BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom EU 453/2010 i
Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. glasnik RS”,100/11)
HLOROVODONIČNA KISELINA, >31%
Verzija: 5 – ova verzija zamenjuje sve predhodne
Revizija: 0
Datum izrade: 01.01.2014.
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU
U PROMET
1.1 IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE
Hemijski naziv
Hlorovodonična kiselina, >31%
Indeksni broj
017-002-01-X
CAS broj
/
EC broj
231-595-7
Trgovački naziv
Hlorovodonična kiselina
1.2 IDENTIFIKOVANI NAČINI KORIŠĆENJA HEMIKALIJE I NAČINI
KORIŠĆENJA KOJI SE NE PREPORUČUJU
Koristi se kao hemijski reagens, za kontrolu pH, tretman voda,
kao hemijski reagens u proizvodnji vinil hlorida za dobijanje
PVC plastike i MDI/TDI za polieuretane, za sredstva za
Način korišćenja hemikalije
čišćenje, za proizvodnju želatina i drugih prehrambenih aditiva,
za uklanjanje kamenca, u preradi kože. (R10350, P05100, G
10990)
1.3 PODACI O SNABDEVAČU
Naziv proizvođača
„HIP-Petrohemija“ Pančevo
Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Adresa i broj telefona
Republika Srbija
+381 13 30 70 00
Elektronska adresa lica zaduženog
[email protected]
za bezbednosni list
1.4 BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE
Centar za kontrolu trovanja
+381 11 360 84 40 (dostupno od 00-24)
HIP-Petrohemija
+381 13 30 71 79 (ponedeljak-petak od 08 do 16 časova)
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1 KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda („Sl.glasnik RS“ br. 59/10, 25/11,
C; R34-37
5/12)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju
i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
Kor. kože 1B; H314
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
Spec. toks.−JI 3; H335
(„Sl.glasnik RS“ br. 64/10, 26/11)
Za pun naziv klasa opasnosti, oznaka rizika i obaveštenja o opasnosti videti Poglavlje 16
U značajnim količinama hlorovodonična kiselina izmeniće prirodnu
Štetno dejstvo na životnu
pH vrednost vode i zemljišta i imaće štetan efekat na biljni i
sredinu
životinjski svet ovih staništa.
Štetno fizičko-hemijsko
dejstvo
Razblažen rastvor hlorovodonične kiseline reagovaće sa metalima
kao što su aluminijum i gvožđe (čelik). Pri ovoj reakciji dolazi do
fizičkog oštećenja materijala i do oslobađanja vodonika.
Stranica 1 od 9
2.2
ELEMENTI OBELEŽAVANJA
Piktogram opasnosti
Reč upozorenja
Obaveštenje o opasnosti
Opasnost!
H314, H335
P260, P271, P301+ P330+ P331, P303+ P361+ P353,
Obaveštenja o merama predostrožnosti
P403+P233, P501
Za pun naziv obaveštenja o merama predostrožnosti videti Poglavlje 16
2.3 OSTALE OPASNOSTI
Hlorovodonična kiselina ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao perzistentan –
bioakumulativan – toksičan (PBT) ili vema perzistentan – veoma bioakumulativan (vPvB).
3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA
3.1 PODACI O SASTOJCIMA SUPSTANCE
Naziv hemikalije
Indeksni broj
Hlorovodonična kiselina
017-002-01-X
Koncentracija (%(m/m))
≥31%
4. MERE PRVE POMOĆI
4.1 OPIS MERA PRVE POMOĆI
U slučaju zdravstvenih problema ili ako niste sigurni, obavestite lekara i
dostavite mu informacije iz ovog bezbednosnog lista. Ako izložena osoba
Opšti saveti
izgubi svest postavite je u bočni položaj sa glavom blago nagnutom nazad,
i obratite pažnju na prohodnost disajnih organa, ne izazivati povraćanje.
Što brže moguće ispirati izloženo mesto blagim mlazom mlake vode u
Udisanje
trajanju od bar 20 minuta. Pod mlazom vode ukloniti odeću, cipele i stvari
od kože. Pozvati odmah hitnu pomoć.
Odmah isprati kontaminirane oči mlazom mlake vode u trajanju od bar 20
Kontakt sa kožom
minuta držeći raširene kapke. Pozvati odmah hitnu pomoć.
Nikada ne davati ništa putem usta osobi koja je u nesvesti ili konfuzna.
Ako je osoba svesna isprati iz usta zaostalu hlorovodoničnu kiselinu
vodom. ako žrtva može da guta dati joj čašu vode ili mleka da bi se
Kontakt sa očima
razblažio materijal dospeo u stomak. Ne izazivati povraćanje. Ako
spontano dođe do povraćanja ponovo isprati usta i dati žrtvi da pije vode.
Pozvati odmah hitnu pomoć.
Ukloniti izvor kontaminacije ili žrtvu pomeriti na svež vazduh. Ako je
žrtva u nesvesti ne davati joj ništa putem usta. Proveriti disanje i puls. Ako
dođe do zaustavljanja disanja obučena osoba treba da da veštačko disanje.
Gutanje
Ako dođe do zastoja srca odmah pristupiti masaži srca i veštačkom
disanju. Ako disanje postane brzo osobu postaviti u sedeći položaj i dati
joj kiseonik ako je moguće. Pozvati odmah hitnu pomoć.
Stranica 2 od 9
NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I EFEKTI, AKUTNI I ODLOŽENI
Hlorovodonična kiselina spada u veoma jake kiseline. Rastvori mogu
imati veoma korozivno dejstvo. Ozbiljnost oštećenja zavisi od
koncentracije kiseline u rastvoru i dužine izloženosti. Pare ili raspršena
tečnost koncentrovane kiseline mogu izazvati iritaciju nosne šupljine, bol
u grlu, gušenje, kašalj i poteškoće pri disanju (50-100 ppm). Hronična
Udisanje
izloženost može izazvati opekotine i ranice u nosu i grlu. Izloženost
visokim koncentracijama (npr. 1000-2000 ppm), u trajanju od čak samo
nekoliko minuta, mogu izazvati sakupljanje vode u plućima (edem pluća).
Simptomi edema pluća, kao što je nedostatak daha mogu trajati i nekoliko
sati nakon izloženosti.
Tečna hlorovodonična kiselina može izazvati ozbiljnu iritaciju (crvenilo,
otok i bol) i oštećenje kože – hemijske opekotine zbog kojih kao posledica
Kontakt sa kožom
ostaju stalni ožiljci (ili čak može nastupiti smrt). Pare ili raspršena tečnost
sa visokom koncentracijom hlorovodonične kiseline ako je hroničan
kontakt mogu izazvati, crvenilo, iritaciju ili opekotine na koži.
Niske koncentracije pare ili raspršene tečnosti mogu odmah da izazovu
Kontakt sa očima
iritaciju i crvenilu. Koncentrovane pare, raspršena tečnost ili sama tečnost
mogu da izazovu ozbiljnu iritaciju, opekotine i trajno slepilo.
Rastvor hlorovodonične kiseline može da izazove hemijske opekotine
usta, grla, jednjaka i stomaka. Simptomi koji se mogu javiti su: teškoće u
gutanju, intenzivan osećaj žeđi, mučnina, povraćanje, dijareju i u težim
Gutanje
slučajevima, nesvesticu i smrt. male količine tečnosti koje dospeju u pluća
tokum gutanja ili povraćanja mogu da izazovu ozbiljna oštećenja pluća i
smrt.
4.3 HITNA MEDICINSKA POMOĆ I POSEBAN TRETMAN
Lečiti simptomatično za jako kisele korozivne materijale. Ako izložena osoba spontano povraća
pokušajte da sprečite da ovaj sadržaj dospe u disajne organe.
4.2
5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
Odgovarajuća sredstva za
Suvi prah, ugljen dioksid (CO2), raspršena voda ili pena.
gašenje požara:
Neodgovarajuća sredstva
Ne koristiti vodeni mlaz.
za gašenje požara:
5.2 POSEBNE OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD SUPSTANCI I SMEŠA
Proizvod nije zapaljiv, ipak materijal koji se koristi za pakovanje može goreti pri čemu se oslobađaju
štetni gasovi. Kontakt sa metalima može osloboditi gas vodonika koji je izuzetno zapaljiv.
5.3 SAVET ZA VATROGASCE
Posebne mere zaštite
Ostaviti samo nužno potrebna lica. Obezbediti da su svi evakuacioni
tokom gašenja požara:
putevi označeni. Za veće požare pozvati vatrogasce.
Komplet zaštitne opreme za vatrogasce po ref. Standardu SRPS EN 469,
Posebna zaštitna oprema zaštitne rukavice za vatrogasce (ref. Standard SRPS EN 659) i čizme u
za vatrogasce:
kombinaciji sa odgovarajućim sredstvom za zaštitu organa za disanje
(ref. Standard SRPS EN 137).
6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1 LIČNE PREDOSTROŽNOSTI, ZAŠTITNA OPREMA I POSTUPCI U SLUČAJU
UDESA
Proliven materijal je klizav. Evakuisati područje. Izbegavati direktan kontakt se kožom, očima i
odećom. Ne udisati pare. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu.
Stranica 3 od 9
6.2 PREDOSTROŽNOSTI KOJE SE ODNOSE NA ŽIVOTNU SREDINU
Ne dozvoliti da proizvod dospe u šahte, kanalizaciju, površinske ili podzemne vode.
6.3 MERE KOJE TREBA PREDUZETI I MATERIJAL ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I
SANACIJU
Sakupiti izliven materijal i spriječiti da dospe do zatvorenog prostora, odvoda i površinskih voda.
Apsorbovati suvom zemljom, peskom ili drugim nezapaljivim materijalom. Kontaminirani materijal
odložiti u skladu sa poglavljem 13. Manja izlivanja i ostaci mogu se neutralisati bazama, kao što su
natrijum karbonat ili kreč. Pri mešanju kiselina i baza dolazi do uslobađanja ugljen dioksida, pa
postupak izvoditi oprezno. Koristiti čist alat koji ne varniči za prikupljanje i odlaganje u pravilno
označene posude za odlaganje. Operite mesto izlivanja vodom kako bi se uklonio preostali materijal.
Spaljivanje odloženog materijala se ne preporučuje jer je malo verovatno da će adekvatno sagoreti.
6.4 UPUĆIVANJE NA DRUGA POGLAVLJA
Videti poglavlja 8. i 13.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1 PREDOSTROŽNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE
Dodavanjem proizvoda u vodu oslobađa se toplota koja može dovesti do ključanja i prskanja. Uvek
dodavati polako i u malim količinama. Nikada ne dodavati vodu u kiselinu – uvek dodati kiselinu u
vodu. Izbegavati kontakt sa očima i hronično i višekratno izlaganje kože i udisanje pare, raspršene
kiseline i aerosola. Zabranjeno jelo, piće i pušenje u kontaminiranim oblastima. Uvek skinuti
kontaminiranu odeću i oprati ruke pre jela, pića, pušenja ili korišćenja toaleta. Oprati kontaminiranu
odeću pre odlaganja ili ponovne upotrebe.
7.2 USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADIŠTENJE, UKLJUČUJUĆI
NEKOMPATABILNOSTI
Držati burad dobro zatvorenu. Skladištiti na čistom, hladnom, otvorenom ili dobro provetrenom
prostoru. Držati tako da nije izloženo suncu. Držati dalje od metala. Zaštititi burad od oštećenja.
7.3 POSEBNI NAČINI KORIŠĆENJA
Nema podataka.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1 PARAMETRI KONTROLE IZLOŽENOSTI
Granična vrednost
izloženosti
Naziv
CAS broj
EC broj
GVI
(TWA 8h)
hemikalije
mg/m3
ppm
Kratkotrajna granična
vrednost izloženosti
KGVI (STEL/15 min)
mg/m3
ppm
Hlorovodonična
/
231-595-7
8
5
15
10
kiselina
8.2 KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Da bi se obezbedilo da ne dođe do kontakta sa očima
Zaštita očiju/lica
koristiti zaštitne naočare ili vizir (ref.standard SRPS EN
166).
Zaštitne rukavice otporne na kiseline. Da bi se obezbedilo
da koža ne dođe u kontakt sa kiselinom nostiti zaštitnu
Zaštita kože (ruku/drugih delova tela) odeću kao što je mantil, radne pantalone, radna košulja sa
dugim rukavima ili radni kombinezon (ref.standard SRPS
EN 374).
Koristiti atestiran izolacioni aparat sa maskom za celo lice
Zaštita disajnih organa
ako je koncentracija hlorovodonične kiseline u vazduhu
iznad maksimalno dozvoljene (ref.standard SRPS EN 137).
Kontrolu izloženosti životne sredine vršiti u skladu sa
Kontrola izloženosti životne sredine
važećim propisima.
Stranica 4 od 9
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA (1)
9.1 PODACI O OSNOVNIM FIZIČKIM I HEMIJSKIM SVOJSTVIMA HEMIKALIJE
Tečnost
Agregatno stanje
Bezbojna
Boja
Oštrog mirisa na gasoviti hlorovodonik
Miris
Prag mirisa
1-5 ppm
pH
<1
Tačka topljenja/tačka mržnjenja
-20°C
Početna tačka ključanja (Opseg ključanja)
-85°C
Tačka paljenja
Nije zapaljivo
Brzina isparavanja
Lako isparljiv
Zapaljivost
Nije zapaljivo
Donja granica zapaljivosti (eksplozivnosti)
Nije primenjivo
Gornja granica zapaljivosti (eksplozivnosti)
Nije primenjivo
Napon pare
4519 kPa na 25°C
Gustina pare (vazduh=1)
1,3
Relativna gustina na 15 °C
1.17-1.18 g/ml
Rastvorljivost
9.1 g/l na 25°C
Koef. raspodele n-oktanol/voda (Log Kow)
Nije primenjivo
Temperatura samopaljenja
Nije primenjivo
Temperatura razlaganja
Nema podataka
Viskozitet
1.7x10-6 m2/s na 20°C.
Eksplozivna svojstva
Nije primenjivo
Oksidujuća svojstva
Nije primenjivo
9.2 OSTALI PODACI
Stopa korozije iznosi 6,25 mm/godini u 1% HCl
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1 REAKTIVNOST
Reaguje sa jakim bazama, metalima, oksidima metala, hidroksidima, aminima, karbonatima i drugim
baznim supstancama. Reaguje sa supstancama kao što su: cijanidi, sulfidi, sulfiti i formaldehid.
10.2 HEMIJSKA STABILNOST
Ovaj proizvod je stabilan u preporučenim uslovima skladištenja.
10.3 MOGUĆNOST NASTANKA OPASNIH REAKCIJA
Reaguje sa mnogim metalima (npr. cink, magnezijum, aluminijum, gvožđe) pri čemu se oslobađa
zapaljiv gas vodonika.
10.4 USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI
Izbegavati kontakt sa bazama i jakim oksidacionim sredstvima.
10.5 NEKOMPATIBILNI MATERIJALI
Baze, jaka oksidaciona sredstva i metali.
10.6 OPASNI PROIZVODI RAZGRADNJE
Kada se zagreva do razlaganja emituju se toksične pare hlorovodonika i može doći do reakcije sa
vodom ili parom pri kojoj se oslobađa toplota i emituje toksična i korozivna para. Termalno
oksidaciono razlaganje daje toksičnu hlornu paru i ekspolozivan gas vodonika.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI (1)
11.1 PODACI O TOKSIČNIM EFEKTIMA SUPSTANCE
Akutna toksičnost
LD50 oralno, pacov
700 mg/kg
Stranica 5 od 9
Korozivno oštećenje kože/iritacija
Teško oštećenje oka/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa ili
kože
Mutagenost germinativnih ćelija
Karcinogenost
Toksičnost po reprodukciju
Specifična toksičnost za ciljni organ - JI
LC50 inhalaciono, pacov, za
13745 ppm (4h)
gasove i pare
LD50 dermalno, kunić
> 5010 mg/kg
Korozivno oštećenje kože, kategorija 1B
37% rastvor hlorovodonične kiseline izaziva korozivno
oštećenje kože kunića.
5% rastvor hlorovodonične kiseline izaziva iritaciju
oka kunića u dozi od 0,1 do 0,03 ml, dok u dozi od 0,01
ml izaziva blagu iritaciju koja prolazi posle nekoliko
dana.
Ne izaziva senzibilizaciju respiratornih organa i kože.
Ne izaziva mutaciju germinativnih ćelija.
Ne dovodi do pojave karcinoma.
Nema podataka.
Specifična toksičnost –JI, kategorija 3
Izloženost pacova (inhalaciono) u koncentraciji od 10,
20 i 50ppm u periodu od 90 dana izaziva smanjenje
telesne mase, iritaciju nosa, loš kvalitet dlake.
Specifična toksičnost za ciljni organ - VI
Nema podataka.
Opasnost od aspiracije
Nema podataka.
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI (1)
12.1 TOKSIČNOST
96 h LC50 (za ribe)
pH= 3,25-3,5
48 h EC50 (za rakove)
1,3 mg/l
Akutna toksičnost
72 h EC50 (za alge)
pH=4,82
M - faktor
/
96 h LC50 (za ribe)
Podatak nije dostupan
48 h LC50 (za rakove)
Podatak nije dostupan
Hronična toksičnost
96 h ErC50 (za alge)
Podatak nije dostupan
M - faktor
/
12.2 PERZISTENTNOST I RAZGRADLJIVOST
Biorazgradnja
Nema podataka
12.3 POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE
Bioakumulativnost
Nema podataka
12.4 MOBILNOST U ZEMLJIŠTU
Proizvod će prodreti u zemlju, rastvarajući neke od minerala i za određeni vremenski period biće
neutralizovana.
12.5 REZULTATI PBT I vPvB PROCENE
Supstanca ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao perzistentna –
PBT I vPvB
bioakumulativna – toksična ili vema perzistentna – veoma
bioakumulativna.
12.6 OSTALI ŠTETNI EFEKTI
Efekti na životnu
Podatak nije dostupan
sredinu
Stvaranje
Podatak nije dostupan
fotohemijskog ozona
Poremećaj endokrinog
Podatak nije dostupan
sistema
Stranica 6 od 9
13. ODLAGANJE
13.1 METODE TRETMANA OTPADA
Odlaganje neiskorišćenog proizvoda se vrši u skladu sa propisima o
upravljanju otpadom – ostatak neupotrebljenog proizvoda predaje se
Odlaganje
ovlašćenom operateru ili na mesto određeno za sakupljanje opasnog
neiskorišćenog
otpada.
proizvoda i ambalaže
Sa ambalažom postupiti u skladu sa propisima kojima se uređuje
ambalaža i ambalažni otpad. Ambalažu koja sadrži ostatke proizvoda
tretirati kao opasan otpad.
14. PODACI O TRANSPORTU
Drumski (ADR) / Železnički (RID)/ Vodeni (ADN) saobraćaj
Odgovarajući transportni naziv
HYDROCHLORIC ACID
UN broj
1789
Klasa opasnosti u transportu
8 (korozivne materije)
Klasifikacioni kod
C1
Identifikacioni broj opasnosti
80
Grupa pakovanja
II
Međunarodni pomorski prevoz (IMDG)
Odgovarajući transportni naziv
HYDROCHLORIC ACID
UN broj
1789
IMDG klasa
8 (korozivne materije)
EmS klasifikacija
F-A, S-B
Grupa pakovanja
II
Međunarodni avio transport (IATA/ICAO)
Odgovarajući transportni naziv
HYDROCHLORIC ACID
UN broj
1789
ICAO/IATA klasa
8 (korozivne materije)
Grupa pakovanja
II
Označavanje
Označavanje
Označavanje
14.1 UN BROJ
UN 1789
14.2 UN NAZIV ZA TERET U TRANSPORTU
HYDROCHLORIC ACID
14.3 KLASA OPASNOSTI U TRANSPORTU
8 (korozivne materije)
14.4 AMBALAŽNA GRUPA
II
14.5 OPASNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU
ADR
Da
RID
Da
ADN
Da
IMDG
Da
14.6 POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI ZA KORISNIKA
Pridržavati se istih mera kao što je opisano u Poglavlju 7. Rukovanje i skladištenje
14.7 TRANSPORT U RASUTOM STANJU
Nije primenljivo.
Stranica 7 od 9
15.
REGULATORNI PODACI
15.1 PROPISI U VEZI SA BEZBEDNOŠĆU, ZDRAVLJEM I ŽIVOTNOM SREDINOM
Ovaj bezbednosni list pripremljen je u skladu sa:
 Zakonom o hemikalijama, „Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12;
 Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog
proizvoda, „Službeni glasnik RS“ br. 59/10, 25/11, 5/12;
 Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog
proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje
UN, „Službeni glasnik RS“ br. 64/10, 26/11;
 Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista, „Službeni glasnik RS“ br. 100/11;
 Spiskom klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. 82/10.
15.2 PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE
Nije izvršena procena bezbednosti hemikalije.
16. OSTALI PODACI
Savet o obuci
Preporuka za korišćenje
Pun naziv klasa opasnosti,
oznake rizika,
obaveštenja o opasnosti i
obaveštenja o merama
predostrožnosti
Izmene i dopune
bezbednosnog lista
Izvori korišćeni za ključne
informacije pri izradi
bezbednosnog lista
Spisak skraćenica
ADN
Osoblje koje rukuje proizvodom mora biti upoznato sa njegovim
opasnim karakteristikama, sa principima zdravstvene i ekološke zaštite
koji se odnose na proizvod i principima prve pomoći.
Proizvod je namenjem isključivo za profesionalnu upotrebu. Koristiti
samo u industriji.
C
Korozivno
Kor. kože 1B
Korozivno oštećenje kože, kategorija 1B
Specifična toksičnost za ciljni organ –
Spec. toks.−JI 3
jednokratna izloženost, kategorija 3
R34
Izaziva opekotine
R37
Iritativno za respiratorne organe
H314
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
Može da izazove iritaciju respiratornih
H335
organa
P260
Ne udisati paru
Koristiti samo na otvorenom ili u dobro
P271
provetrenom prostoru.
AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne
P301+ P330+ P331
izazivati povraćanje.
AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno
P303+ P361+ P353
ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću.
Isprati kožu vodom/ istuširati se.
Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.
P403+P233
Ambalažu čvrsto zatvoriti
Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa
P501
lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim
propisima
Izmene i dopune izvršene su u svim poglavljima u cilju usklađivanja
sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl.gl. RS“,br.100/11)
(1)
ECHA – Evropska agencija za hemikalije (http://echa.europa.eu/)
ESIS - European chemical Substances Information System
(http://esis.jrc.ec.europa.eu/)
European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by inland Waterways – Evropski sporazum o
međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim
putevima
Stranica 8 od 9
ADR
CAS
ErC50
EU
IATA
ICAO
IMDG
LC50
LD50
M-faktor
OECD
OSHA
RID
STEL
TLV
TWA
European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road - Evropski sporazum koji se tiče
međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša
Half maximal effective concentration - koncentracija jedinjenja pri
kojoj 50% populacije daje odgovor, nakon određene dužine izlaganja.
European Union – Evropska Unija
International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni
avio saobraćaj
International Civil Aviation Organization – Organizacija
međunarodnog civilnog avio saobraćaj
International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za
međunarodni pomorski saobraćaj
Lethal Concentration - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije
koja ubija 50% testirane populacije
Lethal Dose - Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane
populacije
M-faktor jeste koeficijent kojim se množi koncentracija supstance koja
je klasifikovana kao opasna po vodenu životnu sredinu, akutno,
kategorija 1 ili hronično, kategorija 1, a koji se koristi u metodi
sumiranja za klasifikaciju smeše koja sadrži tu supstancu
Organization for Economic Cooperation and Development –
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
Occupational Safety and Healt Administration – Uprava za bezbednost
i zdravlje na radu
International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway
– Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci
Short Term Exposure Limit – Limit kratkotrajnog izlaganja
Treshold Limit Value – Granična vrednost praga
Time Weighted Averages – Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici
vremena
Stranica 9 od 9
Download

HCl SDS - HIP Petrohemija