ANALIZA METODA REMEDIJACIJE
ZAGAĐENOG ZEMLJIŠTA
Titomir Obradovic, dipl. ing.
specialist in environmental management
FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA
Poslediplomske studije
EKOREMEDIJACIJE - PRIMERI DOBRE PRAKSE
BEOGRAD, 13. decembar, 2014.
1
14.12.2014
Osnovna podela metoda
In situ metode-na lokaciji zagađenja
Ex situ metode-podrazumevaju iskopavanje i transport
na prethodno pripremljenu lokaciju
Biološke metode
Fizičko/hemijske metode
Termičke metode
2
14.12.2014
Pregled savremenih metoda remedijacije zemljišta
In situ
3
14.12.2014
Ex situ
Biološke metode
Bioventing
Ubrzana remedijacija
Fitoremedijacija
Biološke metode
Biopile
Kompostiranje
Landfarming
Obrada u fazi mulja (slurry metoda)
Fizičko/hemijske metode
Hemijska oksidacija
Elektrokinetička sepracija
Lomljenje
Ispiranje zemljišta vodom
Ekstrakcija parom
Očvršćavanje/stabilizacija
Fizičko/hemijske metode
Hemijska ekstrakcija
Redukcija/oksidacija
Dehalogenovanje
Separacija
Ispiranje zemljišta
Očvršćavanje /stabilizacija
Termičke metode
Termička obrada
Termičke metode
Dekontaminacija vrelim gasom
Spaljivanje
Otvoreni plamen/otvorena detonacija
Piroliza
Termička desorpcija
Biološke metode
Biološki procesi
Dodavanje nutricijenata, mikroorganizama i
dovođenje vazduha
Bidegradabilnost
Ne postoje nusproizvodi
4
14.12.2014
Fizičko-hemijske metode
Hemijska konverzija
Fizička svojstva-isparljivost i rastvorljivost
Kraći period obrade nego kod bioloških
metoda
Postoje nusproizvodi
5
14.12.2014
Termičke metode
Povećanje isparljivosti zagrevanjem
Spaljivanje
Termičko razlaganje
Topljenje
Najkraći period obrade
Najveći troškovi
6
14.12.2014
Kriterijumi za izbor najoptimalnije metode
Efikasnost u uklanjanju zagađenja
Ograničenja
Troškovi
7
14.12.2014
Uporedni pregled metoda
8
14.12.2014
9
14.12.2014
Ograničenja
Metoda
Ograničenja
Metoda
Ograničenja
Ex situ
In situ
Bioventing
Ubrzana
bioremedijacija
Ekstrakcija
parom
Termička orada
10
14.12.2014
podzemne vode
niska propustljivost zemljišta
nagomilavanje pare
niska vlažnost
niske temperature
otežan kontakt mikroorganizama i zagađivača
glinovito, raslojeno i heterogeno zemljište
visoka koncentracija teških metala, visoko hlorisanih
organskih jedinjenja, ugljovodonika sa dugim lancima i
neroganskih soli
niske temperature
koncentracija vodonik peroksida veća od 100 do 200 ppm
potreba za obradom podzemne vode
visoko zasićena i zemljišta fine strukture i promenljive
propustljivosti
visok sadržaj organskih materija i suva zemljišta
obrađivanje vazduha koji izlazi iz procesa, kao i otpadne
tečnosti i osiromašenog uglja
zasićene oblasti
ostaci stena
zavisnost od temperature
velika ili neujednačena vlažnost
visok sadržaj organskih jedinjenja
kontrola emisije
obrada otpadne tečnosti i osiromašenog aktivnog uglja
zasićene zone
ograničeno korišćenje vrelog vazduha
Biopile
iskopavanje
potrebno je ispitati biodegradabilnost zagađivača
smanjena efikasnost za halogenovanje jedinjenjai produkte
transformacije eksploziva
neuniformnost obradeprocesa bez mešanja
Kompostiranje
potreban veliki prostor
mogućnost oslobađanja gasovitih zagađivača
povećanje zapremine
teški metali se ne mogu ukloniti a imaju i toksično dejstvo
na mikroorganizme
Landfarming
potreban veliki prostor
slaba kontrola uslova procesa
nerazgradivost neorganskih kontaminenata
prethodna obrada isparljivih kontaminenata
kontrola prašine
uređaji za kontrolu oticanja
potrebno je proceniti topografiju terena, eroziju, klimatske
uslove, stratigrafiju zemljišta i njegovu propustljivost
Obrada u fazi
mulja
Termička
desorpcija
potrebno iskopavanje
klasifikovanje materijala
odvajanje vode nakon završetka procesa
odlaganje nereciklovanih otpadnih voda
posebno rukovanje materijalnom i određena količina
materije koja ulazi u proces
potrebno isušivanje zemljišta
visoko abrazivne materije
prisustvo teških metala
visok sadržaj gline, humusa i mulja
Troškovi
Metoda
Troškovi
In situ
10 $ do 70 $ po m3
Bioventing
Ubrzana bioremedijacija
20$ do 80 $ po m3
Ekstrakcija parom
10$ do 50$ po m3; pilot testovi 10.000$ do 40.000$.
30$ do 130$ po m3
Termička obrada
Ex situ
Biopile
Kompostiranje
11
14.12.2014
130$ do 260$ po m3
sa mehaničkim mešanjem 310$ i 380$.
Landfarming
25.000$ do 50.000$ laboratorijska istraživanja, do
100.000$ pilot testovi i demonstracije na terenu. Ex
situ obrada i postavljanje zemljišta u pripremljene
obloge, do100$ po m3.
Obrada u fazi mulja
130$ do 200$ po m3; sa obradom otpadnih gasova od
160$ do 210$ po m3.
Termička desorpcija
40$ do 300$ po toni
ZAKLJUČAK
Ex situ metode su praćene većim troškovima u odnosu na In situ
Biološke metode imaju najniže troškove, a fizičko/hemijske
najviše
Osnovno ograničenje ex situ metoda je potreba za iskopavanjem
i transportom
12
14.12.2014
Hvala na pažnji !
13
14.12.2014
Download

Analiza metoda remedijacije zagađenog zemljišta