BEZBEDONOSNI LIST
U skladu sa EU Direktivom 67/548/EEC i Regulativom EC 1272/2008 i uskladu sa Uredbom ЕУ 453/2010
datum revizije: 15.10.2012/ izdanje 2
Poglavlje 1
1.1. Identifikacija hemikalije:
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE
STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
Tovatna mast SOLIDOL K-1, K-2, K-3
1.2. Identifikovani načini korišćenja
hemikalije i načini korišćenja
koji se ne preporučuju:
Kalcijumova maziva mast ( S 45170)- ne preporučuje se
za koriščenje u druge svrhe (obrada metala, hidraulični sistemi,menjači i
diferencijali,motorna ulja i.t.d.-K60100, K60200, H10100, S45150,
S45180 i.t.d)
1.3. Podaci o snabdevaču:
DINARA-ROMANIJA PDB COMPANY D.O.O.- dalji korisnik
Braće Nešković bb, 22441 Deč, Srbija, tel. +381 22 493-407
[email protected]
1.4.Broj telefona za hitne slučajeve:+381 22 493-406 (08 – 16 h)
Poglavlje 2
2.1. Klasifikacija hemikalije:
IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
U skladu sa Pravilnikom klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ( Sl.Glasnik 59/10)
(usklađen sa EU direktivom 67/548/ЕЕЗ и 99/45/ЕЗ-DSD/DPD)
R--- ovaj proizvod se ne može klasifikovati kao opasan.
2.2. Elementi obeležavanja:
S 2 Čuvati van domašaja dece
S 24 Izbegavati kontakt sa kožom
S 25 Izbegavati kontakt sa očima
S 60 Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan
otpad.
S 61 Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu, pridržavati se
posebnih upustava/bezbednosnog lista.
2.3. Ostale opasnosti:
Tovatna mast K
Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.
Str.
Poglavlje 3
SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
3.1.Podaci o sastojcima smeše:
Identifikator prozvoda
koncetr. %
Cas broj
EC
64742-54-7
265-157-1
Minerarno ulje, solvent
neutralno,deparafinisano
, hidrotretirano
<95
kar.kat2, R45
karcinog.
1a,1b H350
-
Ugušćivač; kalciumov
sapun
<25
-
-
-
1306-62-0
Naziv
Klasifikacija
215-137-3 Kalcijum hidroksid
DSD/DPD
<0,1
C-korozivno,
R34, R36/37/38
CLP/GHS
koroz.ošteteće
nje kože
1a,1b,1c H314
Bazno ulje, ekstrahovano rastvaračima, hidrogenizovano; PCA < 3%
(DMSO metoda, IP 346 prema EU 67/548 NOTA L nije kancerogeno.
Poglavlje 4
4.1.Opis mera prve pomoći:
Oči:
Koža:
Udisanje:
Gutanje:
4.2. Najvažniji siptomi i efekti,
akutni i odloženi:
4.3. Hitna medicinska pomoć i
poseban tretman:
Poglavlje 5
5.1.Sredstva za gašenje:
5.2. Posebne opasnosti koje
mogu nastati od supstanci
i smeša:
5.3. Savet za vatrogasce:
Poglavlje 6
6.1.Lične predostročnosti,
zaštitna oprema i postupci u
slučaju udesa:
6.2.Predostrožnosti koje se
Tovatna mast K
MERE PRVE POMOĆI
Nisu neophodne specijalne mere prve pomoći. Kontaktna sočiva treba
skinuti i isprati oči sa velikom količinom vode.
Nisu neophodne specijalne mere prve pomoći. Oprati kožu vodom i
sapunom.
Ne isparava pri normalnim temperaturama.
Ne izazivati povraćanje. Može se osobi dati čaša vode ili mleka. Javiti
se lekaru.
Odloženi efekti se ne očekuju ni u jednom slučaju, pomoć lekara se
preporučuje.
Indikacije za lekara: lečiti prema simptomima.
MERE ZA GAŠENJE POŽARA
Odgovarajuća sredstva za gašenje su ugljen dioksid (CO2), pena, suva
sredstva za gašenje ili pesak. Neodgovarajuća sredstva su voda i pena
jer mogu izazvati penušanje i proširiti požar.
Pri normalnom sagorevanju ugljen dioksid (CO2) i para a pri
nepotpunom sagorevanju i ugljen monoksid (CO), ugljovodonici.
Za požar u zatvorenim prostorijama, mora se nositi zaštitna maska .
MERE U SLUČAJU UDESA
Pokupiti prosutu mast jer predstavlja opasnost od klizanja.
Str.
odnose na životnu sredinu:
6.3.Mere koje treba preduzeti
i materijal za sprečavanje
širenja i sanaciju:
Sprečiti prosipanje u vodotokove, zemlju i kanalizaciju.
Pokupiti mehanički prosutu mast i pomoću apsorbentskog materiala
(pesak, piljevina,..) baciti u kontejner za otpad radi daljnjeg uklanjanja.
6.4. Upućivanje na druga poglavlja: poglavlje 8 i poglavlje 13
.
Poglavlje 7
RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Preostožnosti za bezbedno
rukovanje:
7.2.Uslovi za bezbedno
skladištenje, uključujući
nekompatibilnosti:
7.3.Posebni načini korišćenja:
Poglavlje 8
8.1.Parametri kontrole
izloženosti:
8.2.Kontrola izloženosti
i lična zaštita:
Zaštita disajnih organa:
Zaštita ruku:
Zaštita očiju:
Kontrola izloženosti
životne sredine:
Poglavlje 9
Preporučuju se zaštitne rukavice, radon odelo i obuča
Originalne posude držati zatvorene kada nisu u upotrebi. Skladištiti
proizvod u hladnoj i suvoj prostoriji, dalje od uticaja agresivnih
materija .Preporučena temperatura skladištenja je od -5 °Cdo +40°C .
Nema.
KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
ACGIH (TLV-TWA) za mineralna ulja
TWA: 5 mg/m3 (često i dugotrajno izlaganje za 8 h radno vreme)
STEL: 10 mg/m3 (kratkotrajno izlaganje)
Obezbediti ventilaciju da bi održali koncentraciju uljnih para u vazduhu
ispod preporučenih granica izlaganja.
Koristiti adekvatnu ventilaciju. U normalnim uslovima zaštita se ne
zahteva.
Koristiti rukavice koje su hemijski otporne. Preporučuju se rukavice od
nitrila ili neoprena, vreme penetracije > 480 min.
Izbegavati kontakt sa očima.
Sprečiti prosipanja u vodotokove, zemlju i kanalizaciju.
FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1Podaci o osnovnim
fizičko-hemijskim svojstvima
hemikalije:
a) Izgled :
Konzistetna mast masa, zelene boje
b) Miris :
specifičan za proizvod
c) Mirisni prag :
nema dostupnih podataka
d) pH :
nije primenljivo
e) temperatura topljenja/očvršćavanja : min 80, min 85, min 95
f) Početna temperatura ključanja i opseg ključanja: nije određena
g) Tačka paljenja :
>150˚C
h) Brzina isparavanja :
nije određena
i) zapaljivost (čvrsto, gas) :
klasa B
j) Gornja/donja granica zapaljivosti i eksplozivnosti: nije primenljivo
k) Napon pare :
nije određen
Tovatna mast K
Str.
l) gustina pare :
nije određena
m) relativna gustina :
<1 g/cm3 na 15˚C
n) rastvorljivost :
U organskim rastvaračima
o) distribucioni koeficijent n-octanol/ voda : nije primenljivo
p) Tačka samopaljenja :
nije primenljivo
q)Temperatura razlaganja :
nema dostupnih podataka
r) Viskoznost na 100˚C .
nije primenljivo
s) Eksplozivne svojstva :
nema opasnosti od eksplozije
nije primenljivo
t) Oksidujuće svojstva :
v) penetracija mm/10
310-340, 265-295, 220-250
*Opsezi su određeni za hemikalije koje pripadaju istoj registracionoj grupi.
9.2.Ostali podaci:
Poglavlje 10
nema podataka
STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost:
Proizvod je stabilan pri preporučenom načinu skladištenja i rukovanja.
10.2. Hemijska stabilnost:
Proizvod je stabilan na normalnoj temperaturi i pritisku..
Nema opasnih reakcija pri normalnim uslovima.
10.3. Mogućnost nastanka
opasnih reakcija:
10.4. Uslovi koje treba izbegavati: Treba izbegavati visoke temperature,otvoreni plamen i druge izvore
paljenja.
10.5. Nekompatibilni materijali:
Izbegavati mešanje sa mastima na drugoj bazi.
10.6. Opasni proizvodi razgradnje: CO, CO2, aldehidi, ketoni kao i proizvodi sagorevanja azota i sumpora.
T. razlaganja > 350 oC za mineralna ulja.
Poglavlje 11
TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1.Podaci o toksičnim efektima:
-Akutna toksičnost:
Ovaj proizvod sadrži bazna ulja koja mogu biti rafinisana raznim
procesima uključujući ekstrakciju rastvaračima, hidrokrekovanje i dr.
Ova ulja nisu na listi US-toksikološkog programa (NTP), kao ni na listi
Međunarodne organizacije za istraživanje kancera (IARC) kao
kancerogeno ili verovatno kancerogeno za ljude.
Mineralna ulja:LD50 oralno, pacov >4000 mg/kg
-Iritativnost:
-Korozivnost:
-Senzibilizacija:
-Toksičnost ponovljenih doza:
-Karcinogenost:
-Mutagenost:
-Toksičnost po reprodukciju:
Poglavlje 12
Ne očekuje se da uzrokuje dugotrajnu i značajnu iritaciju očiju i kože.
Nema podataka
Nema podataka
Pri učestalom i dugotrajnom izlaganju može se pojaviti alergijska
reakcija i dermatitis kod osetljivih osoba.
PCA <3% (DMSO metoda, IP 346) ne može se klasifikovati kao
kancerogena supstanca prema EU 67/548 NOTA L.
Nema podataka
Nema podataka
EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1. Toksičnost:
Nisu dostupni specifični ekotoksikološki podaci za ovaj proizvod.
Mineralna ulja: LC 50/96h (ribe, Dafnia, alge) >100 mg/l
12.2. Perzistentnost i razgradljivost:Ne očekuje se da bude biodegradibilno.
12.3. Potencijal bioakumulacije:
Bioakumulacija se ne očekuje u skladu sa veoma niskom rastvorljivosti
u vodi.
12.4. Mobilnost u zemljištu:
Niska u skladu sa veoma niskom rastvorljivosti u vodi. Pliva po vodi.
Tovatna mast K
Str.
12.5. Rezultati PBT i vPvB procene: Ova smeša se ne smatra perzistentnom, bioakumulativnom i toksičnom
niti veoma perzistentnom ni veoma bioakumulativnom.
12.6. Ostali štetni efekti:
Nema podataka
Poglavlje 13
13.1. Metode tretmana otpada:
Poglavlje 14
ODLAGANJE
Uklanja se kao opasan otpad, u skladu sa važećim propisima i zakonima
u lokalnoj sredini.
Korišćena mast se nalazi na listi opasnog otpada EU pod oznakom EWC
br. 120112
Zabranjeno je:
Ispuštanje ili prosipanje u ili na zemljište, kanalizaciju, površinske i
podzemne vode.
PODACI O TRANSPORTU
Proizvod nije predmet transportnih propisa o opasnim materijama
uključenim u ADR (drumski transport), RID (železnički
transport), IMDG (morski transport) i ICAO/IATA (vazdušni transport)
t.j. nije klasifikovan kao proizvod opasan za prevoz.
14.1. UN broj:
Nije primenljivo.
14.2. UN naziv za teret u transportu:Nije klasifikovan kao proizvod opasan za prevoz.
14.3. Klasa opasnosti u transportu: Nije klasifikovan kao proizvod opasan za prevoz.
14.4. Ambalažna grupa:
Nije primenljivo.
14.5. Opasnost po životnu sredinu: Nije primenljivo.
14.6. Posebne predostrožnosti
za korisnika:
Nije primenljivo.
14.7. Transport u rasutom stanju: Annex II of MARPOL
73/78 and the IBC Code : Nije primenljivo.
Poglavlje 15
REGULATORNI PODACI
15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću,
zdravljem i životnom sredinom: Bezbednosni list je usklađen sa Uredbom EU 453/2010 i sa
regulativom 1271/2008 o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci
i smeša kao i sa važećim direktivama 67/548/EEC i 1999/45/EC
15.2 Procena bezbednosti hemikalije: Nije izvršena procena bezbednosti hemikalije
Poglavlje 16
OSTALI PODACI
Izmena1:Usklađivanje sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista po svim tačkama.(S.G.100/11) i
zahtevima propisa (EU) No.453/2010.
Spisak kraćenica i akronima u bezbednosnom listu:
TLV-TWA -granična vrednost
TLV-STEL- granična vrednost, granica pri kratkoročnom izlaganju
vPvB -vrlo perzistentna, vrlo bioakumulativna (supstanca)
PBT -perzistentna, bioakumulativna i toksična (supstanca)
LD50 -doza koja će ubiti 50% ispitnih životinja
LC50- koncentracija koja će ubiti 50% ispitnih životinja
UVCB -Nepoznate suspstance, promenljivog sastava ili biološkog porekla.
CLP-uredba Evropskog parlamenta (br 1272/2008) koja se odnosi na klasifikaciju, obeležavanje i
pakovanje supstanci i smeša a zamenjuje direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC i dopunjuje regulativu
(EC) br. 1907/2006.
Tovatna mast K
Str.
DSD - direktiva (67/548/EEC) o usklađivanju zakona , propisa i administrativnih odredbi koje se
odnose na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje opasnih supstanci.
DPD - direktiva 1999/45/EC evropskog parlamenta i saveta o aproksimaciji zakona, propisa i
administrativnih odredbi članica u vezi sa klasifikacijom, pakovanjem i obeležavanjem opasnih smeša.
Literatura/Reference:
Zakonska regulativa citirana u poglavljima 2-15 bezbednosnog lista.
Spisak relevantnih oznaka rizika i oznaka bezbednosti :
.
R34-izaziva opekotine
R36/37/38-iritativno za oči,respiratorne organe i kožu.
S 2 Čuvati van domašaja dece
S 24 Izbegavati kontakt sa kožom
S 25 Izbegavati kontakt sa očima
S 60 Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan
otpad.
S 61 Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu, pridržavati se
posebnih upustava/bezbednosnog lista.
Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene:
Zaposleni koji koriste proizvod treba da budu obučeni o rizicima za zdravlje, higijenu, korišćenje
ličnih sredstava zaštite,preventivnim merama za sprečavanje akcidenta, postupcima spašavanja, itd, ...
Informacije i podaci u bezbedonosnom listu namenjeni su svima koji su u kontaktu sa njim tj. koriste
ga, rukuju sa njim ili transportuju ovaj proizvod. Informacije u bezbedonosnoj listi su zasnovane na
sadašnjem nivou našeg znanja i podložne su izmeni. Korisnici našeg proizvoda moraju da preuzmu
odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa.
Tovatna mast K
Str.
Download

Bezbednosni list