AKWALAN
Jednoslojna membrana za hidroizolaciju krovova
OPIS
AKWALAN je visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolaciona membrana od sintetičke
gume (TPO-a), energetski efikasne reflektujuće bele ili sive boje, trajno otporna na UV zrake,
većinu hemijskih uticaja, mikroorganizme i korenje. Membrana je armirana čitavom
površinom gustim poliesterskim pletivom, potpuno homogene i trajno stabilne strukture po
čitavom preseku. Zadržava trajnu dimenzionalnu stabilnost u ekstremnim temperaturnim
rasponima, uz visoke otpornosti na naprezanja prouzrokovana silama zatezanja i tačkastih
proboja.
PREPORUČUJE SE
Za hidroizolaciju krovova kao izložena ili opterećena membrana.
PREDNOSTI I KORISTI
•
•
•
•
•
•
•
Otporna na UV zračenje
Podnosi ekstremne temperaturne oscilacije.
Zagreva se par stepeni više od okolnog vazduha – hladan krov.
Mogućnost ugradnje tokom čitave godine.
Jednostavna obrada kritičnih detalja.
Neškodljiv za okolinu.
Izbor boja (na zahtev).
1
APLIKACIJA
Spajanje membrana se vrši opremom za varenje toplim vazduhom tipa Leister ili slično.
Vrsta mašine zavisi od aplikacije. Ako je membrana izložena spoljnim uticajima više od 24
sata, neophodno je očistiti rubove membrane pre varenja odgovarajućim sredstvom.
Odrezani rubovi se zaptivaju tečnim TPO-om. Na svojim završecima membrana se vari na
pocinkovane limove presvućene istim polimerom od kojeg je izrađena membrana. Ugrađuju
se slivnici i prirubnice za obradu prodora od TPO-a, na čije plašteve se vari membrana.
PRIPREMA PODLOGE
Krovna podloga treba imati odgovarajuću čvrstoću i krutost za nošenje opterećenja od
tereta, vetra, snega itd., bez da se prelazi maksimalno moguće opterećenje. Udaljenost
između nadzida, na spojevima krova i zida, prodora od cevi i ventilacije itd., treba biti
najmanje 0,5 m kako bi bilo dovoljno prostora za sigurno varenje detalja. Za sprečavanje
ležeće vode na krovnoj površini, kosina prema odvodima, slivnicima i ostalim drenažnim
jedinicama treba biti najmanje 1:100. Krovne odvode treba postaviti na najnižim tačkama
krova. Pre početka postavljanja membrane, odvodi i prodori trebaju biti postavljeni na krov.
Dilatacije trebaju biti definisane. Kako bi se omogućilo ravnomerno i kontinuirano varenje
rubova membrane, sve razlike u visini podloge, npr. preko spojeva starih bitumenskih traka,
treba izravnati. Pre početka radova, podloga treba biti suva, čista i bez leda ili snega. Sav
otpad, oštri predmeti itd. moraju biti uklonjeni pažljivim metenjem ili usisavanjem pre
postavljanja membrane.
MERE PREDOSTROŽNOSTI
AKWALAN ne sadrži nikakve štetne ili po zdravlje opasne sastojke. Kod varenja ne ispušta
štetne gasove.
AKWALAN TEHNIČKI LIST
Verzija 1 – 04. 2011.
PAKOVANJE
Rolne: 1,2 mm x 1,22 m i 1,83 m x 30,5 m.
1,5 mm x 1,22 m i 1,83 m x 30,5 m.
Sredstvo za zaptivanje odrezanih ivica TPO membrane: 0,47 lit./boca.
Kit za zaptivanje odrezanih ivica i spojeva TPO membrane: 0,33 lit./kartuša.
Sredstvo za čišćenje TPO membrane: 5,00 lit./kanta.
Akwalan lim (TPO): table 2,5 x 1,0 m.
ROK TRAJANJA
Očekivani radni vek ugrađene i izložene AKWALAN membrane je 40 godina. Skladištite ga na
suvom mestu.
FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Ispitivanje
(jedinice)
Metoda
Prosečni rezultati
Po dužini
Po širini
Zatezna čvrstoća
ASTM D 751
339,94 lbf
309,81 lbf
Izduženje
(%)
ASTM D 751
≥30
≥30
Otpornost na paranje
ASTM D 751
77,6 lbf
163,0 lbf
Fabrička čvrstoća varova
ASTM D 751
123,68 lbf
123,68 lbf
Otpornost na UV zračenje
(Post Xenon Visual Inspection)
ASTM D 6878
Prolazi
Prolazi
Otpornost na ozon
ASTM D 1149
Prolazi
Prolazi
Apsorpcija vode
ASTM D 471
<0,02%
<0,02%
Paropropusnost
(µ)
EN
1931:2003,
AC:2005
25500
25500
Refleksivnost
ASTM C 1549
78,4%
78,4%
Emisivnost
ASTM C 1371
0,88
0,88
AKWALAN TEHNIČKI LIST
Verzija 1 – 04. 2011.
2
Download

AKWALAN - Dracomerx