Kako se iz prikazanih tabela vidi, glavni uticaj industrije prerade mleka na
životnu sredinu se manifestuje putem velike potrošnje vode i energije, stvaranja otpadnih
voda sa visokim opterećenjem organskim materijama i stvaranja drugih vrsta otpadnih
materija. Emisija gasova u atmosferu i buka su minimalni iz ove grane industrije.
2. MERE ZA SPREČAVANJE PROIZVODNJE OTPADA
2.1 Preventivne mere za sprečavanje nastanka otpada
U procesnom postrojenju je neophodno provođenje stalne kontrole kako bi se
sprečili gubici vode i mlečnih proizvoda, što je opisano u sledećim preporukama:
Uopšetna obrada mleka
•
•
•
•
•
•
•
Kod prijema mleka, posebno kod pražnjenja cisterne, je važno da izlaz iz cisterne
bude najmanje 0,5 m iznad prijemnog rezervoara, i da crevo koje ih povezuje
bude dobro pričvršćeno, kako bi se osiguralo potpuno pražnjenje cisterne.
Svi cevovodi moraju biti identifikovani i označeni, kako bi se izbeglo pogrešno
povezivanje, koje može da uzrokuje neželjeno mešanje proizvoda, kao i isticanje
mleka.
Pri instaliranju, cevi treba da se postave da budu blago nagnute, kako bi se
olakšalo njihovo pražnjenje. Pri tome, cevi moraju biti dobro pričvršćene da bi se
sprečile vibracije, koje mogu da dovedu do nepouzdanosti spojeva i da uzrokuju
isticanje.
Svi rezervoari treba da budu opremljeni kontrolorima nivoa, da bi se sprečilo
prolivanje. Kada se dostigne najviši nivo tečnosti u rezervoaru, pumpa za
punjenje se automatski zaustavlja i istovremeno alarmira rukovodilac postrojenja,
ili se aktivira automatski ventil, koji usmerava proizvod u drugi, unapred za to
određeni rezervoar.
Bolje je prethodno sprečiti gubitke proizvoda, nego da se naknadno ispiraju cevi.
Podove treba održavati suvim, jer se na taj način lakše uočava isticanje iz cevi.
Treba se uveriti da su cevovodi i rezervoari potpuno ispražnjeni pre nego se počne
sa ispiranjem vodom.
Proveriti da su spojevi nepropusni za vazduh; ukoliko vazduh ulazi u cevovod, to
može dovesti do povećanja sagorevanja u grejačima, problem sa erozijom u
homogenizatorima i penjenje u rezervoarima za mleko i pavlaku, jer kasnije
otežava njihovo potpuno pražnjenje.
Proizvodnja sira
•
•
Treba se uveriti da otvorene kade za sir nisu napunjene do vrha, a punjenje treba
prekinuti kada je nivo mleka najmanje 10 cm ispod ruba kade.
Surutku treba pažljivo skupljati, i umesto da se izbacuje kao otpad, treba je
iskoristiti u druge komercijalne svrhe.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
5
•
Kiselo mleko sa dna treba sakupiti i tretirati kao kruti otpad, a ne da se sapira
vodom u odvod.
Proizvodnja maslaca
•
•
•
Pavlaka i maslac mnogo lakše prijanjaju na površine sa kojima dolaze u kontakt, i
pojačavaju kontaminaciju otpadne vode, sve dok se ne uklone, pre početka
čišćenja.
Nakon završetka procesa proizvodnje maslaca, sve dostupne površine treba dobro
očistiti.
Pavlaku i preostali maslac mogu da se uklone sa parom i vrućom vodom, i da se
sakupljaju u kontejnere radi dalje obrade.
Pakovanje mleka
•
•
Mašine za punjenje mogu biti snabdeveni drenažnim cevima za pražnjenje u jedan
ili više kontejnera.
Vraćena pakovanja mogu da se isprazne u kontejnere, a mešavina slatke i kisele
tečnosti iskoristi za ishranu životinja.
2.2 Mere za kvantitativno smanjenje nastanka otpada
Upravljanje otpadom u cilju smanjenja nastanka otpada podrazumeva i planiranu
nabavku sirovine, radi kraćeg zadržavanja sirovine i manje mogućnosti propadanja,
sardanju sa dobavljačima radi sprovođenja dobre prakse transporta sirovine itd.
Da bi se smanjilo nastajanje otpada pri proizvodnji i preradi mleka treba:
•
•
•
•
•
•
Pratiti ključne parametre proizvodnje kako bi se smanjili gubici proizvoda;
Dizajnirati i upravljati sistemom proizvodnje kako bi se postiglo preporučeno
opterećenje otpadnih voda;
Recirkulisati vodu za hlađenje;
Prikupljati otpad za proizvodnju drugih sporednih proizvoda;
Ugraditi povezane optičke senzore za odvajanje proizvoda od vode da bi se
smanjili gubici s obe strane;
Postaviti rešetke na kanalizacione šahtove za sprečavanje upuštanja čvrstih
materija u kanalizaciju.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
6
3. ZBRINJAVANJE OTPADA
3.1. Prikupljanje i odlaganje otpada
Odbijanje i povrat mleka
Termički obrađeno mleko i proizvodi od mleka ocenjuju se kao higijenski neispravni za
javnu potrošnju:
1) ako su kontaminirani uzročnicima zaraznih bolesti koje se od čoveka na čoveka
prenose namirnicama ili ako su kontaminirani uzročnicima zoonoza;
2) ako su mehanički zagađeni primesama koje mogu biti štetne za javnu potrošnju;
3) ako sadrže aditive u količini većoj od dozvoljene ili ako sadrže nedozvoljene
aditive;
4) ako su njihov sastav i organoleptička svojstva zbog hemijskih, mikrobioloških i
drugih procesa toliko izmenjeni da nisu više higijenski ispravni za javnu
potrošnju;
5) ako ne odgovaraju odredbama Pravilnika o uslovima u pogledu mikrobiološke
ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu;
6) ako ne odgovaraju odredbama Pravilnika o količinama pesticida i drugih otrovnih
materija, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u životnim
namirnicama;
7) ako je utvrđena kontaminacija radionuklidima iznad dozvoljenog nivoa aktivnosti.
Ako je mleko ocenjeno kao higijenski neispravno za javnu potrošnju, nadležni
organ neće dozvoliti promet tog mleka i njegovu preradu u bilo koji proizvod od mleka
za javnu potrošnju.
Ostaci otpada nastali posle prečišćavanja mleka, ostaci mleka u kantama posle
izlivanja i ostaci iz mašina za pranje posuda, moraju se učiniti neškodljivim. Mleko se
može koristiti u tehničke svrhe ili upotrebiti za stočnu hranu posle odgovarajuće obrade.
Volumen, koncentracija i sastav otpadnih voda koje nastaju u mlekarskim
pogonima zavise o vrsti proizvoda, proizvodnom programu, načinu rada, dizajnu
postrojenja, sistemu upravljanja vodama koji se primjenjuje, a potom i o količini vode
koja se prečišćava. Otpadne vode u mlekarskoj industriji mogu se podeliti u tri glavne
kategorije:
1. Rashladna voda;
2. Industrijska otpadna voda;
3. Sanitarna otpadna voda.
Procesna voda uključuje vodu koja se koristi u procesu hlađenja i grejanja. Ove
otpadne vode ne sadrže polutante i mogu se nakon minimalne obrade ponovno koristiti ili
samo ispustiti u sistem površinskih voda.
Industrijska otpadna voda, uglavnom potiče od čišćenja opreme koja je u dodiru
sa mlekom ili mlečnim proizvodima, prosipanjem mleka i mlečnih proizvoda, presovanja
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
7
Download

UO 7.1.008. Plan upravljanja otpadom mlekare