OPASAN INDUSTRIJSKI OTPAD I
TRETMAN INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA
savetovanje sa međunarodnim učešćem
HAZARDOUS INDUSTRIAL WASTE AND
INDUSTRIAL WASTE WATER TRETMENT
Simposyum with international participation
Sremski Karlovci, 15. -17. aprila 2015.
Postovani,
Pozivamo sve zainteresovane predstavnike privrede, nauke i istraživačkih institucija, ekologe,
odgovorna lica za upravljanjem industrijskim opasnim otpadom u preduzećima, predstavnike
specijalizovanih firmi, koje se bave zbrinjavanjem opasnog otpada, kao i prestavnike firmi
koje se bave tretmanom industrijskih otpadnih voda, da svojim iskustvom u ovoj oblasti,
primenom novih tehnologija, učešćem i saopštenjima doprinesu uspešnom radu savetovanja.
Posebna pažnja biće posvećena integrisanom upravljanju otpada, smanjenju stvaranja opasnog
otpada, recikliranju otpada, odlaganju otpada na odgovoran i bezbedan način u cilju smanjenja
zagadjujućih materija u životnu sredinu bilo da je u pitanju vazduh ,voda, zemljište.
Neadekvatno upravljanje otpadom u Republici Srbiji predstavlja jedan od najvećih problema sa
aspekta zaštite životne sredine i opasnost po zdravlje ljudi. Period ubrzane industrijalizacije,
izostanak politike zaštite životne sredine, nedovoljan stav celog društva prema otpadu dovelo
je do progresivnog rasta nastajanja svih vrsta otpada.
Integralni sistem upravljanja otpadom predstavlja niz delatnosti od prevencije nastajanja
otpada; smanjenja količina otpada i njegovih opasnih karakteristika; tretmana otpada;
održavanje postrojenja za tretman otpada; monitoring; kao i obrazovanje u vezi aktivnosti na
upravljanu otpadom.
Harmonizacija propisa domaćeg i evropskog zakonodavstva u oblasti otpada obuhvata osnovne
principe, koji se primenjuju u cilju poboljšanja sistema upravljanja otpadom tj. rešavanje
problema smanjenja otpada, princip prevencije, princip separacije otpada, princip reciklaže,
princip izgradnje postrojenja za tretman i implementaciju zakonske regulative.
Srbija ima veliki problem sa vodnim resursima, snabdevanjem vode za piće, tretmanom
industrijskih otpadnih voda, sve to zahteva veću angažovanost države, lokalne samouprave,
naučnih institucija, obezbeđenjem finansijskih sredstava za investicione projekte u oblasti
voda i otpanih voda.
Simpozijum sa međunarodnim učešćem je prilika za razmenu iskustava domaćih i stranih
eksperata, da se razmotre naučna i praktična dostignuća u oblasti tretmana industrijskog
opasnog otpada i tretmana industrijskih otpadnih voda; uspostavljane sistemskih rešenja
upravljanja opasnim otpadom; mogućnost za stvaranje novih poslovnih kontakata; upoznavanje
sa savremenim tehnološkim rešenjima i njihovom primenom.
Očekujemo učešće stranih eksperata iz privrede i nauke, koji će doprineti uspešnom održavanju
savetovanja.
Organizacioni odbor
Prvo savetovanje “ Opasan industrijski otpad i tretman industrijskih otpadnih voda” sa
međunarodnim učešćem
održava se u organizaciji Privredne komore Srbije, RB Kolubara,
Lazarevac, PD TENT, Obrenovac, JP EPS, Beograd, Instituta za hemiju, tehnologiju i
metalurgiju, Beograd, , Brem Group d.o.o., Beograd i Rudarskog insituta, Zemun
uz podršku
Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine R Srbije
VREME I MESTO ODRŽAVANJA SAVETOVANJA
Savetovanje će se održati od 15.-17. aprila 2015. godine,
konferencijska sala hotela “Dunav”, Sremski Karlovci
POZIV ZA AUTORE
Zvanični jezici su srpski i engleski. Recenzija radova će biti izvršena od strane
Naučnog odbora savetovanja. Rad savetovanja će se odvijati po Programu, koji će biti
dostavljen u drugom obaveštenju.
VAŽNI DATUMI
15. decembar 2014. godine prijava radova sa apstraktom
10. mart 2015. godine drugo obaveštenje sa Programom
25. mart 2015. godine dostavljanje gotovih radova
TEME SIMPZIJUMA
Opasan industrijski otpad
 implementacija domaće regulative i regulative EU
 rizik opasnog otpada po životnu sredinu
 tretman industrijskog opasnog otpada
 upravljanje opasnim industrijskim otpadom
 zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada u preduzećima
u restrukturiranju i stečaju
 istorijski opasan otpad iz proizvodnje
 klasifikacija, pakovanje, obeležavanje otpada
 skladištenje, tretman i odlaganje otpada
 sakupljanje i transport opasnog otpada
 trajno zbrinjavanje opasnog otpada
 inseneracija i ko-inseneracija otpada
 bezbedno upravljanje POPs otpadom
 uloga operatera u upravljanju opasnim otpadom
 reciklaža opasnog otpada
 korišćenje otpada za proizvodnju energije
 nacini finansiranja upravljanja otpadom
Industrijske otpadne vode
 tretman industrijskih otpadnih voda (u naftnoj i petrohemijskoj ind.; hemijskoj i
prehrambenoj ind.; termoenergetskih postrojenja; građevinarstvu; proizvodnji papira
rudarstvu; tekstilnoj ind.)
 primena gasova u tretmanu otpadnih voda
 otpadna ulja, emulzije i zauljane otpadne vode
 katastar zagadjivača industrijskih otpadnih voda
 mogućnost finansiranja projekata u cilju zbrinjavanja
otpanih industrijskih voda
KONTAKTI
Naslove radova i apstrakte na srpskom i engleskom dostaviti elektronskom poštom na e-mail:
[email protected] ; [email protected]
Prof.dr Miroslav Vrvić, Hemijski fakultet, Beograd
Prof.dr Božo Dalmacija, PMF,Novi Sad
Prof dr Milan Matavulj, PMF, Novi Sad
Prof dr Milan Pavlović, Tehnički fakultet, Zrenjanin
Prof dr Zorica Svirčev, PMF, Novi Sad
Prof.dr Slobodan Petković, Institut „Jaroslav Černi“, Beograd
Prof dr Ljubinka Rajaković, TMF, Beograd
dr Nebojša Veljković, Agencija za zastitu zivotna sredine, Beograd
dr Milka Domazet, JP EPS, Beograd
dr Slobodan Radosavljević, RB Kolubara, Lazarevac
dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo,
urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad
mr Milan Stepanović, PD Đerdap, Kladovo
dr Anes Kazagić, JP Elektroprivreda BiH
mr Dragica Kisić, JP EPS, Beograd
dr Miro Maksimović, R i T, Ugljevik
dr Svetomir Maksimović, JP EPS, Beograd
mr Nebojša Mišić, PD TEKO, Kostolac
mr Milinko Radosavljević, Rudarski institut, Zemun
mr Milorad Stojanović, RB Kolubara, Lazarevac
mr Zinaida Dimitrijević, JP Elektroprivreda BiH
Radmila Šerović,dipl.inž., Ministarstvo poljoprivrede
i zaštite životne sredine, Beograd
Ljiljana Tanasijević, PKS, Beograd
dr Miroslav Ignjatović, PKS, Beograd
Maja Ilić, KEMIS, Beograd
Zoran Bajić PD TENT, Obrenovac
Momčilo Radovanović, RB Kolubara, Lazarevac
Milena Aleksić, RB Kolubara, Lazarevac
Jovica Bogić, PD TEKO,Kostolac
Ljiljana Milojković, PD TEKO, Kostolac
Milena Tomašević, Energoprojekt –hidroinženjering, Beograd
Prof.dr Božo Dalmacija, PMF, Novi Sad,
Prof.dr Slobodan Petković, Institut “Jaroslav Černi”, Beograd
Filip Radović, Agencija za zaštitu životne sredine, Beograd
Čedomir Ponoćko, PD TENT, Obrenovac
Dragan Jovanović, PD TEKO, Kostolac
Milorad Grčić, RB Kolubara, Lazarevac
Download

Prvo obaveštenje