AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.20
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
V. FRUKTOZNI SIRUP 42
Izdanje/izmena C; Januar 2011 / 1
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Visoko fruktozni sirup 42
8606105499293
Viskozna, bezbojna do svetlo zuta tečnost, neutralnog mirisa i slatkog ukusa.
Fruktozni sirup 42 je proizvod dobijen izomerizacijom prečišćenog skrobnog hidrolizata
dobijenog iz kukuruza. Spada u grupu visoko frutoznih sirupa a po sastavu je smeša
glukoze, fruktoze i oligosaharida.
2. Fizičko – hemijske karakteristike
U skladu sa pravilnikom o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe Sl.list SRJ br. 33/95 i
pravilnicima o upotrebi aditiva Sl.list SRJ br. 56/03; 5/04; 16/05
Naziv/jedinica
Vrednost Granice
Metod ispitivanja
Suva materija (%)
min 70
-
MI.53 - SRPS EN ISO 1743 - Refraktometrija
Sadržaj fruktoze na SM (%)
min 42
-
IC
Sadržaj glukoze na SM (%)
min 52
-
IC
Sadržaj oligosaharida na SM
(%)
max 6
-
IC
4
3.5-4.5
max 3
-
MI.54 – Acidimetrijski
max 1.5
-
MI.57 – SRPS EN ISO 5809
pH vrednost
Sadržaj SO2 (mg/kg)
Sadržaj sulfatnog pepela na SM
(%)
MI.55 - Potenciometrijski
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl list SCG br. 56/2003; 4/2004
3.2 Pravilnik o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu
Sl. list SRJ br. 26 / 93; 53/95; 46/2002
3.3 Zakon o bezbedenosti hrane
Sl. Glasnik RS br.41/2009
3.4 Pravilnik o količinama pesticida, metala, metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih
supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama Sl. ist SRJ br. 5/92; 11/92; 32/2002
3.5 Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine
Sl. list SCG br. 56/2003; 5/5004; 16/2005
3.6 Pravilnik o opštem deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica
Sl. list SCG br. 4/04; 12/04; 48/04
3.7 Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Sl. Glasnik RS 41/2009
3.8 Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i o načinu sprovoñenja dekontaminacije
Sl. list SRJ br. 9/99
4. Pakovanje / ambalaža
Pojedinačna pakovanja; PET ambalaža (zapremina 35 l-210 lit..)
Rinfuz ;skladišni rezervoari, cisterne od materijala za prehrambenu namenu .
Izradio:
Odobrio:
Ime i prezime
Potpis
Datum
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Industrijsko naselje Skrobara bb, P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.20
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
V. FRUKTOZNI SIRUP 42
Izdanje/izmena C; Januar 2011 / 1
Strana 2 od 2
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica
Sl. list SCG 4 / 04
Sl. list SCG 12 / 04
Sl. list SCG 48 / 04
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Fruktozni sirup se skladišti u rezervoarima od materijala za prehrambene namene, sa oduškom i na
temperaturi od 25-30 0C. Skladištenje na nižim temperaturama je dozvoljeno na kratko vreme, postoji mogućnost
kristalizacije.Pojedinačna pakovanja skladištiti u zatvorenom prostoru, udaljenim od grejnih tela.
Neophona je sistematska sterilizacija ureñaja i skladišnih rezervoara.
Transport: se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene, sa ureñajem za sterilizaciju, koji se koristi posle
svake otpreme sirupa. Pri punjenju i pražnjenju cisterni izvšiti sterilizaciju vazduha (mikrobiološki filteri).
7. Rok trajanja
30 dana; u navedenim uslovima skladištenja.
8. Primena
Fruktozni sirup zamenjuje invertni šećer i saharozu gde je to moguće.
Upotrebljava se u proizvodnji bezalkoholnih pića, gde pojačava voćni ukus, ne dolazi do izmene ukusa kao što je slučaj
inverzije saharoze u bezalkoholnim pićima.
U slučaju kombinacije sa saharinom povećava se slatkoća zbog sinergističkog efekta i neutrališe gorak naknadni ukus
saharina.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne
Priroda alergena
Nenamerno prisustvo
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
-
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Ne
-
-
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
-
-
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Ne
-
-
Ne
-
-
Ne
-
-
Ne
-
-
Ne
-
-
-
-
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti ( ** )
(neklasičan alergen)
Da
SO2, sastojak vode za
kvašenje kukuruza
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
-
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
-
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
-
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
-
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu,raž,ječam,pirinač,ovas,kamut ili njihove hibridne sojeve
(**) U tehn. procesu kvašenja kukuruza koristi se blagi rastvor sumporaste kiseline, gde se u sirupu može naći max 3 ppm
Izradio:
Odobrio:
Ime i prezime
Potpis
Datum
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Industrijsko naselje Skrobara bb, P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Download

Visoko fruktozni sirup 42