PROGRAM SAVETOVANJA ENERGETIKA 2013
Vreme
Aktivnost
Utorak, 26.03.2013. godine
16,00-18,30
DOLAZAK I PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA SAVETOVANJA (Hotel "Palisad)
18,30-19,00
Poseta izložbi energetske opreme
19,00-19,30
KUD Sevojno
20,00
KOKTEL DOBRODOŠLICE (Hotel Palisad)
Sreda, 27.03.2013. godine
SVEČANO OTVARANJE SAVETOVANJA - Kongresni centar Mona
Predsedavaju: Milun Babić, Nikola Rajaković, Nada Negovanović
Ljubo Maćić, Čedomir Ponoćko
Programsko-pozdravno obraćanje i otvaranje Savetovanja
Tema radnog dela svečanog otvaranja: Izazovi i perspektive srpske energetike
Nikola Rajaković, predsednik Saveza energetičara
Aca Marković, predsednik UO JP EPS – Aktuelna pozicija i dugoročna opredeljenja
JP ”Elektroprivreda Srbije”
Kiril Kravčenko, direktor NIS a.d. – Koncepcija strateškog razvoja
Naftne industrije Srbije a.d.
Ljubo Maćić, predsednik Agencije za energetiku Srbije – Otvaranje tržišta električne
energije i prirodnog gasa
Nikola Petrović, direktor JP EMS - Firma sa liderskom pozicijom u regionu; potvrda i
ostvareni rezultati
Dušan Bajatović, direktor JP Srbijagas - Značaj i uloga gasifikacije u tekućem i
dugoročnom periodu
10,45-11,00
Pauza
11,00-11,15
Dodela zlatnih priznanja Saveza energetičara
Prikazivanje filma: Prva faza revitalizacije Bloka TENT B 2
11,15-11,40
Hitachi – Generalni sponzor
11,40-12,00
TE – KO Kostolac – Zlatni sponzor
12,00-12,10
RB Kolubara – Jučer, danas, sutra
12,10-12,20
ATB Sever Subotica – Jubilej - 90 godina uspešnog poslovanja
12,20-12,30
Konzorcijum u energetici – Prikaz projekta revitalizacije Bloka B2 u TE Kostolac
15,30-19,30
Sreda, 27.03.2013. godine
PRVA POPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar
Predsedavaju: I.Škokljev, M. Malobabić, R. Kostić, M. Banjac, D. Ignjatović
15,30-15,45
M. Banjac
ANALIZA PREUZIMANJA OBAVEZA PREMA ENERGETSKOJ ZAJEDNICI U OBLASTI
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
15,45-16,00
M. Savićević, Z. Zakošek, S. Jotov, I. Dimitrijević, M. Cvetković
ADAPTACIJA BLOKA B2 TE „KOSTOLAC B“ SA REKONSTRUKCIJOM ELEKTROFILTERA
PD „TE-KO Kostolac“ KOSTOLAC
16,00-16,10
Vladimir Stevanović, Miloš Milić, Zoran Stojanović, Milorad Jovanović
ENERGETSKI I EKONOMSKI UTICAJI UGRADNJE DODATNOG EKONOMAJZERA NA
BLOKU B1 TENT B UDC
16,10-16,20
I. Stojanović, Đ. Stojković, M. Grčić
ISKUSTVA U FUNKCIONISANJU RAZLIČITIH ORGANIZACIONIH I VLASNIČKIH
STRUKTURA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U SVETU
16,20-16,30
Boris Ćosić, Goran Krajačić, Natasa Markovska, Ilija Batas Bjelić, Nikola Rajaković,
Neven Duić
100% RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS FOR REGIONS: THE CASE OF SOUTH EAST
EUROPE
16,30-16,40
Milun Babić, Gordana Stojanović , Ana Radojević
MOGUĆNOSTI ZA PROIZVODNJU BIODIZELA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
16,40-16,50
Vladimir Pavlović, Dragan Ignjatović, Dragoljub Laković,
STRATEGIJA PROIZVODNJE UGLJA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA STRATEGIJE
ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2025. GODINE
16,50-19,00
Pauza
19,00-20,00
Okrugli sto: Značaj i uticaj gradnje gasovoda “Južni tok”, na dalji razvoj energetskog,
privrednog i društvenog sektora u Republici Srbiji
Moderatori: O.Ocić, M. Malobabić M. Babić
N. Ostrovski, R. Simin: ŠTA ĆEMO SA GASOM „JUŽNOG TOKA“?
8,00-13,30
Četvrtak, 28.03.2013. godine
DRUGA PREPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar Mona
Predsedavaju: N. Rajaković, A. Marković, B. Buha, D. Jovanović, G. Lukić
8,00-8,10
B.Buha, D. Kovačević, D. Arnautović, S. Minić, D. P.Popović, M. Ivanović
AKTUELNO STANJE I PERSPEKTIVE PRIMARNE REGULACIJE NAPONA I UČESTANOSTI U
EES SRBIJE
8,10-8,20
Srećko Ćurčić, Sandra Milunović, Slobodan Stjepanović
BAZA PODATAKA ZA KOGENERACIONA POSTROJENJA REPUBLIKE SRBIJE
8,20-8,30
Dušan R. Canović, Milan S. Popović, Nikola Ž. Rakić, Gordana R. Jovičić, Milun J. Babić
ISTRAŽIVANJE TEHNO – EKONOMSKIH PREDUSLOVA I MOGUĆNOSTI ZA
IMPLEMENTACIJU MALIH KOGENERATIVNIH POSTROJENJA SA GASNIM MOTORIMA NA
LOKACIJAMA NOVOIZGRAĐENIH I REPROJEKTOVANIH REJONSKIH ENERGANA
ENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVAC
8,30-8,40
Ilija Radovanović, Aleksandar Ilić, Zoran Cvejić, Željko Vračević
OPTIMIZACIJA PRIMARNE REGULACIJE PRIMENOM PRIGUŠENJA OSNOVNOG
KONDENZATA NA BLOKU B-1 TE ''NIKOLA TESLA''
8,40-8,50
Dušan Vlaisavljević, Ivan Škokljev
MODEL VREDNOVANJA INVESTICIONOG PROJEKTA U PLANIRANJU NOVE
TERMOELEKTRANE U DEREGULISANOM, TRŽIŠNOM OKRUŽENJU
8,50-9,00
Dušan Mađarac, Radomir Mitrović, Željko Lukač, Limpe Maneski
MODERNIZACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA POSTROJENJEM DOPREME UGLJA NA
TERMOELEKTRANI "NIKOLA TESLA"-B
9,00-9,10
Nikola Krajnović , Nebojša Radmilović, Vanja Čukalevski, Mladen Vučinić
MODEL RASPODELE TERMIČKE SNAGE PO GREJNIM POVRŠINAMA KOTLOVSKOG
POSTROJENJA TERMOELEKTRANE
9,10-9,20
Nikola Ž. Rakić, Dušan R. Canović, Milan S. Popović, Dušan R. Gordić, Milun J. Babić
TEHNO - EKONOMSKI ASPEKTI I MOGUĆNOST IMPLEMENTACIJE PARNOG
KOGENERACIONOG CIKLUSA NA POSTOJEĆA KOTLOVSKA POSTROJENJA U ENERGANI
“ENERGETIKA” KRAGUJEVAC
9,20-9,30
Pauza
9,30-9,40
Rošica Cvejić
USAGLAŠAVANJE RADA ELEKTROFILTERSKIH POSTROJENJA U TE "KOSTOLAC" SA
ZAHTEVIMA DOMAĆE I LEGISLATIVE EVROPSKE UNIJE
9,40-9,50
Ivan Nikolić , Milena Milojević, Vesna Petkovski, Vladimir Nerandžić, Nebojša Panjevac
REALIZACIJA MATEMATIČKOG MODELA MLINA UGLJENOG PRAHA ZA POTREBE
SIMULATORA KOTLOVSKOG POSTROJENJA
9,50-10,00
Vladimir Nešić, Gordan Konečni, Dragana Glišić, Dragan Bojanić
INTEGRACIJA MIKROPROCESORSKIH ZAŠTITA PO IEC 61850 PROTOKOLU U
DISTRIBUIRANI SISTEM UPRAVLJANJA NA OBJEKTU "TE KOSTOLAC DRMNO
10,00-10,10
Đorđe Čantrak, Novica Janković i Slobodan Tašin
LASERSKA ANEMOMETRIJA U ISPITIVANJIMA VENTILATORA
10,10-10,20
Miodrag Arsić, Vukić Lazić, Dušan Arsić, Zoran Savić, Živče Šarkoćević
UTICAJ POVIŠENIH MEHANIČKIH SVOJSTAVA METALA ŠAVA I ZONE UTICAJA
TOPLOTE NA ČVRSTOĆU ZAVARENOG SPOJA
10,20-10,30
Bajmak M. Šefik
ANALIZA I IZBOR OPTIMALNE STRUKTURE SNABDEVANJA TOPLOTNOM I
RASHLADNOM ENERGIJOM URBANE SREDINE
10,30-10,40
Bajmak M. Šefik, Đorđević Milan
DALJINSKO HLAĐENJE , ANALIZA CENTRALNIH SISTEMA I KOEFICIJENTA
DALJINSKOG HLAĐENJA
10,40-10,50
Jasmina Mandić-Lukić, Nenad Simić, Bojan Milinković, Željko Vasiljević
INTELIGENTNO UPRAVLJANJE POTROŠNJOM TOPLOTNE ENERGIJE U POSLOVNIM I
REZIDENCIJALNIM OBJEKTIMA
10,50-11,00
P a u z a
11,00-11,30
HITACHY - Prezentacija
11,30-11,40
Dejan Filipović, Marijana Petrović
POTENCIJALI KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PODRUČJU
ZLATIBORSKOG OKRUGA
11,40-11,50
Petar Đukić
STRATEŠKO POZICIONIRANJE ENERGETIKE SRBIJE IZMEĐU KRIZE I EVROPSKIH
ENERGETSKIH STANDARDA
11,50-12,00
12,00-12,10
Pauza
Miloje M. Kostić, Nikola Georgijević
IZBOR I DIMENZIONISANJE KOMPENZACIJE REAKTIVNE ENERGIJE POTROŠAČA SA
MOTORIMA SREDNJEG NAPONA UDC
12,10-12,20
Dušan Vukotić, Branka Todorović
ENERGETSKI POKAZATELJI KONZUMNOG PODRUČJA PD EDB U PERIODU 2008 –
2012.GODINA
12,20-12,30
Mr. Božidar Živanović
PROBLEMI REGULACIJE NAPONA U MREŽAMA SA DISTRIBUIRANIM GENERATORIMA
12,30-12,40
Goran Đukić
POREMEĆAJI AMPLITUDE NAPONSKOG TALASA I NAPONSKE NEURAVNOTEŽENOSTIOUZROCI, POSLEDICE, STANDARDI KOJI IH DEFINIŠU
Goran Djukić
PRINCIP SINHROFAZONSKIH MERENJA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U
ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA
Goran Djukić
TRANZIJENTI, ZASECI, ŠUMOVI – UZROCI, POSLEDICE KOJI IH DEFINIŠU I NAČINI
ELIMINISANJA
12,40-12,50
Milan Stojsavljević, Darko Nemec, Mijodrag Čitaković
DYNAMIC STABILITY AS A CRITERION FOR THE CONNECTION SOLUTION FOR A LARGE
SINGLE SHAFT COMBINED CYCLE
12,50-13,00
Suzana KOSTIĆ
CENE I TROŠKOVI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U
BUDUĆNOSTI
13,00-13,10
Momčilo Vujičić , Zoran Radonjić
POREĐENJE KOMPAKTNIH FLUOROSCENTNIH SIJALICA SA INKADESCENTNIM
SIJALICAMA
13,10-13,20
Karolina Kasaš-Lažetić , Miroslav Prša , Nikola Mučalica, Tomislav Papić
FREKVENCIJSKI ZAVISNE PODUŽNE OTPORNOSTI ALUMINIJUMSKIH UŽADI
13,20-13,30
Nebojša Bojović dipl.el.ing.
POBOLJŠANJE FAKTORA SNAGE U MESTIMA PREUZIMANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U
MREŽI JP ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD NA PRIMERU TS 110/10 KV BEOGRAD 13
13,30-13,40
Iva Babić, Mileta Žarković
DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA PRIMEROM
VETROAGREGATA
13,40-13,50
Savić Aleksandar, Predrag Stefanov
PLANIRANJE RAZVOJA PRENOSNE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE UGRADNJOM FACTS
UREĐAJA
13,50-14,00
Željko Aleksić, Jordanka Belić, Ivica Milovanović, Radisav Matić, Dušan Trišić, Dejan
Despotović
SAVREMENE METODE ISPITIVANJA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG POLJA POMOĆU
VERIFIKOVANIH SOFTVERSKIH PROGRAMA
15,00-19,30
Četvrtak, 28.03.2013. godine
DRUGA POPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar Mona
Predsedavaju: P. Popovski,, M.Jevtić, R. Biočanin, M. Arsić, S. Stevanović, A. Manea
15,00-15,10
B. Popovski, Z. Marko, P. Popovski
ANALYSIS OF THE TURBINE TYPE AND CAPACITY SELECTION ON THE ECONOMIC
PARAMETERS OF MEDIUM HEAD SHPP
15,10-15,20
Milica Dilparić, Igor Petrović, Jovan Mikulović
MODELOVANJE ELEKTRIČNOG LUKA KOD VISOKONAPONSKIH PREKIDAČA
15,20-15,30
Vedran Bakarić, Ivan Mišković, Krunoslav Horvat, Ognjen Kuljača
ISPITIVANJA SISTEMA TURBINSKE REGULACIJE HIDROAGREGATA
15,30-15,40
Uroš Karadžić, Radoje Vujadinović
HIDROPOTENCIJAL CRNE GORE - STANJE, PERSPEKTIVE ISKORIŠĆENJA I
ZAKONODAVNI OKVIR
15,40-15,50
Emil Zaev, Gerhard Rath, Atanasko Tuneski, Darko Babunski, Laze Trajkovski
HARDWARE-IN-THE-LOOP SIMULATOR FOR TRAINING OF HYDRO POWER PLANTS
OPERATORS
15,50-16,00
Miloš Grujić, Ivica Ristović, Miodrag Grujić
OSNOVI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE PRIORITETA REŠAVANJA PROBLEMA
ZAŠTITE RADNE I ŽIVOTNE SREDINE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA LIGNITA
16,00-16,10
S. Dokić, Ž. Ratković
POTENCIJALI GASNIH ELEKTRANA (EKOLOGIJA+EKONOMIJA)
16,10-16,20
Vanja Šušteršič, Milun Babić, Slobodan Savić, Dušan Gordić
ANAEROBNA DIGESTIJA I KOGENERACIJA U PROCESU PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH
VODA
16,20-16,30
Živko Ilijevski, Vladimir Koroman, Goran Lukić
DISTRIBUIRANI SISTEM ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMSKE BIOMASE ZA PROIZVODNJU
ENERGIJE
16,30-16,40
V. Šušterić, M. Plavšić, M. Babić, D. Gordić
KOGENERACIJA U SISTEMU ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
16,40-16,50
M. Milojević, V. Petkovski, I. Nikolić, A. Latinović, S. Stevanović
REALIZACIJA MATEMATIČKOG MODELA BUBNJA KOTLA SA PRIRODNOM
CIRKULACIJOM ZA POTREBE SIMULATORA TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA
16,50-16,55
P a u z a
16,55-17,10
Dobrilo Gačević - p r e z e n t a c i j a
OSNOVNI ELEMENTI TEHNIČKOG REŠENJA TE PLJEVLJA 2
17,10-17,20
Predrag Radovanović, Marina Jovanović, Aleksandar Erić
MOGUĆNOSTI ZA KOSAGOREVANJE SA UGLJEM ČVRSTIH OBNOVLJIVIH GORIVA U
TERMOELEKTRANAMA U SRBIJI
Turbina K-200-130-1
17,20-17,30
D. Komarov, S. Stupar, A. Simonović, N. Petrović, J.Svorcan
NUMERIČKA SIMULACIJA STRUJANJA UNUTAR KORENOG DELA INDUSTRIJSKOG
DIMNJAKA SA VIŠE VODOVODNIH KANALA
17,30-17,40
Nikola Mučalica, Miroslav Prša, Karolina Kašaš-Lažetić, Vera Bajović
POJEDNOSTAVLJENI MODEL AL-ČE I AL-ALO PROVODNIKA
17,40-17,50
Đorđe Novković, Nikola Maričić, Miroljub Jevtić, Zoran Glavčić
POBOLJŠANJE PERFORMANSI MALE CEVNE TURBINE PRIMENOM RAČUNARSKE
MEHANIKE FLUIDA
17,40-17,50
Adrian Bej, Adriana Sida Manea
WIND ENERGY - IMPORTANT ENERGY SOURCE IN ROMANIA
17,50-18,00
Andreja Stefanović, Dušan Gordić,
PREGLED GLOBALNOG STANJA OBNOVLJIVIH ENERGIJA SUNCA, VETRA I OKEANA U
2012. GODINI
18,00-18,10
Darko Korlević, Dragan Kosić
PRISTUP MODERNIZACIJI HIDRAULIČNOG DIJELA SUSTAVA TURBINSKE REGULACIJE
NA HIDROELEKTRANAMA
18,10-18,20
Rosica Cvejić, Militin Stanković
VETROGENERATORI I USLOVI NJIHOVOG PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKI
SISTEM
18,20-18,30
Slavka Zeković , Miodrag Vujošević
UTICAJ EVROPSKOG STRATEŠKOG OKVIRA U SEKTORU UGLJA I PROIZVODNJE
ELEKTROENERGIJE NA RAZVOJ KOLUBARSKOG I KOSTOLAČKOG LIGNITSKOG BASENA
18,30-18,40
Iva Babić, Željko Đurišić
UTICAJ DNEVNE I SEZONSKE VARIJACIJE SOLARNOG ZRAČENJA NA EKONOMIČNOST
FOTONAPONSKIH ELEKTRANA
18,40-18,50
P a u z a
18,50-19,00
Aida Bučo-Smajić, S. Krajišnik, H. Ibrahimović
AKTUALNO IZ PROJEKTA „HARMONIZACIJA TEHNIČKE REGULATIVE ZA GASNI SEKTOR
U ZEMALJAMA JUGOISTOČNE EVROPE“
19,10-19,20
Miodrag Grujić, Dejan Ivezić
RAZLIČITE PROJEKCIJE POTROŠNJE ENERGIJE U BEOGRADU DO 2030. GODINE
19,30-19,45
Ozren Ocić, Ivan Souček, Slobodan Adžić, Ivan Nikolić
THE MODERNIZATION OF OIL REFINERY IN SERBIA - WITH THE TECHNOLOGY AND
ECOLOGICAL ASPECTS
Ozren Ocić, Stevan Nemoda, Ivan Souček, Slobodan Adžić , Ivan Nikolić
ENERGY EFFICIENCY AND SAVING IN OIL REFINERY (ENERGETSKA EFIKASNOST I
UŠTEDA U RAFINERIJI NAFTE
19,45-19,55
Vladimir Vukašinović, Milun Babić, Dušan Gordić, Dubravka Jelić, Davor Končalović
PREGLED DOSTUPNIH MODELA GASNIH TURBINA I MOTORA SA UNUTRAŠNJIM
SAGOREVANJEM KOJI SE MOGU KORISTITI U KOGENERACIONIM SISTEMIMA
19,55-20,05
Mario Panjičko, Marina Tišma, Mladen Franjo
SIMULACIJA MODELA PROIZVODNJE ODLAGALIŠNOG PLINA I NJEGOVOG
ENERGETSKOG ISKORIŠTAVANJA
21,00
8,00-13,55
SVEČANA VEČERA ZA UČESNIKE SAVETOVANJA (Hotel "Palisad")
Petak, 29.03.2013. godine
TREĆA PREPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar Palisad
Predsedavaju: M. Kezović, M, Regodić, M. Milinković, E. Jakupović
8,00-8,10
Veljko Đukić, Esad Jakupović
PRETPOSTAVKE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRPSKE
8,10-8,20
Radomir Biočanin, Esad Jakupović, Sonja Stefanov
ODRŽIVPOST DEVIZNOG KURSA SRBIJE U FUNKCIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
8,20-8,30
Vesna Karović Maričić, Dušan Danilović, Branko Leković, Miroslav Crnogorac, Saša
Ignjatić
KRITERIJUMI PRIMENE DOPUNSKIH METODA POVEĆANJA ISKORIŠĆENJA NAFTNIH
LEŽIŠTAQUEFIED NATURAL GAS IN TRANSPORT
8,30-8,40
Suad H. Suljković, Velimir P. Stefanović, Saša R. Pavlović, Milorad Bojić, Marko Ilić
PREGLED ZGRADA NULTE ENERGIJE: DEFINICIJE, STRATEGIJE PROJEKTOVANJA,
TEHNOLOGIJE I PRIMERI
8,40-8,50
Draško Kovač, Željko Pekić
BRODSKI »ENGINE ROOM« SIMULATOR SA 3D VIZUELIZACIJOM MARINE ENGINE
ROOM SIMULATOR WITH 3D VISUALIZATION
8,50-9,00
Suzana Polić Radovanović
HERITOLOŠKA KONVERZIJA FUNKCIJA ENERGETSKIH OBJEKAT
9,00-9,10
Zoran Milenković
SAGLEDAVANJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI UVOĐENJA HOMOGENIZACIJE UGLJA NA
TAMNAVSKIM POVRŠINSKIM KOPOVIMA
9,10-9,20
Ivana Rajković, Gordan Rajković
PRIMENA MODELA ELEKTRIČNIH KOLA U OBJAŠNJAVANJU KONVERZIJE DEPOZITA I
KREDITA U EVRIMA U DINARSKE DEPOZITE I KREDITE
9,20-9,30
Miodrag Kezović
PERIDOTITSKI MASIV ZLATIBORA ZLATIBOR PERIDOTITE MASSIF
9,30-9,40
Milan Radunović, Damir Hamzić, Tijana Kostić, Miljan Radunović
RAZVOJ ENERGETIKE KROZ JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
9,40-9,50
Tin Štula-Vukušić
JUŽNI TOK – GEOPOLITIČKO OKRUŽENJE
9,50-10,00
Pauza
10,00-10,10
Goran Bošković, Nebojša Jovičić, Marko Milašinović, Gordana Jovičić, Goran Vujić,
Dobrica Milovanović
SMANJENJE EMISIJE GASOVA STAKLENE BAŠTE KROZ UNAPREĐENJE PROCESA
SAKUPLJANJA I TRANSPORTA KOMUNALNOG OTPADA
10,10-10,20
M. Graf
INDUSTRIJSKI PUTEVI KULTURE
10,20-10,30
M. Kezović
PERIDOTITSKI MASIV ZLATIBORA
10,30-10,40
M. Arsić, V.Lazić, D. Arsić, Z. Savić, Ž. Šarkoćević
EFFECT OF ENHANCED MECHANICAL PROPERTIES OF WELD METAL AND HEAT
AFFECTED ZONE ON THE STRENGTH OF THE WELDED JOINT
10,40-10,50
M. Milinković
IZGRADNJA OBJEKATA OD PREFABRIKOVANIH FEROCEMENTNIH ELEMENATA ODRŽIVA GRADNJA
10,50-11,00
B. Grbović, M. Spasojević, J. Mićić
OTKOPAVANJE I PRIPREMA U PROCESU ČIŠĆENJA UGLJA, PRE ISPORUKA
ELEKTRANAMA PREOSTALIH 350 MILIONA TONA GEOLOŠKIH REZERVI VANBILANSNOG
UGLJA IZ RASLOJENIH DELOVA KOLUBARSKIH LEŽIŠTA, OMOGUĆAVA ODRŽIV RAZVOJ
DUGOROČNOG SNABDEVANJA SRBIJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM OD STRANE
ELEKTRANA TENT
11,00-11,10
M. Petković, V. Petković, P. Dugić, M. Maksimović, Z. Petrović
UTICAJ RAZLIČITIH FORMULACIJA NA KOMPATIBILNOST TURBINSKIH ULJA
11,10-11,20
A. Aleksić
UKLANJANJE MASTI I ULJA IZ OTPADNIH VODA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
11,20-11,30
A. Vujisić
UTICAJ VETROELEKTRANA NA RADNA MESTA I EKONOMIJU
11,30-11,40
S. Ilić, V. Pašić
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE KAO POTENCIJALNA OBLAST ZA ULAGANJE PO MODELU
JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U REPUBLICI SRBIJI
11,40-11,50
A. Šikanić, T. Grgurević, N. Dančević
ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 MW
11,50-12,00
Pauza
12,00-12,10
B. Mihajlović, D. Vojteški, D. Cogoljevoć
ECONOMICS ASPECT PAYMENT OF RENEVALS SOURCES ENERGY IN AIM
INPROVEMENT COMPETITIVES THE SERBIAN EXPORT PRODUKT
12,10-12,20
M. Regodić, V. Tadić
SATELITSKA PRAĆENJA VULKANSKIH AKTIVNOSTI
12,20-12,30
Sad Cvrk, Marko Kovač
AUTOMATSKA REGULACIJA OPTEREĆENJA BRODSKOG DIZEL MOTORA
12,30-12,40
Saša R. Pavlović* Velimir P. Stefanović, Miroslav Mijajlović, Suad H. Suljković, Marko N.
Ilić
REVIEW OF SOFTWARE FOR SIMULATION AND OPTIMIZATION OF CONCENTRATING
SOLAR COLLECTORS
12,40-12,50
Marko N. Ilić, Velimir P. Stefanović, Gradimir S. Ilić, Saša R. Pavlović, Suad Suljković
CFD SIMULATION OF COMBUSTION, RADIATION OF NATURAL GAS AND ITS
INFLUENCE ON ABOVE GROUND PIPING
12,50-13,00
Bogdanović Igor
UPOREDNA ANALIZA SVETSKIH I DOMAĆIH ISKUSTAVA U PRIMENI GEOINFORMACIONIH SISTEM U INŽENJERSTU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
13,00-13,10
Dejan Filipović, Scetlana Jovanović
PROSTORNO EKOLOŠKI ASPECT PLANIRANJA KORIDORA DALEKOVODA 400 KV OD
CRNOGORSKOG PRIMORJA DO PLJEVLJA
13,10-13,20
M.Jevtić, N.Stojnić
MOGUĆNOST PRIMENE IMPULSNE ELEKTROHIDRODINAMIKE U ČIŠĆENJU DRENOVA
ZA VODU
13,10-13,20
J. Stević, V. Bošković-Bogunović, V. Stojičić
ZNAČAJ INTEGRACIJE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA I POSLOVNOG
INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRIMENU SMART TEHNOLOGIJE U PD
ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD
13,20-13,30
S. Petrović-Bećirović, Đ. Milovanović
EKOLOŠKI EFEKTI IZGRADNJE VETROELEKTRANE “ČIBUK” U ODNOSU NA
TERMOENERGETSKE KAPACITETE NA FOSILNA GORIVA
13,30-13,40
Z. Jugović, Z. Jevremović, D. Pečarski
ODRŽIVI RAZVOJ U SRBIJI
13,40-13,50
Adriana Vuisić
UTICAJ VETROELEKTRANA NA RADNA MESTA I EKONOMIJU
13,50-14,00
S. Srećković, S. Ostojić, I. Ilić, A. Milosavljević, S. Polić-Radovanović, V. Negovanović,
S. Jevtić
PRIMENA LASERSKE TEHNIKE U EKOLOGIJI, DANAS I SUTRA
14,00-14,10
Vitomir Kravarušić
STRATEŠKO PARTNERSTVO I DOKAPITALIZACIJA – NOV MODEL FINANSIRANJA
KOGENERATIVNOG POSTROJENJA U NOVOM SADU
14,10-14,20
Kristijan Ristić, Žarko Ristić
EKOLOŠKI MENADŽMENT U EKONOMSKOJ TEORIJI I PRAKSI
14,20-15,00
UTVRĐIVANJE ZAKLJUČAKA SAVETOVANJA i ZATVARANJA SAVETOVANJA
Predsedavaju: N. Rajaković, M. Babić, O. Ocić, Č. Ponoćko
Download

PROGRAM SAVETOVANJA ENERGETIKA 2013 Vreme Aktivnost