BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 1 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije
Trgovačko ime:
Savex Diamond White Brilliance
Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Identifikovani način korišćenja:
Načini korišćenja koji se ne preporučuje:
Specijalna formula praškastog detergenta za mašinsko pranje obojenog
veša. Namenjeno za opštu upotrebu. Uživajte uz specijalnu aromu i
izuzetnu čistoću tkanina.
Nije namenjeno za pranje vune i svile
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču
Uvoznik i distributer
Adresa
telefon
fax
e-mail
Elektronska adresa zaduženog za
bezbednosni list
Delta DMD d.o.o
Žorža Klemansoa 37, 11000 Beograd, Srbija
+381 11/30 10 606
+381 11/30 10 606
[email protected]
Podpoglavlje 1.4
Centar za kontrolu trovanja VMA:
+381 (0)11 2661122,
+381 (0)11 2662755 (00-24h)
Broj preduzeća:
+381 (0) 23 512 773 (08-16h)
Broj telefona za hitne slučajeve
[email protected]
[email protected]__________________________
POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Podpoglavlje 2.1.Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog
proizvoda (skraćeno DSD/DPD) ("Sl. glasnik RS", br. 59/10 , 25/11 i 5/12):
Znak opasnosti i pisano upozorenje:
Xi – Iritativno
Oznake rizika:
R41
Za pun naziv klasa opasnosti i oznake rizika videti poglavlje 16.
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 2 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
Klasifikacija hemikalije prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog
proizvoda (skraćeno DSD/DPD) ("Sl. glasnik RS", br. 59/10 , 25/11 i 5/12):
Grafički prikaz (piktogram):
Pisano upozorenje: Irirtativno
Znak opasnosti: Xi
Oznaka rizika:
R41 ................... Rizik od teškog oštećenja oka.
Oznake bezbednosti
S2 Čuvati van domašaja dece.
S22 Ne udisati prašinu.
S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć.
S46 Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu.
Dodatne informacije:
<5% nejonski tenzid, katjonski tenzidi, fosfonati, polikarboksilati, izbeljivač na bazi kiseonika, 5-15% anjonski tenzidi,
zeolit. Takođe sadrži: enzime, optički izbeljivač, miris: Benzyl alkohol, Linalool, Buthylphenyl Methylpropional,
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti
Fizičke opasnosti:
Nije poznato
Zdravstvene opasnosti:
Štetna dejstva na životnu sredinu:
Može da izazove alergijske reakcije. Držati se preporučenih doza.
Proizvod ne sme dospeti u površinske i podzemne vode
POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA
Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance
Podatak nije relevantan.
Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Podaci
Br strane 3 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
CAS
EC
konc.%
Klasifikacija u skladu sa
Klasifikacija u skladu
sa Pravilnikom o
Pravilnikom o klasifikaciji,
klasifikaciji, pakovanju,
pakovanju, obeležavanju i
obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i određenog
oglašavanju hemikalije
proizvoda u skladu sa Globalno
i određenog proizvoda
harmonizovanim sistemom za
(skraćeno DSD/DPD)
klasifikaciju i obeležavanje UN
("Sl. glasnik RS", br.
(„Službeni glasnik RS, br. 64/10 i
59/10 , 25/11 i 5/12):
26/11 i 105/13)
Hydroxyethylidene bis fosforna 2809-21-4
kiselina
220-552-8
≤ 1,0
Xi, R41
Kor metala,1, H290
H318 teš ošt oka 1
Dodecylbenzenesulfoniska
kiselina, natrijumova so
25155-30-0
246-680-4
>=5,0<10,0
Xn R22,
R41,
R 37/38
H302 Ak.toks.4;
H315 kor kože 2
H318 teš ošt oka 1
H335 Spec toks JI 3
Ethoxylovani masni alkohol
EO7
68131-39-5
-
≤ 1,0
Xn R22,
R41
H302 Ak.toks.4;
H318 teš ošt oka 1
Natrijum karbonat
497-19-8
207-838-8
>=5,0<15,0
Xi, R 36
H319 irit oka 2
Natrijum silikat
1344-09-8
215-687-4
>=1,0<5,0
Xi R41
Natrijum perkarbonat
15630-8944
239-707-6
>=1,0<5,0
R41
Xn R22,
O R8
H319 irit oka 2
H315 Irit kože 2
H335 Spec toks JI 3
H272 Posp požar, oks dejst
H302 Ak.toks.4;
H318 teš ošt oka 1
Podaci o upotrebljenim skraćenicama za klase opasnosti, odnosno naveden tekst obaveštenja o opasnosti i oznake
rizika (R i H), dato je u Poglavlju 16.
POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći
Opšte
U SLUČAJU OZBILJNIH ILI KONSTANTNIH ZDRAVSTVENIH TEGOBA,
POZVATI LEKARA ILI HITNU POMOĆ.
Udisanje
Napustit kontaminiranu oblast. Provetriti prostoriju.
Gutaje
tegoba pozvati lekara
Isprati usta i popiti dosta vode. Popiti mleko ili vodu. U slučaju ponovnim
Koža
Oprati vodom i namazati regeneracijskom kremom
Oči
Oči držati otvoreno i ispirati sa tekućom vodom 15 minuta. Zatražiti
lekarsku pomoć
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 4 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
Udisanje
Udisanje može irirtirati disajni sistem
Gutanje
Štetno
Koža
Oči
Učestalo izlaganje može izazvati sušenje kože i proizvesti iritaciju
U kontaktu sa očima može izazvati iritaciju
Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Primedbe za lekara
Lečiti simptomatski
POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE OD POŽARA
Proizvod nije zapaljiv.
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara
Sredstva za gašenje požara
Ugljen dioksid (CO2). Suvi prah ili vodeni sprej.U slučaju veće vatre koristiti
raspršivač sa jakim vodeni m mlazom
Sredstva za gašenje požara,
koja se zbog bezbednosnih razloga ne
mogu koristiti
Nisu poznata.Način gašenja prilagoditi uslovima okoline
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša
Posebne opasnosti
Nisu poznata
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce.
Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: Zaštitno odelo (EN 14605)
U slučaju većeg požara ili slabo provetrenih
prostorija nositi protivpožarnu odeću i aparaturu za disanje (PPO) sa
zaštitnom maskom zadisanje koja može funkcionisati pod normalnim
pritiskom.
Ostalo:
Hladni kontejneri / rezervoari sa vodenim sprejem.
Ostaci posle požara kao i voda upotrebljena za gašenje moraju biti tretirani
u skladu sa državnim propisima (poglavlje 15)
POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
Mere koje se odnose na lica
Izbegavati stvaranje prašine.Obezbediti pogodnu ventilaciju. Koristiti zaštitnu
masku. Nositi zaštitne rukavice da se minimalizuje kontakt sa kožom.
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Sprečiti da proizvod udje u kanalizaciju, vodotokove i zemlju. Otpadke
zbrinuti u skladu sa nacionalnim propisima. Mala razblaženja iz kućne
Mere zaštite životne sredine
upotrebe pustit u kanalizaciju.
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 5 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
Metode za otklanjanje zagađenja:
Mehanički skupiti prosuti materijal i odložiti u skladu sa propisima
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja
Lična zaštitna sredstva:
Videti u poglavlju 8
Postupanje sa otpadom
Videti u poglavlju 13
Ostale informacije
Nema
POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Bezbedno rukovanje
Nisu potrebne specijalne mere
Tehničke mere
Obezbediti dovoljnu ventilaciju.
Zaštita od požara i eksplozije
Nisu potrebne specijalne mere
Oprati ruke pre pauze i na kraju
radnog dana.
Higijenske mere
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje,
uključujući nekompatibilnosti
Tehničke mere /okolnosti skaldištenja
Nekompatibilne materije
Materijal za pakovanje
Čuvati u suvom i hladnom prostoru na
O
temperaturi od 5-25 C
Nisu poznate
Prema uputstvu proizvođača (PE i/ili
PP folija)
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja
Specijalna upotreba
Nema
POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Za dodatne informacije o tehničkim merama videti u poglavljima 5, 6 i 7
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 6 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
Granične vrednosti izloženosti
Dozvoljena granica izloženosti (PEL) vrednost za prašinu
(ukupno) na radnom mestu vazduhu: 10 mg / m3 prema
bugarskoj Uredbi od 13. 30. decembra 2003. godine.
Trenutno preporučena
granična vrednost
izloženosti:
Efektivna vrednost izlaganja (DNEL)
Način izlaganja
Oralno
Dermalno
Inhalaciono
Personalno
nije primenljivo
nije primenljivo
PEL od prašine na radnom
mestu u vazduhu je:10
mg/m3
Opšta populacija
nije primenljivo
nije primenljivo
nije primenljivo
Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Lična zaštitna sredstva
Opšte
Pridržavati se uobičajenih mera zaštite prilikom rukovanju proizvodom.
Zaštita očiju I lica
Ukoliko dođe do stvaranja prašine, nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice
Zaštita kože
Nositi odgovarajuću zaštitnu radnu odeću.
Zaštita ruku
U slučaju dugotrajnog kontakta nositi gumene rukavice ili koristiti zaštitnu kremu.
Potrebno je informisati se kod proizvođača rukavica o prodiranju sadržaja kroz rukavice
Zaštita disajnih puteva
U slučaju obavljanja posla u prostoriji gde je povećana prašina proizvoda, obavezno
nositi zaštitnu masku.
Nema opasna svojstva pri normalnoj upotrebi.
Zaštitne rukavice se preporučuju za osobe sa osetljivom kožom. Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Prati ruke na kraju radnog vremena.
Kontrola izloženosti životne sredine
Sadržaj supstance ne sme dospeti u površinske i podzemne vode!
POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
a) izgled - agregatno stanje
b) miris;
v) prag mirisa;
g) pH hemikalije;
d) tačka topljenja / tačka mržnjenja;
đ) početna tačka ključanja i opseg ključanja;
e) tačka paljenja;
ž) brzina isparavanja;
z) zapaljivost (čvrsto, gasovito);
i) gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti;
beli prah sa obojenim zrncima
svežine
nema podataka
10,0 – 11,0 (10 g/l) na 20°C
nije primenljivo
nije primenljivo
nije zapaljivo
nije primenljivo
nije zapaljivo
nije zapaljivo
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 7 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
j) napon pare;
k) gustina pare;
l) relativna gustina;
lj) rastvorljivost;
m) koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda;
n) temperatura samopaljenja;
nj) temperatura razlaganja;
o) viskozitet;
p) eksplozivna svojstva;
r) oksidujuća svojstva
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci
nema podataka
nema podataka
650-900 kg/m3
rastvorljivo u vodi
nema podataka
nema podataka
nema podataka
nije primenljivo
nije primenljivo
nije primenljivo
Nema
POGLAVLJE 10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost
Reaktivnost
Stabilno pod normalnim uslovima.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost
Stabilan je u preporučenim uslovima skladištenja
Stabilnost
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Opasne reakcije
Nema u normalnim okolnostima upotrebe
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Izvori toplote i vlažna mesta
Situacije koje treba izbegavati:
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali
Nekompatibilni materijali
Jake kiseline. Oksidaciona sredstva
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Opasni proizvodi razgradnje:
Nema
POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
a) akutna toksičnost;
Podaci za supstance
Naziv
supstance
Natrijum
Cas br
497-19-8
Način
izlaganja
oral
Metoda
Doza
Vrsta
Izvor
LD50
> 5000 mg/kg*
Pacov
ECHA
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 8 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
karbonat
b) iritativnost;
v) korozivnost;
g) senzibilizacija;
d) toksičnost ponovljenih doza;
đ) karcinogenost;
e) mutagenost;
ž) toksičnost po reprodukciju.
Učestalo izlaganje može izazvati sušenje kože i proizvesti iritaciju. U kontaktu
sa očima može izazvati iritaciju. Udisanje praha može irirtirati disajni sitem.
Štetno ukoliko se slučajno proguta.
Nije korozivan.
Nije klasifikovan da izaziva senzibilizaciju.
Informacije nisu dostupne
Nije klasifikovan da ima karcinogeno dejstvo.
Nije klasifikovan da ima mutageno dejstvo
Informacije nisu dostupne
POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Akutna toksičnost u vodenoj sredini
Toksičnost na
Toksičnost na vodene
alge
organizme
Nema podataka
EC50(48 h) = 265 mg/l*
LC50 (96 h) =300 mg/l*
Daphnia magna
Lepomis macrochirus
(Echa)
(Echa)
EC50, 4,9 mg/l
LC50 (96 h) =70,7mg/l
peroksihidrat
Daphnia pulex,
Pimephales promelas
CAS 15630-89-4
(Solvay Chemicals
(Solvay Chemicals
International)
International)
Ime supstance
Natrijum karbonat
CAS 497-19-8
Natrijum karbonat
Nema podataka
Toksičnost na ribe
Toksičnost na
mikroorganizme
Nema podataka
Nema podataka
Hronična toksičnost u vodenoj sredini
Nema dostupnih podataka
Efekti na kopnene organizme
Nema dostupnih podataka
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Surfaktant koji se nalaze u sastavu detergenta su biorazgradljivi – U skladu sa Pravilnikom o detergentima Službeni
glasnik RS 40/10, 5/12
Primarna biodegradabilnost: > 90 % (ОЕCD).
Finalna biodegradabilnost: > 60 % (OECD).
Uopštene informacije, podaci od proizvođača surfaktanata:
Lutensol AO7 (Etoksilirani alkohol C13-15)
> = 90% bizmut-aktivna supstanca (OECD 303A)
> 60% nastaje CO2 u odnosu na teorijsku vrednost (28g) (OECD-301B, ISO 9439, 92/69 / EC,
C.4-C Dobro biorazgadiva supstanca (prema kriterijumu OECD)
LAB sulfonska kiselina je biodegradabilna prema metodi OECD Die-Away testu, sa 94% biodegradabilno za 28 dana.
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 9 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
Nakon tog perioda, LAB sulfonska kiselina ne perzistira.
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije
log Pow
Informacije o proizvodu
Nije primenljivo
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Zemljište
Nema dostupnih podataka
Vazduh
Nema dostupnih podataka
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
PBT- i vPvB vrednosti
Supstanca nije PBT- ni vPvB supstanca
Podpoglavlje12.6. Ostali štetni efekti
Nema
POGLAVLJE 13. ODLAGANJE
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Otpadni materijali od proizvoda / neiskorišćenog proizvoda
Zagađena ambalaža
Odložiti u skladu sa zakonskim propisima o otpadu i opasnom otpadu
(zakon o upravljanju otpadom Službeni glasnik RS 36/09)
Praznu ambalažu treba predati ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje (zakon o ambalaži i
ambalažnom otpadu- Službeni glasnik RS 36/2009)
Šifre otpadne ambalaže:
15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža
15 01 02 Plastična ambalaža
U skladu sa pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada - Službeni glasnik RS 56/2010, katalog otpada –
prilog 1)
Šifre otpada:
07 06 99 Otpadi koji nisu drugačije specificirani
20 01 29 Detergent sadrži opasne supstance
POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU
Podpoglavlje 14.1. UN broj
ADR/RID
Nije regulisano
IMDG/IMO
Nije regulisano
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 10 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
ICAO/IATA
Nije regulisano
ADN
UN/ID- broj
Nema
Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu
Tačan naziv u otpremnici
Nema
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu
Klasa opasnosti
Nema
Opis
Nema
Nema podataka
Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa
Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu
sredinu
Nema podataka
Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za
korisnika
Nema podataka
Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju
Nema podataka
POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
Propisi Srbije
Zakon o hemikalijama - Službeni glasnik RS 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12
Pravilnik o detergentima - Službeni glasnik RS 40/10, 5/12
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista - Službeni glasnik RS 100/11
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (skraćeno DSD/DPD)
("Sl. glasnik RS", br. 59/10 , 25/11 i 5/12)
Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa
Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS, br. 64/10 i 26/11 i
105/13)
Zakon o upravljanju otpadom - Službeni glasnik RS 36/2009,
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu - Službeni glasnik RS 36/2009 i
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada - Službeni glasnik RS 56/2010
Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu, Službeni glasnik RS 101/2005
Pravlinik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama-Službeni glasnik RS
106/2009
Maksimalno dozvoljene koncentracije škodljivih gasova, para i aerosola u atmosferi radnih prostorija i radilišta, SRPS
Z.BO.001 1991.
Pravlinik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu Službeni glasnik RS 92/2008
Zakon o zaštiti od požara - Službeni glasnik RS 111/2009
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
Br strane 11 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Procena bezbednosti hemikalije
Procena hemijske bezbednosti nije urađena
POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI
a) izmene bezbednosnog lista u odnosu na prethodnu verziju:
nema
b) spisak skraćenica i akronima navedenih u bezbednosnom listu sa objašnjenjem njihovog značenja;
PBT-perzistentan, bioakumulativan i toksičan
vPvB-veoma perzistentan, veoma bioakumulativan
ADR/RID- European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
IATA-International Air Transport Association
IMDG-International agreement on the Maritime transport of Dangerous
LD50 - Letalna koncentracija 50 (koncentracija koja dovodi do smrtnosti 50% ispitanih životinja)
EC50 - Efektivna koncentracija 50 (koncentracija koja izaziva toksični efekat kod 50% ispitanih životinja)
IC50 - Inhibitorna koncentracija 50 (koncentracija koja izaziva inhibiciju rasta kod 50% ispitanih vodenih biljki)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (podela American Chemical Society)
WEL - Workplace Exposure Limit - Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu
LTEL - Long Term Exposure Limit - Ograničenja dugoročne izloženosti /8h/
STEL - Short Term Exposure Limit - Ograničenja kratkotrajne izloženosti /15 min./
ECHA – European Chemicals Agency
c) upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka;
Korišćeni podaci iz bezbednosnog lista proizvođača detergenta i supstanci koje ulaze u sastav detergenta, kao i sajt
Evropske agencije za hemikalije http://apps.echa.europa.eu/registered/data/
d) spisak relevantnih oznaka rizika (R oznaka) sa pripadajućim tekstom, obaveštenja o opasnosti sa pripadajućim
tekstom, oznaka bezbednosti sa pripadajućim tekstom i/ili obaveštenja o merama predostrožnosti sa pripadajućim
tekstom koje na drugom mestu nisu navedene;
R i H oznake iz tačke 3 bezbednosnog lista
R8
R22
R36
R37/38
R41
U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar.
Štetno ako se proguta
Iritativno za oči
Iritativno za respiratorne organe i kožu.
Rizik od teškog oštećenja oka
H272
H290
Može da pospeši požar; oksidujuće sredstvo
Može biti korozivno za metale
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu saPravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS. Br.100/11)
Broj verzije: 2
Datum: 31.03.2014.
H302
H315
H318
H319
H335
Br strane 12 od 12
Broj revizije: 1
Datum 16.01.2015
Štetno ako se proguta
Izaziva iritaciju kože
Dovodi do teškog oštećenja oka
Dovodi do jake iritacije oka
Može da izazove iritaciju respiratornih organa
Bezbednosni list odgovara pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, stoga svaka tačka je revidirana.
Ovaj bezbednosni list upotpunjuje ali ne zamenjuje zapise o tehničkoj primeni. Sadržane informacije se odnose na
pomenuti proizvod po našim najboljim saznanjima u datom trenutku. Informacije su zasnovane na našem poznavanju
proizvoda. Pozivamo pažnju korisnika na eventualne opasnosti koje se mogu desiti neadekvatnom upotrebom. Ovaj
bezbednosni list ne oslobađa korisnika da se pridržava propisima koje su vezani za njegovu delatnost. Korisnik
odgovara za mere zaštite tokom upotrebe proizvoda. Naznačene mere bezbednosti su date sa ciljem da pomognu
korisniku da odgovara propisima koji njega terete. Navedeni podaci nisu isključivi.
Download

upload/documents/bezbednosne liste Savex/160115