipl. inž.građ., Beograd
Prof.dr Dragan ŠKOBALJ, Valjevo
Branislav GOĐEVAC, dipl.inž.tehn., Valjevo
Mr Bratislav STIŠOVIĆ, dipl.inž.gradj., Beograd
Dragiša VUČKOVIĆ, dipl.inž.maš., Beograd
Milan ANĐELIĆ, dil.inž. maš., Beograd
Boro VUKIĆEVIĆ, dipl.inž.gradj., Beograd
PROGRAMSKI ODBOR:
Prof. dr Branislav ĐORĐEVIĆ, dipl.inž.građ., Beograd
Prof. dr Božo DALMACIJA, dipl.hem., Novi Sad
Prof. dr Milan DIMKIĆ, dipl.inž.građ., Beograd
Dr Violeta CIBULIĆ, dipl.hem., Beograd
Dr Dubravka REGNER, Naučni savetnik, dipl.biol., Kotor
Dr Momir PAUNOVIĆ, dipl.biol., Beograd
TEME KONFERENCIJE
1. VODOPRIVREDNI, EKOLOŠKI, I ORGANIZACIONI ASPEKTI KORIŠĆENJA I ZAŠTITE VODA
1.1. Implementacija EU regulative
1.2. Organizacioni i ekonomski aspekti upravljanja vodama
2. KVALITET VODA I PROCESI U PRIRODNIM VODAMA
2.1. Površinske vode
2.2. Podzemne vode i vode u karstu
2.3. Priobalne vode Jadranskog mora
3. SAVREMENE METODE PREČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA
3.1. Kvalitet otpadnih voda i njihov uticaj na vodoprijemnike
3.2 Planiranje i eksploatacija kanalizacionih i drenažnih sistema
3.3. Savremene metode prečišćavanje otpadnih voda i obrade mulja
4. VODOSNABDEVANJE NASELJA
4.1. Eksploatacija i zaštita izvorišta vodosnabdevanja
4.2. Savremeni postupci tretmana prirodnih voda u cilju dobijanja
vode za piće
4.3. Kvalitet vode isporučene potrošačima
CILJEVI KONFERENCIJE
Nastavljajući dugogodišnju tradiciju, Srpsko društvo za zaštitu voda – SDZV (ranije pod nazivom Jugoslovensko
društvo za zaštitu voda) zajedno sa Institutom za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd, organizuje 39. godišnju
konferenciju posvećenu korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja. Teme Konferencije obuhvataju široki
spektar oblasti od značaja za zaštitu voda od zagađenja, uključujući i problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta
vode za piće i kanalisanje naselja. Na ovaj način omogućava se celovito sagledavanje zaštite prirodnih voda od
zagađenja i korišćenja voda za potrebe vodosnabdevanja, što je preduslov za pravilno sagledavanje i efikasno
rešavanje problema.
Osnovni cilj Konferencije je promocija i publikovanje rezultata naučnog rada, istraživanja i studijskog rada kao i
razmena ideja i iskustava stručnjaka iz oblasti korišćenja i zaštite voda. Podjednaka pažnja posvetiće se merama za
zaštitu vodnih resursa, praćenju kvaliteta prirodnih voda, obezbeđivanju potrebnog kvaliteta vode za piće i
sakupljanju i prečišćavanju otpadnih voda.
U posebnoj, uvodnoj, sesiji Konferencije biće održana predavanja po pozivu o najaktuelnijim aspektima upravljanja
vodama u Srbiji i regionu.
MESTO I VREME ODRŽAVANJA
Konferencija "VODA 2010" održaće se na Divčibarama od 8. do 11. juna 2010. godine u Hotelu “Divčibare”.
KOTIZACIJA
Svi učesnici Konferencije, kao i autori, obavezni su da uplate kotizaciju:
Individualni članovi SDZV
6000,00 dinara
(koji su izmirili članarinu za 2010. godinu)
Studenti (uz kopiju potvrde Fakulteta/Univerziteta o upisu na
2500,00 dinara
redovne/poslediplomske studije u školskoj 2009/2010. god.)
Ostali učesnici
8000,00 dinara
Kotizaciju treba uplatiti na tekući račun Srpskog društva za zaštitu voda najkasnije do 4. juna 2010. godine. Podaci
za plaćanje u dinarima su:
Srpsko društvo za zaštitu voda, Beograd,
Tekući račun: 205-15923-43, Komercijalna banka AD, Beograd
PIB 101602479, Mat.br. 07070730, Šifra delatnosti 91120
SDZV nije obveznik PDV
U slučaju plaćanja u Evrima, molimo da se za potrebne instrukcije obratite Srpskom društvu za zaštitu voda.
Mole se učesnici Konferencije da pri registraciji u prijemnoj kancelariji Konferencije obavezno donesu kopiju virmana
o uplaćenoj kotizaciji. Kotizacija se izuzetno može uplatiti na licu mesta. Svim učesnicima koji su uplatili kotizaciju
pripada Zbornik radova u štampanoj i elektronskoj formi, prateći materijali, koktel dobrodošlice, odlazak na
ekskurziju i učešće u pratećim aktivnostima skupa.. Svi učesnici koji plate kotizaciju a budu sprečeni da prisustvuju
Konferenciji dobiće poštom Zbornik radova i druge materijale nakon održanog Konferencije. Uplaćena kotizacija se
ne vraća.
PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA
Za definitivno prijavljivanje učešća za Konferenciju (uključujući i autore) treba OBAVEZNO ispuniti priložene prijave
poslati ih Srpskom društvu za zaštitu voda i Hotelu “Divčibare”, Divčibare. Registracija učesnika obaviće se u
prijemnoj kancelariji Konferencije. Svi učesnici koji su uplatili kotizaciju dobiće pri registraciji Zbornik radova i prateći
materijal. Kotizacija se ne vraća. Prijemna kancelarija Konferencije će raditi u Hotelu “Divčibare”, i to:
7. juna
od 1600 - 2000
8., 9. i 10. juna
od 0900 - 1200 i od 1500 - 1800
NAČIN RADA KONFERENCIJE
Autori će svoje radove prikazati u vremenu od 12 minuta, osim uvodnih predavanja koja će biti izložena u vremenu
od 20 minuta. Posle svakog izlaganja slediće diskusija. Za izlaganje i diskusiju biće na raspolaganju PC računar sa
projektorom, platno, mikrofon sa ozvučenjem i govorni pult. Postoji mogućnost prikazivanja postera i reklamnih
panoa. Za uslove prikazivanja postera i reklamnih panoa obratiti se sekretaru Organizacionog odbora konferencije
Mileni Miloradov na tel/faks +381 (0) 11 3241 656, ili u prijemnoj kancelariji Konferencije.
RASPORED RADA KONFERENCIJE
I DAN (Utorak, 8. jun)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10:30 - 11:00
Otvaranje Konferencije
11:00 - 11:45
Koktel
11:45 - 13:45
Uvodna izlaganja
Philip Weller (ICPDR Executive Secretary, Vienna, Austria)
THE DANUBE RIVER BASIN MANAGEMENT PLAN 2009-2015
(PLAN UPRAVLJANJA REKOM DUNAV 2009-2015)
Heinz-Jürgen Brauch (Water Technology Center, Karlsruhe, Germany)
/TEMA ĆE NAKNADNO BITI OBJAVLJENA/
Dr Milan Dimkić (Beograd)
STANJE U SEKTORU VODA U REPUBLICI SRBIJI
Miodrag Milovanović (Beograd)
PRIMENA OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA EU U REPUBLICI SRBIJI
Aleksandar Djukić, Dr Dejan Ljubisavljević (Beograd)
STANJE I PERSPEKTIVE PREČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA U R. SRBIJI
13:45 - 15:30
Pauza za ručak
15:30 - 17:30
Izlaganje radova 1. tematske grupe
M. Babić-Mladenović, V. Kolarov, R. Pavlović (Beograd)
AKTIVNOSTI NA IMPLEMENTACIJI DIREKTIVE O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA
Ž. Rudić, M. Božić, G. Nikolić (Beograd)
KOMPARATIVNA ANALIZA SVETSKE I DOMAĆE REGULATIVE IZ DOMENA RIZIKA ODLAGANJA MULJA
V Pešić, B. Dalmacija, M. Bečelić, D. Krčmar (Novi Sad)
PRIMENA ANALITIČOG OKVIRA VODEĆIH SILA I ZNAČAJNIH PRITISAKA NA VODOTOK NADELA
M. Mitrić, A. Castelli, Z. Kljajić (Kotor – Crna Gora)
ANALIZA I POREĐENJE ZAKONSKE REGULATIVE IZ OBLASTI ZAŠTITE VODA LUČKIH AKVATORIJUMA CRNE
GORE I ZEMALJA U OKRUŽENJU
M. Bajčetić (Novi Sad)
PRAMETRI SEGMENATA U UPRAVLJANJU VODAMA
Ž. Nestorović (Kladovo)
SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM KAO OSNOVA ZA ZAŠTITU VODA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
«HIDOELEKTRANE ĐERDAP»
S. Belić, M. Rajković (Novi Sad)
MELIORACIJE KAO USLOV ZA PRIMENU U ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI
G. Sekulić (Podgorica – Crna Gora)
PROBLEM BALASTNIH VODA I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG TRETMANA
O. Doklestić, D. Čeprnić, D. Grubač (Tivat, Herceg Novi – Crna Gora)
PREPORUKE ZA TRETIRANJE POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA U DUP – OVIMA (NA PODRUČJU
HERCEGNOVSKE RIVIJERE)
P. Dokmanović, D. Petrović (Beograd, Valjevo)
AKTUELNI PARAMETRI ZA OCENU ODRŽIVOSTI AKUMULACIJE «ROVNI» U PROJEKTOVANOM GABARITU
II DAN (Sreda, 9. jun)
9:30 - 11:30 Izlaganje radova tematske grupe 3.1 i 3.2
•
•
•
•
•
A. Elez, D. Đokić, D. Laktić, M. Nogić, Ž. Ostojić, S. Lazić, M. Odić, G. Lekić (Bijeljina-Republika Srpska – BiH)
KONTROLA KVALITETA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2009. GODINI
V. Ciblulić, L. Stamenković (Beograd)
UTICAJ GRADA I INDUSTRIJE BEOGRADA NA ZAGAĐENJE DUNAVA
I. Zarić, P. Mitrović (Bijeljina – Republika Srpska – BiH)
DAPHNIA MAGNA TEST TOKSIČNOSTI, PRIMENA U ISPITIVANJU OTPADNIH VODA I ODREĐIVANJE EBS-a
N. Babović, D. Marković, Z. Jakovljev, D. Marković (Beograd)
UTICAJ ZAGAĐENJA IZ NASELJA, INDUSTRIJE I POLJOPRIVREDE NA KVALITET VODE REKE TAMIŠ
B. Bogdanović, S. Bačević, P. Isaković (Beograd)
RETENZIJE KAO ZNAČAJNI OBJEKTI ZAŠTITE URBANIH PROSTORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A. Savatijević, I. Karić (Beograd)
UTICAJ ZACEVLJENJA KANALA USLED UBRZANE GRADNJE NA NJIHOVU FUNKCIJU ODBRANE OD POPLAVA
B. Batinić, A. Savatijević (Beograd)
ZAŠTITA JALOVIŠTA OD VELIKIH VODA
I. Milojković, A. Jauković (Beograd)
UPRAVLJANJE IMOVINOM U EKSPLOATACIJI KANALIZACIONIH SISTEMA PRIMENOM MEĐUNARODNIH
INDIKATORA PERFORMANSI I VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE
M. Jevtić, I. Milojković (Beograd)
NAUČNOISTRAŽIVAČKI IZAZOVI ORIGINALNE ELEKTROHIDRODINAMIKE I MOGUĆNOSTI NJENE PRIMENE U
EKSPLOATACIJI KANALIZACIONIH SISTEMA
J. Pešterac (Beograd)
MOGUĆNOSTI PRIMENE KANALIZACIJE POD PRITISKOM U SRBIJI
11:30 - 11:45
pauza
11:45 - 13:00
Izlaganje radova tematske grupe 3.3
N. Vujović, B. Burger (Beograd, Subotica)
EFEKTI BIOLOŠKE DETOSFORIZACIJE NA POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
U SUBOTICI
S. Branković, S. Gašević, M. Stanković, R. Glišić (Kragujevac, Niš)
ULOGA MAKROHIDROFITA NA POSTROJENJIMA ZA PRERADU OTPADNIH VODA SA MAKROBIOLOŠKIM
OPERACIJAMA
V. Cibulić, L. Stamenković (Beograd)
PREČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA ADSORPCIJOM NA HEMIJSKO-TERMIČKI AKTIVIRANOM TRESETU
A Jović-Anđelković, S. Bjelobrk, B. Rajer (Beograd, Karlovac – Hrvatska)
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PRODUŽENOM AERACIJOM I POVRATNIM MULJEM U BIOLAGUNAMA U
DIMITROVGRADU
V. Presburger Ulniković (Beograd)
EFIKASNOST INDUKOVANOG CIKLONSKOG SEPARATORA U PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA IZ
PREHRAMBENE INDUSTRIJE
13:00 - 13:30
Skupština SDZV
13:30 - 15:30pauza za ručak
15:30 - 17:15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izlaganje radova tematske grupe 2.3
D. Drakulović, N. Vuksanović (Kotor-Crna Gora)
UTICAJ EUTROFIKACIJE NA FITOPLANKTONSKU KOMPONENTU CRNOGORSKOG PRIMORJA
V. Mačić (Kotor-Crna Gora)
ALGE RODA CYSTOSEIRA KAO BIOINDIKATORI STANJA MORSKE AKVATORIJE
S. Petrović, S. Mandić (Kotor-Crna Gora)
BODLJOKOŠCI KAO POKAZATELJI STANJA PRIDNENIH BIOCENOZA NA CRNOGORSKOM ŠELFU
O. Kasalica, S. Regner, A. Joksimović, Z. Ikica, M. Đurović (Kotor-Crna Gora, Beograd)
PROCENTUALNO UČEŠĆE ŠKAMPA, NEPHROPS NOVEGICUS /LINHAEUS, 1758/ U KOČARSKOM RIBOLOVU NA
CRNOGORSKOM PRIMORJU
Z. Ikica, O. Kasalica, A. Joksimović, M. Đurović (Kotor – Crna Gora)
PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA UČEŠĆA CEPHALOPODA U KOČARSKOM RIBOLOVU NA CRNOGORSKOM
PRIMORJU
M. Milica (Kotor – Crna Gora)
SASTAV I DISTRIBUCIJA IHTIOPLANKTONA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU
S. Krivokapić, B. Pestorić, S. Bosak (Podgorica, Kotor – Crna Gora, Zagreb – Hrvatska)
ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE PIGMENATA TEČNOM HROMATOGRAFIJOM VISOKE EFIKASNOSTI (HPLC) U
KOTORSKOM ZALIVU
A. Castelli, M. Mitrić, Z. Kljajić (Kotor – Crna Gora)
TEŠKI METALI U MORSKOM SEDIMENTU PRIOBALNOG POJASA JUGOISTIČNOG JADRANA
D. Joksimović, S. Stanković (Kotor – Crna Gora, Beograd)
SADRŽAJ OLOVA I KADMIJUMA U MORSKOJ VODI I SEDIMENTU BOKOKOTORSKOG ZALIVA
20:30
Zajednička večera
III DAN (Četvrtak, 10. jun)
9:30 - 11:00 Izlaganje radova tematske grupe 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P. Milenković, M. Vučković (Zaječar)
PRIMENA VAŽEČIH ZAKONSKIH PROPISA NA IZVORIŠTA ZA VODOSNABDEVANJE KOJA SU ISTOVREMENO I
RIBARSKA PODRUČJA
D. Pavić, B. Miljanović, M. Erceg (Novi Sad)
IZVORIŠTA SIROVE VODE U NOVOM SADU –STANJE, PERSPEKTIVE I ZAŠTITA
M.Mandić, B. Miladinović (Beograd)
UTICAJ FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA U DONJOJ RUDNICI KOD RAŠKE NA ZAGAĐENJE PODZEMNIH VODA I
POSLEDICE NA ZDRASTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE
B. Dalmacija, M. Klašnja, J. Agbaba, A. Tubić, J. Molnar, S. Rončević, M. Dalmacija, Ž. Đurin, I. Pušić (Novi Sad, Zrenjanin)
TEHNIČKO REŠENJE PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE U ZRENJANINU
J. Molnar, J. Agbaba, B. Dalmacija, M. Kragulj, A, Tubić, Lj. Rajić, (Novi Sad)
ISPITIVANJE EFIKASNOSTI FENTON PROCESA ZA UKLANJANJE PRIRODNIH ORGANSKIH MATERIJA IZ
PODZEMNE VODE
M. Dalmacija, B. Dalmacija, D. Krčmar, J. Agbaba, S. Poguberović (Novi Sad)
SOLIDIFIKACIJA / STABILIZACIJA MULJA SA POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE KOJI SADRŽI ARSEN
I. Joksimović (Podgorica – Crna Gora)
HIGJENSKA ISPRAVNOST VODA IZ VODOVODNOG SISTEMA GRADA PODGORICE U PERIODU OD 2004. – 2008.
GODINE
A. Jović-Anđelković, A. Ilibašić (Beograd, Sremska Mitrovica)
OČUVANJE KVALITETA PIJAĆE VODE UZ UPOTREBU NA NATRIJUMHIPOHLORITA NA POSTROJENJU FABRIKE
VODE U SREMSKOJ MITROVICI
11:00 - 11:30
pauza
11:30 - 13:45
Izlaganje radova tematske grupe 2.1
J. Vranković, K. Zarić, V. Đikanović, V. Simić, M. Paunović (Beograd)
RASPROSTRANJENOST ALOHTONIH VRSTA ŠKOLJKI RODA CORBICULA SA NALAZIMA NA NOVIM
LOKALITETIMA U SRBIJI
D. Đokić, A. Elez, T. Laketić, M. Nogić, S. Lazić, Ž. Ostojić, G. Lekić, M. Odić, (Bijeljina – Srpska Republika – BiH)
KVALITET POVRŠINSKIH VODA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2009. GODINI
N. Veljković, M. Jovičić (Beograd)
DUGOROČNI TREND KVALITETA REKA VODNOG PODRUČJA SAVE
B. Tubić, B. Vasiljević, K. Zorić, V. Đikanović, J. Vranković, M. Baunović (Beograd)
SAPROBIOLOŠKA ANALIZA REKE MILEŠEVKE /SLIV REKE LIM, BASEN REKE SAVE/ NA OSNOVU ZAJEDNICE
MAKROZOBENTOSA
V. Đikanović, A. Atanacković, J. Tomović, B. Vasiljević, N. Pantović, P. Cakić (Beograd, Kragujevac)
OCENA STATUSA REKE GRADAC /SLIV REKE KOLUBARE/ NA OSNOVU VODENIH MAKROBESKIČMENJAKA
J.Tomović, K.Zorić, A.Atanacković, V.Đikanović, M.Paunović, J.Despotović, J. Plavšić, D.Pavlović, Lj.Janković, A.Todorović
(Beograd)
ZAJEDNICA VODENIH MAKROBESKIČMENJAKA REKE JABLANICE
P. Mitrović, I. Zarić (Bijeljina – Srpska Republika – BiH)
ANALIZA KVALITETA VODE SLIVA REKE UNE NA OSNOVU MAKROINVERTEBRATA DNA
P. Mitrović, I. Zarić (Bijeljina – Republika Srpska – BiH)
ANALIZA KVALITETA VODE SLIVA REKE BOSNE NA OSOVU MAKROINVERTEBRATA DNA
S. Lolić, D. Golub, R. Dekić, M. Matavulj, A. Ivanc, (Banja Luka – Srpska Republika – BiH, Novi Sad, Bačka Topola)
FIZIČKO – HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ANALIZA RIJEKE MUŠNICE I SUŠKOG POTOKA KAO PARAMETRI
KVALITETA VODE
D. Golub, S. Lolić, R. Dekić, A. Ivanc (Banja Luka – Republika Srpska - BiH, Bačka Topola)
FIZIČKO-HEMIJSKI ASPEKTI U OCJENI KVALITETA VODE NEKIH PRITOKA RIJEKE VRBAS NA PODRUČJU BANJA
LUKE
S.Fišter, V.Cibulić, L.Stamenković (Beograd)
OŠTEĆENJA HROMOZOMA RIBA KAO POSLEDICA GENOTOKSIČNOG ZAGAĐENJA VODA NA PODRUČJU
BEOGRADA
D. Škobalj, B. Gođevac (Valjevo)
ZNAČAJ VRAĆANJA VODE U PRIRODNE USLOVE
13:45 - 15:30pauza za ručak
15:30 - 18:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izlaganje radova tematske grupe 2.1 i 2.2
M. Vučković, P. Milenković, N. Ilić, N. Lazarević, Z. Jelenković, B. Mirjačić (Zaječar)
PRIMARNA PRODUKCIJA U GRILIŠKOM JEZERU
T. Laketić, A. Elez, D. Đokić, I. Zarić, M. Nogić, Ž. Ostojić, S. Lazić, M. Odić, D. Lekić (Bijeljina - Republika Srpska – BiH)
OCENA TROFIČNOG STANJA BILEĆKOG JEZERA U 2009. GODINI
I. Zarić, B. Mitrović (Bijeljina – Republika Srpska – BiH)
MIKROBIOLOŠKI I BIOLOŠKI ASPEKT KVALITETA VODE AKUMULACIJE BILEĆKO JEZERO
N. Suljić, M. Jahić (Tuzla – BiH)
KVALITET VODE AKUMULACIJE MODRAC U CILJU VODOSNABDEVANJA TUZLANSKOG PODRUČJA
B.Budžakoska-Gjoreska, S.Trajnovski, S.Trajanovska, M.Cara (Ohrid – R.Makodonija, Tirana-Albania)
PRIMENA SHANNON-WIENER-OVOG INDEKSA ZA PROCENU EKOLOŠKOG KVALITETA VODE
SEVEROZAPADNOG LITORALA OHRIDSKOG JEZERA
S.Trajanovska (Ohrid-R.Makedonija)
ANTROPOGENI PRITISAK I PROMENE U SASTAVU HAROFITSKE FLORE (CHAROPHYTA) U OHRIDSKOM JEZERU
S.Trajanovski, T.Trichkova, B. Budzakoska-Gjoreska, S.Trajanovska (Ohrid – R.Makedonija, Sofia – Bulgaria)
DISTRIBUCIJA I HABITAT PREFERENCE VRSTE D. PRESBENSIS U STARIM JEZERIMA (OHRIDSKO I PRESPANSKO
JEZERO) U MAKEDONIJI
D. Krčmar, B. Dalmacija, J. Tričković, M. Dalmacija (Novi Sad)
ISPITIVANJE VODE I SEDIMENTA KANALA BEGEJ NAKON AKTIVNOSTI IZMULJAVANJA NA RUMUNSKOM DELU
B. Dalmacija, S. Rončević, M. Dalmacija, S. Maletić, J. Rajić, J. Molnar, M. Kragulj, D. Krčmar (Novi Sad)
MONITORING SEDIMENTA DUNAVA U ZONI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE GRADA NOVOG SADA U TOKU 2009.
GODINE
P. Knežević, J. Simeunović, O. Petrović (Novi Sad)
MIKROBIOLOŠKA KARAKTERIZACIJA VODE I SEDIMENATA DUNAVA U ZONI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE GRADA
NOVOG SADA
O. Petrović, J. Simeunović, P. Knežević, S. Rončević (Novi Sad)
MIKROBIOLOŠKI KVALITET SIROVE VODE NOVOSADSKIH IZVORIŠTA RATNO OSTVO I PETROVARADINSKA ADA
J.Čolić, A.Petković (Beograd)
REDUKCIJA TOC-a U PODZEMNIM VODAMA
A. Petković, J. Čolić, Đ. Boreli-Zdravković (Beograd)
BOR KAO TRASER PROCURIVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA U PODZEMNE VODE
K. Nemš, R. Bugarski (Novi Sad)
PRIKUPLJANJE INFORMACIJA O KRETANJU AKVATIČNIH KALCITA U SREMU
IV DAN (Četvrtak, 11. jun)
8:00 – 15:00
Ekskurzija: obilazak fabrike “Vujić Voda” Petnica – Valjevo, Narodnog muzeja
Valjevo, Turističkog centra Brankovina i manastira _Lelić
USLOVI SMEŠTAJA
Smeštaj učesnika obezbeđen je Hotelu “Divčibare” na Divčibarama. Cene smeštaja za sve učesnike skupa iznose:
Soba
1/1
1/2
1/3
Cena smeštaja (din) za broj punih pansiona
4
3
2
1
13.200,10.200,7.200,3.600,12.200,9.400,6.600,3.300,10.600,8.100,5.600,2.800,-
U cenu pansiona je uključena boravišna taksa i osiguranje, kao i besplatno korišćenje bazena, fitnesa, bilijara i stonog
tenisa. Doplata za zajedničku večeru za goste hotela iznosi 1.500,- dinara po osobi i biće dodata na cenu pansiona.
Doplata za zajedničku večeru za učesnike koji nisu smešteni u hotelu iznosi 1.800,- dinara po osobi.
Prijave za smeštaj primaju se najkasnije do 24. maja 2010. godine, jer u suprotnom davalac usluga ne garantuje
smeštaj. Raspored gostiju po sobama vršiće se prema redosledu prijavljivanja. Broj jednokrevetnih soba je
ograničen.
Telefoni službe prodaje su: (014) 277 121 i (014) 277 127, faks: (014) 277 127, e-mail: [email protected]
Prijem gostiju vršiće se na recepciji Hotela “Divčibare”. Uplata smeštaja može se izvršiti na tekući račun Hotela
“Divčibare” po prijemu profakture najkasnije 8 dana pre dolaska, ili na recepciji Hotela na dan dolaska.
REKLAMIRANJE I OGLAŠAVANJE
Postoji mogućnost postavljanja reklamnih štandova, prikazivanja postera, reklamnih materijala, filmova i sl. tokom
Savetovanja. Za dodatne informacije u vezi reklamiranja i oglašavanja zainteresovani treba da se obrate sekretaru
Organizacionog odbora Konferencije.
INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od teh. sekretara Organizacionog odbora Konferencije, Milene Miloradov,
Srpsko društvo za zaštitu voda, 11000 Beograd, Kneza Miloša 9/I, soba 105, tel/faks +381 (0) 11 32 41 656.
Download

Drugo obaveštenje