INVESTEXPO
BIOREMEDIJACIJA OPTIMALNO REŠENJE
Mr Vladimir P. BEŠKOSKI, dipl. biohem.
C
Centar
za hemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u
Beogradu i BREM GROUP d.o.o., Beograd
[email protected]
Novosadski sajam
Novi Sad, 26.-28.10.2010.
Priroda
Resursi
REMEDIJACIJA je termin koji se je termin koji se
generalno upotrebljava za „čišćenje“ ili Otpad
Potrošnja
obnavljanje
obnavljanje‐restauraciju (rekultivacija, restauraciju (rekultivacija
revitalizacija, regeneracija) zagadjenog mesta‐prostora ili na drugi način t
t
ili Resursi
d i čiČovek
Č
k
narušenih sredina, kao rezultat aktivnosti čoveka.
Potrošnja
Otpad
DOSADAŠNJA “REŠENJA” ZA ČIŠĆENJE VODA I ZEMLJIŠTA ZAGADJENIH
NAFTOM
ZAGADJENIH NAFTOM
ISKOPAVANJE, PRENOŠENJE i...
PRANJE i...
SOLIDIFIKACIJA, STABILIZACIJA i...
ISPUMPAVANJE i...
OKSIDACIJA i...
VITRIFIKACIJA (OSTAKLJIVANJE) i...
SORPCIJA i...
…ODLAGANJE NA DEPONIJU KOMUNALNOG OTPADA !!!
OTPADA BIOREMEDIJACIJA
proces kojij koristi nepatogene
p
p g
mikroorganizme i/ili njihove enzime da
životnu sredinu prečisti i vrati u stanje
pre zagadjenja!
SUŠTINA
Š
BIOREMEDIJACIJE
SUPSTANCE “BIOLOŠKI AGENS”
ŠTETNA/E
SUPSTANCA/E
KOJE NEMAJU
ŠTETNE EFEKTE
MIKROORGANIZMI
NA OKOLINU (I ČOVEKA)
PRAVA ZELENA TEHNOLOGIJA!!!
!!!
+ BIOMASA
DOMAĆI MIKROORGANIZMI ZA DOMAĆE ZAGADJENJE !!!
“Konzorcijum mikroorganizama”
NAJPOTENTNIJI I NAJOPTIMALNIJI
MIKROORGANIZMI ZA BIOREMEDIJACIJU
SU IZOLOVANI SA SAMOG MESTA ZAGADJENJA ODNOSNO IZ SAMOG ZAGADJIVAČA !
MOBILNI BIOREAKTOR I MIKROORGANIZMI
SPECIFIČNI ZA POJEDINAČNO ZAGADJENJE !!!
mikroorganizmi
kontrola osnovnih procesnih
parametara
podloga sa ugljovodonicima
(inokulum)
i k l )
grejač
raspršivač
vazduh
kompresor
IZOLOVANJE I SELEKCIJA
UMNOŽAVANJE MIKROORGANIZAMA
UMNOŽAVANJE MIKROORGANIZAMA
MOBILNI BIOREAKTOR
BIOREMEDIJACIONO TRŽIŠTE U SRBIJI
BIOREMEDIJACIONO TRŽIŠTE U SRBIJI
¾ 4 miliona tona
4 ili
t
naftnih derivata se godišnje plasira na tržište Srbije,
ft ih d i t
diš j l i
t žišt S bij
¾ 2 rafinerije, 500 javnih i 1600 internih benzinskih stanica,
¾ 8 velikih terminala
velikih terminala za pretakanje i skladištenje naftnih derivata,
za pretakanje i skladištenje naftnih derivata
¾ 44 stovarišta, 95 visokonaponskih trafostanica u kojima su 182 transformatora,
¾ 43 toplane koje za proizvodnju toplotne energije koriste mazut, ¾ brojne naftne bušotine, ¾ 2 medjunarodna aerodroma i još 37 manjih,
¾ luke, pristaništa i nebrojeni železnički terminali, ¾ industrijska i civilna mesta
d
k
l
zagadjena
d
tokom bombardovanja...
k
b b d
BIOREMEDIJACIONO TRŽIŠTE U SRBIJI
BENEFIT ZA NAŠE KORISNIKE
¾ MANJI PRITISAK ZAJEDNICE
MANJI PRITISAK ZAJEDNICE
¾ NEMA PLAĆANJA VISOKIH KAZNI
¾ SMANJEN RIZIK OD BOLESTI, VEĆI RADNI UČINAK I VEĆI PROFIT
¾ RASTE UGLED I VREDNOST KOMPANIJE
¾ VEĆA CENA PRI PRIVATIZACIJI
¾ ISPUNJENJE ZAKONSKIH NORMI I PROPISA
ISPUNJENJE ZAKONSKIH NORMI I PROPISA
¾ UŠTEDA U ODNOSU NA ALTERNATIVNE TEHNOLOGIJE
NEKE NAŠE REFERENCE U BROJEVIMA
¾ 150 m3 zemljišta iz Rafinerije nafte Pančevo za potrebe „NIS”, 2006. godine.
¾ 160 tona otpadnog mazuta za potrebe JKP „Beogradske elektrane“, 2007.
g
godina.
¾ 270 tona otpadnog mazuta za potrebe JKP „Beogradske elektrane“, 2008.
godina.
¾ 600 m3 otpadnih emulzija za metalnopreradjivačku industriju „FAM
FAM“‐aa iz
¾
¾
¾
Kruševca, 2008. godina.
67 tona otpadnog mazuta za potrebe JKP „Beogradske elektrane“, 2009.
godina.
godina
300 m3 zemljišta i taloga i emulzija kontaminiranih mineralnim
transformatorskim uljem sa lokaliteta TS „Bor 2“ za potrebe JP „Elektromreža
Srbije“, 2009.
Srbije
2009 godina.
godina
128 tona vanbilansnog ugljovodoničnog materijala za potrebe JKP
„Beogradske elektrane“, Ministarstvo pravde Republike Srbije KPZ „Sremska
Mitrovica“, Alltech Serbia a.d.
Mitrovica
a d Senta,
Senta 2010.
2010 godine.
godine
NE ZABORAVITI
NE ZABORAVITI:
BIOREMEDIJACIJA JE TEHNOLOGIJA KOJA NE GENERIŠE OTPAD VEĆ GA U OBRADJENO BIOREMEDIJACIJOM !!!
POTPUNOSTI REŠAVA ! ! !
DA
LI NAM JE BUDUĆNOST “ZELENA”
DA LI NAM JE BUDUĆNOST ZELENA ?
Hvala na pažnji
Download

bioremedijacija bioremedijacija - optimalno rešenje