Pismena uputstva prema ADR-u
Mjere prilikom udesa ili nezgode
Prilikom udesa ili nezgode koje se mogu dogoditi prilikom transporta, članovi posade vozila moraju
poduzeti sljedeće mjere, ukoliko je iste moguće sprovesti sigurno i praktično:
 Zakočiti vozilo, ugasiti motor i odvojiti bateriju (akumulator) koristeći se glavnim
prekidačem ukoliko je dostupan
 Izbjegavati izvore zapaljenja, naročito ne pušiti i ne uključivati električne stavke u
opremi vozila
 Obavijestiti nadležne službe (policiju i vatrogasce) i pri tome im dati što je moguće
više informacija o udesu ili nezgodi i materijama koje su pogođene
 Obući signalni prsluk i postaviti samostojeće znakove upozorenja na za to predviđena
mjesta
 Pripremiti dokumentaciju o transportu za dolazak nadležnih lica
 Ne gaziti u isteklu materiju niti je dodirivati, te izbjegavati udisanje pare, dima, prašine
i isparenja boravkom na strani okrenutoj vjetru
 Ukoliko je moguće bez opasnosti, upotrijebiti aparat za gašenje požara kako bi se
suzbili manji požari ili izvori požara u gumama, kočnicama ili u području motora
 Požar u oblasti gdje se nalazi teret ne smije se gasiti od strane članova posade vozila
 Ukoliko je moguće bez opasnosti, upotrijebiti opremu iz vozila da bi se spriječilo
oticanje materije u vodu ili kanalizaciju, te ograđivanje materije koja je istekla
 Udaljiti se sa neposrednog mjesta udesa ili nezgode, navesti i ostale osobe da se udalje
i pomno pratiti upute policije i vatrogasaca

Svući kontaminiranu odjeću ili korištenu kontaminiranu zaštinu opremu i iste odložiti
na sigurno
Dodatne upute za članove posade vozila u vezi sa opasnim svojstvima tereta po klasama i mjerama koje se trebaju poduzeti ovisno o datim
okolnostima
Oznaka opasnosti Opasna svojstva
Oznaka opasnosti Opasna svojstva Dodatna uputstva
Oznaka opasnosti Opasna svojstva
Dodatna uputstva
Dodatna uputstva
(1)
(2)
(3)
Eksplozivne materije i predmeti koji
sadrže eksplozivne tvari
Može imati niz svojstava i učinaka kao što su
masovna detonacija, raspršivanje krhotina, jaka
Tražiti sklonište u prikrajku prozora.
toplotna bujica, stvaranje jakog svjetla, buke ili dima.
Osjetljivo na udar i/ili sudar i/ili toplotu
1
1.5
1.6
Eksplozivne materije i predmeti koji
sadrže eksplozivne tvari
Opasnost od eksplozije i požara.
Tražiti sklonište
Opasnost od požara.
Opasnost od eksplozije
Može biti pod pritiskom
Opasnost od gušenja
Može izazvati opekline i/ili smrzline Mogu eksplodirati
pod uticajem toplote
Tažiti sklonište.
Ne zadržavati se u niskim područjima
Opasnost od gušenja
Može biti pod pritiskom
Može izazvati smrzavanje
Mogu eksplodirati pod uticajem toplote
Tražiti sklonište
Ne zadržavati se u niskim područjima
Opasnost od trovanja
Može biti pod pritiskom
Može izazvati opekline i /ili
smrzavanje
Mogu eksplodirati pod uticajem toplote
Upotrijebiti zaštitnu masku
Tražiti sklonište
Ne zadržavati se u niskim područjima
Opasnost od požara
Opasnost od eksplozije
Mogu eksplodirati pod uticajem toplote
Tražiti sklonište
Ne zadržavati se u niskim područjima
1.4
Zapaljivi gasovi
2.1
Nezapaljivi i neotrovni gasovi
2.2
Otrovni gasovi
2.3
Zapaljive tečne materije
3
3
3
Zapaljive čvrste samozamjenjive
materije i desenzibilizirane čvrste
eksplozivne materije
4
Opasnost od požara. Zapaljivo i može se zapaliti pod
uticajem toplote, varnice ili plamena. Može sadržavati
samozamjenjive tvari, koje se exotermno razgrađuju
pod uticajem toplote, pri kontaktu sa drugim tvarima
(kao npr. kiselinama, jedinjenjima teških metala ili
aminima), pri trenju ili udaru, što može dovesti do
stvaranja gasova ili samozapaljenje i pare koji su
opasni po zdravlje i zapaljivi. Mogu eksplodirati pod
uticajem toplote. Eksplozija rizik u slučaju gubitka
neosjetljiva eksploziva-sierungsmittels desenzitivirati.
4.1
Samozapaljive materije
Vatra spontanim sagorijevanjem pri oštećenju dijelova
tereta ili curenja punjenja. Može burno reagovati u
dodiru sa vodom.
4
4.2
Materije, koje u dodiru sa vodom
razvijaju zapaljive gasove
Opasnost od požara ili eksplozije u dodiru sa vodom
4
4
4.3
Rasute materije treba pokrivanjem
održati suhim.
Oznaka opasnosti Opasna svojstva
Dodatna uputstva
(1)
Zapaljivo (oksidirajuće) djelujuće
materije
5.1
Oznaka opasnosti Opasna svojstva Dodatna
uputstva
(2)
Oznaka opasnosti Opasna svojstva Dodatna
uputstva
(3)
Opasnost od nasilnih reakcija, paljenja i
eksplozije u dodiru s gorivim ili zapaljivih
materijala.
Izbjegavati miješanje sa zapaljivim ili gorivim
materijama (kao npr. piljevinom)
Opasnost od exotermnog rastvaranja pri
povišenim temperaturama, pri kontaktu sa
drugim materijama (kao npr. kiselinama,
jedinjenjima teških metala i aminima), pri
trenju ili udarcu, što može dovesti do
stvaranja gasova ili pare ili samozapaljenje,
koji su zapaljivi i opasni po zdravlje.
Izbjegavati miješanje sa zapaljivim ili gorivim
materijama (kao npr. piljevinom)
Rizik od trovanja udisanjem, u dodiru s
kožom ili gutanjem.
Opasnost za vodu ili kanalizaciju.
Upotrijebiti zaštitnu masku
5.1
Organski peroksidi
5.2
5.2
5.2
Otrovne materije
6.1
Materije koje nose opasnost od
zaraze
Opasnost od zaraze. Može uzrokovati
ozbiljne bolesti kod ljudi ili životinja.
Opasnost za vodu ili kanalizaciju.
6.2
Radioaktivne materije
7A
7B
Opasnost od unutrašnjeg i vanjskog
zračenja.
Ograničiti vrijeme izlaganja.
RADIOACTIVE
7
7C
7D
Nuklearne materije
Opasnost od nuklearne lančane reakcije.
7E
Nagrizajuće materije
Opasnost od nagrizanja.
Može između ostalog u dodiru sa vodom i
drugim tvarima burno reagovati.
Razliveni gorivo može razviti korozivne pare.
Opasnost za vodu ili kanalizaciju.
8
Druge opasne materije i predmeti
Opasnost od zapaljenja.
Opasnost od požara.
Opasnost od eksplozije.
Opasnost za vodu ili kanalizaciju.
9
Primjedbe:
1. Kod opasnih tereta sa višestrukim opasnostima i pri mješovitom teretu mora se voditi računa o svakom upisu koji je
moguće primjeniti
2. Gore navedene dodatne upute mogu biti prilagođene klasi transportovanih opasnih materija i sredstvu prevoza
Dodatne upute za članove posade vozila u vezi sa opasnim svojstvima tereta po klasama i mjerama koje se trebaju poduzeti ovisno o
datim okolnostima
Oznaka opasnosti Opasna svojstva Dodatna
Oznaka opasnosti Opasna svojstva Dodatna
Oznaka
uputstva
uputstva
(1)
(2)
(3)
Opasnost za vodu ili kanalizaciju.
Okoliš opasnih tvari
Rizik od opekotina od vrućine.
Kontakt s vrućim dijelovima prometne jedinice i
prolije tvari kako bi se izbjeglo.
Povišena temperatura tvari
Oprema za ličnu i opštu zaštitu za sprovođenje opštih i specifičnih mjera u slučaju
opasnosti, koje se moraju nalaziti u vozilu u skladu sa odlomkom 8.1.5 ADR-a
Sljedeća oprema mora se nalaziti u transportnoj jedinici:
-
klinasti podmetači, čija veličina mora biti prilagođena najvećoj dozvoljenoj nosivosti vozila i prečniku
točkova
dva samostojeća znaka upozorenja;
tečnost za ispiranje očiju a) i
za svakog člana posade vozila:
-
jedan signalni prsluk (npr. kao što je opisano u normi EN 471);
prenosna svjetiljka
par zaštitinih rukavica i
oprema za zaštitu očiju (npr. zaštitne naočale)
za određene klase propisana dodatna oprema:
-
a)
b)
c)
u vozilu se za svakog člana posade mora nalaziti za oznake opasnosti broj 2.3 ili 6.1 zaštitna
maska za slučaj bijega (hauba) b)
lopata c)
prekrivač za kanal c)
kontejner za sakupljanje c)
nije neophodno za brojeve oznaka tipa 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, i 2.3
npr. maska za slučaj bijega sa kombiniranim filterom za gas/prašinu tipa A1B1E1K1-P1 ili
A2B2E2K2-P2, koji se mogu usporediti sa opisanim u normi EN 141
propisano samo za krutine i tekućine s brojeve oznaka 3, 4.1, 4.3, 8 i 9
Download

Pismena uputstva prema ADR-u - spedition