Naziv proizvoda
VODONIK PEROKSID 35%
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
12.06.2014.
Strana
1
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije: VODONIK
PEROKSID 35%
Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:
Biocidni proizvod za dezinfekciju površina i ambalaže koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem. Primenljiv u svim
oblastima prehrambene industrije. Može se koristiti kao poboljšivač alkalnog pranja kod problematičnih zaprljanja
staklene ambalaže, ali tek posle konsultacije sa snabdevačem hemikalije.
Za profesionalne korisnike / industrijska primena.
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Ne koristiti u bilo koje druge svrhe.
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snebdevaču:
IMPULS HEMIJA DOO (proizvođač i distributer)
Bul. Vojvode Stepe 54; 21000 Novi Sad; Srbija
Tel/Fax: +381 21 6423153, 21 6403021; e-mail: [email protected]
Adresa elektronske pošte lica odgovornog za sadržaj BL: [email protected] (7-15h)
Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, Beograd, Srbija, Tel: +381 11 36 08 440 (0-24h)
Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Xn
Xi
Štetno
Iritativno
R22 – Štetno ako se proguta.
R37/38 – Iritativno za respiratorne organe i kožu.
R41 – Rizik od teškog oštećenja oka.
Klasifikacija hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ, br. 64/10, 26/11, 5/12, 115/13)
Iritacija kože, kategorija 2
H315 – Izaziva iritaciju kože
Teško oštećenje oka, kategorija 1
H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka
Akutna toksičnost (peroralna), kategorija 4
H302 – Štetno ako se proguta
Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, iritacija respiratornih organa
H335 – Može da izazove iritaciju respiratornih organa
Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Piktogram
Znak opasnosti
Xn
Pisano upozorenje
Štetno
Oznaka rizika
Oznaka bezbednosti
R22 – Štetno ako se proguta.
R37/38 – Iritativno za respiratorne organe i kožu.
R41 – Rizik od teškog oštećenja oka.
S17 – Čuvati dalje od zapaljivog materijala.
S26 – U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć.
S28 – Posle kontakta sa kožom odmah isprati sa dovoljno vode.
S36/37/39 – Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
S45 – U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć (ako je
moguće pokazati etiketu).
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
VODONIK PEROKSID 35%
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
12.06.2014.
Strana
2
Ukupan broj strana
7
Obeležavanje hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ, br. 64/10, 26/11, 5/12, 115/13)
Piktogram
Reč upozorenja
Obaveštenje o
opasnosti
Obaveštenje o
merama
predostrožnosti
GHS05 GHS07
Opasnost
H315 – Izaziva iritaciju kože
H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka
H302 – Štetno ako se proguta
H335 – Može da izazove iritaciju respiratornih organa
Prevencija:
P261 – Izbegavati udisanje magle/spreja.
P280 – Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
Reagovanje:
P301+P312 – AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko
se ne osećate dobro.
P302+P352 – AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
P305+P351+P338 – AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa
ispiranjem.
P304-P340 – Ako se udiše: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se
odmara u položaju koji ne ometa disanje.
Identitet supstanci koje doprinose klasifikaciji u odnosu na akutnu
toksičnost, korozivno oštećenje kože ili teško oštećenja oka,
mutagenost germinativnih ćelija, karcinogenost, toksičnost po
reprodukciju, senzibilizaciju respiratornih organa ili kože,
specifičnu toksičnost za ciljni organ ili opasnost od aspiracije
(obavezno se navode na etiketi):
Vodonik peroksid (CAS broj: 7722-84-1)
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti: nisu poznate.
Poglavlje 3. SASTAV – PODACI O SASTOJCIMA
Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance
Klasifikacija sastojka / supstance
Jedinjenje
Vodonik
peroksid
CAS N°
7722-84-1
EINECS N°
(EC N°)
231-765-0
Pravilnik o klasifikaciji,
pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda
("sl.Glasnik RS br.59/10,
25/11, 5/12)
R5
O; R8
C; R35
Xn; R20/22
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ,
br. 64/10, 26/11, 5/12, 115/13)
Oksid.teč 1, H271
Ak.toks. 4, H302 (oralno)
Ak.toks. 4, H332 (inhalaciono)
Kor. kože 1A, H314
Napomena:
Spec.toks.JI3, H335 C ≥ 35%
Opseg
koncentracije
(%, m/m)
≥35 – 36
Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše – nije primenljivo
Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:
Nakon udisanja: Ukloniti osobu na svež vazduh. Ako su isparenja prisutna i dalje, staviti zaštitnu masku. Proveriti
disanje. Ako je otežano, dati kiseonik, a ako ga nema sprovesti veštačko disanje uz obaveznu intervenciju lekara.
Nakon dodira s kožom: Ispirati kožu tekućom vodom 10-tak minuta. Skinuti zaprljanu odeću i oprati je pre ponovne
upotrebe. Ako se iritacija pojavi obratiti se lekaru.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
VODONIK PEROKSID 35%
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
12.06.2014.
Strana
3
Ukupan broj strana
7
Nakon dodira s očima: Odmah početi ispiranje mlakom tekućom vodom 10 minuta uz širom otvorene kapke (ako treba
na silu otvoriti kapke). Ako je na raspolaganju fiziološki rastvor ispirati njime. Obratiti se hitno lekaru/oftalmologu.
Nakon gutanja: Isprati usta. Piti vode ukoliko je osoba pri svesti. NE izazivati povraćanje! Ako se povraćanje spontano
javlja, postaviti povređenog glavom nadole da se spreči ulazak sadržaja u pluća. U slučaju gutanja odmah pozvati
lekara. Dežurna sluzba Hitne medicinske pomoći – telefon 194.
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:
Štetno ako se udišu isparenja. Iritira disajne ograne usled iritacije sluzokože. Nema sistemski štetni efekat. Mogući
odloženi efekti.
Dolazi do iritacije kože i beljenja na mestu kontakta. Moguća i ozbiljnija iritacija sa crvenilom.
Ozbiljne iritacije u ustima, ždrelu i jednjaku. Bol u stomaku, povraćanje.
Ozbiljne iritacije oka uz crvenilo, suzenje, pečenje. Ukoliko se ne reaguje hitno može trajno oštetiti vid.
Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:
Moguća potreba da se koristi aparat za disanje. Potrebno je zatražiti lekarsku pomoć bez odlaganja naročito ako se
proguta veća količina ili ukoliko dospe u oko.
Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
Sredstvo nije zapaljivo. Može pomagati gorenje vatre u neposrednoj okolini ili ako se prolije u vatrom zahvaćenu zonu.
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:
Prikladna: CO2, vodena magla, prah, pena, pesak – zavisi od upaljenih materijala u okolini.
Ne sme se upotrebljavati: Nema podataka.
Protivpožarne mere za posebne situacije: Nema podatka.
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:
Povišena temperatura može izazvati razlaganje sredstva uz nastajanje kiseonika koji može razbuktati vatru. Takođe,
hermetički zatvoreni kontejneri se mogu naduvati i prsnuti po zapaljenoj okolini i po vatrogascima.
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce
Ako je moguće ukloniti kontejnere dalje od vatre i hladiti ih vodenim sprejem. Nositi izolacioni aparat prilikom
gašenja požara.
Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:
Pri isticanju tečnosti upotrebiti zaštitnu opremu koja je navedena u poglavlju 8. Udaljiti osobe koje ne reaguju na udes i
bez zaštitne opreme. Slediti protivpožarne instrukcije (poglavlje 5).
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:
Sprečiti prosipanje u vodotokove, kanalizaciju i drenažne sisteme.
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:
Zatvoriti mesto izlivanja i ograditi malim nasipima od zemlje ili peska da bi se sprečilo dalje širenje. Absorbovati
pomoću inertnog materijala i sve zajedno smestiti u kontejner za hemijski otpad. Za ograđivanje i absorbovanje ne
koristiti tekstile, piljevinu niti bilo šta zapaljivo! Na kraju isprati mesto curenja sa puno vode, a sa otpadom postupiti u
skladu sa instrukcijama u poglavlju 13.
Ako je izvodljivo, prepumpati isteklu tečnost u prazan kontejner za hemijski otpad, a nikada u originalni kontejner sa
neiscurelom tečnošću jer nečistoće katalizuju razgradnju! Ako zapaljivi materijali dođu u kontakt sa tečnošću, odmah
ih preliti sa puno vode.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja:
Videti detalje lične zaštitne opreme za redovan rad u poglavlju 8.
Videti detalje u postupcima sa hemijskim otpadom u poglavlju 13.
Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom praksom. Sprečiti generisanje pare/magle/aerosola. Ne udisati aerosol,
izbegavati kontakt s kožom. Ne dozvoliti da dospe u oči. Oprati ruke nakon upotrebe. Zabranjeno pušenje. Udaljiti od
izvora paljenja i tinjajućih materijala. Obavezna upotreba lične zaštitne opreme. Zaštititi od nečistoća!
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
VODONIK PEROKSID 35%
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
12.06.2014.
Strana
4
Ukupan broj strana
7
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Pakovanja držati dobro zatvorena, na hladnom (<35°C) i suvom mestu van domašaja dece i neosposobljenih lica. Rok
upotrebe: 6 meseci u originalnoj ambalaži. Skladištiti u pakovanjima koja imaju ventilacione čepove za ispuštanje
gasova. Preporučeni materijali za skladištenje: 304L, 316L, Al 5254 ili 1060 (svi pasivizirani), PE, PP, PCV, PTFE,
staklo, keramika. Ne preporučuju se za skladištenje: gvožđe i nelegirani čelici, bakar, bronza, mesing, cink. Ne
skladištiti sa zapaljivim materijalima.
Nekompatibilni materijali: alkalije, redukciona sredstva, soli metala (rizik od brzog raspadanja), zapaljive supstance i
materijali, organski rastvarači.
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja
Sredstvo koristiti u skladu sa preporučenom namenom navedenom u poglavlju 1.2. Ne postoje drugi načini korišćenja.
Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
Ni jedan od sastojaka nema granične vrednosti izloženosti kao ni kratkotrajne granične vrednosti izloženosti na
radnom mestu.
GVI – granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI – kratkotrajna granična vrednost izloženosti
Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehnička kontrola: osigurati dobru ventilaciju radnog prostora, sprečiti curenja i isticanja, obezbediti fontanu za
ispiranje oka, posudu za prikupljanje eventualno prosute tečnosti sa ili bez absorbenta, sa kojom se postupa u skladu sa
Zakonom o upravljanju otpadom (Poglavlje 13). Nakon rukovanja sredstvom temeljno oprati ruke. Ne pušiti.
Lična zaštitna sredstva za zaštitu:

Očiju: Zaštitne naočare s bočnim štitnicima i/ili štit za lice (vizir) koji su ispitani u skladu sa EN 166.

Ruku: Rukujte uz pomoć rukavica. Rukavice treba pre upotrebe pregledati. Koristite odgovarajuću tehniku za
skidanje rukavica (bez dodirivanja spoljašnje površine rukavica) da biste izbegli kontakt ovog proizvoda sa
kožom. Uklonite kontaminirane rukavice nakon upotrebe u skladu sa važećim zakonima i dobrom
laboratorijskom praksom. Operite i osušite ruke. Odabrane zaštitne rukavice treba da budu u skladu sa
specifikacijama utvrđenim u Direktivi 89/689/EEZ i standardu EN 374 koji je izveden iz Direktive.
Pogodan materijal: nitril guma / kaučuk.

Kože i tela: Kompletno kiselootporno zaštitno odelo protiv hemikalija. Vrstu zaštitne opreme treba odabrati
na osnovu koncentracije i količine opasne supstance na pojedinačnom radnom mestu. Ukoliko postoji
opasnost od sveobuhvatnog prskanja sredstva koristiti gumenu kecelju i gumene čizme.
Pogodan materijal: PVC, neopren, nitril guma, prirodna guma.

Disajnih organa: U zavisnosti od načina primene sredstva i procene rizika na radnom mestu, koristiti
respirator (polumaska) ili kompletna maska sa kombinovanim filterom ABEK (EN 14387).
U ekstremnom slučaju nositi izolacioni aparat (EN133).
Posebne higijenske mere i mere opreza: Ne dirati oči i usta za vreme rukovanja. Nakon rukovanja oprati ruke i umiti
se. Ne jesti, ne piti i ne pušiti.
Kontrola izloženosti životne sredine
Ne ispuštati na zemljište, vodotokove i u kanalizaciju.
Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Parametar
a)
Izgled – agregatno stanje
b)
Miris
v)
g)
Prag mirisa
pH (1% vodeni rastvor m/m)
Vrednost
Jedinica
Bistra bezbojna tečnost
Blago iritirajuć
karakterističan
Podaci nisu dostupni
6,5 – 8,5
-
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
-
Naziv proizvoda
VODONIK PEROKSID 35%
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
12.06.2014.
d)
đ)
e)
ž)
z)
i)
j)
k)
l)
lj)
m)
n)
nj)
o)
p)
r)
Tačka topljenja / tačka mržnjenja
Početna tačka ključanja i opseg
ključanja
Tačka paljenja
Brzina isparavanja
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)
Gornja/donja granica zapaljivosti
ili eksplozivnosti
Napon pare
Gustina pare
Relativna gustina
Rastvorljivost
Koeficijent raspodele u sistemu
n-oktanol/voda
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuća svojstva
Strana
5
-33
°C
+108
°C
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
>1,130
U vodi potpuno rastvorno
Podaci nisu dostupni
g/cm3
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Ukupan broj strana
7
-
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Podaci nisu dostupni.
Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost
Sredstvo nije reaktivno pri preporučenim uslovima skladištenja i korišćenja. Reaktivno je sa bazama, redukcionim
sredstvima, soli metala katalizuju razlaganje vodonik-peroksida.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost
Stabilno kod preporučenih uslova skladištenja i upotrebe. Kod povišenih temperatura, uticaja direktnog sunca,
prljavštine i katalizatora, razlaže ubrzano.
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Hemikalija ne podleže opasnim reakcijama ako se čuva i koristi po uputstvima. U slučaju mešanja sa bazama,
organskim rastvaračima, HCl, reakcija je burna uz oslobađanje kiseonika, pare i toplote! Sa zapaljivim materijalima
može nastati vatra. Ne polimerizuje.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Povišena temperatura, direktni uticaj sunca.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali
Nečistoće, katalizatori, metali, soli metala, alkalije, HCl, redukcione supstance.
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Samo kod neuslovnog rukovanja: kiseonik, toplota, para.
Razgradnja i proizvodi tokom požara navedeni su u poglavlju 5.
Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost
Naziv sastojka
Parametar
Vrednost
LD50, oral.,
Vodonik peroksid
pacov
LC50, dermal.,
zec
LDLO
>225 mg/kg
-
>6500
mg/kg
-
Korozivno oštećenje kože / iritacija
Vodonik peroksid
Zec, 4h. Iritacija. Test materija: 35% H2O2
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Napomene / opis
OECD 401
Test materija: 50% H2O2
Literatura
Test materija: 70% H2O2
Naziv proizvoda
VODONIK PEROKSID 35%
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
12.06.2014.
Strana
6
Ukupan broj strana
7
Teško oštećenje oka / iritacija oka
Vodonik peroksid
Zec. Rizik od oštećenja. Test materija: 35% H2O2
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože
Vodonik peroksid
Nije senziblizator.
Mutagenost germinativnih ćelija
Vodonik peroksid
Miš. OECD TG 474 (in vivo). Nije mutagen. Test materija: 35% H2O2
Karcinogenost
Vodonik peroksid
Nije karcinogen.
Toksičnost po reprodukciju
Vodonik peroksid
Nije toksičan.
Spec.toks.za ciljni organ – jednokratna izloženost
Vodonik peroksid
Iritativno za disajne organe.
Spec.toks.za ciljni organ – višekratna izloženost
Pacov (m/ž), oralno (pijaća voda), 90 dana, posmatranje 6 nedelja, NOEL: 26/37 mg/kg
Vodonik peroksid
Rezultat: Promenjeni parametri krvi, gubitak telesne težine, iritacija gastrointestinalnog
trakta. OECD TG408
Opasnost od aspiracije
Vodonik peroksid
Nije klasifikovan.
Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Vodonik peroksid: LC50 (Pimephales promelas, ribe) = 16,4 mg/l, 96h (Test materija: 100% H2O2)
EC50 (Daphnia pulex, mekušci) = 2,4 mg/l, 48h (Test materija: 100% H2O2)
EC50 (Aktivirani mulj, bakterije) = 466 mg/l, 30 min (Test materija: 100% H2O2)
EC50 (Aktivirani mulj, bakterije) = >1000 mg/l, 3 h (Test materija: 100% H2O2)
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Vodonik peroksid:
Ne odnosi se na neorganske materijale. Brzo i potpuno se raspada na O2 i vodu.
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumilacije
Vodonik peroksid:
Ne akumulira se. Brzo i potpuno se raspada na O2 i vodu.
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Vodonik peroksid:
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Vodonik peroksid:
Ne odnosi se na neorganske materijale.
Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti
Ako se rukuje po preporukama, ne izaziva poremećaj rada postrojenja za tretman otpadnih voda. Ne sadrži organski
vezan halogen.
Poglavlje 13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Ambalažu sa zaostalim količinama sredstva, tretirati kao opasan otpad (kataloški broj ove vrste otpada: 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama).
Prosute količine se sakupe ručno (kataloški broj ove vrste otpada: 16 09 03*- (peroksidi, npr. vodonik peroksid).
Neiskoršćene količine kao i istrošene količine
Ne dozvoliti da iscureli proizvod dođe u kontakt s površinskim i podzemnim vodama.
Preporučen način tretmana otpadne tečnosti – hemijska redukcija, insineracija.
Zakonski okvir: Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik 36/09, 88/10).
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
VODONIK PEROKSID 35%
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
12.06.2014.
Strana
7
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU
Drumski
saobraćaj
ADR/RID
2014
14.1. UN broj
Unutrašnji
plovni putevi
ADN
2014
Pomorski
saobraćaj
IMDG
2014
Vazdušni
saobraćaj
IATA
2014
Hydrogen peroxide, aqueous solutions with not less than 20 percent but not
more than 40 percent hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
14.2. UN naziv za teret u transportu
14.3. Klasa opasnosti u transportu
14.4. Ambalažna grupa
14.5. Opasnost po životnu sredinu
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
14.7. Transport u rasutom stanju
5.1
II
Nije regulisano
Ne postoje
Nije regulisano
5.1
II
Nije regulisano
Ne postoje
Nije regulisano
5.1
II
Nije regulisano
Ne postoje
Nije regulisano
5.1
II
Nije regulisano
Ne postoje
Nije regulisano
Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnim sredinom
 Zakon o hemikalijama (Sl.Glasnik RS br. 36/09 i 88/10, 92/11, 93/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl.Glasnik RS
br. 59/10, 25/11, 5/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa
globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.Glasnik RS br. 64/10, 26/11, 105/13)
 Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.Glasnik RS br. 100/11)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl.Glasnik RS br. 82/10)
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br. 101/05)
 Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr.zakon, 72/09 - dr.zakon i 43/11)
 Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
 Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/10)
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl.glasnik RS,
br.106/09).
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Za ovu hemikaliju nije izvršena procena bezbednosti.
Poglavlje 16. OSTALE INFORMACIJE
Ova verzija 2 bezbednosnog lista koja je izdata 12.06.2014. je u odnosu na verziju 1 izmenjena u sledećim delovima:
- Nazivi poglavlja i podpoglavlja su usklađeni sa važećim Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U podpoglavlju 1.2.je navedeno korišćenje koje se ne preporučuje,
- U podpoglavlju 1.3.je naveden je status pravnog lica koje stavlja hemikaliju u promet,
- U poglavlju 9.1.su navedeni svi fizičko-hemijski parametri koji su pripisani Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U poglavlju 13 je ažuriran kataloški broj otpada
- U poglavlju 11 su ažurirani svi podaci trenutno raspoloživi za toksikologiju sastojaka
- U poglavlju 12 su ažurirani svi podaci trenutno raspoloživi za ekotoksikologiju sastojaka
- U podpoglavlju 15.1. ažuriran je spisak regulatornih propisa.
Skraćenice i akronimi: LC50 – letalna doza koja ubija 50% jedinki, EC50 – polovina maksimalne efektivne koncentracije, BCF - , LDLO – najniža
smrtna doza. Izvori podataka: dokumentacija proizvođača sirovina.
Spisak svih relevantnih oznaka (R, S kao i H, P) se nalazi u poglavljima 2 i 3. One koje tamo nisu navedene imaju sledeća značenja:
R5 – Zagrevanje može izazvati eksploziju
R8 – U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar
R35 – Izaziva teške opekotine
R20/22 – Štetno ako se udiše i ako se proguta
H271 – Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo
H314 – Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
Informacije u ovom bezbednosnom listu sadrže sve najpotrebnije podatke za bezbedno rukovanje ovim proizvodom od strane obučenih lica. Do
trenutka izrade ovog lista su ekstrahovane sve najnovije informacije raspoložive stručnom timu IMPULS HEMIJE. Ako imate bilo kakvih pitanja,
pišite na adresu: [email protected]
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Download

BEZBEDNOSNI LIST