Savez energetičara
Vreme
ENERGETIKA 2014
PROGRAM SAVETOVANJA
Aktivnost
Utorak, 25.03.2014. godine
16:00-18:30
REGISTRACIJA I DOBRODOŠLICA (Hotel "Palisad)
18:30-19:00
Poseta izložbi energetske opreme
19:00-19:30
KUD Sevojno
20,00
KOKTEL DOBRODOŠLICE (Hotel Palisad)
Sreda, 26.03.2014. godine
9:30-10:45
OTVARANJE SAVETOVANJA - Kongresni centar Srbija
Predsedavaju: Milun Babić, Nikola Rajaković, Nada Negovanović
Ljubo Maćić, Christian Kissling, MHPS Europe
Programsko-pozdravno obraćanje i otvaranje Savetovanja:
Predstavnik Vlade Republike Srbije
Tema radnog dela svečanog otvaranja:
Izazovi i perspektive srpske energetike
Nikola Rajaković, predsednik Saveza energetičara
Aca Marković, predsednik NO JP EPS – Organizacioni dizajn kao faktor uspešnog
pozicioniranja kompanije na tržištu Evropske unije
Kiril Kravčenko, direktor NIS a.d. – Strateški razvoj NIS a.d. - međunarodni megaprojekat „Južni tok“ - pripreme za optimalno korišćenje razvojnih i
ekonomskih benefita koje taj projekat donosi;
Ljubo Maćić, predsednik Agencije za energetiku Srbije – Problemi funkcionisanja i
razvoja tržišta energije u Evropskoj uniji i Srbiji;
Dušan Bajatović, direktor JP Srbijagas – Upoznavanje sa tempom realizacije i
mogućnostima za učešće domaćeg gasnog sektora, privrede i
naučnih potencijala u izvođenju međunarodnog mega-projekta „Južni tok“
Rukovodilac projekta za izradu Strategije Republike Srbije:
- osvrt na glavne ciljeve Strategije razvoja energetike Republike Srbije do
2025. godine, sa projekcijama razvoja do 2030. godine;
10:45-11:00
Specijalni gost: ЗинаидаТихоновна Голенкова, član Platonove akademije i zam.dir.
IS Ruske akademije nauka
11:00-11:15
11:15 – 11:30
Brodarski institut
Sistem automatskog upravljanja u energetskim postrojenjima – prikazan na primeru
turbinske regulacije na HE
Film: TE Nikola Tesla -“Zemljom protiv pepela”
11:30-12:15
Mitsubishi Hitachi Power System Europe GmbH – General sponsor
Company introduction
 Merger – First Information
 Gas Turbines: Full Range out of one – potential Applications
Uvod
 Udruživanje-informacije iz prve ruke
 Gasne turbine: pun opseg iz jedne ruke – potencijalne primene
12:15-12:25
RB Kolubara – Jučer, danas, sutra
12:25-12:35
TE – KO Kostolac
12:35-12:55
A.Gajić, V Stevanović, S. Pejović, B. Karney
Pumped Hydro Storage Reduces Electricity Costs and Keep Wind and Solar Unpolluted
12:55-13:05
Pauza
13:05-13:15
Prezentacija : "Lifetime extension - Experience in Vattenfall"
D. Seibt , C. Krone, Ronald Rost
13:15-14:00
Š. Miljanić – Prezentacija:
Nefosilna energetika-mogući koncept za budućnost
15:30-19:30
Sreda, 26.03.2014. godine
PRVA POPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar Srbija
Predsedavaju: S. A. Manea, D.Filipović, O. Ocić, R. Kostić, D. Gačević
15:30-15:45
M. Apostolović, M. Čokorilo
Elektroenergetski bilansi zemalja Jugoistočne Evrope i perspektive razvoja regionalnog
tržišta električne energije
15:45-16:00
A. Sida Manea, A. Bej
Current status of the use of renewable energy in Romania
16:00-16:10
M. Vemić, D. Gačević, M. Koruga, Ž. Ćaćić
Izbor tipa kotla i tehnologije sagorijevanja uglja za blok II termoelektrane Pljevlja snage
(220÷300) MW
16:10-16:20
Z. N. Milovanović, D. Knežević, A. Milašinović, J. Škundrić, S. Dumonjić-Milovanović
Analiza lokacije i uklapanja TE Ugljevik III 2x300 MW u elektroenergetski sistem
Republike Srpske
16:20-16:30
N. V. Pavlović, S. Kovačević, D. Vignjević, P. Živanović, G. Klaparević
Izgradnja malih kogeneracionih elektrana na naftnim poljima
16:30-16:40
M. Josijević, M. Babić, D. Gordić
Cogeneration Potential of Heat-Power Plants Operating Within Business Association
Toplana Srbija
16:40-16:50
I. Soucek, Z. Popovic, V. Koprivsek, M. Milicevic, S. Leskovac, O. Ocic, M. Kubu
Alternative Bio Diesel Production
16:50-17:00
B. Josimović, M. Ilić, D. Filipović, A. Jovović, I. Marković
Osvrt na stratešku procenu uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja energetike
Republike Srbije do 2025.godine
17:00-17:15
Pauza
17:15-17:30
З.Т. Голенкова
„Противоречия современного профессионального образования в условиях
глобализации"
17:30-17:40
J. Stojković, D. Šošić, N. Rajaković
Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele
tokova snaga u elektroenergetskom sistemu
17:40-17:50
D. Komarov, S. Stupar, N. Petrović, J. Svorcan, M. Baltić
Uticaj turbulentnog modela na rezultate numeričke simulacije opstrujavanja tela
nestišljivim fluidom
17:50-18:00
J. Đoković, D. Klimenta, M. Jevtić
Elektroprivredna preduzeća na severu Kosova i Metohije - stanje, mogućnosti i predlozi
18:00-18:10
S. Radosavljević
Rizik u procesu homogenizacije uglja, primena stohastičkih modela i energetska
efikasnost
18:10-18:20
S. Stojković, V. Bakić
Optimization of Hybrid Wind-photovoltaic Power System for Supply of Loads with
Relatively Small Electrical Power
18:20-18:30
M. Regodić, M. Slijepčević
Daljinska opažanja geoloških pojava
18:30-18:40
V. Stevanović, G. Lukić, M. Jovanović, T. Wala, S. Muszynski
Efekti rada bloka TENT B1 nakon prve faze kapitalnog remonta
18:40-18:50
Pauza
18:50-19:00
T. Ivanov, A. Simonović, D. Komarov, S. Stupar, N. Petrović
Metode određivanja aerodinamičke buke kod vetroturbina
19:00-19:10
S. Stojković, S. Dragićević, Ž. Stevanović
Technical and Economical Analysis of Medium Size Photovoltaic System for Supply of
Educational Institution
19:10-19:20
A. Stefanović, M. Anđelković
Generisanje trase gasovoda korišćenjem GIS-a i metode višekriterijumskog odlučivanja u
procesu prostornog planiranja
19:20-19:30
19:30-19:40
19:40-19:50
19:50-20:00
8:00-13:30
J. Mandić-Lukić, N. Simić, B. Milinković
Telekomunikaciona infrastruktura za potrebe implementacije inteligentnih mreža
srednjeg napona
M. Dragumilo, F. Kanački, M. Stipić
Izgradnja vetroelektrana od ideje do kWh
Madžarević, M. Crnogorac, M. Živković, D. Ivezić, T. Petrović
Procena razvoja politike ublažavanja uticaja na klimatske promene i prilagođavanja
klimatskim promenama za Srbiju AMS metodom
Richard Kuba (Škoda Praha), Petr Valeš, Zdeněk Zima (Škoda Praha Invest)
Dobrilo Gačević, Mr Milanko Koruga, EPCG AD
Flue Gas Removal from New Unit 250 MW of TPP Pljevlja-II
Četvrtak, 27.03.2014. godine
DRUGA PREPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar Srbija
Predsedavaju: I. Ristović, G.Dražić, O.Kuljača, M.Stojsavljević , M. Čitaković
8:00-8:10
M. Bogner, M. Balać
Procena usluga pri projektovanju energetskih postrojenja
8:10-8:20
M. Tomović, M. Jevtić, G. Milovanović
Optimizacija hibridnog sistema za napajanje ribnjaka
8:20-8:30
M. Kušnír, P. Grendel, J. Mandelík
The possibility of using produced electricity from the photovoltaic system in the
automotive sector
8:30-8:40
B. Janićijević, D. Stanojević
Izgradnja hibridnog sistema za napajanje Radio Bazne stanice Telekoma Srbije RBS
Provo SA41, u Vladimircima kod Šapca
8:40-8:55
Š. M. Bajmak
Mogućnost korišćenja toplote otpadnih kanalizacionih voda za zagrevanje stambenih
objekata
Određivanje rasta temperature i optimalne dubine polaganja cevovoda hladne vode u
sistemu daljinskog hlađenja
8:55-9:05
S. Dragićević, S. Stojković
Dynamic Simulation and Analysis of Retrofit and Behavioral Change Impacting the
Energy Consumption of School Buildings
9:05-9:15
R. Raković,S. Petrović Bećirović
Energetski menadžment i energetska efikasnost u zgradarstvu
9:15-9:25
I. Najdenov, G. Kokeza, K. T. Raić, Z. Odanović
Tehno-ekonomski aspekti smanjenja potrošnje energije uvođenjem autogenog postupka
topljenja bakra -na primeru Topionice bakra u Boru
9:25-9:35
L. Radoja
Smanjenje potrošnje energije u zemljoradnji
9:35-9:45
G. Dražić, A. Vitas, J. Ikanović
Energetski bilans produkcije agroenergetskog useva Miscanthus giganteus na plodnom i
degradiranom zemljištu
9:45-9:55
V. Milijanović, A. Milojković, M. Miladinović, M. Mitrović, M. J. Babić
Projekat implementacije postrojenja za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta ravnice
,,Stig“
9:55-10:05
Pauza
10:05-10:15
Z. Popović, I. Souček, O. Ocić, N. Ostrovski, S. Adžić
Refining and Petrochemical Interface. Case Study: HIP Petrohemija - NIS
10:15-10:25
S. Dokić, Ž. Ratković
Alokacija gasnih elektrana prema tehničkim karakteristikama, prirodnim potencijalima i
energetskom konzumu
10:25-10:35
Ž. Ratković
Primena solarnih panela kao najoptimalnijeg rešenja za napajanje elektronskih korektora
u cilju njihovog telemetrisanja i uključivanja u mernu platformu JP Srbijagasa
10:35-10:45
T. Štula-Vukušić
Opasnosti energetske zavisnosti - „gasna omča“
10:45-10:55
D. R. Gordić, M. S. Popović, D. R. Canović, N. Ž. Rakić, M. M. Josijević
Tehnologija sakupljanja i geološkog skladištenja CO2 - CCS tehnologija
10:55-11:05
B. Rastović, D. Lukić, V. Milosavljević, S. Đukanović
Posledice zagađivanja vazduha od iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita na području
opština Ub i Lazarevac
11:05-11:15
M. Grujić, I. Ristović, M. Grujić
Neke mogućnosti poboljšanja radne i životne sredine na sistemima za transport lignita
na površinskim kopovima
11:15-11:25
M. Cojić, S. Vuković, N. Stevanović Petrović
Selektivni rad bagera na površinskim kopovima RB „Kolubara“
11:25-11:35
S. Vuković, B. Milovanović
Specifičnosti zaštite od požara elektro postrojenja na bagerima u RB „Kolubara“
11:35-11:45
M. Kezović
Zona izraženog raslojavanja ugljonosne serije u ležištu „Tamnava-Zapadno polje“
11:45:12:00
Pauza
12:00-12:10
M. Spasojević, V. Škero, B. Grbović
Čišćenje vanbilansnih rezervi uglja Kolubare omogućuje povećanje specifične toplotne
moći celokupnog isporučenog goriva elektranama i poboljšava ekološku zaštitu okoline
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40
D. Nemec, M. Stojsavljević, A. Milković, M. Čitaković
Koordinacija opsega regulacije napona generatora i prenosnog odnosa
bloktransformatora
M. Kezović
Ugljevi niske toplotne moći u ležištu “Tamnava-Zapadno polje”
I. Ristović, M. Grujić
Uticaj dopreme repromaterijala na izbor načina podgrađivanja podzemnih prostorija u
rudnicima uglja
12:40-12:50
M. Koruga, M. Vemić, R. Jelovac, R. Džarić
Uticaj karakteristika pljevaljskog uglja na izbor sistema za pripremu ugljenog praha na
bloku II Termoelektrane Pljevlja Snage (220÷300)MW
12:50-13:00
S.Ružić, dipl. ing.
Mjerenja energetskih značajki i ispitivanja prijelaznih pojava hidrauličkih turbina
13:00-13:10
13:10-13:30
O. Kuljača, K. Horvat, D. Kalember
ENTSO-E NETWORK CODE zahtjevi za priključak na mrežu primjenljivi za sve generatore
i njihov utjecaj na parametre i arhitekturu turbinskih regulatora vodnih turbina
O. Kuljača, K. Horvat
Sistem automatskog upravljanja u energetskim postrojenjima prikazan na primjeru
turbinske regulacije na hidroelektranama
13:30-14:30
Brodarski institut
P r e z e n t a c i j a: Sistem digitalne tubinske regulacije hidroagregata
14:30-15:00
Pauza
15:00-20:05
Četvrtak, 27.03.2014. godine
DRUGA POPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar Srbija
Predsedavaju: S.Stupar, P.Đukić, M. Arsić, S. Stevanović, Ž. Despotović
15:00-15:10
Đ. Novković, N. Maričić, M. Jevtić
Uticaj promene broja obrtaja radnog kola na regulaciju male cevne turbine sa
podešavajućim sprovodnim aparatom
15:10-15:20
M. Arsić, B. Međo, V. Grabulov, Z. Savić, N. Milovanović
Possibilities of Performing Analysis and Enhancing the Reliability of Welded Structures of
Turbine and Hydromechanical Equipment of the Hydro Power Plant Djerdap on the Basis
of Fault Tree Analysis
15:20-15:30
M. Arsić, B. Vistać, S. Bošnjak, M. Mladenović, Z. Savić
Analysis of Current State and Integrity Evaulation for the Air Tank of the Regulation
System of Turbine A6 at Hydropower Plant Djerdap 1
15:30-15:40
B. Stojčetović, Ž. Šarkoćević, M. Mišić
Potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji
15:40-15:50
J. Svorcan, S. Stupar, Z. Posteljnik, O. Peković, S. Trivković
Numerička analiza strujanja oko vetroturbine sa vertikalnom osom obrtanja pri
promenljivoj brzini vetra
15:50-16:00
Z. Posteljnik, S. Stupar, A Simonovic, J Svorcan, N Petrašinović
Numerička analiza naponsko-deformacionog stanja kompozitne lopatice vetroturbine
16:00-16:10
D. Filipović, V. Šećerov
Metodološki okvir planiranja i projektovanja vetroparka u opštini Negotin
16:10-16:20
A. Plavšić, M. Paunović, G. Stanković
Strateško planiranje kao factor upravljanja obnovljivim izvorima energije Timočke krajine
16:20-16:30
S. L. Milić, N. M. Tomasović
Tretman vetroelektrana u simulacionim modelima analize rada elektroenergetskog
sistema
16:30-16:40
Stefan Pavlović, I. Škokljev
Monte Karlo metoda u planiranju novih proizvodnih kapaciteta u uslovima otvorenog
tržišta
16:40-16:50
S. Ćurčić, S. Vučićević
Raspoloživi energetski potencijali od drvne i biljne biomase sa omeđenog dela planine
Rudnik
16:50-17:00
Pauza
17:00-17:10
V. Šušteršič, M. Babić, S. Savić, D. Gordić
Mogućnost uvođenja trigeneracije u domaćinstvu
17:10-17:20
A. Ilić, I. Radovanović, Ž. Vračević, Z. Cvejić
Preuzimanje napajanja kotla u sinhronizovanom radu turbo i elektronapojnih pumpi
17:20-17:30
S. Janković, D. Popović Milovanović, V. Milić
Primena Q-V modalne analize u ispitivanju stabilnosti napona elektroenergetskog
sistema
17:30-17:40
N. Mučalica, T. Papić, K. Kasaš-Lažetić, D. Herceg , D. Antić, M. Prša
Gubici usled struja indukovanim u čeličnim cevima zakopanim ispod dalekovoda
17:40-17:50
K. Kasaš-Lažetić, N. Đurić, N. Mučalica, M. Prša
Određivanje frekvencijski zavisne strujne raspodele 00,u trofaznom sistemu
sastavljenom od „U“ sabirnica
17:50-18:00
S. Spremić, D. Obradović
Regulacija napona pasivnih i aktivnih niskonaponskih distributivnih mreža
18:00-18:10
Martin Ćalasan, Vladan Radulović, Tatijana Dlabač, Draško Kovač
Matematički modeli olovnih akumulatora - pregled i određivanje parametara
18:10-18:20
Ž. Despotović
Kontrola vibracionog pražnjenja prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih
izdvajača
18:20-18:35
Pauza
18:35-18:45
D. Ristivojević, S. Vuković, S. Damnjanović
Merenje nultih i međufaznih kapacitivnosti kablova i vazdušnih vodova
18:45-18:55
S. Kostic
Metodologija za utvrđivanje dozvoljenih troškova i regulisanih cena električne energije
18:55-19:05
D. Glišić, V. Nešić, V. Vučurević, B. Nikolić
Modernizacija DCS sistema na TS 110/35 kV - Vranje 1
19:05-19:15
S. N.Vukosavić, Ž. V. Despotović, N. Popov, N. Lepojević
Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za
napajanje elektrostatičkih filtara
19:15-19:25
M. Obradović, D. Jovanović
Automatizacija nadzemnih vodova 10 i 35 kV na konzumu Elektrodistribucije Beograd
19:25-19:35
N. Radojičić
Mrežna organizacija kao alternativi pristup dezagregaciji delatnosti (autsorsingu) u
privrednim društvima JP EPS
19:35-19:45
I. Ožegović, M. Životić
Specifičnosti kotla sa sagorevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju
19:45-19:55
S. Tatalović, D. Salamon
Analiza temeljnog uzemljivača vetroagregata u različitim uslovima tla
19:55-20:05
P. Đukić
Srbija pred izazovima nove energetske strategije: u kontekstu globalne energetske
politike
21:00
8:00-14:15
VEČERA ZA UČESNIKE SAVETOVANJA (Hotel "Palisad")
Petak, 28.03.2014. godine
TREĆA PREPODNEVNA SEDNICA - Kongresni centar Srbija
Predsedavaju: N.Rajaković, A. Marković, Č.Ponoćko, D.Jovanović, D. Ivezić
8:00-8:10
M. Milojević, I. Nikolić, N. Radmilović, V. Petkovski, T. Jovanović
Prikaz biblioteke funkcija stanja vode razvijene za primenu u modeliranju
termodinamičkih procesa termobloka
8:10-8:20
M. Stakić, I. Vuković, I. Radovanović
Modernizacija i automatizacija sistema za nadzor i upravljanje bunarima i peščanim
filterima u pogonu hemijske pripreme vode termoelektrane „Nikola Tesla B“
8:20-8:30
N. Krajnović, N. Radmilović, M. Milojević, V. Petkovski, A. Latinović
Model isparivača parnog kotla razvijen za simulator termobloka
8:30-8:40
M. Stanojević, V. Stevanović, M. Bajić, N. Karličić
Uticajni faktori na rad sistema pneumatskog transporta pepela na primeru postrojenja u
TENT-B
8:40-8:50
V. Stevanović, M. Jovanović
Zaštita od termohidrauličnog udara na Termoelektrani „Nikloa Tesla B”
8:50-9:00
Z. Stojanović, M. Bajić, I. Gavrić
Smanjenje količine zaprljanih otpadnih voda pre prečišćavanja na TENT B
9:00-9:10
A. Milić, A. Ilić
Prilog regulaciji loženja na TENT B1
9:10-9:20
R. Cvejić
Modernizacija i usaglašavanje rada termoenergetskih postrojenja u TE “Kostolac” sa
zahtevima zaštite životne sredine
9:20-9:30
G. Tomić, V. Kovačević
Preventivno održavanje važnih rotacionih uređaja bloka kontinualnim praćenjem trenda
vibracionog stanja u TENT-u
9:30-9:40
D. Filimonović, I. Ristić, B. Radojčić, B. Milenković
Adaptacija merenja protoka u ciklusu napojna voda - sveža para na termo bloku
9:40-9:50
G. Rajković, M. Milišić, S. Ilić, V. Nikolić, D. Ćirić
Uticaj održavanja na brzinu vraćanja investicionih sredstava
9:50-10:05
Pauza
10:05-10:20
M.Kuraica
Odsumporavanje i istovremena denitrifikacija dimnog gasa iz termoelektrana pomoću
niskotemperaturne plazme
10:20-10:30
Ž. Đurović, G. Kvaščev, A. Ilić, P. Tatomirović
Analiza uticaja pripreme ložišta u režimu promene referentne električne snage
termoenergetskih blokova - TENT B1
10:30-10:40
Z. N. Milovanović, D. Knežević, A. Milašinović, J. Škundrić, S. Dumonjić-Milovanović
Tehničko-tehnološko rješenje kondenzacione termoelektrane Ugljevik III instalisane
snage 2x300 MW
10:40-10:50
D. Šarić, Ž. Gagić, I. Vukosavljević, B. Kuzminac, K. Duvnjak
Idejni projekat sistema za razmenu upravljačkih signala između različitih DCS-ova
10:50-11:00
P. Tatomirović, I. Jovanović, N. Turnić, P. Vasić
Detekcija odbacivanja opterećenja termo-energetskih blokova
11:00-11:10
A. Latinović, B. Buha, Z. Božović, Lj. Mihailović, S. Bezmarević, Z. Karać, N. Samardžić,
N. Obradović, M. Đurđević
Rad termoblokova TE „Nikola Tesla“ - A, Obrenovac u sistemu sekundarne regulacije
učestanosti i snage razmene i uticaj na parametre rada parnog kotla
11:10-11:20
A. Latinović, V. Šimšić, P. Vasić, P. Tatomirović, N. Krajnović
Raspodela toplotne energije u kotlovskom postrojenju termoelektrane i procena
zaprljanosti grejnih površina
11:20-11:30
S. Kovačević, Z. Mićević
Radovi na rekonstrukciji kotlovskog postrojenja Bloka 2 TE „Kostolac B“
11:30-11:40
M. Stanković, B. Papić, Lj. Jovanović, V. Nešić, D. Glišić, N. Radmilović, M. Roganović, Ž.
Gagić
Sistem za redundantno merenje broja obrtaja u sistemima turbinske regulacije u
termoagregatima
11:40-11:50
A. Aleksić, D. Gordić, M. Babić
Analiza isplativosti primene toplotne pumpe u proizvodnom preduzeću srednje veličine
11:50-12:00
B. Stojanović , Lj. Rudić-Mikić, S. Govedarica
Depozicja sumpornih jedinjenja u Ugljeviku
12:00-12:10
T. Mačkić, D. Ćatić, Z. Milovanović
Analiza stabla otkaza protočnog parnog kotla TE Ugljevik
12:10-12:20
Pauza
12:20-12:30
M. M. Josijević1, M. Milašinović, V. Šušteršič, D. Gordić, M. Babić
Communal Wastewater Biogas Energy Potential in Kragujevac
12:30-12:40
A. Stojanović
PD TENT i razvoj energetski efikasnog ponašanja učenika srednjih škola u lokalnoj
zajednici - mogući primeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja
12:40-12:50
M. Roganović, A. Car, V. Nešić, Đ. Čović, M. Stanković, M. Živanović
Merenje jednosmerne struje i napona niza solarnih panela u fotonaponskim elektranama
12:50-13:00
S. R. Pavlović, V. P. Stefanović, M. V. Mančić
Optical Analysis of a Solar Paraboloidal Dish Thermal Concentrator Using Monte Carlo
Ray - Tracing Method
13:00-13:10
M. Komarčević, М. Živojinović, М. Tadić-Marković
Konceptualne osnove i formativni okvir zaštite kritične infrasrukture
13:10-13:20
Lj. Pejanović, D. Kolev, C. Živanović
Strateške dileme na planu zaštite kritične nacionalne infrastrukture
13:20-13:30
V. Kočović, I. Radosavljević, A. Aleksić, D.Andrić, S. Tasić, M. Babić
Razvoj i upotreba tzv. školskog solarnog kolektora za unapređenje edukacije u oblasti
ekologije i energetske efikasnosti
13:30-13:40
Ž. Despotović
Impulsno kontrolisani energetski pretvarač za elektrootporno žarenje masivnih metalnih
delova
13:40-13:50
M. Štefanco, D. Košičanová, F. Vranay, P. Grendel
Design and Assessment of Technical Building Equipment in terms of Renewable
Resources
13:50-14:00
14:00-15:00
V. Rajs, V. Milosavljević, Ž. Mihajlović, G. Tatic, M. Živanov
Merenje koncentracije prašine i automatska dezinsekcija vazduha u prostoriji
UTVRĐIVANJE ZAKLJUČAKA SAVETOVANJA i ZATVARANJE SAVETOVANJA
Predsedavaju: N. Rajaković, M. Babić, A. Gajić, S.Stupar, O.Ocić, Č. Ponoćko
Download

ENERGETIKA 2014 - savez energetičara