Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
BEZBEDNOSNI LIST
____________________________________________________________________
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U
PROMET
Ime proizvoda:
NATRIJUM HIPOHLORIT – kao biocidni proizvod
Datum izdavanja: 14.11.2012.
Upotreba hemikalije:
- Za dezinfekciju površina, materijala, opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za
ljude ili životinje
- Dezinfekcija opreme, ambalaže , površina ili cevovoda koji su u kontaktu sa hranom ili vodom
za piže za ljude ili životinje
- Dezinfekcija vode za piće, bazenske i bunarske vode
Biocidni proizvod se primenjuje u obliku vodenog rastvora i nanosi se raspršivanjem ili direktnim
unošenjem u vodu pomoću dozator pumpi, ili nanošenjem na površinu koja se dezinfikuje. Takođe se za
dezinfekciju površina, materijala ili opreme nanosi raspršivanjem pomoću raspršivača ili direktnim
potapanjem u rastvor hipohlorita
Informacije o proizvođaču: Tehnohemija ad, Viline vode 47, Beograd
Kontakt telefoni: +311(0)112763-636, +381(0)112751-122, +381(0)112750722
Fax: +381(0)11 3293-148, +381(0)11 2751-392
E mail: [email protected], [email protected]
TELEFON ZA HITNE SLUČAJEVE:
CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA VMA
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Kontakt telefon centra: 011-360-96-40
Centrala VMA: 011-266-11-22 , 011-266-27-55
2.IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
C – korozivno N – opasno po životnu sredinu
Korozivno!
Opasno po životnu sredinu!
Dodatna obaveštenja o opasnosti: U kontaktu sa kiselinama oslobađa tosksičan gas hlor!
1
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
R 31-34-50
R34 – uzrokuje opekotine
R31 – u dodiru sa kiselinama oslobađa toksičan gas hlor
R50 – veoma toksično po vodene organizme
3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA
Količina u %
Klasifikacija/R
oznake
Natrijum
hipohlorit
10-13
C, N
R: 34-31-50
Natrijum
hidroksid
0.4-4.0
C
R: 35
Supstanca
Klasifikacija
Korozija kože
1B, H314
Vod.živ.sr.ak.1
H400
Korozija kože
1A, H314
CAS broj
EC broj
7681-52-9
231-668-3
1310-73-2
215-185-5
4. MERE PRVE POMOĆI
Inhalacija – povređenog izvesti na svež vazduh,dati veštačko disanje, ili kiseonik u prisustvu doktora.
Odmah pozvati medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom – isprati pod mlazom tekuće vode bar 15 minuta. Osloboditi se kontaminirane
odeće. Pozvati medicinsku pomoć.
Kontakt sa očima – odmah isprati pod mlazom tekuće vode, najmanje 15 minuta, potražiti savet
stručnjaka.
Gutanje – NE IZAZIVATI POVRAĆANJE! Dati veliku količinu vode. Nikada ne davati ništa osobi u
nesvesti. Odmah pozvati medicinsku pomoć!
Napomena lekaru –
Razmisliti o oralnoj primeni rastvora natrijum tiosulfata kod osoba koje su progutale natrijum
hipohlorit.
Ne razmišljati o neutralizaciji, jer će egzotermna reakcija oštetiti tkivo.
Kod osoba koje su bile izložene udisanju značajnih količina pratiti arterijski pritisak i gasove u krvi i
uraditi rendgenski pregled grudnog koša.
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Sredstva za gašenje: voda ili vodeni sprej, ili bilo koje priručno sredstvo. Vodeni sprej koristiti za
hlađenje kontejnera. Supstanca pri zagrevanju oslobađa kiseonik , pa može doći do pucanja
ambalaže usled povećanja pritiska
Procedura: Udaljiti ljude sa mesta požara. Izolovati pozar i zabraniti ulaz nestručnim licima. Kloniti
se područja gde se dim ili gasovi mogu skupljati. Sve posude koje nisu zahvaćene požarom izneti van
ugrožene oblasti. Vodenim sprejom kontrolisati i obarati razvijena isparenja.
Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: koristiti opremu sa pozitivnim pritiskom za disanje (SCBA)
i kompletnu zaštitnu odeću. U suprotnom gasite požar sa sigurne udaljenosti.
2
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Koraci koji se moraju preduzeti ako se supstanca prolije:
Manje količine: Prikupiti prosuto ako je moguće i spemiti u odgovarajuće obelezenu posudu.
Veće količine: Obezbediti pumpu i odgovarajuće kontejnere. Videti tačku 13.
Izolovati oblast. Pogledati tačku 7 – rukovanje za dodatne mere predostrožnosti. Razblažiti sa velikom
količinom vode,onda apsorbovati sa inertnim materijalom – pesak
Udaljite sve osobe koje nisu stručno osposobljene i adekvatno zaštićene iz ugrožene oblasti. Stanite
suprotno od pravca duvanja vetra. Ako je izlivanje na zatvorenom prostoru obezbedite dodatnu
ventilaciju. Obavezno koristite odgovarajuću zaštitnu opremu.
Zaštita okoline: Sprečiti izlivanje zemljišta, kanala, kanalizacije, vodotokova i podzemnih voda. Videti
tačku 12. ekološke informacije.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje: BITNO: pri dodiru sa mineralnim kiselinama dolazi do oslobađanja gasovitog hlora koji
je veoma otrovan (bojni otrov). Obaranje gasovitog hlora se vrši vodenim sprejom (raspršenom
vodom), znači bitno je obezbediti tekuću vodu na mestu manipulacije.
Skladištenje: u dobro zatvorenim kontejnerima, na hladnom i suvom mestu, izolovano od
nekompatibilnih supstanci (vidi tačku 10.). Raspadom nastaju gasoviti produkti, posebno ukoliko se
čuva duže vreme. Ambalažu zatvoriti tako da se omogući izlazak unutrašnjeg pritiska (npr.odvod za
višak pritiska). Ne koristiti ambalažu od metala.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Uputstva u slučaju izloženosti –
Granice izlaganja – natrijum hipohlorit: 2mg/m3 STEL
natrijum hidroksid: 2mg/m3 PEL ceiling
hlor : 0.5 ppm TWA, 1 ppm STEL
Tehničke (inžinjerske) kontrole: obezbediti dobru ventilaciju radnog prostora
Lična zaštitna oprema:
- Zaštita disajnih organa: potrebno ako nastaju pare/aerosoli – filter B-(P3).
- Zaštitna odeća : zaštitna odeća mora se odabrati specifično za svako radno mesto, u zavisnosti od
koncentracije i količina.
- Zaštita kože : odmah promeniti kontaminiranu odeću, oprati ruke i lice nakon rada sa supstancom.
- Zaštita koze ruku: zaštitne rukavice za upotrebu trebaju biti u skladu sa odredbama EC ptrpotuks
89/686/EEC i standardima EN374
-Zaštita za oči: hemijske zaštitne naočare ili zaštitu celog lica kada je potrebno.
_____________________________________________________________________
3
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Spoljni izgled: svetlo žuta tečnost
Miris: intenzivan miris na hlor
pH vrednost: 12.31 (6%) 12.95 (11%)
13.05 (13%)
Tačka ključanja: 102-104C
Tačka paljenja: /
Zapaljivost: /
Eksplozivna svojstva:/
Oksidujuća svojstva:da
Napon pare: 6.6mmHg 50 C
Relativna gustina:1.115( 6%)
1.175 (11%)
1.22 ( 13%)
Rastvorljivost:
Rastvorljivost u vodi: potpuno rastvorljiv u vodi
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:
Viskoznost:
Relativna gustina pare:
Isparljivost:
Tačka samopaljenja:
_____________________________________________________________________
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja.
IZBEGAVATi: toplotu, direktnu sunčevu svetlost
Nekompatibilni meterijali – Jake mineralne kiseline, jake baze, metali, metalni oksidi, hidroksidi,
amini i drugi alkakni materijali. Nekompatibilni su i cijanidi, sulfidi, sulfiti, i formaldehidi
Opasni produkti razlaganja: hlorovodonik gas i gas vodonik koji je izuzetno zapaljiv
Razlaže pri zagrevanju, u kontaktu sa kiselinama, pod uticajem svetlosti. Jak oksidant i reaguje
burno sa redukcionim i zapaljivim supstancama. Rastvor u vodi je jaka baza i korozivan je.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Inhalacija – korozivno. Inhalacija para može uzrokovati kašalj, gušenje, upalu nosa, grla i gornjeg
respiratornog trakta i u ozbiljnijim količinama – plućni edem, poremećaj cirkulacije i smrt.
Gutanje – može izazvati eroziju sluzokože. Simptomi mogu uključivati povraćanje, cirkulatorni kolaps,
konfuziju, komu i smrt. Može uzrokovati oticanje ždrela, grkljana i perforaciju jednjaka i želuca
(zavisno od koncentracije)
Kontakt sa kožom – može izazvati ozbiljne iritacije sa plikovim , ekcemima , naročito pri većim
koncentracijama
Kontakt sa očima – može izazvati ozbiljna oštećenja
Hronična toksičnost – iritacija očiju i grla
ACUTE ORAL
Za 5% rastvor LD50 pacov 13g/kg
Za 12.5% rastvor LD50 pacov 5 g/kg
DERMAL
LD50 pacov> 3.0 g/kg
4
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Biološka degradacija: metode za određivanje biodegradibilnosti nisu primenjive na neorganska
jedinjenja.
Bioakumulacija: nije bioakumulativan.
Biološki uticaj:
Gradi korozivne smeše sa vodom, čak i razređen. Vrlo otrovan za vodene organizme. Štetan uticaj zbog
promene pH vrednosti.
Toksičnost na ribe: P.promelas LC50 : 0.08mg/l /96h( izračunato prema slobodnoj supstanci)
Vodene biljke: iz tehničkih razloga nema podataka koji se odnose na alge
Mikroorganizmi: Ponašanje u pogonima za prečišćavanje vode: Stvaranje aktivnog mulja pri najnižoj
koncentraciji koja je nastala eksperimentalnim putem smetnje(LOEC): 0.375mg/l (Raff, 1987)
Toksičnost na bakterije: Photobacterium phosphereum EC50: 100 mg/l/15min (izračunato prema
slobodnoj supstanci)
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Svako odlaganje i tretiranje otpada mora biti u skladu sa svim lokalnim, gradskim, pokrajinskim i
nacionalnim zakonima i propisima
Ne bacati i ne odlagati ni proizvod, ni ambalažu u zemljište, kanalizaciju, odvode, vodotokove...
Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom (Služ.
glasnik RS 36/09 i 88/10), a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa zakonom o ambalaži i
ambalažnom otpadu (Služ. glasnik RS 36/09)
14. PODACI O TRANSPORTU
Tačan naziv na otpremnici – Natrijum hipohlorit, NaOCl
UN broj: 1791
Klasa opasnosti: 8
Broj opasnosti: 80
Grupa pakovanja: II
15. REGULATORNI PODACI
C – korozivno N – opasno po životnu sredinu
R34 – uzrokuje opekotine
R31 – u dodiru sa kiselinama oslobađa toksičan gas hlor
R50 – veoma toksično po vodene organizme
S26 – u slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć
S28 – posle kontakta sa kožom, odmah isprati sa dovoljnom količinom vode
S37/39 – nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
5
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
S45 – u slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba,hitno zatražiti medicinsku pomoć (ako je moguće
pokazati etiketu)
S50 – ne mešati sa mineralnim kiselinama
S61 – izbegavati ispustanje sadržaja u životnu sredinu/sem ako je to način korišćenja. Koristiti
informacije iz bezbednosnog lista, pridržavati se posebnih uputstava.
16. DRUGE INFORMACIJE
Kod preparata koji se prodaju malim potrošačima, a sadrže aktivni hlor, na pakovanju preparata
koji sadrže hlor u količini većoj od 1 %, sledeći tekst treba da se napiše:
“Pažnja! Ne sme da se primenjuje u kombinaciji sa drugim proizvodima jer može doći do
oslobađanja opasnog gasa (hlora)!”
H 314 – Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
H 400 – Veoma toksično po živ. sred.
Ne udisati maglu/paru.
Oprati ruke vodom detaljno nakon rukovanja.
Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za lice.
Ako se proguta: isprati usta , ne izazivati povraćanje.
Ako dospe na kožu/kosu: hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu/kosu sa
vodom/istuširati se.
Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.
Ako se udiše: izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne
ometa disanje.
Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
Ako dospe u oči: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje
i koliko je moguće to učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Odlaganje sadržaja u skladu sa nacionalnim propisima.
Izbegavati ispuštanje/odlaganje u životnu sredinu sem ako je to način korišćenja.
Sakupiti prosuti sadržaj.
Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom (Služ.
glasnik RS 36/09 i 88/10), a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa zakonom o ambalaži i
ambalažnom otpadu (Služ. glasnik RS 36/09).
Materijal se preporučuje samo profesionalnim korisnicima.
Uz bezbednosni list se dostavlja i ” Uputstvo za korišćenje”
Ovde navedeni podaci su dati u dobroj nameri i smatra se da su tačni počev od gore navedenog
datuma. Kupac/korisnik ima odgovornost da osigura usklađenost svih postupaka s državnim,
regionalnim i lokalnim zakonima. Ako ste bezbednosni list nabavili iz drugog izvora ili niste sigurni
važi li sigurnosni list koji imate, molimo da nam se obratite radi najnovije verzije.
6
Download

Natrijum hipohlorit kao biocid